ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
20
4:
4.3:
! " #$
!
!
" !
# $% % & !
'
" ( $% % & !
# )( $% % & !
!
# )( $% % & !
* ) ' ( !
" + , -%
./+ !
" +
0 )%
, % ! !
" 1
# 1 ()
. % &' ( !
& & )
* ( + , ,! + , -+ , #$ ,
$ - )
! : !
! : ! . $'
& & ) /
!
& & ) /
! : 0 1*
& & )
! : ( *$ !
B.
1. + ,! + 0
1. + 0
!
B.
1. + ,! + 0
1. + 0
"# $ % & ! ' ( !
2 : &' & 1 0! $ ) + ;
B.
1. + ,! + 0
2. ,! + 0
)!
) 1 : G1 $ .3,3. G2 $ K2,4
B.
1. + ,! + 0
2. ,! + 0
*# $ % & ! ' ( !
2 : &' & 1 0! $ &,! ) + ;
B.
1. + ,! + 0
3. %#$ , $ - (1. ' )
+# $ % & ! ' ( !
( : $ ( ( *$ #$ , $ - & ,*1 ( (0* & ( ) $
) 1
( : $ ( ( *$ #$ , $ - & ,*1 ( (0* & ( ) $
($)* $ ! + ' 1 0 . 3$ 1 0 *+ & ,, #$ , $ - .
B.
1. + ,! + 0
3. %#$ , $ - (2. 1 ' %#$ , $ - )
,!
3$ #$ , $ - & ( ) $ & $ & (- & * (& * $ (
' (0!) ,*1 .
• $ ' *$$ ( « 1 #» $ ) ! & ( $ $ & (-! ( ,
+ $ $ ) ' $ & $ 0*
) 1 1 4$ %($', $
+ 1 ' ( & (- $ v1) + 1 ' ( & (- $
v2)
B.
1. + ,! + 0
3. %#$ , $ - (3. *1 %#$ , $ - )
#!
1 ,# ( &, ) 1 ' #$ , $ - ,
.
) 1
1 ,, '+ *1
• 3$ 1 0 & $ *+ & ,, *1 #$ , $ - .
• .+. .n *+ n *1 #$ , $ - ( (0! $ *$ 1 '
*1 #$ , $ - )
• & '5, # ( 1 ( ($', ( $ - *$ $ (+ 1 0
$ & ,# )# , & '5, (NP-Complete, 5,. 30)
B.
1. + ,! + 0
4. ' 1 + 0!
##!
/’ ' + ( 0!
3$ 1 0 , $ '$ $
.
1 *$ 1 0 & ( $ ) + ) $ (04$ V1 V2 &
) 6 $ (0* ( V $ #$ , $ - ( 0 ( (0* ($', ( ) $
($)* $ !:
’ ' + ( 0!
3$ 1 0 $ $ '$ $ ! !
" (1 $ &') - 5,*& 0 1! 3)
($)* $ !:
B.
2. . (04$
1. k- (! k- * ) 0
#!
) 1 :
2-+ 3-+ 2-+
B.
2. . (04$
1. k- (! k- * ) 0
#!
• 3$ *1 ( + ' ) $ & $ + ' $ (04$ , + )($ '
&,! + 4$.
• 3 $ *$ 1 0 $ &.+. 2-+ , ' $ 3-+ 4 –
+ , … n-+ (5,*& & ) 1 )
• $ # $ *$ k-+ 1 0 $ :
• (k+1)-+
• (k+2)-+
) 1 :
2-+
• (k+2)-+
• ….
• n-+
3-+ 4-+ 5-+ 6-+
B.
2. . (04$
1. k- (! k- * ) 0
#!
• 2-+ 1 0 ,*1 2- * () ' ) ) *$ ( $' 2-+ # & #
$ + ( (0* )# #$ , $ - & ( (0* ($', ( $
+ *$ ) + 4 .
• k-+ 1 0 ,*1 k- * () ' ) ) *$ ( $' k-+ # & #
$ + ( (0* k #$ , $ - & ( (0* ($', ( $
+ *$ ) + 4 .
2-+ ) !
) 1
3-+ !
B.
