SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
3
ɁɆȱɋɌ
ɉɈȼɌɈɊȿɇɇə. ȼɋɌɍɉ
§ 1. ɉɨɜɬɨɪɟɧɧɹ. ȼɫɬɭɩ ..................................................................................7
Ɋɨɡɞɿɥ 1
ȼȿɅɂɄȱ ȽȿɈȽɊȺɎȱɑɇȱ ȼȱȾɄɊɂɌɌə
ɌȺ ɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɄȺɉȱɌȺɅȱɋɌɂɑɇɂɏ ȼȱȾɇɈɋɂɇ
§ 2. ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ XV–XVI ɫɬ.............................................14
§ 3. ɐɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ ɞɨɤɨɥɭɦɛɨɜɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. Ɂɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ .........21
§ 4. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ................................................28
Ɋɨɡɞɿɥ 2
ȼɂɋɈɄȿ ȼȱȾɊɈȾɀȿɇɇə. ɊȿɎɈɊɆȺɐȱə ȼ ɁȺɏȱȾɇȱɃ ȯȼɊɈɉȱ
§ 5. Ƚɭɦɚɧɿɡɦ. ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ...........................................................................35
§ 6. Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ...............................................................................................42
§ 7. Ʉɨɧɬɪɪɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ .....................................................................47
§ 8. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɛɚɪɨɤɨ ɿ ɧɨɜɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɧɚɭɤɚ...........................................54
Ɋɨɡɞɿɥ 3
ȾȿɊɀȺȼɂ ɁȺɏȱȾɇɈȲ ȯȼɊɈɉɂ ɜ ɏVȱ–ɏVȱȱ ɫɬ.
§ 9. Ɏɪɚɧɰɿɹ ɜ XVȱ–XVȱȱ ɫɬ. ..........................................................................61
§ 10. ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ƚɚɛɫɛɭɪɝɿɜ.............................................................67
§ 11. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɢɡɜɨɥɶɧɚ ɜɿɣɧɚ ɜ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ .....................................73
§ 12. Ⱥɧɝɥɿɹ ɜ XVȱ–XVȱȱ ɫɬ............................................................................79
§ 13. Ɋɿɱ ɉɨɫɩɨɥɢɬɚ: ɲɥɹɯɟɬɫɶɤɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɹ...............................................87
§ 14. Ɍɪɢɞɰɹɬɢɥɿɬɧɹ ɜɿɣɧɚ..............................................................................94

ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ 8 ɤɥɚɫɭ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ
Ⱥɫɬɨɧ
2021
4
Ɋɨɡɞɿɥ 4
ɈɋɆȺɇɋɖɄȺ ȱɆɉȿɊȱə.
ȾȿɊɀȺȼɂ ɋɏȱȾɇɈȲ ȯȼɊɈɉɂ ɜ ɏVȱȱ–ɏVȱȱȱ ɫɬ.
§ 15. Ɉɫɦɚɧɫɶɤɚ ɿɦɩɟɪɿɹ ɜ XVȱ–XVȱȱȱ ɫɬ...................................................... 101
§ 16. Ʉɪɢɦɫɶɤɟ ɯɚɧɫɬɜɨ.................................................................................. 107
§ 17. Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɟ ɰɚɪɫɬɜɨ ɜ XVȱ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XVȱȱȱ ɫɬ.
ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ............................................................... 113
§ 18. Ɋɿɱ ɉɨɫɩɨɥɢɬɚ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVII — ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XVIIȱ ɫɬ. ...... 120
Ɋɨɡɞɿɥ 5
ȿɉɈɏȺ ɉɊɈɋȼȱɌɇɂɐɌȼȺ
§ 19. ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɨ. ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɚ (ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ) ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ................... 128
§ 20. Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ƚɚɛɫɛɭɪɝɿɜ........................................ 134
§ 21. Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ ɉɪɭɫɫɿɹ ............................................................................. 139
§ 22. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɿɦɩɟɪɿɹ................................................................................... 145
§ 23. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ.......................................................................... 151
§ 24. ɋɩɨɥɭɱɟɧɿ ɒɬɚɬɢ Ⱥɦɟɪɢɤɢ.................................................................. 157
Ɋɨɡɞɿɥ 6
ɋɏȱȾɇɂɃ ɋȼȱɌ ɍ ɏVȱ–ɏVȱȱȱ ɫɬ.
§ 25. ȱɧɞɿɹ ɬɚ ɉɟɪɫɿɹ ....................................................................................... 164
§ 26. Ʉɢɬɚɣ ɬɚ əɩɨɧɿɹ..................................................................................... 170
Ⱦɨɞɚɬɤɢ..................................................................................................... ɮɨɪɡɚɰ
ɋɥɨɜɧɢɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ
ɋɢɧɯɪɨɧɿɫɬɢɱɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ «ɍ ɫɜɿɬɿ ʊ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ»
ɉɟɪɟɥɿɤ ɝɿɩɟɪɩɨɤɥɢɤɚɧɶ ɞɨ ɿɝɪɨɜɢɯ QR-ɤɨɞɿɜ
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ
https://is.gd/dRdZF8
ɋɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ

5
ʧ˃ːˑ˅ː˪˅ˑ˔˟ˏˋˍˎ˃˔ːˋˍˋ˪˅ˑ˔˟ˏˋˍˎ˃˔ːˋ˙˪!
ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɿɡ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɥɹ 8 ɤɥɚɫɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. Ƀɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɽ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɏV–ɏVȱȱȱ ɫɬɨɥɿɬɶ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ. Ⱥɞɠɟ ɜ ɩɟɪɿɨɞ Ɋɚɧɧɶɨɝɨ
ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɫɜɿɬ ɫɬɚɜ «ɽɞɢɧɢɦ ɰɿɥɢɦ», ɬɨɠ ɩɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɛɭɥɢ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ. ɐɟ ɜɢ ɡɦɨɠɟɬɟ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɡ
ɬɟɤɫɬɨɦ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢ. Ɂ ʀɯ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ
ɜɢɜɱɚɬɢ ɩɨɞɿʀ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤ ɰɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɫɬɚɧɟ ɡɧɚɱɧɨ ɥɟɝɲɟ. ɉɚɪɚɝɪɚɮɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ, ɚɥɟ ɞɨɫɬɭɩɧɿ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɫɯɟɦɢ, ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɿ ɦɚɩɢ, ɰɿɤɚɜɿ ɬɚ «ɧɟɩɪɨɫɬɿ» ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜ
ɪɭɛɪɢɰɿ «Ɇɿɪɤɭɽɦɨ ɬɚ ɞɿɽɦɨ». ȯ ɧɟɜɟɥɢɱɤɿ «ɲɩɚɪɝɚɥɤɢ», ɹɤɿ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɫɬɚɧɭɬɶ
ɜɚɦ ɭ ɩɪɢɝɨɞɿ, ɛɚ ɛɿɥɶɲɟ, ɜɢ ɦɚɬɢɦɟɬɟ ɡɦɨɝɭ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯ ɫɚɦɿ. Ɂɚɯɨɩɥɢɜɚ
ɪɭɛɪɢɤɚ «ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ ɜɢ, ɳɨ…» ɡɞɢɜɭɽ ɜɚɫ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ.
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ QR-ɤɨɞɿɜ, ɳɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɡɦɨɠɟɬɟ ɡɚɧɭɪɢɬɢɫɹ ɜ
ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɿ, ɞɢɜɨɜɢɠɧɿ, ɚ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɣ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ɍɚɤɨɠ ɦɢ
ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɡɜɢɱɧɢɣ, ɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɩɨɞɿʀ. Ɍɪɟɧɭɜɚɥɶɧɿ
ɜɩɪɚɜɢ, ɳɨ «ɯɨɜɚɸɬɶɫɹ» ɡɚ QR-ɤɨɞɚɦɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɩɚɪɚɝɪɚɮɿɜ, ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɹɬɶ
ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɨɛɿɪɤɚ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ (ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ) ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɿɞɱɭɬɢ «ɞɭɯ ɱɚɫɭ», ɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ
ɡɚɜɟɪɲɭɸɬɶ ɪɨɡɞɿɥɢ, ʊ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢ ɜɫɟ «ɞɨ ɞɪɿɛɧɢɰɶ». Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɱɢɬɢɫɹ
ɦɿɪɤɭɜɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ ɬɚ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɩɿɫɥɹ ɩɚɪɚɝɪɚɮɿɜ ɽ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ «ɡɚɦɨɪɨɱɤɢ», ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢɦɭɬɶ ɜɚɲ ɦɨɡɨɤ ɞɨ ɞɿʀ. ȼɢ ɡɦɨɠɟɬɟ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɜ ɝɪɭɩɿ, ɜɞɨɦɚ ɱɢ ɧɚ ɭɪɨɰɿ, ɭɫɧɨ ɱɢ ɩɢɫɶɦɨɜɨ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɥɢɲɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɱɢ ɲɭɤɚɸɱɢ ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɜɚɲɢɦɢ ɩɪɢɹɬɟɥɹɦɢ ɛɭɞɭɬɶ
ɸɧɿ Ⱥɥɶɛɪɟɯɬ Ⱦɸɪɟɪ (ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɞɨɛɢ
ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ) ɿ Ɇɚɪɿɹ Ɍɟɪɟɡɿɹ (ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɚ
ɿɦɩɟɪɚɬɪɢɰɹ ɡ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ƚɚɛɫɛɭɪɝɿɜ). ȼɨɧɢ ɡɚɥɸɛɤɢ
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ «ɫɤɪɢɧɶɤɭ ɫɤɚɪɛɿɜ»
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɹɜɢɳɚ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ
ʀɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɓɨɞɟɧɧɚ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɚ ɩɪɚɰɹ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɢɜɟɞɟ ɜɚɫ ɞɨ ɭɫɩɿɯɭ. Ɍɨɠ ɯɚɣ ɜɚɲɚ
ɦɚɧɞɪɿɜɤɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɫɬɚɧɟ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸ ɿ ɰɿɤɚɜɨɸ!
ȱɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɬɚ ɲɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ȼɚɲɿ ɚɜɬɨɪɢ
4

§1.ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑ˔˕˖˒

7

§1.ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑ˔˕˖˒
ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ ɜɢ, ɳɨ…
….. ɩɪɚɩɪɚɜɧɭɱɤɚ əɪɨɫɥɚɜɚ Ɇɭɞɪɨɝɨ, ɞɨɧɶɤɚ ȼɨɥɨɞɚɪɹ Ɋɨɫɬɢɫɥɚɜɨ-
ɜɢɱɚ, ɤɧɹɡɹ ɡɜɟɧɢɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɩɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɨɝɨ, ȱɪɢɧɚ ȼɨɥɨɞɚɪɿɜɧɚ
(Ƚɚɥɢɰɶɤɚ), ɫɬɚɥɚ ɧɟɜɿɫɬɤɨɸ ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ɉɥɟɤɫɿɹ ȱ
Ʉɨɦɧɿɧɚ, ɚ ʀʀ ɫɢɧ, Ⱥɧɞɪɨɧɿɤ (ɛɪɚɬ ɤɧɹɡɹ əɪɨɫɥɚɜɚ Ɉɫɦɨɦɢɫɥɚ) —
ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ȼɿɡɚɧɬɿʀ ɬɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɞɢɧɚɫɬɿʀ, ɹɤɚ ɩɨɧɚɞ ɞɜɿɫɬɿ ɪɨɤɿɜ ɩɪɚɜɢɥɚ
Ɍɪɚɩɟɡɭɧɞɫɶɤɨɸ ɿɦɩɟɪɿɽɸ;
….. ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɲɥɹɯɬɢɱ ɘɪɿɣ Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɢɣ, ɡɧɚɜɟɰɶ ɩ’ɹɬɢ ɦɨɜ, ɩɪɚɰɸɜɚɜ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɦ ɜɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɋɯɿɞɧɨʀ ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɫɥɭɠɢɜ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦ ɪɨɡɜɿɞɧɢɤɨɦ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ ȼɿɞɧɹ 1683 ɪɨɤɭ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɡɚɫɧɭɜɚɜ ɨɞɧɭ ɡ ɩɟɪɲɢɯ
ɤɚɜ’ɹɪɟɧɶ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɣ ɫɬɜɨɪɢɜ ɪɟɰɟɩɬ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ «ɜɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɤɚɜɢ».
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ ɜɚɪɬɨ ɡɧɚɬɢ ɣ ɪɨɡɭɦɿɬɢ:
ɇɨɜɚ ɿɫɬɨɪɿɹ (ɇɨɜɢɣ ɱɚɫ, Ɇɨɞɟɪɧɚ ɞɨɛɚ) — ɜɿɞ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ
«ɦɨɞɟɪɧ», ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɧɨɜɢɣ», «ɫɭɱɚɫɧɢɣ»; ɩɟɪɿɨɞ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ
ɦɿɠ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹɦ ɿ ɇɨɜɿɬɧɿɦ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɜɿɞ ɤɿɧɰɹ XV ɫɬ. (ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɨɦ Ʉɨɥɭɦɛɨɦ Ⱥɦɟɪɢɤɢ) ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ. (ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ
ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ).
Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ ɱɚɫ (Ɋɚɧɧɹ Ɇɨɞɟɪɧɚ ɞɨɛɚ) — ɩɟɪɲɢɣ ɩɿɞɩɟɪɿɨɞ ɇɨɜɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ
(ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ, Ɇɨɞɟɪɧɨʀ ɞɨɛɢ) ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɜɿɞ ɤɿɧɰɹ XV ɫɬ. (ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɨɦ
Ʉɨɥɭɦɛɨɦ Ⱥɦɟɪɢɤɢ) ɞɨ ɤɿɧɰɹ XVȱȱȱ ɫɬ. (ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ).
Ʉɨɡɚɰɶɤɚ ɞɨɛɚ — Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɢɣ ɩɿɞɩɟɪɿɨɞ ɇɨɜɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɜɿɞ
ɤɿɧɰɹ XV ɫɬ. (ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɡɚɰɬɜɚ) ɞɨ ɤɿɧɰɹ XVȱȱȱ ɫɬ. (ɡɧɢɳɟɧɧɹ
ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ).

https://is.gd/jaHFED QR 1.1. ȱɡ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɭ ɦɨɞɟɪɧɭ ɞɨɛɭ:
ɜɿɞ «ɫɜɿɬɭ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ» ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɡɟɦɧɨɝɨ. QR 1.2. Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɚ
ɞɨɛɚ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.

1.1.ʮˍˋˏˋ˅ˋˢ˅ˋˎˋ˔ˢʠˈ˓ˈˇː˪˅˪ˍˋ
˅˪˔˕ˑ˓˪˫ʲ˅˓ˑ˒ˋ˕˃ʢˍ˓˃˫ːˋ?
ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɦɟɬɟ ɜɢɜɱɚɬɢ ɜɫɟɫɜɿɬɧɸ ɿɫɬɨɪɿɸ.
Ɇɚɛɭɬɶ, ɩɚɦ’ɹɬɚɽɬɟ ɿɡ 7 ɤɥɚɫɭ, ɳɨ ɞɨɛɚ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɛɭɥɚ ɧɚɫɢɱɟɧɚ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ. Ⱥɞɠɟ ɫɚɦɟ ɬɨɞɿ ɫɜɿɬ ɩɨɞɿɥɢɜɫɹ ɧɚ ɭɦɨɜɧɿ «Ɂɚɯɿɞ» ɿ
«ɋɯɿɞ», ɹɤɿ, ɞɢɜɨɜɢɠɧɨ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɱɢɫɶ, ɧɚɞɨɜɝɨ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɥɢɫɶ. ɉɪɢɱɢɧɚ —
ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɿɜ, ɪɟɥɿɝɿɣ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɬɚ
ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑʠʡʢʞ

8
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨ ɯɢɬɚɥɢɫɹ ɬɟɪɟɡɢ ɞɨɥɿ: ɫɤɚɠɿɦɨ, ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ
ɦɟɱɟɬɶ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ Ʉɨɪɞɨɜɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɭ ɯɪɚɦ ɇɟɩɨɪɨɱɧɨɝɨ Ɂɚɱɚɬɬɹ Ⱦɿɜɢ
Ɇɚɪɿʀ, ɫɨɛɨɪ ɋɜɹɬɨʀ ɋɨɮɿʀ ɜ ɦɿɫɬɿ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ ɫɬɚɜ ɦɟɱɟɬɬɸ Ⱥɹ-ɋɨɮɿɹ.
ɋɚɦɟ ɜ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ ɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹ Ɋɭɫɶ-ɍɤɪɚʀɧɚ, ɳɨ ɭɫɥɚɜɢɥɚɫɹ ɹɤ ɦɨɝɭɬɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɚ, ɜɬɹɝɧɟɧɚ ɭ ɜɢɪ ɩɨɞɿɣ ɦɿɠ Ɂɚɯɨɞɨɦ ɿ ɋɯɨɞɨɦ. əɤ ɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɠɢɥɚ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɞɪɨɛɥɟɧɧɹ.
ɍ ɱɨɦɭ ɠ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ? Ɍɨɞɿɲɧɹ ȯɜɪɨɩɚ ɧɟ ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ
ɧɚɣɪɨɡɜɢɧɟɧɿɲɨɸ. ɇɚ ʀʀ ɬɟɪɟɧɚɯ ɜɟɥɢɫɹ
ɧɟɜɩɢɧɧɿ ɜɿɣɧɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɟ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ.
ɍ ɝɨɪɧɢɥɿ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɶ ɜɢɧɢɤ ɬɚ ɭɬɜɟɪɞɢɜɫɹ
ɮɟɨɞɚɥɿɡɦ. Ɂɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤɢ ɩɪɚɜɢɥɢ, ɜɨɸɜɚɥɢ,
ɛɚɝɚɬɿɥɢ, ɜɬɿɲɚɥɢɫɹ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɥɸɞɢɧɢ
ɜɬɪɚɱɚɥɢ ɩɪɢɜɿɥɟʀ, ɩɪɚɜɚ, ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɫɜɨɛɨɞɢ.
ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɿɤɢ — ɰɟ ɬɚɤɨɠ «ɞɨɛɚ ȼɿɪɢ», ɚɞɠɟ
ɪɟɥɿɝɿɹ, ɛɟɡ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ ɤɨɠɟɧ
ɩɨɞɢɯ ɜɿɪɹɧ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɿɞ ʀʀ ɜɩɥɢɜɨɦ
ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹ ɧɚɭɤɢ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ɂ ɞɪɭɝɨɝɨ,
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ ɜɨɥɨɞɿɥɚ ɱɢɦɚɥɢɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɭɝɿɞɞɹɦɢ, ɤɨɲɬɚɦɢ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ,
ɧɟɚɛɢɹɤɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. ȼɨɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɚ ɿ ɤɟɪɭɜɚɥɚ ɠɨɪɫɬɨɤɢɦɢ
ɤɚɦɩɚɧɿɹɦɢ (ɹɤ-ɨɬ: ɯɪɟɫɬɨɜɢɦɢ ɩɨɯɨɞɚɦɢ, ɹɤɿ, ɞɨ ɫɥɨɜɚ, ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɿɦ’ɹ
Ƚɨɫɩɨɞɧɽ; ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɢ ɧɟɡɝɨɞɧɢɯ). Ɋɢɦɫɶɤɿ ɩɨɧɬɢɮɿɤɢ ɜɬɪɭɱɚɥɢɫɹ ɜ
ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɡɚ ɜɥɚɞɭ ɦɿɠ ɫɜɿɬɫɶɤɢɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɦɢ. ɇɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɥɢ ɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿ
ɿɽɪɚɪɯɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɰɟɪɤɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɥɚ ɜɫɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ. ɐɟ
ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɧɬɪɪɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɭɯɿɜ ɜ
Ɋɚɧɧɶɨɦɭ ɇɨɜɨɦɭ ɱɚɫɿ.
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XV ɫɬ. ɜɫɟ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɦɿɧɸɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɫɬɚɜɚɥɨ
ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ — ɧɚɫɬɚɜ ɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. Ɍɨɱɤɨɸ ɣɨɝɨ ɜɿɞɥɿɤɭ ɿɫɬɨɪɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ
ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ. ɓɨ ɠ ɭ ɧɢɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ, ɩɨɞɭɦɚɥɨɫɹ ɜɚɦ?
Ⱥɥɟ ɫɚɦɟ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɦɢ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ ɽɞɧɿɫɬɶ
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. ȱ ɰɹ ɽɞɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɩɿɞ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨɦ ȯɜɪɨɩɢ, ɹɤɚ
ɩɨɱɚɥɚ ɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢ ɭ ɫɜɿɬɿ. Ʌɸɞɢ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹ ɜɿɞ «ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ ɠɢɬɬɹ» ɬɚ
ɜɡɹɥɢɫɹ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ.

«ȱɪɢɧɚ ȼɨɥɨɞɚɪɿɜɧɚ» ɜ ɦɿɫɬɿ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ, ɏȱȱ ɫɬ.,
ɯɭɞɨɠɧɢɤ Ⱥɪɬɭɪ Ɉɪɥɶɨɧɨɜ
§1.ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑ˔˕˖˒

9

1. əɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɥɚ ɛ ɤɚɪɬɢɧɚ Ⱥɪɬɭɪɚ Ɉɪɥɶɨɧɨɜɚ «ȱɪɢɧɚ
ȼɨɥɨɞɚɪɿɜɧɚ»? 2. əɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɣ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɪɭɫɢɧɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ
ɜ ɦɿɫɬɿ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ? 3. Ɋɨɡɝɥɹɧɶɬɟ ɫɯɟɦɭ. ɇɚɡɜɿɬɶ ɞɨɜɤɿɥɶɧɿ ɫɭɫɿɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ,
ɜɨɥɨɞɚɪɿ ɹɤɢɯ ɨɩɚɧɭɜɚɥɢ ɪɭɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɡɟɦɥɹɦɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏV ɫɬ.

1.2.ʮˍˋˏˋ˦˘˓ˑːˑˎˑˆ˪˚ː˪ˏˈˉ˪ˌ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ː˪ˑˊː˃ˍˋ
ʟ˃ːː˟ˑˆˑʜˑ˅ˑˆˑ˚˃˔˖(ʟ˃ːː˟ˑˏˑˇˈ˓ːˑ˫ˇˑ˄ˋ)?
Ʉɨɠɧɨɦɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ. əɤɳɨ ɜɨɧɢ
ɡɧɢɤɚɸɬɶ ɱɢ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɧɚɫɬɚɽ ɿɧɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɋɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɹ, ɜɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ,
ɳɨ ɩɪɢɤɦɟɬɧɿ ɪɢɫɢ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɦ ɟɩɨɯɚɦ, ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɢɧɢ. Ɉɬɨɠ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɞɨɛɿɝɥɨ ɤɿɧɰɹ.
Ƀɨɝɨ ɡɦɿɧɢɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɫɯɨɞɢɧɤɚ ɩɨɫɬɭɩɭ. ɉɟɪɿɨɞ ɇɨɜɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ (ɇɨɜɨɝɨ
(Ɇɨɞɟɪɧɨɝɨ) ɱɚɫɭ (ɞɨɛɢ)), ɳɨ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏV ɫɬ. ɿ ɬɪɢɜɚɜ ɞɨ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ, — ɫɩɨɜɧɟɧɢɣ ɛɭɪɯɥɢɜɢɯ ɩɨɞɿɣ. Ƀɨɝɨ ɭɦɨɜɧɨ
ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑʠʡʢʞ

10
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɩɿɞɩɟɪɿɨɞɢ. ɉɟɪɲɢɣ — ɰɟ Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ, ɚɛɨ Ɋɚɧɧɿɣ
Ɇɨɞɟɪɧɢɣ ɱɚɫ (ɞɨɛɚ) (ɤɿɧɟɰɶ ɏV–ɏVȱȱȱ ɫɬ.): ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ȼɟɥɢɤɢɯ
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ. Ƀɨɝɨ ɜɢ
ɜɢɜɱɚɬɢɦɟɬɟ ɭ 8 ɤɥɚɫɿ. Ⱦɪɭɝɢɣ — ɜɥɚɫɧɟ ɇɨɜɢɣ, ɚɛɨ Ɇɨɞɟɪɧɢɣ ɱɚɫ (ɞɨɛɚ)
(ɤɿɧɟɰɶ ɏVȱȱȱ — ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏ ɫɬ.): ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ 1789 ɪ.
ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ 1914 ɪ. Ƀɨɝɨ ɳɟ ɿɧɨɞɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɞɨɜɝɢɦ»
ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹɦ, ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ ɹɤɨɝɨ ɜɢ ɞɿɡɧɚɜɚɬɢɦɟɬɟɫɹ ɜ 9 ɤɥɚɫɿ.
ɉɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ (ɮɪɚɝɦɟɧɬ)
ɇɨɜɢɣ (Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ
ɋɟɪɟɞɧɿ
ɜɿɤɢ
Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ
(Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɞɨɛɚ)
ɇɨɜɢɣ
(Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɞɨɛɚ)
V–XV ɫɬ. XVȱ–XVIȱȱ ɫɬ. ɏȱɏ – ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏ ɫɬ. («ɞɨɜɝɟ» ɏȱɏ ɫɬ.)
ɇɚ ɡɦɿɧɭ ɫɬɚɧɨɜɨ-ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɢɦ ɦɨɧɚɪɯɿɹɦ, ɿɡ ʀɯɧɿɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ, ɚɥɟ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ, ɩɪɢɣɲɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɦɨɧɚɪɯɿʀ. ɍ ɬɚɤɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ ɩɿɞɞɚɧɿ ɫɩɨɞɿɜɚɥɢɫɹ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ ɣ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ʀɯ ɧɿɛɢɬɨ
ɦɨɝɥɢ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɿ ɡ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ. Ɇɿɰɧɚ ɜɥɚɞɚ
ɦɨɧɚɪɯɿɜ, ɹɤɚ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɩɪɢɹɥɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɪɟɦɟɫɟɥ, ɡɝɨɞɨɦ
ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɧɟɫɭɦɿɫɧɨɸ ɡ ɧɨɜɢɦɢ ɪɟɚɥɿɹɦɢ, ɬɨɦɭ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɦ ɜɿɞɤɢɧɭɥɢ. ɍ
Ɋɚɧɧɶɨɦɭ ɇɨɜɨɦɭ ɱɚɫɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɚɪɨɞɢɥɢɫɹ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɧɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɮɟɨɞɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɹɞɤɿɜ ɩɨɫɬɚɥɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɿ. ȼɢɳɟ
ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɪɭɯɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɰɟɪɤɨɜ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɚ ɰɿɥɭ ɩɥɟɹɞɭ ɝɟɧɿɚɥɶɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɿ ɦɢɬɰɿɜ. Ɂ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɛɨɤɭ, ɜɢ, ɦɚɛɭɬɶ, ɡɞɢɜɭɽɬɟɫɹ, ɚɥɟ ɜ Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɭ ɞɨɛɭ ɩɪɨɰɜɿɬɚɥɨ ɪɚɛɫɬɜɨ. ȱ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ȯɜɪɨɩɿ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ XVI–XVIIȱ ɫɬ., ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɡ Ⱥɮɪɢɤɢ
ɞɨ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɜɢɜɟɡɥɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 17 ɦɥɧ ɥɸɞɟɣ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɹɤɢɯ ɡɪɨɛɢɥɢ
ɪɚɛɚɦɢ! ɋɭɦɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, ɱɢ ɧɟ ɬɚɤ? Ⱥ ɜɢɧɢɳɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɿɜ ɞɨɤɨɥɭɦɛɨɜɨʀ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ? ɓɟ ɨɞɧɚ ɬɪɚɝɿɱɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɞɟ ȯɜɪɨɩɚ ɡɚɥɢɲɢɥɚ
ɝɥɢɛɨɤɿ ɪɚɧɢ. ɇɚ Ɂɟɦɥɿ ɤɨɧɱɟ ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɳɨɫɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ.
ȼɪɟɲɬɿ, ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ,
ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɧɚɛɥɢɡɢɥɢɫɹ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ «ɨɫɜɿɱɟɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ», «ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» — ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ — ɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɥɸɞɢ ɿ ɧɚɪɨɞɢ ɽ ɜɿɥɶɧɢɦɢ. ɉɪɢɤɦɟɬɧɿ ɪɢɫɢ Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɧɢɤɚɥɢ. Ȳɯ ɡɚɦɿɧɸɜɚɥɢ ɪɿɜɧɿɫɬɶ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɣ ɝɿɞɧɿɫɬɶ — ɚɬɪɢɛɭɬɢ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɿɞɩɟɪɿɨɞɭ, ɳɨ ɬɪɢɜɚɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ «ɞɨɜɝɨɝɨ» ɏȱɏ ɫɬ.
§1.ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑ˔˕˖˒

11
1. Ɂɝɚɞɚɣɬɟ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɸ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ. ȼ ɹɤɿ ɡ
ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɩɨɞɿʀ, ɨɩɢɫɚɧɿ ɜ ɪɭɛɪɢɰɿ «ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ ɜɢ, ɳɨ…» ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ?
2. ɑɨɦɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɳɨ ɧɚɫɬɚɜ ɩɿɫɥɹ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Ɇɨɞɟɪɧɢɦ?
3. ɇɚɡɜɿɬɶ 2-3 ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ (Ɇɨɞɟɪɧɨɝɨ) ɱɚɫɭ (ɞɨɛɢ).
Ɍɨɝɨɱɚɫɧɿ ɡɟɦɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɡɭɫɬɪɿɥɢ» Ɋɚɧɧɶɨ-
ɦɨɞɟɪɧɭ ɞɨɛɭ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɞɟɪɠɚɜ — ɍɝɨɪɫɶɤɨɝɨ
ɬɚ ɉɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜ, ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɿɜɫɬɜɚ
Ʌɢɬɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ɇɨɥɞɨɜɫɶɤɨɝɨ ɤɧɹɡɿɜɫɬɜɚ, Ʉɪɢɦɫɶɤɨɝɨ
ɯɚɧɫɬɜɚ, ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɿɜɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ. Ɂɝɨɞɨɦ
ɬɟɪɟɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ Ɋɟɱɿ ɉɨɫɩɨɥɢɬɨʀ,
Ɉɫɦɚɧɫɶɤɨʀ, Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ, Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿɣ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɱɿɬɤɨ
ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɜɢ
ɝɚɞɚɽɬɟ, ɳɨ ɪɚɛɫɬɜɨ ɹɤ ɹɜɢɳɟ ɨɦɢɧɭɥɨ ɪɭɫɢɧɿɜ(ɪɭɫɿɜ)-
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ? Ɍɚ ɠ ɧɿ! Ɇɚɣɠɟ 200 ɬɢɫ. ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɯ
ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ
ɬɭɪɟɰɶɤɭ ɧɟɜɨɥɸ. ɋɟɥɹɧɢ-ɤɪɿɩɚɤɢ ɝɚɪɭɜɚɥɢ ɜ ɦɚɽɬɤɚɯ
ɦɚɝɧɚɬɿɜ, ɲɥɹɯɬɢ ɿ ɞɜɨɪɹɧ. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɿɦɩɟɪɚɬɪɢɰɹ
Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ȱȱ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɧɚɡɢɜɚɥɚ ɤɪɿɩɚɤɿɜ ɪɚɛɚɦɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɭɜɚɥɢɫɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɩɨɩɪɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɩɥɿɞɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɨɱɚɥɚ ɞɿɹɬɢ ɫɭɱɚɫɧɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ.
Ʉɨɠɧɚ ɩɨɞɿɹ, ɟɩɿɡɨɞ ɡɚɥɢɲɚɥɢ ɩɨ ɫɨɛɿ ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ
ɧɚɫɥɿɞɤɢ. ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɭɬɢɫɤɢ, ɳɨ ʀɯ ɡɚɡɧɚɜɚɥɢ ɪɿɡɧɿ
ɜɟɪɫɬɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɨɪɨɞɢɥɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ — ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɤɨɡɚɰɬɜɨ.
ȼɿɞ ɤɿɧɰɹ XV ɫɬ. ɤɨɡɚɤɢ ɡɝɭɪɬɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɬɚɤɭ ɩɨɬɭɠɧɭ ɫɢɥɭ, ɳɨ ɜɿɞɪɨɞɢɥɚ ɿ
ɪɨɡɛɭɞɭɜɚɥɚ ɦɨɞɟɪɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɞɟɪɠɚɜɭ — ȼɿɣɫɶɤɨ Ɂɚɩɨɪɨɡɶɤɟ
(Ƚɟɬɶɦɚɧɳɢɧɭ). ɉɪɨɝɪɟɫɢɜɧɭ ɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɭ. Ⱥ ɳɟ — ɨɫɜɿɱɟɧɭ. Ɍɨɝɨɱɚɫɧɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɦɿɫɬ ɿ ɫɿɥ ɧɟɚɛɢɹɤ ɞɢɜɭɜɚɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɿɜ. əɤ ɛɚɱɢɬɟ, ɭɤɪɚʀɧɰɿ — ɞɚɜɧɿɣ ɧɚɪɨɞ, ɿɡ ɧɟ ɦɟɧɲ ɞɚɜɧɿɦɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɰɶɤɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ. Ɍɨɦɭ Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ ɱɚɫ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɫɥɭɠɟɧɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Ʉɨɡɚɰɶɤɨɸ ɞɨɛɨɸ.

1.3.ʢ˚ˑˏ˖ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ʟ˃ːː˟ˑˏˑˇˈ˓ːˑ˫ˇˑ˄ˋ
˅˪˔˕ˑ˓˪˫ʢˍ˓˃˫ːˋ?

ɘɪɿɣ Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɢɣ,
ɩɨɪɬɪɟɬ, XVII ɫɬ.
ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑʠʡʢʞ

12

1. əɤɿ ɩɨɞɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ɋɚɧɧɶɨɦɭ ɇɨɜɨɦɭ ɱɚɫɿ? ɑɢ ɜɢ
ɜɜɚɠɚɽɬɟ ʀɯ ɦɨɞɟɪɧɢɦɢ? ɑɨɦɭ? 2. ɑɨɦɭ Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɢɣ ɱɚɫ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Ʉɨɡɚɰɶɤɨɸ ɞɨɛɨɸ? 3. əɤɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɫɬɨɪɢɤɢ ɞɥɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɣɬɟ ɡɧɚɧɧɹ, ɡɞɨɛɭɬɿ ɜ 7 ɤɥɚɫɿ)?

˖˔˅˪˕˪ ː˃˕ˈ˓ˈː˃˘ʢˍ˓˃˫ːˋ
Ʉɿɧɟɰɶ ɏV–ɏVȱȱȱ ɫɬ. — Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ
(Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɞɨɛɚ)
Ʉɿɧɟɰɶ ɏV–ɏVȱȱȱ ɫɬ. — Ʉɨɡɚɰɶɤɚ ɞɨɛɚ
Ʉɿɧɟɰɶ ɏVȱȱȱ — ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏ ɫɬ. —
ɇɨɜɢɣ (Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɞɨɛɚ)
Ʉɿɧɟɰɶ ɏVȱȱȱ — ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏ ɫɬ. —
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ
1. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɤɨɠɧɟ
ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ: Ʉɨɥɢ ___? ɓɨ ___? ɏɬɨ ___? Ⱦɟ ___? Ɂɜɿɞɤɢ ɦɢ
ɦɨɠɟɦɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ___? ɑɨɦɭ ___? əɤ ___? əɤɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ___? Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɜɨʀ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɰɹɦ/ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦ.
2. ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɹɤ ɜɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ: «ɇɨɜɢɣ (Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɞɨɛɚ) — ɰɟ
ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹɦ ɬɚ ɇɨɜɿɬɧɿɦ ɱɚɫɨɦ». əɤ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɟɪɿɨɞɢ ɿɫɬɨɪɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɢɦ ɬɚ Ɇɨɞɟɪɧɢɦ ɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ?
3. Ɉɛɱɢɫɥɿɬɶ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɫɬɨɥɿɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢ: ɇɨɜɚ ɿɫɬɨɪɿɹ (ɹɤ ɩɟɪɿɨɞ), Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ
(Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɞɨɛɚ), ɇɨɜɢɣ (Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɹɤ ɩɿɞɩɟɪɿɨɞ), Ʉɨɡɚɰɶɤɚ ɞɨɛɚ,
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɿ ɡɚɩɢɲɿɬɶ ɭ ɡɨɲɢɬ 2-3 ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɡɚɞɚɱɿ (ɪɿɜɧɹɧɧɹ).
4. Ⱥ. Ɂɝɚɞɚɣɬɟ ɧɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɿ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ Ɋɭɫɿ-ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ. Ȼ. əɤɢɦɢ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ ɭɫɥɚɜɢɥɨɫɹ ɥɸɞɫɬɜɨ ɜ ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɿɤɢ?
5. ɍ ɱɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɬɚ Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ?
Ⱦɨɛɟɪɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɭɦɤɢ.
6. Ɋɨɡɩɨɱɧɿɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ «ɋɜɿɬ ɿ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɿɣ ɞɨɛɿ».
«ɋɜɿɬ ɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɿɣ ɞɨɛɿ»
ɉɟɪɿɨɞ, ɞɚɬɚ
(ɫɬɨɥɿɬɬɹ,
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɚɛɨ ɪɿɤ)
ɉɨɞɿʀ
ɩɨɡɚ ɬɟɪɟɧɚɦɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɨɞɿʀ
ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ
ɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɪɢɦɿɬɤɢ

§2.ʑˈˎˋˍ˪ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ː˪˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢXV–XVI˔˕.

