Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1. BUZZΣυνολικά, ςυλλζχκθκαν 9.323 αναφορζσ ςτο TEDxAthens για το χρονικό διάςτθμα30 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου. Από αυτζσ, ...
Kourounis         Camerata            Colwell – Evangelinou     LowryThe meaning of life is   Η...
1. @JoeTrippi: I met many of   2. Πάξηο Μέμεο: Ήξζε ε ώξα ην   3. Δαζθαιάθεο: Δελ ππάξρεη    4. Matina Stevis: Η...
4: Time of DayΤο μεγαλφτερο buzz δθμιουργικθκε ώρεσ 13:00 – 14:00 (Δαςκαλάκθσ – Colwell – Sousa - Lowry)         ...
skai.gr            113      5. Link Sharing                            twitter...
7. Photo Sharing   Που μοιράςτθκαν φωτογραφίεσ ςχετικά με το TEDxAthens;                        ...
9. Most Popular     Αλαιύνληαο ηελ επηθνηλσλία ησλ θόκβσλ ηνπ δηθηύνπ ηεο εθδήισζεο θαη ηελ     πιεξνθνξία πνπ αλη...
10. User Profiles CloudΕςτιάηουμε ςτουσ 100 ιςχυρότερουσ κόμβουσ του δικτφου τθσεκδιλωςθσ του TEDxAthens (με βάςθ τθν ςθμα...
11. Total Reach:                               Συνολικά, τα views μθνυμάτων ςχετικά με τθν ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TEDx Athens 2011 Social Media Buzz Analysis

595 views

Published on

We tried to capture the social media buzz that was created during the week of TEDx Athens 2011. More information can be found here:

