Memorandum TaxistopGemeenteraadsverkiezingen oktober 2012Wie is TaxistopCPA vzw (Taxistop) werd opgericht in 1975 onder de...
Uitdagingen voor steden en gemeentenIn december 2011 verscheen de nieuwe Stadsmonitor 2011. Dit rapport illustreert duidel...
Woon-werkverkeerImport auto’s in de stad:    Creëer netwerk van Park&Ride aan de rand van de stad, van waaruit openbaa...
Verkeer richting evenementen: Eventpool – TaxidelenIndien op het grondgebied van de gemeente evenementen worden georganise...
In dezelfde enquête werd gevraagd of autodelers na hun aansluiting meer of minder gebruik makenvan verschillende modi   ...
Tussenkomst ledenbijdrage, en/of deel kilometervergoeding.   Optimale promotie tot bij de doelgroep van behoeftigen.  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Memorandum Taxistop Gemeenteraadsverkiezingen

595 views

Published on

Memorandum ivm carpool, autodelen en Minder Mobielen Centrales

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memorandum Taxistop Gemeenteraadsverkiezingen

 1. 1. Memorandum TaxistopGemeenteraadsverkiezingen oktober 2012Wie is TaxistopCPA vzw (Taxistop) werd opgericht in 1975 onder de naam ‘Centrum voor Positieve Aanwending’.Taxistop is ervan overtuigd dat men onder het motto ‘meer met minder’ bestaande zaken efficiënterkan aanwenden. Met betrekking tot mobiliteit is de visie steeds dat men met mindervervoersmiddelen, meer mensen kan vervoeren en dat men minder vervoersmiddelen nodig heeftals ze beter aangewend worden. Dezelfde visie wordt ook gehanteerd m.b.t. huizen en toerisme.Door particuliere woningen of kamers aan te bieden als verblijfsaccommodatie worden ruimte enmiddelen efficiënter aangewend.Taxistop is sinds haar start steeds op zoek naar nieuwe initiatieven om haar visie om te zetten induurzame projecten. Taxistop wenst in haar aanpak en visie steeds innovatief te zijn en demaatschappij uit te dagen. De ambitie wordt steeds gekoppeld aan een sterk organisatievermogen.Getuige hiervan zijn duurzame projecten (Eurostop, Minder Mobielen Centrales, Carpoolplaza,…), eninmiddels autonome organisaties zoals Traject en cambio.Visie Taxistop voor een lokaal beleid 2012-2018De bevolkingsdruk op onze steden en gemeenten neemt toe. De inkomsten voor steden engemeenten stijgen niet evenredig. ‘Positieve aanwending’, zoals door Taxistop in haar doelstellingenomschreven is een strategie om de uitdagingen aan te gaan. De gemeente of de stad is eenuitstekend sociaal netwerk om die strategie om te zetten in concrete acties: De auto gebruiken om autobezit te laten afnemen: Inzetten op autodelen, taxidelen en carpoolen Vrijwilligers inzetten voor de mobiliteit van mobiliteitsbehoeftigen via de Minder Mobielen CentralesPositieve aanwending gaat nog een pak verder dan de activiteiten van Taxistop: Onder de noemer‘collaboratieve consumptie’ of consu-delen is het mogelijk om meer ruimte te creëren in de stad, ende ecologische afdruk van de bewoners te verlichten: Cohousing voor jonge gezinnen, jonge senioren, ... Collectieve aankopen isolatiemateriaal, energiecontracten, ... Ruilmarkten, of online ruil-marktplaatsen: swapping – switching Collectief tuinieren Peer2Peer delen/ontlenen: Bakfietsen, tuingereedschap, parkeerplaatsen, ... Collectieve werkplaatsen Taxistop kan de stad ondersteunen bij het ontwikkelen van een geïntegreerd consu- deelplan, pilootprojecten of aangepaste software voor ruil-; of deeldiensten. 1