13
ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ
ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ

14
§2.ʑˈˎˋˍ˪ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ː˪˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ
XV–XVI˔˕.
ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ ɜɢ, ɳɨ…
….. ɭ 1492 ɪ. ɜ ɥɢɫɬɿ ɤɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɯɚɧɚ Ɇɟɧɝɥɿ ȱ Ƚɿɪɟɹ ɞɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ
ɥɢɬɨɜɫɶɤɨɝɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɫɜɚɜɿɥɶɧɢɦɢ ɪɭɫɚɦɢ
ɬɭɪɟɰɶɤɨʀ ɝɚɥɟɪɢ, ɿ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɭɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɩɟɪɲɢɯ ɩɢɫɟɦɧɢɯ
ɡɝɚɞɨɤ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɡɚɤɿɜ;
….. ɩɟɪɲɢɦ ɭɤɪɚʀɧɰɟɦ ɭ ɉɿɜɧɿɱɧɿɣ Ⱥɦɟɪɢɰɿ, ɧɚɣɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ, ɛɭɜ ɭɪɨɞɠɟɧɟɰɶ ɦɿɫɬɚ
Ʉɨɥɨɦɢɹ ȱɜɚɧ Ȼɨɝɞɚɧ (Ʌɚɜɪɟɧɬɿɣ Ȼɨɝɭɧ), ɹɤɢɣ ɭ 1608 ɪ. ɪɚɡɨɦ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ
ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɨɦ ɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ Ⱦɠɨɧɨɦ ɋɦɿɬɨɦ ɡɚɫɧɨɜɭɜɚɜ ɮɨɪɬ Ⱦɠɟɣɦɫɬɚɭɧ, ɳɨ ɜ
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɲɬɚɬɿ ȼɿɪɞɠɢɧɿɹ.
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ ɜɚɪɬɨ ɡɧɚɬɢ ɣ ɪɨɡɭɦɿɬɢ:
ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ — ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɨɞɨɜɠ XV–
XVI ɫɬ., ɤɨɥɢ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨ-ɤɨɥɨɧɿɡɚɰɿɣɧɿ
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɩɪɨɫɬɨɪɚɦɢ Ⱥɮɪɢɤɢ, Ⱥɦɟɪɢɤɢ, Ⱥɡɿʀ ɬɚ Ɉɤɟɚɧɿʀ.
https://is.gd/GeHwp5 QR 2.1. ɍɪɢɜɤɢ ɿɡ ɡɚɩɢɫɿɜ ɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ
ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ȼɚɫɤɨ ɞɚ Ƚɚɦɢ. QR 2.2. ɇɚɣɜɿɞɨɦɿɲɿ ɦɚɩɢ
ɟɩɨɯɢ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ.

2.1.ʮˍ˪˄˖ˎˋ˒ˈ˓ˈˇ˖ˏˑ˅ˋˌ˒˓ˋ˚ˋːˋ
ʑˈˎˋˍˋ˘ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ːˋ˘˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕˪˅XV–XVI˔˕.?
ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ XV–XVI ɫɬ. — ɧɚɞɜɚɠɥɢɜɢɣ
ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɣ «ɜɢɛɭɯ», ɳɨ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɩɟɪɟɛɿɝ ɿɫɬɨɪɿʀ. ȼɨɧɢ
ɡɦɭɫɢɥɢ ɜɱɟɧɢɯ, ɬɟɨɥɨɝɿɜ, ɩɪɚɜɢɬɟɥɿɜ, ɩɿɞɞɚɧɢɯ ɋɬɚɪɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ
ɩɨɝɥɹɞɢ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɢ Ɂɟɦɥɿ. ɉɨ ɫɭɬɿ, ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɭɥɹɫɬɿɫɬɶ ɧɚɲɨʀ ɩɥɚɧɟɬɢ
ɬɿɥɶɤɢ ɭɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢɫɹ, ɬɨɦɭ ɫɚɦɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɚɥɟɤɢɯ ɦɚɧɞɪɿɜɨɤ ɜɞɚɜɚɥɨɫɹ
ɛɿɥɶɲɟ ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɫɜɿɬ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɜ ɞɨɛɭ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. ɍ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ ɡɟɦɥɟɨɩɢɫɨɜɿ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɝɪɟɤɿɜ ɿ ɪɢɦɥɹɧ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɥɢ ɚɪɚɛɢ.
ȼɨɧɢ ɞɿɡɧɚɥɢɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨ ɦɨɪɟɩɥɚɜɫɬɜɨ ɧɚ ɋɯɨɞɿ, ɚɥɟ ɩɨɪɨɞɢɥɢ ɤɿɥɶɤɚ
ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ «ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ» ɥɟɝɟɧɞ ɩɪɨ ɡɟɦɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨ
Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɧɢɣ ɨɤɟɚɧ ɩɟɪɟɩɥɢɜɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɛɨ ɜɿɧ — ɜɟɥɢɤɟ «ɡɟɥɟɧɟ ɦɨɪɟ»
ɛɟɡ ɤɪɚɸ ɬɚ ɨɛɪɿɸ. Ɍɚɤɭ «ɤɚɪɬɢɧɤɭ» ɫɩɪɢɣɧɹɥɢ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ, ɹɤɿ ɞɨɞɚɥɢ ɜ
ɧɚɹɜɧɿ ɦɚɩɢ ɫɜɨʀ ɛɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ. əɤ
ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɜɢɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɣ ɩɨɛɭɬɭɜɚɥɚ ɯɢɦɟɪɧɚ «ɫɭɦɿɲ» ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɢɯ
§2.ʑˈˎˋˍ˪ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ː˪˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢXV–XVI˔˕.

15
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɫɜɿɞɱɟɧɶ. əɤɳɨ ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɪɨɡɜɿɞɚɥɢ ɬɿ ɠ ɬɨɪɝɨɜɰɿ, ɬɨ ɩɪɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɤɪɚʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ
ɧɟɚɛɢɹɤ ɛɪɚɤɭɜɚɥɨ. Ⱦɥɹ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɛɭɜ ɩɨɲɬɨɜɯ, ɿ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ
XV ɫɬ. ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ.
ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ
ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɫɩɪɚɜɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɤɨɪɚɛɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. ȯɜɪɨɩɟɣɰɿ
ɧɚɜɱɢɥɢɫɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɬɢ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɡɚ ɉɨɥɹɪɧɨɸ ɡɨɪɟɸ. Ʉɨɥɢ ɰɟ
ɛɭɥɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɤɨɦɩɚɫɢ ɣ ɚɫɬɪɨɥɹɛɿʀ — ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɞɥɹ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɧɟɛɟɫɧɢɯ ɬɿɥ. ȼɿɞɬɨɞɿ ɦɨɪɹɤɢ ɦɨɝɥɢ ɜɿɞɩɥɢɜɚɬɢ
ɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɚ ɬɚ ɜɿɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ɇɚ ɝɥɢɛɨɤɿɣ
ɜɨɞɿ ɜɨɧɢ ɩɨɱɭɜɚɥɢɫɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɧɚ ɤɚɪɚɜɟɥɚɯ — ɲɜɢɞɤɢɯ ɿ ɦɚɧɟɜɪɟɧɢɯ
ɤɨɪɚɛɥɹɯ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɞɨɥɚɬɢ ɱɢɦɚɥɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ. ɍɩɟɪɲɟ ɡɝɚɞɚɧɿ ɛɥɢɡɶɤɨ 1440 ɪ., ɰɿ
ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɬɪɢɥɶɧɢɤɢ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɜɚɥɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɦɨɝɭɬɧɿɫɬɶ
ȯɜɪɨɩɢ. ȱ ɨɬ ɧɚɫɬɚɥɚ ɫɥɭɲɧɚ ɧɚɝɨɞɚ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɜ ɿɧɲɢɯ ɰɿɥɹɯ. əɤ
ɛɚɱɢɬɟ, ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɦɢɦɨɜɨɥɿ ɪɟɬɟɥɶɧɨ «ɝɨɬɭɜɚɥɢɫɹ» ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɞɚɥɟɤɿ ɫɜɿɬɢ.
 
Ɍɪɢɳɨɝɥɨɜɚ ɤɚɪɚɜɟɥɚ Ⱥɫɬɪɨɥɹɛɿɹ
Ⱦɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɿɜ ɫɩɨɧɭɤɚɥɢ ɣ ɠɢɬɬɽɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɉɚɧɭɜɚɧɧɹ
Ɉɫɦɚɧɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɦɚɣɠɟ ɩɪɢɩɢɧɢɥɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɪɹɧɨɳɿɜ (ɱɨɪɧɨɝɨ ɩɟɪɰɸ,
ɤɨɪɢɰɿ, ɦɭɫɤɚɬɭ ɬɨɳɨ) ɡɿ ɋɯɨɞɭ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɬɭɞɢ ɦɚɥɢ ɜɟɧɟɰɿɣɫɶɤɿ ɤɭɩɰɿ, ɚɥɟ
ɩɨɦɟɧɲɚɥɨ ɨɯɨɱɢɯ ɩɥɚɬɢɬɢ ʀɦ ɡɚ ɰɟ ɲɚɥɟɧɿ ɝɪɨɲɿ. ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɜɨɥɨɞɚɪɿ ɜɫɟ
ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɦɢɫɥɸɜɚɥɢɫɹ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤɢ ɨɛɯɿɞɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɞɨ ɛɚɝɚɬɸɳɨʀ ȱɧɞɿʀ. Ⱦɨ
ɬɨɝɨ ɠ, ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɪɢɦɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤ ʀɦ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ
ɡɨɥɨɬɚ ɬɚ ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɬɨɦɭ ɜɨɞɧɨɪɚɡ ɿɡ ɧɟɫɬɚɱɟɸ ɩɪɹɧɨɳɿɜ ɩɨɫɬɚɥɨ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɧɟɡɜɿɞɚɧɢɯ ɡɨɥɨɬɢɯ ɿ ɫɪɿɛɧɢɯ ɤɨɩɚɥɟɧɶ. ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿ
ɛɭɜɚɥɶɳɢɧɢ ɩɪɨ ɤɚɡɤɨɜɿ ɪɨɡɤɨɲɿ ɫɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ!
ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ
ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ

16
ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ Ɋɟɤɨɧɤɿɫɬɢ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ ȱɫɩɚɧɿʀ ɬɚ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ
ɛɟɡ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɡɞɨɛɢɱɿ, ɬɨɠ ɜɢɪɭɲɚɥɨ ɜ ɞɚɥɟɤɿ ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɫɩɨɞɿɜɚɸɱɢɫɶ
ɪɨɡɛɚɝɚɬɿɬɢ ɬɚ ɩɪɨɫɥɚɜɢɬɢɫɹ. Ʉɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ ɬɟɠ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ
ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɧɚɜɟɪɧɟɧɧɹ ɩɨɝɚɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨ.
ȼɨɧɚ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɝɨɞɢɥɚɫɹ ɿɡ ɤɭɥɹɫɬɿɫɬɸ Ɂɟɦɥɿ, ɯɨɱɚ ɪɚɧɿɲɟ ɜɫɿɥɹɤɨ
ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɚ ɬɚɤɭ ɬɟɨɪɿɸ.
1. Ɂɝɚɞɚɣɬɟ, ɹɤɨɸ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɭɹɜɥɹɥɢ Ɂɟɦɥɸ ɜ ɞɨɛɭ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ.
2. ȼɢɩɢɲɿɬɶ (ɨɤɪɟɦɨ) ɜ ɡɨɲɢɬ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɣ ɩɪɢɱɢɧɢ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ
ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ. ɑɢ ɛɭɥɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɞɥɹ ɯɪɟɫɬɨɜɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ ɿ ɞɥɹ ȼɟɥɢɤɢɯ
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ? 3. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬ, ɡ’ɹɫɭɣɬɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ
«ɤɚɪɚɜɟɥɚ». ɑɨɦɭ ɩɿɫɥɹ ɜɢɧɚɣɞɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɯ ɜɿɬɪɢɥɶɧɢɤɿɜ ɫɬɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ
ɞɚɥɟɤɿ ɩɥɚɜɚɧɧɹ?
 2.2.ʦˋˏ˖˔ˎ˃˅ˋ˅˔ˢʤ˓ˋ˔˕ˑ˗ˑ˓ʙˑˎ˖ˏ˄?
Ɂɚ ɩɪɚɜɨ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɧɚ ɋɯɿɞ
ɡɦɚɝɚɥɢɫɹ, ɹɤ ɜɢ ɜɠɟ ɡɞɨɝɚɞɚɥɢɫɹ, ɳɨɣɧɨ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɚ ȱɫɩɚɧɿɹ ɬɚ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɟ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ.
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɛɭɥɚ ɧɚ ɛɨɰɿ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɰɿɜ.
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XV ɫɬ. ɜɨɧɢ
ɩɨɛɭɜɚɥɢ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɚɯ Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɨɤɟɚɧɭ ɿ
ɡɧɚɱɧɨ ɩɪɨɫɭɧɭɥɢɫɹ ɭɝɥɢɛ Ⱥɮɪɢɤɢ. ɍ 1488 ɪ.
Ȼɚɪɬɨɥɨɦɟɭ Ⱦɿɚɲ ɞɨɫɹɝɧɭɜ ɤɪɚɣɧɶɨʀ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ
ɬɨɱɤɢ ɰɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɤɚ — ɦɢɫɭ Ⱦɨɛɪɨʀ ɇɚɞɿʀ (ɱɟɪɟɡ
ɠɚɯɥɢɜɢɣ ɲɬɨɪɦ ɩɨɪɬɭɝɚɥɟɰɶ ɧɚɡɜɚɜ ɣɨɝɨ
Ƚɪɨɡɨɜɢɦ ɦɢɫɨɦ). ɉɪɨɯɿɞ ɞɨ ȱɧɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɨɤɟɚɧɭ
ɜɿɞɧɚɣɲɥɢ, ɚɥɟ ɱɟɪɟɡ ɞɨɪɨɠɧɟɱɭ ɬɚ ɱɢɦɚɥɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɲɭɤɚɬɢ ɿɧɲɿ ɲɥɹɯɢ.
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɩɨɲɭɤɭɜɚɱɿɜ ɜɢɹɜɢɜɫɹ
ɏɪɢɫɬɨɮɨɪ Ʉɨɥɭɦɛ (*1451–†1506). Ƚɟɧɭɟɡɟɰɶ ɡɚ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ, ɜɿɧ ɿɡ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɡɧɚɜɫɹ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɿɣ ɫɩɪɚɜɿ. ȼɿɞɬɨɞɿ ɣ ɦɪɿɹɜ
ɜɿɞɲɭɤɚɬɢ ɤɚɡɤɨɜɨ ɛɚɝɚɬɭ ȱɧɞɿɸ, ɩɥɢɜɭɱɢ ɧɟ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ, ɹɤ ɿɧɲɿ, ɚ ɧɚ ɡɚɯɿɞ.
Ƀɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɟɧɟɰɿɣɫɶɤɢɯ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɜ,
ɹɤɿ «ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɢ» Ⱥɡɿɸ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ. ɋɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɢ-ɿɬɚɥɿɣɰɿ,

«Ɂɟɦɧɟ ɹɛɥɭɤɨ» — ɝɥɨɛɭɫ,
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ Ɇɚɪɬɿɧ Ȼɟɝɚɣɦ,
ɦɿɫɬɨ ɇɸɪɧɛɟɪʉ,
1492–1494 ɪɪ.
§2.ʑˈˎˋˍ˪ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ː˪˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢXV–XVI˔˕.

17
ɬɚ ɣ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɭɫɿ, ɞɨ ɤɨɝɨ ɡɜɟɪɬɚɜɫɹ ɦɨɪɟɩɥɚɜɟɰɶ, ɧɟ ɫɯɜɚɥɸɜɚɥɢ ɰɶɨɝɨ
ɚɜɚɧɬɸɪɧɨɝɨ ɡɚɦɢɫɥɭ. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɢ ɞɜɨɪɿ ȱɡɚɛɟɥɿ ȱ Ʉɚɫɬɢɥɶɫɶɤɨʀ ɬɚ
Ɏɟɪɧɚɧɞɨ ȱȱ Ⱥɪɚɝɨɧɫɶɤɨɝɨ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨ.
Ɉɬɪɢɦɚɜɲɢ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɬɪɢ ɤɨɪɚɛɥɿ ɬɚ ɨɛɿɰɹɧɤɢ ɬɢɬɭɥɭ ɜɿɰɟ-
ɤɨɪɨɥɹ ɧɨɜɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, 3 ɫɟɪɩɧɹ 1492 ɪ. Ʉɨɥɭɦɛ ɜɢɪɭɲɢɜ ɱɟɪɟɡ Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɧɢɣ
ɨɤɟɚɧ ɧɚ ɡɚɯɿɞ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɠɨɜɬɧɹ, ɩɿɫɥɹ ɜɢɫɧɚɠɥɢɜɨɝɨ ɩɥɚɜɚɧɧɹ, ɧɟɜɟɥɢɤɚ
ɮɥɨɬɢɥɿɹ ɿɡ ɬɪɶɨɯ ɤɨɪɚɛɥɿɜ «ɋɚɧɬɚ Ɇɚɪɿɹ», «ɉɿɧɬɚ», «ɇɿɧɶɹ» ɞɨɫɹɝɥɚ
Ȼɚɝɚɦɫɶɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɿɜ. Ȳʀ ɤɚɩɿɬɚɧ ɜɿɪɢɜ, ɳɨ ɩɪɢɛɭɜ ɞɨ ȱɧɞɿʀ. ɇɚɜɿɬɶ ɦɿɫɰɟɜɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɧ ɧɚɡɜɚɜ ɿɧɞɿɚɧɰɹɦɢ! Ɍɨ ɛɭɜ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɢɣ ɭɫɩɿɯ, ɹɤɢɣ ɧɚɥɟɠɚɥɨ
ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ! ɑɟɪɟɡ ɞɜɚ ɬɢɠɧɿ ɣɨɝɨ ɤɨɪɚɛɥɿ ɞɨɫɹɝɥɢ Ʉɭɛɢ, ɩɿɡɧɿɲɟ — Ƚɚʀɬɿ.
ɋɜɨɽɸ ɪɚɞɿɫɬɸ ɩɟɪɲɨɜɿɞɤɪɢɜɚɱ ɩɨɫɩɿɲɢɜ ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɡ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦɢ-
«ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɚɦɢ». Ɂɜɨɪɨɬɧɢɣ ɜɨɹɠ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ — ɨɞɢɧ
ɤɨɪɚɛɟɥɶ ɡɚɬɨɧɭɜ (ɱɚɫɬɢɧɭ ɤɨɦɚɧɞɢ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɜ «ȱɧɞɿʀ» — ɭ
ɧɨɜɨɡɛɭɞɨɜɚɧɨɦɭ ɮɨɪɬɿ «Ɋɿɡɞɜɨ»). ȱɫɩɚɧɰɿ ɠ ɡɭɫɬɪɿɥɢ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɚ ɿɡ
ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦ, ɜɿɧ ɭɞɨɫɬɨʀɜɫɹ ɚɭɞɿɽɧɰɿʀ ɡ ɤɨɪɨɥɟɜɨɸ ɬɚ ɤɨɪɨɥɟɦ. ɐɟ ɫɬɚɥɨ
ɜɟɥɢɤɢɦ ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ, ɱɢ ɧɟ ɬɚɤ? ɉɿɡɧɿɲɟ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪ Ʉɨɥɭɦɛ ɳɟ ɬɪɢɱɿ
ɜɢɪɭɲɚɜ ɱɟɪɟɡ Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɭ, ɚɥɟ ɞɢɜɨɜɢɠɧɿ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ.
ȱɫɩɚɧɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɩɨɡɛɚɜɢɜ ɣɨɝɨ ɡɜɚɧɶ, ɩɿɞɞɚɜ ɝɨɧɿɧɧɹɦ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ
ɡɞɨɛɭɬɭ ɫɥɚɜɭ. Ɂɝɨɞɨɦ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɡɚɛɭɥɢ. ɇɚ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ ɫɬɨɥɿ ɦɨɪɟɩɥɚɜɰɹ
ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɥɟɠɚɥɢ ɤɚɣɞɚɧɢ, ɧɚɝɚɞɭɸɱɢ ɩɪɨ ɡɪɚɞɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɥɿ.
«ɉɨɦɢɥɤɚ» ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ
ɡ’ɹɫɭɜɚɥɚɫɹ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɭɩɨɤɨɽɧɧɹ. ȱɫɩɚɧɰɿ
ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɹɥɢ ɫɩɨɪɹɞɠɚɬɢ «ɡɚɯɿɞɧɿ» ɦɨɪɫɶɤɿ
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ. Ɉɞɢɧ ɿɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɮɥɨɪɟɧɬɿɽɰɶ
Ⱥɦɟɪɿɝɨ ȼɟɫɩɭɱɱɿ, ɹɫɤɪɚɜɨ ɨɩɢɫɚɜ
ɤɨɥɭɦɛɨɜɭ «ȱɧɞɿɸ» ɬɚ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɡɚɹɜɢɜ, ɳɨ
ɬɿɥɶɤɢ-ɧɨ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɡɟɦɥɿ — ɰɟ ɧɟ Ⱥɡɿɹ. Ƀɨɝɨ
ɨɩɢɫ ɧɟɚɛɢɹɤ ɡɚɰɿɤɚɜɢɜ ɿ ɜɪɚɡɢɜ ɬɨɞɿɲɧɿɯ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɜ. ȼɨɧɢ ɧɚɪɟɤɥɢ ɡɚɨɤɟɚɧɫɶɤɿ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱥɦɟɪɢɤɨɸ ɬɚ ɧɚɞɨɜɝɨ ɡɚɛɭɥɢ ɩɪɨ
ɪɨɥɶ «ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɚ» ɦɨɫɬɭ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ
ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹɦɢ. Ⱦɨ ɫɥɨɜɚ, ɧɚɡɜɚ «Ⱥɦɟɪɢɤɚ»
ɭɬɜɟɪɞɢɥɚɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɭ Ɇɚɪɬɿɧɭ
ȼɚɥɶɞɡɟɦɸɥɥɟɪɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɜ ʀʀ ɧɚ ɦɚɩɿ
ɜ ɤɧɢɠɰɿ «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɤɨɫɦɨɝɪɚɮɿʀ».
Ɇɚɩɚ Ɇɚɪɬɿɧɚ ȼɚɥɶɞɡɟɦɸɥɥɟɪɚ,
ɮɪɚɝɦɟɧɬ, 1507 ɪ., ɧɚ ɨɛɪɢɫɚɯ
ɫɭɲɿ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɫɥɨɜɨ «Ⱥɦɟɪɢɤɚ»
ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ
ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ

18

ɍɪɢɜɤɢ ɡ ɥɢɫɬɿɜ Ɇɚɪɬɿɪɚ (ɫɭɱɚɫɧɢɤɚ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ) ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ, 1493–1494 ɪɪ.: «…ȱɫɩɚɧɿɹ ɩɚɧɭɽ, ɩɨɲɢɪɸɽ ɫɜɨɸ ɡɜɟɪɯɧɿɫɬɶ… ȱɡ
18 ɤɨɪɚɛɥɿɜ, ɩɨɫɥɚɧɢɯ ɦɨʀɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɹɦɢ ɡ ɚɞɦɿɪɚɥɨɦ [ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɨɦ] Ʉɨɥɭɦɛɨɦ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɞɪɭɝɨʀ ɣɨɝɨ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɜ ɡɚɯɿɞɧɭ ɩɿɜɤɭɥɸ, ɩɨɜɟɪɧɭɥɨɫɹ ɬɟɩɟɪ 12 ɿ ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɿɡ
ɫɨɛɨɸ ɛɚɜɨɜɧɭ, ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɲɦɚɬɤɢ ɤɪɚɫɢɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɤɨɲɬɨɜɧɢɯ ɭ
ȯɜɪɨɩɿ ɪɟɱɟɣ… Ʉɚɠɭɬɶ, ɳɨ ɜ ɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɲɦɚɬɤɢ
ɫɚɦɨɪɨɞɧɨɝɨ ɡɨɥɨɬɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ…»

1. ɑɨɦɭ ɫɚɦɟ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ ɬɚ ȱɫɩɚɧɿɹ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɢ ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ?
2. ɉɨɤɚɠɿɬɶ ɧɚ ɦɚɩɿ (ɞɢɜ. ɮɨɪɡɚɰ) ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ.
ɑɢ ɫɩɪɚɜɞɢɥɢɫɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿɫɩɚɧɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ? 3. əɤ ɜɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ: «ȼɟɥɢɤɟ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɭ ɩɨɦɢɥɤɭ»? Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ.

2.3.ʮˍ˪˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢˊˇ˪ˌ˔ːˋˎˋ
ʑ˃˔ˍˑˇ˃ʒ˃ˏ˃˕˃ʣˈ˓ː˃ːʛ˃ˆˈˎˎ˃ː?
əɤ ȱɫɩɚɧɿɹ, ɬɚɤ ɿ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ, ɩɪɚɝɧɭɥɢ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ
ɡɚɨɤɟɚɧɫɶɤɢɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ. Ɍɚ ɡɚɞɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɨɽɧ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ
ɞɨɦɨɜɥɹɬɢɫɹ. ɍ 1494 ɪ. ɨɛɢɞɜɿ ɤɪɚʀɧɢ ɭɤɥɚɥɢ Ɍɨɪɞɟɫɿɥɶɹɫɶɤɭ ɭɝɨɞɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ
ɥɿɧɿɽɸ ɩɨɞɿɥɭ ɨɛɪɚɥɢ ɦɟɪɢɞɿɚɧ, ɳɨ ɩɪɨɥɹɝɚɜ Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɨɸ. ɉɪɨɫɬɨɪɢ ɧɚ ɫɯɿɞ
ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɰɹɦ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɿɫɩɚɧɰɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ «ɞɨɡɜɿɥ»
«ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ» ɡɚɯɿɞɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɠ ɭɫɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɨ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɩɟɪɲɨɫɬɿ: ɯɬɨ ɲɜɢɞɲɟ ɞɨɩɥɢɜɚɜ ɞɨ ɧɟɡɧɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɬɨɣ ɨɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ʀɯ
ɫɜɨʀɦɢ. ɍ 1497 ɪ. ɜ ɨɤɟɚɧ «ɜɢɣɲɥɢ» ɤɨɪɚɛɥɿ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɜɟɥɶɦɨɠɿ ȼɚɫɤɨ
(ȼɚɲɤɭ) ɞɚ Ƚɚɦɢ (*1469–†1524). Ɉɛɿɝɧɭɜɲɢ ɦɢɫ Ⱦɨɛɪɨʀ ɇɚɞɿʀ, ɜɨɧɢ
ɞɿɫɬɚɥɢɫɹ ȱɧɞɿʀ ɚɠ 20 ɬɪɚɜɧɹ 1498 ɪɨɤɭ. Ɂɜɨɪɨɬɧɢɣ ɲɥɹɯ ɡɚɣɧɹɜ ɦɚɣɠɟ ɪɿɤ,
ɞɜɚ ɤɨɪɚɛɥɿ ɡɚɬɨɧɭɥɢ, ɚɥɟ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɡɞɨɛɭɬɿ «ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɚɦɢ», ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ
ɛɟɡɰɿɧɧɢɦɢ. ɍɩɟɪɲɟ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ
ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ, ɩɪɨ ɫɤɚɪɛɢ ɹɤɨʀ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ. Ɉɞɢɧ
ɿɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ȼɚɫɤɨ ɞɚ Ƚɚɦɢ ɡɝɚɞɭɜɚɜ, ɳɨ ɚɪɚɛɢ ɩɪɢɜɿɬɚɥɢ
ɩɪɢɛɭɥɶɰɿɜ ɫɥɨɜɚɦɢ: «əɤɢɣ ɱɨɪɬ ɜɚɫ ɫɸɞɢ ɩɪɢɧɿɫ?», ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɪɨɦɨɜɢɥɢ:
«Ⱦɹɤɭɣɬɟ Ȼɨɝɨɜɿ ɧɚɜɤɨɥɿɲɤɢ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɪɢɜɿɜ ɜɚɫ ɭ ɤɪɚʀɧɭ ɬɚɤɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɛɚɝɚɬɫɬɜ». Ɂɝɨɞɨɦ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɰɿ ɜɢɬɿɫɧɢɥɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɡ ȱɧɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɨɤɟɚɧɭ ɬɚ
ɛɟɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ ɡɚɩɚɧɭɜɚɥɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɨɞɚɯ.
§2.ʑˈˎˋˍ˪ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ː˪˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢXV–XVI˔˕.

19
ɍ ɠɨɜɬɧɿ 1519 ɪ. ɡ ɦɿɫɬɚ ɋɟɜɿɥɶɹ ɫɜɨɸ ɤɚɦɩɚɧɿɸ ɪɨɡɩɨɱɚɜ Ɏɟɪɧɚɧ
(Ɏɟɪɧɚɧɞɨ) Ɇɚɝɟɥɥɚɧ (*1480–†1521). ɐɟɣ ɩɨɪɬɭɝɚɥɟɰɶ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ, ɨɞɧɚɤ ɡɞɨɛɭɜ ʀʀ ɜ ȱɫɩɚɧɿʀ. ȱ ɫɩɪɚɜɞɿ, ɦɟɬɚ ɩɨɞɨɪɨɠɿ
ɜɢɞɚɜɚɥɚɫɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ — ɨɛɩɥɢɫɬɢ ɞɨɜɤɨɥɚ ɫɜɿɬɭ! Ɋɢɡɢɤɨɜɚɧɨ ɿ
ɩɪɟɬɟɧɡɿɣɧɨ, ɱɢ ɧɟ ɬɚɤ? Ƀɨɝɨ ɩ’ɹɬɶ ɜɿɬɪɢɥɶɧɢɤɿɜ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɩɪɨɫɭɜɚɥɢɫɹ
ɭɡɞɨɜɠ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. Ȳɯ ɪɭɯ ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɥɢ ɲɬɨɪɦɢ ɬɚ
ɦɨɪɨɡɢ. ɇɚ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɤɨɪɚɛɥɿɜ ɭɱɢɧɢɥɢ ɡɚɤɨɥɨɬ. Ⱦɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɧ ɧɟ
ɡɞɚɜɫɹ — ɛɭɧɬɿɜɧɢɤɿɜ ɩɨɤɚɪɚɜ, ɡɚɩɚɫɢ ʀɠɿ ɩɨɩɨɜɧɢɜ. ɍɪɟɲɬɿ ɮɨɪɬɭɧɚ
ɭɫɦɿɯɧɭɥɚɫɹ ɜɿɞɜɚɠɧɨɦɭ ɩɟɪɲɨɩɪɨɯɿɞɰɟɜɿ, ɿ ɜɿɧ ɨɦɢɧɭɜ ɉɿɜɞɟɧɧɭ Ⱥɦɟɪɢɤɭ
ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɬɨɤɭ, ɿɦɟɧɨɜɚɧɭ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɚ ɣɨɝɨ ɱɟɫɬɶ. ɍ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1520 ɪ.
ɩɨɲɚɪɩɚɧɚ ɮɥɨɬɢɥɿɹ ɭɜɿɣɲɥɚ ɞɨ ɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ ɪɚɧɿɲɟ ɨɤɟɚɧɭ. Ɂɚ ɜɟɫɶ ɱɚɫ
ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɛɭɥɚ ɿɞɟɚɥɶɧɚ ɩɨɝɨɞɚ. Ɍɨɦɭ Ɇɚɝɟɥɥɚɧ ɧɚɡɜɚɜ ɨɤɟɚɧ Ɍɢɯɢɦ. ɉɨɜɨɥɿ
ɞɨɛɪɚɥɢɫɹ ɞɨ Ɏɿɥɿɩɩɿɧɫɶɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɿɜ. Ɍɭɬ Ɏɟɪɧɚɧ Ɇɚɝɟɥɥɚɧ ɜɢɪɿɲɢɜ
ɧɚɜɟɪɧɭɬɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ. Ɂɚ ɰɟ ɣɨɝɨ ɜɛɢɥɢ. Ɍɚ ɦɨɪɹɤɢ,
ɨɱɨɥɸɜɚɧɿ ɋɟɛɚɫɬɿɚɧɨɦ ɟɥɶ Ʉɚɧɨ, ɧɚɛɪɚɜɲɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɪɹɧɨɳɿɜ ɿ ɡɨɥɨɬɚ, ɩɪɨɞɨɜɠɢɥɢ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɸ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɟɪɟɫɧɹ 1521 ɪ.
ɽɞɢɧɢɣ ɤɨɪɚɛɟɥɶ «ȼɿɤɬɨɪɿɹ» ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɪɿɞɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ ɋɟɜɿɥɶɹ. Ɂɚ ɩɟɪɲɟ
ɧɚɜɤɨɥɨɫɜɿɬɧɽ ɩɥɚɜɚɧɧɹ ɋɟɛɚɫɬɿɚɧ ɟɥɶ Ʉɚɧɨ ɨɬɪɢɦɚɜ ɜɿɞ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ
ɞɜɨɪɹɧɫɶɤɢɣ ɬɢɬɭɥ ɬɚ ɝɟɪɛ, ɫɟɪɟɞ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɟɦɧɨʀ
ɤɭɥɿ ɣ ɧɚɩɢɫ: «Ɍɢ ɩɟɪɲɢɣ ɦɟɧɟ ɨɛɿɝɧɭɜ!».
ɇɨɜɢɣ ɫɜɿɬ, ɹɤ ɣɨɝɨ ɣɦɟɧɭɜɚɜ Ⱥɦɟɪɿɝɨ ȼɟɫɩɭɱɱɿ, ɳɨɪɚɡ ɧɟɫɬɪɢɦɧɿɲɟ
ɜɚɛɢɜ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿɜ. ɍɠɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ XVI ɫɬ. ɜɨɧɢ ɦɚɫɨɜɨ ɪɢɧɭɥɢ ɧɚ ɡɚɨɤɟɚɧɫɶɤɿ
ɬɟɪɟɧɢ ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ ɫɥɚɜɢ, ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɛɚɝɚɬɫɬɜ. Ⱥ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ, ȼɟɥɢɤɿ
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɡɿɲɬɨɜɯɧɭɥɢ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɋɬɚɪɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɡ ɧɟɜɿɞɨɦɢɦɢ
ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɪɨɞɚɦɢ, ɿ ɰɟ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɨɛɟɪɧɭɥɨɫɹ ɬɪɚɝɟɞɿɽɸ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɫɬɨɪɿɧ.
ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ
ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ

20

1. ɑɨɦɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ ɬɚ ȱɫɩɚɧɿɹ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶ ɭɤɥɚɫɬɢ Ɍɨɪɞɟɫɿɥɶɹɫɶɤɭ ɭɝɨɞɭ?
2. ɉɨɤɚɠɿɬɶ ɧɚ ɦɚɩɿ (ɞɢɜ. ɮɨɪɡɚɰ) ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ȼɚɫɤɨ ɞɚ Ƚɚɦɢ ɬɚ Ɏɟɪɧɚɧɚ
Ɇɚɝɟɥɥɚɧɚ. 3. əɤ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɣ ȱɫɩɚɧɿʀ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ
ʀɯɧɿɦɢ ɦɨɪɟɩɥɚɜɰɹɦɢ ȱɧɞɿʀ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɲɥɹɯɭ?

