Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alternatives a la formació especialitzada MIR

809 views

Published on

El Col·legi explica quines alternatives tenen els estudiants de medicina que no facin la formació especialitzada MIR.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alternatives a la formació especialitzada MIR

 1. 1. Abril 2011 Alternatives a la formació especialitzada MIR
 2. 2. <ul><li>Consideracions prèvies </li></ul><ul><li>Els requisits i procés d’accés a les places d’especialista </li></ul><ul><li>són diferents segons cada país, des de països amb examen d’accés,fins a països amb procés de selecció obert. </li></ul><ul><li>Tràmits burocràtics i organismes de gestió particulars a </li></ul><ul><li>cada país. </li></ul><ul><li>Estructura de la formació especialitzada i durada diferent segons el país. </li></ul>I- Fer la formació especialitzada a l’estranger
 3. 3. <ul><li>Llicenciatura de medicina: 5 anys </li></ul><ul><li>Formació especialitzada : </li></ul><ul><li>Foundation Programme (F1 + F2) </li></ul><ul><li>Programa estandarditzat de dos anys de pràctica clínica supervisada </li></ul><ul><li>dissenyada per fer de pont entre la llicenciatura de medicina i la formació especialitzada superior. Accés per sol·licitud dels estudiants des de la facultat. Equivaldria al rotatori de la Llicenciatura a l’estat espanyol. </li></ul><ul><li>UK Foundation Programme’s Eligibility Office </li></ul><ul><li>Specialty Training (ST-1,2,3,..) </li></ul><ul><li>Període formatiu de entre 5 i 7 anys en que segueix al període formatiu del Foundation Programme. Els continguts i programes de formació estan dissenyats pels respectius col·legis reials de cada especialitat i supervisats i coordinats pel Postgraduate Medical Education Training Board (PMETB). </li></ul>Anglaterra: estructura de la formació
 4. 4. Llicen- ciatura/ Grau Medicina F1 Run-through posts ST1,2,3…8 CT1 (3) ST3-7 (8) F2 Anglaterra: Estructura de la formació Foundation Training Core specialty training Higher specialty training Competició per accedir a la següent etapa Competició per higher specialty trainining CCT
 5. 5. Anglaterra: Accés a l’especialitat <ul><li>Full Registration with a license to practice prèvia al General Medical Council. </li></ul><ul><li>Dificultat d’accés degut a una manca de places de resident . </li></ul><ul><li>Especialitats amb més demanda: geriatria, urologia, pediatria, psiquiatria (geriàtrica) medicina familiar i comunitària ( GP registrar ) </li></ul><ul><li>Anglès: puntuació de 7 a l’examen IELT o demostració de nivell </li></ul><ul><li>equivalent (si no s’han cursat els estudis de medicina en llengua anglesa). </li></ul><ul><li>Accés per procés de selecció anual estandarditzat a nivell nacional, </li></ul><ul><li>després d’haver realitzat el Foundation Programme o de demostrar una experiència i coneixements equivalents ( Full Registration ). </li></ul><ul><li>Places gestionades pels Deaneries (Consell de metges sènior que supervisen l’educació mèdica de l'àrea). Procés de selecció i publicació de places. </li></ul><ul><li>Sistema d’ avaluació de candidats basat en la “ person specification ” acordada a nivell nacional. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Calendari de reclutament establert a nivell nacional. Dos rounds de presentació de sol·licituds per a la incorporació el 3 d’Agost de 2011: del 3/12/2010 al 20/12/2010 i del 07/02/2011 fins a finals de desembre (les places sobrants). </li></ul><ul><li>Procés de selecció dut a terme per les Units of Application (UoA). </li></ul><ul><li>Model d’entrevista estandarditzat a nivell nacional, per poder comparar expedients de candidats avaluats a diferents unitats. </li></ul><ul><li>Els criteris sobre la puntuació a les entrevistes és de caràcter públic. </li></ul><ul><li>Més informació: http://www.mmc.nhs.uk/ </li></ul>Anglaterra: Accés a l’especialitat