 2. 2. Uitdagingen voor steden en gemeentenIn december 2011 verscheen de nieuwe Stadsmonitor 2011. Dit rapport illustreert duidelijk enkeleuitdagingen voor de centrumsteden voor de komende jaren.Vooreerst blijkt de druk op de centrumsteden toe te nemen door een positief migratiesaldo. Per1.000 inwoners kwamen er gemiddeld 6 nieuwe bij in de 13 steden (Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge,Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout).Deze bevolkingsgroei creëert druk op infrastructuur, voorzieningen en leefbaarheid van de meestverstedelijkte wijken.Bijna 9 op 10 gezinnen blijkt minstens 1 wagen te hebben. Dat dit tot toenemende parkeerdruk leidt,blijkt door de waargenomen parkeerproblematiek: Slechts de helft van de stadsbevolking vindt dat ervoldoende parkeerplaatsen zijn in de buurt.Ook het verkeer neemt toe. In 2011 gebeurden 51,4% van de verplaatsingen in de vrije tijd alsautobestuurder, terwijl dit in 2008 slechts 40% was. Ook het aandeel van de auto voor woon-werk/schoolverkeer kent een lichte groei.Meer bewoners, meer auto’s, meer autoverplaatsingen staan haaks op de wensen van eenbereikbare, leefbare en gezonde stad.Ook in de niet-centrumsteden is een toename aan autobezit en automobiliteit. Dit valt af te leidenuit de historiek van de verschillende Onderzoeken Verplaatsingsgedrag uitgevoerd door de VlaamseOverheid.De uitdagingen voor steden en gemeenten zijn in de eerste plaats de uitdagingen voor haarbewoners en bezoekers. Zij moeten zich kunnen blijven veilig verplaatsen, parkeren en genieten vande ruimte in de stad.In dit memorandum worden enkele maatregelen voorgesteld, als deel van de oplossingen voor deuitdagingen die de toekomst ons stelt.CarpoolenSamenrijden kan voor verschillende doeleinden: woon-werkverplaatsingen, woon-schoolverkeer,zakelijke verplaatsingen, en recreatief verkeer. Samenrijden gebeurt vaak spontaan. Het kan echtergestimuleerd worden. Volgens het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen hebben bedrijven diecarpoolondersteunende maatregelen nemen 4% meer carpoolers.Ook steden en gemeenten kunnen hier een rol spelen. Zo reduceren ze de dagelijkse import vanauto’s, CO2 en fijn stof in de stad, maar tegelijk ook de uitvoer van auto’s naar andere steden. Investeren in de promotie en ondersteuning van carpoolen mag voor Taxistop echter op geen enkele manier aanleiding zijn om te besparen op fietsen en openbaar vervoer. Taxistop ijvert daarom om in de eerste plaats in te zetten op een veilige stap- en fietsomgeving, toereikend openbaar vervoer, en als aanvulling op carpoolen. 2
 3. 3. Woon-werkverkeerImport auto’s in de stad: Creëer netwerk van Park&Ride aan de rand van de stad, van waaruit openbaar vervoer aantrekkelijker is dan de auto door prioritaire bus-, of trambanen. Zo’n knooppunt maakt het aantrekkelijk om te carpoolen met iemand die werkt op een andere locatie in de stad. Durf experimenteren met carpoolrijstroken, eventueel in combinatie met busstrook. Indien dit gecombineerd wordt met busstroken, mag dit er evenwel niet toe leiden dat bussen toch in congestie komen. Werk actief met bedrijven en bedrijvenzones om vervoersplannen op te stellen. Afhankelijk van de behoefte kunnen carpoolstimulerende maatregelen op het niveau van bedrijf of bedrijvenzone nuttig zijn om het aantal auto’s terug te dringen. Dit kan in overleg met Taxistop en/of de provinciale mobiliteitspunten. Voorbeeldfunctie: Carpoolen voor stadspersoneel en diensten gerelateerd aan stad (OCMW, Brandweer, scholen, ...) promoten