˖˔˅˪˕˪ ː˃˕ˈ˓ˈː˃˘ʢˍ˓˃˫ːˋ
1492 ɪ. — ɩɟɪɲɚ ɩɨɞɨɪɨɠ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ
Ʉɨɥɭɦɛɚ ɞɨ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ
1492 ɪ. — ɨɞɧɚ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɩɢɫɟɦɧɢɯ
ɡɝɚɞɨɤ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɡɚɤɿɜ
1497–1498 ɪ. — ɩɟɪɲɚ ɨɤɟɚɧɿɱɧɚ
ɩɨɞɨɪɨɠ ȼɚɫɤɨ ɞɚ Ƚɚɦɢ ɜ ȱɧɞɿɸ
1494 ɪ. — ɣɦɨɜɿɪɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɦɚɝɞɟɛɭɪɡɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɦɿɫɬɭ Ʉɢʀɜ
1519–1521 ɪɪ. — ɩɟɪɲɚ ɧɚɜɤɨɥɨɫɜɿɬɧɹ
ɩɨɞɨɪɨɠ Ɏɟɪɧɚɧɚ Ɇɚɝɟɥɥɚɧɚ ɣ
ɋɟɛɚɫɬɿɚɧɚ ɟɥɶ Ʉɚɧɨ
1514 ɪ. — ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɥɢɬɨɜɫɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɨɝɨ
ɜɿɣɫɶɤɚ, ɨɱɨɥɸɜɚɧɨɝɨ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɨɦ
Ɉɫɬɪɨɡɶɤɢɦ, ɧɚɞ ɦɨɫɤɨɜɢɬɚɦɢ ɜ ɛɢɬɜɿ
ɛɿɥɹ ɦɿɫɬɚ Ɉɪɲɚ
1. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɤɨɠɧɟ
ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ: Ʉɨɥɢ ___? ɓɨ ___? ɏɬɨ ___? Ⱦɟ ___? Ɂɜɿɞɤɢ ɦɢ
ɦɨɠɟɦɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ___? ɑɨɦɭ ___? əɤ ___? əɤɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ___? Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɜɨʀ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɤɥɚɫɿ.
2. ɍ ɱɨɦɭ, ɧɚ ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɦɚɫɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɰɿɣ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿɜ ɭ ɏVȱ–ɏVȱ ɫɬ.,
ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ? əɤɢɦɢ ɛɭɥɢ ʀɯɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ?
3. ɉɨɡɧɚɱɬɟ ɧɚ ɥɿɧɿʀ/ɫɬɪɿɱɰɿ/ɲɤɚɥɿ ɱɚɫɭ ɪɨɤɢ: ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ,
ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ȼɚɫɤɨ ɞɚ Ƚɚɦɢ ɬɚ Ɏɟɪɧɚɧɚ Ɇɚɝɟɥɥɚɧɚ ɬɚ ɩɨɤɚɠɿɬɶ ɧɚ ɝɥɨɛɭɫɿ ʀɯ
ɧɚɩɪɹɦɤɢ. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɿ ɡɚɩɢɲɿɬɶ ɜ ɡɨɲɢɬ 2-3 ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɿɜɧɹɧɧɹ.
4. ɍ ɩɟɪɲɭ ɧɚɜɤɨɥɨɫɜɿɬɧɸ ɩɨɞɨɪɨɠ Ɏɟɪɧɚɧ Ɇɚɝɟɥɥɚɧ ɜɢɪɭɲɢɜ ɿɡ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɫɭɞɧɚɦɢ
ɣ 270-ɦɚ ɦɨɪɹɤɚɦɢ. ɉɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɥɢɲɟ ɽɞɢɧɢɣ ɜɿɬɪɢɥɶɧɢɤ ɿɡ 18-ɦɚ ɦɨɪɹɤɚɦɢ.
Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɦɚɩɨɸ ɫɜɿɬɭ.
5. Ɉɰɿɧɿɬɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɚɩɭ, ɹɤ ɡɦɿɧɸɜɚɜɫɹ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɩɥɢɜɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ
ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ.
6. Ɋɨɡɜ’ɹɠɿɬɶ ɡɚɞɚɱɿ. Ⱥ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ Ʉɚɧɚɪɫɶɤɢɯ ɞɨ Ȼɚɝɚɦɫɶɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 6 000 ɤɦ. ɍ 1492 ɪ. ɬɪɢ ɜɿɬɪɢɥɶɧɢɤɢ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ ɩɨɞɨɥɚɥɢ ʀʀ
ɜɩɪɨɞɨɜɠ 35-ɬɢ ɞɿɛ. Ɉɛɱɢɫɥɿɬɶ ɫɟɪɟɞɧɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ (ɤɦ/ɝɨɞ.) ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ ɤɚɪɚɜɟɥɢ.
Ȼ. ɍ 1873 ɪ. ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɀɭɥɶ ȼɟɪɧ ɧɚɩɢɫɚɜ ɪɨɦɚɧ «ɇɚɜɤɨɥɨ ɫɜɿɬɭ ɡɚ
ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬ ɞɧɿɜ». ɑɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɬɚɤɭ ɩɨɞɨɪɨɠ ɤɚɪɚɜɟɥɨɸ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɏVȱ ɫɬ.? ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɞɨɜɟɞɿɬɶ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɦɢ.
§3.ʥˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪ˢˇˑˍˑˎ˖ˏ˄ˑ˅ˑ˫ʏˏˈ˓ˋˍˋ.
ʖ˃˅ˑˡ˅˃ːːˢʜˑ˅ˑˆˑ˔˅˪˕˖

21
§3.ʥˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪ˢˇˑˍˑˎ˖ˏ˄ˑ˅ˑ˫ʏˏˈ˓ˋˍˋ.
ʖ˃˅ˑˡ˅˃ːːˢʜˑ˅ˑˆˑ˔˅˪˕˖
ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ ɜɢ, ɳɨ…
….. ɩɟɪɲɢɦ ɭ ɫɜɿɬɿ ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɜ ɩɢɫɟɦɧɿɫɬɶ ɧɚɪɨɞɭ ɦɚɣɹ ɭɪɨɞɠɟɧɟɰɶ
ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɢ ɘɪɿɣ Ʉɧɨɪɨɡɨɜ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɜ ɤɚɬɚɥɨɝ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɢɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞ
ɞɟɹɤɢɯ ɿɽɪɨɝɥɿɮɿɜ;
….. ɧɚɲ ɫɭɱɚɫɧɢɤ ɿɡ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɘɪɿɣ ɉɨɥɸɯɨɜɢɱ ɭ ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɦɭ
ɜɿɰɿ ɜɩɟɪɲɟ ɜɢɬɥɭɦɚɱɢɜ ɜɚɠɥɢɜɢɣ «ɦɚɣɫɶɤɢɣ» ɿɽɪɨɝɥɿɮ «ɚɥɚɣ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ
ɡɧɚɽ ɦɨɜɭ ɦɚɣɹ ɬɚ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ʀɯɧɶɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ.
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ ɜɚɪɬɨ ɡɧɚɬɢ ɣ ɪɨɡɭɦɿɬɢ:
«Ɂɭɫɬɪɿɱ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ» — ɨɛɪɚɡɧɢɣ ɜɢɫɥɿɜ ɞɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ ȯɜɪɨɩɢ, Ⱥɡɿʀ ɬɚ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ.
Ʉɨɥɨɧɿɚɥɶɧɚ ɿɦɩɟɪɿɹ — ɜɿɞ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɥɿɜ «ɤɨɥɨɧɿɹ» ɬɚ «ɿɦɩɟɪɿɹ»;
ɞɟɪɠɚɜɚ, ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɚɛɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɤɨɥɨɧɿɹɦɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ʀɯɧɿ
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɣ ɥɸɞɫɶɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ.
Ʉɨɧɤɿɫɬɚ — ɜɿɞ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɨɝɨ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ»;
ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɰɹɦɢ ɧɚɪɨɞɿɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ (ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ)
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɤɿɧɰɹ ɏV — ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏVȱ ɫɬ.
hhttps://is.gd/hz120P
QR 3.1. Ɇɚɥɿɧɱɟ — ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɤɚ ɿ ɞɪɭɠɢɧɚ Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ʉɨɪɬɟɫɚ.
QR 3.2. ɒɨɤɨɥɚɞ ɩɪɢ ɞɜɨɪɿ ɚɰɬɟɤɿɜ. QR 3.3. ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɦɚɣɹ.

3.1.ʨˑː˃˖ˍˑ˅˙˪ˊː˃ˡ˕˟˒˓ˑ
˙ˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪˫ˇˑˍˑˎ˖ˏ˄ˑ˅ˑ˫ʏˏˈ˓ˋˍˋ?
Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ
ɜɿɞɚɥɢ ɩɪɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. Ɍɟɪɟɧɢ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚ ɘɤɚɬɚɧ (ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ
Ɇɟɤɫɢɰɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ) ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɟɪɠɚɜɿ
ɦɚɣɹ. Ȳɯ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɰɚɪ (ɚɯɚɜ), ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɨɛɨɠɧɸɜɚɥɢ. ȱɡ
ɪɨɞɢɧɢ ɜɨɥɨɞɚɪɹ ɜɢɛɢɪɚɥɢ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɠɟɪɰɿɜ ɿ ɡɧɚɬɶ. (Ʉɪɿɦ ɡɚɦɨɠɧɨɫɬɿ ʀɯ
ɜɢɪɿɡɧɹɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɬɚɬɭɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɧɚ ɬɨɞɿ, ɧɚɛɭɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ,
ɤɨɫɨɨɤɿɫɬɶ.) ȼɩɥɢɜɨɦ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ
(ɚɯɤɭɯɭɧɨɛ), ɹɤɿ ɫɬɟɠɢɥɢ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ, ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ, ɡɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɟ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɹ ɜ ɫɩɚɞɨɤ. Ɂɟɦɥɸ ɞɿɥɢɥɢ ɦɿɠ ɡɟɦɥɟɪɨɛɚɦɢ. Ɇɚɣɫɬɪɢ (ɚɯɧɭɟɧ)
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɪɟɦɿɫɧɢɱɿ ɜɢɪɨɛɢ. Ɇɚɣɹ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɭɦɿɥɢɫɹ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ
ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ
ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ

22
ɬɨɦɚɬɿɜ, ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɩɟɪɰɸ, ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ, ɤɚɪɬɨɩɥɿ, ɬɸɬɸɧɭ ɬɨɳɨ. ȼɨɧɢ ɜɩɪɚɜɧɨ
ɩɨɥɸɜɚɥɢ ɬɚ ɪɢɛɚɥɢɥɢ. ɉɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɿɽɪɨɝɥɿɮɿɱɧɢɦ ɩɢɫɶɦɨɦ,
ɹɤɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɜ ɏɏ ɫɬ., ɚ ɬɚɤɨɠ, ɹɤ ɿ ɿɧɞɿɣɰɿ, ɜɜɟɥɢ ɩɨɧɹɬɬɹ
«ɧɭɥɶ» ɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ. ȼɨɧɢ ɡɜɨɞɢɥɢ ɫɬɚɞɿɨɧɢ ɞɥɹ ɝɪɢ ɜ ɦ’ɹɱ ɬɚ ɜɟɥɢɱɧɿ,
ɩɪɢɤɪɚɲɟɧɿ ɛɚɪɟɥɶɽɮɚɦɢ ɯɪɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɢɣ «ɉɚɥɚɰ ɦɚɫɨɤ»
ɨɡɞɨɛɢɥɢ ɫɨɬɧɹɦɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɛɨɝɚ ɑɚɤɚ, ɧɚɱɟɛɬɨ ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɤɚɪɚɬɢ
ɜɿɪɨɜɿɞɫɬɭɩɧɢɤɿɜ.
ȱɦɩɟɪɿɹ ɚɰɬɟɤɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ Ɇɟɤɫɢɰɿ ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟɸ
ɤɟɪɭɜɚɥɢ ɨɤɪɟɦɿ ɪɨɞɢ, ɹɤɿ ɨɛɢɪɚɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɿɡ-ɩɨɦɿɠ ɤɪɚɳɢɯ. Ɉɞɧɚɤ
ɡɝɨɞɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɜɥɚɞɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɿɜ ɬɚɤ ɡɦɿɰɧɿɥɚ, ɳɨ ɰɟ ɧɚɜɿɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɨɫɹ
ɧɚ ɩɪɢɞɜɨɪɧɨɦɭ ɰɟɪɟɦɨɧɿɚɥɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨ ɜɨɥɨɞɚɪɹ ɡɚɛɨɪɨɧɹɥɨɫɹ
ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɫɩɢɧɨɸ, ɬɨɦɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɜɟɥɶɦɨɠɿ «ɡɚɞɤɭɜɚɥɢ»
ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɡɟɦɥɟɪɨɛɢ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ
ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹɦ ʀɠɿ, ɩɨɥɸɜɚɧɧɹɦ, ɜɿɣɧɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɠ «ɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢ» ɨɫɧɨɜɧɿ
ɩɨɞɚɬɤɢ. Ɋɟɦɿɫɧɢɤɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɤɟɪɚɦɿɤɭ, ɨɛɪɨɛɥɹɥɢ ɦɟɬɚɥɢ, ɬɤɚɥɢ. ɋɬɨɥɢɰɹ
ɚɰɬɟɤɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ — ɦɿɫɬɨ Ɍɟɧɨɱɬɢɬɥɚɧ — ɩɨɫɬɚɥɚ ɡɚ ɱɿɬɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ. Ȳʀ
ɩɟɪɟɬɢɧɚɥɢ ɤɚɧɚɥɢ, ɭɜɿɧɱɭɜɚɥɢ ɩɿɪɚɦɿɞɢ ɧɚ ɱɟɫɬɶ ɛɨɝɚ Ʉɟɬɰɚɥɶɤɨɚɬɥɹ. Ⱦɥɹ
ɪɨɡɜɚɝ ɡɜɟɥɢ ɫɬɚɞɿɨɧ. ɇɟɜɿɞ’ɽɦɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɛɪɹɞɿɜ ɿ ɰɟɪɟɦɨɧɿɣ ɫɥɭɝɭɜɚɥɚ
ɦɭɡɢɤɚ. Ⱦɿɹɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɲɤɨɥɢ.

Ɍɟɧɨɱɬɢɬɥɚɧ, ɫɬɨɥɢɰɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɰɬɟɤɿɜ, ɦɚɤɟɬ. 1. Ɇɟɪ Ɍɟɦɩɥɨ (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɯɪɚɦ).
2. ɉɿɜɤɪɭɝɥɢɣ ɯɪɚɦ (ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ȿɯɟɤɚɬɥɶ-Ʉɟɰɚɥɶɤɨɚɬɥɶ). 3. ɐɨɦɩɚɧɬɥɿ (ɫɬɿɧɚ
ɱɟɪɟɩɿɜ). 4. Ȼɚɥ. 5. Ȼɭɞɢɧɨɤ Ɉɪɥɿɜ. 6. Ȼɭɞɢɧɨɤ əɝɭɚɪɿɜ. 7. ɏɪɚɦ Ɍɟɡɤɚɬɥɿɩɨɤɚ.
8. ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɯɪɚɦ ɿ ɩɿɜɧɿɱɧɢɣ ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɯɪɚɦ. 9. ȼɿɜɬɚɪ ɐɨɦɩɚɧɬɥɿ.
10-16. ɏɪɚɦɢ. 17. ɋɜɹɬɢɧɹ ȿɯɟɤɚɬɥɶ. 18. Ɍɨɡɩɚɥɚɬɥɶ. 19. Ʉɚɥɶɦɟɤɚɤ (ɲɤɨɥɚ)
§3.ʥˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪ˢˇˑˍˑˎ˖ˏ˄ˑ˅ˑ˫ʏˏˈ˓ˋˍˋ.
ʖ˃˅ˑˡ˅˃ːːˢʜˑ˅ˑˆˑ˔˅˪˕˖

23
ɐɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ ɿɧɤɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɉɟɪɭ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ. ȱɧɤɢ ɜɿɪɢɥɢ, ɳɨ ɡɿɪɤɢ ɡɚɫɟɥɟɧɿ ɪɨɡɭɦɧɢɦɢ ɿɫɬɨɬɚɦɢ,
ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɞɨ ɥɸɞɟɣ. ȼɨɧɢ ɫɤɥɚɥɢ ɬɨɱɧɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɧɚ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ. Ɍɚɤɨɠ
ɡɧɚɥɢɫɹ ɧɚ ɰɿɥɸɳɢɯ ɬɪɚɜɚɯ ɬɚ ɯɿɪɭɪɝɿʀ. Ⱦɥɹ ɡɚɩɢɫɿɜ ɿ ɨɛɪɚɯɭɧɤɿɜ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɜɭɡɥɢɤɨɜɟ ɩɢɫɶɦɨ ɤɿɩɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢɫɹ
ɜ ɸɜɟɥɿɪɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ. Ɂɨɥɨɬɨ ɜɜɚɠɚɥɢ ɫɜɹɳɟɧɧɢɦ ɫɨɧɰɟɫɹɣɧɢɦ ɦɟɬɚɥɨɦ.
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏVȱ ɫɬ. ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ Ʉɭɫɤɨ ɞɨɫɹɝɥɨ ɜɿɧɰɹ
ɤɪɚɫɢ. Ⱦɜɟɪɿ ɭɫɿɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɡɨɥɨɬɢɥɢ, ɩɚɥɚɰ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɨɡɞɨɛɢɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ
ɡɨɥɨɬɢɦɢ ɮɿɝɭɪɚɦɢ — ɡɦɿɹɦɢ, ɱɟɪɟɩɚɯɚɦɢ, ɹɳɿɪɤɚɦɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɜɚɝɨɦɿ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɞɨɤɨɥɭɦɛɨɜɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɢɫɹ ɡ ɪɚɛɫɬɜɨɦ,
ɥɸɞɨɠɟɪɫɬɜɨɦ, ɤɪɢɜɚɜɢɦɢ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɧɹɦɢ. ɉɨɪɭɱ ɿɡ ɦɚɣɹ, ɚɰɬɟɤɚɦɢ
ɬɚ ɿɧɤɚɦɢ ɠɢɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɿɞɥɟɝɥɿ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɿ, ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɽɞɧɨɫɬɿ.
ɐɢɦ ɭɦɿɥɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɹ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɜɨɸɜɚɧɶ.

1. əɤɢɦ ɛɭɜ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɣɹ, ɚɰɬɟɤɿɜ, ɿɧɤɿɜ? 2. ɓɨ ɧɨɜɨɱɚɫɧɿ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ
ɡɚɩɨɡɢɱɢɥɢ ɜ ɬɭɛɿɥɶɰɿɜ ɞɨɤɨɥɭɦɛɨɜɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ? 3. Ɂɚ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɜɟɪɫɿɣ, ɧɚɡɜɚ ɦɿɫɬɚ
Ɍɟɧɨɱɬɢɬɥɚɧ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡ ɦɨɜɢ ɚɰɬɟɤɿɜ ɧɚɱɟɛɬɨ ɨɡɧɚɱɚɥɚ «ɦɿɫɬɨ ɤɨɥɸɱɢɯ
ɤɚɤɬɭɫɿɜ». əɤ ɜɢ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɚɥɢ ɛ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɦɚɤɟɬɚ ɬɚ ɩɪɨɱɢɬɚɜɲɢ
ɩɿɞɩɢɫɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ?
 3.2.ʨˑ˕˃ˍˈ«ˍˑːˍ˪˔˕˃»˪˘˕ˑ˕˃ˍ˪ˍˑːˍ˪˔˕˃ˇˑ˓ˋ?
ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ
ɿɫɩɚɧɰɿ ɨɞɪɚɡɭ ɜɡɹɥɢɫɹ ʀʀ
ɤɨɥɨɧɿɡɭɜɚɬɢ. Ɂɛɿɞɧɿɥɿ ɪɢɰɚɪɿ
ɩɨɦɱɚɥɢ ɞɨ ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɭ
ɝɨɧɢɬɜɿ ɡɚ ɡɨɥɨɬɨɦ, ɤɭɩɰɿ
ɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɧɨɜɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ,
ɦɨɧɚɯɢ ɠ ɪɭɲɢɥɢ ɧɚɜɟɪɬɚɬɢ
ɹɡɢɱɧɢɤɿɜ ɭ ɤɚɬɨɥɢɰɬɜɨ. Ʉɨɠɟɧ
ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɜ ɫɜɨʀ ɰɿɥɿ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ
ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ
ɡɜɭɱɚɥɨ ɹɤ «ɤɨɧɤɿɫɬɚ», ɬɨ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɜɚɥɢ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɚɦɢ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ
1517–1518 ɪɪ. ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɡɚɝɿɧ Ɏɪɚɧɫɿɫɤɨ ȿɪɧɚɧɞɟɫɚ ɞɟ Ʉɨɪɞɨɛɢ, ɧɢɲɩɨɪɹɱɢ
ɡɚ ɫɤɚɪɛɚɦɢ, ɜɢɫɚɞɢɜɫɹ ɧɚ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɘɤɚɬɚɧ. ɉɪɢɛɭɥɶɰɿɜ ɱɟɤɚɥɚ ɩɪɢɽɦɧɚ
ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ
ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ

24
ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɤɚ: ɜɟɥɢɱɧɿ ɦɿɫɬɚ ɡ ɤɚɦ’ɹɧɢɦɢ ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ, ɩɚɥɚɰɚɦɢ, ɩɿɪɚɦɿɞɚɦɢ,
ɯɪɚɦɚɦɢ. ɐɟ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɡɿɬɤɧɭɥɢɫɹ ɡ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɽɸ ɦɚɣɹ. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɿ ɡɭɫɬɪɿɥɢ
ɝɨɫɬɢɧɧɨ, ɚɥɟ ɨɛɟɪɟɠɧɨ. Ȳɯ ɠɚɯɚɜ ɜɢɝɥɹɞ ɜɟɪɲɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɨɧɹɯ, ɚ ɡɚɥɩ
ɜɨɝɧɟɩɚɥɶɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɧɚɝɚɞɭɜɚɜ ɧɟɛɟɫɧɢɣ ɝɪɿɦ. ɍ ɬɭɛɿɥɶɰɿɜ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ ɡɚ ɱɟɫɬɶ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɦɢɪ. Ɍɚ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɣɨɝɨ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ. ȼɨɧɢ ɜɿɞɜɟɪɬɨ
ɡɧɟɜɚɠɢɥɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɨɪɹɞɤɢ ɿ ɩɿɞɤɨɪɢɥɢ ɦɚɣɹ. ȼɿɞ ɧɢɯ ɞɿɡɧɚɥɢɫɹ ɩɪɨ ɿɧɲɿ
ɛɚɝɚɬɿ ɤɪɚʀ. Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɿɞɤɨɪɢɥɢ ɦɚɣɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ XVII ɫɬ.
ɑɢɦɚɥɢɦɢ ɩɨɤɥɚɞɚɦɢ ɡɨɥɨɬɚ ɜɨɥɨɞɿɥɢ ɚɰɬɟɤɢ. Ⱦɨɜɿɞɚɜɲɢɫɶ ɩɪɨ ɰɟ, ɜ
1519 ɪ. ɨɡɛɪɨɽɧɚ ɜɚɬɚɝɚ Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ʉɨɪɬɟɫɚ, ɳɨ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ 600 ɜɨɹɤɿɜ,
16 ɜɟɪɲɧɢɤɿɜ, 13 ɝɚɪɦɚɬ ɬɚ ɤɿɥɶɤɚɫɨɬ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɜɢɪɭɲɢɥɚ
ɧɚ ɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹ «ɚɰɬɟɰɶɤɨʀ» ɿɦɩɟɪɿʀ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɩɚɞɧɢɤɿɜ
ɞɨɥɭɱɢɥɢɫɹ ɩɥɟɦɟɧɚ, ɹɤɿ ɜɨɪɨɝɭɜɚɥɢ ɡ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ Ɇɨɧɬɟɫɭɦɨɸ ȱȱ. Ƀɨɝɨ
ɩɿɞɫɬɭɩɧɨ ɩɨɥɨɧɢɥɢ, ɨɞɧɚɤ ɩɿɞɞɚɧɿ ɩɨɜɫɬɚɥɢ ɣ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɞɚɬɢ ɪɿɲɭɱɢɣ ɛɿɣ
ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɚɦ. ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜ ɞɨɥɢɧɿ Ɉɬɭɦɛɚ, ɩɨɞɟɣɤɭɸɬɶ, ɦɚɣɠɟ
100 ɬɢɫ. ɚɰɬɟɤɿɜ ɡɚɡɧɚɥɢ ɩɨɪɚɡɤɢ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɚɫɨɬ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɫɨɸɡɧɢɤɿɜ. ȼ ɚɬɚɤɭ ɪɢɧɭɥɚ ɿɫɩɚɧɫɶɤɚ ɤɿɧɧɨɬɚ, ɩɪɨɬɢ ɹɤɨʀ ɿɧɞɿɚɧɰɿ ɜɨɸɜɚɬɢ
ɝɟɬɶ ɧɟ ɜɦɿɥɢ. Ɂɝɨɞɨɦ ɡɞɚɥɚɫɹ ɿ ɛɭɥɚ ɡɧɢɳɟɧɚ ɫɬɨɥɢɰɹ Ɍɟɧɨɱɬɢɬɥɚɧ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ
ɚɰɬɟɤɿɜ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɿɫɧɭɜɚɬɢ, Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ʉɨɪɬɟɫ ɭɩɪɚɜɥɹɜ ɡɚɜɨɣɨɜɚɧɢɦɢ ɜ
Ɇɟɤɫɢɰɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ, ɚ ɧɚ ɦɿɫɰɿ Ɍɟɧɨɱɬɿɥɬɚɧɭ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ
ɦɿɫɬɚ Ɇɟɯɿɤɨ.
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɪɨɡɩɪɚɜɥɹɥɢɫɹ ɡ ɿɧɤɚɦɢ ɜ ɉɿɜɞɟɧɧɿɣ Ⱥɦɟɪɢɰɿ.
ɉɨɯɿɞ ɭ 1532 ɪ. ɨɱɨɥɢɜ Ɏɪɚɧɫɿɫɤɨ ɉɿɫɚɪɪɨ. Ƀɨɝɨ «ɚɪɦɿɹ» — ɰɟ ɥɢɲɟ
62 ɜɟɪɲɧɢɤɢ ɬɚ 102 ɩɿɯɨɬɢɧɰɿ. Ɇɿɡɟɪɧɨ, ɱɢ ɧɟ ɬɚɤ? ɉɪɨɬɟ ɿɫɩɚɧɰɿ ɪɨɡɛɢɥɢ
ɩɪɢɞɜɨɪɧɭ ɫɬɨɪɨɠɭ ɣ ɡɚɯɨɩɢɥɢ ɿɧɤɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ Ⱥɬɚɯɭɚɥɶɩɭ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɨ
ɲɜɢɞɤɨ. ȼɿɧ ɩɨɦɢɥɢɜɫɹ, ɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɜɲɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɹɤ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ.
ɉɿɞɤɨɪɸɜɚɱɿ ɡɚɠɚɞɚɥɢ ɜɢɤɭɩɭ — ɩɨɧɚɞ 5 ɬɨɧɧ ɡɨɥɨɬɚ ɿ 12 ɬɨɧɧ ɫɪɿɛɥɚ.
Ʉɨɥɢ ɠ ɿɧɤɢ ɡɿɛɪɚɥɢ ɤɨɲɬɨɜɧɨɫɬɿ, Ɏɪɚɧɫɿɫɤɨ ɉɿɫɚɪɪɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɡɜɟɥɿɜ
ɫɬɪɚɬɢɬɢ ɩɨɥɨɧɟɧɨɝɨ, ɨɩɿɫɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜɲɢ ɧɨɜɨɝɨ, ɩɨɤɿɪɧɨɝɨ, ɜɨɥɨɞɚɪɹ. ɐɟ
ɩɨɥɟɝɲɢɥɨ ɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹ ɣ ɩɨɝɪɚɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɨɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ȳʀ ɠɢɬɟɥɿɜ
ɬɢɫɹɱɚɦɢ ɡɝɚɧɹɥɢ ɜ ɤɨɩɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚ ɩɥɚɧɬɚɰɿʀ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɝɢɧɭɥɢ ɜɿɞ ɜɚɠɤɨʀ ɩɪɚɰɿ
ɿ ɝɨɥɨɞɭ. ȱɧɮɟɤɰɿɣɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɡɚɜɟɡɟɧɿ ɡ ȯɜɪɨɩɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɧɢɳɢɥɢ ɿɧɞɿɚɧɰɿɜ.
Ⱦɨ 1572 ɪ. ɛɟɡɦɟɠɧɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɩɿɜɞɟɧɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɤɚ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ
ɩɿɞ ɿɫɩɚɧɫɶɤɢɦ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ. Ʉɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɩɟɪɟɩɥɚɜɥɹɥɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɡɨɥɨɬɿ
ɜɢɬɜɨɪɢ ɿɧɤɫɶɤɢɯ ɭɦɿɥɶɰɿɜ. Ɇɿɫɿɨɧɟɪɢ ɧɚɜɟɪɬɚɥɢ «ɩɨɝɚɧ» ɭ ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦ, ɩɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɬɟɠ ɡɧɢɳɭɸɱɢ ɞɚɜɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɭ ɫɚɦɨɛɭɬɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ.
§3.ʥˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪ˢˇˑˍˑˎ˖ˏ˄ˑ˅ˑ˫ʏˏˈ˓ˋˍˋ.
ʖ˃˅ˑˡ˅˃ːːˢʜˑ˅ˑˆˑ˔˅˪˕˖

25

Ɉɩɢɫ ɪɢɧɤɭ ɚɰɬɟɤɿɜ ɿɡ ɤɧɢɠɤɢ Ȼɟɪɧɚɥɹ Ⱦɿɚɫɚ ɞɟɥɶ Ʉɚɫɬɿɥɶɣɨ «ɉɪɚɜɞɢɜɚ
ɿɫɬɨɪɿɹ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɇɨɜɨʀ ȱɫɩɚɧɿʀ», 1576 ɪ.: «…ȱ ɨɫɶ ɭ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɦɢ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɞɨ
ɸɜɟɥɿɪɿɜ, ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɡɨɥɨɬɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɞɨɪɨɝɢɯ ɬɤɚɧɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɚɛɿɜ ɿ
ɪɚɛɢɧɶ. Ɋɚɛɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɛɭɜ ɧɿɬɪɨɯɢ ɧɟ ɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ
ɝɜɿɧɟɣɫɶɤɢɯ ɛɪɚɧɰɿɜ; ɧɟɜɿɥɶɧɢɤɢ ɦɚɥɢ ɧɚ ɫɨɛɿ ɨɲɢɣɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɿ ɞɨ
ɞɨɜɝɢɯ ɝɧɭɱɤɢɯ ɠɟɪɞɢɧ; ɦɚɥɨ ɯɬɨ ɡ ɧɟɜɿɥɶɧɢɤɿɜ ɦɿɝ ɜɿɥɶɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ… ȼɚɪɬɨ
ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɟ, ɳɨ ɜ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɩɪɨɞɚɜɚɥɢ «ɚɦɚɬɥ», ɬɨɛɬɨ ɩɚɩɿɪ, ɚ ɜ ɿɧɲɨɦɭ —
ɲɬɭɱɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɞɥɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɤɭɪɿɧɧɹ, «ɬɸɬɸɧɢ», ɞɚɥɿ — ɩɚɯɨɳɿ ɪɿɡɧɿ, ɡɚɩɚɲɧɿ
ɦɚɡɿ ɿ ɩɪɢɬɢɪɚɧɧɹ, ɞɚɥɿ — ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɫɿɧɧɹ. Ȼɭɥɨ ɨɤɪɟɦɟ ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ
ɫɨɥɿ, ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɹɞ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɤɪɟɦɿɧɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɥɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ
ɦɭɡɢɱɧɢɯ…»

1. ɑɨɦɭ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ ɡɚɝɨɧɢ ɥɟɝɤɨ ɡɞɨɛɭɜɚɥɢ ɩɟɪɟɦɨɝɢ ɧɚɞ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ
ɜɿɣɫɶɤɚɦɢ ɿɧɞɿɚɧɰɿɜ? 2. ɑɨɦɭ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɠɨɪɫɬɨɤɨ ɩɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɡ ɬɭɛɿɥɶɰɹɦɢ ɬɚ
ɛɟɡɠɚɥɶɧɨ ɧɢɳɢɥɢ ʀɯɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ? 3. ɉɿɫɥɹ ɜɢɫɚɞɤɢ ɧɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ ɭɡɛɟɪɟɠɠɿ
Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ʉɨɪɬɟɫ ɧɚɤɚɡɚɜ ɡɚɬɨɩɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɪɚɛɥɿ. ɑɨɦɭ ɜɿɧ ɬɚɤ ɭɱɢɧɢɜ? ɓɨ ɧɢɧɿ
ɨɡɧɚɱɚɽ ɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɜɢɫɥɿɜ «ɫɩɚɥɢɬɢ ɤɨɪɚɛɥɿ»?

