Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Reutilizarea în scopuri sociale a
bunurilor confiscate din infrac iuniț
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, ...
• Reutilizarea bunurilor confiscate înseamnă
transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate
sau a sumelor provenite ...
Asset recovery
• Sesizarea infracţiunilor de corupţie şi criminalitate
organizată (Pre-investigation) – declara ii deț
ave...
• Confiscarea specială (art. 112 CP);
bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;
bunurile care au ...
• Confiscarea extinsă (art. 112 indice 1 CP);
se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) valoarea...
• Repararea pagubei/Despăgubiri civile (art. 19
CPP);
• Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiec...
• Confiscarea contraventională (art. 5, alin. 3 i 24ș
din OG 2/2001);
• Sancţiunile contravenţionale complementare sunt: c...
• Criminalitate are un caracter transna ional în UE iț ș
e nevoie de o coordonare între statele membre
(Programul Stockhol...
• Interesul tot mai mare pentru gestionarea iș
valorificarea bunurilor confiscate a culminat cu
adoptarea Directivei 2014/...
• Două modele de reutilizare în statele membre
a. Reutilizarea directă în scopuri sociale a bunurilor
confiscate (Italia, ...
Italia
- Agen ie specializată de valorificare a bunurilorț
confiscate: Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destin...
Spania
- Agen ie specializată de atribuire a bunurilorț
confiscate: Delegation del Gobierno para el plan
nacional sobre dr...
Fran aț
- Agen ie specializată de gestionare a bunurilorț
confiscate: AGRASC - Agence de gestion et de
recouvrement des av...
Sco iaț
- Guvernul sco ian primeste de la guvernul centralț
(Londra) o parte din sumele ob inute din vânzareaț
bunurilor c...
Pia a bunurilor confiscate (sechestru)ț
- valoarea măsurilor asiguratorii dispuse de către
procurori în anul 2012 a fost d...
Pia a bunurilor confiscate (efectiv recuperate)ț
- valoarea bunurilor efectiv confiscate în executarea
hotărârilor judecăt...
Valorificare bunurilor confiscate
- Valorificarea bunurilor confiscate urmează aceea iș
procedură aplicată pentru valorifi...
Valorificare bunurilor confiscate
- există cinci metode de valorificare: vânzarea
bunurilor către publicul larg, transmite...
Valorificare bunurilor confiscate
- Termenul de „reutilizare în scopuri sociale” nu este
definit ca atare în legisla ie, a...
Valorificare bunurilor confiscate
- Beneficiarii eligibili ai regimului de „atribuire cu
titlu gratuit” sunt defini i stri...
Valorificare bunurilor confiscate
- Ma inile i celelalte vehicule sunt bunurile cele maiș ș
solicitate pentru transmitere ...
Valorificare bunurilor confiscate
- Lista cu bunurile confiscate aflate în stoc la fiecare
unitate locală a autorită ii fi...
Cazul ANA
- Agenţia Na ională Antidrog (ANA) men ine înregistrăriț ț
ale hotărârilor definitive ale instan elor penale car...
HG 215/2012
Măsura 3.5.7 a Planului Naţional de Acţiune pentru
implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţiei
2012-2015:...
Obiectivul Ini iativeiț
Elaborarea în parteneriat între sectorul public şi
societatea civilă a unei propuneri de politici
...
Ce dorim să facem?
- să ajutăm organizaţiile neguvernamentale eligibile
să depună cereri pentru atribuirea de bunuri
cu ti...
Ce am făcut?
- Coali ia pentru reutilizare (15 ONG-uri dinț
Bucure ti i Ia i);ș ș ș
- 8 cereri pentru atribuirea cu titlu ...
Cum vă puteţi implica alături de noi?
• Alăturati-vă Coali iei pentru reutilizare;ț
• Depuneţi, cu ajutorul avocatului CRJ...
Întrebări?
Radu Nicolae
Manager proiect
Centrul de Resurse Juridice
rnicolae @ crj . ro
0723668808
facebook.com/CRJro
www.crj.ro
Edit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reutilizare bunurilor confiscate din infractiuni - CRJ

725 views

Published on

Aceasta este o prezentare realizata de Centrul de Resurse Juridice cu privire la "Reutilizarea bunurilor confiscate din infractiuni."

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reutilizare bunurilor confiscate din infractiuni - CRJ

 1. 1. Reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate din infrac iuniț Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.
