Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DARUTOLL

3,358 views

Published on

DaruToll 2013. május

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DARUTOLL

  1. 1. A kenderesi Horthy ligetben 2013.május 2- án özv. Horthy Istvánnégróf Edelsheim- Gyulai Ilonatemetési szertartására gyűltünkössze. A búcsúztatás rómaikatolikus szertartás szerint történt.Abeszédekből, aki nem is ismerte agrófnőt az is pontos tájékoztatástkapott. Ilona asszony 1918-banszületett, még a Trianon előtti NagyMagyarországon. Gyermekkorátcsaládja felvidéki birtokán,Felsőelefánton töltötte. 1940. április27-én került be hivatalosan a Horthycsaládba, a kormányzóúr Istvánfiának feleségeként. Közel 2 éviházasság után a grófnő férje, Istvánrepülőszerencsétlenség áldozatalett. Egy fiuk született, ifj. HorthyIstván. A grófnő egyetlen gyermekebúcsúztató beszédében elmondta,ő nem emlékszik édesapjára,hiszen nagyon kicsi volt, amikorelvesztette. Anyjának kellett pótolniaz apa szerepét is, ezek ak ö r ü l m é n y e k k é s ő b bmeghatározzák az ifj. Horthygondolkodását és életvitelét.„Becsület és kötelesség”, eznemcsak a grófnő emlékiratábólkészült könyvének a címe, haneméletének mottója is.A második világháború után aze m i g r á c i ó b a k é n y s z e r ü l tkormányzót és feleségét Ilonaasszony elkísérte, és életük végéigmellettük volt és gondozta őket.Második férje Guy Bowden, angolkatonadiplomata volt. Földimaradványai szintén a KenderesiHorthy kriptában nyugszanak. Azelmúlt években jómagam istöbbször találkoztam a grófnővel.2010 júliusában az akkori kenderesipolgármester úr segítségévelsikerült összehozni egy találkozótIlona asszonnyal, a Horthy kastélyp i p á z ó s z o b á j á b a n .Másodmagammal tettük fel akérdéseket közel 40 percenkeresztül. A beszélgetés talán am i n d e n e m b e r s z á m á r alegfontosabb témáról folyt, acsaládról, a házasságról, amegélhetésről és az emigráció lelkit e r h e i r ő l . A g r ó f n ő e g y i kkérdésünkre így válaszolt: „Én ahosszú életem során rájöttemvalamire, elfogadás és türelem, ez al e g f o n t o s a b b . ” S z e r é n ytisztességes arisztokrata embertulajdonságai sugároztak belőle abeszélgetés során. 2013. április 18-án Angliában visszaadta lelkétteremtőjének, özv. Horthy Istvánnégróf Edelsheim- Gyulai Ilona.Halálával véget ért a Horthy-korszak. Megismerve a Horthycsalád közvetlen leszármazottait,nehéz elképzelni, hogy lenne köztükolyan ember, aki ugyanolyanlelkesedéssel, kitartással,odaadással, mint a grófnő, továbbvinné a Horthy- kultuszt. Tisztelnünkkell mindazokat, akik az elmúlté v t i z e d f e n y e g e t e t t s é g e ,hazugságai ellenére megőrizték ésőrzik ma is a Horthy család emlékét.Tóth LászlóDARU TOLLIngyenes közéleti lap III. évfolyam 2. szám 2013. májusAlapítva 2011. PüspökladányA grófnő végleg hazatért Kenderesre
  2. 2. 2.DARUTOLL ingyenes közéleti lap 2013. májusA PÜSPÖKLADÁNYIHÍREK március 13-ais z á m á b a n D e Z(találgassunk, kilehet?) cikket írt aPüspökladány 2013.évi költségvetésénektárgyalása során, aképviselőtestületiülésen elhangzott - általam megfogalmazott - módosítóindítványról! Persze nem vesződött a tények ismertetésévelmegelégedett a részinformációk közlésével. Konkrétan amódosító indítvány így szólt: a Tájékoztató Központ dologikiadásaiból 10 millió forintot adjunk megosztva asportalapítványnak és a közművelődési alapítványnak. ATájékoztató Központ dologi kiadásainak előirányzata 23 658000 Ft. A cikk a dologi kiadások feléről beszél és afelhasználási célt „elfelejti” megemlíteni!Atervezés szintjén adologi kiadások önkormányzati finanszírozása sem 3,5 millióFt- melyet tényként közöl az írás - hanem 5,6 millió Ft, hiszbevételnek 18 millió Ft lett feltüntetve a költségvetésben. Apályázati források elvonására - a költségvetés tárgyalásakora 18 millió forintból 7 millió Ft - pedig sem akarat semlehetőség nincs, ezzel példálózni enyhén szólva iscsúsztatás! A reklám bevételek felhasználása viszont nemkötött azt akár személyi jellegű kiadásokra is lehet fordítani,hiszen ezen a soron 14,5 millió forint (járulékokkal) vanbetervezve. Összesen tehát 38 157 000 Ft-ból gazdálkodik aTájékoztató