3.3.ʮˍ˪˦˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍ˪ˍ˓˃˫ːˋˇˑˎ˖˚ˋˎˋ˔ˢˇˑˑ˔˅ˑ˦ːːˢ
ʜˑ˅ˑˆˑ˔˅˪˕˖?ʮˍ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ˎˋ˔ˢˍˑˎˑː˪˃ˎ˟ː˪˪ˏ˒ˈ˓˪˫?
ɍ ɡɚɜɨɣɨɜɚɧɨɦɭ ɇɨɜɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɿɫɩɚɧɰɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɜɨɽ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ.
ɍ ɧɚɛɭɬɢɯ ɤɨɥɨɧɿɹɯ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɜɿɰɟɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ ɇɨɜɚ ȱɫɩɚɧɿɹ (1535 ɪ.), ɤɭɞɢ
ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɩɿɜɧɿɱɧɨ- ɣ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɬɚ ɉɟɪɭ (1542 ɪ.)
ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɨɤɪɿɦ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɨʀ
Ȼɪɚɡɢɥɿʀ. Ɍɚɦɬɟɲɧɿ ɡɟɦɥɿ ɪɨɡɞɚɜɚɥɢ ɤɨɥɨɧɿɫɬɚɦ. ȼɨɧɢ ɡɦɭɲɭɜɚɥɢ ɚɛɨɪɢɝɟɧɿɜ
(ɤɨɪɿɧɧɢɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ) ɩɥɚɬɢɬɢ ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɿ. ɍɫɿ
ɩɪɨɬɟɫɬɢ ɠɨɪɫɬɨɤɨ ɩɪɢɞɭɲɭɜɚɥɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤ ɦɨɜɢɥɨɫɹ ɜɢɳɟ, ɿɧɞɿɚɧɰɿ ɦɚɫɨɜɨ
ɝɢɧɭɥɢ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɪɭɤ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɿɜ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ,
ɩɪɢɧɟɫɟɧɢɯ ɧɢɦɢ. Ɇɿɫɰɟɜɿ ɠɢɬɟɥɿ ɧɟ ɦɚɥɢ ɿɦɭɧɿɬɟɬɭ ɜɿɞ ɜɿɫɩɢ, ɬɢɮɭ, ɤɨɪɭ,
ɝɪɢɩɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɪɚɡɧɢɯ ɧɟɞɭɝ, ɳɨ ɦɢɬɬɽɜɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɢɫɹ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɦ,
ɧɟɦɨɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɡɛɪɨɹ. ɇɚɞɬɨ ɜɢɫɨɤɚ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɫɩɨɧɭɤɚɥɚ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ
ɡɚɦɿɧɧɨʀ ɞɚɪɦɨɜɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ. Ɍɨɦɭ ɜɠɟ ɜɿɞ 1518 ɪ. ɞɨ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɡɚɜɨɡɢɥɢ
ɪɚɛɿɜ ɡ Ⱥɮɪɢɤɢ. Ȳɯɧɹ ɜɢɫɧɚɠɥɢɜɚ ɩɪɚɰɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɿɫɩɚɧɰɹɦ ɫɬɚɥɢɣ
ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ
ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ

26
ɞɨɫɬɚɬɨɤ, ɯɨɱɚ, ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɚɮɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɩɟɪɟɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ
ɜɢɧɢɳɟɧɧɹ.
Ɇɨɝɭɬɧɿɫɬɶ ȱɫɩɚɧɿʀ ɡɪɨɫɬɚɥɚ, ɳɨ ɧɟɩɨɤɨʀɥɨ ɿɧɲɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɞɟɪɠɚɜɢ.
ȼɨɧɢ ɬɟɠ ɩɪɚɝɧɭɥɢ ɫɬɚɬɢ ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɦɢ
ɿɦɩɟɪɿɹɦɢ. ɍ 1497 ɪ., ɤɨɥɢ ɫɥɚɜɚ ɩɪɨ
ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ ɞɨɫɹɝɥɚ Ⱥɧɝɥɿʀ, ɤɭɩɰɿ ɡ
ɦɿɫɬɚ Ȼɪɿɫɬɨɥɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɸ
ɱɟɪɟɡ Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɭ. Ƚɟɧɭɟɡɟɰɶ Ⱦɠɨɜɚɧɧɿ
Ʉɚɛɨɬɬɨ, ɡɿɛɪɚɜɲɢ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ-
ɽɞɢɧɨɦɭ ɤɨɪɚɛɥɿ ɞɨɫɹɝ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚ ɇɶɸɮɚ-
ɭɧɞɥɟɧɞ ɿ ɨɝɨɥɨɫɢɜ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ
ɤɨɪɨɧɢ. Ɉɞɧɚɤ ɚɧɿ ɡɨɥɨɬɚ, ɚɧɿ ɫɪɿɛɥɚ ɬɚɦ ɧɟ
ɡɧɚɣɲɨɜ. ɏɨɱɚ ɞɨɜɤɿɥɶɧɿ ɜɨɞɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ
ɩɥɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɥɨɜɭ ɬɪɿɫɤɢ ɣ ɨɫɟɥɟɞɰɸ,
ɚɧɝɥɿɣɰɿ ɜɫɟ ɠ ɡɚɫɟɥɹɥɢ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ ɡɧɚɱɧɨ
ɩɿɡɧɿɲɟ. Ɏɪɚɧɰɭɡ ɀɚɤ Ʉɚɪɬɶɽ ɞɨɩɥɢɜ ɞɨ ɩɿɜɧɿɱɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɛɟɪɟɝɿɜ ɭ
1534 ɪ. Ɂɭɫɬɪɿɜɲɢ ɬɭɛɿɥɶɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɥɸɜɚɥɢ ɧɚ ɯɭɬɪɹɧɢɯ ɡɜɿɪɿɜ, ɜɿɧ ɡɚɩɢɬɚɜ, ɹɤ
ɡɜɟɬɶɫɹ ʀɯɧɹ ɤɪɚʀɧɚ. Ɉɞɢɧ ɿɡ ɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɜ: «Ʉɚɧɚɞɚ!» (ɳɨ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ
ɨɡɧɚɱɚɥɨ: «ə ɜɚɫ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɸ»!). ɐɹ ɧɚɡɜɚ ɡɝɨɞɨɦ ɭɫɬɚɥɢɥɚɫɹ ɡɜɢɱɧɨɸ ɞɥɹ
ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. Ȳʀ ɡɟɦɥɿ ɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ Ɏɪɚɧɰɿʀ.
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɩɚɧɰɿɜ, ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɨɥɨɧɿɡɚɬɨɪɢ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɦɢɪɨɥɸɛɧɨ. Ɍɚɦɬɟɲɧɿ ɿɧɞɿɚɧɰɿ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɥɢ
ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɬɨɠ ɝɪɚɛɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɟ ɛɭɥɨ ɫɟɧɫɭ. Ɍɨɦɭ ɩɟɪɲɿ ɩɪɢɛɭɥɶɰɿ-
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɧɚ ɡɟɦɥɿ, ɞɨɝɥɹɞɚɥɢ ɡɚ ɯɭɞɨɛɨɸ,
ɩɨɥɸɜɚɥɢ. ȼɨɧɢ ɧɟɪɿɞɤɨ ɤɭɩɭɜɚɥɢ ɡɟɦɥɿ ɱɢ ɨɛɦɿɧɸɜɚɥɢ ʀɯ ɧɚ ɩɪɢɜɟɡɟɧɿ
ɬɨɜɚɪɢ. ȱ ɥɢɲɟ ɜ XVII ɫɬ., ɤɨɥɢ ɜɢɯɿɞɰɿɜ ɿɡ ȯɜɪɨɩɢ ɩɨɛɿɥɶɲɚɥɨ, ʀɦ ɫɬɚɥɨ
ɬɿɫɧɨ. ɉɪɨɬɢ ɚɛɨɪɢɝɟɧɿɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɡɛɪɨɸ. Ȳɯ ɡɚɝɚɧɹɥɢ ɡ ɨɛɠɢɬɢɯ ɦɿɫɰɶ ɿ
ɫɟɥɢɥɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɚɰɿɹɯ — ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɹɤɿ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɩɨɤɢɞɚɬɢ.

1. Ⱦɨɜɟɞɿɬɶ, ɳɨ ȱɫɩɚɧɿɹ ɫɬɚɜɚɥɚ ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɸ ɿɦɩɟɪɿɽɸ. 2. ɑɟɪɟɡ ɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɨɦ Ʉɨɥɭɦɛɨɦ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɣ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ
ɇɨɜɢɣ ɫɜɿɬ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿ ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɤɨɥɨɧɿɡɚɬɨɪɢ? ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɿ ɡɚɩɢɲɿɬɶ ɭ ɡɨɲɢɬ ɞɜɿ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɞɚɱɿ. 3. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ «ɡɭɫɬɪɿɱ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ» ɧɚ
ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɤɿɫɬɢ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨ-ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ.
§3.ʥˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪ˢˇˑˍˑˎ˖ˏ˄ˑ˅ˑ˫ʏˏˈ˓ˋˍˋ.
ʖ˃˅ˑˡ˅˃ːːˢʜˑ˅ˑˆˑ˔˅˪˕˖

27

˖˔˅˪˕˪ ː˃˕ˈ˓ˈː˃˘ʢˍ˓˃˫ːˋ
1517–1518 ɪɪ. — ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ
ɩɿɞ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɦ Ɏɪɚɧɫɿɫɤɨ ȿɪɧɚɧɚ
ɞɟ Ʉɨɪɞɨɛɢ ɩɿɞɤɨɪɸɜɚɥɢ ɧɚɪɨɞ ɦɚɣɹ
1517–1519 ɪɪ. — ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɢɣ ɦɚɣɫɬɟɪ
Ɏɪɚɧɰɢɫɤ ɋɤɨɪɢɧɚ ɡɚɫɧɭɜɚɜ ɞɪɭɤɚɪɧɸ ɜ
ɦɿɫɬɿ ɉɪɚɝɚ, ɞɟ ɜɢɞɚɜ ɉɫɚɥɬɢɪ ɿ
«Ȼɿɛɥɿɸ ɪɭɫɶɤɭ» ɤɢɪɢɥɢɱɧɢɦ ɲɪɢɮɬɨɦ
1519 ɪ. — ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɩɿɞ
ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɦ Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ʉɨɪɬɟɫɚ
ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɰɬɟɤɿɜ
1532 ɪ. — ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɩɿɞ
ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɦ Ɏɪɚɧɫɿɫɤɨ ɉɿɫɚɪɪɨ
ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɿɧɤɿɜ
1532 ɪ. — ɦɿɫɬɨ Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɣ ɫɬɚɥɨ
ɪɟɡɢɞɟɧɰɿɽɸ ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɿ ɫɬɨɥɢɰɟɸ Ʉɪɢɦɫɶɤɨɝɨ
ɯɚɧɫɬɜɚ
1. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɤɨɠɧɟ
ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ: Ʉɨɥɢ ___? ɓɨ ___? ɏɬɨ ___? Ⱦɟ ___? Ɂɜɿɞɤɢ ɦɢ
ɦɨɠɟɦɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ___? ɑɨɦɭ ___? əɤ ___? əɤɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ___? Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɜɨʀ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɤɥɚɫɿ.
2. Ⱥ. əɤ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɧɤɿɫɬɚ», «ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪ», «ɿɧɞɿɚɧɟɰɶ»,
«ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɚ ɿɦɩɟɪɿɹ», «ɡɭɫɬɪɿɱ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ»? ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɞɜɨɦɚ-ɬɪɶɨɦɚ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ.
Ɋɨɡɬɚɲɭɣɬɟ ʀɯ ɭ ɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. Ȼ. əɤ ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɜɩɥɢɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬ?
3. Ⱥ. ɍɤɥɚɞɿɬɶ ɿ ɧɚɤɪɟɫɥɿɬɶ ɭ ɡɨɲɢɬɿ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɤɿɫɬɢ ɬɚ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨ-ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. Ȼ. ɉɨɤɚɠɿɬɶ ɧɚ ɦɚɩɿ (ɞɢɜ. ɮɨɪɡɚɰ)
ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ.
4. Ⱥ. ɑɨɦɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɤɪɚʀɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ, ɛɿɥɶɲɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɭ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ —
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ, ɜ Ʉɚɧɚɞɿ — ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ? Ȼ. ɑɢɦ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨ-ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ ɤɨɥɨɧɿɡɚɰɿɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɜɿɞ ɬɿɽʀ, ɳɨ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ
ɿɫɩɚɧɰɿ?
5. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɿ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɫɜɿɬɿ ɩɿɫɥɹ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ
ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ.
6. Ⱥ. Ɉɛ’ɽɞɧɚɣɬɟɫɹ ɜ ɬɪɢ ɩɚɪɢ ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
Microsoft Office PowerPoint ɚɛɨ Microsoft Office Publisher
ɫɬɜɨɪɿɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɱɢ ɛɭɤɥɟɬ «ɐɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɨɥɭɦɛɨɜɨʀ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ (ɦɚɣɹ, ɚɰɬɟɤɢ, ɿɧɤɢ)». ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɣɬɟ ɫɜɨʀ ɜɢɬɜɨɪɢ
ɜ ɤɥɚɫɿ. Ȼ. Ɋɨɡɝɥɹɧɶɬɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɱɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɹ. Ɂɚɩɢɲɿɬɶ «ɩɨ-
ɦɚɣɫɶɤɢ» ɱɢɫɥɚ 20, 35, 47, 59.
ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ
ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ

28
§4.ʠ˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ
ˍ˃˒˪˕˃ˎ˪˔˕ˋ˚ːˋ˘˅˪ˇːˑ˔ˋː
ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ ɜɢ, ɳɨ…
….. ɡɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɜɟɪɫɿɹɦɢ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɚ ɫɨɥɟɜɚɪɧɹ
(ɧɢɧɿ ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ), ɹɤɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɡ ɏȱV ɫɬ.;
….. «ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɰɿɧ» ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɮɿɥɶɜɚɪɤɨɜɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ ɉɨɥɶɫɶɤɨɦɭ, ɚ ɰɟ, ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ, ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɩɿɞɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ ɪɭɫɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ.
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ ɜɚɪɬɨ ɡɧɚɬɢ ɣ ɪɨɡɭɦɿɬɢ:
Ȼɭɪɠɭɚɡɿɹ — ɜɿɞ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ «ɛɭɪɠɭɚɡɿ» — «ɦɿɫɬɹɧɢ»;
ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɜɟɪɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɹɤɨʀ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɚɦɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɠɢɜɭɬɶ ɧɚ
ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɜɿɞ ɧɚɣɦɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ.
Ʉɚɩɿɬɚɥɿɡɦ — ɜɿɞ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ «ɤɚɩɿɬɚɥɿɫ» — «ɝɨɥɨɜɧɢɣ»; ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɥɚɞ,
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɡɧɚɪɹɞɞɹ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɣɦɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ.
Ɇɚɧɭɮɚɤɬɭɪɚ — ɜɿɞ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɯ ɫɥɿɜ «ɦɚɧɭɫ» — «ɪɭɤɚ» ɿ «ɮɚɤɬɭɪɚ» —
«ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ»; ɫɩɨɫɿɛ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɭɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɨɞɿɥɨɦ «ɨɩɟɪɚɰɿɣ» ɦɿɠ ɧɚɣɦɚɧɢɦɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ.
ɇɚɣɦɚɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ — ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɚɣɧɹɥɚɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɞɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ,
ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ, ɭɤɥɚɜɲɢ ɭɫɧɭ ɱɢ ɩɢɫɶɦɨɜɭ ɭɝɨɞɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɭ ɝɪɨɲɨɜɭ ɚɛɨ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ.
«Ɋɟɜɨɥɸɰɿɹ ɰɿɧ» — ɪɿɡɤɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɿɫɥɹ ȼɟɥɢɤɢɯ
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɦɚɫɨɜɢɦ ɧɚɩɥɢɜɨɦ
ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɿɡ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ.
https://is.gd/rJEMOm
QR 4.1. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɧɨɜɢɧɤɢ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ.

4.1.ʮˍ˪ˊˏ˪ːˋ˅˪ˇ˄˖ˎˋ˔ˢ˅ʲ˅˓ˑ˒˪
˒˪˔ˎˢʑˈˎˋˍˋ˘ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ːˋ˘˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕˪˅?
əɤ ɦɨɜɢɥɨɫɹ ɜɢɳɟ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ
ɡɭɫɬɪɿɥɢɫɹ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ — ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ. ɇɚ ɦɚɩɚɯ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ
ɨɛɪɢɫɢ ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɦɚɬɟɪɢɤɿɜ. ɇɚɭɤɨɜɰɿ, ɩɪɚɜɢɬɟɥɿ, ɞɭɯɿɜɧɢɤɢ,
ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɥɢɫɹ, ɳɨ ɡɟɦɥɹ ɤɭɥɹɫɬɚ. ɉɿɡɧɚɸɱɢ ɣ ɨɫɜɨɸɸɱɢ
§4.ʠ˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢˍ˃˒˪˕˃ˎ˪˔˕ˋ˚ːˋ˘˅˪ˇːˑ˔ˋː

29
Ⱥɦɟɪɢɤɭ, ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ «ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ» ɡɿ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ ɿɧɞɿɚɧɰɿɜ. ɀɢɬɟɥɿ
ɋɬɚɪɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ʀɠɿ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɞɥɹ
ɧɢɯ ɫɬɚɥɚ ɤɚɪɬɨɩɥɹ — «ɞɪɭɝɢɣ ɯɥɿɛ», ɳɨ ɜɪɹɬɭɜɚɥɨ ɜɿɞ ɝɨɥɨɞɭ ɱɢɦɚɥɨ ɥɸɞɟɣ.
Ɍɚɤɨɠ ɩɨɫɦɚɤɭɜɚɥɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ, ɹɤɨɸ ɳɟ ɣ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɥɢ ɯɭɞɨɛɭ. Ɂɜɢɱɧɢɣ
ɪɚɰɿɨɧ ɩɨɩɨɜɧɢɥɢ ɚɧɚɧɚɫɢ, ɫɬɪɭɱɤɨɜɢɣ ɩɟɪɟɰɶ, ɤɚɤɚɨ, ɤɚɜɚ, ɬɸɬɸɧ, ɬɨɦɚɬɢ,
ɩɨɞɟɲɟɜɲɚɜ ɰɭɤɨɪ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɞɨ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɞɨɩɪɚɜɥɹɥɢ ɩɲɟɧɢɰɸ, ɠɢɬɨ,
ɹɛɥɭɤɚ, ɰɢɬɪɭɫɨɜɿ, ɧɚ ɧɟɨɡɨɪɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ ɪɨɡɜɨɞɢɥɢ ɫɜɢɧɟɣ, ɤɿɡ, ɨɜɟɰɶ,
ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɝɚɬɭ ɯɭɞɨɛɭ, ɤɨɧɟɣ. Ɂɚɯɨɩɥɟɧɿ ɬɟɪɟɧɢ ɨɫɜɨɸɜɚɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɛɪɨɣɧɨ,
ɚ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨ. əɡɢɱɧɢɰɬɜɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨɫɹ ɦɿɫɰɟɦ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɭ. ȼ ɡɚɨɤɟɚɧɫɶɤɢɯ
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɯ ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɢ ɦɿɫɿʀ, ɰɟɪɤɜɢ ɿ
ɲɤɨɥɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɜɿ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ
ɽɞɧɚɥɢɫɹ, ɡɛɚɝɚɱɭɸɱɢ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ, ɯɨɱɚ
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ «ɫɥɚɛɲɚ» ɜɬɪɚɱɚɥɚ
ɫɚɦɨɛɭɬɧɿ ɪɢɫɢ.
ɉɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɥɨɧɿɹɯ
ɫɩɪɢɹɥɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ.
ȼɿɞ XVI ɫɬ. ɝɨɥɨɜɧɿ ɬɨɪɝɨɜɿ ɲɥɹɯɢ
ɡɦɿɫɬɢɥɢɫɹ ɡ Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɚ
ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɝɨ ɦɨɪɿɜ ɞɨ Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɢ. ȼɩɥɢɜ Ƚɚɧɡɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɬɚ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɯ
ȼɟɧɟɰɿʀ ɿ Ƚɟɧɭʀ ɡɦɟɧɲɭɜɚɜɫɹ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ Ʌɿɫɚɛɨɧ, ɋɟɜɿɥɶɹ, Ʌɨɧɞɨɧ,
Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦ, ɿɧɲɿ ɩɨɪɬɨɜɿ ɦɿɫɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɢ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɨɦɟɪɰɿʀ.
Ɍɚɤ ɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ «ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɣ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ», ɹɤɢɣ ɩɨɽɞɧɭɜɚɜ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɢ.
ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɤɪɚɦ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɛɭɜɚɜ ɿɡ-ɡɚ ɨɤɟɚɧɭ, ɦɨɝɥɢ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ
ɤɭɩɰɿ. ȱɧɲɿ ɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɢɫɨɤɿ ɦɢɬɚ. ɋɭɫɿɞɧɿ ɩɪɚɜɢɬɟɥɿ ɡɚɡɞɪɢɥɢ
ɦɚɞɪɢɞɫɶɤɨɦɭ ɞɜɨɪɭ, ɬɨɦɭ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɢ ɪɿɡɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ. ɋɤɚɠɿɦɨ,
ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɰɿ ɡɨɫɟɪɟɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɨɫɜɨɽɧɧɿ Ⱥɮɪɢɤɢ ɿ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɞɨ Ⱥɡɿʀ. Ⱥ
ɦɨɧɚɪɯɢ Ⱥɧɝɥɿʀ ɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɫɜɨʀɦ ɤɚɩɟɪɚɦ («ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ» ɩɿɪɚɬɚɦ)
ɝɪɚɛɭɜɚɬɢ ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ ɜɿɬɪɢɥɶɧɢɤɢ. Ɍɚɤɟ «ɪɨɛɿɧɝɭɞɫɶɤɟ» ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɟ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ
ɝɚɧɟɛɧɢɦ ɿ ɧɚɛɭɥɨ ɧɟɚɛɢɹɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ.
ȼɿɞɬɟɩɟɪ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ ɡɚɥɟɠɚɥɨ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɜ ɧɢɯ ɞɚɥɟɤɢɯ ɤɨɥɨɧɿɣ. Ɍɚɦ ɧɨɜɨɫɩɟɱɟɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɿ ɩɨɪɹɞɤɭɜɚɥɢ ɩɨ-ɫɜɨɽɦɭ,
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨ-ɯɢɠɚɰɶɤɢ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɤɨɩɚɥɶɧɿ, ɞɟ
ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚɥɢ ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɿ ɦɟɬɚɥɢ. ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɜɢɜɨɡɢɥɢ ʀɯ
ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɭ, ɳɨ ɜɢɥɢɥɨɫɹ ɜ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɂɚɦɨɪɫɶɤɿ
ɡɨɥɨɬɨ ɣ ɫɪɿɛɥɨ ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ, ɳɨ ɚɠ… ɡɧɟɰɿɧɢɥɢɫɹ.
ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ
ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ

30
ȼɢ ɠ, ɦɚɛɭɬɶ, ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɣ ɿɧɲɿ ɬɨɜɚɪɢ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɡɧɚɱɧɨ
ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɥɢ — ɬɚɤɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɡɜɚɥɢ «ɪɟɜɨɥɸɰɿɽɸ ɰɿɧ». ȼɨɧɚ, ɫɜɨɽɸ,
ɱɟɪɝɨɸ, «ɡɚɩɭɫɬɢɥɚ» ɿɧɲɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɣɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɚɥɿ.

1. əɤ ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ, ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɿɫɥɹ
ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ? 2. Ɂɝɚɞɚɣɬɟ ɫɜɨɽ ɬɢɠɧɟɜɟ ɦɟɧɸ. əɤɿ ɣɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ? 3. ȱɡ ɡɚɦɨɪɫɶɤɢɯ ɤɨɥɨɧɿɣ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ
ɧɟɦɚɥɨ ɤɨɪɢɫɬɿ. ɓɨ ɧɚɜɡɚɽɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɧɢ «ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɢ» ɬɭɛɿɥɶɰɹɦ?
 4.2.ʮˍˊ˃˓ˑˇˉ˖˅˃˅˔ˢˍ˃˒˪˕˃ˎ˪ˊˏ?ʨˑ˕˃ˍˈˏ˃ː˖˗˃ˍ˕˖˓˃?
ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɡɦɿɧɢ ɭ ɜɡɚɽɦɢɧɚɯ ɦɿɠ
ɥɸɞɶɦɢ. Ɋɢɰɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɨɥɿɬɬɹɦɢ ɡɚɜɡɹɬɨ ɜɢɧɢɳɭɜɚɥɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɜ ɤɪɢɜɚɜɢɯ
ɜɿɣɧɚɯ, ɡɚɫɬɭɩɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɡɚɩɨɜɡɹɬɥɢɜɿ ɥɸɞɢ. ɑɚɫɬɨ ɜɨɧɢ ɩɨɯɨɞɢɥɢ ɡɿ
ɫɬɚɧɭ «ɬɢɯ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ», ɚɥɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɤɨɩɢɱɢɥɢ ɩɟɜɧɿ
ɤɨɲɬɢ ɿ ɞɨɦɨɝɥɢɫɹ ɜɩɥɢɜɨɜɨɫɬɿ. Ʉɨɪɨɥɿ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɰɢɦ «ɧɟɲɥɹɯɟɬɧɢɦ»
ɛɚɝɚɱɚɦ ɩɪɢɜɿɥɟʀ. Ɍɚɤ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿ ɞɠɟɧɬɪɿ — ɧɟɬɢɬɭɥɨɜɚɧɿ ɞɪɿɛɧɿ ɣ
ɫɟɪɟɞɧɿ ɲɥɹɯɬɢɱɿ, ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɞɜɨɪɹɧɢ ɦɚɧɬɿʀ, ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɜɚɥɢ ɬɢɬɭɥɢ,
ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɱɢɧɨɜɧɢɰɶɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ. ɉɪɨ ɰɟ ɣɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɞɚɥɿ.
ɉɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɡɚɜɟɡɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɨ ȯɜɪɨɩɢ ɫɩɪɢɹɥɨ
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɸ ɜ ɪɭɤɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ ɱɢɦɚɥɢɯ ɫɬɚɬɤɿɜ — ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ. ɓɟ ɜɿɞ
ɏȱȱȱ–XIV ɫɬ. ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɠɢɜɚɥɢ ɜ ȱɬɚɥɿʀ, ɞɟ ɜɨɧɨ ɨɡɧɚɱɚɥɨ «ɰɿɧɧɿɫɬɶ»,
«ɝɪɨɲɿ, ɹɤɿ ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɩɪɢɛɭɬɨɤ». ɉɟɪɲɢɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɤɭɩɰɿ-
ɧɟɝɨɰɿɚɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɞɚɜɚɥɢ ɫɯɿɞɧɿ ɩɪɹɧɨɳɿ, ɬɚ ɛɚɧɤɿɪɢ ɦɿɫɬ-ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ — ɜɨɧɢ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɥɢ ɧɚɜɿɬɶ ɤɨɪɨɥɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɡɨɥɨɬɨ
ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɧɚɞɬɨ ɞɟɲɟɜɢɦ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚɥɢ ɰɿɧɢ ɧɚ ɯɚɪɱɿ ɱɟɪɟɡ ɬɟ,
ɳɨ ɡɪɨɫɬɚɥɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɫɬ, ɚ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɫɚɞɢɛ ɬɚ ɭɝɿɞɶ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɥɢ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ, ɨɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɨɜɧɭ. ɓɨɛ ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɛɚɝɚɬɿɬɢ,
ɜɨɧɢ ɜɤɥɚɞɚɥɢ ɡɚɪɨɛɥɟɧɟ ɜ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɚɪɟɧɭ ɜɢɣɲɥɢ ɛɭɪɠɭɚɡɿɹ ɿ ɧɚɣɦɚɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ.
ɇɚɣɦɚɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɧɟ ɦɿɝ, ɹɤ ɪɟɦɿɫɧɢɤ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɢɪɿɛ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɞɨ ɤɿɧɰɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɿɧ ɧɟ ɦɚɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɡɚɬɟ ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɜɩɪɚɜɧɨ
ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɹɤɭɫɶ ɨɞɧɭ, ɧɟɫɤɥɚɞɧɭ «ɨɩɟɪɚɰɿɸ». ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨ ɤɿɥɶɤɚ, ɡɝɨɞɨɦ
ɞɟɫɹɬɤɢ, ɫɨɬɧɿ ɬɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ — ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɚɯ,
ɞɟ ɜɪɭɱɧɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɬɨɜɚɪɢ ɞɥɹ ɡɛɭɬɭ. ȱ ɯɨɱɚ ɪɟɦɿɫɧɢɱɿ ɰɟɯɢ ɩɪɨɬɢɜɢɥɢɫɹ
§4.ʠ˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢˍ˃˒˪˕˃ˎ˪˔˕ˋ˚ːˋ˘˅˪ˇːˑ˔ˋː

31
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɸ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ XVII–XVIII ɫɬ. ɫɚɦɟ ɬɚɤɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɚɛɭɥɨ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɥɢ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ, ɡɦɿɲɚɧɿ ɬɚ ɪɨɡɫɿɹɧɿ
ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɢ. ɍ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɛɪɨɛɤɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɞɟɬɚɥɟɣ ɿ «ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ»
ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɨɞɧɿɣ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤ ɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɭɜɚɥɢ ɞɪɭɤɚɪɧɿ, ɞɟ ɿ ɩɚɩɿɪ ɩɪɟɫɭɜɚɥɢ, ɿ ɤɧɢɝɢ ɜɢɞɚɜɚɥɢ. Ɂɦɿɲɚɧɿ
ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɢ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɦɟɪɟɠɭ ɬɚɤɢɯ ɫɨɛɿ «ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ» ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɭ
ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɿ «ɨɩɟɪɚɰɿʀ», ɦɚɣɫɬɪɭɜɚɥɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ. Ɉɩɿɫɥɹ ɜɨɧɢ
ɩɨɬɪɚɩɥɹɥɢ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɨɫɟɪɟɞɤɭ, ɞɟ ʀɯ ɩɪɢɩɚɫɨɜɭɜɚɥɢ ɞɨɤɭɩɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤ
ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɝɨɞɢɧɧɢɤɚɪɿ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɸɱɢ ɪɨɡɫɿɹɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶ
ɫɤɭɩɨɜɭɜɚɜ ɝɨɬɨɜɿ ɜɢɪɨɛɢ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɪɟɦɿɫɧɢɤɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ʀɯ
ɩɨɬɪɿɛɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɿ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦɢ. Ɍɚɤ ɞɿɹɥɢ ɸɜɟɥɿɪɢ. Ɇɚɧɭɮɚɤɬɭɪɢ
ɜɜɚɠɚɸɬɶ «ɩɪɚɛɚɬɶɤɚɦɢ» ɮɚɛɪɢɤ ɿ ɡɚɜɨɞɿɜ.

1. əɤ «ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɰɿɧ» ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ? 2. ɏɬɨ ɬɚɤɿ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢ?
3. ɑɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɛɭɪɠɭɚ ɿ ɮɟɨɞɚɥɢ?

4.3.ʮˍˊˏ˪ːˡ˅˃ˎˑ˔ˢ˒ˑ˅˔ˢˍˇˈːːˢ˦˅˓ˑ˒ˈˌ˙˪˅
˖˒˓ˑˇˑ˅ˉʟ˃ːː˟ˑˆˑʜˑ˅ˑˆˑ˚˃˔˖?
Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ ɱɚɫ ɩɪɢɧɿɫ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ ȯɜɪɨɩɢ ɧɟɜɩɢɧɧɨ
ɦɧɨɠɢɥɨɫɹ ɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ XVI–XVII ɫɬ. ɞɨɫɹɝɥɨ
ɩɨɡɧɚɱɤɢ 200 ɦɥɧ ɨɫɿɛ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ,
ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɟɥɹɧɢ. Ɂɪɨɫɥɨ ɱɢɫɥɨ ɦɿɫɬ, ɞɟ
ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɨɫɹ ɩɨɧɚɞ 20 ɬɢɫ. ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ. Ɏɥɨɪɟɧɰɿɹ,
ȼɟɧɟɰɿɹ, Ɇɚɪɫɟɥɶ, ɇɟɚɩɨɥɶ, Ɋɢɦ, Ʌɨɧɞɨɧ, Ⱥɧɬɜɟɪɩɟɧ
ɫɬɚɥɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢ «ɦɟɝɚɩɨɥɿɫɚɦɢ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɧɢɯ
ɨɫɟɥɢɥɨɫɹ ɩɨɧɚɞ 100 ɬɢɫ. ɦɿɫɬɹɧ. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ɬɚ
ɹɤɿɫɧɿɲɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɠɢɬɬɹ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ. əɤɳɨ ɜ ɋɟɪɟɞɧɿ
ɜɿɤɢ ɫɨɪɨɤɚɪɿɱɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ ɫɬɚɪɨɸ, ɬɨ ɜ
XVII ɫɬ. ɰɟɣ ɪɭɛɿɠ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜɫɹ ɧɚ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ. «ɉɨɞɨɪɨɫɥɿɲɚɥɢ» ɲɥɸɛɢ —
ɯɥɨɩɰɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɫɿɦ’ʀ ɭ 25-26 ɪɨɤɿɜ, ɚ ɞɿɜɱɚɬɚ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡɚɦɿɠ ɭ 22-
23 ɪɨɤɢ. Ⱦɟɞɚɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɦɨɥɨɞɢɦ ɥɸɞɹɦ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɨɛɢɪɚɬɢ ɩɚɪɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ,
ɛɟɡ ɩɪɢɦɭɫɭ ɛɚɬɶɤɿɜ. Ƚɨɥɨɞ ɬɚ ɟɩɿɞɟɦɿʀ ɭɫɟ ɳɟ ɡɚɛɢɪɚɥɢ ɬɢɫɹɱɿ ɠɢɬɬɿɜ.
«Ⱦɿɜɱɢɧɚ ɡ ɩɟɪɥɨɜɨɸ
ɫɟɪɟɠɤɨɸ», ɯɭɞɨɠɧɢɤ
əɧ ȼɟɪɦɟɪ, 1665 ɪ.
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)
Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)

More Related Content

What's hot

валеологія
валеологіявалеологія
валеологіяVova0002
 
Завдання ЗНО 2021 з географії
Завдання ЗНО 2021 з географіїЗавдання ЗНО 2021 з географії
Завдання ЗНО 2021 з географіїErudytNet
 
English hindi dictionary
English hindi dictionaryEnglish hindi dictionary
English hindi dictionaryavinash yadav
 
Pitanie energiey prostranstva
Pitanie energiey prostranstvaPitanie energiey prostranstva
Pitanie energiey prostranstva21bronko
 
Виктор Бараков. Поэзия Николая Рубцова
Виктор Бараков. Поэзия Николая РубцоваВиктор Бараков. Поэзия Николая Рубцова
Виктор Бараков. Поэзия Николая РубцоваOpenLibrary35
 
Завдання ЗНО 2021 з хімії
Завдання ЗНО 2021 з хіміїЗавдання ЗНО 2021 з хімії
Завдання ЗНО 2021 з хіміїErudytNet
 
Завдання ЗНО 2021 з української мови і літератури
Завдання ЗНО 2021 з української мови і літературиЗавдання ЗНО 2021 з української мови і літератури
Завдання ЗНО 2021 з української мови і літературиErudytNet
 
Studyadz 3as-physique-c3-37-51
Studyadz 3as-physique-c3-37-51Studyadz 3as-physique-c3-37-51
Studyadz 3as-physique-c3-37-51ContactStudya
 
8 geog g_2016
8 geog g_20168 geog g_2016
8 geog g_20164book
 
Studyadz 3as-physique-c3-35-49
Studyadz 3as-physique-c3-35-49Studyadz 3as-physique-c3-35-49
Studyadz 3as-physique-c3-35-49ContactStudya
 
Anderson, poul william orion va rasari
Anderson, poul william  orion va rasariAnderson, poul william  orion va rasari
Anderson, poul william orion va rasariliviuciubara
 

What's hot (13)

валеологія
валеологіявалеологія
валеологія
 
Завдання ЗНО 2021 з географії
Завдання ЗНО 2021 з географіїЗавдання ЗНО 2021 з географії
Завдання ЗНО 2021 з географії
 
English hindi dictionary
English hindi dictionaryEnglish hindi dictionary
English hindi dictionary
 
Eng hindi meaning
Eng hindi meaningEng hindi meaning
Eng hindi meaning
 
Pitanie energiey prostranstva
Pitanie energiey prostranstvaPitanie energiey prostranstva
Pitanie energiey prostranstva
 
Виктор Бараков. Поэзия Николая Рубцова
Виктор Бараков. Поэзия Николая РубцоваВиктор Бараков. Поэзия Николая Рубцова
Виктор Бараков. Поэзия Николая Рубцова
 
Завдання ЗНО 2021 з хімії
Завдання ЗНО 2021 з хіміїЗавдання ЗНО 2021 з хімії
Завдання ЗНО 2021 з хімії
 
Завдання ЗНО 2021 з української мови і літератури
Завдання ЗНО 2021 з української мови і літературиЗавдання ЗНО 2021 з української мови і літератури
Завдання ЗНО 2021 з української мови і літератури
 
Pr martych
Pr martychPr martych
Pr martych
 
Studyadz 3as-physique-c3-37-51
Studyadz 3as-physique-c3-37-51Studyadz 3as-physique-c3-37-51
Studyadz 3as-physique-c3-37-51
 
8 geog g_2016
8 geog g_20168 geog g_2016
8 geog g_2016
 
Studyadz 3as-physique-c3-35-49
Studyadz 3as-physique-c3-35-49Studyadz 3as-physique-c3-35-49
Studyadz 3as-physique-c3-35-49
 
Anderson, poul william orion va rasari
Anderson, poul william  orion va rasariAnderson, poul william  orion va rasari
Anderson, poul william orion va rasari
 

More from 12Балів ГДЗ

Підручник Історія України. Всесвітня історія 6 клас Г. М. Хлібовська, М. Є. К...
Підручник Історія України. Всесвітня історія 6 клас Г. М. Хлібовська, М. Є. К...Підручник Історія України. Всесвітня історія 6 клас Г. М. Хлібовська, М. Є. К...
Підручник Історія України. Всесвітня історія 6 клас Г. М. Хлібовська, М. Є. К...12Балів ГДЗ
 
Підручник Англійська мова 6 клас О. Д. Карпюк, К. Т. Карпюк 2023 6 рік навчання
Підручник Англійська мова 6 клас О. Д. Карпюк, К. Т. Карпюк 2023 6 рік навчанняПідручник Англійська мова 6 клас О. Д. Карпюк, К. Т. Карпюк 2023 6 рік навчання
Підручник Англійська мова 6 клас О. Д. Карпюк, К. Т. Карпюк 2023 6 рік навчання12Балів ГДЗ
 
Підручник Англійська мова 6 клас Г. К. Мітчелл, М. Малкоґіанні 2023 6 рік нав...
Підручник Англійська мова 6 клас Г. К. Мітчелл, М. Малкоґіанні 2023 6 рік нав...Підручник Англійська мова 6 клас Г. К. Мітчелл, М. Малкоґіанні 2023 6 рік нав...
Підручник Англійська мова 6 клас Г. К. Мітчелл, М. Малкоґіанні 2023 6 рік нав...12Балів ГДЗ
 
Підручник Англійська мова 6 клас А. Уолкер, Н. Левіс, О. Любченко 2023 6 рік ...
Підручник Англійська мова 6 клас А. Уолкер, Н. Левіс, О. Любченко 2023 6 рік ...Підручник Англійська мова 6 клас А. Уолкер, Н. Левіс, О. Любченко 2023 6 рік ...
Підручник Англійська мова 6 клас А. Уолкер, Н. Левіс, О. Любченко 2023 6 рік ...12Балів ГДЗ
 
Підручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчання
Підручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчанняПідручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчання
Підручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчання12Балів ГДЗ
 
Підручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчання
Підручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчанняПідручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчання
Підручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчання12Балів ГДЗ
 
Підручник Українська мова 6 клас А. В. Онатій, Т. П. Ткачук 2023
Підручник Українська мова 6 клас А. В. Онатій, Т. П. Ткачук 2023 Підручник Українська мова 6 клас А. В. Онатій, Т. П. Ткачук 2023
Підручник Українська мова 6 клас А. В. Онатій, Т. П. Ткачук 2023 12Балів ГДЗ
 
Підручник Українська мова 6 клас І. М. Літвінова 2023
Підручник Українська мова 6 клас І. М. Літвінова 2023 Підручник Українська мова 6 клас І. М. Літвінова 2023
Підручник Українська мова 6 клас І. М. Літвінова 2023 12Балів ГДЗ
 
Підручник Українська мова 6 клас О. М. Семеног, О. В. Калинич, Т. І. Дятленко...
Підручник Українська мова 6 клас О. М. Семеног, О. В. Калинич, Т. І. Дятленко...Підручник Українська мова 6 клас О. М. Семеног, О. В. Калинич, Т. І. Дятленко...
Підручник Українська мова 6 клас О. М. Семеног, О. В. Калинич, Т. І. Дятленко...12Балів ГДЗ
 
Підручник Українська мова 6 клас В. В. Заболотний, О. В. Заболотний 2023
Підручник Українська мова 6 клас В. В. Заболотний, О. В. Заболотний 2023 Підручник Українська мова 6 клас В. В. Заболотний, О. В. Заболотний 2023
Підручник Українська мова 6 клас В. В. Заболотний, О. В. Заболотний 2023 12Балів ГДЗ
 
Підручник Українська мова 6 клас О. М. Авраменко, З. Р. Тищенко 2023
Підручник Українська мова 6 клас О. М. Авраменко, З. Р. Тищенко 2023 Підручник Українська мова 6 клас О. М. Авраменко, З. Р. Тищенко 2023
Підручник Українська мова 6 клас О. М. Авраменко, З. Р. Тищенко 2023 12Балів ГДЗ
 
Підручник Українська мова 6 клас Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна 2023
Підручник Українська мова 6 клас Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна 2023 Підручник Українська мова 6 клас Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна 2023
Підручник Українська мова 6 клас Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна 2023 12Балів ГДЗ
 
Підручник Математика 6 клас В. Кравчук, Г. Янченко 2023
Підручник Математика 6 клас В. Кравчук, Г. Янченко 2023 Підручник Математика 6 клас В. Кравчук, Г. Янченко 2023
Підручник Математика 6 клас В. Кравчук, Г. Янченко 2023 12Балів ГДЗ
 
Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...
Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...
Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...12Балів ГДЗ
 
Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...
Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...
Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...12Балів ГДЗ
 
Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 2
Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 2Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 2
Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 212Балів ГДЗ
 
Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 1
Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 1Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 1
Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 112Балів ГДЗ
 
Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 2
Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 2Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 2
Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 212Балів ГДЗ
 
Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 1
Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 1Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 1
Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 112Балів ГДЗ
 
Підручник Математика 6 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієц...
Підручник Математика 6 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієц...Підручник Математика 6 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієц...
Підручник Математика 6 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієц...12Балів ГДЗ
 

More from 12Балів ГДЗ (20)

Підручник Історія України. Всесвітня історія 6 клас Г. М. Хлібовська, М. Є. К...
Підручник Історія України. Всесвітня історія 6 клас Г. М. Хлібовська, М. Є. К...Підручник Історія України. Всесвітня історія 6 клас Г. М. Хлібовська, М. Є. К...
Підручник Історія України. Всесвітня історія 6 клас Г. М. Хлібовська, М. Є. К...
 
