Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

54261506

270 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

54261506

  1. 1. ชาญวุฒิ สันเพชรเวสสกุล INC 2B 54261506 ทำำกำรปรับ Analog Oscilloscope - VOLTS / DIV = 10 mV - TIME / DIV = 5µs มี 3.5 ช่อง ได้ 5µs * 3.5 = 17.5 µs - F = 1 / T = 1 / 17.5 µs = 57,145 Hz ควำมแตกต่ำงของ Digital Oscilloscope กับ Analog Oscilloscope Analog OscilloscopePOWER สวิตช์ชนิดกดสำำหรับเปิด-ปิด เมื่อกดสวิตซ์เครื่องอยู่ในภำวะ ทำำงำน (ON) และเมื่อกดสวิตซ์อีกครั้ง เครื่องจะอยู่ในภำวะ หยุดทำำงำน (OFF) เมื่อกดสวิตซ์ POWER หลอด LED สีแดงจะติด ขณะนี้เครื่อง2 หลอดไฟ อยูในสภำวะพร้อมทำำงำน (ON) ่3 FOCUS ปุมปรับควำมคมชัด หลังจำกปรับปุ่ม INTENSITY จนได้ ่ ควำมสว่ำงพอเหมำะแล้ว จึงปรับปุ่ม FOCUS จนได้เส้นภำพ ทีมีควำมคมชัดที่สุด ่4 TRACE สกรูปรับควำมลำดเอียง ใช้ปรับควำมลำดเอียงของเส้นฐำนROTATION ให้วำงตัวในแนวนอน5 INTENSITY ปุมปรับควำมสว่ำง ใช้สำำหรับปรับควำมสว่ำงของเส้นภำพ ่ โดยควำมสว่ำงจะเพิ่มขึ้นเมื่อหมุนตำมเข็มนำฬิกำ และควำม สว่ำงจะลดลงเมื่อหมุนทวนเข็มนำฬิกำ
  2. 2. ชาญวุฒิ สันเพชรเวสสกุล INC 2B 542615066 POWER สวิตซ์เลือกขนำดของแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำกระแสสลับ ซึ่งต้องSOURCE เลือกที่ 220 VAC สวิตซ์นี้อยู่ด้ำนหลังเครื่อง7 AC INLET เต้ำรับสำำหรับต่อสำยไฟ 220VAC เต้ำรับนี้อยู่ด้ำนหลังเครื่อง8 INPUT ขัวต่อ Input ของ CH1 (แบบ BNC) ใช้สำำหรับต่อสัญญำณ ้ เข้ำระบบเบี่ยงเบนทำงแนวตั้งของเครื่อง สำมำรถวัดแรงดัน ได้สูงสุด 300 V (300VDC, 300 VACpeak)9 INPUT ขัวต่อ input ของ CH2 ทำำหน้ำที่เหมือนขั้วต่อ input ของ ้ CH110 ,11 AC-GND- สวิตซ์โยก ใช้สำำหรับเลือกกำรเชื่อมต่อสัญญำณด้ำนเข้ำของDC CH1 และ CH2 ตำมลำำดับ กับระบบเบียงเบนทำงแนวตั้งของ ่ เครื่อง มี 3 ตำำแหน่ง คือ AC GND และ DC AC: เมื่อโยกสวิตซ์ไปที่ตำำแหน่งนี้ ส่วนประกอบที่เป็นกระแส ตรง (DC) ของสัญญำณด้ำนเข้ำจะถูกตัดออก เหลือเฉพำะ ส่วนประกอบที่เป็นแรงดันไฟกระแสสลับ (AC) เท่ำนั้นที่ ปรำกฏบนจอภำพ GND: เมื่อโยกสวิตซ์ไปที่ตำำแหน่งนี้ สัญญำณด้ำนเข้ำจะถูก ต่อลงดิน CD : เมื่อโยกสวิตซ์ไปที่ตำำแหน่งนี้ สัญญำณด้ำนเข้ำจะถูก ต่อตรงปรำกฏบนจอภำพโดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงคือจะมี ส่วนประกอบทั้งที่เป็นแรงดันไฟกระแสตรงและแรงดันไฟ กระแสสลับ12 ,13 สวิตซ์เลือก ใช้สำำหรับปรับขนำด (แอมพลิจูด) ของสัญญำณVOLTS/DIV ทำงแนวตั้งที่ถูกป้อนเข้ำมำทำงขั้วต่อ Input ของ CH1 และ CH2 ตำมลำำดับ ให้มีขนำดพอเหมำะ โดยมีค่ำควำมไวทำง แนวตั้งให้เลือกตั้งแต่ 5mV/div ถึง 5V/div แบ่งเป็น 10 ชั้น ในระบบ 1-2-5 สวิตซ์เลือก VOLTS/DIV ต้องใช้รวมกับ 14 ่ 15 VAR โดยหมุนปุ่ม VAR ตำมเข็มนำฬิกำจนถึง CAL จึงจะ อ่ำนค่ำแรงดันที่ถูกต้อง14 ,15 VAR ปุมสีแดงใช้ปรับขนำด (แอมพลิจูด) ของสัญญำณทำงแนว ่ ตั้งของ CH1 และ CH2 ตำมลำำดับ โดยทำำงำนร่วมกับสวิตซ์ เลือก 12 13 VOLTS/DIV เมื่อดึงปุ่มนี้ขึ้น แอมพลิจูดของรูปคลื่นจะเพิ่มขึ้น 5 เท่ำ (PULL X 5 GAIN) ทำำให้ง่ำยแก่กำรสังเกตรูปคลื่น16 POSITION ปุมปรับกำรเลือกเส้นภำพขึ้น-ลงของสัญญำณด้ำนเข้ำของ ่
  3. 3. ชาญวุฒิ สันเพชรเวสสกุล INC 2B 54261506 CH1 เมื่อหมุนปุ่มตำมเข็มนำฬิกำ เส้นภำพจะเลื่อนขึ้น และจะ เลื่อนลงเมื่อหมุนทวนเข็มนำฬิกำ17 POSITION ปุมปรับกำรเลือกเส้นภำพขึ้น-ลงของสัญญำณด้ำนเข้ำของ ่ CH2 เมื่อหมุนปุ่มตำมเข็มนำฬิกำ เส้นภำพจะเลื่อนขึ้น และ จะเลื่อนลงเมื่อหมุนทวนเข็มนำฬิกำ เมื่อดึงปุ่มนี้ สัญญำณด้ำนเข้ำของ CH2 จะกลับขั้ว (PULL INVERT) ทำำให้เฟสของสัญญำณเปลี่ยนไป 180 องศำ (ใช้ ในกำรหำผลรวมหรือผลต่ำงของสัญญำณด้ำนเข้ำของ CH1 และ CH2)18 MODE สวิตซ์เลือก ใช้สำำหรับเลือกแบบกำรทำำงำน มีให้เลือก 5 แบบ คือ CH1, CH2, ALT, CHOP และ ADD แต่ละแบบ มีหน้ำที่ดังนี้ CH1 : สัญญำณด้ำนเข้ำของ CH1 เท่ำนั้นที่จะปรำกฏบน จอภำพ CH2 : สัญญำณด้ำนเข้ำของ CH2 เท่ำนั้น ทีจะปรำกฏบน ่ จอภำพ ALT : สัญญำณด้ำนเข้ำของ CH1 และ CH2 จะปรำกฏบน จอภำพสลับกัน (alternate) เหมำะสำำหรับกำรวัดสัญญำณ 2 สัญญำณที่มีควำมถี่สูง CHOP : สัญญำณด้ำนเข้ำของ CH1 และ CH2 จะถูกสวิตซ์ ด้วยควำมถี่ประมำณ 250 kHz ทำำให้สัญญำณทั้งสองปรำกฏ บนจอภำพได้พร้อมกัน