МОД ҮРЖҮҮЛЭГ
ОЦ Тэнхим




Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн цаг агаарын өөрчлөлт хуурайшилт болон хүний
үйл ажиллагаанаас болж дэлхийн ойн сангийн дийл...


Ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí òàëáàéí ¿éëäâýðëýëèéí õýñãèéí õàìãèéí àíõààðàë òàòñàí
íÿãò íÿìáàé õàíäàõ ¸ñòîé õýñýã íü ¿ð òàðèõ õýñýã þ...



Хучилт:
Èõ áèø ã¿íòýé òàðüñàí үрèéã èõýâ÷ëýí õó÷äàã. Õºðñíèé ÷èéãèéí àëäàãäëûã
áàãàñãàõ, õºðñ ºíãºí ¿å ºðºìòºæ íÿãòðà...



Ñèéð¿¿ëýëò:
Õàâàð ¿ð òàðüñíû äàðàà õºðñ ºðºìòºæ õàòóóðàõ, íàìàð òàðüñàí õºðñ
èõýýð íÿãòðàõ òóë ¿ð áóëñàí ã¿íèé õýìæýý...



Óñàëãàà:
Үð ñî¸îëæ óðãàõ õàìãèéí øààðäëàãàòàé õ¿÷èí ç¿éë áîë õºðñний ºíãºí ¿åý
õ¿ðòýë áàéíãà ÷èéãòýé áàéõ ÿâäàë þì. È...






1-ð ¿å: ¿ð òàðüñíààñ ýõëýýä æèãäðýí ñî¸îëîõ õ¿ðòýë ¿åèéã õàìàðíà. Ýíý
¿åä ¿ð õººæ òîìðîõ ¿éë ÿâö 20-25 õîíîã ¿ðãý...






1-ð ¿å: ¿ð òàðüñíààñ ýõëýýä æèãäðýí ñî¸îëîõ õ¿ðòýë ¿åèéã õàìàðíà. Ýíý
¿åä ¿ð õººæ òîìðîõ ¿éë ÿâö 20-25 õîíîã ¿ðãý...
2013 mod urjuuleg 15
2013 mod urjuuleg 15
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2013 mod urjuuleg 15