Підручник Англійська мова 6 клас О. Д. Карпюк, К. Т. Карпюк 2023 6 рік навчання
Підручник Англійська мова 6 клас О. Д. Карпюк, К. Т. Карпюк 2023 6 рік навчанняПідручник Англійська мова 6 клас О. Д. Карпюк, К. Т. Карпюк 2023 6 рік навчання
Підручник Англійська мова 6 клас О. Д. Карпюк, К. Т. Карпюк 2023 6 рік навчання
 
Підручник Англійська мова 6 клас Г. К. Мітчелл, М. Малкоґіанні 2023 6 рік нав...
Підручник Англійська мова 6 клас Г. К. Мітчелл, М. Малкоґіанні 2023 6 рік нав...Підручник Англійська мова 6 клас Г. К. Мітчелл, М. Малкоґіанні 2023 6 рік нав...
Підручник Англійська мова 6 клас Г. К. Мітчелл, М. Малкоґіанні 2023 6 рік нав...
 
Підручник Англійська мова 6 клас А. Уолкер, Н. Левіс, О. Любченко 2023 6 рік ...
Підручник Англійська мова 6 клас А. Уолкер, Н. Левіс, О. Любченко 2023 6 рік ...Підручник Англійська мова 6 клас А. Уолкер, Н. Левіс, О. Любченко 2023 6 рік ...
Підручник Англійська мова 6 клас А. Уолкер, Н. Левіс, О. Любченко 2023 6 рік ...
 
Підручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчання
Підручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчанняПідручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчання
Підручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчання
 
Підручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчання
Підручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчанняПідручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчання
Підручник Англійська мова 6 клас Д. Коста, М. Вільямс 2023 6 рік навчання
 
Підручник Українська мова 6 клас А. В. Онатій, Т. П. Ткачук 2023
Підручник Українська мова 6 клас А. В. Онатій, Т. П. Ткачук 2023 Підручник Українська мова 6 клас А. В. Онатій, Т. П. Ткачук 2023
Підручник Українська мова 6 клас А. В. Онатій, Т. П. Ткачук 2023
 
Підручник Українська мова 6 клас І. М. Літвінова 2023
Підручник Українська мова 6 клас І. М. Літвінова 2023 Підручник Українська мова 6 клас І. М. Літвінова 2023
Підручник Українська мова 6 клас І. М. Літвінова 2023
 
Підручник Українська мова 6 клас О. М. Семеног, О. В. Калинич, Т. І. Дятленко...
Підручник Українська мова 6 клас О. М. Семеног, О. В. Калинич, Т. І. Дятленко...Підручник Українська мова 6 клас О. М. Семеног, О. В. Калинич, Т. І. Дятленко...
Підручник Українська мова 6 клас О. М. Семеног, О. В. Калинич, Т. І. Дятленко...
 
Підручник Українська мова 6 клас В. В. Заболотний, О. В. Заболотний 2023
Підручник Українська мова 6 клас В. В. Заболотний, О. В. Заболотний 2023 Підручник Українська мова 6 клас В. В. Заболотний, О. В. Заболотний 2023
Підручник Українська мова 6 клас В. В. Заболотний, О. В. Заболотний 2023
 
Підручник Українська мова 6 клас О. М. Авраменко, З. Р. Тищенко 2023
Підручник Українська мова 6 клас О. М. Авраменко, З. Р. Тищенко 2023 Підручник Українська мова 6 клас О. М. Авраменко, З. Р. Тищенко 2023
Підручник Українська мова 6 клас О. М. Авраменко, З. Р. Тищенко 2023
 
Підручник Українська мова 6 клас Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна 2023
Підручник Українська мова 6 клас Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна 2023 Підручник Українська мова 6 клас Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна 2023
Підручник Українська мова 6 клас Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна 2023
 
Підручник Математика 6 клас В. Кравчук, Г. Янченко 2023
Підручник Математика 6 клас В. Кравчук, Г. Янченко 2023 Підручник Математика 6 клас В. Кравчук, Г. Янченко 2023
Підручник Математика 6 клас В. Кравчук, Г. Янченко 2023
 
Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...
Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...
Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...
 
Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...
Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...
Підручник Математика 6 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2023 Час...
 
Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 2
Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 2Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 2
Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 2
 
Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 1
Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 1Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 1
Підручник Математика 6 клас Д. Е. Біос 2023 Частина 1
 
Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 2
Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 2Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 2
Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 2
 
Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 1
Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 1Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 1
Підручник Математика 6 клас С. О. Скворцова, К. В. Нєдялкова 2023 Частина 1
 
Підручник Математика 6 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієц...
Підручник Математика 6 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієц...Підручник Математика 6 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієц...
Підручник Математика 6 клас Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієц...
 

Recently uploaded

ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action  |  eTwinning ProjectClimART Action  |  eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning ProjectNuckles
 
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfCastellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfErnest Lluch
 
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfCatalà parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfErnest Lluch
 
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSCatalà Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSErnest Lluch
 
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbjublendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbjuNuriaPalau5
 
RESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptx
RESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptxRESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptx
RESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptxscbastidasv
 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffsiemaillard
 

Recently uploaded (8)

ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action  |  eTwinning ProjectClimART Action  |  eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning Project
 
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfCastellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
 
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdfDíptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
 
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfCatalà parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
 
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSCatalà Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
 
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbjublendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
 
RESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptx
RESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptxRESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptx
RESOLUCION DEL SIMULACRO UNMSM 2023 ii 2.pptx
 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 

Підручник Всесвітня історія 8 клас І.Д. Васильків, В.В. Островський, О.Я. Басюк, І.Л. Паршин, М.І. Костікова (2021 рік)

