Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA  Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti          na st...
Výzva KaHR-21SP-1202  Dôležité údaje  Podpora – Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)+ štátny rozpočet SR  Posky...
Výzva KaHR-21SP-1202  Oprávnenosť žiadateľa  -  Sú podniky súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby    ...
Výzva KaHR-21SP-1202  Veľkosť podniku  Kategória podniku  Počet      Ročný obrat             Ročná ...
Výzva KaHR-21SP-1202    Miesto realizácie projektu    V rámci výzvy je možné poskytnúť pomoc na projekty    re...
Výzva KaHR-21SP-1202  Miesto realizácie projektu   Pre posúdenie kritérií oprávnenosti je rozhodujúce miesto   reali...
Výzva KaHR-21SP-1202  Intenzita a výška pomoci   Maximálna intenzita pomoci na projekt nepresiahne :   40 % celkovýc...
Výzva KaHR-21SP-1202  Intenzita a výška pomoci   Žiadateľ je povinný použiť iba jednu intenzitu na   všetky položk...
Výzva KaHR-21SP-1202  Doba fyzickej realizácie projektu  -  Aktivity projektu je možné začať realizovať až po nadobud...
Výzva KaHR-21SP-1202   Oprávnené projekty (aktivity projektu)     Oprávnené sú projekty zamerané na :   1. Rekonšt...
Výzva KaHR-21SP-1202   Oprávnené projekty (aktivity projekty)    3. Rekonštrukciu a modernizáciu systému výroby a roz...
Výzva KaHR-21SP-1202   Oprávnené projekty (aktivity projektu)     6. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t.j. ...
Výzva KaHR-21SP-1202   Podnik v ťažkostiach    Za podnik v ťažkostiach sa považuje :   a) V prípade spoločnosti, k...
Výzva KaHR-21SP-1202   Výnimka pre identifikáciu podniku v   ťažkostiach     Výnimku pre identifikáciu podniku v ť...
Výzva KaHR-21SP-1202   Prieskum trhu pred predložením   ŽoNFP     Žiadateľ je povinný vykonať prieskum trhu pred p...
Výzva KaHR-21SP-1202   Vykonanie verejného obstarávania    Pri obstarávaní tovarov, prác a služieb je žiadateľ/prijí...
Výzva KaHR-21SP-1202   Vykonanie verejného obstarávania     V rámci aktuálneho znenia zákona č. 25/2006 o VO je  ...
Výzva KaHR-21SP-1202   Postup VO pre zákazku s nízkou   hodnotou    Zákon o VO nedostatočne definuje spôsob obstará...
Výzva KaHR-21SP-1202   Vykonanie verejného obstarávania   -  Ak žiadateľ vyhlási VO pred nadobudnutím účinnosti zmluv...
Výzva KaHR-21SP-1202   Oprávnené výdavky     Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s     real...
Výzva KaHR-21SP-1202   Neoprávnené výdavky   -  Úroky z úverov z pôžičiek;   -  Leasing;   -  Poistné platené d...
Výzva KaHR-21SP-1202   Neoprávnené výdavky   -  Výdavky na verejné obstarávanie realizované v     zmysle Zákona č...
Výzva KaHR-21SP-1202   Merateľné ukazovatele     Merateľné ukazovatele majú úzku súvislosť s cieľmi     projektu...
Výzva KaHR-21SP-1202   Merateľné ukazovatele     Merateľné ukazovatele je možné deliť z     hľadiska:   -  1....
KaHR-21SP-1202   Merateľné ukazovatele   b.)merateľné ukazovatele horizontálnych priorít   - Informačná spoločnosť-...
KaHR-21SP-1202   Nefinančné projektové merateľné   ukazovatele     ENERGETICKÉ UKAZOVATELE PODĽA AKTIVITY PROJEKTU...
KaHR-21SP-1202   Nefinančné projektové merateľné   ukazovatele     ENERGETICKÉ UKAZOVATELE PODĽA AKTIVITY PROJEKTU...
KaHR-21SP-1202   Prehľad povinnosti vypĺňania   merateľných ukazovateľov    Členenie     Typ     Názov me...
KaHR-21SP-1202   Merateľné ukazovatele horizontálnych   priorít                            ...
Výzva KaHR-21SP-1202   Mechanizmus poskytnutia pomoci           Predloženie žiadosti   Registrácia a    ...