Központ. Természetesen az önkormányzatifinanszírozás a helyi adó bevételekből történik tehát többekközött a kommunális adóból és az iparűzési adóból. Igazábólnem is lenne ez probléma, ha a kötelező feladatainkra – lásdpéldául az óvodai oktatás - már a tervezés szintjén tudnánkteljesíteni a jogos támogatási igényt. Persze aköltségvetésünk évközi módosításaival a kötelező feladatokfinanszírozására megoldást kell találnunk, hiszen az „önkéntvállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti atörvény által kötelezően előírt önkormányzati feladatokat”. Amár említett írás többször is utal a „hiteles tájékoztatás”-ra,de ha valóban hiteles a tájékoztatás, akkor miét fontosennyire hangsúlyozni, az olvasó úgy is eldönti, hogy hitelesvagy kevésbé hiteles az, amit olvasott vagy látott. Talán a cikkírója is elbizonytalanodott ebben a tekintetben!AJobbik és azMSZP „összefogásáról” szóló megjegyzésről pedig csakannyit: egy képviselő nem tudja befolyásolni, hogy adöntéskor ki támogatja és ki nem az indítványátmeggyőződése vagy érdeke szerint (a Fidesz frakcióbólpéldául két képviselő nem utasította el egyértelműen ajavaslatot, mert tartózkodott a szavazásnál). Az igaziösszeborulás advent első vasárnapján történt mikor a Jobbikellen közösen tüntetett a Fidesz, az MSZP, Bajnai Gordon ésaz idegen érdekeket szolgáló szervezetek!A „jegyzet” filozófiai megfogalmazásoktól sem mentes „Adiktatúrák alaptermészetüknél fogva ilyenek, az információtelzárják az emberek elől”, igen például az ellenzékivéleményt és a néha elkerülhetetlen kudarcokat is. A totálisrendszerekre jellemző a sikerpropaganda és elhallgatásavagy részbeni elhallgatása az életünket alapvetőenbefolyásoló döntéseknek. Fontos megjegyezni viszont, hogya rendszerváltástól számított önkormányzatiságunk sohanem látott központosításon megy keresztül, mely főleg afeladatok elvonásában mutatkozik meg. Az irány jó-e vagysem, arra csak a jövőben kapunk választ. Egy viszont biztos,a központosítás nem a demokráciákra jellemző még akkorsem, ha ezt sűrűn hangoztatják!Borsos LászlóANYUElmentem egy buliba, Anyu, ésemlékszem a szavaidra. Megkértél,hogy ne rúgjak be, így hát nem ittamsemmi alkoholt.Büszke voltam, ahogyan azt előttemegmondtad. Nem ittam alkoholtvezetés előtt, Anyu, amiért a többiekgúnyolódtak is velem. Tudtam, hogyigazad volt, Anyu, és, hogy nekedmindig igazad van. A buli lassan végetért, Anyu és mindenki haza indult.Ahogy az autóhoz léptem, Anyu,tudtam, hogy épségben haza fogoké r n i : n e v e l é s e d a l a p j á n -felelősségteljesen és büszkén! Lassanmentem, Anyu, és bekanyarodtam egykis utcába. De a másik sofőr nem vettészre, és frontálisan belém hajtott.Ahogy fekszem itt a járdán, Anyu,hallom a rendőröket, amint mondják,hogy a másik sofőr ivott. És most énvagyok az, akinek ezért meg kellfizetnie! Itt fekszem, haldoklom, Anyu,kérlek, siess! Hogy történhet ez megvelem?Az életem kipukkan, mint egy lufi!Körülöttem minden tiszta vér,Anyu, és alegtöbb az én saját vérem. Hallom, azorvos azt mondja, Anyu, hogy már nemtud segíteni rajtam.Csak azt akarom mondani, Anyu,esküszöm, tényleg semmit sem ittam. Atöbbiek voltak, Anyu, akik semmivelsem törődtek. Valószínűleg a másiksofőr is egy ilyen buliban volt, mint én,Anyu. Egyetlen különbség van csupán:ő volt az, aki részeg volt, és én vagyokaz, aki most meg fog halni! Miért isznakaz emberek, Anyu? Ez az egészéletüket tönkre teszi!Erős fájdalmaim vannak, mint akésszúrás, olyan erősek! A férfi, akibelém jött, Anyu, körbe-körbeszaladgál, én pedig itt fekszem, éshaldoklom. Ő meg csak néz rám hülyén!Mondd meg a bátyámnak, hogy nesírjon, Anyu. És mondd meg Apunak,hogy legyen most bátor. És ha már amennyországban leszek, Anyu, írasd asírkövemre: „Apja lánya”. Valakimondhatta volna neki, Anyu, hogy neigyon, ha vezet.Ha mondta volna neki valaki, Anyu,most nem kellene meghalnom. Már aligkapok levegőt,Anyu, és nagyon félek.Kérlek, ne sírj miattam, Anyu. Mindig ottvoltál, amikor szükségem volt rád!Mielőtt elmegyek, van egy utolsókérdésem, Anyu: NEM ÉN VEZETTEMRÉSZEGEN, MIÉRT NEKEM KELLMOSTMEGHALNI???Forrás: Világ Magyarsága -Tanár úr útjánVálasz a „jegyzet”-re!