2. . (04$
3. ' '
#"!
& '5, # ( + # # $' 1 0! $ (& , 1 )# ,
& '5, () $ (& + & ) ' '& 1 $ 5 ( 1 !1 $ + ' ' $'
) 1 :
& '5, () $ (& + & ) ' '& 1 $ 5 ( 1 !1 $ + ' ' $'
1 0! – & '5, $ NP-Complete – 5,. 30).
. ( *$ !
1
#)! 06/
3 &,' ( ($' $ 1 0 G(V, E). %( 5 , 6 ( (G) $ + ' ' ( G,
( 5 , 6 ( Gu 1 0 & ( & *$ $ 0 * ( &' G $ (0! u ', * & (
& & & ($ ( !.
) ( 1 0 G(V, E) * 4 1 (0! u ∈ V, (Gu) < (G).
5) ) - ' ($) ' $ 1 0 G *+ (0! u * 4 (Gu) = (G).
1) ) - ' $ 1 (0! u $' 1 0! G(V, E), (Gu) < (G), ' 1 0 G $
($) ' $ .
%%
) 3$ * 1 0 $ G=.3 ( 1 $ ). (0! ( u 1 0 Gu & , &' )#
(0* $ ! & ( ($)* . 0 $4 + ' ' ( G $ 3, $4 + '
' 1 Gu $ 2 +* (Gu) < (G) +# .
5) $ + ' ' ( G $ n ' (& + ($ ! ($ 4 & ( *+ ( '$ + '
'. 4$ , &'$ u (0! & ( ) $ $! ’ ( !$ ($ ! ($ 4 , 0 !
( 6 & & & ( * ) ) $ & + ' '. %($ &4 +# (Gu) = (G).
1) ( & ' 1 )#$ & ' 5) ( $ $ 0 ). +( ' $ -! :
3 ' 1 (0! u $' 1 0! G(V, E), (Gu) < (G). ' 1 0 G $ ($) ' $ ) '
$ ) $ ! $, # 0 $ 5) (&! + (0! u * 4 (Gu) = (G), & .
. ( *$ !
2
#*! 07/
) ) - ' ) * 1 0 n (0* & *+ #$ , $ - (, + $ n / 2
(0* .
5) 3 G &,' ( ($' $ 1 0 n (0* & & #$ $ + #$ k + 4
4 ! $ $ *+ ( ) ( + 4 . ) - ' G & *+ #$ , $ -
(, + $ n / k (0* .
#$ %
) . )*$ $ ) * () + ) 1 0 . %($ &4 & # $ ) ( (0* () . )*$ $ ) * () + ) 1 0 . %($ &4 & # $ ) ( (0* (
)# #$ , $ - . 1 ,# &' ( & , 5 $ (, + $
n / 2 (0* .
5) # *$ + ' $ (04$ ( G k + 4 4 ! $ $ *+ (
) ( + 4 . # ' (0* ( ) ( + 4 & , #$ *$ #$ , $ - .
& *$ & # $ ) ( (0* ( G k #$ , $ - . 1 ,# &'
( & , 5 $ (, + $ n / k (0* . 1 , $ #$ , $ - & + , 1'
&' n / k (0* + ($ , , 1' &' k (n / k) = n (0* , & .
. ( *$ !
3
#+!
3 G *$ ( &,' ( ($' $ ) 1 0 + ' ' k 7 2. 0 G,
( 6 ( *$ $* 1 0 G' & * $ $* (0! u, $ & ($)* ( k-
1 ( & , 1 *$ (0* ( G.
) ) - ' + ' ' ( G' $ k.
5) & 4$ ! & 1 1! $ ' $ (04$, $ ) - ' 1 k 7 1,
( &,' ( ($' $ ) 1 0 G (, + $ k+1 (0* *1 5 '
(0! k, *+ + ' ' ' ! ( k+1.
10/
(0! k, *+ + ' ' ' ! ( k+1.
#$ %:
) # *$ $ + ' ( G k + 4 . 6 ( $* (0! u *$ + 4
& ( $ ) 0 ' &' ( $ k – 1 (04$ & u ($)* G'. 3
*+ ( *$ $ + ' k + 4 . 2 + ' ' ( G' $ ' !