เหมำะสำำหรับกำรวัดสัญญำณ 2 สัญญำณที่มีควำมถี่ตำ่ำ ADD : สัญญำณด้ำนเข้ำของ CH1 และ CH2 จะถูกรวมกัน แบบ พีชคณิต แล้วจึงปรำกฏบนจอภำพ ถ้ำสัญญำณด้ำนเข้ำ ของ CH2 ถูกกลับขัวโดยกำรดึงปุม 17 POSITION ก็จะได้ ้ ่ สัญญำณที่เป็นผลต่ำงของสัญญำณทั้งสองปรำกฏบนจอภำพ19 CH1 OUTPUT ขัวต่อแบบ BNC ให้ตัวอย่ำงของสัญญำณด้ำนเข้ำของ CH1 ้ ขัวนี้อยู่ด้ำนหลังเครื่อง ้20 ,21 DC BAL สกรูปรับควำมสมดุล ทำำหน้ำที่ปรับระดับ DC ของสัญญำณ ด้ำนเข้ำของระบบเบี่ยงเบนทำงแนวตั้งให้สมดุล โดยปกติปุ่ม นี้จะถูกปรับแต่งแล้ว22 TIME/DIV สวิตซ์เลือกใช้สำำหรับเลือกเวลำกำรกวำด(sweep time) มี ค่ำให้เลือกตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.2 s/div แบ่งเป็น 19 ชั้น ใน
  4. 4. ชาญวุฒิ สันเพชรเวสสกุล INC 2B 54261506 ระบบ 1-2-5 เมื่อบิดสวิตซ์เลือกตำมเข็มนำฬิกำไปจนสุดที่ x-y เครื่องจะทำำงำนเป็น x-y oscilloscope ทีตำำแหน่งนี้ ่ สัญญำณ x (แกนตั้ง) จะต่อเข้ำมำทำง CH1 และสัญญำณ y (แกนนอน) จะต่อเข้ำมำทำง CH223 SWP VAR ปุมปรับเวลำกำรกวำดแบบละเอียด โดยทำำงำนร่วมกับสวิตซ์ ่ เลือก 22 TIME/DIV ปกติปุ่มนี้จะถูกหมุนตำมเข็มนำฬิกำไป อยูที่ตำำแหน่ง CAL ซึ่งจะให้เวลำกำรกวำดตรงกับค่ำที่อ่ำน ่ ได้จำก TIME/DIV เมื่อหมุนในทิศทวนเข็มนำฬิกำจนสุด จะ ยืดเวลำกำรกวำดออกไปเป็น 2.5 เท่ำหรือมำกกว่ำ24 POSITION ปุมปรับกำรเลื่อนเส้นภำพไปทำงซ้ำย-ขวำในแนวนอน เมื่อ ่ หมุนปุ่มตำมเข็มนำฬิกำ เส้นภำพจะเลื่อนไปทำงขวำ และจะ เลื่อนไปทำงซ้ำยเมื่อหมุนทวนเข็มนำฬิกำ เมื่อดึงปุ่มนี้ เส้นภำพจะขยำยออก 10 เท่ำซึงจะทำำให้เวลำ ่ กำรกวำดมีค่ำเป็น 10 เท่ำของค่ำที่อ่ำนได้จำก TIME/DIV ด้วย แต่เวลำกำรกวำดจะมีค่ำเป็น 1/10 ของค่ำที่แสดงตำม TIME/DIV25 SOURCE สวิตซ์โยก ใช้สำำหรับเลือกแหล่งของสัญญำณทริกเกอร์ให้ กับออสซิลโลสโคป มี 3 แหล่งคือ INT, LINE และ EXT INT : ที่ตำำแหน่งนี้ สัญญำณด้ำนเข้ำที่ CH1 และ CH2 จะถูก ใช้เป็นสัญญำณทริกเกอร์ LINE: ที่ตำำแหน่งนี้ สัญญำณไฟสลับแรงดันตำ่ำจำกแหล่ง จ่ำยภำยในเครื่องจะถูกใช้เป็นสัญญำณทริกเกอร์ EXT: ที่ตำำแหน่งนี้ สัญญำณจำกภำยนอกที่ป้อนเข้ำมำทำง ขัวต่อ TRIG IN จะถูกใช้เป็นสัญญำณทริกเกอร์ ้26 INT TRIG สวิตซ์โยก ใช้สำำหรับเลือกแหล่งของสัญญำณทริกเกอร์ที่อยู่ ภำยใน มี 3 ตำำแหน่ง คือ CH1, CH2 และ VERT MODE CH1 : สัญญำณด้ำนเข้ำที่ CH1 จะถูกใช้เป็นสัญญำณทริก เกอร์ CH2 : สัญญำณด้ำนเข้ำที่ CH2 จะถูกใช้เป็นสัญญำณทริก เกอร์ VERT MODE: สำำหรับกำรวัดสัญญำณ 2 สัญญำณ สัญญำณ ทริกเกอร์จะเปลียนสลับกันให้สอดคล้องกับสัญญำณด้ำนเข้ำ ่ ที่ CH1 และ CH227 TRIG IN ขัวต่อแบบ BNC ใช้สำำหรับสัญญำณทริกเกอร์จำกภำยนอก ้
  5. 5. ชาญวุฒิ สันเพชรเวสสกุล INC 2B 54261506 เมื่อสวิตซ์โยก 25 SOURCE อยู่ที่ตำำแหน่ง EXT สัญญำณ ทริกเกอร์ที่ป้อนเข้ำมำจะต้องมีแรงดันไม่เกิน 300V peak28 LEVEL ปุมสำำหรับปรับระดับสัญญำณทริกเกอร์ เพื่อส่งไปควบคุม ่ สัญญำณด้ำนเข้ำทีปรำกฏบนจอภำพให้หยุดนิ่ง ถ้ำปรับระดับ ่ สัญญำณไม่ถูกต้องเส้นภำพจะเลื่อนไม่หยุดนิ่ง ปุมนี้ยังใช้เลือก slope (เฟสของสัญญำณทริกเกอร์) ใน ่ สภำวะปกติ ปุมนี้อยู่ในตำำแหน่งกด slope เป็น + เมื่อปุ่มถูก ่ ดึงขึ้น slope เป็น -29 TRIG MODE สวิตซ์โยก ใช้สำำหรับควบคุมกำรทริกเกอร์ให้เส้นภำพหยุดนิ่ง มี 4 ตำำแหน่งคือ AUTO, NORM,TV(V) และ TV(H) AUTO : เป็นกำรควบคุมโดยอัตโนมัติ NORM : เป็นกำรควบคุมโดยกำรปรับด้วยมือ TV(V) : เป็นกำรควบคุมด้วยสัญญำณ TV ทำงแนวตั้ง จะใช้ เมื่อต้องกำรสังเกตภำพในแนวตั้งทั้งหมดของสัญญำณ TV TV(H) : เป็นกำรควบคุมด้วยสัญญำณ TV ทำงแนวนอน จะ ใช้เมื่อต้องกำรสังเกตภำพในแนวนอนทั้งหมดของสัญญำณ TV30 EXT ขัวต่อ Input แบบ BCN สำำหรับสัญญำณภำยนอกที่จะป้อน ้BLANKING เข้ำเพื่อควบคุมควำมสว่ำงของเส้นภำพ ขัวนี้อยู่ด้ำนหลังของ ้INPUT เครื่อง31 CAL 2V ขัวที่ให้สัญญำณรูปคลื่นสี่เหลี่ยมควำมถี่ 1 Khz และแรงดัน 2 ้ V ใช้เป็นสัญญำณสำำหรับตรวจสอบกำรทำำงำนของออส ซิลโลสโคปและใช้ปรับแต่งสำยวัด (probe) ให้ถูกต้อง Digital Oscilloscope MENU ON / OFF - กดเพื่อสลับเมนูสุดท้ำยของกำรแสดงเปิด / ปิด ปุ่มตัวเลือกเมนู (1-5) - กดปุ่มเพื่อเลือกตัวเลือกเมนู กดปุ่มตัวเลือกเมนู ที่อยู่ติดกับกำรเลือกของคุณ