en ondersteunen.Export auto’s uit de stad: Nieuwe dynamiek en cohesie die bestaat in buurten, kan aangewend worden om te carpoolen. Buurtgenoten hebben de nabijheid als voordeel, maar delen ook een community- gevoel, dat drempelverlagend werkt voor carpoolen. Onthaal nieuwkomers en biedt hen een aanbod duurzame mobiliteit aan, waar ook carpoolen toe behoort. Creëer (in overleg met gewest) een carpoolparking nabij de belangrijkste gewestwegen. Zorg dat deze parkings heel zichtbaar en goed aangeduid zijn. Carpoolparkings hebben zo ook hun nut doordat ze sensibiliserend werken. De steden en gemeenten kunnen ook een rol spelen bij de bereikbaarheid van carpoolparkings, door goede fietsroutes aan te leggen.Taxistop biedt een website aan om te informeren over carpooling, en carpoolkandidaten met elkaarin contact te brengen: www.carpoolplaza.beWoon-schoolverkeerWoon-schoolafstanden zijn meestal vrij kort en om die reden valt er een grotere winst te halen uitpromotie voor stappen of de fiets.Toch gebeuren heel wat verplaatsingen naar school met de auto. Dit komt vaak omdat ze deeluitmaken van een ketenverplaatsing: Eerst kinderen afzetten aan school, om dan naar het werk doorte rijden. Deze verplaatsingen zijn moeilijk te vervangen door de fiets. Om deze verplaatsingen aan tepakken, moet in de eerste plaats het alternatief voor het vervolgtraject naar het werk gepromootworden.Als gemeente kan het samenrijden naar scholen in het bijzonder gestimuleerd worden daar waarwoon-schoolafstanden voldoende lang zijn: Bijzonder onderwijs, middelbaar, hoger onderwijs, ofheel specifieke opleidingen. 3
 4. 4. Verkeer richting evenementen: Eventpool – TaxidelenIndien op het grondgebied van de gemeente evenementen worden georganiseerd met een groteaantrekkingskracht (festivals, grote concertzalen, sportwedstrijden) dan kan carpoolen wordengeorganiseerd via www.eventpool.be. De vernieuwde toepassing, voor o.a. smartphone wordtgelanceerd in mei 2012. De innovatieve site zal zowel het samenrijden met privé wagens, als mettaxi’s ondersteunen.Het is de uitdaging voor steden en gemeenten om de buurtoverlast en de verkeersinfarcten aan tepakken die ontstaan n.a.v. evenementen. Het verlenen van vergunningen kan gekoppeld worden aaneen aanpak van de verkeersstroom door integratie van een eventpoolplan.AutodelenTaxistop staat mee aan de wieg van Autopia en is oprichter van Cambio in Vlaanderen. Taxistoppromoot beide autodeelinitiatieven omdat ze beide een positief effect hebben op de stedelijkemobiliteit en het ruimtegebruik in de stad.CambioCambio is de autodeelorganisatie die momenteel zo’n 450 wagens ter beschikking stelt aan haarklanten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De klanten (particulier of zakelijk) kunnen op elk momenteen auto reserveren, en betalen afhankelijk van de duur, de afgelegde afstand en het type wagen.Het is mogelijk om een auto voor slechts een uur te reserveren, of voor een langere tijdsduur.Cambio is in Vlaanderen aanwezig in Antwerpen, Mortsel, Zwijndrecht, Lier, Gent, Brugge, Oostende,Mechelen, Hasselt, Turnhout, Leuven, Genk, Sint-Niklaas en Kortrijk. Binnenkort gaat cambio vanstart in Aalst, Roeselare en mogelijk Dendermonde.AutopiaAutopia is het Vlaams steunpunt voor particulier autodelen.Men spreekt van particulier autodelen als de deelauto eigendom is van, en wordt beheerd doorparticuliere personen. Individuen nemen het initiatief om een autodeelgroep op te starten en sluitenonderling