Στθν αρχικι ςελίδα,
βλζπουμε τισ
αποκθκευμζνεσ
αναηθτιςεισ μασ με τισ
πθγζσ αναφορϊν και
ςυγκριτικά ςτατιςτικά.
Ορίηουμε τισ
πθγζσ ςτισ οποίεσ
κζλουμε να γίνει
θ αναηιτθςθ
Για νζα αναηιτθςθ,
γράφουμε τον όρο,
που κζλουμε, με
διάφορεσ ...
Ορίηουμε το
χρονικό
εφροσ
Φιλτράρουμε τα
αποτελζςματα
βάςει του φφλου
των χρθςτϊν
(προαιρετικά)
Φιλτράρουμε τα
αποτελζςματα
βάςει τθσ θλικίασ
των χρθςτϊν
(προαιρετικά)
Προαιρετικά,
ορίηουμε τθν
θλικιακι
ομάδα
Φιλτράρουμε τα
αποτελζςματα
βάςει του
αιςκιματοσ
(προαιρετικά)
Κάτω από τα πεδία με
τισ παραμζτρουσ,
εμφανίηονται τα
αποτελζςματα
Στα αποτελζςματα,
βλζπουμε ζνα
απόςπαςμα, πθγζσ,
θμερομθνία δθμοςίευςθσ
Σθμαντικότθτα
των πθγϊν
Σε κάκε αποτζλεςμα φαίνεται το
ςυναίςκθμα (ουδζτερο,
αρνθτικό ι κετικό) όπωσ ζχει
ανιχνευτεί αυτόματα
Τα ίδια ι παρόμοια
αποτελζςματα,
ομαδοποιοφνται
Μποροφμε να
βάλουμε ςτα
Αγαπθμζνα (με
αςτεράκι) όςα
αποτελζςματα
ξεχωρίςαμε
Μποροφμε να
βάλουμε tags για
καλφτερθ
κατθγοριοποίθςθ
Δυνατότθτα
διαγραφισ
αποτελεςμάτων
(Κάδοσ ανακφκλωςθσ)
Δθμογραφικά
αποτελεςμάτων
(φφλο & θλικίεσ)
Όγκοσ αναφορϊν
ανά θμζρα
Σφγκριςθ κετικϊν-
αρνθτικϊν αναφορϊν
Πόλωςθ αναφορϊν
(ποιεσ ζχουν αίςκθμα
και ποιεσ όχι)
Αίςκθμα αναφορϊν
(κετικζσ-αρνθτικζσ)
Πθγζσ αναφορϊν
Όλα τα γραφιματα είναι
clickable για αναλυτικά
αποτελζςματα
Κάνοντασ κλικ πάνω ςε
ζνα γράφθμα,
εμφανίηεται λίςτα με τα
ςυγκεκριμζνα
αποτελζςματα
Τα clickable γραφιματα
μασ επιτρζπουν να
εντοπίηουμε εφκολα
πικανά προβλιματα
Και να βλζπουμε τι ζχει
ςυμβεί ςε οποιαδιποτε
χρονικι ςτιγμι
Μποροφμε να δοφμε
ςυγκεντρωτικά, ποιοι
ζχουν μιλιςει περιςςότερο
για ζνα κζμα
Και να τουσ
κατθγοριοποιιςουμε ανά
ςθμαντικότθτα
Μποροφμε να αλλάξουμε
το αίςκθμα κάκε
αποτελζςματοσ
Στο tab ‘Με αςτζρι’, κα βροφμε
όλα τα αποτελζςματα, που
ζχουμε βάλει ςτα Αγαπθμζνα
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Social media world and e business world 2013 - Γιαννίτσαρος Δημήτριος: Sidebar Monitor: Social Media monitoring tool

406 views

Published on

Η παρουσίαση αυτή έγινε στα πλαίσια των Συνεδρίων Social Media World και e-Business World 2013, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 19 Ιουνίου, στο Divani Caravel στην Αθήνα.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social media world and e business world 2013 - Γιαννίτσαρος Δημήτριος: Sidebar Monitor: Social Media monitoring tool