 7. 7. França: estructura de la formació Llicenciatura de Medicina Primer cicle: 2 anys Examen a aprovar després del 1 any. Solen aprovar el 20 % dels estudiants Segon cicle: 4 anys de durada Validació segon cicle: proves teòriques i pràctiques en hospitals. Épreuves Nationales Classantes. Equivalent examen MIR Resta especialitats: 4 anys Subespecialització: Diplome d’Études Spécialis. Complémentaire (2 anys). Tercer cicle: Diplôme d’Etudes de Spécialités (DES) 5 anys per a especialitats quirúrgiques, medicina interna i radiodiagnòstic.
 8. 8. França: Accés a l’especialitat <ul><li>Épreuves Nationales Classantes </li></ul><ul><li>Convocatòria anual 2011-2012 publicada el 14 desembre 2010: </li></ul><ul><li>http://www.cng.sante.fr/Examen-classant-national-donnant,393.html </li></ul><ul><li>Període d’inscripció: 1 al 31 de març de 2011. </li></ul><ul><li>Nombre de places fixades per Enseignement Supérieur et de la </li></ul><ul><li>Santé. </li></ul><ul><li>La prova es composa de dues proves escrites, de les quals, una al menys, consisteix en l'anàlisi d’una o més històries clíniques i una altra d’una lectura crítica d’un o més articles científics. </li></ul><ul><li>L’elecció de l’especialitat i del centre hospitalari universitari va en funció del rang de classificació obtingut. </li></ul><ul><li>L'incription au Tableau de l'Ordre </li></ul><ul><li>http://www.conseil-national.medecin.fr/article/les-etudes-de-medecine-en-france-400 </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Medicina estètica. </li></ul><ul><li>Medicina de la son. </li></ul><ul><li>Acupuntura. </li></ul><ul><li>Homeopatia. </li></ul><ul><li>Medicina tropical. </li></ul><ul><li>Malalties infeccioses. </li></ul><ul><li>Medicina d’urgències. </li></ul><ul><li>Medicina de residències geriàtriques. </li></ul><ul><li>Tractament del dolor i cures pal·liatives. </li></ul><ul><li>........ </li></ul>II- Especialització no reglada via MIR
 10. 10. <ul><ul><li>Medicina penitenciària </li></ul></ul><ul><ul><li>Medicina forense </li></ul></ul><ul><ul><li>Medicina Militar </li></ul></ul><ul><ul><li>Càrrecs Tècnics de les administracions públiques (medi ambient, sanitat, benestar social...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Docència reglada </li></ul></ul>III- Sector públic
 11. 11. Medicina Forense <ul><li>Oposició al Ministeri de Justícia que es convoca cada dos anys (funcionari de l’Administració de Justícia) i consta de tres exercicis: </li></ul><ul><ul><li>primer tipus test </li></ul></ul><ul><ul><li>Oral </li></ul></ul><ul><ul><li>Pràctic </li></ul></ul><ul><li>Un cop superada la primera fase, estància d’entre 3 i 6 mesos al Centre d’Estudis Jurídics de Madrid (funcionari en pràctiques) </li></ul><ul><li>Destí : S’està destinat a un Institut de Medicina Legal autonòmic o provincial </li></ul>
 12. 12. Requisits per a ser metge forense <ul><li>Article 6. Els requisits per a prendre part en les proves selectives d'ingrés al Cos de metges Forenses són els següents: </li></ul><ul><ul><li>Ser espanyol i major d'edat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reunir els requisits de titulació que determini la Llei Orgànica del Poder Judicial. Llicenciat en Medicina. </li></ul></ul><ul><ul><li>No haver estat condemnat, ni estar processat ni inculpat per delicte dolós, tret que haguessin obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa acte de sobreseïment. </li></ul></ul><ul><ul><li>No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>No haver estat separat mitjançant procediment disciplinari d'un Cos de qualsevol de les Administracions públiques, ni suspès per a l'exercici de funcions públiques en via disciplinària o judicial, tret que hagués estat degudament rehabilitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>No patir malaltia o defecte físic o psíquic que li impedeixi l'acompliment de les funcions de mèdic forense. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trobar-se en ple exercici dels seus drets civils. </li></ul></ul>