 2. 2. • Reutilizarea bunurilor confiscate înseamnă transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate sau a sumelor provenite din infracţiuni pentru a fi folosite în interes public sau în scopuri sociale de către instituţii publice (autorităţi publice locale) sau organizaţii neguvernamentale. • Reutilizarea socială este unica formă de valorificare care garantează cetă enilor vizibilitatea bunurilorț confiscate, întrucât ceea ce provine din infrac iuniț este înapoiat societă ii în mod explicit.ț • Problema de bază este modul de valorificare a bunurilor confiscate –masoara eficacitatea sistemului judiciar. Ce înseamnă reutilizare în scopuri sociale?
 3. 3. Asset recovery • Sesizarea infracţiunilor de corupţie şi criminalitate organizată (Pre-investigation) – declara ii deț avere, rapoarte ale avertizorilor de integritate etc; • Investigarea infracţiunilor de corupţie şi criminalitate organizată (Investigation); • Judecarea infracţiunilor de corupţie şi criminalitate organizată; • Punerea în executarea a hotararilor judecatoresti de confiscare sau acordare de despăgubiri civile; Pedepsele de condamnarea la închisoare sunt ineficace dacă infractorii sunt lăsa i să îşi pună laț adăpost profiturile dobândite ilegal. • Reutlizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate. Cum valorificăm ce am confiscat? Etapele procesului de recuperare a prejudiciilor in procesul penal Etape cheie
 4. 4. • Confiscarea specială (art. 112 CP); bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală; bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obţinut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor; bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală. Se poate confisca echivalentul în bani al bunurilor Moduri de recuperare a prejudiciilor
 5. 5. • Confiscarea extinsă (art. 112 indice 1 CP); se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit; b) instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale pedeapsite cu închisoarea de 4 ani sau mai mare (infrac iuni de criminalitate organizată i economico-ț ș financiară). • se ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul. • prin bunuri se înţelege şi sumele de bani. Moduri de recuperare a prejudiciilor
 6. 6. • Repararea pagubei/Despăgubiri civile (art. 19 CPP); • Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale. • Confiscarea averii nejustificate (art. 18 din Legea nr. 115/1996); • Dacă se constată că dobândirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-părţi dintr-un bun nu este justificată, curtea de apel va hotărî fie confiscarea bunurilor sau a cotei-părţi nejustificate, fie plata unei sume de bani, egală cu valoarea bunului, stabilită de instanţă pe bază de expertiză. În cazul obligării la plata contravalorii bunului, instanţa va stabili şi termenul de plată. Moduri de recuperare a prejudiciilor
 7. 7. • Confiscarea contraventională (art. 5, alin. 3 i 24ș din OG 2/2001); • Sancţiunile contravenţionale complementare sunt: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; agentul constatator va descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării şi va lua în privinţa lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal. Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate şi, dacă acestea aparţin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor menţiona, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă. Moduri de recuperare a prejudiciilor
 8. 8. • Criminalitate are un caracter transna ional în UE iț ș e nevoie de o coordonare între statele membre (Programul Stockholm 2009); • Un studiu al Parlamentului European din 2012 recomandă o directivă europeană care să vizeze stabilirea unor proceduri coerente i transparenteș în statele membre de reutilizare a bunurilor confiscate în programe sociale sau de prevenire a criminalită ii (ex. proiecte de interes public pentruț protecţia avertizorilor de integritate, pentru sprijinirea persoanelor dependente de droguri, victime ale traficului de fiin e umane, pentruț informarea tinerilor, pentru omerii tineri) şi deș implicare a societăţii civile în a face sugestii cu privire la care proiecte cu relevan ă socială trebuieț să fie finanţate din aceste fonduri. Reutilizarea în scopuri sociale, preocupări la nivel european