  3. 3. 3.DARUTOLL ingyenes közéleti lap 2013. május2013. április 20-án a püspökladányi római katolikustemplomkertben megemlékezést tartott a Magyar CsendőrBajtárs Egyesület (MCSBE) és több civil szervezet PongráczAladár magyar királyi csendőr százados, Jakabos Pál,Ferencz András, Tóth Ferenc Magyar Királyi Csendőrőrmester mártírhaláluk 94., újratemetésük 1. évfordulójaalkalmából. A XX. század magyar történelmének talánlegzűrzavarosabb és sokat vitatott időszaka az 1919- esesztendő. Március 21- én kikiáltják a Tanácsköztársaságot.Oroszországban 1917 októberében győz a marxistaalapokra épülő szocialista forradalom. A „Nagy háború”idején-éveken keresztül harcoltak a monarchia katonái,köztük sok magyar a cári orosz hadsereg ellen. Többszázezer magyar katona esik hadifogságba a Galíciaihadszíntéren. A „Nagy háború” befejezése után azOroszországból hazatérő magyar honvédek gondolkodásátmegfertőzte az orosz szocialista forradalom. ATanácsköztársaság és a Vörös hadsereg vezetői, eszmeiirányítói ebből a rétegből kerültek ki. A proletárhatalom apolgári értékrendet teljes mértékben háttérbe szorította,megkezdte az államosítást, a földbirtok rendszerkollektivizálását és a kereszténység felszámolását. Sokhelyen nem nézték jó szemmel a települések lakói a vörösterrorcsapatok erőszakos megnyilvánulásait. Nagyváradon,április közepén polgári összefogással üldözték el avöröskatonákat. Ezekben a műveletekben vett résztPongrácz csendőr százados és erdélyi csendőrökből állók ü l ö n í t m é n y e . K é s ő b b a r o m á n c s a p a t o kelőrenyomulásának hatására hátráló vörös hadsereg katonáiBerettyóújfalu határában fosztogatásokba kezdtek. Itt is azerdélyi csendőrökből álló különítmény tett rendet. Április 20-án a püspökladányi állomásra Nagyvárad felől személyvonatérkezett. A vonaton Pongrácz százados és 30 csendőrtartózkodott. Az állomáson Szamuely Tibor vörösterrorkülönítménye lefegyverzi őket. A helyszínen működőrögtön ítélő bíróság a századost és 3 bajtársát halálra ítélte.Akivégzést még aznap végrehajtották.Akét világháború közöttdíszsírhelybe helyezték és márvány obeliszket állítottak amártírhalált halt csendőröknek. A második világháborútkövetően Magyarországon sztálinista- szovjet mintáraszocialista társadalmi rendszer veszi kezdetét, ami 1919.augusztus 1-én megszakadt vörös terrorista uralom isméttovább folytatódik. A következő évtizedekben ezek azesemények teljesen feledésbe merültek. 2009 tavaszán egykis csoport szorgos munkájának köszönhetően a sírkörnyéke megtisztult és élő virággal lett beültetve. 2012-bena sírkövet és a csendőrök földi maradványait a katolikustemetőből kimentettük. Egy évvel ezelőtt a püspökladányikatolikus egyházközösség segítségével az újratemetésmegtörtént. A mai, liberális világunkban nincsenek és nem isszületnek már hősök. Gyermekeink igen nagy százaléka hités hazaszeretet-tudat nélkül nő fel. A magunkfajtaembereknek kell felvállalni és elmagyarázni az ifjúgenerációnak a tiszteletadás, a hősökre való megemlékezésfontosságát, ha ezt nem tesszük meg, nemzetünk azévtizedek folyamán teljesen eltűnik és beleolvad egy nagyeurópai, szélső liberális közösségbe.Tóth LászlóMCSBE Tb. őrsparancsnokMegemlékezés a mártírhalált haltcsendőrök újratemetésének évfordulóján-Már többször írtam a gyógyfürdőről éskörnyezetéről, amit mindezidáig nemsikerült igazán kihasználnia a városnak.Barátaimmal sokat szoktunk errőlbeszélgetni, hogy miért nem tudjukkihasználni azokat a lehetőségeket,amelyekről más város csak álmodik. -Ami fürdőnk előtt terül el egy hatalmaszöld felület. Ide már rég, ha mást nem is,padokat, örökzöldeket és virágokatkellett volna telepíteni. A szabadkifolyású termálkút - amit a bejárat elélehetne kiépíteni - is várat még magára,pedig sokan szeretnék, ha létrejönne.Hajdúszoboszlón egész napossorbaállás van egy hasonló kútnál, ésbiztos, hogy nálunk is így lenne. Hamár gyógyvizünk van, lehet, hogyásványvizet is tudnánk a felszínre hoznié s e z á l t a l m u n k a h e l y e klétesülhetnének Püspökladányban.Tudjuk, hogy 50 km-es körzetben többilyen palackozó üzem is van és többtelepülésen található ásványvízminőségű víz. Milyen szép is lenne, hasaját ásványvízzel büszkélkedhetnénk.Egy próbát mindenféleképpenmegérne. -1995-től működött néhányéven keresztül a fürdőn belül lakókocsisturisták számára kialakított camping.Sajnos személyi hiányosságok miatt alegjobb időszakban szűnt meg, amikormár megszokták és megszerették avendégek, pedig a gyógy centrum mégmeg sem épült. Ha ezt újra gondolva belehetne indítani és lenne rátermettember, aki koordinálja, akár a forgalmatis fellendíthetnék. Egy példa erre: akiigénybe veszi a gyógyászatikezeléseket, az kedvezményesenszállhatna meg a fürdő camping részén.