  6. 6. ชาญวุฒิ สันเพชรเวสสกุล INC 2B 54261506Print - กดเพื่อบันทึกรูปคลื่นกระแสที่แนบ USB อุปกรณ์หน่วยควำมจำำหรือพิมพ์ภำพ (ภำพหน้ำจอ) ไปที่เชื่อมต่อ USB-เครื่องพิมพ์ คุณสำมำรถตั้งค่ำกำรบันทึก / ตัวเลือกกำรพิมพ์ที่ใช้บันทึก / เรียกคืนCURSORS - กดเพื่อเปิดเคอร์เซอร์และแสดง Cursor เมนู คุณสำมำรถใช้เมนู Cursor เพื่อตั้งโหมด Cursor (Auto,ปิด Manual, Track) เมื่อเคอร์เซอร์อยู่บน (ปุ่มเคอร์เซอร์จะสว่ำง)หมุนปุ่มปรับไปที่ตำำแหน่งเคอร์เซอร์ACQUIRE - กดเพื่อแสดงเมนู Acquire คุณสำมำรถใช้รับเมนูกำรตั้งค่ำโหมดกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sampling, พีคตรวจจับเฉลี่ย) สำำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดกำรสุ่มตัวอย่ำง, หมำยถึงโหมดกำรชักตัวอย่ำงกำรได้มำSAVE / RECALL - กดเพื่อแสดงเมนูบันทึก / เรียกคืน คุณสำมำรถใช้เมนูบันทึก / เรียกคืนเพื่อบันทึกและเรียกคืนได้ถึง 20 กำรตั้งค่ำขอบเขตหรือรูปแบบคลื่นในหน่วยควำมจำำภำยใน (ไม่เกิน 20 รูปคลื่น)หรือเกี่ยวกับ USB อุปกรณ์หน่วยควำมจำำ (จำำกัด ตำมควำมจุของหน่วยควำมจำำของอุปกรณ์ USB) นอกจำกนี้ยังใช้เพื่อเรียกคืนกำรตั้งค่ำโรงงำนเริมต้นกำรบันทึกรูปคลื่นข้อมูลเป็นแฟ้มที่คั่นด้วยจุลภำค (CSV). ่และเพื่อบันทึกหรือพิมพ์ภำพที่แสดงรูปคลื่นวัด - กดเพื่อแสดงเมนูของพำรำมิเตอร์ในกำรวัดชนิดจอแสดงผลจะต้องตั้งค่ำโหมด YT สำำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพำรำมิเตอร์กำรวัดหมำยถึงกำรวัดพำรำมิเตอร์DISPLAY - กดเพื่อเปิดเมนูที่แสดง คุณสำมำรถใช้แสดงเมนูกำรตั้งค่ำตำรำงและรูปแบบกำรแสดงผลสัญญำณUTILITY - กดเพื่อเปิดเมนู Utility คุณสำมำรถใช้ยทิลิตี้เมนูกำรตั้งค่ำ ูคุณสมบัติ WaveAce เช่นเสียงภำษำ, เคำน์เตอร์ ฯลฯ นอกจำกนี้คุณยังสำมำรถดูสถำนะของระบบและอัปเดตซอฟต์แวร์HELP - จอแสดงผลแบบตำมบริบทควำมช่วยเหลือออนไลน์ กดช่วยเหลือกว่ำปุมที่แผงควบคุมด้ำนหน้ำและข้อมูลเกี่ยวกับปุ่มที่จะแสดงตั้ง ่
  7. 7. ชาญวุฒิ สันเพชรเวสสกุล INC 2B 54261506ค่ำเริ่มต้น - กดเพื่อรีเซ็ตกำรตั้งค่ำของสโคปไปกำรกำำหนดค่ำเริ่มต้นจำกโรงงำนAUTO - กดเพื่อมีสโคปโดยอัตโนมัติระบุประเภทของรูปคลื่นและปรับกำรควบคุมจอแสดงผลที่สำมำรถใช้งำนได้จำกสัญญำณอินพุท เมื่อคุณกด AUTO ด้ำนหน้ำปุมแผงเมนูตั้งค่ำอัตโนมัติจะเปิด