 9. 9. • Interesul tot mai mare pentru gestionarea iș valorificarea bunurilor confiscate a culminat cu adoptarea Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European i a Consiliului, din 3 aprilie 2014, privindș înghe area i confiscarea produselor provenite dinț ș săvâr irea de infrac iuni în Uniunea Europeană .ș ț Directiva a introdus pentru prima dată prevederi privind valorificarea bunurilor sechestrate iș confiscate i a invitat statele membre „ș să aibă în vedere luarea de măsuri care să permită utilizarea bunurilor confiscate în interes public sau în scopuri sociale”. Aceasta mai men ionează că, printreț aceste măsuri, se poate regăsi aceea a alocării acestor bunuri pentru proiecte de aplicare a legii iș de prevenire a infrac iunilor, precum i pentru alteț ș proiecte de interes public i de utilitate socială.ș Reutilizarea în scopuri sociale, preocupări la nivel european
 10. 10. • Două modele de reutilizare în statele membre a. Reutilizarea directă în scopuri sociale a bunurilor confiscate (Italia, Belgia, Bulgaria); b. Reutilizarea în scopuri sociale a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate, prin înfiin area unor fonduri specializate (Fran a,ț ț Spania, Luxemburg i Sco ia);ș ț Reutilizarea în scopuri sociale, exemple din statele membre
 11. 11. Italia - Agen ie specializată de valorificare a bunurilorț confiscate: Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC); www.benisequestraticonfiscati.it - Prima variantă de valorificare a bunurilor imobile (terenuri, clădiri) i mobile (autoturisme, drepturiș asupra societă ilor comerciale) este transferul cuț titlu gratuit către comunită ile locale, ONGuri,ț grupuri de persoane (ex. angaja ii societă ilorț ț comerciale confiscate). - Bune practici (protocoli di intesa): protocoale iș parteneriate între toti factorii interesa i pentruț gestionarea imediată a bunurilor (parchete, instante, societate civilă); Libera Reutilizarea în scopuri sociale, exemple din statele membre
 12. 12. Spania - Agen ie specializată de atribuire a bunurilorț confiscate: Delegation del Gobierno para el plan nacional sobre drogas (din cadrul Secretaria de estado de servicios sociales e igualdad, parte a Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad); - Legislatia se referă doar la valorificarea bunurilor confiscate din traficul de droguri; Toate bunurile sunt vândute iar sumele de bani sunt transferate către un fond special de unde un comitet alocă sume beneficiarilor pentru finantarea unor activitati de prevenire si combatere a traficului de droguri (poli ie, garda civilă, ONGuri).ț Reutilizarea în scopuri sociale, exemple din statele membre
 13. 13. Fran aț - Agen ie specializată de gestionare a bunurilorț confiscate: AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. AGRASC vinde la licita ie bunurile mobile i imobileț ș provenite din traficul de dreoguri confiscate prin hotărâri judecătore ti. Banii sunt transfera i înș ț contul unui comitet interministerial MILD - Mission Interministérielle de lute contre la drogue et la toxicomanie, care le rândul său le distribuie anual pe baza de proiect: 60% Ministrul de interne, 20% Ministerul de justi ie, 10% Ministerul finan elor,ț ț 10% proiecte sociale. Reutilizarea în scopuri sociale, exemple din statele membre
 14. 14. Sco iaț - Guvernul sco ian primeste de la guvernul centralț (Londra) o parte din sumele ob inute din vânzareaț bunurilor confiscate din Scotia. Aceste sume sunt folosite prin intermediul unui program numit CashBack Programme. Acest program acordă granturi ONGurilor pentru a derula programe de dezvoltare a tinerilor. Reutilizarea în scopuri sociale, exemple din statele membre
 15. 15. Pia a bunurilor confiscate (sechestru)ț - valoarea măsurilor asiguratorii dispuse de către procurori în anul 2012 a fost de 1,869,681,989 lei (430,026,857 euro), iar în anul 2011 acestea au fost în valoare de 1,024,979,707 lei (238,367,373 de euro), în cre tere cu 175,8% fa ă de anul 2010ș ț i cu 352,1% fa ă de 2009, valoarea măsurilorș ț asiguratorii instituite de procurori crescând, în perioada 2007-2012, în medie cu 180% . Aceste sume reprezintă însă o parte din valoarea prejudiciilor reţinute prin rechizitorii: 3,227,646,119 (742,358,607 euro) în 2011 şi 3,426,362,917 (788,063,471 euro) în 2012 Reutilizarea în România. Avem bunuri confiscate? Ce se întâmplă cu ele?
 16. 16. Pia a bunurilor confiscate (efectiv recuperate)ț - valoarea bunurilor efectiv confiscate în executarea hotărârilor judecătoreşti definitive prin care s-a dispus confiscarea specială, a fost de 7,053,914 lei (1,622,400 euro) în 2010, 21,582,411 lei (4,963,955 euro) în 2011 şi 34,821,415 lei (8,008,925 euro) în 2012 - sumele confiscate în baza evaluării averilor nejustificate de către Agenţia Naţională de Integritate: 1.058.670 Euro and 129.517,80 USD (ambele sume confiscate în anul 2011 prin 3 hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile) Reutilizarea în România. Avem bunuri confiscate? Ce se întâmplă cu ele?