-A gyógymedence kifolyóján acsatornába és a tóba jutó víz is közel 30fokos, ami fóliázásra és üvegházfűtésére kiválóan felhasználható lenne.Kis ráfordítással primőr árut tudnánktermelni a fürdőhöz közeli területekenés biztosan szívesen vennék a ladányiemberek a helyi árut.Ezek a javaslatok mind nem nagyberuházásokat igénylő, természetkínálta, helyi lehetőségek. Szeretnénk,ha egyszer valamelyikből valóságlenne. DFKihasználatlan lehetőségek itthon
  4. 4. 4.DARUTOLL ingyenes közéleti lap 2013. májusSzeptembertől nagy változásokat ígérnek a „látók ésokosok”!- Bezárják, vagy nem zárják be az iskolát?- Cigány iskola lesz, vagy nem?- Összevonják, vagy nem az osztályokat?- Ki fizeti az egekbe szökő fenntartási költségeket?- Lesz-e gyerekhez méltó udvar egy betoniskolában?- Egymásnak feszül-e a három tagintézményfennmaradásuk okán?- Amit az egyiktől elvesznek, miért adják oda amásiknak?- Miért engedik a pedagógusokat a gyerekekért valóházalásig süllyedni?- Miért vonják össze az egyik iskolában, ha a másikbanpedig megbontják az osztályokat?…és így tovább.Racionalizált, összehangolt és szigorúan ellenőrzöttiskolarendszert, portfólióval rendelkező, minősített és jólmegfizetett pedagógusokat. Ezzel természetesen sok-sokokos és jól nevelt kisdiákot, elégedett szülőket. Várhatóan azaugusztusban még ilyen szép tulajdonságokkal nemjellemezhető oktatás, szebben és modernebben fogalmazvaköznevelés, hipp-hopp újjászületik és az iskolakezdéstől eljőa kánaán. Tartok tőle, ezt is úgy kell érteni, ahogyanmanapság szinte mindent.Mert amíg ŐK jól érzik magukat és elégedettek a SZÍNEN, MIitt a fonákján a mindennapi megélhetésért küzdünk.Amíg ŐKingatlant ingatlan után vásárolnak, MI kiköltözünk azokból,vagy kilakoltatnak belőle bennünket. Igaz, itt a fonákján nemolyan boldog az életünk, és éhezünk is néha, de legalábbnem kell bizonygatnunk becsületünket. Nem kell, mert akutyát sem érdekli a túloldalon, hogy MI itt néhány millióanhogyan teremtjük elő megélhetésünk feltételeit.Valahogyan sajnos ezt sejtem az oktatás, illetve bocsánat,köznevelés terén is.Amíg ott, a minisztériumban gyermeket csak fényképről(saját gyerekkori képéről) látott okos és kiművelt emberekszépen és logikusan felépített rendszereken keresztül,távolban fehér vitorlaként látják az oktatás jövőjét, mi aközelben, a nagyon közelben, nemhogy a vitorlát nem látjuk,de látni sem látunk. Vakok vagyunk, vagy azzá tesznekbennünket?Előbb ambíciótól és politikai erőtől duzzadó, önjelöltgéniuszok teszik padlóra iskolánkat, aztán gyors és szintekövethetetlen fenntartóváltással a pedagógusok és a szülőklába alól is kirántják azt a talajt, amin eddig sem álltakbiztonságosan. Mert kérdéseik sorakoznak, napról napra,percről percre, válaszok pedig sehol. Nincs, akimegválaszolja őket! Bár tudná a választ a pedagógus, aszülő, és talán még a kisdiák is, de ők valamennyien afonákján vannak. Az Ő problémájuk senkit nem érdekel. Azilletékesek pedig a színen ahonnan nem látni át a másikoldalra.Az eredmény a sok megválaszolatlan kérdés:Kérdés, kérdés, kérdés és kérdés. A választ a vakok nemtudhatják, mert nem látnak túl önmagukon!DE! Jelentem innen a fonákjáról, hogy A GYEREKEKTANULNI,APEDAGÓGUSOKTANÍTANIAKARNAK!A köznevelés ugyanis ettől a két dologtól működik. Mi itt afonákján, tudjuk a választ és nem vagyunk világtalanok!Akkor sem, ha onnan a színéről ezt akarják elhitetni velünk!lksVak vezet világtalant? Mi lesz veled ISKOLA?Valahol Európában....Ismét megrendezésre került 2 napos + 1 éjszakáscsapatépítő tréningünk valahol Európában. Pontosabban aSárrét szívében, Püspökladány határában, a HortobágyiNemzeti park tövében: a gyönyörű Farkas-szigetiarborétumban. A beérkezés, a tábor és zászlóbontás,valamint a programismertetést követően elkezdődött,amiért is összejöttünk. Testi és szellemi felmérők után azalakiság, illetve formaiságunk, megjelenésünk felfrissítése,csiszolása következett, majd az avatásra várókfelkészítése volt soron. Mert hát ugye: Voltunk, Vagyunk,Leszünk!! Az egész napos megpróbáltatás után kollektívbakancs