Výzva KaHR-21SP-1202   Predkladanie ŽoNFP   - ŽoNFP vypracovať výlučne vyplnením elektronického formulára    podľa ...
Výzva KaHR-21SP-1202   Pracoviská SIEA     Slovenská inovačná a energetická agentúra     Sekcia štrukturálnych f...
Výzva KaHR-21-SP-1202   Kontakt pre nezodpovedané otázky      fondy@siea.gov.sk33
Výzva KaHR-21SP-1202     Ďakujeme za pozornosť         SIEA34
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Výzva: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby

1,860 views

Published on

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Výzva: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby

 1. 1. SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci Kód výzvy KaHR-21SP-1202 (V zmysle výzvy vyhlásenej 23. marca 2012) SIEA, Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Apríl 20121
 2. 2. Výzva KaHR-21SP-1202 Dôležité údaje Podpora – Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)+ štátny rozpočet SR Poskytovateľ pomoci – MH SR ako riadiaci orgán pre OP KaHR Vykonávateľ pomoci – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie 2.1. – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci  Dátum vyhlásenia výzvy: 23. marca 2012  Dátum uzávierky výzvy: 25. júna 2012  Indikatívna výška finančných prostriedkov: 34 000 000 EUR2
 3. 3. Výzva KaHR-21SP-1202 Oprávnenosť žiadateľa - Sú podniky súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods.(2)Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2011 - Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú : - Mikro, malí a strední podnikateľ (ďalej len „MSP“) a veľký podnikateľ, - Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v prílohe I Nariadenia Komisie (ES) č.800/2008 zo 6.augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách ) - Pomoc je možné poskytnúť aj veľkému podnikateľovi – ktorý nespadá pod def. MSP, nezamestnáva viac ako 1 000 a výška jeho ročného obratu nepresiahne 50 mil.EUR.3
 4. 4. Výzva KaHR-21SP-1202 Veľkosť podniku Kategória podniku Počet Ročný obrat Ročná bilančná suma pracovníkov: Ročná pracovná alebo jednotka (RPJ) Stredný < 250 ≤50 mil. eur ≤43 mil. eur (40 mil. eur v roku 1996) alebo (27 mil. eur v roku 1996) Malý < 50 ≤10 mil. eur ≤10 mil. eur (7 mil. eur v roku 1996) alebo (5 mil. eur v roku 1996) Mikro < 10 ≤2 mil. eur ≤2 mil. eur (predtým nedefinované) alebo (predtým nedefinované)4
 5. 5. Výzva KaHR-21SP-1202 Miesto realizácie projektu V rámci výzvy je možné poskytnúť pomoc na projekty realizované v regiónoch patriacich pod Cieľ Konvergencia: - Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj) - Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) - Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj)5
 6. 6. Výzva KaHR-21SP-1202 Miesto realizácie projektu Pre posúdenie kritérií oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Miesto realizácie oprávneného projektu musí byť len jedno v oprávnenom území. Oprávneným môže byť aj projekt predložený žiadateľom so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji, ale len za podmienky, že projekt je realizovaný na území samosprávnych krajov, ktoré sú vo výzve zadefinované ako oprávnené miesto realizácie projektu Upozornenie : Žiadateľ sa zaviaže, že investícia zostane zachovaná v regióne prijímajúcom pomoc najmenej počas doby udržateľnosti projektu 5 rokov.6
 7. 7. Výzva KaHR-21SP-1202 Intenzita a výška pomoci Maximálna intenzita pomoci na projekt nepresiahne : 40 % celkových oprávnených výdavkov na projekt realizovaný na území :(Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja) 50 %celkových oprávnených výdavkov na projekt realizovaný na území: (Žilinského , Banskobystrického, Prešovského a Košického samosprávneho kraja ) Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 €. Maximálna výška pomoci na projekt nesmie presiahnúť 2 000 000 €. Celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil.EUR, pričom celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené.7