503 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 mod urjuuleg 15

 1. 1. МОД ҮРЖҮҮЛЭГ ОЦ Тэнхим
 2. 2.   Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн цаг агаарын өөрчлөлт хуурайшилт болон хүний үйл ажиллагаанаас болж дэлхийн ойн сангийн дийлэнх хувь нь сүйдэж байна. Агаарыг цэвэршүүлэх, фотосентизийг явуулснаар хүчилтөрөгч ялгаруулахад голлох нөлөөтэй модыг хайрлан хамгаалж тарьж ургуулан олшруулах ингэснээр агаарт дахь хүчилтөрөгчийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хөрсөн дэхь чийгийг барьж усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зэргээр байгаль экологоо хамгаалах юм. Иймд идэвхтэй цөлжиж буй манай орны хувьд ойн сангаа арвижуулах мод бутыг ихээр тарьж ургуулан байгаль орчны хамгаалах нь эн тэргүүний зорилт болоод байна. Мод бутыг тарьж ургуулах ажил нь урт удаан хугацааг хамарсан ажил болох тул хийсэн ажлаа үр дүнтэй байлгахын тулд мод үржүүлэх газрын талаар сайн мэдэж судлан мод үржүүлэх арга технологийн дагуу хийснээр өндөр үр дүнд хүрэх юм. Манай орны нөхцөлд мод үржүүлгийн ажлыг бизнесын томоохон салбар болж хөгжүүлэх боломж бүрэн байгаа ба үүний тулд мод үржүүлгийн ажлын үндсэн технологийг сайн мэдэх хэрэгтэй.
 3. 3.  Ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí òàëáàéí ¿éëäâýðëýëèéí õýñãèéí õàìãèéí àíõààðàë òàòñàí íÿãò íÿìáàé õàíäàõ ¸ñòîé õýñýã íü ¿ð òàðèõ õýñýã þì. Ýíýõ¿¿ òàëáàéä ¿ð òàðüæ òàðüö óðãóóëíà. Үðèéí óðãàõ òîõèðîìæòîé íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîîð àð÷èëãààã ÿâóóëíà. Үð òàðüñàí òàëáàйä õèéõ àð÷èëãààã ¿ð ñî¸îëîõîîñ ºìíºõ, ñî¸îëñíû äàðààõ àð÷èëãàà ãýæ àíãèëæ ¿çýõ áºãººä òóñ á¿ðäýý òîõèðñîí àðãà àæèëëàãààã øààðäàíà. Үðèéí ñî¸î èë ãàðàõààñ ºìíºõ àð÷èëãàà íü òàðüñàí ¿ðèéã ÷èéã, äóëààí àãààðààð õàíãàõ çîðèëãîòîé. Үðèéí ñî¸î èë ãàðàõààñ ºìíºõ àð÷ëàëòàä òàðüñàí ¿ðýý íÿãòðóóëæ áóëäàõ, õó÷èõ, õºðñíèé ºíãºí ¿åèéã ¿ð áóëñàí ã¿íä õ¿ðãýõã¿éãýýð 纺ëºí ñèéð¿¿ëýõ, õîã óðãàìëûã öýâýðëýõ, óñëàõ, òàðüñàí ¿ðýý ñàëõèíä õèéñýõýýñ õàìãààëàõ àæëóóä îðíî.