takarítás vette kezdetét, vacsora végeztével pediglehetősége volt a csapatnak összekovácsolódni. Takarodóután sem ért véget a nap, ugyanis megkezdődött azőrszolgálat. Másnap reggel egészséges izomlázra sütött akora nyári nap, ezt levezettük egy kis reggeli tornával, majdegy 20 kiló méteres "sétával" a harmatos fűben, szúnyogfalkák kíséretében. A második napi elméleti képzés utánmég elfogyasztottuk a maradék készleteinket, ebédgyanánt. Végül tábort bontottunk, levontuk a zászlót éspersze készítettünk még néhány képet az utókornak,búcsú-jókívánságok kíséretében. Viszontlátásra akövetkező Valahol Európában!!Köszönet mindenkinek, aki ezt a két napot végigcsinálta!Még nagyobb köszönet a támogatóinknak a reggeli kávéértaz esti szalonnasütésért, a tábortűzért és a Bázisul szolgálóterületért.Faragó Barnabás gárdistaBázis a hobbi kertbenBajtársak
  5. 5. Elérhetőségeink:www.jobbikit .huTel.:30/721-2358Várjuk jelentkezésed!Szebb jövőt!5.DARUTOLL ingyenes közéleti lap 2013. májusFarkasDumitruNem tudom, szükség van-e makönyvajánlóra. Főleg egy olyankönyv bemutatására, amelyet talánmár a fél ország olvasott. Ha így van,nagyon boldog lennék. Ha nem bánjaaz olvasó, elmondom, miért. Af e l e j t h e t e t l e n , s z í v s z o r í t óélményeket jó érzés megosztanimásokkal.Wass Albert divat – mint magyarnaklenni. Én pedig nem vagyok híve azévszakonként folyó tengernyitrendjavaslatnak. Nem tudok abbanhinni, amit ’más diktál’. Csak azt tudomkövetni, amit a szívem és az ösztöneimmegszabnak. Kivételesen egyezett akettő: a divat és az ösztönöm diktálta’viselet’.Ahogyan a régi görögök előszeretetteltették, most én is belevágok a dolgokközepébe és imígyen kezdek: WassAlbert, A funtineli boszorkány címűregénytrilógiájának második kötetébenvan egy jelenet, amely beszippantott,elragadott és elborzasztott, aztkívántam az olvasása közben, bár végelenne, de megbabonázva olvastam asorokat, le sem tudtam venni róluk aszemem. A történet egy cseppjévelszeretném ajánlani ezt a páratlan WassAlbert ’segítő kezet’, A funtineliboszorkányt, amely úgy repít azegekbe, a régi magyar, ’lélekbő’világba,hogy közben szétrombolja az összesillúziót, emberbe vetett hitet. Csak areményt hagyja meg… hogy azeszement rombolás, gyűlölködés ésirigység helyett Isten kenyere vár arra,aki képes hinni.Tudom, hogy megrendítő a történetezen része, de soha azelőtt nemolvastam ilyen szemmel és átélésselmegírt regényt, amely ennyire mélynyomot hagyott volna bennem mindenf á j d a l m á v a l é s r e m é n y é v e l .Kedvencemmé vált. Ajánlom,Magyarország! fableDumitru tél vége előtt nekiálltcsaládjával olyan helyet keresni afagyos, hólepte hegyek között, ahol vannémi ennivaló a jószágoknak, hogykibírják a nagy hidegek lejártát.Feleségével, gyermekével, juhaival, alovával és a kutyájával indult útnak,nem sejtvén, mi vár rájuk a zord tájon. Amenet másnapján a hegyeknek olyanrészéhez érkeztek, ahol sok volt aszikla. Egy régi, terelők által kitaposottúton haladtak felfelé, közben rájukköszöntött az este, minden ködével éskilátástalanságával. Ahhoz, hogytúléljék, tüzet kellett volna rakniok.Azonban se fát, se erdőt nem találtak,ahogy körülnéztek. Az asszony, agyermek és a juhok nem bírták tovább amenetelést, talán ezt érezték meg afarkasok... Amint a tűzrakáslehetőségét keresték, felhangzott azelső üvöltés. Kegyetlen, rideg módonmaga a végzet hallatta a hangját.Dumitru kétségbe esett, megragadta acsaládját és az állatokat hátra hagyvarohanni kezdett. Elibük került az erdő –hátuk mögül ekkor már felhangzottak ahalál hírét hozó hörgések. Jegesfélelem hatolt át az embereken, Dumitruazonnal védelmet keresett a fákonmaguknak, a most már feléjük isközelítő gyilkos, zöld szemek elől.Dumitru fája alatt kiszenvedett a kutya.Aztán az asszony kiejtette a kezéből azalélt gyermeket. Majd az asszony lettoda. Dumitru túlélte… A fele lába lettoda… És a lelke… Ettől kezdve ÉltetőÚr szolgálata alatt csak farkasokravadászott, semmi másra.a szerző története a saját, szegényesszókincsemmel rövidre fogalmazva).TolvajkergetőkTavaly hallottam először erről a kerékpártolvajokat rendőrkézre segítőcsapatról. Ajánlották, hogy nézzem meg, hogyan dolgoznak ezek akerékpárbarát emberekből álló, nyomkövetőkkel felszerelt fiatalok. Azinterneten fönt van jó néhány akciójuk (www.tolvajkergetok.hu). Amódszerük a következő: ötvenezer forintnál nagyobb értékűkerékpárokra