 8. 8. Výzva KaHR-21SP-1202 Intenzita a výška pomoci Žiadateľ je povinný použiť iba jednu intenzitu na všetky položky rozpočtu projektu, ale nie je povinný zvoliť maximálnu intenzitu pomoci. V prípade , že žiadateľ vzhľadom na miesto realizácie projektu zvolí maximálnu intenzitu pomoci platí, že celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť v prípade projektov s miestom realizácie projektu: Stredné Slovensko a Východné Slovensko výšku 4 000 000 € na projekt Západné Slovensko výšku 5 000 000 € na projekt8
 9. 9. Výzva KaHR-21SP-1202 Doba fyzickej realizácie projektu - Aktivity projektu je možné začať realizovať až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP - Začatím realizácie aktivít projektu sa ale nerozumie vykonanie predbežných štúdií na posúdenie realizovateľnosti projektov, ani začatie realizovania VO - Projekt musí byť fyzicky ukončený najneskôr v priebehu 24 mesiacov od začatia prác na projekte. - Projekt je fyzicky ukončený v momente zrealizovania všetkých oprávnených i neoprávnených výdavkov dodávateľovi a premietnutia do účtovníctva prijímateľa v zmysle podmienok pre oprávnenosť výdavkov. - Pomoc je poskytovaná formou NFP a to refundáciou na základe predložených účtovných dokladov.9
 10. 10. Výzva KaHR-21SP-1202 Oprávnené projekty (aktivity projektu) Oprávnené sú projekty zamerané na : 1. Rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb a to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to : - Zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov; - Rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov; - Rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia; 2. Rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení na báze fosilných palív za účelom zvýšenia energetickej účinnosti, alebo za účelom využitia biomasy ;10
 11. 11. Výzva KaHR-21SP-1202 Oprávnené projekty (aktivity projekty) 3. Rekonštrukciu a modernizáciu systému výroby a rozvodu stlačeného vzduchu; 4. Zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií; 5. Výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody;11
 12. 12. Výzva KaHR-21SP-1202 Oprávnené projekty (aktivity projektu) 6. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t.j. výstavba : - Malých vodných elektrární s maximálnym inštalovaným výkonom 2 MW; - Zariadení na energetické využitie biomasy s využitím tepla s minimálnym inštalovaným výkonom 50kWe, a maximálnym inštalovaným výkonom 30 MWt alebo 10MWe; - Zariadení na výrobu biometánu ; - Zariadení na energetické využitie bioplynu, biometánu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo skládkového plynu; - Zariadení na využitie aerotermálnej alebo hydrotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla ; - Zariadení na energetické využitie geotermálnej energie s priamym využitím geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;uvedené nezahŕňa prieskumné vrty. - Súčasťou oprávnených projektov podľa bodov 2 a 6 môžu byť aj: - Vybudovanie prípojky pre zariadenie na výrobu elektriny do lokálnej alebo regionálnej distribučnej sústavy12
 13. 13. Výzva KaHR-21SP-1202 Podnik v ťažkostiach Za podnik v ťažkostiach sa považuje : a) V prípade spoločnosti, ktoré povinne vytvárajú základné imanie , ak sa viac ako polovica jej základného imania prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov – obidve podmienky musia byť splnené súčasne, alebo b) V prípade spoločnosti, kde aspoň určitý podiel členov ručí neobmedzene za dlhy firmy, ak sa prekryla stratou viac ako polovica kapitálu v účtoch firmy a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov – obidve podmienky musia byť splnené súčasne, alebo c) Ak spĺňa kritériá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na to, aby sa stala predmetom konania vo veci kolektívnej insolventnosti, t.j. podľa zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii nachádza v úpadku. Podnik je v úpadku, ak je platobne neschopný, alebo predlžený.13
 14. 14. Výzva KaHR-21SP-1202 Výnimka pre identifikáciu podniku v ťažkostiach Výnimku pre identifikáciu podniku v ťažkostiach majú - Stredné, malé a mikro podniky, ktoré boli v čase posudzovania podmienok podniku v ťažkostiach založené najmenej 3 roky - Veľké podniky, ak od začiatku ich operácií v oblasti aktivít s ktorými súvisí predkladanie ŽoNFP, boli tieto aktivity zapísané v príslušnom registri(obchodný, resp.živnostenský) k času posudzovania podniku v ťažkostiach menej ako 3 roky - Bod c) však ostáva v platnosti pre veľký podnik, stredný , malý a mikro podnik - Jedným zo vstupov pre vyhodnotenie naplnenia podmienok pre identifikáciu podniku v ťažkostiach je účtovná závierka žiadateľa za rok 2011 (príloha č.7 ŽoNFP)14