 • 1.
 • 2. 3 ɁɆȱɋɌ ɉɈȼɌɈɊȿɇɇə. ȼɋɌɍɉ § 1. ɉɨɜɬɨɪɟɧɧɹ. ȼɫɬɭɩ ..................................................................................7 Ɋɨɡɞɿɥ 1 ȼȿɅɂɄȱ ȽȿɈȽɊȺɎȱɑɇȱ ȼȱȾɄɊɂɌɌə ɌȺ ɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɄȺɉȱɌȺɅȱɋɌɂɑɇɂɏ ȼȱȾɇɈɋɂɇ § 2. ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ XV–XVI ɫɬ.............................................14 § 3. ɐɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ ɞɨɤɨɥɭɦɛɨɜɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. Ɂɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ .........21 § 4. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ................................................28 Ɋɨɡɞɿɥ 2 ȼɂɋɈɄȿ ȼȱȾɊɈȾɀȿɇɇə. ɊȿɎɈɊɆȺɐȱə ȼ ɁȺɏȱȾɇȱɃ ȯȼɊɈɉȱ § 5. Ƚɭɦɚɧɿɡɦ. ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ...........................................................................35 § 6. Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ...............................................................................................42 § 7. Ʉɨɧɬɪɪɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ .....................................................................47 § 8. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɛɚɪɨɤɨ ɿ ɧɨɜɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɧɚɭɤɚ...........................................54 Ɋɨɡɞɿɥ 3 ȾȿɊɀȺȼɂ ɁȺɏȱȾɇɈȲ ȯȼɊɈɉɂ ɜ ɏVȱ–ɏVȱȱ ɫɬ. § 9. Ɏɪɚɧɰɿɹ ɜ XVȱ–XVȱȱ ɫɬ. ..........................................................................61 § 10. ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ƚɚɛɫɛɭɪɝɿɜ.............................................................67 § 11. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɢɡɜɨɥɶɧɚ ɜɿɣɧɚ ɜ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ .....................................73 § 12. Ⱥɧɝɥɿɹ ɜ XVȱ–XVȱȱ ɫɬ............................................................................79 § 13. Ɋɿɱ ɉɨɫɩɨɥɢɬɚ: ɲɥɹɯɟɬɫɶɤɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɹ...............................................87 § 14. Ɍɪɢɞɰɹɬɢɥɿɬɧɹ ɜɿɣɧɚ..............................................................................94 ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ 8 ɤɥɚɫɭ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ Ⱥɫɬɨɧ 2021
 • 3. 4 Ɋɨɡɞɿɥ 4 ɈɋɆȺɇɋɖɄȺ ȱɆɉȿɊȱə. ȾȿɊɀȺȼɂ ɋɏȱȾɇɈȲ ȯȼɊɈɉɂ ɜ ɏVȱȱ–ɏVȱȱȱ ɫɬ. § 15. Ɉɫɦɚɧɫɶɤɚ ɿɦɩɟɪɿɹ ɜ XVȱ–XVȱȱȱ ɫɬ...................................................... 101 § 16. Ʉɪɢɦɫɶɤɟ ɯɚɧɫɬɜɨ.................................................................................. 107 § 17. Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɟ ɰɚɪɫɬɜɨ ɜ XVȱ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XVȱȱȱ ɫɬ. ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ............................................................... 113 § 18. Ɋɿɱ ɉɨɫɩɨɥɢɬɚ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVII — ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XVIIȱ ɫɬ. ...... 120 Ɋɨɡɞɿɥ 5 ȿɉɈɏȺ ɉɊɈɋȼȱɌɇɂɐɌȼȺ § 19. ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɨ. ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɚ (ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ) ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ................... 128 § 20. Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ƚɚɛɫɛɭɪɝɿɜ........................................ 134 § 21. Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ ɉɪɭɫɫɿɹ ............................................................................. 139 § 22. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɿɦɩɟɪɿɹ................................................................................... 145 § 23. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ.......................................................................... 151 § 24. ɋɩɨɥɭɱɟɧɿ ɒɬɚɬɢ Ⱥɦɟɪɢɤɢ.................................................................. 157 Ɋɨɡɞɿɥ 6 ɋɏȱȾɇɂɃ ɋȼȱɌ ɍ ɏVȱ–ɏVȱȱȱ ɫɬ. § 25. ȱɧɞɿɹ ɬɚ ɉɟɪɫɿɹ ....................................................................................... 164 § 26. Ʉɢɬɚɣ ɬɚ əɩɨɧɿɹ..................................................................................... 170 Ⱦɨɞɚɬɤɢ..................................................................................................... ɮɨɪɡɚɰ ɋɥɨɜɧɢɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɋɢɧɯɪɨɧɿɫɬɢɱɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ «ɍ ɫɜɿɬɿ ʊ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɉɟɪɟɥɿɤ ɝɿɩɟɪɩɨɤɥɢɤɚɧɶ ɞɨ ɿɝɪɨɜɢɯ QR-ɤɨɞɿɜ ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ https://is.gd/dRdZF8 ɋɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 5 ʧ˃ːˑ˅ː˪˅ˑ˔˟ˏˋˍˎ˃˔ːˋˍˋ˪˅ˑ˔˟ˏˋˍˎ˃˔ːˋ˙˪! ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɿɡ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɥɹ 8 ɤɥɚɫɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. Ƀɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɽ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɏV–ɏVȱȱȱ ɫɬɨɥɿɬɶ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚɯ. Ⱥɞɠɟ ɜ ɩɟɪɿɨɞ Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɫɜɿɬ ɫɬɚɜ «ɽɞɢɧɢɦ ɰɿɥɢɦ», ɬɨɠ ɩɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɛɭɥɢ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ. ɐɟ ɜɢ ɡɦɨɠɟɬɟ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢ. Ɂ ʀɯ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɩɨɞɿʀ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤ ɰɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɫɬɚɧɟ ɡɧɚɱɧɨ ɥɟɝɲɟ. ɉɚɪɚɝɪɚɮɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ, ɚɥɟ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɫɯɟɦɢ, ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɿ ɦɚɩɢ, ɰɿɤɚɜɿ ɬɚ «ɧɟɩɪɨɫɬɿ» ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɪɭɛɪɢɰɿ «Ɇɿɪɤɭɽɦɨ ɬɚ ɞɿɽɦɨ». ȯ ɧɟɜɟɥɢɱɤɿ «ɲɩɚɪɝɚɥɤɢ», ɹɤɿ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɫɬɚɧɭɬɶ ɜɚɦ ɭ ɩɪɢɝɨɞɿ, ɛɚ ɛɿɥɶɲɟ, ɜɢ ɦɚɬɢɦɟɬɟ ɡɦɨɝɭ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯ ɫɚɦɿ. Ɂɚɯɨɩɥɢɜɚ ɪɭɛɪɢɤɚ «ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ ɜɢ, ɳɨ…» ɡɞɢɜɭɽ ɜɚɫ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ QR-ɤɨɞɿɜ, ɳɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɡɦɨɠɟɬɟ ɡɚɧɭɪɢɬɢɫɹ ɜ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɿ, ɞɢɜɨɜɢɠɧɿ, ɚ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɣ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ɍɚɤɨɠ ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɡɜɢɱɧɢɣ, ɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɩɨɞɿʀ. Ɍɪɟɧɭɜɚɥɶɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɳɨ «ɯɨɜɚɸɬɶɫɹ» ɡɚ QR-ɤɨɞɚɦɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɩɚɪɚɝɪɚɮɿɜ, ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɹɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɨɛɿɪɤɚ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ (ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ) ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɿɞɱɭɬɢ «ɞɭɯ ɱɚɫɭ», ɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ ɡɚɜɟɪɲɭɸɬɶ ɪɨɡɞɿɥɢ, ʊ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢ ɜɫɟ «ɞɨ ɞɪɿɛɧɢɰɶ». Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɱɢɬɢɫɹ ɦɿɪɤɭɜɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ ɬɚ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɩɿɫɥɹ ɩɚɪɚɝɪɚɮɿɜ ɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ «ɡɚɦɨɪɨɱɤɢ», ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢɦɭɬɶ ɜɚɲ ɦɨɡɨɤ ɞɨ ɞɿʀ. ȼɢ ɡɦɨɠɟɬɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɜ ɝɪɭɩɿ, ɜɞɨɦɚ ɱɢ ɧɚ ɭɪɨɰɿ, ɭɫɧɨ ɱɢ ɩɢɫɶɦɨɜɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɥɢɲɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɱɢ ɲɭɤɚɸɱɢ ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɜɚɲɢɦɢ ɩɪɢɹɬɟɥɹɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɸɧɿ Ⱥɥɶɛɪɟɯɬ Ⱦɸɪɟɪ (ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɞɨɛɢ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ) ɿ Ɇɚɪɿɹ Ɍɟɪɟɡɿɹ (ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɚ ɿɦɩɟɪɚɬɪɢɰɹ ɡ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ƚɚɛɫɛɭɪɝɿɜ). ȼɨɧɢ ɡɚɥɸɛɤɢ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ «ɫɤɪɢɧɶɤɭ ɫɤɚɪɛɿɜ» ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɹɜɢɳɚ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ʀɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɓɨɞɟɧɧɚ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɚ ɩɪɚɰɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɢɜɟɞɟ ɜɚɫ ɞɨ ɭɫɩɿɯɭ. Ɍɨɠ ɯɚɣ ɜɚɲɚ ɦɚɧɞɪɿɜɤɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɫɬɚɧɟ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸ ɿ ɰɿɤɚɜɨɸ! ȱɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɬɚ ɲɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ȼɚɲɿ ɚɜɬɨɪɢ
 • 4. 4 §1.ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑ˔˕˖˒ 7 §1.ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑ˔˕˖˒ ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ ɜɢ, ɳɨ… ….. ɩɪɚɩɪɚɜɧɭɱɤɚ əɪɨɫɥɚɜɚ Ɇɭɞɪɨɝɨ, ɞɨɧɶɤɚ ȼɨɥɨɞɚɪɹ Ɋɨɫɬɢɫɥɚɜɨ- ɜɢɱɚ, ɤɧɹɡɹ ɡɜɟɧɢɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɩɟɪɟɦɢɲɥɶɫɶɤɨɝɨ, ȱɪɢɧɚ ȼɨɥɨɞɚɪɿɜɧɚ (Ƚɚɥɢɰɶɤɚ), ɫɬɚɥɚ ɧɟɜɿɫɬɤɨɸ ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ɉɥɟɤɫɿɹ ȱ Ʉɨɦɧɿɧɚ, ɚ ʀʀ ɫɢɧ, Ⱥɧɞɪɨɧɿɤ (ɛɪɚɬ ɤɧɹɡɹ əɪɨɫɥɚɜɚ Ɉɫɦɨɦɢɫɥɚ) — ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ȼɿɡɚɧɬɿʀ ɬɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɞɢɧɚɫɬɿʀ, ɹɤɚ ɩɨɧɚɞ ɞɜɿɫɬɿ ɪɨɤɿɜ ɩɪɚɜɢɥɚ Ɍɪɚɩɟɡɭɧɞɫɶɤɨɸ ɿɦɩɟɪɿɽɸ; ….. ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɲɥɹɯɬɢɱ ɘɪɿɣ Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɢɣ, ɡɧɚɜɟɰɶ ɩ’ɹɬɢ ɦɨɜ, ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɦ ɜɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɋɯɿɞɧɨʀ ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɫɥɭɠɢɜ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦ ɪɨɡɜɿɞɧɢɤɨɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ ȼɿɞɧɹ 1683 ɪɨɤɭ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɡɚɫɧɭɜɚɜ ɨɞɧɭ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɤɚɜ’ɹɪɟɧɶ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɣ ɫɬɜɨɪɢɜ ɪɟɰɟɩɬ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ «ɜɿɞɟɧɫɶɤɨʀ ɤɚɜɢ». Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ ɜɚɪɬɨ ɡɧɚɬɢ ɣ ɪɨɡɭɦɿɬɢ: ɇɨɜɚ ɿɫɬɨɪɿɹ (ɇɨɜɢɣ ɱɚɫ, Ɇɨɞɟɪɧɚ ɞɨɛɚ) — ɜɿɞ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ «ɦɨɞɟɪɧ», ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɧɨɜɢɣ», «ɫɭɱɚɫɧɢɣ»; ɩɟɪɿɨɞ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɦɿɠ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹɦ ɿ ɇɨɜɿɬɧɿɦ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɜɿɞ ɤɿɧɰɹ XV ɫɬ. (ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɨɦ Ʉɨɥɭɦɛɨɦ Ⱥɦɟɪɢɤɢ) ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ. (ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ). Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ ɱɚɫ (Ɋɚɧɧɹ Ɇɨɞɟɪɧɚ ɞɨɛɚ) — ɩɟɪɲɢɣ ɩɿɞɩɟɪɿɨɞ ɇɨɜɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ (ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ, Ɇɨɞɟɪɧɨʀ ɞɨɛɢ) ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɜɿɞ ɤɿɧɰɹ XV ɫɬ. (ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɨɦ Ʉɨɥɭɦɛɨɦ Ⱥɦɟɪɢɤɢ) ɞɨ ɤɿɧɰɹ XVȱȱȱ ɫɬ. (ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ). Ʉɨɡɚɰɶɤɚ ɞɨɛɚ — Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɢɣ ɩɿɞɩɟɪɿɨɞ ɇɨɜɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɜɿɞ ɤɿɧɰɹ XV ɫɬ. (ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɡɚɰɬɜɚ) ɞɨ ɤɿɧɰɹ XVȱȱȱ ɫɬ. (ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɤɨɡɚɰɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ). https://is.gd/jaHFED QR 1.1. ȱɡ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɭ ɦɨɞɟɪɧɭ ɞɨɛɭ: ɜɿɞ «ɫɜɿɬɭ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ» ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɡɟɦɧɨɝɨ. QR 1.2. Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɚ ɞɨɛɚ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 1.1.ʮˍˋˏˋ˅ˋˢ˅ˋˎˋ˔ˢʠˈ˓ˈˇː˪˅˪ˍˋ ˅˪˔˕ˑ˓˪˫ʲ˅˓ˑ˒ˋ˕˃ʢˍ˓˃˫ːˋ? ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɦɟɬɟ ɜɢɜɱɚɬɢ ɜɫɟɫɜɿɬɧɸ ɿɫɬɨɪɿɸ. Ɇɚɛɭɬɶ, ɩɚɦ’ɹɬɚɽɬɟ ɿɡ 7 ɤɥɚɫɭ, ɳɨ ɞɨɛɚ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɛɭɥɚ ɧɚɫɢɱɟɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ. Ⱥɞɠɟ ɫɚɦɟ ɬɨɞɿ ɫɜɿɬ ɩɨɞɿɥɢɜɫɹ ɧɚ ɭɦɨɜɧɿ «Ɂɚɯɿɞ» ɿ «ɋɯɿɞ», ɹɤɿ, ɞɢɜɨɜɢɠɧɨ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɱɢɫɶ, ɧɚɞɨɜɝɨ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɥɢɫɶ. ɉɪɢɱɢɧɚ — ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɿɜ, ɪɟɥɿɝɿɣ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɬɚ
 • 5. ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑʠʡʢʞ 8 ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨ ɯɢɬɚɥɢɫɹ ɬɟɪɟɡɢ ɞɨɥɿ: ɫɤɚɠɿɦɨ, ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɦɟɱɟɬɶ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ Ʉɨɪɞɨɜɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɭ ɯɪɚɦ ɇɟɩɨɪɨɱɧɨɝɨ Ɂɚɱɚɬɬɹ Ⱦɿɜɢ Ɇɚɪɿʀ, ɫɨɛɨɪ ɋɜɹɬɨʀ ɋɨɮɿʀ ɜ ɦɿɫɬɿ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ ɫɬɚɜ ɦɟɱɟɬɬɸ Ⱥɹ-ɋɨɮɿɹ. ɋɚɦɟ ɜ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ ɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹ Ɋɭɫɶ-ɍɤɪɚʀɧɚ, ɳɨ ɭɫɥɚɜɢɥɚɫɹ ɹɤ ɦɨɝɭɬɧɹ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɜɬɹɝɧɟɧɚ ɭ ɜɢɪ ɩɨɞɿɣ ɦɿɠ Ɂɚɯɨɞɨɦ ɿ ɋɯɨɞɨɦ. əɤ ɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɠɢɥɚ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɞɪɨɛɥɟɧɧɹ. ɍ ɱɨɦɭ ɠ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ? Ɍɨɞɿɲɧɹ ȯɜɪɨɩɚ ɧɟ ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ ɧɚɣɪɨɡɜɢɧɟɧɿɲɨɸ. ɇɚ ʀʀ ɬɟɪɟɧɚɯ ɜɟɥɢɫɹ ɧɟɜɩɢɧɧɿ ɜɿɣɧɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ. ɍ ɝɨɪɧɢɥɿ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɶ ɜɢɧɢɤ ɬɚ ɭɬɜɟɪɞɢɜɫɹ ɮɟɨɞɚɥɿɡɦ. Ɂɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤɢ ɩɪɚɜɢɥɢ, ɜɨɸɜɚɥɢ, ɛɚɝɚɬɿɥɢ, ɜɬɿɲɚɥɢɫɹ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɥɸɞɢɧɢ ɜɬɪɚɱɚɥɢ ɩɪɢɜɿɥɟʀ, ɩɪɚɜɚ, ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɫɜɨɛɨɞɢ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɿɤɢ — ɰɟ ɬɚɤɨɠ «ɞɨɛɚ ȼɿɪɢ», ɚɞɠɟ ɪɟɥɿɝɿɹ, ɛɟɡ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ ɤɨɠɟɧ ɩɨɞɢɯ ɜɿɪɹɧ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɿɞ ʀʀ ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹ ɧɚɭɤɢ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ɂ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ ɜɨɥɨɞɿɥɚ ɱɢɦɚɥɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɭɝɿɞɞɹɦɢ, ɤɨɲɬɚɦɢ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɧɟɚɛɢɹɤɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. ȼɨɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɚ ɿ ɤɟɪɭɜɚɥɚ ɠɨɪɫɬɨɤɢɦɢ ɤɚɦɩɚɧɿɹɦɢ (ɹɤ-ɨɬ: ɯɪɟɫɬɨɜɢɦɢ ɩɨɯɨɞɚɦɢ, ɹɤɿ, ɞɨ ɫɥɨɜɚ, ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɿɦ’ɹ Ƚɨɫɩɨɞɧɽ; ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɢ ɧɟɡɝɨɞɧɢɯ). Ɋɢɦɫɶɤɿ ɩɨɧɬɢɮɿɤɢ ɜɬɪɭɱɚɥɢɫɹ ɜ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɡɚ ɜɥɚɞɭ ɦɿɠ ɫɜɿɬɫɶɤɢɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɦɢ. ɇɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɥɢ ɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿ ɿɽɪɚɪɯɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɰɟɪɤɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɥɚ ɜɫɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɧɬɪɪɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɭɯɿɜ ɜ Ɋɚɧɧɶɨɦɭ ɇɨɜɨɦɭ ɱɚɫɿ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XV ɫɬ. ɜɫɟ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɦɿɧɸɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɫɬɚɜɚɥɨ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ — ɧɚɫɬɚɜ ɧɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. Ɍɨɱɤɨɸ ɣɨɝɨ ɜɿɞɥɿɤɭ ɿɫɬɨɪɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ. ɓɨ ɠ ɭ ɧɢɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ, ɩɨɞɭɦɚɥɨɫɹ ɜɚɦ? Ⱥɥɟ ɫɚɦɟ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɦɢ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ ɽɞɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. ȱ ɰɹ ɽɞɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɩɿɞ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨɦ ȯɜɪɨɩɢ, ɹɤɚ ɩɨɱɚɥɚ ɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢ ɭ ɫɜɿɬɿ. Ʌɸɞɢ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹ ɜɿɞ «ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ ɠɢɬɬɹ» ɬɚ ɜɡɹɥɢɫɹ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ. «ȱɪɢɧɚ ȼɨɥɨɞɚɪɿɜɧɚ» ɜ ɦɿɫɬɿ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ, ɏȱȱ ɫɬ., ɯɭɞɨɠɧɢɤ Ⱥɪɬɭɪ Ɉɪɥɶɨɧɨɜ §1.ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑ˔˕˖˒ 9 1. əɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɥɚ ɛ ɤɚɪɬɢɧɚ Ⱥɪɬɭɪɚ Ɉɪɥɶɨɧɨɜɚ «ȱɪɢɧɚ ȼɨɥɨɞɚɪɿɜɧɚ»? 2. əɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɣ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɪɭɫɢɧɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɜ ɦɿɫɬɿ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ? 3. Ɋɨɡɝɥɹɧɶɬɟ ɫɯɟɦɭ. ɇɚɡɜɿɬɶ ɞɨɜɤɿɥɶɧɿ ɫɭɫɿɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɜɨɥɨɞɚɪɿ ɹɤɢɯ ɨɩɚɧɭɜɚɥɢ ɪɭɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɡɟɦɥɹɦɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏV ɫɬ. 1.2.ʮˍˋˏˋ˦˘˓ˑːˑˎˑˆ˪˚ː˪ˏˈˉ˪ˌ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ː˪ˑˊː˃ˍˋ ʟ˃ːː˟ˑˆˑʜˑ˅ˑˆˑ˚˃˔˖(ʟ˃ːː˟ˑˏˑˇˈ˓ːˑ˫ˇˑ˄ˋ)? Ʉɨɠɧɨɦɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ. əɤɳɨ ɜɨɧɢ ɡɧɢɤɚɸɬɶ ɱɢ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɧɚɫɬɚɽ ɿɧɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɋɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɹ, ɜɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ, ɳɨ ɩɪɢɤɦɟɬɧɿ ɪɢɫɢ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɦ ɟɩɨɯɚɦ, ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɢɧɢ. Ɉɬɨɠ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɞɨɛɿɝɥɨ ɤɿɧɰɹ. Ƀɨɝɨ ɡɦɿɧɢɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɫɯɨɞɢɧɤɚ ɩɨɫɬɭɩɭ. ɉɟɪɿɨɞ ɇɨɜɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ (ɇɨɜɨɝɨ (Ɇɨɞɟɪɧɨɝɨ) ɱɚɫɭ (ɞɨɛɢ)), ɳɨ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏV ɫɬ. ɿ ɬɪɢɜɚɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ, — ɫɩɨɜɧɟɧɢɣ ɛɭɪɯɥɢɜɢɯ ɩɨɞɿɣ. Ƀɨɝɨ ɭɦɨɜɧɨ
 • 6. ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑʠʡʢʞ 10 ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɞɜɚ ɩɿɞɩɟɪɿɨɞɢ. ɉɟɪɲɢɣ — ɰɟ Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ, ɚɛɨ Ɋɚɧɧɿɣ Ɇɨɞɟɪɧɢɣ ɱɚɫ (ɞɨɛɚ) (ɤɿɧɟɰɶ ɏV–ɏVȱȱȱ ɫɬ.): ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ. Ƀɨɝɨ ɜɢ ɜɢɜɱɚɬɢɦɟɬɟ ɭ 8 ɤɥɚɫɿ. Ⱦɪɭɝɢɣ — ɜɥɚɫɧɟ ɇɨɜɢɣ, ɚɛɨ Ɇɨɞɟɪɧɢɣ ɱɚɫ (ɞɨɛɚ) (ɤɿɧɟɰɶ ɏVȱȱȱ — ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏ ɫɬ.): ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ 1789 ɪ. ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ 1914 ɪ. Ƀɨɝɨ ɳɟ ɿɧɨɞɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɞɨɜɝɢɦ» ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹɦ, ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ ɹɤɨɝɨ ɜɢ ɞɿɡɧɚɜɚɬɢɦɟɬɟɫɹ ɜ 9 ɤɥɚɫɿ. ɉɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ (ɮɪɚɝɦɟɧɬ) ɇɨɜɢɣ (Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɿɤɢ Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ (Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɞɨɛɚ) ɇɨɜɢɣ (Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɞɨɛɚ) V–XV ɫɬ. XVȱ–XVIȱȱ ɫɬ. ɏȱɏ – ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏ ɫɬ. («ɞɨɜɝɟ» ɏȱɏ ɫɬ.) ɇɚ ɡɦɿɧɭ ɫɬɚɧɨɜɨ-ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɢɦ ɦɨɧɚɪɯɿɹɦ, ɿɡ ʀɯɧɿɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɨʀ, ɚɥɟ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ, ɩɪɢɣɲɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɿ ɦɨɧɚɪɯɿʀ. ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɿɞɞɚɧɿ ɫɩɨɞɿɜɚɥɢɫɹ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ ɣ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ʀɯ ɧɿɛɢɬɨ ɦɨɝɥɢ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɿ ɡ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ. Ɇɿɰɧɚ ɜɥɚɞɚ ɦɨɧɚɪɯɿɜ, ɹɤɚ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɩɪɢɹɥɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɪɟɦɟɫɟɥ, ɡɝɨɞɨɦ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɧɟɫɭɦɿɫɧɨɸ ɡ ɧɨɜɢɦɢ ɪɟɚɥɿɹɦɢ, ɬɨɦɭ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɦ ɜɿɞɤɢɧɭɥɢ. ɍ Ɋɚɧɧɶɨɦɭ ɇɨɜɨɦɭ ɱɚɫɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɚɪɨɞɢɥɢɫɹ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɮɟɨɞɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɹɞɤɿɜ ɩɨɫɬɚɥɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɿ. ȼɢɳɟ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɪɭɯɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɰɟɪɤɨɜ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɚ ɰɿɥɭ ɩɥɟɹɞɭ ɝɟɧɿɚɥɶɧɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɿ ɦɢɬɰɿɜ. Ɂ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɢ, ɦɚɛɭɬɶ, ɡɞɢɜɭɽɬɟɫɹ, ɚɥɟ ɜ Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɭ ɞɨɛɭ ɩɪɨɰɜɿɬɚɥɨ ɪɚɛɫɬɜɨ. ȱ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ȯɜɪɨɩɿ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ XVI–XVIIȱ ɫɬ., ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɡ Ⱥɮɪɢɤɢ ɞɨ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɜɢɜɟɡɥɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 17 ɦɥɧ ɥɸɞɟɣ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɹɤɢɯ ɡɪɨɛɢɥɢ ɪɚɛɚɦɢ! ɋɭɦɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, ɱɢ ɧɟ ɬɚɤ? Ⱥ ɜɢɧɢɳɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɿɜ ɞɨɤɨɥɭɦɛɨɜɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ? ɓɟ ɨɞɧɚ ɬɪɚɝɿɱɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɞɟ ȯɜɪɨɩɚ ɡɚɥɢɲɢɥɚ ɝɥɢɛɨɤɿ ɪɚɧɢ. ɇɚ Ɂɟɦɥɿ ɤɨɧɱɟ ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɳɨɫɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ. ȼɪɟɲɬɿ, ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɧɚɛɥɢɡɢɥɢɫɹ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ «ɨɫɜɿɱɟɧɨɝɨ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ», «ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» — ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ — ɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɥɸɞɢ ɿ ɧɚɪɨɞɢ ɽ ɜɿɥɶɧɢɦɢ. ɉɪɢɤɦɟɬɧɿ ɪɢɫɢ Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɧɢɤɚɥɢ. Ȳɯ ɡɚɦɿɧɸɜɚɥɢ ɪɿɜɧɿɫɬɶ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɣ ɝɿɞɧɿɫɬɶ — ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɿɞɩɟɪɿɨɞɭ, ɳɨ ɬɪɢɜɚɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ «ɞɨɜɝɨɝɨ» ɏȱɏ ɫɬ. §1.ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑ˔˕˖˒ 11 1. Ɂɝɚɞɚɣɬɟ ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɸ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ. ȼ ɹɤɿ ɡ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɩɨɞɿʀ, ɨɩɢɫɚɧɿ ɜ ɪɭɛɪɢɰɿ «ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ ɜɢ, ɳɨ…» ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ? 2. ɑɨɦɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɳɨ ɧɚɫɬɚɜ ɩɿɫɥɹ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Ɇɨɞɟɪɧɢɦ? 3. ɇɚɡɜɿɬɶ 2-3 ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ (Ɇɨɞɟɪɧɨɝɨ) ɱɚɫɭ (ɞɨɛɢ). Ɍɨɝɨɱɚɫɧɿ ɡɟɦɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɡɭɫɬɪɿɥɢ» Ɋɚɧɧɶɨ- ɦɨɞɟɪɧɭ ɞɨɛɭ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɞɟɪɠɚɜ — ɍɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɉɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜ, ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɿɜɫɬɜɚ Ʌɢɬɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ɇɨɥɞɨɜɫɶɤɨɝɨ ɤɧɹɡɿɜɫɬɜɚ, Ʉɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɯɚɧɫɬɜɚ, ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɿɜɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ. Ɂɝɨɞɨɦ ɬɟɪɟɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɭɥɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ Ɋɟɱɿ ɉɨɫɩɨɥɢɬɨʀ, Ɉɫɦɚɧɫɶɤɨʀ, Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ, Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿɣ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɜɢ ɝɚɞɚɽɬɟ, ɳɨ ɪɚɛɫɬɜɨ ɹɤ ɹɜɢɳɟ ɨɦɢɧɭɥɨ ɪɭɫɢɧɿɜ(ɪɭɫɿɜ)- ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ? Ɍɚ ɠ ɧɿ! Ɇɚɣɠɟ 200 ɬɢɫ. ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɬɭɪɟɰɶɤɭ ɧɟɜɨɥɸ. ɋɟɥɹɧɢ-ɤɪɿɩɚɤɢ ɝɚɪɭɜɚɥɢ ɜ ɦɚɽɬɤɚɯ ɦɚɝɧɚɬɿɜ, ɲɥɹɯɬɢ ɿ ɞɜɨɪɹɧ. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɿɦɩɟɪɚɬɪɢɰɹ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ȱȱ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɧɚɡɢɜɚɥɚ ɤɪɿɩɚɤɿɜ ɪɚɛɚɦɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɩɨɩɪɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɩɥɿɞɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɨɱɚɥɚ ɞɿɹɬɢ ɫɭɱɚɫɧɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ. Ʉɨɠɧɚ ɩɨɞɿɹ, ɟɩɿɡɨɞ ɡɚɥɢɲɚɥɢ ɩɨ ɫɨɛɿ ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɭɬɢɫɤɢ, ɳɨ ʀɯ ɡɚɡɧɚɜɚɥɢ ɪɿɡɧɿ ɜɟɪɫɬɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɩɨɪɨɞɢɥɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ — ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɤɨɡɚɰɬɜɨ. ȼɿɞ ɤɿɧɰɹ XV ɫɬ. ɤɨɡɚɤɢ ɡɝɭɪɬɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɬɚɤɭ ɩɨɬɭɠɧɭ ɫɢɥɭ, ɳɨ ɜɿɞɪɨɞɢɥɚ ɿ ɪɨɡɛɭɞɭɜɚɥɚ ɦɨɞɟɪɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɞɟɪɠɚɜɭ — ȼɿɣɫɶɤɨ Ɂɚɩɨɪɨɡɶɤɟ (Ƚɟɬɶɦɚɧɳɢɧɭ). ɉɪɨɝɪɟɫɢɜɧɭ ɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɭ. Ⱥ ɳɟ — ɨɫɜɿɱɟɧɭ. Ɍɨɝɨɱɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɦɿɫɬ ɿ ɫɿɥ ɧɟɚɛɢɹɤ ɞɢɜɭɜɚɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɿɜ. əɤ ɛɚɱɢɬɟ, ɭɤɪɚʀɧɰɿ — ɞɚɜɧɿɣ ɧɚɪɨɞ, ɿɡ ɧɟ ɦɟɧɲ ɞɚɜɧɿɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɰɶɤɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ. Ɍɨɦɭ Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ ɱɚɫ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɫɥɭɠɟɧɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Ʉɨɡɚɰɶɤɨɸ ɞɨɛɨɸ. 1.3.ʢ˚ˑˏ˖ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ʟ˃ːː˟ˑˏˑˇˈ˓ːˑ˫ˇˑ˄ˋ ˅˪˔˕ˑ˓˪˫ʢˍ˓˃˫ːˋ? ɘɪɿɣ Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɢɣ, ɩɨɪɬɪɟɬ, XVII ɫɬ.
 • 7. ʞˑ˅˕ˑ˓ˈːːˢ.ʑʠʡʢʞ 12 1. əɤɿ ɩɨɞɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ɋɚɧɧɶɨɦɭ ɇɨɜɨɦɭ ɱɚɫɿ? ɑɢ ɜɢ ɜɜɚɠɚɽɬɟ ʀɯ ɦɨɞɟɪɧɢɦɢ? ɑɨɦɭ? 2. ɑɨɦɭ Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɢɣ ɱɚɫ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Ʉɨɡɚɰɶɤɨɸ ɞɨɛɨɸ? 3. əɤɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɫɬɨɪɢɤɢ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɣɬɟ ɡɧɚɧɧɹ, ɡɞɨɛɭɬɿ ɜ 7 ɤɥɚɫɿ)? ˖˔˅˪˕˪ ː˃˕ˈ˓ˈː˃˘ʢˍ˓˃˫ːˋ Ʉɿɧɟɰɶ ɏV–ɏVȱȱȱ ɫɬ. — Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ (Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɞɨɛɚ) Ʉɿɧɟɰɶ ɏV–ɏVȱȱȱ ɫɬ. — Ʉɨɡɚɰɶɤɚ ɞɨɛɚ Ʉɿɧɟɰɶ ɏVȱȱȱ — ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏ ɫɬ. — ɇɨɜɢɣ (Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɞɨɛɚ) Ʉɿɧɟɰɶ ɏVȱȱȱ — ɩɨɱɚɬɨɤ ɏɏ ɫɬ. — ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ 1. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɤɨɠɧɟ ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ: Ʉɨɥɢ ___? ɓɨ ___? ɏɬɨ ___? Ⱦɟ ___? Ɂɜɿɞɤɢ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ___? ɑɨɦɭ ___? əɤ ___? əɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ___? Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɜɨʀ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɰɹɦ/ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦ. 2. ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɹɤ ɜɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ: «ɇɨɜɢɣ (Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɞɨɛɚ) — ɰɟ ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹɦ ɬɚ ɇɨɜɿɬɧɿɦ ɱɚɫɨɦ». əɤ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɟɪɿɨɞɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɢɦ ɬɚ Ɇɨɞɟɪɧɢɦ ɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ? 3. Ɉɛɱɢɫɥɿɬɶ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɫɬɨɥɿɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢ: ɇɨɜɚ ɿɫɬɨɪɿɹ (ɹɤ ɩɟɪɿɨɞ), Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ (Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɞɨɛɚ), ɇɨɜɢɣ (Ɇɨɞɟɪɧɢɣ) ɱɚɫ (ɹɤ ɩɿɞɩɟɪɿɨɞ), Ʉɨɡɚɰɶɤɚ ɞɨɛɚ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɿ ɡɚɩɢɲɿɬɶ ɭ ɡɨɲɢɬ 2-3 ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɞɚɱɿ (ɪɿɜɧɹɧɧɹ). 4. Ⱥ. Ɂɝɚɞɚɣɬɟ ɧɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɿ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ Ɋɭɫɿ-ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ. Ȼ. əɤɢɦɢ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ ɭɫɥɚɜɢɥɨɫɹ ɥɸɞɫɬɜɨ ɜ ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɿɤɢ? 5. ɍ ɱɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɬɚ Ɋɚɧɧɶɨɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ? Ⱦɨɛɟɪɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɭɦɤɢ. 6. Ɋɨɡɩɨɱɧɿɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ «ɋɜɿɬ ɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɿɣ ɞɨɛɿ». «ɋɜɿɬ ɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ Ɋɚɧɧɶɨɦɨɞɟɪɧɿɣ ɞɨɛɿ» ɉɟɪɿɨɞ, ɞɚɬɚ (ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɚɛɨ ɪɿɤ) ɉɨɞɿʀ ɩɨɡɚ ɬɟɪɟɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɨɞɿʀ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɢɦɿɬɤɢ §2.ʑˈˎˋˍ˪ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ː˪˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢXV–XVI˔˕. 13