 17. 17. Valorificare bunurilor confiscate - Valorificarea bunurilor confiscate urmează aceea iș procedură aplicată pentru valorificarea tuturor bunurilor care au intrat în proprietatea privată a statului. Astfel, este greu de făcut diferen a întreț bunurile confiscate din infrac iuni i confiscărileț ș contraven ionale, statutul de moştenire legală /ț succesiunile vacante i bunurile abandonate.ș - Valorificarea bunurilor este descentralizată, iar organismul responsabil cu valorificarea este Agen ia Na ională de Administrare Fiscală, prinț ț unită ile sale regionale i locale.ț ș Reutilizarea în România. Avem bunuri confiscate? Ce se întâmplă cu ele?
 18. 18. Valorificare bunurilor confiscate - există cinci metode de valorificare: vânzarea bunurilor către publicul larg, transmiterea bunurilor către institu iile de stat i către autorită ile locale,ț ș ț transmiterea bunurilor către al i beneficiari (culte,ț ONG-uri), distrugerea i restituirea.ș - Toate bunurile, cu excep iaț mijloacelor de plată, a bunurilor imobile (terenuri, clădiri), a obiectelor din metale sau pietre pre ioase i a altor bunuri cuț ș statut special, pot face obiectul reutilizării în scopuri sociale Reutilizarea în România. Avem bunuri confiscate? Ce se întâmplă cu ele?
 19. 19. Valorificare bunurilor confiscate - Termenul de „reutilizare în scopuri sociale” nu este definit ca atare în legisla ie, aceasta referindu-se laț „atribuirea cu titlu gratuit”. - De procedura de „atribuire cu titlu gratuit” se ocupă unită ile regionale i locale ale Agen ieiț ș ț Na ionale de Administrare Fiscală, pentru bunurileț în valoare de până la 10,000 lei, Ministerul Finan elor Publice, pentru bunurile în valoare deț peste 10,000 lei, i comisia interministerială dinș cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), pentru ma ini, ambulan e i dotări aferente,ș ț ș ambarca iuni i motoare ata abile acestora.ț ș ș Reutilizarea în România. Avem bunuri confiscate? Ce se întâmplă cu ele?
 20. 20. Valorificare bunurilor confiscate - Beneficiarii eligibili ai regimului de „atribuire cu titlu gratuit” sunt defini i strict de legisla ie:ț ț ministere, autorită i publice centrale, autorită iț ț publice locale, persoane juridice care au în administrare case memoriale, institu ii religioase /ț culte religioase, Societatea Na ională de Cruceț Ro ie din România,ș organiza iiț neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale caș ț prestatori de servicii sociale, cre e, grădini e,ș ț orfelinate i alte centre de plasament pentru copii,ș cămine pentru persoane vârstnice, cantine sociale, azile, spitale, coli, biblioteci, persoane fizice cuș dizabilită i, persoane fizice care au suferit de peț urma calamită ilor naturale.ț Reutilizarea în România. Avem bunuri confiscate? Ce se întâmplă cu ele?
 21. 21. Valorificare bunurilor confiscate - Ma inile i celelalte vehicule sunt bunurile cele maiș ș solicitate pentru transmitere cu titlu gratuit. Pe locul al doilea se află produsele generale (îmbrăcăminte, hrană etc.) care sunt transmise către cre e, grădini e, orfelinate i alte centre deș ț ș plasament pentru copii i organiza iiș ț neguvernamentale. Pe locul al treilea, după cantitate i valoare a bunurilor, se aflăș echipamentele de comunicare i IT, articolele deș birou, produsele de folosin ă îndelungată,ț echipamentele de uz casnic, materialele pentru între inere i repara ii, care sunt atribuite cu titluț ș ț gratuit autorită ilor publice centrale i locale.ț ș Reutilizarea în România. Avem bunuri confiscate? Ce se întâmplă cu ele?
