Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PP g322 2014 85 100

423 views

Published on

A student scrip from the 2014 AS Media OCR exam G322, score 85%

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PP g322 2014 85 100

 1. 1. Total Marks z 85/ 100 In the table below “Total Mark' records the mark scored by this candidate. 'Max Mark' records the Maximum Mark available for the question. Paper: G322/01 Paper Total: 85 l 100 Question Total Mark / Max Mark
 2. 2. F' Question -__. . -. - *-A vv-j-v-v. H_ i_ T_, .___, _,, __. A v_ _ _ _ , ,pa avi-xi' wg . ,. me r ñ -_. .. u. . ~ ' j ` a “a " Iíímotsd, t. i . ..a - IM' "f ^ A {OH "hJLL/ l" I'(; « . 'àãéàftikffdíifmwfàx - - -t f 4 - -' "" ` 4' . . a 4_ . _L on' A 037314 . A. 51 a 'J --___. ,-~ 4-". . -_. __-. ._ iíil'p". lllíííííã“ãéi * Illllllllllllllllllllllllll '. 124684339802 ' ll ll llllllllllllllllllllllll , . ? ,`V_f_ , _, wrAKQvzv- (1 'Fñ'ñ'ñ`! ñ`l?1`>ñ"ñVñVGYHRWGWQTGfMFYHYQYG7O'- *an's 'a. a a ndn n" ~ ~ I -'
 3. 3. . . áiávxàaezgvyiaíaaméldswííã' . àãíãüãüíüãàãíãàãííãzãããàüxàíãüEQLZUEEEEEEEWJQLZVJE; f" Question Parl ku. . 4 10._ 0 I 2 0g_ A a_ U Q . .. - sxa. -. 1d A' I _. Q.lu ' 9.444 .4 I, . MWWMW . kçí . V 'a 441e 04. sf' WWW ' 12463433980?) ' 4 _ _. f, HWWWMWM 4 ' . .A A, a O. &Lgi v O I
 4. 4. |- g -WQT 7h ta"n*n I _ - v 7 g_ i mvmv. r-v s, .7f. `frn. ..? r`. v'. .f. .. . ox[o. 'o. o.0~a'o7o-u 07's 56112110701: a o-oVoua7a. o~a'o-e~claíln 9 @Ve 9 9 9 ' . . revereveferomíwüe? lIllllllllllllllllllllllll ' 124684339804 ' _ | ||l Ill lllllllllllllllllll I STGTOIEZOFGETIG
 5. 5. .j. .. _wg_ _ igkíiwWãlílen. .si i l_ i * _ ` I , , : r. . J** . , ~ , *a* 4' ___ i ` 5” " " - *ràfàaírmíi J@ ` ; gm &f; 3955 'Q. a ' , >_ i' : * _ 'i
 6. 6. |- . a Question Part --l : went-santa! . , i á. . {eütàíoro t' ' 7726313301' G) 8 I I GYOYGTGFEYGTOEFGEGTGVGTG” 97.01' . ofax ~r 1 o 8 III -EZQEQXQEGTQW ' llllllllllllllllllllllllllll | ll| || llllllllllllllllllllllllll ' 124684339806 ' l @tg: l
 7. 7. «í-2r__“a_-. “*%íku. “ ung. * . ..rmràíágíàçagãfuzmvãw "a. *Taísmríuàmàkm í . . _ q i ` A' $3» f-àaàugüafáàgàãítàr - _I a 4 _ - - . , - a. ~ . l ' a 024* *p-aa"*`ãrírale. ~.ítü~ ~ g`féí`nmãfàíaaex~gjg a@ ; (o1l“f*m, ;.. ..í . . r, . " -. ',_ `V V , ,` , x _: `~ 7 I y ' ` f” ! kfMr i r? ” aüàñíy; ,gw _aéàíàj - o
 8. 8. "I gü; u_'b^; ü._ . .. _ . ; . - . .. crü T@TOT0?; ` I _ . aurwauzzüíüíóíóí Ill | ll| |I llllllllllllIllllllllllll ' 124584339808 '
 9. 9. Part Question . at . . mwwmmmmmml i a -------- -------- L . .. . Bñüwmüwàüwwammwm @OCR . . gwn? .anuh. 41rr. ... .t. ..xu. l.i . ülwwrmntit. .: s. p.n. ... a.. ,lav. ãüvuxavu. dnlw . i . .,3__<»: ... . f? .. ,.nkmtvnw. là.4h_ã. n.. kã. us- . . . . . tynnRgRm _ 3 . _ , . r l r i .
 10. 10. 'l 10 Illlll llllllllllllllll ' 124584339810 " ___. _ , _.. _._. .-. _.. a. .- . ,_ - - w _v-v-"-7.u. .~_ p -*-'-"- ` _ _ _J _ I _ _ a f, , n31,, , g . n-< , ,pg . me . wx-aea- g9g'- - _>-"-'-"- - QXQIQZQEQXQgGIGZQryOsOvOfo-gofgr, V,, g. ¢1'o. ¢no? o 0.0 c o 03o a 3.0 a a a
 11. 11. i . _eààuwíã a 13m ; L ~»: " : armgekxrggàzyzküêíãààíêàuwà l " '“ mej _ãbarafzàràzüís
 12. 12. Illllllll Illll | | " 124684339812 ' -ya_or. foxcf~ofo o ayag, oça ay. .. . -.g. ¢._. , 1.: -y_«¢_-. ~'_ . .-_v- . .-v v rA'-'--u. .'- -v- - -v- ----. .-'_-. . -. -_-_ GTOIGTKTQY 701079
 13. 13. o: 4 PAGE CONTINUATION BOOKLET Write the information required clearly in the boxes above using capital letters. This document consists of 4 pages lllllllllllllllllllll| ll| |ll| H | ll| !lllllllllllllllllllllll ' 044153845201 ` CONTINUATION BOOKLET © OCR ! DC (SLM) 77107/6 3F!
 14. 14. l' | ` llllllllllllllllllllllllllIllllll I | llllllllllllllllllllllllll ' 04415384520? ' _ga ñãTzf-ímã ($306 r3?'(ã3íz7I7.? ~`f7(í`»Tív`a" ~ Tf-VKIW-NYRYKVRTWMYOVUFGWGTGIHWBKHEEI'
 15. 15. .La 3.51.' tinu! : 'u' Lu. ." J. : ' . ' *- '- ' '-_'_: .'. .x. :2.. '..1_'. i.'_-_: .-. .: x-'Ls 'i '; <.12.: :;'_: ~ . 31.114' ' *ãzrtzlézpgzuàmimmímtzoíapímàameüswn lmiimmii ' 044153845203 " WMWMWM
 16. 16. ueMmHnwnnHOEHOFOHGrOwokun@ e»0.. _.0.p. Q»ONO. ..Q. _.Q. ..o. .o. ,o ndmavíwmürüwühürüu i . opo 0nO4D. wDw0>.0.0.u0r¢wo!0 | WWWMWM . ollllisml. IWWWMW t. .. .EE= === === === «a m = === ==E= =.. .EE. .. L

×