nyomkövetőket raknak, és olyan helyeken hagyjáklezárva, ahol sok bicikli tűnik el. Ha elkezd mozogni a csali kerékpár,azonnal bekapcsol a nyomkövető és jelez a csapatnak, akik rádió-jeladó segítségével követik a tolvajt. Amikor utolérik az elkövetőt,szólnak a rendőrségnek, hogy nála van a lopott bicikli. Nagy értékűlopás és zárfeltörésért azonnali elzárást kaphat a tolvaj és nem ússzameg egyszerű szabálysértéssel. Korábban csak Budapestenműködtek, mára azonban több megyében alakult csapatuk, köztükHajdú-Bihar megyében is. Lehet, hogy városunkban is lesznekhasonló szellemű fiatalok, akik csatlakozni fognak akezdeményezéshez, ezáltal szorítva vissza a kerékpárlopásokszámát Püspökladányban. Úgy legyen!DúróFKiadja aJobbik Magyarországért Mozgalompüspökladányi alapszervezet.Felelős kiadó a szervezet elnöke.Megjelenik Püspökladányban.Terjesztés saját terjesztésben.Nyomdai munkák: Oláh IstvánDARUTOLLingyenes közéleti lapAlapítva 2011.Alapítva 2011. PüspökladányPüspökladányA szerkesztőségelérhetőségei:jobbikladany@gmail.comTel.:30/5913-078www.jobbikladany.hu
  6. 6. 6.DARUTOLL ingyenes közéleti lap 2013. májusVITRIOLTörtént mindez valahol, az Óperenciástengeren is túl, a viktoriánus korban, avilágkormány megalakulása előtt, egyősi kultúrával rendelkező nemzetvégnapjainak idején.I. Viktor uralkodása alatt, amikorJúdapesten az „antiszemitizmus”f ő v á r o s á b a n m á j u s e l e j é nm e g r e n d e z t é k a Z s i d óVilágkongresszust, ahol a magyaradófizetők pénzén ajvékoltaküldöztetésükről, ahol a királyb i z t o s í t o t t a m e g s z á l l ó i n k a t ,gyarmatosítóinkat arról, hogy szabadaz út előttük aljas céljaik megvalósításaérdekében, ezalatt a nemzeti pártvezetője a Vértanúk terén biztosította akaftános haramiákat arról, hogy haegész Európa Izrael gyarmata lesz is,hazánk akkor sem lesz az. A Pintérművek minden eszközzel meg akartaa k a d á l y o z n i a z a n t i c i o n i s t arendezvényt, azonban a bíróságmásként döntött, így a Mazsihiszhoppon maradt.A rendezvényen a nemzeti párt elnökekijelentette, hogy itt az idő, hogy amindennapos holokausztozás utánvégre a zsidók is kérjenek bocsánatotaz 1919-es Tanácsköztársaság idején,majd az 1945-ös szovjet megszállástkövető vészkorszakban soraikbólkikerült szép számú magyargyilkosbűneiért. Végre bocsánatot kellenekérni – a cionista fordulattal élve – a„ g a z d a n é p t ő l ” a z o k é r t amagyargyilkosságokért, amelyeket KunBéla, Korvin Ottó, Szamuely Tibor éssokan mások, majd Rákosi Mátyás,Gerő Ernő, Péter Gábor és tettestársaielkövettek.Ha a zsidók a nem zsidókat gojoknaknevezik, akiket büntetlenül lehetgyilkolni a Talmud szerint és ezt azimpotens németek is elfogadják akancellárjukkal együtt, akkor ez már ateljes önfeladás. Ha a kiskanászminiszterelnök nem hallatja szavát,amikor a cionista háttérhatalomfolyamatosan megalázza a nemzetet,amikor saját hazánkban egysportrendezvényre nem vihetjük bezászlóinkat, mert ezzel megsértjük azázsiai (számunkra nem európai)apartheid terrorállam érzékenységét,nos, ez a hazaárulás minősített esete.Teljesen mindegy, hogy a hibbant Néró,vagy a libás Gordon, vagy a Kiskanászuralkodik, mindegyik idegen érdekeketszolgál.Nyílt titok, hogy jelen van országunkbana Moszad és a zsidó haderő egy része.Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint aWiki –Leaks kiszivárogtatott közlésealapján a 2006. október 23-a előtt 120izraeli katona rutin terrorelhárítógyakorlatot végzett, majd a forradalom50. évfordulóján szétverték a tömegetés közben héberül beszéltek.Jó, ha tudja a magyar, hogy kivel vandolga. Egy kis könnygáz, amelytől abékés járókelőnek taknya-nyálaösszefolyik, egy kis gumilövedék aszemgolyó közepére, amelytől örökreelsötétül a látása, vagy netalán célzottveserúgások, melynek következtébenhalál közeli állapotba kerül. Ez is egyerőpróba, s az utána következőtüntetések is azok voltak, miután ahibbant Néró azt mondta, hogy majdmegunják, elfáradnak, s hazamennek.H a z a m e n t e k a t ü n t e t ő k , d elegkorábban Viktor húzta el a gyufát,mielőtt felbíztatta a tömeget akitartásra. Eltelt majdnem hét év.Kedves olvasó! Önök szerint volt ittelszámoltatás? A narancsos forradalmikétharmad kivizsgálta, ki akartavizsgálni az eseményeket, hol vannak afelelősök? Nem gyanús ez? Ezek avörösök és narancsosok véletlenül nemegy követ fújnak? Nem tűnik felsenkinek, hogy sokan látványosanm