Published in: Business
 • Be the first to comment

TEDx Athens 2011 Social Media Buzz Analysis

 1. 1. 1. BUZZΣυνολικά, ςυλλζχκθκαν 9.323 αναφορζσ ςτο TEDxAthens για το χρονικό διάςτθμα30 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου. Από αυτζσ, οι 9.256 ιταν ςτο Twitter.Τθν θμζρα τθσ εκδιλωςθσ, ζγιναν ςυνολικά 6.669 αναφορζσ ςτο TEDxAthens. Buzz VS Buzz! TEDxAthens – 57% Ολυμπιακόσ - Arsenal – 43%Τθν θμζρα του TEDxAthens, τα tweets για το event αποτζλεςαν το 9% τουςυνόλου των ελλθνικών tweets, τισ ώρεσ 10:00 – 22:00.
 2. 2. Kourounis Camerata Colwell – Evangelinou LowryThe meaning of life is Η κοσζηθή δελ ηοσχηάρεηαη, Η επηβίφζε είλαη ηέτλε We need to be engaged.to do things that you κόλο ε θφηογραθία We need to think like Daskalakishave never done artists. We have to takebefore Challenge risks. Δελ σπάρτεη αιγόρηζκος ποσWebb Έλα ηεράζηηο κπράβο θαη λα σποιογίδεη ηζορροπίες, ζηης 153 προηάζεης ούηε θαλ λα ηης προζεγγίδεη LindstromWhere would you Mavridis Sousa Collaboration isspend 100 hours? everything. Together, youYour 100 hours. Γηα λα θαηαιάβεης πόζο We must stop being can do somethingDouka ζεκαληηθές είλαη οη κεταλές, complainers and transform απιά ζθέυοσ πόζο τρόλο to leaders. TsevisΗ Εηρήλε κας έθερε πέραζες face2face κε άιιοσςsummertime ! Focus on good people, dont loose your timeAooudiMaybe crisis is the way of life Stevis Η αγορά ιεηηοσργεί κόλο κε έλα πράγκα. 2. SPEAKER worrying about copy cats, make your work available, say it loudlynow and we have to adaptand fill it with our dreams.Tubino Τελ πιεροθορία. Elahi TOP It’s not a matter of QUOTEThere us no such thing as Yinkadisruptive innovation without better or worse. It’sfailure. We need to be gonna be different Χαηρεηώ κε ζεβαζκό ηοprepared for that. and we’ll have to δηθό ζοσ αγώλα adapt.Trippi Sutherland Mexis GuptaraElect us and we’ll solve all O Rory Sutherland είτε ηα Ήρζε ε ώρα ηο ζέαηρο λα Σεκαζία δελ έτεη λαyour problems. It’s a lie. The ιηγόηερα tweets ζηο ρφηήζεη ηελ θοηλφλία: έτεης όλεηρο, αιιά λα TEDxAth κέτρη ζηηγκής . ποηο είλαη ηο πρόβιεκαtruth is that the power to ηο θσλεγάς!change Greece is in your Γηαηί αλάγθαζε ηολ θόζκο ζοσ;hands. Το πιο ςημαντικό λα θιείζεη θαη λα ηολ tweet που ςυνδζθηκε αθούζεη. ZafranasXiliadaki – Roussos με κάθε ομιλία, είτε πρόκειται για κάτι που Polo National Team Επηζηεκοληθές έρεσλεςΌηαλ οη ηδέες ζσλδσαζηούλ είπε ο ομιλητήσ ή για αποδεηθλύοσλ όηη ε κάτι που Είκαζηε ε Ειιάδα ηφλκε ηελ ζθιερή δοσιεηά, ηόηε κοσζηθή εθπαίδεσζε αναμετζδωςαν οι επηηστηώλ θη ότη ε Ειιάδαέρτοληαη ηα θαιύηερα επερεάδεη ηολ ηρόπο ποσ χρήςτεσ. ηοσ τρέοσς θαη ηεςαποηειέζκαηα αθούκε αλεζστίας!
 3. 3. 1. @JoeTrippi: I met many of 2. Πάξηο Μέμεο: Ήξζε ε ώξα ην 3. Δαζθαιάθεο: Δελ ππάξρεη 4. Matina Stevis: Η αγνξά the pioneers and innovators ζέαηξν λα ξσηήζεη ηελ αιγόξηζκνο πνπ λα ππνινγίδεη ιεηηνπξγεί κόλν κε έλα πξάγκα. who will build a new way for θνηλσλία: πνην είλαη ην ηζνξξνπίεο, νύηε θαλ λα ηηο Τελ πιεξνθνξία. Greece @TEDxAthens a really πξόβιεκα ζνπ; πξνζεγγίδεη. incredible conference! 