Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
[INC 281    1 MULTIDISC         CIPLINARY W              WORKSHOP W                ...
[INC 281    1 MULTIDISC         CIPLINARY W              WORKSHOP W                ...
[INC 281    1 MULTIDISC         CIPLINARY W              WORKSHOP W                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

54261506 inc2 b

182 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

54261506 inc2 b

 1. 1. [INC 281 1 MULTIDISC CIPLINARY W WORKSHOP W WEEKLY REP PORT ]  [March h 29,2012]   Name‐Surname  ชาญวุฒิ สัน นเพชรเวสสกุล Chanwut s sanpetvessakul Student t ID  542615066   INC 2B                    ที่ผมไปศึก วันนี ้เป็ นงานของพี่ปี4 ทําการตรวจจับข ม(Human fall Detection)โดยมี blo กษา า ของล้ ock diagram ดังนี ้ โดยผมได้ ทํากา กษา มาแล้ วว่าหลักการใน ารศึ ล้ นการตรวจจับภาพการล้ มลงข ้ ปวดนันสา ภ ของผู ้ ามารถทําได้ จากการใช้ าเขียนโปรแ แกรมภาษา Cเกิดขึ ้นโดยผ่านLiberal ที่มีชื่อ า OpenCV โดยตัวfile Liberal นี ้จะถูกแบ งออกเป็ น หล วน กิ อว่ โ บ่ ลายส่ใหญ่ๆในก ดการกับf รูปภาพหรื อ file วีดิโอ โดย Liberal โดยแบ่งออกดังนี ้ การจั file ย    
 2. 2. [INC 281 1 MULTIDISC CIPLINARY W WORKSHOP W WEEKLY REP PORT ]  [March h 29,2012]   OpenCV API Refere V ence • core. The Co Functionality ore • imgproc. Ima Process age sing • highgui. High-level GUI and Media I/ a /O • video. Video Analysis o • calib3d. Cam mera Calibration and 3D Reconstruct tion • features2d. 2 Features Framework 2D s k • objdetect. OObject Detection • ml. Machine Learning e • flann. Clusteering and Search in Multi--Dimensiona Spaces al • gpu. GPU-ac ccelerated Computer Vis C sion • photo. Comp putational Ph hotography • stitching. Images stitchinng • nonfree. Non n-free functio onalityโดย Lib ทังหมดนี ้ มีการแบ่งแย beral ้ นี ยกการใช้ งานต ามคําอธิ บายไ http://opencv.itseez.com ถ้ าเราโหลด lib จาก ไป m/http://o opencv.willow wgarage.com ome เมื่อเราลองเปิ ดภายในดมนจะมี simp code ของ m/wiki/Welco ดู ั ple  งโปรแกรมหลายๆอยางให้ เราได้ ทด ย่ ดลองใช้ ดครับเช่น ตรวจจับใบ า ตรวจจับวัตถุเคลื่อนไห โดยตัวผมเอ เคยใช้ Libe พวกนี ้ ู เ บหน้ บ หว องก็ eralไปบ้ างส่วนแล้ ว โดยโปรแกรมของพี่เขา การใช้ Liberral แต่ละประเภ ามี ภทรวมกับอัลกอ ทมที่พี่กลุมเข ดขึ ้นมา  อริ ึ ่ เขาคิ       
 3. 3. [INC 281 1 MULTIDISC CIPLINARY W WORKSHOP W WEEKLY REP PORT ]  [March h 29,2012]    หลักการทํางาน  1. การทํ างานกล้ องจะทํ าการถายรู ปมาแล้ ว นํ าเอามาเก็บเอาไว้ ในตัวแป ปภาพที่ เรา ล้ ถ่ ปรรู าสามารถหาใชได้ ใน lib ช้ Opencv หลังจากนันภาพจะถูกทําให้ เป็ น ้ นภาพขาวดํา แล้ ว invert ภา เกิดขึน จนส ดท้ ายภาพที่ได้ แ าพ ้ สุ จะเป็ น ภาพวัตถุ เท่านัน  ้ 2. โดยการกํ าหน น จะมีการ านวณให้ มีก นดนั ้ รคํ การตรวจจับวัตถุที่กําลังเคลือนที่ สามารถต ต ่อ ตรวจจับได้ โดยการที่เรา คิดอัลกอรึ ทึมวา เมื่อเรามีการเดินเกิดขึ ้นโด ว่ ดยเอาค่าเก่าขอ องภาพแล้ วค่าใหม่ของภาพม ยบ เราจะ สามารถที่ ใ มาเที จะกําหนด บริ รเวณทังหมดที่เกิดการเปลี่ยน ้ นแปลงหรื อนันก็ คือ บริ เวณที่เป็ นคนนันเอง น ้ ที ้ งจากนันคือนํายกเว้ นค่า ้ า เหล่านัน เปลี่ย เป็ น สีดําให้ หมดแล้ วเอา าที่เลือกเป็ นสีขาวโดย เราส ้ ยนให้ ใ าค่ น สามารถได้ ผ่าน lib Opencv ในหมวด v ของ คําสังของ imgproc.   ่ 3. ถ้ าคนการล้ มล าคิดตามจริงเราสามารถกํา บริ เวณที่พื ้นที่ไม่ใช่หน้าต่าง หรื อ ค่าข วแปลงคน นมีพื ้นที่ ลงถ้ าหนด ที า ของตั นนั ้ น้ อย(คนล้ ม) เม่อรู้ก็คือส่งแจ้ งออกไปจากคอ นเสียงหรืออะไรก็ได้ ที่กาหนดให้ กบกา รแจ้ งเตือน  มื ง อมเป็ อ ํา ั หลักการทํางานเหลานีเ้ ป็ นสิ่งที่ผมคิดเองจากเเท่าที่ดูจากของ ่เขาแล้ วมาทาความเข้ าใจ ล่ ผ งพี ทํ จเองจากการที่เคยใช้ libOpencv แต่จะไม่สามารถทําได้ จริ งถ้ าไม่เกิดการลอง าจริ งๆเกิดขึ ้นสิ่งที่พดมาคือสิ่งที่ เข้ าใจแล้ วอธิบายคราว บหรื อ า งทํ ้ ู อ ล้ วๆครัถ้ าต้ องกา วอย่างที่เหมือนๆๆกับ โปรเจคนี ้ก็สามารถ จาก sim ารตั มื ถหาได้ mple code อยางเช่นตัวอย่าง านล่างนี ้ ย่ งด้     

×