e g g a z d a g o d t a k ? A c é l z o t tpályáztatások, a kormányzó pártokgyanús mutyijai, megosztva a vörösbárók mutyijaival nem veri ki senkinek abiztosítékot? Vegyük már észre, hogyegy aljas világpolitikai játszmaszenvedő alanyai vagyunk! Ennek acionista háttérhatalomnak nem érdeke,hogy egy igazi, az ország érdekeit szemelőtt tartó, azért harcoló csoportosulásvezesse hazánkat. Miért tömte meg 65millióval az ország két vezetőnagyvállalata, az OTP és a MOL a libásGordon Együtt 2014 mozgalmát? Talánazért, hogy ha hatalomra kerül az asenkiházi, majd kérnek tőle valamit?Emberek ébredjünk fel! Szétverték azországot, szétverték a családokat,folyamatosan megaláznak bennünket aholokausztozással, azt tervezik, hogysiratófalat építenek Júdapesten, már azóvodában is elkezdik a gyerekekagymosását, hogy bűntudatotalakítsanak ki bennük. Azokkalszemben, akikhez semmi közünk!Viktorék persze véresre nyalják azülepüket! Minden eddiginél nagyobbméreteket öltött a holokauszt ipar.Szervezetten folyik az agymosás,s z i n t e m i n d e n h ó n a p b a nmegemlékeznek. Steiner Pál és hithűtársai élen a miniszterelnökkelmindenkit antiszemitizmussalvádolnak, aki kritizálja őket, aki kritizáljaa cionizmust működtető országhódítózsidóságot.Az országot kiárusították, a nemzetivagyont elherdálták, 23 év nem voltelegendő az ellopott, széthordott javakvisszakövetelésére. A kegyetlengyilkosságokat elkövető ÁVH múltjánakfeltárására, a málenkij robotra és egyéb„jóvátételre” elhurcolt száz- áss z á z e z r e k h o z z á t a r t o z ó i n a kmegkövetésére. De jut idő és pénz azsidó világtalálkozó szervezésére,miközben Kárpát-medencei magyarvilágtalálkozót még soha nems z e r v e z t e k , a z e l s z a k í t o t tországrészeinkben kisebbségi sorsbataszított magyar testvéreinkért nemálltak ki, nem szólaltak fel kellőhatározottsággal a magyarverések,magyargyűlölet ellen. Mindeközbentörvénybe iktatták az idegenszívűekkötelező szeretetét és tiszteletét, aholmár saját hazájában sem akarjáknemhogy tisztelni, de lassan megtűrnisem a magyart.Magyarüldözés felső fokon- avagy a gyarmati lét rögvalósága!Fotó:MTI
  7. 7. 7.DARUTOLL ingyenes közéleti lap 2013. májusEmberek: ébresztő! A finomkodásokideje lejárt, határozottan, radikálisanváltoztatni kell a sorsunkon! Aminiszterelnök szerint persze mindenszép és jó. Nekik. A narancsos offshorecégek dőzsölnek a megbízásokban,bőkezűen támogatják őket, a földmutyiis tovább folytatódik, csak ígéret maradta kis- és közepes vállalkozásoktámogatása.Hamarosan jön az újabb megszorítás,jön az újabb kiigazítás! De fel a fejjel!Minden szép és jó! Kapunk majd aminiszterelnöktől újabb magasztoslevelet, hogy sínen van az ország,dübörög a gazdaság, mint Kókaidejében. Meg aláírhatunk, hogyegyetértünk a rezsicsökkentéssel. Haönnek feltennék azt a bugyuta kérdéstnyájas olvasó, hogy havonta kézhezkap ötezer forintot ajándék címen,v i s s z a u t a s í t a n á ? E n n e k a zaláírásgyűjtési cirkusznak pusztán egycélja van: új Kubatov lista készül! Jön aválasztási kampány, és a pécsi mintárafel kell térképezni, listázni kell (no nem azsidó képviselőket!) a narancsoshívőket! Kedves narancsosok! Kilistázik akkor itt?A senkiházi is összeállt a libással! Azzala libással, aki közvetve felelős embereköngyilkosságba kergetéséért, családoktönkretételéért.Alakul a koalíció!Persze itt a sárga csillagos gyarmati létalatt még örüljünk, hogy nem halunkéhen. Már aki abban a szerencséshelyzetben van, hogy nem kellválasztania a fagyhalál és az éhhalálközött. Gyarmattartóink 2011-ben 7600milliárd forint extraprofitot vittek ki azországból, ami a GDP mintegy 27százalékát tette ki. Persze vanMercédesz gyár Kecskeméten, ahollehet dolgozni. De milyen feltételekmellett és milyen munkabérért? Anémet szakmunkás nevetőgörcsöt kap,amikor meghallja, hogy a magyarrabszolga mennyit kaszál. Igenpolgártársaim, ez a gyarmati sors!Persze a „norvégokat” ez nem érdekli!