Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eko atik ve çevre sağlik kurumu ve tehlikeli atik yönetimi sunum

Hastanelerde tehlikeli atık yönetimi sorunlarınız için hizmet sunuyoruz.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Eko atik ve çevre sağlik kurumu ve tehlikeli atik yönetimi sunum

 1. 1. SASAĞĞLIK KURUMLARILIK KURUMLARI Tehlikeli AtıklarıTehlikeli Atıkları && YönetimiYönetimi EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş.
 2. 2. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. SUNUM İÇERİĞİ • YASA VE YÖNETMELİKLER • HASTANE TEHLİKELİ ATIKLARI • TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ – Atık Envanteri – Atıkların Toplanması ve Geçici Depolanması – Atık Gönderilmesi – Atık Beyanı Yapılması ve Kayıtlar – Atık Yönetim Planı
 3. 3. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. SAĞLIK KURUMLARI ATIKLARININ YÖNETİMİ HANGİ ATIK GURUPLARINI HEDEF ALIR ATIK DAĞILIMI NASILDIR
 4. 4. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. SAĞLIK KURUMU ATIKLARI NASIL SINIFLANDIRILIR Riskli Atık (% 20 ) Risksiz Atık ( % 20 ) Hastane Atığı ( % 100 ) Hastane Atığı (100 %) Medikal Atık ( 14,5 %) •Enfekte atık •Patolojik Atık • Sivri ve keskinler Kimyasal Atık ( 5 %) Diğer ( 0,5 %) Değersiz Çöp ( 40 %) •Fotokimyasal Atıklar • İlaçlar • Diğer Kimyasal Atıklar • Radyoaktif • Sitotoksik. Geri Dönen ( 40 %)
 5. 5. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. YUKARIDAKİ TÜM ATIK GURUPLARI SAĞLIK KURUMU ATIKLARI YÖNETİMİ KAPSAMINDADIR VE HER ATIK TÜRÜNE AİT UYULMASI VE UYGULANMASI ZORUNLU OLAN YÖNETMELİKLER MEVCUTTUR
 6. 6. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. TEHLİKELİ ATIKLAR İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER  ÇEVRE KANUNU  YÖNETMELİKLER ile belirlenmiştir. YASA VE YÖNETMELİKLERYASA VE YÖNETMELİKLER
 7. 7. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. • 2872 sayılı Çevre Kanununda;  Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. hükmü  Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. hükümleri yer almaktadır. YASA VE YÖNETMELİKLER EKO ATIK VE ÇEVRE
 8. 8. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. • Hastanelerden kaynaklanan atıklar, Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından Yayımlanmış Olan;  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22 Temmuz 2005)  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14 Mart 2005)  Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (05 Temmuz 2008) doğrultusunda değerlendirilmelidir. YASA VE YÖNETMELİKLER
 9. 9. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. YASA VE YÖNETMELİKLER • Tıbbi atık yönetmeliği’nde Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıştırılamaz EK-2’de F grubu altında yer alan genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Bu atıkların bertarafı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılır. hükümleri yer almaktadır
 10. 10. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. TIBBİ ATIK YÖNETMELİĞİ Tehlikeli Atık: Fiziksel ya da kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısıyla özel işleme tabi tutulacak atıklar. YURDUMUZDA GEÇERLİ TANIMLAMALAR YASA VE YÖNETMELİKLER 
 11. 11. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre Atık üreticisinin yükümlülükleri a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla, c) …atıklarını tesislerinde geçici olarak depolanması durumunda valilikten izin almakla, d) Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla, f) Atığın niteliğinin belirlenmesi gibi yapılan harcamaları karşılamakla g) …atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak ,iki ay içinde valiliğe göndermekle YASA VE YÖNETMELİKLER