5. George Kourounis: the 6. Κσλζηαληίλνο Δαζθαιάθεο: 7. Η Matina Stevis καο εμεγεί 8. O Rory Sutherland είρε ηα3. TEDxAth meaning of life is to do things that you have never done before. Είκαζηε Homo Economicus θαη όρη Homo Sapiens. πώο 3 tweets άιιαμαλ, έζησ θαη γηα ιίγν, ηελ επελδπηηθή αγνξά. ιηγόηεξα tweets ζην TEDxAth κέρξη ζηηγκήο . Γηαηί αλάγθαζε ηνλ θόζκν λα θιείζεη θαη λα ηνλ αθνύζεη. TOP 9. Γηα λα θαηαιάβεηο πόζν ζεκαληηθέο είλαη νη κεραλέο, 10. Matt Webb: To become expert in something it takes 11. Κσλζηαληίλνο Δαζθαιάθεο: Καη νη εθινγέο είλαη έλα 12. Με δύν ιόγηα: θάλε ζηελ άθξε 100 ώξεο, δνθίκαζε θάηη απιά ζθέςνπ πόζν ρξόλν 10.000 hours. To the moon- νηθνλνκηθό ζύζηεκα. θαηλνύξην θαη ζα δεηο πνπ ζα ζε QUOTE πέξαζεο face2face κε άιινπο landing, it took 10.000 experts. 15. @ricardojrsousa: Great way πάεη 13. Μάγθεο ππάξρεη έλα πνιύ 14. Beta testing ζην ζέαηξν. to close my speaking 16. Είκαζηε ε Ειιάδα ησλ Τα πιο ςημαντικά κεγάιν bug ζηελ νηθνλνκηθή engagements for this year. επηηπρηώλ θη όρη ε Ειιάδα ηνπ tweets που εξάγονται ζεσξία ζαο Awesome crowd fantastic ρξένπο θαη ηεο αλεζπρίαο!από τισ ομιλίεσ. Μπορεί organization. Was a pleasure to Κνξίηζηα πόιννα υπάρχουν πάνω από speak TEDxAthens1 για τον ίδιο ομιλητή, ή και tweets από 17. there is no art in nature; 18. Πάξηο Μέμεο: Δελ καο 19. Εζληθή Οκάδα Πόιν: Είλαη 20. Matt Webb: People buy for ομιλητζσ, όπωσ π.χ. το nature does not produce the ελδηαθέξνπλ ηα αζηεξάθηα. πνιύ ιεπηή ε γξακκή πνπ 4 reason: fear, hope, greed, #1. art, we see the art in nature - Πξνθαινύλ κόλν ραξά ή ρσξίδεη ηελ επηηπρία από ηελ despair. george kourounis θαηάζιηςε. Θέινπκε λα απνηπρία. ζπδεηάλε νη άλζξσπνη. 21. George Kourounis: We are 22. Focus on good people, 23. Πάξηο Μέμεο: Ήξζε ε ζηηγκή so disconnected from the dont loose your time worrying λα δνύκε ην ζέαηξν ζαλ nature. When was the last time about copy cats, make your επηρείξεζε. you touched a tree? work available, say it loudly
 4. 4. 4: Time of DayΤο μεγαλφτερο buzz δθμιουργικθκε ώρεσ 13:00 – 14:00 (Δαςκαλάκθσ – Colwell – Sousa - Lowry) και 20:00-21:00 (Zafranas – Lindstrom - Webb)
 5. 5. skai.gr 113 5. Link Sharing twitter.com 110 Οη πηγές από ηηο νπνίεο κνηξάζηεθαλ links ζρεηηθά κε ην TEDxAthens παξνπζηάδνληαη blog.tedxathens.com 72 ζηνλ επόκελν πίλαθα ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξεζηώλ πνπ instagr.am 54 έθαλε post θάπνην link από απηέο. Με ηνλ youtube.com 51 ηξόπν απηό έρνπκε κηα αληηπξνζσπεπηηθή κεηξηθή γηα ην engagement ζε θάζε πεγή. tovima.gr 38 Επηθξαηνύλ ην skai.gr ιόγσ ηεο LIVE κεηάδνζεο ηεο εθδήισζεο, ην Twitter ιόγσ yfrog.com 37 ησλ θσηνγξαθηώλ πνπ κνηξάζηεθαλ, αιιά θαη ην επίζεκν blog ηεο νξγάλσζεο. flickr.com 36 protagon.gr 33 itunes.apple.com 33 6. Link Content Type baas.gr 32 tedxathens.com 32 facebook.com 32 twitpic.com 28 Photos foursquare.com 27 aspaonline.gr 21 militaryraiden.posterous.com 15 javapapo.blogspot.com 14Text Videos ted.com 13 lifeinathens.com 11 deasy.gr 11 news.pathfinder.gr 10 Ανάλυςη του περιεχομζνου των links #TEDxAthens thibetian.posterous.com 10 Photos 495 31.17% georgakopoulos.org 10 Videos 69 4.35% xblog.gr 10 Text 1024 64.48% apas.gr 9
 6. 6. 7. Photo Sharing Που μοιράςτθκαν φωτογραφίεσ ςχετικά με το TEDxAthens; Twitter Instagr.am yfrog flickr twitpic picplz lockerzTwitter Instagr.am yfrog flickr Twitpic picplz lockerz204 98 73 59 38 15 841.21% 19.80% 14.75% 11.92% 7.68% 3.03% 1.62% 8. Tweet Types RTs Mentions Other 37,37% 42,66% 19,97%