คุณสำมำรถใช้ ่เมนูนี้เพื่อแสดงหลำยสัญญำณวงจรสัญญำณเดียววงจร, ขอบขำขึ้น,ขอบตกหรือเรียกคืนกำรตั้งค่ำก่อนหน้ำนี้SINGLE - กดเพื่อรับสัญญำณเดียวRUN / STOP - กดเมื่อคุณต้องกำรสโคปที่จะได้รับรูปคลื่นอย่ำงต่อเนื่อง กด RUN / STOP อีกครั้งเพื่อหยุดVolt/ Div -(CH1/CH2) - หมุนเพื่อปรับโวลต์ / กำรตั้งค่ำกำรหำร(ตำมแนวตั้ง) ของช่องที่เกี่ยวข้อง (CH1 หรือ CH2) กดลูกบิดเพื่อสลับระหว่ำงปรับ (ตัวแปร) และหยำบ (คงที)กำรปรับเปลี่ยนปุ่ม Channel ่(CH1/CH2) - กดปุ่มช่อง (CH1 หรือ CH2)เพื่อเปิดช่องทำงที่ ON หรือOFF และเปิดเมนูทำงช่องสำำหรับที่ช่อง คุณสำมำรถใช้เมนูช่องที่จะตั้งค่ำช่อง เมื่อช่องทำงคือ ON, ปุ่มช่องมีไฟVertical Position knobs (CH1/CH2) - หมุนเพื่อปรับแนวตั้งตำำแหน่งของช่องทำงที่สอดคล้องกัน (CH1 หรือ CH2) กดเพื่อตั้งตำำแหน่งแนวตั้งให้เป็นศูนย์REF - กดเพื่อแสดงเมนูของคลื่น Ref คุณสำมำรถใช้เมนูนี้เพื่อบันทึกและเรียกคืนสองรูปคลื่นอ้ำงอิง (Refa และ REFB) ในหน่วยควำมจำำภำยในMATH - กดเพื่อแสดงเมนูทำงคณิตศำสตร์ คุณสำมำรถใช้สมกำรทำงคณิตศำสตร์เมนูที่จะใช้ฟังก์ชั่น Oscilloscope ของคณิตศำสตร์Horizontal Position knob - หมุนเพื่อปรับตำำแหน่งแนวนอนของทุกช่องและคณิตศำสตร์รูปแบบคลื่น (ตำำแหน่งของสัญญำณเลื่อนไปยังศูนย์ของหน้ำจอ) ควำมละเอียดของกำรควบคุมนี้จะแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับกำรตั้งค่ำ timebase กดเพื่อตั้งแนวนอนตำำแหน่งที่จะเป็นศูนย์
  8. 8. ชาญวุฒิ สันเพชรเวสสกุล INC 2B 54261506HORI MENU - กดเพื่อแสดงเมนูแนวนอน คุณสำมำรถใช้เมนูแนวนอนเพื่อแสดงรูปคลื่นและเพื่อดูภำพขยำยส่วนของรูปคลื่นTime/Div knob - Turn ที่จะเปลี่ยนขนำดเวลำในแนวนอนเพื่อขยำยหรือกำรบีบอัดสัญญำณ เมื่อหน้ำต่ำงเป็นโซนที่จะช่วยให้มันมีกำรเปลียนแปลงควำมกว้ำงของโซนหน้ำต่ำงโดยกำรเปลียน ่ ่หน้ำต่ำง timebase กำรควบคุม WhenTime / Div ตั้ง 100 ms / divหรือช้ำลงและโหมดทริกเกอร์ถูกตั้งค่ำให้อัตโนมัต, สโคปเข้ำไปสแกน ิในโหมดนี้สัญญำณแสดงกำรปรับปรุงจำกจำกซ้ำยไปขวำ มีทริกเกอร์ยังไม่มีกำรควบคุมหรือตำำแหน่งแนวนอนของเป็นรูปแบบคลื่นในระหว่ำงกำรสแกนโหมด

×