 12. 12. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre Atık üreticisinin yükümlülükleri h) Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) doldurmakla m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz emniyetli ve uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla , konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla, n) Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarını altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını en fazla 180 gün geçici depolayabilir. YASA VE YÖNETMELİKLER
 13. 13. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen kurum kuruluş ve işletmeler için ön görülen idari yaptırımlar, faaliyetten men ve idari nitelikte para cezalarıdır.  Bilgi ve Belge Vermeme : 9420 TL ( AYP , Atık beyanları …)  Tehlikeli Atıklar : 778000 TL – 7780000 TL ( Kanun da ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlara aykırı olarak davranmak.) YASA VE YÖNETMELİKLER
 14. 14. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. I- Tehlikeli Atık Yönetim Planı hazırlanması • Tehlikeli atıkların tespiti • Tehlikeli atıkların tahmini yıllık miktarlarının belirlenmesi • Lisanslı kuruluşlar ile sözleşmelerin yapılması • Atıkların kaynağında ayrı ve tanımlı ( uluslararası standartlara uygun ) bir şekilde toplanmasının başlanması • Tehlikeli atık geçici depolama alanının oluşturulması • Atık yönetim planının doldurulması • Çevre İl Müdürlüğüne Atık Yönetim Planı gönderilmesi TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ
 15. 15. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. • TEHLİKELİ ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ -PATLAYICI (E) -OKSİTLEYİCİ (O) -YÜKSEK ORANDA TUTUŞABİLEN (F+) -TUTUŞABİLEN (F) -TAHRİŞ EDİCİ (Xi) -ZARARLI (Xn) -TOKSİK(T) -KANSEROJEN (T - Xn) -KOROZİF (C) -MUTAJENİK (T – Xn) -EKOTOKSİK (N) TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ
 16. 16. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. Gelişen teknoloji ve yasal düzenlemeler çevre hizmetlerinin daha ince ve detaylı yönetimini gerektirmektedir. ATIK YÖNETİMİNDE UYULMASI GEREKEN BASAMAKLARATIK YÖNETİMİNDE UYULMASI GEREKEN BASAMAKLAR TEHLİKELİ ATIKLARIN – ENVANTERİ, TOPLANMASI – LİSANSLI ARAÇLAR İLE TAŞINMASI – ARA DEPOLANMASI – GERİ KAZANIMI & BERTARAFI
 17. 17. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. Hastaneler de tehlikeli atık üreten üniteler Yüksek düzey dezenfektanların ( örneğin gluteraldehid içeren) kullanıldığı üniteler (18 01 06)  Ameliyathaneler  Kadın Doğum  Gastroenteroloji  Üroloji  Cerrahi Klinikler  Anjio Kliniği  Acil Servis  Cerrahi Klinikler  KBB  Diş ATIK ENVANTERİ
 18. 18. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. ATIK ENVANTERİ Onkolojik Atıklar(18 01 08)  Onkoloji Kliniği  Ayaktan kemoterapi Kliniği Kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri
 19. 19. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. • Laboratuvar atıkları  Merkez Laboratuvar A) Cihaz Atıkları(18 01 06) 1. Elisa 2. Sereloji 3. Hematoloji 4. Koagulasyon 5. Hormon 6. Biyokimya ATIK ENVANTERİ B) Kontamine Ambalaj(15 01 10) Boş reagent ambalajları
 20. 20. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. • Pataloji Laboratuvarı HİSTOPATOLOJİ A) Cihaz Atıkları(18 01 06)  Doku Takip Cihazı  Boya Cihazı : Hematoksilen, Eozim … boyaları B) Kimyasal Atıklar(18 01 06)  Etanol  Ksilen  Formaldehid ATIK ENVANTERİ
 21. 21. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. • MAKROSKOPİ  Formaldehid (18 01 06) ATIK ENVANTERİ MİKROBİYOLOJİ Boya atığı
 22. 22. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. STERİLİZASYON (15 01 10)  Etilen Oksit Kartuşları  Hidrojen Peroksit Kartuşları  Formaldehid ATIK ENVANTERİ AMELİYATHANE - Anestezi Anestezik gaz ambalajı Entübasyon tüpü Airway
 23. 23. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. • DİŞ  Amalgam (18 01 10) • ECZANE  Kullanım süresi geçmiş ilaçlar  Bozulmuş aşı, serum … (18 01 06) ATIK ENVANTERİ