 13. 13. Funcions del metge forense (1) <ul><li>Article 3. Els metges forenses tindran al seu càrrec les següents funcions: </li></ul><ul><ul><li>L'emissió d'informes i dictàmens medicolegals que els siguin sol·licitats a través dels Instituts de Medicina Legal pels Jutjats, Tribunals, Fiscalies, Oficines del Registre Civil i altres òrgans de l'Administració de Justícia. </li></ul></ul><ul><ul><li>La realització de les investigacions en el camp de la Patologia Forense i de les pràctiques tanatològiques que els siguin requerides a través dels Instituts de Medicina Legal, pels Jutjats, Tribunals i Fiscalies, i que es derivin necessàriament de la seva pròpia funció en el marc del procés judicial. </li></ul></ul><ul><ul><li>El control periòdic dels lesionats i la valoració dels danys corporals que siguin objecte d'actuacions processals, així com l'assistència o vigilància facultativa als detinguts que es trobin a disposició judicial, i quantes altres funcions estableixi la legislació aplicable. </li></ul></ul>
 14. 14. Funcions del metge forense (2) <ul><ul><li>L'assistència tècnica que els sigui requerida a través dels Instituts de Medicina Legal, per Jutjats, Tribunals, Fiscalies i Oficines del Registre Civil i altres òrgans de l'Administració de Justícia de l'àmbit territorial en el qual estiguin destinats, en les matèries de la seva disciplina professional i amb subjecció a l'establert en les lleis processals. </li></ul></ul><ul><ul><li>L'emissió d'informes que els siguin encomanats pel Director del Departament de l'Institut de Toxicologia en el qual estiguin destinats, així com l'atenció a la demanda d'informació *toxicològica. </li></ul></ul><ul><ul><li>L'emissió de dictamen sobre la causa de la mort, en els supòsits establerts en l'article 85 de la Llei de Registre Civil de 8 de juny de 1957, redactat conforme a la Llei Orgànica 7/1992, de 20 de novembre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualsevol altres funcions de col·laboració i investigació, pròpies de la seva funció, amb el Ministeri de Justícia o, si escau, amb les Comunitats Autònomes que hagin rebut els traspassos de mitjans personals per al funcionament de l'Administració de Justícia, així com amb altres òrgans de les Administracions públiques, derivades de convenis o acords adoptats a aquest efecte </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Gestió sanitària. </li></ul><ul><li>Consulta pròpia/amb companys. </li></ul><ul><li>Indústria farmacèutica. </li></ul><ul><li>Monitorització d’assajos clínics. </li></ul><ul><li>Recerca. </li></ul><ul><li>Sector assegurador: auditoria, càlcul de risc dels pacients... </li></ul><ul><li>Mútues d’accidents: gestió d’absentisme laboral i contingències comuns. </li></ul><ul><li>Valoració del dany corporal. </li></ul><ul><li>Docència no reglada. </li></ul><ul><li>Cooperació internacional. </li></ul><ul><li>Organitzacions internacionals. </li></ul><ul><li>... </li></ul>IV- Altres possibilitats
 16. 16. <ul><li>No tenir una titulació d’especialista vàlida a Espanya vol dir tancar-se moltes possibilitats en el sistema sanitari públic. </li></ul><ul><li>En totes les alternatives esmentades, els metges que han fet una especialitat via MIR també competeixen. </li></ul><ul><li>Cal iniciativa per emprendre cadascú el seu camí professional </li></ul><ul><li>Cal decidir: comoditat o risc. </li></ul><ul><li>La formació continuada és imprescindible. </li></ul><ul><li>Treballar en equip i en xarxa és present i futur. </li></ul><ul><li>Un lloc de treball, en medicina, no és tant sols una plaça fixa en un hospital. </li></ul>V- Consideracions finals
 17. 17. Passeig de la Bonanova, 47, 2ª planta 08017 Barcelona Moltes gràcies

×