 15. 15. Výzva KaHR-21SP-1202 Prieskum trhu pred predložením ŽoNFP Žiadateľ je povinný vykonať prieskum trhu pred podaním ŽoNFP - Na základe prieskumu trhu určí žiadateľ predpokladanú hodnotu zákazky a stanoví výšku výdavkov za stavebné práce, tovary a služby - Tieto položky budú súčasťou rozpočtu projektu - Žiadateľ je povinný vypracovať zápisnicu z prieskumu trhu - Do rozpočtu žiadateľ uvádza výšku oprávnených výdavkov a z nich výšku určí aplikáciou maximálnej intenzity pomoci 40 %, resp. 50 % výšku žiadaného NFP - Písomne osloví aspoň 3 potenciálnych záujemcov - Zadávateľ vyhodnotí predložené ponuky na základe najnižšej ceny po jednotlivých logických celkoch15
 16. 16. Výzva KaHR-21SP-1202 Vykonanie verejného obstarávania Pri obstarávaní tovarov, prác a služieb je žiadateľ/prijímateľ povinný postupovať v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. v platnom znení a v súlade s podmienkami stanovenými poskytovateľom Žiadateľ je oprávnený začať proces VO : a. Najskôr v deň predloženia ŽoNFP vykonávateľovi b. Najneskôr však do 45 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP Upozornenie : VO je žiadateľ povinný vykonať v čase po predložení ŽoNFP vykonávateľovi, predkladá ako povinnú prílohu č.2 ŽoNFP prieskum trhu na obstaranie služieb, tovarov a prác16
 17. 17. Výzva KaHR-21SP-1202 Vykonanie verejného obstarávania V rámci aktuálneho znenia zákona č. 25/2006 o VO je žiadateľ povinný postupovať nasledovne : i) Ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 10 000EUR(ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác) postupuje žiadateľ v súlade so zákonom 25/2006Z.z. postupom obstarávania pre podprahovú zákazku, pričom pri zadávaní tejto zákazky nie je žiadateľ povinný vykonať činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby ii) Ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako v bode i), postupuje žiadateľ v súlade so zákonom č.25/2006Z.z. postupom obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou, pričom nie je žiadateľ povinný vykonať činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby17
 18. 18. Výzva KaHR-21SP-1202 Postup VO pre zákazku s nízkou hodnotou Zákon o VO nedostatočne definuje spôsob obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou požaduje poskytovateľ nasledovné - Výsledkom postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou na dodanie, tovaru a služieb bolo uzatvorenie odberateľsko- dodávateľskej zmluvy - Výsledkom musí byť napr. kúpna zmluva, resp. zmluva o dielo a pod. - Len formou objednávky, alebo podpísanie zmluvy o budúcej zmluve nie je dostatočné a nebude akceptované - Na postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou je žiadateľ povinný použiť PRIESKUM TRHU18
 19. 19. Výzva KaHR-21SP-1202 Vykonanie verejného obstarávania - Ak žiadateľ vyhlási VO pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP, je povinný v zmluve s dodávateľom , ktorá sa uzatvára ako výsledok VO zabezpečiť odkladaciu podmienku účinnosti tejto odberateľsko-dodávateľskej zmluvy na nadobudnutie účinnosti zmluvy o NFP - S povinnosťou dodávateľa predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (formát MS Excel) aj každú zmenu - S povinnosťou strpieť výkon kontroly/auditu overovania kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP19
 20. 20. Výzva KaHR-21SP-1202 Oprávnené výdavky Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu na : - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku; - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, t.j. obstarávacia cena softvéru pričom podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmie presiahnúť 25% z celkových oprávnených výdavkov na projekt; - Obstarávacia cena dlhodobého majetku je definovaná podľa §25 ods. (6) písm.a)zákona č.431/2002;20