 24. 24. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. ATIK ENVANTERİ • Laboratuarlar  Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar (16 03 03)  Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar (16 03 05)  Laboratuar kimyasal karışımları (16 05 06)  Iskarta organik kimyasallar (16 05 07)  Iskarta anorganik kimyasallar (16 05 08)
 25. 25. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş.  Floresanlar (20 01 21)  Hava Filtreleri , üstübü (15 02 02)  Kartuş ve tonerler (08 03 17)  Yalıtım Malzemeleri (17 06 03)  Tehlikeli metal (17 04 09)  Tehlikeli maddeler içeren kablolar (17 04 10) ATIK ENVANTERİ GENEL ATIKLAR
 26. 26. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. • Atık Varillerimiz ATIKLARIN TOPLANMASI VE GEÇİCİ DEPOLANMASI
 27. 27. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. KİŞİSEL KORUYUCULAR ATIKLARIN ALINMASI VE GEÇİCİ DEPOLANMASI
 28. 28. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. ATIKLARIN TOPLANMASI VE GEÇİCİ DEPOLANMASI • ATIKLARIN DÖKÜLMESİ SAÇILMASI DURUMUNDA ALINACAK TEDBİRLER
 29. 29. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. ATIKLARIN ALINMASI VE GEÇİCİ DEPOLANMASI • Hastaneler atıklarını; hastane sınırları içinde ünite ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla sorumludurlar. BETON ZEMİN
 30. 30. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. ATIKLARIN TOPLANMASI VE GEÇİCİ DEPOLANMASIATIKLARIN TOPLANMASI VE GEÇİCİ DEPOLANMASI DİKKAT TEHLİKELİ ATIK MAZGALI OLAN TEHLİKELİ ATIK ETİKETİ
 31. 31. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. ATIKLARIN GÖNDERİLMESİ • Dolan atık varillerini kodları ile lojistik birimine iletilmesi • Her bir atık kodu için ayrı UATF formu bulundurulması • Yükleme aşamasında yeterli personel bulundurulmalı
 32. 32. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. ATIKLARIN GÖNDERİLMESİ • KİMYASAL ATIK KABUL KRİTERLERİ - Atık üreticisi, göndereceği her bir atık türü için temsili numune alarak, akredite çevre analiz laboratuarından herhangi birinde atık analizi yaptırmak için göndermelidir. - Atık üreticisi kimyasal atıklar ile ilgili olarak göndereceği atık hakkında, atığın içerdiği kimyasalların “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) “ larını atık kabul departmanımıza iletmelidir
 33. 33. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. ATIK BEYANI YAPILMASI VE KAYITLAR UATF atık üreticisi tarafından bağlı bulundukları İl Çevre ve Şehircilik müdürlüklerinden alınır.
 34. 34. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. ATIK BEYANI YAPILMASI VE KAYITLAR 1) Atık alımı sırasında Yeşil nüsha hastanede bırakılır 2) Atık tesise kabul edildikten sonra beyaz ve pembe nüshalar hastaneye iletilir 3) Hastane yeşil nüshanın aslını, pembe yada beyazın fotokopisini İl Çevre Müdürlüğüne bir dilekçe ile teslim eder. Kendisi için yeşil nüshanın fotokopisini alır. 4) Pembe ve beyaz nüshaları 3 yıl saklar, denetleme anında denetçiye gösterir
 35. 35. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. EKO ATIK VE ÇEVRE A.Ş. KİMDİR • EKO ATIK VE ÇEVRE A.Ş., özellikle sağlık kurumları atıkları ve tehlikeli atık yönetimleri üzerinde 13-14 seneye yakın bir süredir; • Danışmanlık, temsilcilik, tıbbi atık sterilizasyon cihazları üreticiliği, sterilizasyon tesis işletmeciliği, tehlikeli atık ara depolama işletmeciliği yapmış olan bir ekip tarafından organize edilmiştir. • İzmir, Torbalı’ da bir tehlikeli atık ara depolama tesisi kurmaktadır. • Sağlık kurumu atıkları ve tehlikeli atık yönetim danışmanlığı , tehlikeli atık taşımacılığı ve ara depolama faaliyetleriyle hizmetinizdedir.
 36. 36. EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. TEŞEKKÜRLER EKO ATIK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. Çapak Mahallesi 2594 Sokak No: 24 Torbalı-İzmir info@ekoatik.com www.ekoatik.com Meltem Sultan Üçem, 0.533.108 82 85 Dr. Cemal Kaldırımcı, 0.532.454 90 77

×