Jobbik Hírlevél 21. hét

5,573 views

Published on

Jobbik Hírlevél 2013. 21. hét

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jobbik Hírlevél 21. hét

  1. 1. 1Impresszum:Kiadja: Jobbik Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest, Villányi út 20/AKapcsolat: 06 70 379 9701, jobbik@jobbik.hu, www.jobbik.huFelelős szerkesztő: Pál Gábor, szerkesztő: Dobos Zoltán, művészeti vezető: Laboncz EdinaIngyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható!A Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti beszámolója2013. 21. hétJOBBIK hírlevélMár digitálisan is: www.dimag.huHetente az újságárusoknálSzilágyi György, a Jobbik képviselője szerinta trafiktörvény módosításának szavazásakorújra bebizonyosodott, a Fidesz arcátlanságanem ismer határokat. A honatya emlékeztet:először szétosztottak baráti körüknek egyötszázmilliárdos piacot, majd a szavazóktólkapott kétharmadukat felhasználva két és fél-szeresére emelték annak garantált nyereségét.Az Orbán-kabinet tehát ugyanúgy, ahogyana szocialista kormányok, trükkök százaitalkalmazza, hogy saját köreit juttassa jól jö-vedelmező piacokhoz a magyar állampolgá-rok kárára, és teszi ezt egyre gátlástalanabbmódon – fogalmaz Szilágyi. A dohánypiacújraosztásakor – hasonlóan a földpályáza-tok és a közbeszerzések esetében – nem szá-mított a kormánynak sem a megélhetésüketelvesztő kisvállalkozók, sem a felháborodottállampolgárok véleménye, sem az ellenzékfigyelmeztető szava, egy számított csupán:„Csak a Fidesz!” Egyértelművé vált, hogy aGyurcsány-, a Bajnai- és az Orbán-kormányközött kizárólag annyi a különbség, hogy abankárkormányt felváltotta az offshore- éstrafikmutyikormány.A trafikpályázatok kapcsán a szekszárdi esetnyilvánosságra kerülésekor a Jobbik feljelen-tést tett hivatali visszaélés gyanújával, melyA Fidesz pofátlansága határtalanügyben bízunk a nyomozó hatóság hatékony ésaz igazság kiderítésére törekvő munkájában. Adohánypiac újraosztása körüli botrányos eljárás– amit méltán nevezhetünk a Fidesz Tocsik-ügyének – nem maradhat következmények nél-kül! – áll a radikális képviselő közleményében.A Jobbik továbbra is követeli, hogy a trafiktör-vény ne lépjen hatályba, mert azáltal tízezrekveszítenék el megélhetésüket, ez pedig ma, ami-kor a munkahelyek nem létrejönnek, hanemsorra szűnnek meg, elfogadhatatlan.Nyújtson valódi megoldásta magáncsőd intézménye!A Jobbik szerint legalább olyan fokú csődvéde-lem járna a magyar családoknak, mint amilyena cégeknek és azok ügyvezetőinek – mondta Z.Kárpát Dániel.A kormány által már tárgyalt új javaslat a nem-zeti párt szerint sok pontjában életszerűtlen és„erősen eltúlzott” így nem érintené a rászorul-tak széles tömegét. Az alapkoncepcióval alap-vetően egyetértünk, ám problémának tartjuk,hogy bármilyen kirendelt csődgondnok bele-szóljon a családok kasszájának elosztásába. Aztis életszerűtlennek tartjuk, hogy bárki beleszól-hasson például abba: adják el azt az autót, ami-vel a gyereket viszik iskolába, vagy foglalkozás-ra – mondta a politikus.A Jobbik azt szeretné, ha egy jogvégzett szak-értő közvetítene ingyenesen a bankokkal szem-ben a családok terheinek újratárgyalásában,illetve futamidő-hosszabbítást kezdeményez-hetne.A kirendelt biztostól is azt várnánk el, hogy amunkaerő-piaci és az átképzési lehetőségekkelismertesse meg az érintett család tagjait, hiszenaz elszegényedés nagyon sokszor együtt jár az-zal, hogy vagy az egyik, vagy mindkét szülőelveszíti a munkahelyét. A cél az, hogy ez abiztos segítsen visszahozni a munka világábaa lehető legtöbb embert – mondta Z. KárpátDániel.A csődvédelemnek emellett legfeljebb 5 éviglenne szabad tartania, mert ennél hosszabb időesetén rossz hatással lehetne a családok életére– zárta szavait a Jobbik szakpolitikusa.
  2. 2. 2 3A Jobbik felszólítja a kormányt, hogy azonnalvonja vissza az új földtörvényjavaslatot, amelyszerintük még a múlt ősszel benyújtott ere-deti javaslathoz képest is visszalépést jelent –mondta Magyar Zoltán.A jobbikos politikus emlékeztetett: a mező- éserdőgazdasági földek forgalmáról szóló tör-vényjavaslat általános vitáját még tavaly ősszelfolytatta le az Országgyűlés, majd a kormány-pártok „hét hónapig pihentették” az előter-Azonnal vonják vissza az új földtörvényt!jesztést, amelynek új változatát múlt hét szerdánkezdte tárgyalni a mezőgazdasági bizottság.Magyar Zoltán szerint az új szöveg csak súlyos-bította az előző javaslatban is meglévő problémá-kat. Példaként említette, hogy az új javaslat azeddigi 300 hektárról 1200 hektárra emeli az egymagánszemély által