Őket jobban inspirálja a szerzésélménye. Elvenni a másét. Mindenáron. Letarolni erdőket Szabolcsban,Mátészalka mellett, vagy Hajdúban,Hajdúhadházon. Vagy elvenni a 85éves mamának a felnevelt jószágát, kisértékét. Szerep, Biharnagybajom, Sáptelepülés lakói nap-mint napszembesülnek ezzel a rögvalósággal,de Püspökladány városában semrózsás a helyzet. Kanadábaideiglenesen kiköltözött honfitársainknagyon ügyesen csinálták. Ott ismegkapták az anyagi támogatást, éshazánkban is folyamatosan felvették acsaládtámogatási ellátásokat. De nekeseredjünk el honfitársaim! Forradalmikormányunk mindig kitalál valami újat!Hamarosan lefoglalják a fiatal„norvégokat”, hiszen ökölvívóakadémiát nyitnak Szolnokon, aholhátrányos helyzetű fiatalok általános ésközépiskolában képezhetik magukateme harcművészet terén. Majd kiképzikaz őslakosok ellen őket! A zsidó gárdamár működik, a „norvég” gárda mégcsak terv, de ami késik, nem múlik! Azutánpótlás megoldott.Itt valóban radikális változásra vanszükség minden téren, mert különbenelveszünk!A fenti írás kizárólag a képzeletszüleménye, a valósággal valóbármilyen egyezése teljességgel avéletlen műve!?Tanár úrNem a ’húshagyó állatvédőkről’ beszélek. Azokról, akik csakazért nem esznek húst, mert a „szenteskedjünk” nevűdivatnak hódolnak. Ugyan már.Az oroszlán sem mondja azt agazellának, hogy „Bocs, nem téged akartalak leszedni,hanem a falevelet!”. Természettől elrugaszkodott képzet,igaz? Wass Albert: A funtineli boszorkány című regényébenolvasható a következő, már emberhez méltó idézet és jótanács: „Az emberek mindent pusztítani akarnak. Én csakannyi halat fogok, amennyi nekem kell, s néha az uraságnak,ha följön. Aki akkor is pusztít, amikor nem éhes, vétkezik.”(nem mondom meg, melyik oldal a forrás, minden kíváncsilélek személyesen járjon utána, nem fogja megbánni!). At e r m é s z e t n e kmegvan a magarendje és módja,hagyni kell aztbékibe folyni. Vagya m i m é ghangsúlyosabb:együtt kell veleélni.C s a k h o g y atermészettől márnagyon messzerugaszkodtunk, aze m b e r k e z d ielfelejteni, hogyh o n n a n j ö t t .Túlléptünk azon atényen, hogy mi agazdái vagyunk aF ö l d n e k . U r a ia k a r u n k l e n n ie n n e k aplanétának. Élet és halál irányítóinak neveztük ki magunkat.Nem nagy dolgot említenék; nem azt, hogy a jégtakarólassan elfogy a jegesmedvék alól csak azért, mert nekünkkényelmes a műanyag palack. Ennél sokkal közelebbi,kézzelfoghatóbb borzalmat. Napi kóborlásaink alkalmávalne csak a szép tájakat mutassuk meg a gyerekeinknek!Sétáinkon tegyünk egy kitérőt a helyi sintértelep felé is, hogylássuk, amit emberi szem nem akar látni: hány kutya pusztulel értelmetlenül egyszeregy méteres ketrecekben, kiéhezve,kifázva, ember által kizsigerelve olyan ’mi’csinálta indokkal,hogy ’túlszaporodtak!’ Van egy hírem: Magyarországon VANHALÁLBÜNTETÉS…! Olyanokra mérik, akik állandóan azthallják tőlünk, emberektől: „Ti vagytok a legjobb barátaink!”.Hát kérem szépen, ki a fene akar ilyen barátságot? Azagyonhajszolt, köz által kihasznált állatvédők jelmondatalehetne: "Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják mitcselekszenek!" De kit érdekelnek az állatvédők? A kutyáknem hoznak szavazatot. Ugrott a törvényi háttér. Atársadalom nagy része pedig vagy a gondokkal, vagy atükörrel van elfoglalva. Elfelejtik, milyen jó érzés segíteni.Nem tartom igazságosnak, amikor egynémelyek azt firtatják:„Van elég ember bajban, miért nem inkább azokonsegítenek?”. Egynémelyek ezt mondják, ők maguk pedignem tesznek semmit, senkiért… Szabad szemmel láthatótény, hogy a cigánytelepek ’fejlődésével’ egyenes aránybannő a kóbor kutya állomány is. Mi, magyarok pedig sokesetben hallgatólagos cinkosai lettünk a ’halálbüntetésnek’.Mert vétkesek közt cinkos az, aki néma. És még nememlítettem azokat a szaporító-telepeket, ahol a jó gazdákrévén több az egészséges patkány, mint az egészséges eb…Vendetta folyik csendesen az országunkban, sokan tolják azta bizonyos halálbüntetéses szekeret. Már csak az a kérdés,mit várunk viszont?efemOlyan sokszor beszélünk róla, annyiszor fel van emlegetve, hogy tenni kellene valamit az érdekében, mégis rendszeresen aporondon van, lesújtó hírekkel. Nem élünk vele, és nem hagyjuk az alanyait élni. Egy demokráciában. Szégyen és gyalázat,emberhez nem méltó bánásmód.Az állatvédelem helyzete Magyarországon.
  8. 8. 8.DARUTOLL ingyenes közéleti lap 2013. májusFOGADÓ ÓRA!Jobbik PüspökladányiAlapszervezetefogadóórát tart(vasárnap), 9 órátóla Piacon.Szeretettel várjukÖnöket!A201 - n3.05.26 áwww.jobbikladany.huA Barikád című újság aktuálisatm e g e l ő z ő s z á m a i h o z(alkalmanként 100 db)a kedvesolvasóink, ha felhívják akövetkező telefonszámot:ingyenhozzájuthatnak06 30/ 591 30 78.KÍNAI NEGYEDVolt Alföld Áruház emeletemost Ázsia ÁruházVolt nagyABCmostHong KongÁruházVolt Hangulat Étteremmost Kínai Divat Áruház

×