( k. $ $* 1 0 G' & # $ + , 1' &' k + 4 , '
(& 1 0 G & # $ + , 1' &' k + 4 , & . 2 ,
+ ' ' ( G' $ k.
. ( *$ !
3
#,!
5) # ( & , 1 *$ 0( ' ' k 7 1. & 1 1! &,! $ (04$ (
1 0! ) - ( $ , 0 +( ' & ' : «1 k 7 1, ( &,'
( ($' $ ) 1 0 G (, + $ k+1 (0* *1 5 ' (0! & ,# k,
*+ + ' ' ' ! ( k+1».
: 6 # $ +# 1 1 0 k+1 (04$, 4 & # $
+ ( (0! ) 0 ' + 4 .
: # ( & , 1 *$ 0( ' ' n 7 k+1, (& * (
10/
: # ( & , 1 *$ 0( ' ' n 7 k+1, (& * (
& 1 1 ' 1 0 n (0* *1 5 ' (0! & ,# k, *+ + '
' ' ! ( k+1.
: # ( & , 1 *$ 1 0 G n+1 (0* *1 5 '
(0! k. 3 u & )!& (0! ( G, * Gu 1 0 & ( & #& &'
$ 0 (0! u ', $ $ 4$ & ( & & & ($ ( !. Gu *+ n
(0* , *1 5 ' (0! ' ! ( k. 2 , # 0 $ $ & 1 1 !
(&' , (0* ( Gu & #$ $ + #$ k+1 + 4 & ,#. + '
1 0 G & #& &' Gu $ & ! u, & ($)* k & ,# (0*
( Gu. %($ &4 , ,'1 ( ( ), G, '& Gu, *+ + ' ' ' ! (
k+1.
. !
2 . $' 1
!
# $ 1*$ 1 0 $ Kn ( , - n). - $ , 1 $ !
( n:
1. $ ) + ;
2. ' $ (0* ( *1 ( ($', ( $ - ;
3. $ + ' ( ' ;
. !
2 . $' 2
#!
# $ 1*$ 1 0 $ Cn ( # , - n) 1 n73 & # & , &'
n (0* ! $' &, # # , (. - $ , 1 $ ! ( n:
1. $ ) + ;
2. ' $ (0* ( *1 ( ($', ( $ - ;
3. $ + ' ( ' ;
. !
2 . $' 3
!
# $ 1*$ 1 0 $ Wn ( +' - n) 1 n74 & ( & , &'
(0! ( *$ ) & ( ($)* ! ( $ ) ', (&', & (0*
& ) ( 1 #$ *$ &,' # , (5,*& +! ). - $ , 1 $ !
( n:
1. $ ) + ;
2. ' $ (0* ( *1 ( ($', ( $ - ;2. ' $ (0* ( *1 ( ($', ( $ - ;
3. $ + ' ( ' ;
. !
2 . $' 4
!
# $ 1*$ 1 0 $ Pn ( $ & ! ( n) 1 0 & ( $
*$ &,' $ & ! ( n (5,*& +! ). - $ , 1 $ ! ( n:
1. $ ) + ;
2. ' $ (0* ( *1 ( ($', ( $ - ;
3. $ + ' ( ' ;
. !
! 1
!
. !
! 2
"!
&' & & & ( 0 #$ &, ( ($' $ 1 0!
$ , ;
1. . ) + 1 0 $ ($) ' $
2. 8& + 1 0 & ( $ &,! &,! ) + .2. 8& + 1 0 & ( $ &,! &,! ) + .
3. $ *$ 1 0 *+ 5 (0* $ &,! ) + , ' *+ & ,# 6
* .
4. 8& + &,! ) + 1 0 & ( & *+ 1*0( .
. !
0 1! 1
)!
. !
0 1! 2
*!
) - ' &,' ( ($' $ ) + 1 0 n (0* ,
( *1 ( 5 # (0! ( , + ( 5 # (0! $
' ! ( n.
. !
0 1! 3
+!
) - ' *$ &,' 1 0 $ ) + $ '$ $ ) $ & *+ # , (
& # ! ( .
