Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Anna Font - David Mongil
Anna Font - David Mongil
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 35 Ad

More Related Content

Similar to Adaptació funcional dels habitatges existents (20)

More from Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch (20)

Advertisement

Adaptació funcional dels habitatges existents

 1. 1. Adaptació funcional dels habitatges existents OHB 27/11/2019. Envelliment actiu a casa
 2. 2. ¿Cóm aconseguir habitatges per a tota la vida? OHB 27/11/2019. Envelliment actiu a casa
 3. 3. Aproximació a la realitat actual • Segons les projeccions de l’Institut Nacional d’Estadística, la població més gran de 64 anys es duplicarà en 40 anys i passarà a representar més del 30% del total, degut a l’envelliment de la piràmide poblacional
 4. 4. A PARTIR D’UNA REALITAT • El progressiu envelliment del conjunt de la població • Amb un parc actual d’habitatges no adaptat a les seves necessitats APAREIX UNA NOVA NECESSITAT SOCIAL: L’ADAPTACIÓ FUNCIONAL (PERSONALITZACIÓ) DE L’HABITATGE • Per poder seguir vivint a casa • Amb el màxim d’autonomia assolible • Procurant la màxima seguretat possible • I facilitant la vida quotidiana de les persones grans i/o els seus cuidadors amb el màxim nivell de confort QUE REQUEREIX 1. La presa de consciencia social i política de la magnitud del problema 2. Una metodologia d’avaluació i anàlisi de les necessitats de les persones en relació amb el seu entorn residencial 3. Una logística operativa i una dotació econòmica per implementar els programes específics necessaris 4. L’avaluació dels resultats obtinguts i la reformulació de les estratègies implementades Aproximació a la realitat actual
 5. 5. El marc europeu OHB 27/11/2019. Envelliment actiu a casa
 6. 6. El marc europeu SUÈCIA Llei sobre la política nacional en referència a les persones grans (1.998) Les persones grans han de tenir la possibilitat de seguir vivint a la seva llar mentre això sigui possible, fins i tot quan necessiten amplies cures mèdiques i de serveis socials. FRANÇA Adaptabilitat dels allotjaments a l’envelliment de la població: 12 proposicions concretes per respondre a aquest important repte (2.010) Una d’elles: Estructuració d’una oferta de petites empreses de construcció i artesans, degudament homologats després de la seva capacitació mitjançant cicles de formació regular en el camp pluridisciplinari de l’adaptació de l’habitatge. GRAN BRETANYA Llibre verd sobre l’atenció social a les persones grans (2018) Gran activitat d’entitats socials junt amb els Ajuntaments. 1 Presa de consciencia social i política
 7. 7. Limitacions funcionals en el mètode “enabler” SUÈCIA La utilització del mètode “enabler” (capacitador) permet relacionar les capacitats funcionals de la persona, l’entorn físic quotidià en el qual actua, l’activitat quotidiana que porta a terme i la seva salut. Un terapeuta ocupacional ha d’analitzar i avaluar la necessitat de l’adaptació funcional per aconseguir l’ajuda econòmica. 2 Metodologia d’avaluació i anàlisi de necessitats El marc europeu
 8. 8. SUÈCIA Les persones grans poden obtenir ajuts que cobreixen el cost complet de l’adaptació funcional de l’habitatge a través del municipi de residència. Any 2.009: 958 milions € a 72.700 persones (13.177 €/habitatge) GRAN BRETANYA Ajudes a través de la Disabled Facilities Grant (DFG) i altres entitats socials en coordinació amb les autoritats locals. Any 2.017: 280 milions ₤ a 40.000 persones (7.000 ₤/habitatge) El proper any seran 400 milions ₤ 3 Logística operativa i dotació econòmica El marc europeu
 9. 9. SUÈCIA, ALEMANYA, GRAN BRETANYA, HONGRIA, LITUANIA Conclusions: • Combinar i coordinar els serveis (salut, teleassistència, ajuda domiciliària, adaptació funcional de la llar, etc.) • Agilitzar la concessió de les ajudes i els processos administratius per obtenir-les. Les demores poden generar pèrdua d'autonomia, ingressos hospitalaris, accidents a la llar, etc. • Millorar les intervencions als domicilis en base a la experiència acumulada (solucions constructives, materials adequats, etc.) i generant economies d’escala que permetin racionalitzar els costos. 4 Avaluació de resultats i reformulació d'estratègies El marc europeu
 10. 10. La situació a Espanya OHB 27/11/2019. Envelliment actiu a casa