 4. 4.   Хучилт: Èõ áèø ã¿íòýé òàðüñàí үрèéã èõýâ÷ëýí õó÷äàã. Õºðñíèé ÷èéãèéí àëäàãäëûã áàãàñãàõ, õºðñ ºíãºí ¿å ºðºìòºæ íÿãòðàõààñ õàìãààëàõ çîðèëãîîð õó÷èëò õèéíý. Õó÷èëò íü íàðíû õýò õàëàëòààñ õàìãààëàõ, øºíèéí öàãò äóëààí õàäãàëàõ íºëººòýé. Õó÷ëàãûã 2 ñì õ¿ðòýë ã¿íòýé òàðüñàí ¿ðýíä õýðýãëýíý. Õó÷ëàãûã õ¿ëýð, ¿ðòýñ, áóóöààð 1-1.5 ñì çóçààíòàéãààð õèéíý. ¿ðòñýýð õó÷èõ àæëûã 2 ¿å øàòòàéãààð õèéíý. Ýõíèéõèéã ¿ðýý òàðèìàãö, äàðààãèéíõûã ñî¸î èë ãàðñíû äàðàà õàëóóí íàðòàé ¿åä õèéõ øààðäëàãàòàé. Õî¸ð äàõü õó÷èëò íü øèíýýð ãàð÷ èðæ áàéãàà òàðüöíû ¿íäýñíèé õ¿ç¿¿â÷èéã íàðàíä õàëàõààñ õàìãààëàõ çîðèëãîòîé. ¿ð òàðüñàí òóóç áóþó äàëàíã ¿ðòñýýð 1 ñì õ¿ðòýë çóçààí õó÷èõàä 1 ãà-ä 3.5 òí ¿ðòýñ øààðäàãäàíà. ¯ðòñýýð õó÷ñàí õºðñíèé ãàäàðãóóãèéí òåìïåðàòóð 3-4 хэм, 5 ñì ã¿íä 5 хэм õ¿ðòýë áóóðäàã áàéíà. Хºðñíèé ãàäàðãóó äýýð 5 ñì ºíäºðò àãààðûí õàðüöàíãóé ÷èéãëýã 2-3%, ãàçðûí ãàäàðãóóãèéí ºðãºí ¿åèéí õºðñíèé ÷èéãëýã 1.52% ºñäºã áàéíà. Хóñ, óëèàñ, øèëì¿¿ñò ìîäíû ¿ðèéã òàðüñíû äàðàà ñ¿ðëýýð øóóä õó÷èõ íü èë¿¿ à÷ õîëáîãäîëòîé. Ñ¿ðëèéã ýхëýýä 5-6 ñì çóçààíòàéãààð õóчèæ, ¿ðèéí ãàíö íýã ñî¸î èë ãàðàõ ¿åä ñ¿ðëèéн õàãàñûã, æèãäðýõ ¿åä 1-2ñì çóçààíòàéãààð òîðëîí ¿ëäýýíý.
 5. 5.   Ñèéð¿¿ëýëò: Õàâàð ¿ð òàðüñíû äàðàà õºðñ ºðºìòºæ õàòóóðàõ, íàìàð òàðüñàí õºðñ èõýýð íÿãòðàõ òóë ¿ð áóëñàí ã¿íèé õýìæýýíä òîõèðóóëàí òàðüñàí ìºðèéí ÷èãëýëä õºíäëºí ÷èãëýëýýð áîðíîéäîæ ñèéð¿¿ëíý. Æèæèã òàëáàéä òºìºð ñàì áóþó õàäààñ òîãòîîæ ñàì ìàÿãòàé áîëãîñîí Ẻðºíõèé ìîäîîð õèéñýí ãàð áóëààð õºðñèéã ñèéð¿¿ëíý. Ýíý áóëûã õèéõäýý 10-20ñì á¿ä¿¿íòýé, 2025ñì óðòòàé Ẻðºíõèé ìîäíû ýðãýí òîéðîíä õîîðîíäîî 2-4 ñì çàéòàé, 0.5ñì á¿ä¿¿í, 1-3ñì óðò õàäààñ õàäàæ ø¿ä ãàðãàíà. Ýíý áóëààð õºðñ ñèéð¿¿ëýõдээ òàðüñàí ¿ðèéã ãýìòýýõã¿éãýýð ñèéð¿¿ëýëò õèéíý. Ñî¸î öóõóéõààñ ºìíº íýëýíõ¿éä íü öóõóéñíû äàðàà ìºð õîîðîíäûí ñèéð¿¿ëýëò õèéíý.
 6. 6.   Óñàëãàà: Үð ñî¸îëæ óðãàõ õàìãèéí øààðäëàãàòàé õ¿÷èí ç¿éë áîë õºðñний ºíãºí ¿åý õ¿ðòýë áàéíãà ÷èéãòýé áàéõ ÿâäàë þì. Èéìýýñ ¿ð òàðèõûí ºìíº õºðñèéã õàíàòàë óñàëæ ñàéòàð öýíýãëýíý. Óñàëãàà õèéñíèé äàðàà ¿ð òàðèëòûí ºìíº áîðíîéäîæ ñèéðýãæ¿¿ëýõ çýðãýýð õºðñèéã áîëîâñðóóëíà. Õóñ, óëèàñ, áóðãàñ çýðýã æèæèã ¿ðòýé ìîä áóòíû ¿ðèéã áóëàõã¿éãýýð õó÷èæ óðãóóëàõ òóë óñàëãààã íàðèéí ø¿ðø¿¿ðýýð 纺ëºí ø¿ðøèæ óñàëíà. Õýðýâ óñûã èхä¿¿ëáýë òàðüñàí ¿ðèéã óðñãàæ àðèëãàõ, Ẻãí¿¿ëýõ çýðãýýð àæëûí àìæèëòàä ñºðºã íºëºº ¿ç¿¿ëíý. Èíãýõýä ¿ð õºðñºíä ñàéí íààëäàæ ñî¸îëîõ íü èë¿¿ áîëíî. Уñàëãààã áàãà íîðìîîð /50ì3/ãà/ õºðñíèé ºíãºí ¿åèéã òîãòìîë ÷èéãòýé áàéõààð óñàëæ áàéíà. Õàðèí 2 ñì áîëîí ò¿¿íýýñ ã¿í ñóóëãàäàã ¿ðèéã òàðüñíû äàðààõ óñàëãààã äýýðõèéí àäèë áàãà íîðìîîð îëîí óäàà áèø íèëýýä èõ /70-100ì3/ãà /íîðìîîð öººí óñàëæ áîëíî. Èéì íºõöºëä áàãà íîðìîîð îëîí óäàà óñàëáàë õºðñ íÿãòàð÷ ñî¸î öóõóéæ ãàðàõ íºõöºëèéã ìóóòãàíà. Óñàëãààíû àæëûã øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëòýé ÿâóóëàõûí òóë ¿ð óðãàõ ÿâöûã äàðààõ 3 ¿å øàòàíä õóâààí ¿çýæ ¿å øàò á¿ðä òîõèðóóëàí óñàëãààã ÿâóóëíà.
 7. 7.    1-ð ¿å: ¿ð òàðüñíààñ ýõëýýä æèãäðýí ñî¸îëîõ õ¿ðòýë ¿åèéã õàìàðíà. Ýíý ¿åä ¿ð õººæ òîìðîõ ¿éë ÿâö 20-25 õîíîã ¿ðãýëæèëíý. Õºðñíèé ãàäàðãóóãèéí 0-10 ñì ã¿íä óðãàëòûí àæèëëàãàà ÿâàãäàíà. 2-ð ¿å: òàðüñàí ¿ð áººíººð æèãäðýí ñî¸îëîõîîñ ýõëýýä ãàçðûí ãàäàðãóó äýýðõ ýðõòí¿¿ä áà ¿íäýñíèé ñèñòåì áýõæèõ õ¿ðòýë ¿ðãýëæèëíý. Ýíý ¿å 25-30 õîíîã ¿ðãýëæëýõ áà ¿íäýñíèé ñèñòåì 15-20 ñì ã¿íä õ¿ð÷ òàðüöûí ºñºëòèéí ýð÷èì õàíãàãäàíà. 3-ð ¿å: ýíý ¿åä òàðüö õýëáýðøèæ äóóñíà. 60-70 õîíîã ¿ðãýëæëýõ áà ¿íäýñíèé ñèñòåì 30ñì õ¿ðòýë ã¿íýýñ øèì òýæýýëýýð õàíãàãäàíà. Óñàëãààíû íîðìûã ¿çýãäýë ç¿éí ýäãýýð ¿å øàò, õºðñíèé øèíæ ÷àíàðààñ õàìààðóóëàí òîãòîîíî.
 8. 8.    1-ð ¿å: ¿ð òàðüñíààñ ýõëýýä æèãäðýí ñî¸îëîõ õ¿ðòýë ¿åèéã õàìàðíà. Ýíý ¿åä ¿ð õººæ òîìðîõ ¿éë ÿâö 20-25 õîíîã ¿ðãýëæèëíý. Õºðñíèé ãàäàðãóóãèéí 0-10 ñì ã¿íä óðãàëòûí àæèëëàãàà ÿâàãäàíà. 2-ð ¿å: òàðüñàí ¿ð áººíººð æèãäðýí ñî¸îëîõîîñ ýõëýýä ãàçðûí ãàäàðãóó äýýðõ ýðõòí¿¿ä áà ¿íäýñíèé ñèñòåì áýõæèõ õ¿ðòýë ¿ðãýëæèëíý. Ýíý ¿å 25-30 õîíîã ¿ðãýëæëýõ áà ¿íäýñíèé ñèñòåì 15-20 ñì ã¿íä õ¿ð÷ òàðüöûí ºñºëòèéí ýð÷èì õàíãàãäàíà. 3-ð ¿å: ýíý ¿åä òàðüö õýëáýðøèæ äóóñíà. 60-70 õîíîã ¿ðãýëæëýõ áà ¿íäýñíèé ñèñòåì 30ñì õ¿ðòýë ã¿íýýñ øèì òýæýýëýýð õàíãàãäàíà. Óñàëãààíû íîðìûã ¿çýãäýë ç¿éí ýäãýýð ¿å øàò, õºðñíèé øèíæ ÷àíàðààñ õàìààðóóëàí òîãòîîíî.

×