1 of 7

Recommended

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)Dimitris Psounis
7.4K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.8K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.7K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.5K views6 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
6.1K views6 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
9.3K views1 slide

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.1K views3 slides
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 by
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6Dimitris Psounis
5.3K views2 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.1K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5K views7 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.8K views8 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.2 (4sl) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.2 (4sl)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.2 (4sl)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.2 (4sl)Dimitris Psounis
7.5K views1 slide

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.1K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.8K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis11.7K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.5K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.3K views
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.9K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis1.7K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7K views
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.2K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1Dimitris Psounis
3.8K views2 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.6K views16 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3Dimitris Psounis
4.8K views5 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4K views4 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.4K views8 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.1K views9 slides

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.1
Dimitris Psounis3.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.3
Dimitris Psounis4.8K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.2
Dimitris Psounis3.7K views
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ31 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5.3
Dimitris Psounis4.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.1
Dimitris Psounis4.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
Dimitris Psounis6.8K views

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Mathcad Functions for Condensation heat transfer by
Mathcad Functions for Condensation heat transferMathcad Functions for Condensation heat transfer
Mathcad Functions for Condensation heat transfertmuliya
864 views51 slides
Formatos publictarios usados en la red by
Formatos publictarios usados en la redFormatos publictarios usados en la red
Formatos publictarios usados en la redmarketingpills.es
298 views12 slides
Manual salvamento altura by
Manual salvamento alturaManual salvamento altura
Manual salvamento alturaWilson Pereira de Freitas
272 views230 slides
via-crucis-vocacional.pdf by
via-crucis-vocacional.pdfvia-crucis-vocacional.pdf
via-crucis-vocacional.pdfLookSmilh
44 views15 slides
Xogo semáforo by
Xogo semáforoXogo semáforo
Xogo semáforobibliosinde
628 views1 slide
Religión, Cultura y Valores (Curso DECA, Módulo I). El hecho religioso 5 by
Religión, Cultura y Valores (Curso DECA, Módulo I). El hecho religioso 5Religión, Cultura y Valores (Curso DECA, Módulo I). El hecho religioso 5
Religión, Cultura y Valores (Curso DECA, Módulo I). El hecho religioso 5Pablo Quintas Barros
904 views15 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)(20)

Mathcad Functions for Condensation heat transfer by tmuliya
Mathcad Functions for Condensation heat transferMathcad Functions for Condensation heat transfer
Mathcad Functions for Condensation heat transfer
tmuliya864 views
via-crucis-vocacional.pdf by LookSmilh
via-crucis-vocacional.pdfvia-crucis-vocacional.pdf
via-crucis-vocacional.pdf
LookSmilh44 views
Religión, Cultura y Valores (Curso DECA, Módulo I). El hecho religioso 5 by Pablo Quintas Barros
Religión, Cultura y Valores (Curso DECA, Módulo I). El hecho religioso 5Religión, Cultura y Valores (Curso DECA, Módulo I). El hecho religioso 5
Religión, Cultura y Valores (Curso DECA, Módulo I). El hecho religioso 5
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
Ch 15 pollutant estimation by Fuad Chiwa
Ch 15   pollutant estimationCh 15   pollutant estimation
Ch 15 pollutant estimation
Fuad Chiwa183 views
Mercado de seguro D&O é tema de debate em Belo Horizonte by oficinadotexto
Mercado de seguro D&O é tema de debate em Belo HorizonteMercado de seguro D&O é tema de debate em Belo Horizonte
Mercado de seguro D&O é tema de debate em Belo Horizonte
oficinadotexto173 views
Curitiba debate código genético, seguro de pessoas e a previdência by oficinadotexto
Curitiba debate código genético, seguro de pessoas e a previdênciaCuritiba debate código genético, seguro de pessoas e a previdência
Curitiba debate código genético, seguro de pessoas e a previdência
oficinadotexto140 views
Testimonios de Agencias militares by Rafael Seg
Testimonios de Agencias militaresTestimonios de Agencias militares
Testimonios de Agencias militares
Rafael Seg1.3K views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2,6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis1.9K views
Ganjul arsh (1) by zareenaa
Ganjul arsh (1)Ganjul arsh (1)
Ganjul arsh (1)
zareenaa686 views
Premier beesday affichage environnemental by Youmatter
Premier beesday affichage environnementalPremier beesday affichage environnemental
Premier beesday affichage environnemental
Youmatter492 views
E learning by dimiroes
E learningE learning
E learning
dimiroes79 views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

Conception et développement d'une marketplace basée sur l'architecture micros... by
Conception et développement d'une marketplace basée sur l'architecture micros...Conception et développement d'une marketplace basée sur l'architecture micros...