 1. 1. Στθν αρχικι ςελίδα, βλζπουμε τισ αποκθκευμζνεσ αναηθτιςεισ μασ με τισ πθγζσ αναφορϊν και ςυγκριτικά ςτατιςτικά.
 2. 2. Ορίηουμε τισ πθγζσ ςτισ οποίεσ κζλουμε να γίνει θ αναηιτθςθ Για νζα αναηιτθςθ, γράφουμε τον όρο, που κζλουμε, με διάφορεσ πικανζσ παραλλαγζσ
 3. 3. Ορίηουμε το χρονικό εφροσ
 4. 4. Φιλτράρουμε τα αποτελζςματα βάςει του φφλου των χρθςτϊν (προαιρετικά)
 5. 5. Φιλτράρουμε τα αποτελζςματα βάςει τθσ θλικίασ των χρθςτϊν (προαιρετικά)
 6. 6. Προαιρετικά, ορίηουμε τθν θλικιακι ομάδα Φιλτράρουμε τα αποτελζςματα βάςει του αιςκιματοσ (προαιρετικά)
 7. 7. Κάτω από τα πεδία με τισ παραμζτρουσ, εμφανίηονται τα αποτελζςματα
 8. 8. Στα αποτελζςματα, βλζπουμε ζνα απόςπαςμα, πθγζσ, θμερομθνία δθμοςίευςθσ
 9. 9. Σθμαντικότθτα των πθγϊν
 10. 10. Σε κάκε αποτζλεςμα φαίνεται το ςυναίςκθμα (ουδζτερο, αρνθτικό ι κετικό) όπωσ ζχει ανιχνευτεί αυτόματα
 11. 11. Τα ίδια ι παρόμοια αποτελζςματα, ομαδοποιοφνται
 12. 12. Μποροφμε να βάλουμε ςτα Αγαπθμζνα (με αςτεράκι) όςα αποτελζςματα ξεχωρίςαμε
 13. 13. Μποροφμε να βάλουμε tags για καλφτερθ κατθγοριοποίθςθ
 14. 14. Δυνατότθτα διαγραφισ αποτελεςμάτων (Κάδοσ ανακφκλωςθσ)
 15. 15. Δθμογραφικά αποτελεςμάτων (φφλο & θλικίεσ) Όγκοσ αναφορϊν ανά θμζρα
 16. 16. Σφγκριςθ κετικϊν- αρνθτικϊν αναφορϊν
 17. 17. Πόλωςθ αναφορϊν (ποιεσ ζχουν αίςκθμα και ποιεσ όχι) Αίςκθμα αναφορϊν (κετικζσ-αρνθτικζσ) Πθγζσ αναφορϊν
 18. 18. Όλα τα γραφιματα είναι clickable για αναλυτικά αποτελζςματα
 19. 19. Κάνοντασ κλικ πάνω ςε ζνα γράφθμα, εμφανίηεται λίςτα με τα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα
 20. 20. Τα clickable γραφιματα μασ επιτρζπουν να εντοπίηουμε εφκολα πικανά προβλιματα
 21. 21. Και να βλζπουμε τι ζχει ςυμβεί ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι
 22. 22. Μποροφμε να δοφμε ςυγκεντρωτικά, ποιοι ζχουν μιλιςει περιςςότερο για ζνα κζμα
 23. 23. Και να τουσ κατθγοριοποιιςουμε ανά ςθμαντικότθτα
 24. 24. Μποροφμε να αλλάξουμε το αίςκθμα κάκε αποτελζςματοσ
 25. 25. Στο tab ‘Με αςτζρι’, κα βροφμε όλα τα αποτελζςματα, που ζχουμε βάλει ςτα Αγαπθμζνα
 26. 26. Στο tab ‘Διαγραμμζνα’, είναι τα αποτελζςματα, που ζχουμε διαγράψει
 27. 27. Δυνατότθτα δθμιουργίασ clickable wordcloud με τισ πιο ςυχνζσ λζξεισ, που εμφανίηονται μαηί με τον όρο αναηιτθςισ μασ
 28. 28. Δυνατότθτα δθμιουργίασ clickable phrasecloud με τισ πιο ςυχνζσ φράςεισ, όπου εμφανίηεται ο όροσ αναηιτθςισ μασ
 29. 29. Δυνατότθτα ςυγκρίςεων ζωσ και 8 διαφορετικϊν όρων με όλεσ τισ παραμζτρουσ
 30. 30. Σφγκριςθ ςυνόλου αναφορϊν & δθμογραφικά
 31. 31. Σφγκριςθ αναφορϊν ςε βάκοσ χρόνου
 32. 32. Σφγκριςθ ςθμαντικότθτασ αναφορϊν ςε βάκοσ χρόνου
 33. 33. Σφγκριςθ πόλωςθσ αναφορϊν Σφγκριςθ αιςκιματοσ Σφγκριςθ πθγϊν
 34. 34. Δυναμικι δθμιουργία γραφθμάτων
 35. 35. Δυνατότθτα επιλογισ από ζτοιμο template
 36. 36. Δθμιουργία δυναμικϊν ειδοποιιςεων για τισ αναηθτιςεισ

×