Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fitur 2015

530 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fitur 2015

 1. 1. EUSKAL TURISMO-INDUSTRIAREN EGOERAREN BALORAZIOA- FITUR 2015 VALORACIÓN SITUACIÓN INDUSTRIA TURÍSTICA VASCA- FITUR 2015 1
 2. 2. - Turismoaren aportazioa BHG-ari: %5,3tik %5,8ra. - 130 milioi euro gehiago. - Aportación turismo al PIB: del 5,3% al 5,8%. - + 130 millones de euros. 2 Turismoaren aportazioa euskal ekonomiari Aportación del turismo a la economía vasca 2008-2013
 3. 3. Turismoaren aportazioa euskal ekonomiari Aportación del turismo a la economía vasca 2008-2013 3 Fuente: Cuenta Satélite del Turismo, Eustat 2013 avance •Turismo Receptor: Consumo efectuado por los visitantes no residentes. •Otros componentes del turismo: gasto turístico generado por turistas y excursionistas residentes en Euskadi, junto con el gasto en origen del turismo emisor, es decir, los gastos efectuados ( agencias de viaje…), en la C.A. de Euskadi cuando se desplazan por motivos turísticos. 2008 2009 2010 2011 2012 2013(a) Total Gasto Turístico (millones €) 3.678 3.541 3.619 3.706 3.800 3.809 Turismo receptor 1.645 1.593 1.713 1.782 1.876 1.898 Otros componentes del turismo 2.033 1.948 1.906 1.924 1.924 1.911 Total Gasto Turístico (%) Turismo receptor 44,7% 45,0% 47,3% 48,1% 49,4% 49,8% Otros componentes del Turismo 55,3% 55,0% 52,7% 51,9% 50,6% 50,2% Porcentaje sobre el PIB p.m en Euskadi. Total Gasto Turístico 5,3% 5,3% 5,4% 5,4% 5,7% 5,8% Turismo receptor 2,4% 2,4% 2,6% 2,6% 2,8% 2,9% Otros componentes del turismo 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9%
 4. 4. - Hazkundea Euskadi osoan eta lurralde guztietan/Crecimiento en todo Euskadi y en todos los territorios - Hazkunde iraunkorra eta finkatua/ Crecimiento estable y consolidado. - Gipuzkoak pisu gehien duen lurraldea (%7,2)/Gipuzkoa mayor peso (7,2%) - Arabak %5,2/ Araba 5,2% - Bizkaiak %5/ Bizkaia 5%. 4 Aportazioa lurraldeka Aportación por territorios 2008-2013
 5. 5. Aportazioa lurraldeka Aportación por territorios 2008-2013 5 Porcentaje sobre el PIB p.m. Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013(a) C. A. de Euskadi 5,3% 5,3% 5,4% 5,4% 5,7% 5,8% Araba/Álava 4,0% 4,5% 4,8% 4,0% 5,3% 5,2% Bizkaia 4,0% 4,0% 4,5% 4,7% 4,0% 5,0% Gipuzkoa 6,8% 7,0% 6,9% 6,9% 7,1% 7,2% Fuente: Cuenta Satélite del Turismo, Eustat 2013 avance
 6. 6. - Euskadi: +%3,9 - Bizkaia: +%8,79 - Gipuzkoa: +% 3,29 - Araba: +% 0,40 - Hotelak/ Hoteles: + %8,33 - Garraioak/ Transportes: +%6,02 Enplegua turismo-enpresetan Empleo en las empresas turísticas 2008-2013 6
 7. 7. 7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valor % Var. % 09-13 Var. %. 08-13 Hostelería 48.665 49.401 51.301 51.435 49.905 52.720 60,29% 6,72% 8,33% Transporte de Viajeros 9.219 9.884 9.868 9.648 9.876 9.774 11,17% -1,11% 6,02% Otras actividades turísticas 26.772 27.354 26.667 26.463 25.466 24.944 28,52% -8,81% -6,83% Total Industria Turística 84.656 86.639 87.836 87.546 85.247 87.438 100% 0,92% 3,29% Empleo en establecimientos de la industria turística en Euskadi por actividades 2008-2013.(CNAE 09) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valor % Var. % 09-13 Var. %. 08-13 Euskadi 84.656 86.639 87.836 87.546 85.247 87.438 100% -2,54% 1,58% Álava/Araba 11.977 12.483 12.445 12.549 12.031 12.166 13,91% -1,69% 0,40% Bizkaia 45.245 46.210 46.107 45.971 45.148 45.427 51,95% 6,80% 8,79% Gipuzkoa 27.434 27.946 29.284 29.026 28.068 29.845 34,13% 0,92% 3,29% Empleo en establecimientos de la industria turística en Euskadi por territorio histórico 2008-2013. (CNAE 09) Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat. Datos del 2008 no están completos por cambio CNAE. Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat. Datos del 2008 no están completos por cambio CNAE.
 8. 8. Turismo gastuaren saldoa Saldo gasto turístico 8 2008 2009 2010 2011 2012 2013(a) Turismo receptor (millones euros) 1.645 1.593 1.713 1.782 1.876 1.898 Turismo emisor (millones euros) 4.319 3.865 4.211 4.262 4.177 4.067 Saldo turístico (millones euros) -2.673 -2.272 -2.498 -2.480 -2.301 -2.169 Porcentaje sobre el PIB Turismo receptor 2,4 2,4 2,6 2,6 2,8 2,9 Turismo emisor 6,2 5,8 6,2 6,3 6,2 6,2 Saldo turístico -3,8 -3,4 -3,6 -3,7 -3,4 -3,3 Fuente: Cuenta Satélite del Turismo, Eustat 2013 avance - Saldoa hobetuz doa: 5 puntu txikiagoa/ Mejora del saldo turístico: 5 puntos inferior