 11. 11. La situació a Espanya NORMATIVA No hi ha normativa al respecte Només n’hi ha per l’accessibilitat dels habitatges de nova construcció i per l’adaptació dels elements comuns dels habitatges existents, el que demostra que l’adaptació funcional personalitzada de l’interior de l’habitatge encara no ha assolit la suficient entitat social i política. ACTIVITATS DE CONSCIENCIACIÓ SOCIAL Jornades d’estudi L’IMSERSO, el CEAPAT i altres entitats públiques i privades han organitzat jornades al respecte, be sigui dedicades exclusivament a la millora funcional dels habitatges o incloent aquest tema en contextos més amplis. DOCUMENTS D’INTENCIONALITAT POLÍTICA Projecte d'Estratègia Nacional de Persones Grans per a un Envelliment Actiu i per a un Bon Tracte 2018-2021 A les sis mesures per “Promoure allotjament i serveis adaptats”, només la primera s’apropa a l’adaptació funcional dels habitatges, encara que es limita a la dotació pressupostaria “habilitar línies de subvenció per l’arranjament d’habitatges…”, sense esmentar la necessitat de programes específics, estructurats convenientment i dotats de metodologies i protocols adequats, que reserva tan sols per“…circumstàncies sobrevingudes a causa d’accidents o malalties que produeixen dependència” 1 Presa de consciencia social i política
 12. 12. Habitatges de nova creació. Normativa estatal HABITATGES DE NOVA CREACIÓ (Normativa estatal) a) Elements comunes Segons el CTE DB-SUA (2010) l’accessibilitat és un requisit bàsic i cal preveure un itinerari accessible que connecti l’exterior de l’edifici amb cadascun dels habitatges i elements d’ús comunitari. Si hi ha ascensor ha de ser accessible. b) Interior dels habitatges No hi ha exigències de normativa estatal per l’interior dels habitatges encara que: • El decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya estableix condicions d’accessibilitat per l’interior dels habitatges • La Fundació Salas proposa un segell de qualitat complementari
 13. 13. Habitatges de nova creació. Normativa complementària a Catalunya Habitatge practicable: Decret 141/2012 Generalitat Cat. ESPAIS QUE HAN DE SER PRACTICABLES l’accés (porta d’entrada a l’habitatge i rebedor, no pas l’accés des del carrer fins a l’habitatge en cas d’habitatges unifamiliars) una cambra higiènica la cuina un espai d’ús comú i una habitació (en habitatges en un sol nivell) un espai d’ús comú o una habitació (en habitatges en diferents nivells) PORTES: La d’entrada i les dels espais practicables, amplada>= 0,80m, alçada>= 2,00m (la resta amplada>= 0,70m, alçada>= 2,00m) ESPAIS DE CIRCULACIÓ: Amplada>= 1,00 m (si connecten espais practicables) i cercle de D=1,20 m davant les portes dels espais practicables admetent que s’inscrigui amb les portes obertes (la resta, incloses escales, amplada>= 0,90m) CUINA: cercle de D=1,20 m lliure del gir de les portes (no especifica si poden ser corredisses) i entre 0 i 0,70 m d’alçada (pot ser per sota d’equipaments fixos), recorregut interior amplada >=0,80m, espai lliure davant del taulell de treball >=1m BANY: cercle de D=1,20 m, lliure del gir de les portes (no especifica si poden ser corredisses) entre 0 i 0,70 m d’alçada (pot ser per sota del lavabo salvant el peu i per sobre de la dutxa si és arran de terra), recorregut interior amplada >=0,80m HABITACIONS: Si n’hi ha una, ha de ser practicable (cap en habitatges en diferents nivells) Si n’hi ha més d’una, una ha de ser practicable (cap en habitatges en diferents nivells) Cercle de D=1,20 m lliure del gir de les portes i dels equipaments fixos (p.e. armaris d’obra)
 14. 14. Habitatges de nova creació. Proposta de segell de qualitat Segell de qualitat per habitatges de nova creació: Proposta de la Fundació Salas Tres nivells: CONDICIONS NORMATIVES Aquelles que exigeixen les diferents normatives. Comprovar el seu compliment CONDICIONS DE MILLORA Les que es poden incorporar sense cost afegit o amb un cost molt reduït que no incideix en la comercialització de l'habitatge. Exemples: – Millores de la compartimentació de l'habitatge – Ubicació de les portes d'accés a les diferents dependències – Elecció de materials i mecanismes adequats (paviments, aixetes, interruptors, etc.) – Ubicació d'aquests mecanismes d'ús en situació accessible – Utilització de solucions constructives idònies (permetre dutxa a nivell de terra, etc.) CONDICIONS COMPLEMENTÀRIES DE CONFORT I PERSONALITZACIÓ Que tenen un cost assumible encara que pot incidir lleugerament en el preu final de l’habitatge. Exemples: – Augment de la dotació de mobles de cuina extraïbles (calaixos o armaris lliscants) – Preveure que la instal·lació d'aigua freda i calenta a la banyera admeti directament la col·locació de les aixetes a la paret del costat llarg o del curt
 15. 15. Segell de qualitat per habitatges de nova creació: Proposta de la Fundació Salas Habitatges de nova creació. Proposta de segell de qualitat
 16. 16. Segell de qualitat per habitatges de nova creació: Proposta de la Fundació Salas Habitatges de nova creació. Proposta de segell de qualitat