Conception et développement d'une marketplace basée sur l'architecture micros...Adem Amen Allah Thabti
11 views94 slides
Webinaire de formation sur les REL by
Webinaire de formation sur les RELWebinaire de formation sur les REL
Webinaire de formation sur les RELMokhtar Ben Henda
8 views98 slides
Exercice de révision SE - IPSET.pdf by
Exercice de révision SE - IPSET.pdfExercice de révision SE - IPSET.pdf
Exercice de révision SE - IPSET.pdfMedBechir
10 views2 slides
SAINT AMBROIS DE MILAN (fr).pptx by
SAINT AMBROIS DE MILAN (fr).pptxSAINT AMBROIS DE MILAN (fr).pptx
SAINT AMBROIS DE MILAN (fr).pptxMartin M Flynn
6 views55 slides
La communauté Magistere. by
La communauté Magistere.La communauté Magistere.
La communauté Magistere.Christophe Batier
11 views24 slides
La conscience d'être libre est-elle illusoire ? (G. Gay-Para) by
La conscience d'être libre est-elle illusoire ? (G. Gay-Para)La conscience d'être libre est-elle illusoire ? (G. Gay-Para)
La conscience d'être libre est-elle illusoire ? (G. Gay-Para)Gabriel Gay-Para
32 views54 slides

Recently uploaded(14)

Conception et développement d'une marketplace basée sur l'architecture micros... by Adem Amen Allah Thabti
Conception et développement d'une marketplace basée sur l'architecture micros...Conception et développement d'une marketplace basée sur l'architecture micros...
Conception et développement d'une marketplace basée sur l'architecture micros...
Exercice de révision SE - IPSET.pdf by MedBechir
Exercice de révision SE - IPSET.pdfExercice de révision SE - IPSET.pdf
Exercice de révision SE - IPSET.pdf
MedBechir10 views
La conscience d'être libre est-elle illusoire ? (G. Gay-Para) by Gabriel Gay-Para
La conscience d'être libre est-elle illusoire ? (G. Gay-Para)La conscience d'être libre est-elle illusoire ? (G. Gay-Para)
La conscience d'être libre est-elle illusoire ? (G. Gay-Para)
Gabriel Gay-Para32 views
Formation M2i - Génération IA : Prenez le train de l'avenir by M2i Formation
Formation M2i - Génération IA : Prenez le train de l'avenirFormation M2i - Génération IA : Prenez le train de l'avenir
Formation M2i - Génération IA : Prenez le train de l'avenir
M2i Formation7 views
Téophile Alexandre Steinlen.Peintre anarchiste du XIXe sieècle. by Txaruka
Téophile Alexandre Steinlen.Peintre anarchiste du XIXe sieècle.Téophile Alexandre Steinlen.Peintre anarchiste du XIXe sieècle.
Téophile Alexandre Steinlen.Peintre anarchiste du XIXe sieècle.
Txaruka45 views
Anatomie d’une chute. Ce film a obtenu la palme d'or . by Txaruka
Anatomie d’une chute. Ce film a obtenu la palme d'or .Anatomie d’une chute. Ce film a obtenu la palme d'or .
Anatomie d’une chute. Ce film a obtenu la palme d'or .