 9. 9. Establezimendu-kopurua Nº de establecimientos 2008-2013 - +%67,8 establezimendu-kopurua/ número de establecimientos. - +%14,59 plaza-kopurua/ número de plazas. - +%22,89 kulturarekin lotutako enpresa kopurua/ número de empresas relacionadas con la actividad cultural. - +%40 bidaiarien aire-garraio enpresak/ empresas transporte aéreo de viajeros/as. 9
 10. 10. Turismo-eskaeraren eboluzioa Evolución de la demanda turística 2008-2013 - Bidaiarien sarrerak/ Entradas de turistas: +%12 - 10 sarreratik 9, hoteletan/ 9 de cada 10 entradas, en hoteles. - Bizkaiak sarrera gehien/ Bizkaia mayor nº de entradas: %46,22 - Gipuzkoak:%39,67 - Arabak: %14,11 10 2008 ….. 2012 2013 Valor % Var. % 08-13 Hoteles 2.088.183 …………. 2.420.107 2.368.080 89,84% 13,40% Alojamiento Rural 108.698 …………… 123.860 112.131 4,25% 3,16% Campings 145.329 ………… 153.704 152.527 5,79% 4,95% Total 2.342.210 ………… 2.697.671 2.632.738 100% 12,40% Hoteles Alojamientos rurales Camping Total Euskadi 2.368.080 100% 112.131 100% 152.527 100% 2.632.738 100% Álava 341479 14,42% 19663 17,54% 10.435 6,84% 371.577 14,11% Bizkaia 1145054 48,35% 30242 26,97% 41.522 27,22% 1.216.818 46,22% Gipuzkoa 881547 37,23% 62226 55,49% 100.570 65,94% 1.044.343 39,67% Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat e INE
 11. 11. Turismo-eskaeraren eboluzioa Evolución de la demanda turística 2008-2013 - Bidaiarien sarrerak jatorriaren arabera/ Entradas de turistas por origen: - Joera-aldaketa/ Cambio de tendencia: - ↑ atzerrikoak / extranjeros (+%30,3) - ↓estatukoak/ estatales (+%5,1) 11 Var. 13-08 Total +12,9 -Estado +5,1 -Extranjero +30,3
 12. 12. Turismo-eskaeraren eboluzioa Evolución de la demanda turística 2008-2013 - Merkatu nagusiak/Principales mercados:↑ - Frantzia: +%45 - EE.BB: +%42,2 - Erresuma Batua:+ %36,6 - Alemania: +%23,5 - Estatuan: Andaluzia (+%45,2), Valentzia (+%20,8), Madril (+%16,7), Nafarroa (+%14,1), Galizia (+%6,2) eta Gaztela eta Leon (+%3,1) 12
 13. 13. 2013: datuak / datos - Sarrerak/Entradas: +%2,8 - Gaualdiak/Pernoctaciones: +%4,4 - Atzerritarrak/Extranjeros: +%3,6 - Estatukoak/Estatales: +%2,4 - Gobernuak landutako merkatuak/Mercados trabajados por el Gobierno: ↑ - Madril: +%1,9 - Katalunia: +%1,9 - Frantzia: +%5,1 - Andaluzia: +%4,4 - Gaztela eta Leon: +%2,6 - Valentzia: +%6,7 - EE.BB: +%5,8 13
 14. 14. Emaitza nagusiak / Principales conclusiones - Turismoak aberastasun handiagoa Euskadiri /El turismo genera mayor riqueza a Euskadi. - Gehiengo historikoa/ Máximo histórico. - Basque Country: gero eta ezagunagoa/ cada vez más conocida. - Sustapen handiagoa kanpoan→ kanpoko bisitariaren gastu handiagoa/ Mayor promoción exterior →mayor gasto del turismo receptor. - Turismo-saldoa hobetuz doa/ Mejora del saldo turístico - Turismoaren pisua lurraldeetan orekatuagoa/ Peso más equilibrado del turismo en los territorios. 14
 15. 15. FITUR 2015 - Stand: 700 m2 - Basque style + aniztasuna/ Basque style +diversidad. - Egurrezko kutxak euskal ikonografiarekin/ Kutxas de madera con iconografía vasca. - Barneko argazkiak Z/B. Kanpokoak koloretan/ Fotos exterior B/N. Interior a Color. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. FITUR 2015 - Kutxak: - Hiriak/Ciudades: Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz. - Euskal Kostaldea/ Costa Vasca. - Arabako Errioxa/ Rioja Alavesa. - Gure Mendi eta Haranak / Montes y Valles Vascos. - Gastronomia eta enoturismoa/ Gastronomía y enoturismo. - Euskadi osoa / Toda Euskadi. Lan-gunea/ Zona de trabajo. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. FITUR 2015 21 - Inaugurazioa - Aurkezpenak/ Presentaciones: - Ignaziar Ibilbidea/ Camino Ignaciano, Donostia 2016, “Welcome” topaketa/ Encuentro “Welcome”, Cumbre Mundial AA.VV/ Bidai Agentzien Munduko Gailurra. - Q egiaztagiriak/ certificados - SICTED sariak - Asteburuko ekintzak/ Actividades fin de semana: - Pintxo pote solidarioa INTERMON OXFAM - Ihesaldien salmenta/Comercialización escapadas - Basque Fest Bilbao - Cliff Diving Bilbao-Bizkaia - Magialdia Vitoria-Gasteiz - Euskal dantzen ikuspegi berria /Danzas Vascas nueva perspectiva - Herri Kirolak - Mundaka Fest
 22. 22. 22

×