 • 8. ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ 14 §2.ʑˈˎˋˍ˪ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ː˪˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢ XV–XVI˔˕. ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ ɜɢ, ɳɨ… ….. ɭ 1492 ɪ. ɜ ɥɢɫɬɿ ɤɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɯɚɧɚ Ɇɟɧɝɥɿ ȱ Ƚɿɪɟɹ ɞɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ ɥɢɬɨɜɫɶɤɨɝɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɫɜɚɜɿɥɶɧɢɦɢ ɪɭɫɚɦɢ ɬɭɪɟɰɶɤɨʀ ɝɚɥɟɪɢ, ɿ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɭɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɩɟɪɲɢɯ ɩɢɫɟɦɧɢɯ ɡɝɚɞɨɤ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɡɚɤɿɜ; ….. ɩɟɪɲɢɦ ɭɤɪɚʀɧɰɟɦ ɭ ɉɿɜɧɿɱɧɿɣ Ⱥɦɟɪɢɰɿ, ɧɚɣɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ, ɛɭɜ ɭɪɨɞɠɟɧɟɰɶ ɦɿɫɬɚ Ʉɨɥɨɦɢɹ ȱɜɚɧ Ȼɨɝɞɚɧ (Ʌɚɜɪɟɧɬɿɣ Ȼɨɝɭɧ), ɹɤɢɣ ɭ 1608 ɪ. ɪɚɡɨɦ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɨɦ ɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ Ⱦɠɨɧɨɦ ɋɦɿɬɨɦ ɡɚɫɧɨɜɭɜɚɜ ɮɨɪɬ Ⱦɠɟɣɦɫɬɚɭɧ, ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɲɬɚɬɿ ȼɿɪɞɠɢɧɿɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ ɜɚɪɬɨ ɡɧɚɬɢ ɣ ɪɨɡɭɦɿɬɢ: ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ — ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɨɞɨɜɠ XV– XVI ɫɬ., ɤɨɥɢ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨ-ɤɨɥɨɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɩɪɨɫɬɨɪɚɦɢ Ⱥɮɪɢɤɢ, Ⱥɦɟɪɢɤɢ, Ⱥɡɿʀ ɬɚ Ɉɤɟɚɧɿʀ. https://is.gd/GeHwp5 QR 2.1. ɍɪɢɜɤɢ ɿɡ ɡɚɩɢɫɿɜ ɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ȼɚɫɤɨ ɞɚ Ƚɚɦɢ. QR 2.2. ɇɚɣɜɿɞɨɦɿɲɿ ɦɚɩɢ ɟɩɨɯɢ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ. 2.1.ʮˍ˪˄˖ˎˋ˒ˈ˓ˈˇ˖ˏˑ˅ˋˌ˒˓ˋ˚ˋːˋ ʑˈˎˋˍˋ˘ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ːˋ˘˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕˪˅XV–XVI˔˕.? ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ XV–XVI ɫɬ. — ɧɚɞɜɚɠɥɢɜɢɣ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɣ «ɜɢɛɭɯ», ɳɨ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɩɟɪɟɛɿɝ ɿɫɬɨɪɿʀ. ȼɨɧɢ ɡɦɭɫɢɥɢ ɜɱɟɧɢɯ, ɬɟɨɥɨɝɿɜ, ɩɪɚɜɢɬɟɥɿɜ, ɩɿɞɞɚɧɢɯ ɋɬɚɪɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɨɝɥɹɞɢ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɢ Ɂɟɦɥɿ. ɉɨ ɫɭɬɿ, ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɭɥɹɫɬɿɫɬɶ ɧɚɲɨʀ ɩɥɚɧɟɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɭɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢɫɹ, ɬɨɦɭ ɫɚɦɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɚɥɟɤɢɯ ɦɚɧɞɪɿɜɨɤ ɜɞɚɜɚɥɨɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɫɜɿɬ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɜ ɞɨɛɭ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. ɍ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ ɡɟɦɥɟɨɩɢɫɨɜɿ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɝɪɟɤɿɜ ɿ ɪɢɦɥɹɧ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɥɢ ɚɪɚɛɢ. ȼɨɧɢ ɞɿɡɧɚɥɢɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨ ɦɨɪɟɩɥɚɜɫɬɜɨ ɧɚ ɋɯɨɞɿ, ɚɥɟ ɩɨɪɨɞɢɥɢ ɤɿɥɶɤɚ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ «ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ» ɥɟɝɟɧɞ ɩɪɨ ɡɟɦɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨ Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɧɢɣ ɨɤɟɚɧ ɩɟɪɟɩɥɢɜɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɛɨ ɜɿɧ — ɜɟɥɢɤɟ «ɡɟɥɟɧɟ ɦɨɪɟ» ɛɟɡ ɤɪɚɸ ɬɚ ɨɛɪɿɸ. Ɍɚɤɭ «ɤɚɪɬɢɧɤɭ» ɫɩɪɢɣɧɹɥɢ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ, ɹɤɿ ɞɨɞɚɥɢ ɜ ɧɚɹɜɧɿ ɦɚɩɢ ɫɜɨʀ ɛɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɜɢɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɣ ɩɨɛɭɬɭɜɚɥɚ ɯɢɦɟɪɧɚ «ɫɭɦɿɲ» ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɢɯ §2.ʑˈˎˋˍ˪ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ː˪˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢXV–XVI˔˕. 15 ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɫɜɿɞɱɟɧɶ. əɤɳɨ ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɪɨɡɜɿɞɚɥɢ ɬɿ ɠ ɬɨɪɝɨɜɰɿ, ɬɨ ɩɪɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɤɪɚʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɧɟɚɛɢɹɤ ɛɪɚɤɭɜɚɥɨ. Ⱦɥɹ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɛɭɜ ɩɨɲɬɨɜɯ, ɿ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ XV ɫɬ. ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ. ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɫɩɪɚɜɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɤɨɪɚɛɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. ȯɜɪɨɩɟɣɰɿ ɧɚɜɱɢɥɢɫɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɬɢ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɡɚ ɉɨɥɹɪɧɨɸ ɡɨɪɟɸ. Ʉɨɥɢ ɰɟ ɛɭɥɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɤɨɦɩɚɫɢ ɣ ɚɫɬɪɨɥɹɛɿʀ — ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɧɟɛɟɫɧɢɯ ɬɿɥ. ȼɿɞɬɨɞɿ ɦɨɪɹɤɢ ɦɨɝɥɢ ɜɿɞɩɥɢɜɚɬɢ ɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ ɛɟɪɟɝɚ ɬɚ ɜɿɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ɇɚ ɝɥɢɛɨɤɿɣ ɜɨɞɿ ɜɨɧɢ ɩɨɱɭɜɚɥɢɫɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɧɚ ɤɚɪɚɜɟɥɚɯ — ɲɜɢɞɤɢɯ ɿ ɦɚɧɟɜɪɟɧɢɯ ɤɨɪɚɛɥɹɯ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɞɨɥɚɬɢ ɱɢɦɚɥɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ. ɍɩɟɪɲɟ ɡɝɚɞɚɧɿ ɛɥɢɡɶɤɨ 1440 ɪ., ɰɿ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɬɪɢɥɶɧɢɤɢ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɜɚɥɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɦɨɝɭɬɧɿɫɬɶ ȯɜɪɨɩɢ. ȱ ɨɬ ɧɚɫɬɚɥɚ ɫɥɭɲɧɚ ɧɚɝɨɞɚ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɜ ɿɧɲɢɯ ɰɿɥɹɯ. əɤ ɛɚɱɢɬɟ, ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɦɢɦɨɜɨɥɿ ɪɟɬɟɥɶɧɨ «ɝɨɬɭɜɚɥɢɫɹ» ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɞɚɥɟɤɿ ɫɜɿɬɢ. Ɍɪɢɳɨɝɥɨɜɚ ɤɚɪɚɜɟɥɚ Ⱥɫɬɪɨɥɹɛɿɹ Ⱦɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɿɜ ɫɩɨɧɭɤɚɥɢ ɣ ɠɢɬɬɽɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɉɚɧɭɜɚɧɧɹ Ɉɫɦɚɧɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɦɚɣɠɟ ɩɪɢɩɢɧɢɥɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɪɹɧɨɳɿɜ (ɱɨɪɧɨɝɨ ɩɟɪɰɸ, ɤɨɪɢɰɿ, ɦɭɫɤɚɬɭ ɬɨɳɨ) ɡɿ ɋɯɨɞɭ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɬɭɞɢ ɦɚɥɢ ɜɟɧɟɰɿɣɫɶɤɿ ɤɭɩɰɿ, ɚɥɟ ɩɨɦɟɧɲɚɥɨ ɨɯɨɱɢɯ ɩɥɚɬɢɬɢ ʀɦ ɡɚ ɰɟ ɲɚɥɟɧɿ ɝɪɨɲɿ. ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɜɨɥɨɞɚɪɿ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɦɢɫɥɸɜɚɥɢɫɹ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤɢ ɨɛɯɿɞɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɞɨ ɛɚɝɚɬɸɳɨʀ ȱɧɞɿʀ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɪɢɦɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤ ʀɦ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ ɡɨɥɨɬɚ ɬɚ ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɬɨɦɭ ɜɨɞɧɨɪɚɡ ɿɡ ɧɟɫɬɚɱɟɸ ɩɪɹɧɨɳɿɜ ɩɨɫɬɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɧɟɡɜɿɞɚɧɢɯ ɡɨɥɨɬɢɯ ɿ ɫɪɿɛɧɢɯ ɤɨɩɚɥɟɧɶ. ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿ ɛɭɜɚɥɶɳɢɧɢ ɩɪɨ ɤɚɡɤɨɜɿ ɪɨɡɤɨɲɿ ɫɯɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ!
 • 9. ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ 16 ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ Ɋɟɤɨɧɤɿɫɬɢ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ ȱɫɩɚɧɿʀ ɬɚ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɛɟɡ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɡɞɨɛɢɱɿ, ɬɨɠ ɜɢɪɭɲɚɥɨ ɜ ɞɚɥɟɤɿ ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɫɩɨɞɿɜɚɸɱɢɫɶ ɪɨɡɛɚɝɚɬɿɬɢ ɬɚ ɩɪɨɫɥɚɜɢɬɢɫɹ. Ʉɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ ɬɟɠ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɧɚɜɟɪɧɟɧɧɹ ɩɨɝɚɧɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨ. ȼɨɧɚ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɝɨɞɢɥɚɫɹ ɿɡ ɤɭɥɹɫɬɿɫɬɸ Ɂɟɦɥɿ, ɯɨɱɚ ɪɚɧɿɲɟ ɜɫɿɥɹɤɨ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɚ ɬɚɤɭ ɬɟɨɪɿɸ. 1. Ɂɝɚɞɚɣɬɟ, ɹɤɨɸ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɭɹɜɥɹɥɢ Ɂɟɦɥɸ ɜ ɞɨɛɭ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ. 2. ȼɢɩɢɲɿɬɶ (ɨɤɪɟɦɨ) ɜ ɡɨɲɢɬ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɣ ɩɪɢɱɢɧɢ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ. ɑɢ ɛɭɥɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɞɥɹ ɯɪɟɫɬɨɜɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ ɿ ɞɥɹ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ? 3. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɬɟɪɧɟɬ, ɡ’ɹɫɭɣɬɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ «ɤɚɪɚɜɟɥɚ». ɑɨɦɭ ɩɿɫɥɹ ɜɢɧɚɣɞɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɯ ɜɿɬɪɢɥɶɧɢɤɿɜ ɫɬɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɞɚɥɟɤɿ ɩɥɚɜɚɧɧɹ? 2.2.ʦˋˏ˖˔ˎ˃˅ˋ˅˔ˢʤ˓ˋ˔˕ˑ˗ˑ˓ʙˑˎ˖ˏ˄? Ɂɚ ɩɪɚɜɨ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɧɚ ɋɯɿɞ ɡɦɚɝɚɥɢɫɹ, ɹɤ ɜɢ ɜɠɟ ɡɞɨɝɚɞɚɥɢɫɹ, ɳɨɣɧɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɚ ȱɫɩɚɧɿɹ ɬɚ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɟ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɛɭɥɚ ɧɚ ɛɨɰɿ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɰɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XV ɫɬ. ɜɨɧɢ ɩɨɛɭɜɚɥɢ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɚɯ Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɨɤɟɚɧɭ ɿ ɡɧɚɱɧɨ ɩɪɨɫɭɧɭɥɢɫɹ ɭɝɥɢɛ Ⱥɮɪɢɤɢ. ɍ 1488 ɪ. Ȼɚɪɬɨɥɨɦɟɭ Ⱦɿɚɲ ɞɨɫɹɝɧɭɜ ɤɪɚɣɧɶɨʀ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɰɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɤɚ — ɦɢɫɭ Ⱦɨɛɪɨʀ ɇɚɞɿʀ (ɱɟɪɟɡ ɠɚɯɥɢɜɢɣ ɲɬɨɪɦ ɩɨɪɬɭɝɚɥɟɰɶ ɧɚɡɜɚɜ ɣɨɝɨ Ƚɪɨɡɨɜɢɦ ɦɢɫɨɦ). ɉɪɨɯɿɞ ɞɨ ȱɧɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɨɤɟɚɧɭ ɜɿɞɧɚɣɲɥɢ, ɚɥɟ ɱɟɪɟɡ ɞɨɪɨɠɧɟɱɭ ɬɚ ɱɢɦɚɥɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɲɭɤɚɬɢ ɿɧɲɿ ɲɥɹɯɢ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɩɨɲɭɤɭɜɚɱɿɜ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪ Ʉɨɥɭɦɛ (*1451–†1506). Ƚɟɧɭɟɡɟɰɶ ɡɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ, ɜɿɧ ɿɡ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɡɧɚɜɫɹ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɿɣ ɫɩɪɚɜɿ. ȼɿɞɬɨɞɿ ɣ ɦɪɿɹɜ ɜɿɞɲɭɤɚɬɢ ɤɚɡɤɨɜɨ ɛɚɝɚɬɭ ȱɧɞɿɸ, ɩɥɢɜɭɱɢ ɧɟ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ, ɹɤ ɿɧɲɿ, ɚ ɧɚ ɡɚɯɿɞ. Ƀɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɟɧɟɰɿɣɫɶɤɢɯ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɜ, ɹɤɿ «ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɥɢ» Ⱥɡɿɸ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ. ɋɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɢ-ɿɬɚɥɿɣɰɿ, «Ɂɟɦɧɟ ɹɛɥɭɤɨ» — ɝɥɨɛɭɫ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ Ɇɚɪɬɿɧ Ȼɟɝɚɣɦ, ɦɿɫɬɨ ɇɸɪɧɛɟɪʉ, 1492–1494 ɪɪ. §2.ʑˈˎˋˍ˪ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ː˪˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢXV–XVI˔˕. 17 ɬɚ ɣ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɭɫɿ, ɞɨ ɤɨɝɨ ɡɜɟɪɬɚɜɫɹ ɦɨɪɟɩɥɚɜɟɰɶ, ɧɟ ɫɯɜɚɥɸɜɚɥɢ ɰɶɨɝɨ ɚɜɚɧɬɸɪɧɨɝɨ ɡɚɦɢɫɥɭ. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɢ ɞɜɨɪɿ ȱɡɚɛɟɥɿ ȱ Ʉɚɫɬɢɥɶɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɏɟɪɧɚɧɞɨ ȱȱ Ⱥɪɚɝɨɧɫɶɤɨɝɨ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨ. Ɉɬɪɢɦɚɜɲɢ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɬɪɢ ɤɨɪɚɛɥɿ ɬɚ ɨɛɿɰɹɧɤɢ ɬɢɬɭɥɭ ɜɿɰɟ- ɤɨɪɨɥɹ ɧɨɜɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, 3 ɫɟɪɩɧɹ 1492 ɪ. Ʉɨɥɭɦɛ ɜɢɪɭɲɢɜ ɱɟɪɟɡ Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɧɢɣ ɨɤɟɚɧ ɧɚ ɡɚɯɿɞ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɠɨɜɬɧɹ, ɩɿɫɥɹ ɜɢɫɧɚɠɥɢɜɨɝɨ ɩɥɚɜɚɧɧɹ, ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɮɥɨɬɢɥɿɹ ɿɡ ɬɪɶɨɯ ɤɨɪɚɛɥɿɜ «ɋɚɧɬɚ Ɇɚɪɿɹ», «ɉɿɧɬɚ», «ɇɿɧɶɹ» ɞɨɫɹɝɥɚ Ȼɚɝɚɦɫɶɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɿɜ. Ȳʀ ɤɚɩɿɬɚɧ ɜɿɪɢɜ, ɳɨ ɩɪɢɛɭɜ ɞɨ ȱɧɞɿʀ. ɇɚɜɿɬɶ ɦɿɫɰɟɜɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɧ ɧɚɡɜɚɜ ɿɧɞɿɚɧɰɹɦɢ! Ɍɨ ɛɭɜ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɢɣ ɭɫɩɿɯ, ɹɤɢɣ ɧɚɥɟɠɚɥɨ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ! ɑɟɪɟɡ ɞɜɚ ɬɢɠɧɿ ɣɨɝɨ ɤɨɪɚɛɥɿ ɞɨɫɹɝɥɢ Ʉɭɛɢ, ɩɿɡɧɿɲɟ — Ƚɚʀɬɿ. ɋɜɨɽɸ ɪɚɞɿɫɬɸ ɩɟɪɲɨɜɿɞɤɪɢɜɚɱ ɩɨɫɩɿɲɢɜ ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɡ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦɢ- «ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɚɦɢ». Ɂɜɨɪɨɬɧɢɣ ɜɨɹɠ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ — ɨɞɢɧ ɤɨɪɚɛɟɥɶ ɡɚɬɨɧɭɜ (ɱɚɫɬɢɧɭ ɤɨɦɚɧɞɢ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɜ «ȱɧɞɿʀ» — ɭ ɧɨɜɨɡɛɭɞɨɜɚɧɨɦɭ ɮɨɪɬɿ «Ɋɿɡɞɜɨ»). ȱɫɩɚɧɰɿ ɠ ɡɭɫɬɪɿɥɢ ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɚ ɿɡ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦ, ɜɿɧ ɭɞɨɫɬɨʀɜɫɹ ɚɭɞɿɽɧɰɿʀ ɡ ɤɨɪɨɥɟɜɨɸ ɬɚ ɤɨɪɨɥɟɦ. ɐɟ ɫɬɚɥɨ ɜɟɥɢɤɢɦ ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ, ɱɢ ɧɟ ɬɚɤ? ɉɿɡɧɿɲɟ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪ Ʉɨɥɭɦɛ ɳɟ ɬɪɢɱɿ ɜɢɪɭɲɚɜ ɱɟɪɟɡ Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɭ, ɚɥɟ ɞɢɜɨɜɢɠɧɿ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ. ȱɫɩɚɧɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɩɨɡɛɚɜɢɜ ɣɨɝɨ ɡɜɚɧɶ, ɩɿɞɞɚɜ ɝɨɧɿɧɧɹɦ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɭ ɫɥɚɜɭ. Ɂɝɨɞɨɦ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɡɚɛɭɥɢ. ɇɚ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ ɫɬɨɥɿ ɦɨɪɟɩɥɚɜɰɹ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɥɟɠɚɥɢ ɤɚɣɞɚɧɢ, ɧɚɝɚɞɭɸɱɢ ɩɪɨ ɡɪɚɞɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɥɿ. «ɉɨɦɢɥɤɚ» ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɚɫɹ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɭɩɨɤɨɽɧɧɹ. ȱɫɩɚɧɰɿ ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɹɥɢ ɫɩɨɪɹɞɠɚɬɢ «ɡɚɯɿɞɧɿ» ɦɨɪɫɶɤɿ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ. Ɉɞɢɧ ɿɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɮɥɨɪɟɧɬɿɽɰɶ Ⱥɦɟɪɿɝɨ ȼɟɫɩɭɱɱɿ, ɹɫɤɪɚɜɨ ɨɩɢɫɚɜ ɤɨɥɭɦɛɨɜɭ «ȱɧɞɿɸ» ɬɚ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɡɚɹɜɢɜ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ-ɧɨ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɡɟɦɥɿ — ɰɟ ɧɟ Ⱥɡɿɹ. Ƀɨɝɨ ɨɩɢɫ ɧɟɚɛɢɹɤ ɡɚɰɿɤɚɜɢɜ ɿ ɜɪɚɡɢɜ ɬɨɞɿɲɧɿɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɜ. ȼɨɧɢ ɧɚɪɟɤɥɢ ɡɚɨɤɟɚɧɫɶɤɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱥɦɟɪɢɤɨɸ ɬɚ ɧɚɞɨɜɝɨ ɡɚɛɭɥɢ ɩɪɨ ɪɨɥɶ «ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɚ» ɦɨɫɬɭ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹɦɢ. Ⱦɨ ɫɥɨɜɚ, ɧɚɡɜɚ «Ⱥɦɟɪɢɤɚ» ɭɬɜɟɪɞɢɥɚɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɭ Ɇɚɪɬɿɧɭ ȼɚɥɶɞɡɟɦɸɥɥɟɪɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɜ ʀʀ ɧɚ ɦɚɩɿ ɜ ɤɧɢɠɰɿ «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɤɨɫɦɨɝɪɚɮɿʀ». Ɇɚɩɚ Ɇɚɪɬɿɧɚ ȼɚɥɶɞɡɟɦɸɥɥɟɪɚ, ɮɪɚɝɦɟɧɬ, 1507 ɪ., ɧɚ ɨɛɪɢɫɚɯ ɫɭɲɿ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɫɥɨɜɨ «Ⱥɦɟɪɢɤɚ»
 • 10. ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ 18 ɍɪɢɜɤɢ ɡ ɥɢɫɬɿɜ Ɇɚɪɬɿɪɚ (ɫɭɱɚɫɧɢɤɚ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ) ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, 1493–1494 ɪɪ.: «…ȱɫɩɚɧɿɹ ɩɚɧɭɽ, ɩɨɲɢɪɸɽ ɫɜɨɸ ɡɜɟɪɯɧɿɫɬɶ… ȱɡ 18 ɤɨɪɚɛɥɿɜ, ɩɨɫɥɚɧɢɯ ɦɨʀɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɹɦɢ ɡ ɚɞɦɿɪɚɥɨɦ [ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɨɦ] Ʉɨɥɭɦɛɨɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɪɭɝɨʀ ɣɨɝɨ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɜ ɡɚɯɿɞɧɭ ɩɿɜɤɭɥɸ, ɩɨɜɟɪɧɭɥɨɫɹ ɬɟɩɟɪ 12 ɿ ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɿɡ ɫɨɛɨɸ ɛɚɜɨɜɧɭ, ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɲɦɚɬɤɢ ɤɪɚɫɢɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɤɨɲɬɨɜɧɢɯ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɪɟɱɟɣ… Ʉɚɠɭɬɶ, ɳɨ ɜ ɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɲɦɚɬɤɢ ɫɚɦɨɪɨɞɧɨɝɨ ɡɨɥɨɬɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ…» 1. ɑɨɦɭ ɫɚɦɟ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ ɬɚ ȱɫɩɚɧɿɹ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɢ ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ? 2. ɉɨɤɚɠɿɬɶ ɧɚ ɦɚɩɿ (ɞɢɜ. ɮɨɪɡɚɰ) ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ. ɑɢ ɫɩɪɚɜɞɢɥɢɫɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿɫɩɚɧɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ? 3. əɤ ɜɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ: «ȼɟɥɢɤɟ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɭ ɩɨɦɢɥɤɭ»? Ɉɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ. 2.3.ʮˍ˪˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢˊˇ˪ˌ˔ːˋˎˋ ʑ˃˔ˍˑˇ˃ʒ˃ˏ˃˕˃ʣˈ˓ː˃ːʛ˃ˆˈˎˎ˃ː? əɤ ȱɫɩɚɧɿɹ, ɬɚɤ ɿ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ, ɩɪɚɝɧɭɥɢ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɡɚɨɤɟɚɧɫɶɤɢɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ. Ɍɚ ɡɚɞɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɨɽɧ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɞɨɦɨɜɥɹɬɢɫɹ. ɍ 1494 ɪ. ɨɛɢɞɜɿ ɤɪɚʀɧɢ ɭɤɥɚɥɢ Ɍɨɪɞɟɫɿɥɶɹɫɶɤɭ ɭɝɨɞɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɥɿɧɿɽɸ ɩɨɞɿɥɭ ɨɛɪɚɥɢ ɦɟɪɢɞɿɚɧ, ɳɨ ɩɪɨɥɹɝɚɜ Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɨɸ. ɉɪɨɫɬɨɪɢ ɧɚ ɫɯɿɞ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɰɹɦ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɿɫɩɚɧɰɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ «ɞɨɡɜɿɥ» «ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ» ɡɚɯɿɞɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɠ ɭɫɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɟɪɲɨɫɬɿ: ɯɬɨ ɲɜɢɞɲɟ ɞɨɩɥɢɜɚɜ ɞɨ ɧɟɡɧɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɬɨɣ ɨɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ʀɯ ɫɜɨʀɦɢ. ɍ 1497 ɪ. ɜ ɨɤɟɚɧ «ɜɢɣɲɥɢ» ɤɨɪɚɛɥɿ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɜɟɥɶɦɨɠɿ ȼɚɫɤɨ (ȼɚɲɤɭ) ɞɚ Ƚɚɦɢ (*1469–†1524). Ɉɛɿɝɧɭɜɲɢ ɦɢɫ Ⱦɨɛɪɨʀ ɇɚɞɿʀ, ɜɨɧɢ ɞɿɫɬɚɥɢɫɹ ȱɧɞɿʀ ɚɠ 20 ɬɪɚɜɧɹ 1498 ɪɨɤɭ. Ɂɜɨɪɨɬɧɢɣ ɲɥɹɯ ɡɚɣɧɹɜ ɦɚɣɠɟ ɪɿɤ, ɞɜɚ ɤɨɪɚɛɥɿ ɡɚɬɨɧɭɥɢ, ɚɥɟ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɡɞɨɛɭɬɿ «ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɚɦɢ», ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɛɟɡɰɿɧɧɢɦɢ. ɍɩɟɪɲɟ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ, ɩɪɨ ɫɤɚɪɛɢ ɹɤɨʀ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ. Ɉɞɢɧ ɿɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ȼɚɫɤɨ ɞɚ Ƚɚɦɢ ɡɝɚɞɭɜɚɜ, ɳɨ ɚɪɚɛɢ ɩɪɢɜɿɬɚɥɢ ɩɪɢɛɭɥɶɰɿɜ ɫɥɨɜɚɦɢ: «əɤɢɣ ɱɨɪɬ ɜɚɫ ɫɸɞɢ ɩɪɢɧɿɫ?», ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɪɨɦɨɜɢɥɢ: «Ⱦɹɤɭɣɬɟ Ȼɨɝɨɜɿ ɧɚɜɤɨɥɿɲɤɢ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɪɢɜɿɜ ɜɚɫ ɭ ɤɪɚʀɧɭ ɬɚɤɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɛɚɝɚɬɫɬɜ». Ɂɝɨɞɨɦ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɰɿ ɜɢɬɿɫɧɢɥɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɡ ȱɧɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɨɤɟɚɧɭ ɬɚ ɛɟɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ ɡɚɩɚɧɭɜɚɥɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɨɞɚɯ. §2.ʑˈˎˋˍ˪ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ː˪˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕ˢXV–XVI˔˕. 19 ɍ ɠɨɜɬɧɿ 1519 ɪ. ɡ ɦɿɫɬɚ ɋɟɜɿɥɶɹ ɫɜɨɸ ɤɚɦɩɚɧɿɸ ɪɨɡɩɨɱɚɜ Ɏɟɪɧɚɧ (Ɏɟɪɧɚɧɞɨ) Ɇɚɝɟɥɥɚɧ (*1480–†1521). ɐɟɣ ɩɨɪɬɭɝɚɥɟɰɶ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ, ɨɞɧɚɤ ɡɞɨɛɭɜ ʀʀ ɜ ȱɫɩɚɧɿʀ. ȱ ɫɩɪɚɜɞɿ, ɦɟɬɚ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɜɢɞɚɜɚɥɚɫɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ — ɨɛɩɥɢɫɬɢ ɞɨɜɤɨɥɚ ɫɜɿɬɭ! Ɋɢɡɢɤɨɜɚɧɨ ɿ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣɧɨ, ɱɢ ɧɟ ɬɚɤ? Ƀɨɝɨ ɩ’ɹɬɶ ɜɿɬɪɢɥɶɧɢɤɿɜ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɩɪɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɭɡɞɨɜɠ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. Ȳɯ ɪɭɯ ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɥɢ ɲɬɨɪɦɢ ɬɚ ɦɨɪɨɡɢ. ɇɚ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɤɨɪɚɛɥɿɜ ɭɱɢɧɢɥɢ ɡɚɤɨɥɨɬ. Ⱦɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɧ ɧɟ ɡɞɚɜɫɹ — ɛɭɧɬɿɜɧɢɤɿɜ ɩɨɤɚɪɚɜ, ɡɚɩɚɫɢ ʀɠɿ ɩɨɩɨɜɧɢɜ. ɍɪɟɲɬɿ ɮɨɪɬɭɧɚ ɭɫɦɿɯɧɭɥɚɫɹ ɜɿɞɜɚɠɧɨɦɭ ɩɟɪɲɨɩɪɨɯɿɞɰɟɜɿ, ɿ ɜɿɧ ɨɦɢɧɭɜ ɉɿɜɞɟɧɧɭ Ⱥɦɟɪɢɤɭ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɬɨɤɭ, ɿɦɟɧɨɜɚɧɭ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɚ ɣɨɝɨ ɱɟɫɬɶ. ɍ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1520 ɪ. ɩɨɲɚɪɩɚɧɚ ɮɥɨɬɢɥɿɹ ɭɜɿɣɲɥɚ ɞɨ ɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ ɪɚɧɿɲɟ ɨɤɟɚɧɭ. Ɂɚ ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɛɭɥɚ ɿɞɟɚɥɶɧɚ ɩɨɝɨɞɚ. Ɍɨɦɭ Ɇɚɝɟɥɥɚɧ ɧɚɡɜɚɜ ɨɤɟɚɧ Ɍɢɯɢɦ. ɉɨɜɨɥɿ ɞɨɛɪɚɥɢɫɹ ɞɨ Ɏɿɥɿɩɩɿɧɫɶɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɿɜ. Ɍɭɬ Ɏɟɪɧɚɧ Ɇɚɝɟɥɥɚɧ ɜɢɪɿɲɢɜ ɧɚɜɟɪɧɭɬɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ. Ɂɚ ɰɟ ɣɨɝɨ ɜɛɢɥɢ. Ɍɚ ɦɨɪɹɤɢ, ɨɱɨɥɸɜɚɧɿ ɋɟɛɚɫɬɿɚɧɨɦ ɟɥɶ Ʉɚɧɨ, ɧɚɛɪɚɜɲɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɹɧɨɳɿɜ ɿ ɡɨɥɨɬɚ, ɩɪɨɞɨɜɠɢɥɢ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɸ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɟɪɟɫɧɹ 1521 ɪ. ɽɞɢɧɢɣ ɤɨɪɚɛɟɥɶ «ȼɿɤɬɨɪɿɹ» ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɪɿɞɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ ɋɟɜɿɥɶɹ. Ɂɚ ɩɟɪɲɟ ɧɚɜɤɨɥɨɫɜɿɬɧɽ ɩɥɚɜɚɧɧɹ ɋɟɛɚɫɬɿɚɧ ɟɥɶ Ʉɚɧɨ ɨɬɪɢɦɚɜ ɜɿɞ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ ɞɜɨɪɹɧɫɶɤɢɣ ɬɢɬɭɥ ɬɚ ɝɟɪɛ, ɫɟɪɟɞ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɟɦɧɨʀ ɤɭɥɿ ɣ ɧɚɩɢɫ: «Ɍɢ ɩɟɪɲɢɣ ɦɟɧɟ ɨɛɿɝɧɭɜ!». ɇɨɜɢɣ ɫɜɿɬ, ɹɤ ɣɨɝɨ ɣɦɟɧɭɜɚɜ Ⱥɦɟɪɿɝɨ ȼɟɫɩɭɱɱɿ, ɳɨɪɚɡ ɧɟɫɬɪɢɦɧɿɲɟ ɜɚɛɢɜ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿɜ. ɍɠɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ XVI ɫɬ. ɜɨɧɢ ɦɚɫɨɜɨ ɪɢɧɭɥɢ ɧɚ ɡɚɨɤɟɚɧɫɶɤɿ ɬɟɪɟɧɢ ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ ɫɥɚɜɢ, ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɛɚɝɚɬɫɬɜ. Ⱥ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ, ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɡɿɲɬɨɜɯɧɭɥɢ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɋɬɚɪɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɡ ɧɟɜɿɞɨɦɢɦɢ ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɪɨɞɚɦɢ, ɿ ɰɟ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɨɛɟɪɧɭɥɨɫɹ ɬɪɚɝɟɞɿɽɸ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɫɬɨɪɿɧ.
 • 11.
 • 12. ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ 20 1. ɑɨɦɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ ɬɚ ȱɫɩɚɧɿɹ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶ ɭɤɥɚɫɬɢ Ɍɨɪɞɟɫɿɥɶɹɫɶɤɭ ɭɝɨɞɭ? 2. ɉɨɤɚɠɿɬɶ ɧɚ ɦɚɩɿ (ɞɢɜ. ɮɨɪɡɚɰ) ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ȼɚɫɤɨ ɞɚ Ƚɚɦɢ ɬɚ Ɏɟɪɧɚɧɚ Ɇɚɝɟɥɥɚɧɚ. 3. əɤ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɣ ȱɫɩɚɧɿʀ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ ʀɯɧɿɦɢ ɦɨɪɟɩɥɚɜɰɹɦɢ ȱɧɞɿʀ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɲɥɹɯɭ? ˖˔˅˪˕˪ ː˃˕ˈ˓ˈː˃˘ʢˍ˓˃˫ːˋ 1492 ɪ. — ɩɟɪɲɚ ɩɨɞɨɪɨɠ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ ɞɨ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ 1492 ɪ. — ɨɞɧɚ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɩɢɫɟɦɧɢɯ ɡɝɚɞɨɤ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɡɚɤɿɜ 1497–1498 ɪ. — ɩɟɪɲɚ ɨɤɟɚɧɿɱɧɚ ɩɨɞɨɪɨɠ ȼɚɫɤɨ ɞɚ Ƚɚɦɢ ɜ ȱɧɞɿɸ 1494 ɪ. — ɣɦɨɜɿɪɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɚɝɞɟɛɭɪɡɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɦɿɫɬɭ Ʉɢʀɜ 1519–1521 ɪɪ. — ɩɟɪɲɚ ɧɚɜɤɨɥɨɫɜɿɬɧɹ ɩɨɞɨɪɨɠ Ɏɟɪɧɚɧɚ Ɇɚɝɟɥɥɚɧɚ ɣ ɋɟɛɚɫɬɿɚɧɚ ɟɥɶ Ʉɚɧɨ 1514 ɪ. — ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɥɢɬɨɜɫɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚ, ɨɱɨɥɸɜɚɧɨɝɨ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɨɦ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɢɦ, ɧɚɞ ɦɨɫɤɨɜɢɬɚɦɢ ɜ ɛɢɬɜɿ ɛɿɥɹ ɦɿɫɬɚ Ɉɪɲɚ 1. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɤɨɠɧɟ ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ: Ʉɨɥɢ ___? ɓɨ ___? ɏɬɨ ___? Ⱦɟ ___? Ɂɜɿɞɤɢ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ___? ɑɨɦɭ ___? əɤ ___? əɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ___? Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɜɨʀ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɤɥɚɫɿ. 2. ɍ ɱɨɦɭ, ɧɚ ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɦɚɫɨɜɢɯ ɦɿɝɪɚɰɿɣ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿɜ ɭ ɏVȱ–ɏVȱ ɫɬ., ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ? əɤɢɦɢ ɛɭɥɢ ʀɯɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ? 3. ɉɨɡɧɚɱɬɟ ɧɚ ɥɿɧɿʀ/ɫɬɪɿɱɰɿ/ɲɤɚɥɿ ɱɚɫɭ ɪɨɤɢ: ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ, ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ȼɚɫɤɨ ɞɚ Ƚɚɦɢ ɬɚ Ɏɟɪɧɚɧɚ Ɇɚɝɟɥɥɚɧɚ ɬɚ ɩɨɤɚɠɿɬɶ ɧɚ ɝɥɨɛɭɫɿ ʀɯ ɧɚɩɪɹɦɤɢ. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɿ ɡɚɩɢɲɿɬɶ ɜ ɡɨɲɢɬ 2-3 ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɿɜɧɹɧɧɹ. 4. ɍ ɩɟɪɲɭ ɧɚɜɤɨɥɨɫɜɿɬɧɸ ɩɨɞɨɪɨɠ Ɏɟɪɧɚɧ Ɇɚɝɟɥɥɚɧ ɜɢɪɭɲɢɜ ɿɡ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɫɭɞɧɚɦɢ ɣ 270-ɦɚ ɦɨɪɹɤɚɦɢ. ɉɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɥɢɲɟ ɽɞɢɧɢɣ ɜɿɬɪɢɥɶɧɢɤ ɿɡ 18-ɦɚ ɦɨɪɹɤɚɦɢ. Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɦɚɩɨɸ ɫɜɿɬɭ. 5. Ɉɰɿɧɿɬɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɚɩɭ, ɹɤ ɡɦɿɧɸɜɚɜɫɹ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɩɥɢɜɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ. 6. Ɋɨɡɜ’ɹɠɿɬɶ ɡɚɞɚɱɿ. Ⱥ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ Ʉɚɧɚɪɫɶɤɢɯ ɞɨ Ȼɚɝɚɦɫɶɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 6 000 ɤɦ. ɍ 1492 ɪ. ɬɪɢ ɜɿɬɪɢɥɶɧɢɤɢ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ ɩɨɞɨɥɚɥɢ ʀʀ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 35-ɬɢ ɞɿɛ. Ɉɛɱɢɫɥɿɬɶ ɫɟɪɟɞɧɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ (ɤɦ/ɝɨɞ.) ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ ɤɚɪɚɜɟɥɢ. Ȼ. ɍ 1873 ɪ. ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɀɭɥɶ ȼɟɪɧ ɧɚɩɢɫɚɜ ɪɨɦɚɧ «ɇɚɜɤɨɥɨ ɫɜɿɬɭ ɡɚ ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬ ɞɧɿɜ». ɑɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɬɚɤɭ ɩɨɞɨɪɨɠ ɤɚɪɚɜɟɥɨɸ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏVȱ ɫɬ.? ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɞɨɜɟɞɿɬɶ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɦɢ. §3.ʥˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪ˢˇˑˍˑˎ˖ˏ˄ˑ˅ˑ˫ʏˏˈ˓ˋˍˋ. ʖ˃˅ˑˡ˅˃ːːˢʜˑ˅ˑˆˑ˔˅˪˕˖ 21 §3.ʥˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪ˢˇˑˍˑˎ˖ˏ˄ˑ˅ˑ˫ʏˏˈ˓ˋˍˋ. ʖ˃˅ˑˡ˅˃ːːˢʜˑ˅ˑˆˑ˔˅˪˕˖ ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ ɜɢ, ɳɨ… ….. ɩɟɪɲɢɦ ɭ ɫɜɿɬɿ ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɜ ɩɢɫɟɦɧɿɫɬɶ ɧɚɪɨɞɭ ɦɚɣɹ ɭɪɨɞɠɟɧɟɰɶ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɢ ɘɪɿɣ Ʉɧɨɪɨɡɨɜ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɜ ɤɚɬɚɥɨɝ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɢɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɞɟɹɤɢɯ ɿɽɪɨɝɥɿɮɿɜ; ….. ɧɚɲ ɫɭɱɚɫɧɢɤ ɿɡ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɘɪɿɣ ɉɨɥɸɯɨɜɢɱ ɭ ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɜɩɟɪɲɟ ɜɢɬɥɭɦɚɱɢɜ ɜɚɠɥɢɜɢɣ «ɦɚɣɫɶɤɢɣ» ɿɽɪɨɝɥɿɮ «ɚɥɚɣ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɡɧɚɽ ɦɨɜɭ ɦɚɣɹ ɬɚ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ʀɯɧɶɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ ɜɚɪɬɨ ɡɧɚɬɢ ɣ ɪɨɡɭɦɿɬɢ: «Ɂɭɫɬɪɿɱ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ» — ɨɛɪɚɡɧɢɣ ɜɢɫɥɿɜ ɞɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ ȯɜɪɨɩɢ, Ⱥɡɿʀ ɬɚ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ. Ʉɨɥɨɧɿɚɥɶɧɚ ɿɦɩɟɪɿɹ — ɜɿɞ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɥɿɜ «ɤɨɥɨɧɿɹ» ɬɚ «ɿɦɩɟɪɿɹ»; ɞɟɪɠɚɜɚ, ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɚɛɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɤɨɥɨɧɿɹɦɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ʀɯɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɣ ɥɸɞɫɶɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Ʉɨɧɤɿɫɬɚ — ɜɿɞ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɨɝɨ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ»; ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɰɹɦɢ ɧɚɪɨɞɿɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ (ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ) ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɤɿɧɰɹ ɏV — ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏVȱ ɫɬ. hhttps://is.gd/hz120P QR 3.1. Ɇɚɥɿɧɱɟ — ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɤɚ ɿ ɞɪɭɠɢɧɚ Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ʉɨɪɬɟɫɚ. QR 3.2. ɒɨɤɨɥɚɞ ɩɪɢ ɞɜɨɪɿ ɚɰɬɟɤɿɜ. QR 3.3. ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɦɚɣɹ. 3.1.ʨˑː˃˖ˍˑ˅˙˪ˊː˃ˡ˕˟˒˓ˑ ˙ˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪˫ˇˑˍˑˎ˖ˏ˄ˑ˅ˑ˫ʏˏˈ˓ˋˍˋ? Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɜɿɞɚɥɢ ɩɪɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. Ɍɟɪɟɧɢ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚ ɘɤɚɬɚɧ (ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ Ɇɟɤɫɢɰɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ) ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɟɪɠɚɜɿ ɦɚɣɹ. Ȳɯ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɰɚɪ (ɚɯɚɜ), ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɨɛɨɠɧɸɜɚɥɢ. ȱɡ ɪɨɞɢɧɢ ɜɨɥɨɞɚɪɹ ɜɢɛɢɪɚɥɢ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɠɟɪɰɿɜ ɿ ɡɧɚɬɶ. (Ʉɪɿɦ ɡɚɦɨɠɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɪɿɡɧɹɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɬɚɬɭɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɧɚ ɬɨɞɿ, ɧɚɛɭɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ, ɤɨɫɨɨɤɿɫɬɶ.) ȼɩɥɢɜɨɦ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ (ɚɯɤɭɯɭɧɨɛ), ɹɤɿ ɫɬɟɠɢɥɢ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ, ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ, ɡɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɹ ɜ ɫɩɚɞɨɤ. Ɂɟɦɥɸ ɞɿɥɢɥɢ ɦɿɠ ɡɟɦɥɟɪɨɛɚɦɢ. Ɇɚɣɫɬɪɢ (ɚɯɧɭɟɧ) ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɪɟɦɿɫɧɢɱɿ ɜɢɪɨɛɢ. Ɇɚɣɹ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɭɦɿɥɢɫɹ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ
 • 13. ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ 22 ɬɨɦɚɬɿɜ, ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɩɟɪɰɸ, ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ, ɤɚɪɬɨɩɥɿ, ɬɸɬɸɧɭ ɬɨɳɨ. ȼɨɧɢ ɜɩɪɚɜɧɨ ɩɨɥɸɜɚɥɢ ɬɚ ɪɢɛɚɥɢɥɢ. ɉɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɿɽɪɨɝɥɿɮɿɱɧɢɦ ɩɢɫɶɦɨɦ, ɹɤɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɜ ɏɏ ɫɬ., ɚ ɬɚɤɨɠ, ɹɤ ɿ ɿɧɞɿɣɰɿ, ɜɜɟɥɢ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɭɥɶ» ɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ. ȼɨɧɢ ɡɜɨɞɢɥɢ ɫɬɚɞɿɨɧɢ ɞɥɹ ɝɪɢ ɜ ɦ’ɹɱ ɬɚ ɜɟɥɢɱɧɿ, ɩɪɢɤɪɚɲɟɧɿ ɛɚɪɟɥɶɽɮɚɦɢ ɯɪɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɢɣ «ɉɚɥɚɰ ɦɚɫɨɤ» ɨɡɞɨɛɢɥɢ ɫɨɬɧɹɦɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɛɨɝɚ ɑɚɤɚ, ɧɚɱɟɛɬɨ ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɤɚɪɚɬɢ ɜɿɪɨɜɿɞɫɬɭɩɧɢɤɿɜ. ȱɦɩɟɪɿɹ ɚɰɬɟɤɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ Ɇɟɤɫɢɰɿ ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟɸ ɤɟɪɭɜɚɥɢ ɨɤɪɟɦɿ ɪɨɞɢ, ɹɤɿ ɨɛɢɪɚɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɿɡ-ɩɨɦɿɠ ɤɪɚɳɢɯ. Ɉɞɧɚɤ ɡɝɨɞɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɜɥɚɞɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɿɜ ɬɚɤ ɡɦɿɰɧɿɥɚ, ɳɨ ɰɟ ɧɚɜɿɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɨɫɹ ɧɚ ɩɪɢɞɜɨɪɧɨɦɭ ɰɟɪɟɦɨɧɿɚɥɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨ ɜɨɥɨɞɚɪɹ ɡɚɛɨɪɨɧɹɥɨɫɹ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɫɩɢɧɨɸ, ɬɨɦɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɜɟɥɶɦɨɠɿ «ɡɚɞɤɭɜɚɥɢ» ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɡɟɦɥɟɪɨɛɢ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹɦ ʀɠɿ, ɩɨɥɸɜɚɧɧɹɦ, ɜɿɣɧɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɠ «ɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢ» ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɞɚɬɤɢ. Ɋɟɦɿɫɧɢɤɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɤɟɪɚɦɿɤɭ, ɨɛɪɨɛɥɹɥɢ ɦɟɬɚɥɢ, ɬɤɚɥɢ. ɋɬɨɥɢɰɹ ɚɰɬɟɤɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ — ɦɿɫɬɨ Ɍɟɧɨɱɬɢɬɥɚɧ — ɩɨɫɬɚɥɚ ɡɚ ɱɿɬɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ. Ȳʀ ɩɟɪɟɬɢɧɚɥɢ ɤɚɧɚɥɢ, ɭɜɿɧɱɭɜɚɥɢ ɩɿɪɚɦɿɞɢ ɧɚ ɱɟɫɬɶ ɛɨɝɚ Ʉɟɬɰɚɥɶɤɨɚɬɥɹ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɜɚɝ ɡɜɟɥɢ ɫɬɚɞɿɨɧ. ɇɟɜɿɞ’ɽɦɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɛɪɹɞɿɜ ɿ ɰɟɪɟɦɨɧɿɣ ɫɥɭɝɭɜɚɥɚ ɦɭɡɢɤɚ. Ⱦɿɹɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɲɤɨɥɢ. Ɍɟɧɨɱɬɢɬɥɚɧ, ɫɬɨɥɢɰɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɰɬɟɤɿɜ, ɦɚɤɟɬ. 1. Ɇɟɪ Ɍɟɦɩɥɨ (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɯɪɚɦ). 2. ɉɿɜɤɪɭɝɥɢɣ ɯɪɚɦ (ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ȿɯɟɤɚɬɥɶ-Ʉɟɰɚɥɶɤɨɚɬɥɶ). 3. ɐɨɦɩɚɧɬɥɿ (ɫɬɿɧɚ ɱɟɪɟɩɿɜ). 4. Ȼɚɥ. 5. Ȼɭɞɢɧɨɤ Ɉɪɥɿɜ. 6. Ȼɭɞɢɧɨɤ əɝɭɚɪɿɜ. 7. ɏɪɚɦ Ɍɟɡɤɚɬɥɿɩɨɤɚ. 8. ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɯɪɚɦ ɿ ɩɿɜɧɿɱɧɢɣ ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɯɪɚɦ. 9. ȼɿɜɬɚɪ ɐɨɦɩɚɧɬɥɿ. 10-16. ɏɪɚɦɢ. 17. ɋɜɹɬɢɧɹ ȿɯɟɤɚɬɥɶ. 18. Ɍɨɡɩɚɥɚɬɥɶ. 19. Ʉɚɥɶɦɟɤɚɤ (ɲɤɨɥɚ) §3.ʥˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪ˢˇˑˍˑˎ˖ˏ˄ˑ˅ˑ˫ʏˏˈ˓ˋˍˋ. ʖ˃˅ˑˡ˅˃ːːˢʜˑ˅ˑˆˑ˔˅˪˕˖ 23 ɐɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ ɿɧɤɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɉɟɪɭ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ. ȱɧɤɢ ɜɿɪɢɥɢ, ɳɨ ɡɿɪɤɢ ɡɚɫɟɥɟɧɿ ɪɨɡɭɦɧɢɦɢ ɿɫɬɨɬɚɦɢ, ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɞɨ ɥɸɞɟɣ. ȼɨɧɢ ɫɤɥɚɥɢ ɬɨɱɧɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɧɚ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ. Ɍɚɤɨɠ ɡɧɚɥɢɫɹ ɧɚ ɰɿɥɸɳɢɯ ɬɪɚɜɚɯ ɬɚ ɯɿɪɭɪɝɿʀ. Ⱦɥɹ ɡɚɩɢɫɿɜ ɿ ɨɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɜɭɡɥɢɤɨɜɟ ɩɢɫɶɦɨ ɤɿɩɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɜ ɸɜɟɥɿɪɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ. Ɂɨɥɨɬɨ ɜɜɚɠɚɥɢ ɫɜɹɳɟɧɧɢɦ ɫɨɧɰɟɫɹɣɧɢɦ ɦɟɬɚɥɨɦ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏVȱ ɫɬ. ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ Ʉɭɫɤɨ ɞɨɫɹɝɥɨ ɜɿɧɰɹ ɤɪɚɫɢ. Ⱦɜɟɪɿ ɭɫɿɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɡɨɥɨɬɢɥɢ, ɩɚɥɚɰ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɨɡɞɨɛɢɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɡɨɥɨɬɢɦɢ ɮɿɝɭɪɚɦɢ — ɡɦɿɹɦɢ, ɱɟɪɟɩɚɯɚɦɢ, ɹɳɿɪɤɚɦɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɜɚɝɨɦɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɞɨɤɨɥɭɦɛɨɜɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɢɫɹ ɡ ɪɚɛɫɬɜɨɦ, ɥɸɞɨɠɟɪɫɬɜɨɦ, ɤɪɢɜɚɜɢɦɢ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɧɹɦɢ. ɉɨɪɭɱ ɿɡ ɦɚɣɹ, ɚɰɬɟɤɚɦɢ ɬɚ ɿɧɤɚɦɢ ɠɢɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɿɞɥɟɝɥɿ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɿ, ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɽɞɧɨɫɬɿ. ɐɢɦ ɭɦɿɥɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɹ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɜɨɸɜɚɧɶ. 1. əɤɢɦ ɛɭɜ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɣɹ, ɚɰɬɟɤɿɜ, ɿɧɤɿɜ? 2. ɓɨ ɧɨɜɨɱɚɫɧɿ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɡɚɩɨɡɢɱɢɥɢ ɜ ɬɭɛɿɥɶɰɿɜ ɞɨɤɨɥɭɦɛɨɜɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ? 3. Ɂɚ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɜɟɪɫɿɣ, ɧɚɡɜɚ ɦɿɫɬɚ Ɍɟɧɨɱɬɢɬɥɚɧ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡ ɦɨɜɢ ɚɰɬɟɤɿɜ ɧɚɱɟɛɬɨ ɨɡɧɚɱɚɥɚ «ɦɿɫɬɨ ɤɨɥɸɱɢɯ ɤɚɤɬɭɫɿɜ». əɤ ɜɢ ɣɨɝɨ ɧɚɡɜɚɥɢ ɛ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɦɚɤɟɬɚ ɬɚ ɩɪɨɱɢɬɚɜɲɢ ɩɿɞɩɢɫɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ? 3.2.ʨˑ˕˃ˍˈ«ˍˑːˍ˪˔˕˃»˪˘˕ˑ˕˃ˍ˪ˍˑːˍ˪˔˕˃ˇˑ˓ˋ? ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɿɫɩɚɧɰɿ ɨɞɪɚɡɭ ɜɡɹɥɢɫɹ ʀʀ ɤɨɥɨɧɿɡɭɜɚɬɢ. Ɂɛɿɞɧɿɥɿ ɪɢɰɚɪɿ ɩɨɦɱɚɥɢ ɞɨ ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɭ ɝɨɧɢɬɜɿ ɡɚ ɡɨɥɨɬɨɦ, ɤɭɩɰɿ ɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɧɨɜɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɦɨɧɚɯɢ ɠ ɪɭɲɢɥɢ ɧɚɜɟɪɬɚɬɢ ɹɡɢɱɧɢɤɿɜ ɭ ɤɚɬɨɥɢɰɬɜɨ. Ʉɨɠɟɧ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɜ ɫɜɨʀ ɰɿɥɿ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɡɜɭɱɚɥɨ ɹɤ «ɤɨɧɤɿɫɬɚ», ɬɨ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɜɚɥɢ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɚɦɢ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ 1517–1518 ɪɪ. ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɡɚɝɿɧ Ɏɪɚɧɫɿɫɤɨ ȿɪɧɚɧɞɟɫɚ ɞɟ Ʉɨɪɞɨɛɢ, ɧɢɲɩɨɪɹɱɢ ɡɚ ɫɤɚɪɛɚɦɢ, ɜɢɫɚɞɢɜɫɹ ɧɚ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ ɘɤɚɬɚɧ. ɉɪɢɛɭɥɶɰɿɜ ɱɟɤɚɥɚ ɩɪɢɽɦɧɚ