 17. 17. Habitatges existents. Normativa estatal i programes específics HABITATGES EXISTENTS (normativa estatal) a) Elements comuns • Voluntat política: Llei 8/2013 de rehabilitació, regeneració i renovació urbana (l'accessibilitat és un objectiu bàsic) • Metodologia d'avaluació i anàlisi: a través de l'IEE (informe d’avaluació de l’edifici): té un capítol específic d'accessibilitat. • Logística operativa i dotació econòmica: Es subvenciona fins a un 75% la instal·lació d'ascensor i l'accessibilitat. • Avaluació de resultats i reformulació d'estratègies: s'incorporen en el nou pla estatal de l'habitatge 2018-2021 b) Interior dels habitatges No hi ha una política estatal per l’interior dels habitatges encara que existeix: • Programa específic d’adaptació d’habitatges de persones grans de la Diputació i de l’Ajuntament de Barcelona
 18. 18. METODOLOGIA GENERAL ESPECÍFICA No hi ha una metodologia específica i adequada d’actuació Sense una política concreta difícilment pot haver-hi una metodologia adequada. Només en el subministrament de productes de recolzament es detecten criteris pautats i una certa sistematizació, de la que manquen les adaptacions que requereixen obres. METODOLOGIA PARTICULAR ESPECÍFICA La del Centro de Vida Independent i la Diputació de Barcelona Per al “Programa d’arranjament d’habitatges de les persones grans de la província de Barcelona: • Quatre edicions bianuals (2009 a 2018) • 7.100 actuacions de 1.500 € = 10,65 milions de € • Les porten a terme empreses especialitzades contractades per la Diputació de Barcelona • Prescriu l’actuació un equip amb tres professionals: sociosanitari, arquitecte i social • Intervencions al bany (87,9%), cuina (2,7%) i altres espais (9,4%) • Gran nivell de satisfacció (97,44%) 2 Metodologia d’avaluació i anàlisi de necessitats La situació a Espanya
 19. 19. Intervencions amb obres. Exemples EL BANY
 20. 20. Situació inicial Resultat final Canvi de distribució de bany. Amplada 1,67 m
 21. 21. Canvi de distribució de bany. Amplada 1,67 m
 22. 22. Situació inicial Resultat final Canvi de distribució de bany. Amplada 1,42 m
 23. 23. Canvi de distribució de bany. Amplada 1,42 m
 24. 24. Situació inicial Resultat final Formació de dutxa en servei de cortesia. Dimensions 0,75 x 1,57 m
 25. 25. Formació de dutxa en servei de cortesia. Dimensions 0,75 x 1,57 m
 26. 26. Intervencions amb obres. Exemples LA CUINA
 27. 27. Adaptació de cuina
 28. 28. Adaptació de cuina
 29. 29. Adaptació de cuina
 30. 30. Adaptació de cuina
 31. 31. A NIVELL ESTATAL No hi ha ni logística operativa ni pressupostos específics A NIVELL AUTONÓMIC I MUNICIPAL Les Comunitats Autònomes i alguns ajuntaments tenen programes específics per a l’adaptació interior dels habitatges Presenten disfuncionalitats importants: • Serveis insuficientment dotats, desbordats per la quantitat de casos a atendre i excessivament centralitzats • Escassa dotació econòmica i lentitud en la gestió • Manca de protocols de valoració per integrar les dels diferents tècnics que intervenen • Generalment dirigits a persones amb discapacitat però no a persones grans • Financen un percentatge de l'obra a posteriori i, en alguns casos, ofereixen assessorament previ • Manca d'informació sobre l'existència d'aquests programes 3 Logística operativa i dotació econòmica La situació a Espanya
 32. 32. A NIVELL ESTATAL Sense normativa específica, ni metodologia ni dotació econòmica, tampoc hi ha avaluació d’un programa inexistent A NIVELL AUTONÓMIC i MUNICIPAL No hi ha treballs escrits al respecte A NIVELL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Els programes bianuals tenen una memòria final d’avaluació amb propostes de millora 4 Avaluació de resultats i reformulació d'estratègies La situació a Espanya
 33. 33. Avançar en l'adaptació funcional personalitzada de l'habitatge perquè les persones grans puguin continuar vivint a la seva llar el màxim de temps possible requereix: • La presa de consciència social i política de la importància del tema, com va fer el Parlament suec el 1998 • Disposar d'una metodologia d'avaluació i anàlisi de les necessitats de la persona de manera individualitzada com, per exemple, el mètode "enabler" (capacitador) • Implementar programes específics amb una logística operativa adequada i amb una dotació econòmica suficient, com tenen a Suècia i Gran Bretanya i com apunta el programa de la Diputació de Barcelona • Avaluar els resultats obtinguts i reformular les estratègies implementades fins a la data en els programes d'àmbit autonòmic o local vigents CONCLUSIONS La situació a Espanya
 34. 34. Final L’habitatge personalitzat: No ets tu qui s'ha d'adaptar al lloc. És el lloc que s'ha d'adaptar a tu
 35. 35. L’habitatge personalitzat: A la mida de tots Final

×