 22. 22. Valorificare bunurilor confiscate - Lista cu bunurile confiscate aflate în stoc la fiecare unitate locală a autorită ii fiscale din România poate fiț consultată i la adresa:ș www.mfinante.ro/valorificStocuris.html?pagina=domenii - Atribuirile cu titlu gratuit reprezintă un 3,45% din totalul bunurilor care au intrat în proprietatea privată a statului Reutilizarea în România. Avem bunuri confiscate? Ce se întâmplă cu ele?
 23. 23. Cazul ANA - Agenţia Na ională Antidrog (ANA) men ine înregistrăriț ț ale hotărârilor definitive ale instan elor penale careț prevăd confiscarea produselor provenite din săvâr ireaș de infrac iuni la regimul drogurilor i precursorilor.ț ș - Conform cifrelor ANA din 2012 i 2013 (ianuarie-ș septembrie), instan ele au hotărât confiscarea a pesteț 650.000 de euro i a altor bunuri, în cazuri penaleș legate de produse provenite din săvâr irea deș infrac iuni la regimul drogurilor i precursorilor. Toateț ș bunurile care sunt recuperate în astfel de cazuri sunt capitalizate (vândute) de autoritatea fiscală, iar sumele sunt transferate într-un cont separat al bugetului de stat. Reutilizarea în România. Avem bunuri confiscate? Ce se întâmplă cu ele?
 24. 24. HG 215/2012 Măsura 3.5.7 a Planului Naţional de Acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţiei 2012-2015: “Adoptarea de măsuri legislative şi instituţionale pentru o mai bună administrare a bunurilor sechestrate şi confiscate, precum şi reutilizarea resurselor obţinute în programe sociale de prevenire a criminalităţii”. Strategia Na ională Anticorup ieț ț i reutilizareș
 25. 25. Obiectivul Ini iativeiț Elaborarea în parteneriat între sectorul public şi societatea civilă a unei propuneri de politici publice care să crească rolul ONGurilor în domeniul re-utilizării în scopuri sociale a bunurilor/sumelor confiscate din infracţiuni; Scenariul minimal: reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor mobile i imobile ca primă varianta deș valorificare; Scenariul maximal: reutilizarea în scopuri sociale inclusiv a sumelor de bani confiscate prin intermediul unui fond pentru proiecte Ini iativa pentru reutilizareț
 26. 26. Ce dorim să facem? - să ajutăm organizaţiile neguvernamentale eligibile să depună cereri pentru atribuirea de bunuri cu titlu gratuit pentru a utiliza la miximum prevederile legale deja existente; - să analizăm bunele practici dezvoltate la nivel local; - să informăm organizaţiile neguvernamentale despre reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor provenite din infracţiuni; - să propunem Guvernului îmbunătăţirea legislaţiei actuale şi să lărgim cadrul reutilizării, înclusiv pentru sumele confiscate, în acord cu cele mai bune practici europene. Ini iativa pentru reutilizareț
 27. 27. Ce am făcut? - Coali ia pentru reutilizare (15 ONG-uri dinț Bucure ti i Ia i);ș ș ș - 8 cereri pentru atribuirea cu titlu gratuit (Motivation i Carusel) i alte 5 cereri în pregătire;ș ș - Protocol de colaborare cu Ministerul Justi iei pentruț constituirea unui grup de lucru comun Ini iativa pentru reutilizareț
 28. 28. Cum vă puteţi implica alături de noi? • Alăturati-vă Coali iei pentru reutilizare;ț • Depuneţi, cu ajutorul avocatului CRJ, a unei cereri de atribuire cu titlu gratuit; • Participanţi la un seminar de informare privind reutilizarea în scopuri sociale şi propunerile de modificări ale politicii publice actuale din domeniu (Bucure ti, 19-21 noiembrie 2014ș ) • Semnaţi alături de CRJ o petiţie cu propunerile de modificări legislative convenite i reprezentanţiiș dvs. pot participa în grupul de lucru. • Participaţi alături de noi la întânirile şi evenimentele pe care le vom organiza la Parlament şi la ministerele implicate; semnaţi alături de noi scrisori către Comisia Europenă, Parlamentului European, MCV – Secretariat Comisie Europeană. Ini iativa pentru reutilizareț
 29. 29. Întrebări?
 30. 30. Radu Nicolae Manager proiect Centrul de Resurse Juridice rnicolae @ crj . ro 0723668808 facebook.com/CRJro www.crj.ro Editor: Centrul de Resurse Juridice Data publicării: noiembrie 2014 Mul umesc pentru aten ieț ț

×