Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La demografia mèdica a Osona. Conclusions i elements de futur

La junta de la Delegació Comarcal d’Osona del COMB ha impulsat un estudi de demografia mèdica a la comarca. Segons els resultats de l’enquesta realitzada als metges que hi treballen, en els propers 5-15 anys s’observarà un impacte pel gran nombre de jubilacions, degut a l’envelliment dels professionals. El recanvi generacional és una de les grans preocupacions.

L’estudi compara la demografia osonenca amb les dades de tota la població COMB. Dos dels trets característics a Osona són la poca feminització, degut al major envelliment dels professionals, i la menor presència de metges estrangers a la comarca. Aquestes dades fan pensar en la dificultat pel relleu generacional tenint en compte que hi haurà un gran nombre de jubilacions en la propera dècada no només a la comarca, també a Barcelona, la seva zona metropolitana i Madrid. Així doncs, Osona haurà de competir per captar els professionals més joves.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

La demografia mèdica a Osona. Conclusions i elements de futur

 1. 1. La demografia mèdica a Osona. Claus per al futur de la sanitat comarcal Anàlisi de les dades obtingudes Vic, 14 de novembre de 2013 Cita prèvia 1
 2. 2. Metodologia  Qüestionari on line al conjunt dels professionals registrats per la delegació comarcal d’Osona (496) com a exercents a la comarca (69), és a dir un total de 565 metges.  Qüestionari dissenyat per consens de la Junta Comarcal.  Eina on line de Google inserida en una pàgina del COMB creada ad hoc per Meditecnologia.  Enviament del qüestionari de part de la delegació del COMB a Osona  188 respostes vàlides, és a dir un 33,3% de l’univers  Anàlisi de dades bivariant, explotació amb excel. Cita prèvia 2
 3. 3. Objectius  Conèixer la realitat sociodemogràfica i laboral dels metges de la comarca d’Osona  Esbrinar les expectatives i necessitats dels metges que treballen a la comarca  Aportar propostes de mesures que puguin donar resposta a algunes de les claus del futur de la sanitat comarcal. Cita prèvia 3
 4. 4. Distribució per sexe Osona i conjunt COMB 70% 60% 59,9% 51,4% 48,6% 50% 40,1% 40% 30% 20% 10% 0% Osona Conjunt COMB Home Cita prèvia Dona 4
 5. 5. Distribució per edat Osona i conjunt COMB 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 65 i més anys 60-64 anys 55-59 anys 50-54 anys Enquesta Osona 45-49 anys Conjunt COMB 40-44 anys 35-39 anys Menors de 35 anys Conjunt Osona  Major concentració en les franges d’edat entre 50 i 59 anys  Baixa resposta dels menors de 35 anys Cita prèvia 5
 6. 6. Jubilació per especialitats i sector de treball. % d’estrangers  Alta concentració de jubilacions en els propers 10 anys, especialment en algunes especialitats Especialitats més representades Entre 55 i 65 anys Especialitat MFiC 21,3% Ginecologia i Obstetrícia 11,5% Pediatria 11,5% Medicina Interna 9,8% Cirurgia Gnal 8,2% Total 31,4% 8,0% 6,4% 5,3% 3,2% Metges entre els 55 i 65 anys per sector de treball Sector % Públic 47,7 Públic i privat 40,0 Privat 9,2 Concertat 3,1 Total 100  Ha contestat una baixa proporció de metges estrangers (2,9%) per comparació amb els col·legiats estrangers registrats a la comarca (12,4%).  Aquesta proporció, a més, és inferior a la del conjunt del COMB (17,4%). Cita prèvia 6
 7. 7. Anys d’exercici a la comarca 3,5% 22,8% 17,0% 18,1% 38,6% 0-9 anys Cita prèvia 20-29 anys 10-19 anys 30-39 anys 40 anys i més 7
 8. 8. Sector de treball 9,1% 1,7% 30,9% 58,3% Públic Privat, Públic Privat Concertat  Majoria de treball en sector públic  Gran presència de treball al sector privat (40%), combinat amb públic o no.  Biaix per la baixa resposta dels metges joves Cita prèvia 8
 9. 9. Àmbit de treball 50% 45% 44,6% 40% 37,3% 35% 30% 25% 20% 15% 11,4% 10% 3,6% 5% 3,0% Consulta privada Altres 0% Atenció Primària Hospital AP i Hospital  Preponderància de l’AP (44,6%) en relació al conjunt del COMB (30,3%, Enquesta 2009)  Coherent per la poca concentració d’hospitals a la comarca Cita prèvia 9
 10. 10. Exercici futur a la comarca Perspectiva de seguir exercint a la comarca en els pròxims 5 anys (Escala de 1 a 10) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 45,8% 19,3% 14,5% 4,8% 1,8% 5,4% 2,4% 0,6% 0,6% 4,8%  Tant sols el 8,4% dels metges d’Osona puntua per sota del 5 la possibilitat de continuar exercint a la comarca en els propers 5 anys. Cita prèvia 10
 11. 11. Valor afegit de fer de metge a Osona? Quin creus que és el valor afegit de fer de metge a Osona? Característiques i possibilitat de coneixement de la població, inclosa multiculturalitat Característiques de la comarca (natura, definició, grandària, rural-semi-urbana, qualitat de vida, comunicacions) Coneixença, relació i comunicació entre professionals Connexió i coordinació entre àmbits assistencials. Atenció integrada. Proximitat al lloc de treball No veig cap o gaire valor afegit Condicions de treball més amables Implicació i qualitat del servei assistencial (inclou mitjans mèdic i competència dels professionals i organització del sistema) Major possibilitat d'oferir una atenció integral i personalitzada Efectivitat en l'impacte de les actuacions Disposar d'un hospital de referència com l'HGV Possibilitat d'exercir la medicina rural Coneixement dels i accessibilitat als serveis assistencials Possibilitat d'innovar i fer recerca Motius purament personals Cultura i tradició professional d'excel·lència NS/NC Bona impressió que encara es té del metge Qualitat del SEM Cita prèvia 34 32 27 21 12 12 11 11 9 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 11
 12. 12. Aspectes a millorar? Quins aspectes creus que han de millorar de la sanitat a Osona? Relació, coordinació i compliment de pactes entre assistencials i entre professionals Finançament i càpita Professionalisme, implicació i presència dels professionals en órgans de gestió, inclou l'autonomia de gestió i capacitat d'influir en el sistema Formació dels professionals,sovint amb estratègia compartida entre àmbits i politiques de reciclatge Accesibilitat i llistes d'espera Coresponsabilització dels pacients, gestió hiperfreqüentació, educació sanitària Visió territorial solidària i compromesa, objectius compartits increment de recursos i retorn de la centralitat a l'atenció primària Estratègia de recerca (basada en línies, de caire multicentric) Condicions retributives dels metges Relacio pública i privada Millorar TIC sanitàries Estil de gestió de l'HGV Organització interna de la primària Incrementde plantilles Politització Promoció de ll'activitat privada a la comarca Ampliació de la xarxa d'escialitats cobertes Renovació quadres directius Desburacratització activitat a les consultes Orientació a multimorbiditat i croncitat complexa Pressió assistencial Fidelització, motivació i promoció professionals Modernització de l' ICS Pràctiques compartides entre prfoessionals Cita prèvia 41 13 12 12 10 9 8 7 7 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 12
 13. 13. Passeig de la Bonanova, 47 08017 Barcelona Cita prèvia 13

×