Txaruka10 views
Couse SE Le système d’exploitation Linux - IPSET.pdf by MedBechir
Couse SE Le système d’exploitation Linux - IPSET.pdfCouse SE Le système d’exploitation Linux - IPSET.pdf
Couse SE Le système d’exploitation Linux - IPSET.pdf
MedBechir8 views

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

  • 1. 20 4: 4.3: ! " #$ ! ! " ! # $% % & ! ' " ( $% % & ! # )( $% % & ! ! # )( $% % & ! * ) ' ( ! " + , -% ./+ ! " + 0 )% , % ! ! " 1 # 1 () . % &' ( ! & & ) * ( + , ,! + , -+ , #$ , $ - ) ! : ! ! : ! . $' & & ) / ! & & ) / ! : 0 1* & & ) ! : ( *$ ! B. 1. + ,! + 0 1. + 0 !
  • 2. B. 1. + ,! + 0 1. + 0 "# $ % & ! ' ( ! 2 : &' & 1 0! $ ) + ; B. 1. + ,! + 0 2. ,! + 0 )! ) 1 : G1 $ .3,3. G2 $ K2,4 B. 1. + ,! + 0 2. ,! + 0 *# $ % & ! ' ( ! 2 : &' & 1 0! $ &,! ) + ; B. 1. + ,! + 0 3. %#$ , $ - (1. ' ) +# $ % & ! ' ( ! ( : $ ( ( *$ #$ , $ - & ,*1 ( (0* & ( ) $ ) 1 ( : $ ( ( *$ #$ , $ - & ,*1 ( (0* & ( ) $ ($)* $ ! + ' 1 0 . 3$ 1 0 *+ & ,, #$ , $ - .
  • 3. B. 1. + ,! + 0 3. %#$ , $ - (2. 1 ' %#$ , $ - ) ,! 3$ #$ , $ - & ( ) $ & $ & (- & * (& * $ ( ' (0!) ,*1 . • $ ' *$$ ( « 1 #» $ ) ! & ( $ $ & (-! ( , + $ $ ) ' $ & $ 0* ) 1 1 4$ %($', $ + 1 ' ( & (- $ v1) + 1 ' ( & (- $ v2) B. 1. + ,! + 0 3. %#$ , $ - (3. *1 %#$ , $ - ) #! 1 ,# ( &, ) 1 ' #$ , $ - , . ) 1 1 ,, '+ *1 • 3$ 1 0 & $ *+ & ,, *1 #$ , $ - . • .+. .n *+ n *1 #$ , $ - ( (0! $ *$ 1 ' *1 #$ , $ - ) • & '5, # ( 1 ( ($', ( $ - *$ $ (+ 1 0 $ & ,# )# , & '5, (NP-Complete, 5,. 30) B. 1. + ,! + 0 4. ' 1 + 0! ##! /’ ' + ( 0! 3$ 1 0 , $ '$ $ . 1 *$ 1 0 & ( $ ) + ) $ (04$ V1 V2 & ) 6 $ (0* ( V $ #$ , $ - ( 0 ( (0* ($', ( ) $ ($)* $ !: ’ ' + ( 0! 3$ 1 0 $ $ '$ $ ! ! " (1 $ &') - 5,*& 0 1! 3) ($)* $ !: B. 2. . (04$ 1. k- (! k- * ) 0 #! ) 1 : 2-+ 3-+ 2-+
