Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Software park Newsletter vol 2

การตื่นตัวในการนำเอไอมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องคำนึงถึงก็คือ การมีข้อมูลมากเพียงพอ เอไอจะทรงประสิทธิภาพได้ต้องสอนให้เครื่องเรียนรู้ ผ่านแมชชีน เลิร์นนิ่ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×