maximálisan hasznosíthatóföldterület nagyságát, ugyanezt pedig társaságokesetében 1200-ról 1800 hektárra növeli. Továb-bá ugyanolyan jogokat ad 30 európai ország 500millió lakosának a magyarországi földszerzésre,mint a magyar állampolgároknak.A Jobbik szerint ennek a javaslatnak az elfoga-dása esetén Magyarország elindulna a dél-ame-rikai úton, ahol a tőkés társaságok felvásároljákaz országokat szociális és társadalmi szempon-tok figyelmen kívül hagyásával. Magyar Zoltánszerint felháborító, hogy a kormány „nem csakasszisztál, hanem támogatja” a tőkés társaságoktérnyerését Magyarországon.A Jobbik szerint elfogadhatatlan, hogy a tan-könyvellátás rendszerének átalakítása miattemelkedni fognak a tankönyvek árai. Az újszabályozással ugyanis a Fidesz először mono-polhelyzetbe hozta a terjesztésben a Könyvtár-ellátót, majd a terjesztés árrését a nem kis pél-dányszámú tankönyvek esetében 20 százalékraemelte, amely komoly áremelkedéshez vezet– hívja fel a figyelmet Farkas Gergely, a Jobbikképviselője.Mindez kiváló példa arra, hogyan is működik afideszes mutyi: először beszűkíti a terjesztők kö-rét, majd megemelik a biztos hasznot jelentő ár-rést, ahogy az a trafikmutyi esetében is történt.Mindeközben soha nem látott káosz uralkodikaz új rendszer miatt a tankönyvellátás területén,amely már az őszi iskolakezdést veszélyezteti, hi-szen az sem garantált, hogy időben eljut mindengyerekhez a szükséges tankönyv. Mindenki szá-mára nyilvánvaló, hogy az őszi tanévkezdés év-ről évre egyre több család számára jelent komolyanyagi nehézséget, amelyet tovább súlyosbít ezaz áremelkedés – áll a képviselő közleményé-ben.Tekintettel az iskoláskorú gyermeket nevelőcsaládok támogatásának szükségességére, anemzeti ellenzék benyújtott egy határozati ja-vaslatot, amelyben kezdeményezzük az indoko-latlanul magas árrés 7 százalékra csökkentésétés ezzel párhuzamosan a tankönyvek árának13 százalékos mérséklését. A Jobbik felszólítja akormánypártokat, hogy támogassák a javaslatota magyar családok iskolakezdéssel kapcsolatosterheinek csökkentése érdekében – zárul a radi-kális erő közleménye.Trafikmutyi-eljárása drága tankönyveknél isÁtgondolatlan rezsicsökkentés:a Jobbiknak ismét igaza lettA Jobbik már hetekkel ezelőtt felhívta a Fidesz-kormány figyelmét, hogy a rezsicsökkentéstnem szabályozták kellőképpen, így a szolgál-tatók a minőségen, karbantartáson, valaminta munkavállalóikon és beszállítóikon fognakspórolni – áll Bertha Szilvia országgyűlési kép-viselő közleményében. A honanya írásbeli kér-désére Németh Lászlóné miniszter asszony ak-kor azt válaszolta, hogy ettől ők nem tartanak.Bertha felhívja a figyelmet: az egyik legna-gyobb áramszolgáltató most mintegy 220 főslétszámleépítést jelentett be, a beszállítók pe-dig sorra panaszkodnak a visszamondott alvál-lalkozói munkák és a közüzemi szolgáltatók-nál drasztikusan csökkent karbantartási igénymiatt.Íme, az újabb bizonyíték, hogy a Jobbik márkorábban is jól látta a reális veszélyeket, aFidesz pedig kétharmados gőgjétől elvakulvamegint felelőtlenül nem hallgatott a jóindulatúfigyelmeztetésre. Ennek tragikus eredményei is-mét elvesztett munkahelyek és megélhetés nél-kül maradó családok lesznek – fogalmaz a kép-viselő asszony.A Jobbik nyomatékosan felszólítja a Fideszt,biztosítsa a jövőre vonatkozóan, hogy a rezsi-csökkentésnek se munkahelyek, se a szolgáltatásminősége ne lássa kárát! – zárul Bertha Szilviaközleménye.A súlyos megszorítások, a magánnyugdíj-pénz-tári megtakarítások államosítása ellenére is nőttaz államadósság, ami egyértelmű kudarc az EU-nak alárendelt gazdaságpolitikával egyetemben– nyilatkozta Volner János, a Jobbik alelnöke.A jobbikos képviselő elmondta, hogy a GDP-arányos államadósság jelenleg 82,2 százalék. EzVolner szerint egyértelmű kudarcot jelent, mivelúgy tűnt el háromezermilliárd magánnyugdíj-pénztári vagyon, úgy hoztak súlyos megszo-rításokat, hogy semmiféle érdemi eredménynem született. A politikus rámutatott, hogy azállamadósság 2010 elején 82 százalék volt, aminemhogy nem csökkent, még emelkedett is.Mély recesszióban van a gazdaság, a növekedésiráta mélyponton van, a lakossági hitelek pedigegymás után dőlnek be – szögezte le Jobbik al-elnöke. Volner rámutatott, hogy már félmilliómagyart üldöztek el itthonról, a kivándorláspedig azóta is folyamatos.Volner emlékeztetett, hogy a magánnyugdíj-pénztári vagyon nagyjából tíz százaléka volta GDP-nek, mégsem látható az államadós-ság alakulásában ez a hatalmas összeg – zártaVolner János.Totális kudarc a kormányállamadósság elleni harca

×