 21. 21. Výzva KaHR-21SP-1202 Neoprávnené výdavky - Úroky z úverov z pôžičiek; - Leasing; - Poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky a penále; - Poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane; - Výdavky na odstavenie atómových elektrární z prevádzky; - Výdavky na nákup pozemkov, nehnuteľností a ich rekonštrukcie; - Výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; - Výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku; - Výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov/prístrojov/zariadení novými strojmi/prístrojmi/zariadeniami s takou istou výkonnosťou; - Všetky osobné výdavky; - Prevádzkové výdavky; - Výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o NFP(projektu) a projektovým riadením;21
 22. 22. Výzva KaHR-21SP-1202 Neoprávnené výdavky - Výdavky na verejné obstarávanie realizované v zmysle Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; - Zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je prijímateľ platiteľ DPH v súlade s Nariadením EK č.1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES č.1685/2000; - Výdavky na marketing - Iné výdavky nesúvisiace s projektom22
 23. 23. Výzva KaHR-21SP-1202 Merateľné ukazovatele  Merateľné ukazovatele majú úzku súvislosť s cieľmi projektu a programu.  Prostredníctvom merateľných ukazovateľov sa sleduje dosahovanie cieľov na úrovni projektu i operačného programu.  Upozornenie : Odporúčame žiadateľom plánovať hodnoty merateľných ukazovateľov dostatočne objektívne a hlavne reálne.23
 24. 24. Výzva KaHR-21SP-1202 Merateľné ukazovatele Merateľné ukazovatele je možné deliť z hľadiska: - 1.predmetu na : - a)všeobecné merateľné ukazovatele - i. ukazovatele finančného zamerania - ii. ukazovatele energetického zamerania24
 25. 25. KaHR-21SP-1202 Merateľné ukazovatele b.)merateľné ukazovatele horizontálnych priorít - Informačná spoločnosť-IS - Trvalo udržateľný rozvoj -TUR - Marginalizované rómske komunity-MRK - Rovnosť príležitostí 2. Sledovaného obdobia na : a. Merateľné ukazovatele výsledku b. Merateľné ukazovatele dopadu25
 26. 26. KaHR-21SP-1202 Nefinančné projektové merateľné ukazovatele ENERGETICKÉ UKAZOVATELE PODĽA AKTIVITY PROJEKTU Výsledok Dopad Aktivita Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti Zateplená plocha (m2) Úspora energie priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia (vykazovanie aj ich energetickej náročnosti zlepšením tepelnoizolačných (GJ/rok) v rámci HP TUR) vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie (vykazovanie aj objektov v rámci HP TUR) Rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to: Počet nových a/alebo Úspora energie technicky (GJ/rok) rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, zhodnotených systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov, (vykazovanie aj zariadení (počet) v rámci HP TUR) rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív za účelom zvýšenia energetickej účinnosti, alebo za účelom využitia biomasy Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu.26 Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody
 27. 27. KaHR-21SP-1202 Nefinančné projektové merateľné ukazovatele ENERGETICKÉ UKAZOVATELE PODĽA AKTIVITY PROJEKTU Výsledok Dopad Aktivita Počet nových/modernizova Úspora energie (GJ/ Zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby ných systémov rok) a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; monitorovania uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných (vykazovanie aj a/alebo riadenia v rámci HP TUR) technológií. (počet)(vykazovanie aj v rámci HP TUR) Zvýšený inštalovaný Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. výstavba: výkon zariadenia malých vodných elektrární s maximálnym inštalovaným výkonom do 2 MW; Zodpovedajúci zariadení na energetické využitie biomasy s využitím tepla s minimálnym Obnoviteľným Výroba energie z inštalovaným výkonom 50 kWt alebo 50 kWe, a maximálnym inštalovaným zdrojom energie obnoviteľných výkonom 30 MWt alebo 10 MWe (MW) zdrojov energie zariadení na výrobu biometánu; (vykazovanie aj (MWh/rok) zariadení na energetické využitie bioplynu, biometánu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo skládkového plynu; v rámci HP TUR) zariadení na využitie aerotermálnej alebo hydrotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; zariadení na energetické využitie geotermálnej energie s priamym využitím27 geotermálnej energie, alebo s použitím tepelného čerpadla; uvedené nezahŕňa prieskumné vrty.