 7. 7. 9. Most Popular Αλαιύνληαο ηελ επηθνηλσλία ησλ θόκβσλ ηνπ δηθηύνπ ηεο εθδήισζεο θαη ηελ πιεξνθνξία πνπ αληάιιαμαλ, πξνθύπηνπλ νη παξαθάησ πίλαθεο κε ηνπο πην «δημοθιλείς» θόκβνπο ζε Retweets θαη Mentions. Username RTs Username Mentions TEDxAthens 989 TEDxAthens 717 MilitaryRaiden 121 MilitaryRaiden 111 TEDxAcademy 99 MatinaStevis 94 JoeTrippi 84 kalavros 62 sVathis 75 tsevis 47 skaigr 72 Dimflo 46 Dimflo 71 JoeTrippi 36 kalavros 58 georgekourounis 33 MatinaStevis 52 atsoukalidis 30 lifeinathens 51 SebLindstrom 30Το tweet με τα περισσότερα retweets ήταν αυτό του @JoeTrippi: “I met many of the pioneers and innovators who will build a new way for Greece @TEDxAthens a really incredible conference!”
 8. 8. 10. User Profiles CloudΕςτιάηουμε ςτουσ 100 ιςχυρότερουσ κόμβουσ του δικτφου τθσεκδιλωςθσ του TEDxAthens (με βάςθ τθν ςθμαντικότθτα και τθν κζςθτουσ ςε αυτό) και ςχθματίηουμε από τα Profiles που ζχουν ςτο Twitter(τθν ςυνοπτικι περιγραφι που ο κακζνασ ζχει ειςάγει για να τονχαρακτθρίηει) το παρακάτω word cloud:Εξετάηοντασ το word cloud που ςχθματίηεται, παρατθροφμε πωσ είναιπράγματι πολφ κοντινό ςτο concept τθσ οργάνωςθσ και ο πυρινασ τθσκοινότθτασ των χρθςτών που ςυνδζκθκε με αυτιν είναι ιςχυρόσ, μιασκαι μοιράηεται ςτοιχεία του concept αυτοφ. Αυτό αποτελεί μιαπαρακατακικθ για το μζλλον, ώςτε αντίςτοιχεσ εκδθλώςεισ ναεμφανίηουν παρόμοια επιτυχία, αλλά και να διευρφνεται ςυνεχώσ οπυρινασ των ιςχυρά ςυνδεδεμζνων ατόμων.
 9. 9. 11. Total Reach: Συνολικά, τα views μθνυμάτων ςχετικά με τθν εκδιλωςθ φτάςανε τα 15.048.61312. Aspects of DiscussionΕθπαηδεύνπκε έλα δηαθνξεηηθό κνληέιν αλαδήηεζεο αλά νκηιεηή θαη αλαδεηνύκε κε απηό ηελ ζρεηηθήπιεξνθνξία ζηελ ζπλνιηθή ζπιινγή ησλ tweets. Όια ηα ζρεηηθά tweets ζπγθεληξώλνληαη κε ηνλ ηξόπναπηό θαη νκαδνπνηνύληαη αλά νκηιεηή. Σηελ ζπλέρεηα, εηδηθό ινγηζκηθό γισζζηθήο επεμεξγαζίαο, αλαιύεηηα επηκέξνπο ζύλνια, θαζώο θαη ην ζπλνιηθό θαη εληνπίδεη ηηο θπξηόηεξεο πηυχές ζυζήηηζης (aspects)ζε θαζέλα από απηά. Γηα ηελ ζπλνιηθή ζπιινγή, ππνινγίδνπκε ην impact όισλ ησλ aspectsθαλνληθνπνηώληαο κε βάζε ην πην ηζρπξό από απηά θαη αλαπαξηζηνύκε ζην αθόινπζν δηάγξακκα κηαεπηινγή από ηα ζεκαληηθόηεξα. Σηελ ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε εμαηξέζεθαλ από ηελ επεμεξγαζία ηα tweetsζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη εζηηάζακε ζηα ελληνικά θαη ηα greeklish. Παξαηεξνύκε κεγάιε επηξξνή ηνπΚωνζηανηίνου Δαζκαλάκη: Aspects Impact κετικζσ ανατροπζσ γλώςςα επικοινωνίασ ανατρεπτικι εμπειρία καιρικά φαινόμενα διάδοςθ ζργου εξαιρετικι διοργάνωςθ τεράςτιο δίκτυο ςυμφωνικισ μουςικισ κτίριο τίγκα ιδζα workshop Μακιματα αιςιοδοξίασ κορυφαία πολίςτρια πολφσ κόςμοσ ελλθνικά εγχειριματα πολλά ςυγχαρθτιρια καλζσ γνωριμίεσ δθμιουργία εντφπωςθσ επιςτθμονικοφ ςυνεδρίου ςκλθρι δουλειά Αιςιόδοξο μινυμα Ελλθνικά ομόλογα ειλικρινισ παρουςίαςθ Κορίτςια πόλο ςεμινάριο ιεχωβαδων δενδρολίβανο αγαπά κεατρο λίγεσ ώρεσ καμεράτα junior τραπεηικά ςυςτιματα Παγκόςμια Ημζρα ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ αγορά τθσ πλθροφορίασ μεγάλθ μζρα πρώτο βιμα κομπλεξικα ςχολια κετικι εντφπωςθ καλφτερθ διαφιμιςθ Ελλθνικό κείμενο Λάκθσ Γαβαλάσ ςθμερινζσ ομιλίεσ καλζσ ιδζεσ Aφιερωμενο ςε ςτελεχθ διαφιμιςθσ μζςο ανάπτυξθσ αγροτικι επιδότθςθ Ελλθνικόσ Κόςμοσ μικρι γεφςθ ατόμων με attention deficit επενδυτικι αγορά μεγάλο bug Νικόλασ Μαυρίδθσ Εκνικι Ομάδα Νότα αιςιοδοξίασ πουλά apple Κωνςταντίνοσ Δαςκαλάκθσ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

×