contracten af. Particulier autodelen is vooral geschikt op plaatsen waar geen kant-en-klaresystemen van autodeelorganisaties worden aangeboden.Onderzoek autobezit en mobiliteitspatronenOnlangs onderzocht Taxistop, in het kader van het Europese MOMO-project (More Options forEnergy-Efficiënt Mobility through Car-Sharing) de mobiliteitspatronen van de cambioklanten. Er werdeen online enquête gehouden onder de gebruikers.In Vlaanderen werden 1.840 klanten bevraagd waarvan 884 (48%) de enquête beantwoordden.Uit dit onderzoek blijkt dat de concrete impact van cambio in Vlaanderen op autobezit is dat er maarliefst 2.000 tot 2.500 auto’s minder rondrijden of geparkeerd staan. 1 cambioauto vervangt 15 aantalprivéauto’s. 4
 5. 5. In dezelfde enquête werd gevraagd of autodelers na hun aansluiting meer of minder gebruik makenvan verschillende modi Meer MinderBus-tram-metro 27,86% 6,87%Trein 23,48% 13,66%Fiets 22,65% 3,39%Te voet 20,40% 2,47%Auto 14,15% 37,79% Door autodelen wordt mobiliteit een rationeel in plaats van reflexmatig proces. Cambio-klanten denken voor ze zich verplaatsen : ‘Welk(e) voertuig(en) past (passen) het best bij mijn volgende verplaatsing’ . In functie van snelheid, kosten en comfort wordt een keuze gemaakt. Autobezitters nemen eerder reflexmatig de auto die voor hun deur staat.Maatregelen die de gemeente kan nemen 1. Goede voorbeeld: Eigen wagenpark afbouwen ten voordele van deelwagens. 2. Voorbehouden parkeerplaatsen cambio: kwalitatieve parkeerplaatsen, met beugel en bereikbaarheid van openbaar vervoer en fiets. 3. Haalbaarheidsonderzoek organiseren voor nieuwe wijken of steden. 4. Integratie autodelen in nieuwe stadsontwikkelingen: Wonen en autodelen aan elkaar linken. 5. Incentives voor autodelers: Tussenkomst ledenbijdrage, parkeervoordelen. 6. Promotie autodelen: Via eigen communicatiemiddelen. 7. Ambitieuze doelstellingen stellen, i.s.m. Autopia en/of cambio.Minder Mobielen CentralesDe Minder Mobielen Centrales zijn een dienst voor personen die zich niet meer zelfstandig met hetopenbaar vervoer kunnen verplaatsen. Zij kunnen beroep doen op vervoer door vrijwilligers.Jaarlijks bieden de vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrales (MMC) in Vlaanderenzo’n 250.000 ritten aan. Zij zorgen ervoor dat personen met een verminderde mobiliteit zich toch nogkunnen verplaatsen.De MMC’s zijn een initiatief van Taxistop. Taxistop ondersteunt de werking van de lokale centralesdoor het aanbod van software, verzekeringen en vorming. De lokale centrales, gemeenten, OCMW’sof mutualiteiten, zorgen voor de lokale promotie en de dispatching van vraag en aanbod.De werking van de Minder Mobielen Centrales kan lokaal verder gestimuleerd worden door: 5
 6. 6. Tussenkomst ledenbijdrage, en/of deel kilometervergoeding. Optimale promotie tot bij de doelgroep van behoeftigen. Werving vrijwillige chauffeurs, in functie van de balans vraag en aanbod. Proactief informeren van de dienst tijdens infrastructuurwerken die ervoor zorgen dat normale routes niet optimaal kunnen genomen worden door ouderen of minder mobielen.Aanbod Taxistop Vorming voor bewoners, mobiliteitsdeskundigen, politieke partijen Aanbod diensten: www.taxistop.be Software op maat: Voor deelinitiatieven, collectieve busdiensten, ... Ontwikkeling duurzame mobiliteitsplannen, Consu-deelplannen Lokale pilootprojecten, of creatieve wervende campagnes.Meer info Angelo Meuleman ame@taxistop.be www.taxistop.be 09/242 32 18 – 0476 477 661 @Angelo_Taxistop 6

×