Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Software park Newsletter vol 2

Software park Newsletter vol 2

Download to read offline

การตื่นตัวในการนำเอไอมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องคำนึงถึงก็คือ การมีข้อมูลมากเพียงพอ เอไอจะทรงประสิทธิภาพได้ต้องสอนให้เครื่องเรียนรู้ ผ่านแมชชีน เลิร์นนิ่ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

การตื่นตัวในการนำเอไอมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องคำนึงถึงก็คือ การมีข้อมูลมากเพียงพอ เอไอจะทรงประสิทธิภาพได้ต้องสอนให้เครื่องเรียนรู้ ผ่านแมชชีน เลิร์นนิ่ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×