  • 4. B. 2. . (04$ 1. k- (! k- * ) 0 #! • 3$ *1 ( + ' ) $ & $ + ' $ (04$ , + )($ ' &,! + 4$. • 3 $ *$ 1 0 $ &.+. 2-+ , ' $ 3-+ 4 – + , … n-+ (5,*& & ) 1 ) • $ # $ *$ k-+ 1 0 $ : • (k+1)-+ • (k+2)-+ ) 1 : 2-+ • (k+2)-+ • …. • n-+ 3-+ 4-+ 5-+ 6-+ B. 2. . (04$ 1. k- (! k- * ) 0 #! • 2-+ 1 0 ,*1 2- * () ' ) ) *$ ( $' 2-+ # & # $ + ( (0* )# #$ , $ - & ( (0* ($', ( $ + *$ ) + 4 . • k-+ 1 0 ,*1 k- * () ' ) ) *$ ( $' k-+ # & # $ + ( (0* k #$ , $ - & ( (0* ($', ( $ + *$ ) + 4 . 2-+ ) ! ) 1 3-+ ! B. 2. . (04$ 3. ' ' #"! & '5, # ( + # # $' 1 0! $ (& , 1 )# , & '5, () $ (& + & ) ' '& 1 $ 5 ( 1 !1 $ + ' ' $' ) 1 : & '5, () $ (& + & ) ' '& 1 $ 5 ( 1 !1 $ + ' ' $' 1 0! – & '5, $ NP-Complete – 5,. 30). . ( *$ ! 1 #)! 06/ 3 &,' ( ($' $ 1 0 G(V, E). %( 5 , 6 ( (G) $ + ' ' ( G, ( 5 , 6 ( Gu 1 0 & ( & *$ $ 0 * ( &' G $ (0! u ', * & ( & & & ($ ( !. ) ( 1 0 G(V, E) * 4 1 (0! u ∈ V, (Gu) < (G). 5) ) - ' ($) ' $ 1 0 G *+ (0! u * 4 (Gu) = (G). 1) ) - ' $ 1 (0! u $' 1 0! G(V, E), (Gu) < (G), ' 1 0 G $ ($) ' $ . %% ) 3$ * 1 0 $ G=.3 ( 1 $ ). (0! ( u 1 0 Gu & , &' )# (0* $ ! & ( ($)* . 0 $4 + ' ' ( G $ 3, $4 + ' ' 1 Gu $ 2 +* (Gu) < (G) +# . 5) $ + ' ' ( G $ n ' (& + ($ ! ($ 4 & ( *+ ( '$ + ' '. 4$ , &'$ u (0! & ( ) $ $! ’ ( !$ ($ ! ($ 4 , 0 ! ( 6 & & & ( * ) ) $ & + ' '. %($ &4 +# (Gu) = (G). 1) ( & ' 1 )#$ & ' 5) ( $ $ 0 ). +( ' $ -! : 3 ' 1 (0! u $' 1 0! G(V, E), (Gu) < (G). ' 1 0 G $ ($) ' $ ) ' $ ) $ ! $, # 0 $ 5) (&! + (0! u * 4 (Gu) = (G), & .
  • 5. . ( *$ ! 2 #*! 07/ ) ) - ' ) * 1 0 n (0* & *+ #$ , $ - (, + $ n / 2 (0* . 5) 3 G &,' ( ($' $ 1 0 n (0* & & #$ $ + #$ k + 4 4 ! $ $ *+ ( ) ( + 4 . ) - ' G & *+ #$ , $ - (, + $ n / k (0* . #$ % ) . )*$ $ ) * () + ) 1 0 . %($ &4 & # $ ) ( (0* () . )*$ $ ) * () + ) 1 0 . %($ &4 & # $ ) ( (0* ( )# #$ , $ - . 1 ,# &' ( & , 5 $ (, + $ n / 2 (0* . 5) # *$ + ' $ (04$ ( G k + 4 4 ! $ $ *+ ( ) ( + 4 . # ' (0* ( ) ( + 4 & , #$ *$ #$ , $ - . & *$ & # $ ) ( (0* ( G k #$ , $ - . 1 ,# &' ( & , 5 $ (, + $ n / k (0* . 1 , $ #$ , $ - & + , 1' &' n / k (0* + ($ , , 1' &' k (n / k) = n (0* , & . . ( *$ ! 3 #+! 3 G *$ ( &,' ( ($' $ ) 1 0 + ' ' k 7 2. 0 G, ( 6 ( *$ $* 1 0 G' & * $ $* (0! u, $ & ($)* ( k- 1 ( & , 1 *$ (0* ( G. ) ) - ' + ' ' ( G' $ k. 5) & 4$ ! & 1 1! $ ' $ (04$, $ ) - ' 1 k 7 1, ( &,' ( ($' $ ) 1 0 G (, + $ k+1 (0* *1 5 ' (0! k, *+ + ' ' ' ! ( k+1. 