 • 14. ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ 24 ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɤɚ: ɜɟɥɢɱɧɿ ɦɿɫɬɚ ɡ ɤɚɦ’ɹɧɢɦɢ ɛɭɞɿɜɥɹɦɢ, ɩɚɥɚɰɚɦɢ, ɩɿɪɚɦɿɞɚɦɢ, ɯɪɚɦɚɦɢ. ɐɟ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɡɿɬɤɧɭɥɢɫɹ ɡ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɽɸ ɦɚɣɹ. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɿ ɡɭɫɬɪɿɥɢ ɝɨɫɬɢɧɧɨ, ɚɥɟ ɨɛɟɪɟɠɧɨ. Ȳɯ ɠɚɯɚɜ ɜɢɝɥɹɞ ɜɟɪɲɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɨɧɹɯ, ɚ ɡɚɥɩ ɜɨɝɧɟɩɚɥɶɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɧɚɝɚɞɭɜɚɜ ɧɟɛɟɫɧɢɣ ɝɪɿɦ. ɍ ɬɭɛɿɥɶɰɿɜ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ ɡɚ ɱɟɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɦɢɪ. Ɍɚ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɣɨɝɨ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ. ȼɨɧɢ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɡɧɟɜɚɠɢɥɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɨɪɹɞɤɢ ɿ ɩɿɞɤɨɪɢɥɢ ɦɚɣɹ. ȼɿɞ ɧɢɯ ɞɿɡɧɚɥɢɫɹ ɩɪɨ ɿɧɲɿ ɛɚɝɚɬɿ ɤɪɚʀ. Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɿɞɤɨɪɢɥɢ ɦɚɣɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ XVII ɫɬ. ɑɢɦɚɥɢɦɢ ɩɨɤɥɚɞɚɦɢ ɡɨɥɨɬɚ ɜɨɥɨɞɿɥɢ ɚɰɬɟɤɢ. Ⱦɨɜɿɞɚɜɲɢɫɶ ɩɪɨ ɰɟ, ɜ 1519 ɪ. ɨɡɛɪɨɽɧɚ ɜɚɬɚɝɚ Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ʉɨɪɬɟɫɚ, ɳɨ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚ 600 ɜɨɹɤɿɜ, 16 ɜɟɪɲɧɢɤɿɜ, 13 ɝɚɪɦɚɬ ɬɚ ɤɿɥɶɤɚɫɨɬ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɜɢɪɭɲɢɥɚ ɧɚ ɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹ «ɚɰɬɟɰɶɤɨʀ» ɿɦɩɟɪɿʀ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɩɚɞɧɢɤɿɜ ɞɨɥɭɱɢɥɢɫɹ ɩɥɟɦɟɧɚ, ɹɤɿ ɜɨɪɨɝɭɜɚɥɢ ɡ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ Ɇɨɧɬɟɫɭɦɨɸ ȱȱ. Ƀɨɝɨ ɩɿɞɫɬɭɩɧɨ ɩɨɥɨɧɢɥɢ, ɨɞɧɚɤ ɩɿɞɞɚɧɿ ɩɨɜɫɬɚɥɢ ɣ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɞɚɬɢ ɪɿɲɭɱɢɣ ɛɿɣ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɚɦ. ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜ ɞɨɥɢɧɿ Ɉɬɭɦɛɚ, ɩɨɞɟɣɤɭɸɬɶ, ɦɚɣɠɟ 100 ɬɢɫ. ɚɰɬɟɤɿɜ ɡɚɡɧɚɥɢ ɩɨɪɚɡɤɢ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɚɫɨɬ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɫɨɸɡɧɢɤɿɜ. ȼ ɚɬɚɤɭ ɪɢɧɭɥɚ ɿɫɩɚɧɫɶɤɚ ɤɿɧɧɨɬɚ, ɩɪɨɬɢ ɹɤɨʀ ɿɧɞɿɚɧɰɿ ɜɨɸɜɚɬɢ ɝɟɬɶ ɧɟ ɜɦɿɥɢ. Ɂɝɨɞɨɦ ɡɞɚɥɚɫɹ ɿ ɛɭɥɚ ɡɧɢɳɟɧɚ ɫɬɨɥɢɰɹ Ɍɟɧɨɱɬɢɬɥɚɧ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɚɰɬɟɤɿɜ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɿɫɧɭɜɚɬɢ, Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ʉɨɪɬɟɫ ɭɩɪɚɜɥɹɜ ɡɚɜɨɣɨɜɚɧɢɦɢ ɜ Ɇɟɤɫɢɰɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ, ɚ ɧɚ ɦɿɫɰɿ Ɍɟɧɨɱɬɿɥɬɚɧɭ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɦɿɫɬɚ Ɇɟɯɿɤɨ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɪɨɡɩɪɚɜɥɹɥɢɫɹ ɡ ɿɧɤɚɦɢ ɜ ɉɿɜɞɟɧɧɿɣ Ⱥɦɟɪɢɰɿ. ɉɨɯɿɞ ɭ 1532 ɪ. ɨɱɨɥɢɜ Ɏɪɚɧɫɿɫɤɨ ɉɿɫɚɪɪɨ. Ƀɨɝɨ «ɚɪɦɿɹ» — ɰɟ ɥɢɲɟ 62 ɜɟɪɲɧɢɤɢ ɬɚ 102 ɩɿɯɨɬɢɧɰɿ. Ɇɿɡɟɪɧɨ, ɱɢ ɧɟ ɬɚɤ? ɉɪɨɬɟ ɿɫɩɚɧɰɿ ɪɨɡɛɢɥɢ ɩɪɢɞɜɨɪɧɭ ɫɬɨɪɨɠɭ ɣ ɡɚɯɨɩɢɥɢ ɿɧɤɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ Ⱥɬɚɯɭɚɥɶɩɭ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɨ ɲɜɢɞɤɨ. ȼɿɧ ɩɨɦɢɥɢɜɫɹ, ɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɜɲɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɹɤ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ. ɉɿɞɤɨɪɸɜɚɱɿ ɡɚɠɚɞɚɥɢ ɜɢɤɭɩɭ — ɩɨɧɚɞ 5 ɬɨɧɧ ɡɨɥɨɬɚ ɿ 12 ɬɨɧɧ ɫɪɿɛɥɚ. Ʉɨɥɢ ɠ ɿɧɤɢ ɡɿɛɪɚɥɢ ɤɨɲɬɨɜɧɨɫɬɿ, Ɏɪɚɧɫɿɫɤɨ ɉɿɫɚɪɪɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɡɜɟɥɿɜ ɫɬɪɚɬɢɬɢ ɩɨɥɨɧɟɧɨɝɨ, ɨɩɿɫɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜɲɢ ɧɨɜɨɝɨ, ɩɨɤɿɪɧɨɝɨ, ɜɨɥɨɞɚɪɹ. ɐɟ ɩɨɥɟɝɲɢɥɨ ɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹ ɣ ɩɨɝɪɚɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɨɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ȳʀ ɠɢɬɟɥɿɜ ɬɢɫɹɱɚɦɢ ɡɝɚɧɹɥɢ ɜ ɤɨɩɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚ ɩɥɚɧɬɚɰɿʀ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɝɢɧɭɥɢ ɜɿɞ ɜɚɠɤɨʀ ɩɪɚɰɿ ɿ ɝɨɥɨɞɭ. ȱɧɮɟɤɰɿɣɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɡɚɜɟɡɟɧɿ ɡ ȯɜɪɨɩɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɧɢɳɢɥɢ ɿɧɞɿɚɧɰɿɜ. Ⱦɨ 1572 ɪ. ɛɟɡɦɟɠɧɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɩɿɜɞɟɧɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɤɚ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɩɿɞ ɿɫɩɚɧɫɶɤɢɦ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ. Ʉɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɩɟɪɟɩɥɚɜɥɹɥɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɡɨɥɨɬɿ ɜɢɬɜɨɪɢ ɿɧɤɫɶɤɢɯ ɭɦɿɥɶɰɿɜ. Ɇɿɫɿɨɧɟɪɢ ɧɚɜɟɪɬɚɥɢ «ɩɨɝɚɧ» ɭ ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɟɠ ɡɧɢɳɭɸɱɢ ɞɚɜɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɭ ɫɚɦɨɛɭɬɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. §3.ʥˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪ˢˇˑˍˑˎ˖ˏ˄ˑ˅ˑ˫ʏˏˈ˓ˋˍˋ. ʖ˃˅ˑˡ˅˃ːːˢʜˑ˅ˑˆˑ˔˅˪˕˖ 25 Ɉɩɢɫ ɪɢɧɤɭ ɚɰɬɟɤɿɜ ɿɡ ɤɧɢɠɤɢ Ȼɟɪɧɚɥɹ Ⱦɿɚɫɚ ɞɟɥɶ Ʉɚɫɬɿɥɶɣɨ «ɉɪɚɜɞɢɜɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɇɨɜɨʀ ȱɫɩɚɧɿʀ», 1576 ɪ.: «…ȱ ɨɫɶ ɭ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɦɢ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɞɨ ɸɜɟɥɿɪɿɜ, ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɡɨɥɨɬɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɞɨɪɨɝɢɯ ɬɤɚɧɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɚɛɿɜ ɿ ɪɚɛɢɧɶ. Ɋɚɛɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɛɭɜ ɧɿɬɪɨɯɢ ɧɟ ɦɟɧɲɢɣ ɡɚ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɝɜɿɧɟɣɫɶɤɢɯ ɛɪɚɧɰɿɜ; ɧɟɜɿɥɶɧɢɤɢ ɦɚɥɢ ɧɚ ɫɨɛɿ ɨɲɢɣɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɿ ɞɨ ɞɨɜɝɢɯ ɝɧɭɱɤɢɯ ɠɟɪɞɢɧ; ɦɚɥɨ ɯɬɨ ɡ ɧɟɜɿɥɶɧɢɤɿɜ ɦɿɝ ɜɿɥɶɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ… ȼɚɪɬɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɟ, ɳɨ ɜ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɩɪɨɞɚɜɚɥɢ «ɚɦɚɬɥ», ɬɨɛɬɨ ɩɚɩɿɪ, ɚ ɜ ɿɧɲɨɦɭ — ɲɬɭɱɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɞɥɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɤɭɪɿɧɧɹ, «ɬɸɬɸɧɢ», ɞɚɥɿ — ɩɚɯɨɳɿ ɪɿɡɧɿ, ɡɚɩɚɲɧɿ ɦɚɡɿ ɿ ɩɪɢɬɢɪɚɧɧɹ, ɞɚɥɿ — ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɫɿɧɧɹ. Ȼɭɥɨ ɨɤɪɟɦɟ ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɫɨɥɿ, ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɹɞ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɤɪɟɦɿɧɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɥɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɦɭɡɢɱɧɢɯ…» 1. ɑɨɦɭ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ ɡɚɝɨɧɢ ɥɟɝɤɨ ɡɞɨɛɭɜɚɥɢ ɩɟɪɟɦɨɝɢ ɧɚɞ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ ɜɿɣɫɶɤɚɦɢ ɿɧɞɿɚɧɰɿɜ? 2. ɑɨɦɭ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɠɨɪɫɬɨɤɨ ɩɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɡ ɬɭɛɿɥɶɰɹɦɢ ɬɚ ɛɟɡɠɚɥɶɧɨ ɧɢɳɢɥɢ ʀɯɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ? 3. ɉɿɫɥɹ ɜɢɫɚɞɤɢ ɧɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ ɭɡɛɟɪɟɠɠɿ Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ʉɨɪɬɟɫ ɧɚɤɚɡɚɜ ɡɚɬɨɩɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɪɚɛɥɿ. ɑɨɦɭ ɜɿɧ ɬɚɤ ɭɱɢɧɢɜ? ɓɨ ɧɢɧɿ ɨɡɧɚɱɚɽ ɭɫɬɚɥɟɧɢɣ ɜɢɫɥɿɜ «ɫɩɚɥɢɬɢ ɤɨɪɚɛɥɿ»? 3.3.ʮˍ˪˦˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍ˪ˍ˓˃˫ːˋˇˑˎ˖˚ˋˎˋ˔ˢˇˑˑ˔˅ˑ˦ːːˢ ʜˑ˅ˑˆˑ˔˅˪˕˖?ʮˍ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ˎˋ˔ˢˍˑˎˑː˪˃ˎ˟ː˪˪ˏ˒ˈ˓˪˫? ɍ ɡɚɜɨɣɨɜɚɧɨɦɭ ɇɨɜɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɿɫɩɚɧɰɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɜɨɽ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɧɚɛɭɬɢɯ ɤɨɥɨɧɿɹɯ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɜɿɰɟɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ ɇɨɜɚ ȱɫɩɚɧɿɹ (1535 ɪ.), ɤɭɞɢ ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɩɿɜɧɿɱɧɨ- ɣ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɬɚ ɉɟɪɭ (1542 ɪ.) ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɨɤɪɿɦ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɨʀ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ. Ɍɚɦɬɟɲɧɿ ɡɟɦɥɿ ɪɨɡɞɚɜɚɥɢ ɤɨɥɨɧɿɫɬɚɦ. ȼɨɧɢ ɡɦɭɲɭɜɚɥɢ ɚɛɨɪɢɝɟɧɿɜ (ɤɨɪɿɧɧɢɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ) ɩɥɚɬɢɬɢ ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɿ. ɍɫɿ ɩɪɨɬɟɫɬɢ ɠɨɪɫɬɨɤɨ ɩɪɢɞɭɲɭɜɚɥɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤ ɦɨɜɢɥɨɫɹ ɜɢɳɟ, ɿɧɞɿɚɧɰɿ ɦɚɫɨɜɨ ɝɢɧɭɥɢ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɪɭɤ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɿɜ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɩɪɢɧɟɫɟɧɢɯ ɧɢɦɢ. Ɇɿɫɰɟɜɿ ɠɢɬɟɥɿ ɧɟ ɦɚɥɢ ɿɦɭɧɿɬɟɬɭ ɜɿɞ ɜɿɫɩɢ, ɬɢɮɭ, ɤɨɪɭ, ɝɪɢɩɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɪɚɡɧɢɯ ɧɟɞɭɝ, ɳɨ ɦɢɬɬɽɜɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɢɫɹ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɦ, ɧɟɦɨɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɡɛɪɨɹ. ɇɚɞɬɨ ɜɢɫɨɤɚ ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɫɩɨɧɭɤɚɥɚ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚɦɿɧɧɨʀ ɞɚɪɦɨɜɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ. Ɍɨɦɭ ɜɠɟ ɜɿɞ 1518 ɪ. ɞɨ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɡɚɜɨɡɢɥɢ ɪɚɛɿɜ ɡ Ⱥɮɪɢɤɢ. Ȳɯɧɹ ɜɢɫɧɚɠɥɢɜɚ ɩɪɚɰɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɿɫɩɚɧɰɹɦ ɫɬɚɥɢɣ
 • 15. ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ 26 ɞɨɫɬɚɬɨɤ, ɯɨɱɚ, ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɚɮɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɩɟɪɟɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɜɢɧɢɳɟɧɧɹ. Ɇɨɝɭɬɧɿɫɬɶ ȱɫɩɚɧɿʀ ɡɪɨɫɬɚɥɚ, ɳɨ ɧɟɩɨɤɨʀɥɨ ɿɧɲɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. ȼɨɧɢ ɬɟɠ ɩɪɚɝɧɭɥɢ ɫɬɚɬɢ ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɦɢ ɿɦɩɟɪɿɹɦɢ. ɍ 1497 ɪ., ɤɨɥɢ ɫɥɚɜɚ ɩɪɨ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɚ ɞɨɫɹɝɥɚ Ⱥɧɝɥɿʀ, ɤɭɩɰɿ ɡ ɦɿɫɬɚ Ȼɪɿɫɬɨɥɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɸ ɱɟɪɟɡ Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɭ. Ƚɟɧɭɟɡɟɰɶ Ⱦɠɨɜɚɧɧɿ Ʉɚɛɨɬɬɨ, ɡɿɛɪɚɜɲɢ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ- ɽɞɢɧɨɦɭ ɤɨɪɚɛɥɿ ɞɨɫɹɝ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚ ɇɶɸɮɚ- ɭɧɞɥɟɧɞ ɿ ɨɝɨɥɨɫɢɜ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɤɨɪɨɧɢ. Ɉɞɧɚɤ ɚɧɿ ɡɨɥɨɬɚ, ɚɧɿ ɫɪɿɛɥɚ ɬɚɦ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ. ɏɨɱɚ ɞɨɜɤɿɥɶɧɿ ɜɨɞɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɩɥɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɥɨɜɭ ɬɪɿɫɤɢ ɣ ɨɫɟɥɟɞɰɸ, ɚɧɝɥɿɣɰɿ ɜɫɟ ɠ ɡɚɫɟɥɹɥɢ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɡɧɿɲɟ. Ɏɪɚɧɰɭɡ ɀɚɤ Ʉɚɪɬɶɽ ɞɨɩɥɢɜ ɞɨ ɩɿɜɧɿɱɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɛɟɪɟɝɿɜ ɭ 1534 ɪ. Ɂɭɫɬɪɿɜɲɢ ɬɭɛɿɥɶɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɥɸɜɚɥɢ ɧɚ ɯɭɬɪɹɧɢɯ ɡɜɿɪɿɜ, ɜɿɧ ɡɚɩɢɬɚɜ, ɹɤ ɡɜɟɬɶɫɹ ʀɯɧɹ ɤɪɚʀɧɚ. Ɉɞɢɧ ɿɡ ɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɜ: «Ʉɚɧɚɞɚ!» (ɳɨ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɨɡɧɚɱɚɥɨ: «ə ɜɚɫ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɸ»!). ɐɹ ɧɚɡɜɚ ɡɝɨɞɨɦ ɭɫɬɚɥɢɥɚɫɹ ɡɜɢɱɧɨɸ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ. Ȳʀ ɡɟɦɥɿ ɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ Ɏɪɚɧɰɿʀ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɩɚɧɰɿɜ, ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɨɥɨɧɿɡɚɬɨɪɢ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɦɢɪɨɥɸɛɧɨ. Ɍɚɦɬɟɲɧɿ ɿɧɞɿɚɧɰɿ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɥɢ ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɬɨɠ ɝɪɚɛɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɟ ɛɭɥɨ ɫɟɧɫɭ. Ɍɨɦɭ ɩɟɪɲɿ ɩɪɢɛɭɥɶɰɿ- ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɧɚ ɡɟɦɥɿ, ɞɨɝɥɹɞɚɥɢ ɡɚ ɯɭɞɨɛɨɸ, ɩɨɥɸɜɚɥɢ. ȼɨɧɢ ɧɟɪɿɞɤɨ ɤɭɩɭɜɚɥɢ ɡɟɦɥɿ ɱɢ ɨɛɦɿɧɸɜɚɥɢ ʀɯ ɧɚ ɩɪɢɜɟɡɟɧɿ ɬɨɜɚɪɢ. ȱ ɥɢɲɟ ɜ XVII ɫɬ., ɤɨɥɢ ɜɢɯɿɞɰɿɜ ɿɡ ȯɜɪɨɩɢ ɩɨɛɿɥɶɲɚɥɨ, ʀɦ ɫɬɚɥɨ ɬɿɫɧɨ. ɉɪɨɬɢ ɚɛɨɪɢɝɟɧɿɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɡɛɪɨɸ. Ȳɯ ɡɚɝɚɧɹɥɢ ɡ ɨɛɠɢɬɢɯ ɦɿɫɰɶ ɿ ɫɟɥɢɥɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɚɰɿɹɯ — ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɹɤɿ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɩɨɤɢɞɚɬɢ. 1. Ⱦɨɜɟɞɿɬɶ, ɳɨ ȱɫɩɚɧɿɹ ɫɬɚɜɚɥɚ ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɸ ɿɦɩɟɪɿɽɸ. 2. ɑɟɪɟɡ ɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɏɪɢɫɬɨɮɨɪɨɦ Ʉɨɥɭɦɛɨɦ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɣ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɇɨɜɢɣ ɫɜɿɬ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿ ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɤɨɥɨɧɿɡɚɬɨɪɢ? ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɿ ɡɚɩɢɲɿɬɶ ɭ ɡɨɲɢɬ ɞɜɿ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɞɚɱɿ. 3. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ «ɡɭɫɬɪɿɱ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ» ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɤɿɫɬɢ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨ-ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ. §3.ʥˋ˅˪ˎ˪ˊ˃˙˪ˢˇˑˍˑˎ˖ˏ˄ˑ˅ˑ˫ʏˏˈ˓ˋˍˋ. ʖ˃˅ˑˡ˅˃ːːˢʜˑ˅ˑˆˑ˔˅˪˕˖ 27 ˖˔˅˪˕˪ ː˃˕ˈ˓ˈː˃˘ʢˍ˓˃˫ːˋ 1517–1518 ɪɪ. — ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɩɿɞ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɦ Ɏɪɚɧɫɿɫɤɨ ȿɪɧɚɧɚ ɞɟ Ʉɨɪɞɨɛɢ ɩɿɞɤɨɪɸɜɚɥɢ ɧɚɪɨɞ ɦɚɣɹ 1517–1519 ɪɪ. — ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɢɣ ɦɚɣɫɬɟɪ Ɏɪɚɧɰɢɫɤ ɋɤɨɪɢɧɚ ɡɚɫɧɭɜɚɜ ɞɪɭɤɚɪɧɸ ɜ ɦɿɫɬɿ ɉɪɚɝɚ, ɞɟ ɜɢɞɚɜ ɉɫɚɥɬɢɪ ɿ «Ȼɿɛɥɿɸ ɪɭɫɶɤɭ» ɤɢɪɢɥɢɱɧɢɦ ɲɪɢɮɬɨɦ 1519 ɪ. — ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɩɿɞ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɦ Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ʉɨɪɬɟɫɚ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɰɬɟɤɿɜ 1532 ɪ. — ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪɢ ɩɿɞ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɦ Ɏɪɚɧɫɿɫɤɨ ɉɿɫɚɪɪɨ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɿɧɤɿɜ 1532 ɪ. — ɦɿɫɬɨ Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɣ ɫɬɚɥɨ ɪɟɡɢɞɟɧɰɿɽɸ ɤɪɢɦɫɶɤɨɬɚɬɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɿ ɫɬɨɥɢɰɟɸ Ʉɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɯɚɧɫɬɜɚ 1. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɤɨɠɧɟ ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ: Ʉɨɥɢ ___? ɓɨ ___? ɏɬɨ ___? Ⱦɟ ___? Ɂɜɿɞɤɢ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ___? ɑɨɦɭ ___? əɤ ___? əɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ___? Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɜɨʀ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɤɥɚɫɿ. 2. Ⱥ. əɤ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɧɤɿɫɬɚ», «ɤɨɧɤɿɫɬɚɞɨɪ», «ɿɧɞɿɚɧɟɰɶ», «ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɚ ɿɦɩɟɪɿɹ», «ɡɭɫɬɪɿɱ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ»? ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɞɜɨɦɚ-ɬɪɶɨɦɚ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ. Ɋɨɡɬɚɲɭɣɬɟ ʀɯ ɭ ɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. Ȼ. əɤ ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɜɩɥɢɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬ? 3. Ⱥ. ɍɤɥɚɞɿɬɶ ɿ ɧɚɤɪɟɫɥɿɬɶ ɭ ɡɨɲɢɬɿ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ ɤɨɧɤɿɫɬɢ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨ-ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. Ȼ. ɉɨɤɚɠɿɬɶ ɧɚ ɦɚɩɿ (ɞɢɜ. ɮɨɪɡɚɰ) ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. 4. Ⱥ. ɑɨɦɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɤɪɚʀɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ, ɛɿɥɶɲɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɭ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ Ⱥɦɟɪɢɤɢ — ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ, ɜ Ʉɚɧɚɞɿ — ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ? Ȼ. ɑɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨ-ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ ɤɨɥɨɧɿɡɚɰɿɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɜɿɞ ɬɿɽʀ, ɳɨ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɿɫɩɚɧɰɿ? 5. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɿ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɫɜɿɬɿ ɩɿɫɥɹ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ. 6. Ⱥ. Ɉɛ’ɽɞɧɚɣɬɟɫɹ ɜ ɬɪɢ ɩɚɪɢ ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ Microsoft Office PowerPoint ɚɛɨ Microsoft Office Publisher ɫɬɜɨɪɿɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɱɢ ɛɭɤɥɟɬ «ɐɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɨɥɭɦɛɨɜɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ (ɦɚɣɹ, ɚɰɬɟɤɢ, ɿɧɤɢ)». ɉɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɣɬɟ ɫɜɨʀ ɜɢɬɜɨɪɢ ɜ ɤɥɚɫɿ. Ȼ. Ɋɨɡɝɥɹɧɶɬɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɱɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɹ. Ɂɚɩɢɲɿɬɶ «ɩɨ- ɦɚɣɫɶɤɢ» ɱɢɫɥɚ 20, 35, 47, 59.
 • 16. ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ 28 §4.ʠ˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ ˍ˃˒˪˕˃ˎ˪˔˕ˋ˚ːˋ˘˅˪ˇːˑ˔ˋː ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ ɜɢ, ɳɨ… ….. ɡɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɜɟɪɫɿɹɦɢ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɚ ɫɨɥɟɜɚɪɧɹ (ɧɢɧɿ ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ), ɹɤɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɡ ɏȱV ɫɬ.; ….. «ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɰɿɧ» ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɮɿɥɶɜɚɪɤɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ ɉɨɥɶɫɶɤɨɦɭ, ɚ ɰɟ, ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ, ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɩɿɞɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɬɚ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ ɪɭɫɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɿ ɜɚɪɬɨ ɡɧɚɬɢ ɣ ɪɨɡɭɦɿɬɢ: Ȼɭɪɠɭɚɡɿɹ — ɜɿɞ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ «ɛɭɪɠɭɚɡɿ» — «ɦɿɫɬɹɧɢ»; ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɜɟɪɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɹɤɨʀ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɚɦɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɠɢɜɭɬɶ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɜɿɞ ɧɚɣɦɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. Ʉɚɩɿɬɚɥɿɡɦ — ɜɿɞ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ «ɤɚɩɿɬɚɥɿɫ» — «ɝɨɥɨɜɧɢɣ»; ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɥɚɞ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɡɧɚɪɹɞɞɹ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɣɦɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. Ɇɚɧɭɮɚɤɬɭɪɚ — ɜɿɞ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɯ ɫɥɿɜ «ɦɚɧɭɫ» — «ɪɭɤɚ» ɿ «ɮɚɤɬɭɪɚ» — «ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ»; ɫɩɨɫɿɛ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɭɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɨɞɿɥɨɦ «ɨɩɟɪɚɰɿɣ» ɦɿɠ ɧɚɣɦɚɧɢɦɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ. ɇɚɣɦɚɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ — ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɚɣɧɹɥɚɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɞɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ, ɭɤɥɚɜɲɢ ɭɫɧɭ ɱɢ ɩɢɫɶɦɨɜɭ ɭɝɨɞɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɦɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɭ ɝɪɨɲɨɜɭ ɚɛɨ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ. «Ɋɟɜɨɥɸɰɿɹ ɰɿɧ» — ɪɿɡɤɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɿɫɥɹ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɦɚɫɨɜɢɦ ɧɚɩɥɢɜɨɦ ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɿɡ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. https://is.gd/rJEMOm QR 4.1. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɧɨɜɢɧɤɢ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ. 4.1.ʮˍ˪ˊˏ˪ːˋ˅˪ˇ˄˖ˎˋ˔ˢ˅ʲ˅˓ˑ˒˪ ˒˪˔ˎˢʑˈˎˋˍˋ˘ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ːˋ˘˅˪ˇˍ˓ˋ˕˕˪˅? əɤ ɦɨɜɢɥɨɫɹ ɜɢɳɟ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ ɡɭɫɬɪɿɥɢɫɹ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ — ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ. ɇɚ ɦɚɩɚɯ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɨɛɪɢɫɢ ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɦɚɬɟɪɢɤɿɜ. ɇɚɭɤɨɜɰɿ, ɩɪɚɜɢɬɟɥɿ, ɞɭɯɿɜɧɢɤɢ, ɦɚɧɞɪɿɜɧɢɤɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɥɢɫɹ, ɳɨ ɡɟɦɥɹ ɤɭɥɹɫɬɚ. ɉɿɡɧɚɸɱɢ ɣ ɨɫɜɨɸɸɱɢ §4.ʠ˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢˍ˃˒˪˕˃ˎ˪˔˕ˋ˚ːˋ˘˅˪ˇːˑ˔ˋː 29 Ⱥɦɟɪɢɤɭ, ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ «ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ» ɡɿ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ ɿɧɞɿɚɧɰɿɜ. ɀɢɬɟɥɿ ɋɬɚɪɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ʀɠɿ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɬɚɥɚ ɤɚɪɬɨɩɥɹ — «ɞɪɭɝɢɣ ɯɥɿɛ», ɳɨ ɜɪɹɬɭɜɚɥɨ ɜɿɞ ɝɨɥɨɞɭ ɱɢɦɚɥɨ ɥɸɞɟɣ. Ɍɚɤɨɠ ɩɨɫɦɚɤɭɜɚɥɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ, ɹɤɨɸ ɳɟ ɣ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɥɢ ɯɭɞɨɛɭ. Ɂɜɢɱɧɢɣ ɪɚɰɿɨɧ ɩɨɩɨɜɧɢɥɢ ɚɧɚɧɚɫɢ, ɫɬɪɭɱɤɨɜɢɣ ɩɟɪɟɰɶ, ɤɚɤɚɨ, ɤɚɜɚ, ɬɸɬɸɧ, ɬɨɦɚɬɢ, ɩɨɞɟɲɟɜɲɚɜ ɰɭɤɨɪ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɞɨ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɞɨɩɪɚɜɥɹɥɢ ɩɲɟɧɢɰɸ, ɠɢɬɨ, ɹɛɥɭɤɚ, ɰɢɬɪɭɫɨɜɿ, ɧɚ ɧɟɨɡɨɪɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ ɪɨɡɜɨɞɢɥɢ ɫɜɢɧɟɣ, ɤɿɡ, ɨɜɟɰɶ, ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɝɚɬɭ ɯɭɞɨɛɭ, ɤɨɧɟɣ. Ɂɚɯɨɩɥɟɧɿ ɬɟɪɟɧɢ ɨɫɜɨɸɜɚɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɛɪɨɣɧɨ, ɚ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨ. əɡɢɱɧɢɰɬɜɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨɫɹ ɦɿɫɰɟɦ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɭ. ȼ ɡɚɨɤɟɚɧɫɶɤɢɯ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɯ ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɢ ɦɿɫɿʀ, ɰɟɪɤɜɢ ɿ ɲɤɨɥɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɜɿ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɽɞɧɚɥɢɫɹ, ɡɛɚɝɚɱɭɸɱɢ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ, ɯɨɱɚ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ «ɫɥɚɛɲɚ» ɜɬɪɚɱɚɥɚ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿ ɪɢɫɢ. ɉɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɥɨɧɿɹɯ ɫɩɪɢɹɥɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. ȼɿɞ XVI ɫɬ. ɝɨɥɨɜɧɿ ɬɨɪɝɨɜɿ ɲɥɹɯɢ ɡɦɿɫɬɢɥɢɫɹ ɡ Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɋɟɪɟɞɡɟɦɧɨɝɨ ɦɨɪɿɜ ɞɨ Ⱥɬɥɚɧɬɢɤɢ. ȼɩɥɢɜ Ƚɚɧɡɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɬɚ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɯ ȼɟɧɟɰɿʀ ɿ Ƚɟɧɭʀ ɡɦɟɧɲɭɜɚɜɫɹ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ Ʌɿɫɚɛɨɧ, ɋɟɜɿɥɶɹ, Ʌɨɧɞɨɧ, Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦ, ɿɧɲɿ ɩɨɪɬɨɜɿ ɦɿɫɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɢ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɨɦɟɪɰɿʀ. Ɍɚɤ ɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ «ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɣ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ», ɹɤɢɣ ɩɨɽɞɧɭɜɚɜ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɤɪɚɦ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɛɭɜɚɜ ɿɡ-ɡɚ ɨɤɟɚɧɭ, ɦɨɝɥɢ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ ɤɭɩɰɿ. ȱɧɲɿ ɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɢɫɨɤɿ ɦɢɬɚ. ɋɭɫɿɞɧɿ ɩɪɚɜɢɬɟɥɿ ɡɚɡɞɪɢɥɢ ɦɚɞɪɢɞɫɶɤɨɦɭ ɞɜɨɪɭ, ɬɨɦɭ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɢ ɪɿɡɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɰɿ ɡɨɫɟɪɟɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɨɫɜɨɽɧɧɿ Ⱥɮɪɢɤɢ ɿ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɞɨ Ⱥɡɿʀ. Ⱥ ɦɨɧɚɪɯɢ Ⱥɧɝɥɿʀ ɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɫɜɨʀɦ ɤɚɩɟɪɚɦ («ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ» ɩɿɪɚɬɚɦ) ɝɪɚɛɭɜɚɬɢ ɿɫɩɚɧɫɶɤɿ ɜɿɬɪɢɥɶɧɢɤɢ. Ɍɚɤɟ «ɪɨɛɿɧɝɭɞɫɶɤɟ» ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɟ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ ɝɚɧɟɛɧɢɦ ɿ ɧɚɛɭɥɨ ɧɟɚɛɢɹɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɬɟɩɟɪ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɩɢ ɡɚɥɟɠɚɥɨ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɧɢɯ ɞɚɥɟɤɢɯ ɤɨɥɨɧɿɣ. Ɍɚɦ ɧɨɜɨɫɩɟɱɟɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɿ ɩɨɪɹɞɤɭɜɚɥɢ ɩɨ-ɫɜɨɽɦɭ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨ-ɯɢɠɚɰɶɤɢ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɤɨɩɚɥɶɧɿ, ɞɟ ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɜɢɞɨɛɭɜɚɥɢ ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɿ ɦɟɬɚɥɢ. ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɜɢɜɨɡɢɥɢ ʀɯ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɭ, ɳɨ ɜɢɥɢɥɨɫɹ ɜ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɂɚɦɨɪɫɶɤɿ ɡɨɥɨɬɨ ɣ ɫɪɿɛɥɨ ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ, ɳɨ ɚɠ… ɡɧɟɰɿɧɢɥɢɫɹ.
 • 17. ʟˑˊˇ˪ˎ1.ʑʔʚʗʙʶʒʔʝʒʟʏʣʶʦʜʶʑʶʓʙʟʗʡʡʮʡʏʠʡʏʜʝʑʚʔʜʜʮ ʙʏʞʶʡʏʚʶʠʡʗʦʜʗʤʑʶʓʜʝʠʗʜ 30 ȼɢ ɠ, ɦɚɛɭɬɶ, ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɣ ɿɧɲɿ ɬɨɜɚɪɢ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɥɢ — ɬɚɤɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɡɜɚɥɢ «ɪɟɜɨɥɸɰɿɽɸ ɰɿɧ». ȼɨɧɚ, ɫɜɨɽɸ, ɱɟɪɝɨɸ, «ɡɚɩɭɫɬɢɥɚ» ɿɧɲɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɣɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɚɥɿ. 1. əɤ ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ, ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɿɫɥɹ ȼɟɥɢɤɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ? 2. Ɂɝɚɞɚɣɬɟ ɫɜɨɽ ɬɢɠɧɟɜɟ ɦɟɧɸ. əɤɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɇɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ? 3. ȱɡ ɡɚɦɨɪɫɶɤɢɯ ɤɨɥɨɧɿɣ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɟɦɚɥɨ ɤɨɪɢɫɬɿ. ɓɨ ɧɚɜɡɚɽɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɧɢ «ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɢ» ɬɭɛɿɥɶɰɹɦ? 4.2.ʮˍˊ˃˓ˑˇˉ˖˅˃˅˔ˢˍ˃˒˪˕˃ˎ˪ˊˏ?ʨˑ˕˃ˍˈˏ˃ː˖˗˃ˍ˕˖˓˃? ȼɟɥɢɤɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɡɦɿɧɢ ɭ ɜɡɚɽɦɢɧɚɯ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ. Ɋɢɰɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɨɥɿɬɬɹɦɢ ɡɚɜɡɹɬɨ ɜɢɧɢɳɭɜɚɥɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɜ ɤɪɢɜɚɜɢɯ ɜɿɣɧɚɯ, ɡɚɫɬɭɩɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɡɚɩɨɜɡɹɬɥɢɜɿ ɥɸɞɢ. ɑɚɫɬɨ ɜɨɧɢ ɩɨɯɨɞɢɥɢ ɡɿ ɫɬɚɧɭ «ɬɢɯ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ», ɚɥɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɤɨɩɢɱɢɥɢ ɩɟɜɧɿ ɤɨɲɬɢ ɿ ɞɨɦɨɝɥɢɫɹ ɜɩɥɢɜɨɜɨɫɬɿ. Ʉɨɪɨɥɿ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɰɢɦ «ɧɟɲɥɹɯɟɬɧɢɦ» ɛɚɝɚɱɚɦ ɩɪɢɜɿɥɟʀ. Ɍɚɤ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿ ɞɠɟɧɬɪɿ — ɧɟɬɢɬɭɥɨɜɚɧɿ ɞɪɿɛɧɿ ɣ ɫɟɪɟɞɧɿ ɲɥɹɯɬɢɱɿ, ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɞɜɨɪɹɧɢ ɦɚɧɬɿʀ, ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɜɚɥɢ ɬɢɬɭɥɢ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɱɢɧɨɜɧɢɰɶɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ. ɉɪɨ ɰɟ ɣɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɞɚɥɿ. ɉɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɡɚɜɟɡɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɨ ȯɜɪɨɩɢ ɫɩɪɢɹɥɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɸ ɜ ɪɭɤɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ ɱɢɦɚɥɢɯ ɫɬɚɬɤɿɜ — ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ. ɓɟ ɜɿɞ ɏȱȱȱ–XIV ɫɬ. ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɠɢɜɚɥɢ ɜ ȱɬɚɥɿʀ, ɞɟ ɜɨɧɨ ɨɡɧɚɱɚɥɨ «ɰɿɧɧɿɫɬɶ», «ɝɪɨɲɿ, ɹɤɿ ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɩɪɢɛɭɬɨɤ». ɉɟɪɲɢɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɤɭɩɰɿ- ɧɟɝɨɰɿɚɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɞɚɜɚɥɢ ɫɯɿɞɧɿ ɩɪɹɧɨɳɿ, ɬɚ ɛɚɧɤɿɪɢ ɦɿɫɬ-ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ — ɜɨɧɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɥɢ ɧɚɜɿɬɶ ɤɨɪɨɥɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɡɨɥɨɬɨ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɧɚɞɬɨ ɞɟɲɟɜɢɦ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚɥɢ ɰɿɧɢ ɧɚ ɯɚɪɱɿ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɡɪɨɫɬɚɥɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɫɬ, ɚ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɫɚɞɢɛ ɬɚ ɭɝɿɞɶ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɥɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ, ɨɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɨɜɧɭ. ɓɨɛ ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɛɚɝɚɬɿɬɢ, ɜɨɧɢ ɜɤɥɚɞɚɥɢ ɡɚɪɨɛɥɟɧɟ ɜ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɚɪɟɧɭ ɜɢɣɲɥɢ ɛɭɪɠɭɚɡɿɹ ɿ ɧɚɣɦɚɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ. ɇɚɣɦɚɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɧɟ ɦɿɝ, ɹɤ ɪɟɦɿɫɧɢɤ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɢɪɿɛ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨ ɤɿɧɰɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɿɧ ɧɟ ɦɚɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɡɚɬɟ ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɜɩɪɚɜɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɹɤɭɫɶ ɨɞɧɭ, ɧɟɫɤɥɚɞɧɭ «ɨɩɟɪɚɰɿɸ». ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨ ɤɿɥɶɤɚ, ɡɝɨɞɨɦ ɞɟɫɹɬɤɢ, ɫɨɬɧɿ ɬɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ — ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɚɯ, ɞɟ ɜɪɭɱɧɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢ ɬɨɜɚɪɢ ɞɥɹ ɡɛɭɬɭ. ȱ ɯɨɱɚ ɪɟɦɿɫɧɢɱɿ ɰɟɯɢ ɩɪɨɬɢɜɢɥɢɫɹ §4.ʠ˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢˍ˃˒˪˕˃ˎ˪˔˕ˋ˚ːˋ˘˅˪ˇːˑ˔ˋː 31 ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɸ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ XVII–XVIII ɫɬ. ɫɚɦɟ ɬɚɤɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɚɛɭɥɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ȯɜɪɨɩɿ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɥɢ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ, ɡɦɿɲɚɧɿ ɬɚ ɪɨɡɫɿɹɧɿ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɢ. ɍ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɛɪɨɛɤɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɞɟɬɚɥɟɣ ɿ «ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ» ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɨɞɧɿɣ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤ ɮɭɧɤɰɿɨ- ɧɭɜɚɥɢ ɞɪɭɤɚɪɧɿ, ɞɟ ɿ ɩɚɩɿɪ ɩɪɟɫɭɜɚɥɢ, ɿ ɤɧɢɝɢ ɜɢɞɚɜɚɥɢ. Ɂɦɿɲɚɧɿ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɢ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɦɟɪɟɠɭ ɬɚɤɢɯ ɫɨɛɿ «ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ» ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɿ «ɨɩɟɪɚɰɿʀ», ɦɚɣɫɬɪɭɜɚɥɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ. Ɉɩɿɫɥɹ ɜɨɧɢ ɩɨɬɪɚɩɥɹɥɢ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɨɫɟɪɟɞɤɭ, ɞɟ ʀɯ ɩɪɢɩɚɫɨɜɭɜɚɥɢ ɞɨɤɭɩɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɝɨɞɢɧɧɢɤɚɪɿ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɸɱɢ ɪɨɡɫɿɹɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶ ɫɤɭɩɨɜɭɜɚɜ ɝɨɬɨɜɿ ɜɢɪɨɛɢ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɪɟɦɿɫɧɢɤɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ʀɯ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɿ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦɢ. Ɍɚɤ ɞɿɹɥɢ ɸɜɟɥɿɪɢ. Ɇɚɧɭɮɚɤɬɭɪɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ «ɩɪɚɛɚɬɶɤɚɦɢ» ɮɚɛɪɢɤ ɿ ɡɚɜɨɞɿɜ. 1. əɤ «ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɰɿɧ» ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ? 2. ɏɬɨ ɬɚɤɿ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢ? 3. ɑɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɛɭɪɠɭɚ ɿ ɮɟɨɞɚɥɢ? 4.3.ʮˍˊˏ˪ːˡ˅˃ˎˑ˔ˢ˒ˑ˅˔ˢˍˇˈːːˢ˦˅˓ˑ˒ˈˌ˙˪˅ ˖˒˓ˑˇˑ˅ˉʟ˃ːː˟ˑˆˑʜˑ˅ˑˆˑ˚˃˔˖? Ɋɚɧɧɿɣ ɇɨɜɢɣ ɱɚɫ ɩɪɢɧɿɫ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ. ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ ȯɜɪɨɩɢ ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɦɧɨɠɢɥɨɫɹ ɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ XVI–XVII ɫɬ. ɞɨɫɹɝɥɨ ɩɨɡɧɚɱɤɢ 200 ɦɥɧ ɨɫɿɛ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɟɥɹɧɢ. Ɂɪɨɫɥɨ ɱɢɫɥɨ ɦɿɫɬ, ɞɟ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɨɫɹ ɩɨɧɚɞ 20 ɬɢɫ. ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ. Ɏɥɨɪɟɧɰɿɹ, ȼɟɧɟɰɿɹ, Ɇɚɪɫɟɥɶ, ɇɟɚɩɨɥɶ, Ɋɢɦ, Ʌɨɧɞɨɧ, Ⱥɧɬɜɟɪɩɟɧ ɫɬɚɥɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢ «ɦɟɝɚɩɨɥɿɫɚɦɢ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɧɢɯ ɨɫɟɥɢɥɨɫɹ ɩɨɧɚɞ 100 ɬɢɫ. ɦɿɫɬɹɧ. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿɲɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ. əɤɳɨ ɜ ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɿɤɢ ɫɨɪɨɤɚɪɿɱɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ ɫɬɚɪɨɸ, ɬɨ ɜ XVII ɫɬ. ɰɟɣ ɪɭɛɿɠ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜɫɹ ɧɚ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ. «ɉɨɞɨɪɨɫɥɿɲɚɥɢ» ɲɥɸɛɢ — ɯɥɨɩɰɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɫɿɦ’ʀ ɭ 25-26 ɪɨɤɿɜ, ɚ ɞɿɜɱɚɬɚ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡɚɦɿɠ ɭ 22- 23 ɪɨɤɢ. Ⱦɟɞɚɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɦɨɥɨɞɢɦ ɥɸɞɹɦ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɨɛɢɪɚɬɢ ɩɚɪɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɛɟɡ ɩɪɢɦɭɫɭ ɛɚɬɶɤɿɜ. Ƚɨɥɨɞ ɬɚ ɟɩɿɞɟɦɿʀ ɭɫɟ ɳɟ ɡɚɛɢɪɚɥɢ ɬɢɫɹɱɿ ɠɢɬɬɿɜ. «Ⱦɿɜɱɢɧɚ ɡ ɩɟɪɥɨɜɨɸ ɫɟɪɟɠɤɨɸ», ɯɭɞɨɠɧɢɤ əɧ ȼɟɪɦɟɪ, 1665 ɪ.