 28. 28. KaHR-21SP-1202 Prehľad povinnosti vypĺňania merateľných ukazovateľov Členenie Typ Názov merateľného povinnosť vykazovania plánovaná relevancia ukazovateľov ukazovateľa ukazovateľa ukazovateľa hodnota k HP Finančné Dopad Nárast pridanej hodnoty povinný >0 nie ukazovatele Dopad Nárast tržieb povinný >0 nie povinne voliteľný (výber áno Výsledok Zateplená plocha podľa zamerania >0 projektu/aktivít projektu) HP TUR Počet nových a/alebo povinne voliteľný (výber Výsledok technicky zhodnotených podľa zamerania >0 nie zariadení projektu/aktivít projektu) Počet áno nových/modernizovanýc povinne voliteľný (výber Výsledok h systémov podľa zamerania >0 Nefinančné monitorovania a/alebo projektu/aktivít projektu) HP IS ukazovatele - riadenia energetické Zvýšený inštalovaný ukazovatele výkon zariadenia povinne voliteľný (výber áno Výsledok zodpovedajúci podľa zamerania >0 obnoviteľným zdrojom projektu/aktivít projektu) HP TUR energie Výroba energie z povinne voliteľný (výber Dopad obnoviteľných zdrojov podľa zamerania >0 nie energie projektu/aktivít projektu) povinne voliteľný (výber28 áno Dopad Úspora energie podľa zamerania >0 projektu/aktivít projektu) HP TUR
 29. 29. KaHR-21SP-1202 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít Vykazovanie Ukazovatele sledovania horizontálnych politík ES MJ Typ v ŽoNFP Informačná spoločnosť Tab. 12 a 15A Počet nových/modernizovaných systémov monitorovania ŽoNFP a/alebo riadenia Počet Výsledok Trvalo udržateľný rozvoj Zateplená plocha m2 Výsledok Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci Tab. 12 a 15B obnoviteľným zdrojom energie MW Výsledok ŽoNFP Úspora energie (GJ/rok) Dopad Počet novovytvorených pracovných miest Počet Výsledok Počet novovytvorených pracovných miest Počet Dopad Marginalizované rómske komunity Tab. 12 a 15C Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK Počet Výsledok ŽoNFP Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK Počet Dopad Rovnosť príležitostí Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu Počet Výsledok Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi Počet Výsledok Počet novovytvorených pracovných miest obsadených Tab. 12 a 15D ženami Počet Výsledok ŽoNFP Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu Počet Dopad Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi Počet Dopad Počet novovytvorených pracovných miest obsadených29 ženami Počet Dopad
 30. 30. Výzva KaHR-21SP-1202 Mechanizmus poskytnutia pomoci Predloženie žiadosti Registrácia a Výzva na SIEA formálna kontrola Podpis zmluvy Výberová komisia Odborné posudzovanie Implementácia projektu Overovanie splnenia podmienok Do 24 mesiacov poskytnutia30 ukončenie projektu pomoci
 31. 31. Výzva KaHR-21SP-1202 Predkladanie ŽoNFP - ŽoNFP vypracovať výlučne vyplnením elektronického formulára podľa Príručky pre žiadateľa prostredníctvom verejnej časti ITMS ( www.itms.sk) - Odoslať ŽoNFP do systému ITMS do dátumu uzávierky výzvy, t.j. 25. júna 2012 - Následne po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP žiadateľ cez aplikáciu vytlačí vyplnenú žiadosť o NFP v papierovej forme - Podpísať štatutárnym orgánom žiadateľa (v zmysle výpisu z Obchodného registra), opečiatkovať a doplniť všetky povinné prílohy a doručiť na SIEA - Bratislava31
 32. 32. Výzva KaHR-21SP-1202 Pracoviská SIEA  Slovenská inovačná a energetická agentúra Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27 tel.: 02/58 248 401, fax.:02/53 421 019 fondy@siea.gov.sk  Regionálna pobočka Trenčín Hurbanova 59, 911 00 Trenčín tel.: 032/7437 446, fax: 032/7408222  Regionálna pobočka Banská Bystrica Rudlovská cesta 53, 974 28 Banská Bystrica tel.: 048/4714 600, fax: 048/4148664  Regionálna pobočka Košice Krivá 18, 040 01 Košice tel.: 055/ 6786 532 , fax: 055/67 86 41132
 33. 33. Výzva KaHR-21-SP-1202 Kontakt pre nezodpovedané otázky fondy@siea.gov.sk33
 34. 34. Výzva KaHR-21SP-1202 Ďakujeme za pozornosť SIEA34

×