10/ (0! k, *+ + ' ' ' ! ( k+1. #$ %: ) # *$ $ + ' ( G k + 4 . 6 ( $* (0! u *$ + 4 & ( $ ) 0 ' &' ( $ k – 1 (04$ & u ($)* G'. 3 *+ ( *$ $ + ' k + 4 . 2 + ' ' ( G' $ ' ! ( k. $ $* 1 0 G' & # $ + , 1' &' k + 4 , ' (& 1 0 G & # $ + , 1' &' k + 4 , & . 2 , + ' ' ( G' $ k. . ( *$ ! 3 #,! 5) # ( & , 1 *$ 0( ' ' k 7 1. & 1 1! &,! $ (04$ ( 1 0! ) - ( $ , 0 +( ' & ' : «1 k 7 1, ( &,' ( ($' $ ) 1 0 G (, + $ k+1 (0* *1 5 ' (0! & ,# k, *+ + ' ' ' ! ( k+1». : 6 # $ +# 1 1 0 k+1 (04$, 4 & # $ + ( (0! ) 0 ' + 4 . : # ( & , 1 *$ 0( ' ' n 7 k+1, (& * ( 10/ : # ( & , 1 *$ 0( ' ' n 7 k+1, (& * ( & 1 1 ' 1 0 n (0* *1 5 ' (0! & ,# k, *+ + ' ' ' ! ( k+1. : # ( & , 1 *$ 1 0 G n+1 (0* *1 5 ' (0! k. 3 u & )!& (0! ( G, * Gu 1 0 & ( & #& &' $ 0 (0! u ', $ $ 4$ & ( & & & ($ ( !. Gu *+ n (0* , *1 5 ' (0! ' ! ( k. 2 , # 0 $ $ & 1 1 ! (&' , (0* ( Gu & #$ $ + #$ k+1 + 4 & ,#. + ' 1 0 G & #& &' Gu $ & ! u, & ($)* k & ,# (0* ( Gu. %($ &4 , ,'1 ( ( ), G, '& Gu, *+ + ' ' ' ! ( k+1. . ! 2 . $' 1 ! # $ 1*$ 1 0 $ Kn ( , - n). - $ , 1 $ ! ( n: 1. $ ) + ; 2. ' $ (0* ( *1 ( ($', ( $ - ; 3. $ + ' ( ' ;
  • 6. . ! 2 . $' 2 #! # $ 1*$ 1 0 $ Cn ( # , - n) 1 n73 & # & , &' n (0* ! $' &, # # , (. - $ , 1 $ ! ( n: 1. $ ) + ; 2. ' $ (0* ( *1 ( ($', ( $ - ; 3. $ + ' ( ' ; . ! 2 . $' 3 ! # $ 1*$ 1 0 $ Wn ( +' - n) 1 n74 & ( & , &' (0! ( *$ ) & ( ($)* ! ( $ ) ', (&', & (0* & ) ( 1 #$ *$ &,' # , (5,*& +! ). - $ , 1 $ ! ( n: 1. $ ) + ; 2. ' $ (0* ( *1 ( ($', ( $ - ;2. ' $ (0* ( *1 ( ($', ( $ - ; 3. $ + ' ( ' ; . ! 2 . $' 4 ! # $ 1*$ 1 0 $ Pn ( $ & ! ( n) 1 0 & ( $ *$ &,' $ & ! ( n (5,*& +! ). - $ , 1 $ ! ( n: 1. $ ) + ; 2. ' $ (0* ( *1 ( ($', ( $ - ; 3. $ + ' ( ' ; . ! ! 1 !
  • 7. . ! ! 2 "! &' & & & ( 0 #$ &, ( ($' $ 1 0! $ , ; 1. . ) + 1 0 $ ($) ' $ 2. 8& + 1 0 & ( $ &,! &,! ) + .2. 8& + 1 0 & ( $ &,! &,! ) + . 3. $ *$ 1 0 *+ 5 (0* $ &,! ) + , ' *+ & ,# 6 * . 4. 8& + &,! ) + 1 0 & ( & *+ 1*0( . . ! 0 1! 1 )! . ! 0 1! 2 *! ) - ' &,' ( ($' $ ) + 1 0 n (0* , ( *1 ( 5 # (0! ( , + ( 5 # (0! $ ' ! ( n. . ! 0 1! 3 +! ) - ' *$ &,' 1 0 $ ) + $ '$ $ ) $ & *+ # , ( & # ! ( .