Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

کارگاه آموزشی معماری فرآیندهای کسب و کار ویژه مدیران - Process BPR and BPM Workshop

88 views

Published on

در اين کارگاه آموزشي سه رویکرد معتبر در حوزه بهبود و مهندسی فرایندهای سازمانی، یعنی معماری سازمانی، مهندسی مجدد فرایندها و مدیریت فرایندهای کسب و کار بصورت کامل معرفی و مقایسه خواهند شد تا سازمان بتواند با بررسی نقاط قوت و ضعف هر کدام تصمیم بگیرد که از کدام رویکرد استفاده کند و چه مسیری باید پیموده شود تا به اهداف مطلوب برسد

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

کارگاه آموزشی معماری فرآیندهای کسب و کار ویژه مدیران - Process BPR and BPM Workshop

  1. 1. ‫سرویس‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫مرجع‬ ‫آزمایشگاه‬‫گرا‬:http://soea.sbu.ac.ir ‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫کاریز‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬:http://karizsystem.ir‫صفحه‬1‫از‬ 8 ‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫فرآیند‬ ‫معماری‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬‫ویژه‬ ‫مدیران‬(6)‫ساعت‬ ‫عنوان‬‫کارگاه‬: : ‫فارسييي‬‫ييياری‬‫ي‬‫معم‬‫يييار‬‫ي‬‫ک‬ ‫و‬ ‫کسيييب‬ ‫يييدهای‬‫ي‬‫فراین‬ : ‫انگلیس‬Business Process Architecture ‫درباره‬‫کارگاه‬: ‫در‬‫اين‬‫کارگاه‬‫آموزشي‬‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫معتبر‬ ‫رويکرد‬ ‫سه‬ ‫ساازمایی‬ ‫معرااری‬ ‫يعنای‬ ‫ساازمایی‬ ‫فرايندهای‬EA‫مدادد‬ ‫مهندسای‬ ) ‫فرايندها‬BPR‫و‬ )‫مديريت‬‫فرايندهای‬‫کسا‬‫و‬‫کاار‬BPM)‫بصاور‬‫کاما‬ ‫قو‬ ‫یقاط‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫بتواید‬ ‫سازمان‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫مقايسه‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫کناد‬ ‫اتداده‬‫ا‬‫اس‬ ‫رويکرد‬ ‫کدام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بگیرد‬ ‫تصریم‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ .‫برسد‬ ‫مطلوب‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫پیروده‬ ‫بايد‬ ‫مسیری‬ ‫چه‬ ‫گرفته‬ ‫صور‬ ‫تدارب‬ ‫رويکرد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫اموزشی‬ ‫کارگاه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫هرچنین‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫یتايج‬ ‫و‬‫کاه‬ ‫ای‬ ‫بگویاه‬ ‫شاد‬ ‫خواهاد‬ ‫ارائه‬ ‫عرلی‬ ‫يات‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ااربرد‬‫ا‬‫ک‬ ‫ااو‬‫ا‬‫تد‬ ‫بتوایند‬ ‫کارگاه‬ ‫پايان‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫ايان‬ .‫دهناد‬ ‫تشایی‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫گدته‬ ‫رويکرد‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫تدصیلی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫ییازی‬ ‫پیش‬ ‫میتواید‬ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬ .‫باشد‬ ‫اهداف‬‫کارگاه‬: ‫با‬ ‫آشنايی‬‫در‬ ‫اصلی‬ ‫رويکرد‬ ‫سه‬‫فرايند‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫مباحث‬ BPM, BPR, EA) ‫در‬ ‫رويکردها‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫اجرای‬ ‫دستاورد‬ ‫و‬ ‫ينه‬ ‫ه‬ ‫براورد‬ ‫سازمان‬ ‫جهان‬ ‫و‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫رويکرد‬ ‫سه‬ ‫اجرای‬ ‫تدارب‬ ‫به‬ ‫کوتاه‬ ‫یگاهی‬ ‫سازمایی‬ ‫شرايط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مناس‬ ‫رويکرد‬ ‫ایتیاب‬ ‫و‬ ‫مقايسه‬ ‫سازمان‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫راه‬ ‫یقشه‬ ‫یرودن‬ ‫مشی‬ ‫مخاطبان‬‫کارگاه‬: ‫حوزه‬ ‫مديران‬‫و‬ ‫اداری‬ ‫تحول‬‫روش‬ ‫بهبود‬‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫اطالعا‬ ‫فناوري‬ ‫مديران‬‫ها‬ ‫و‬ ‫طراحان‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫فرايندها‬ ‫بهبود‬ ‫حوزه‬ ‫متولیان‬
  2. 2. ‫سرویس‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫مرجع‬ ‫آزمایشگاه‬‫گرا‬:http://soea.sbu.ac.ir ‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫کاریز‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬:http://karizsystem.ir‫صفحه‬2‫از‬ 8 :‫مدرس‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ( ‫مهجوریان‬ ‫امیر‬mahjoorian@ieaf.ir , mahjoorian@karizsystem.ir) ‫سرویس‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫مرجع‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫فنی‬ ‫مدیر‬‫گرا‬‫و‬‫شرکت‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫کاریز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫فرايندهای‬ ‫مديريت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫مسلط‬BPMS)‫معراری‬ ‫سازمایی‬EA)‫طراحی‬‫س‬‫گرا‬ ‫سرويس‬ ‫ازمان‬‫گرا‬ ‫سرويس‬ ‫معراری‬SOA) ‫سازمایی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫يکپارچه‬EAI)‫ارهای‬ ‫اب‬ ‫ایواع‬‫و‬ ‫طراحی‬ ... ‫و‬ ‫فرايندها‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫از‬ ‫تیصصای‬ ‫هاای‬ ‫ااه‬‫ا‬‫گارگ‬ ‫و‬ ‫ای‬‫ا‬‫آموزش‬ ‫هاای‬ ‫دوره‬ ‫اری‬ ‫برگ‬ ‫سابقه‬ ‫با‬ :‫جرله‬ 1.‫سرینار‬‫بازمهندسی‬‫فرايندهای‬‫ارائه‬‫خدمت‬‫با‬‫رويکرد‬ ‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫سازمان‬‫تنظیم‬‫مقررا‬-95 2.‫سرینار‬‫مدل‬‫مرجع‬‫خدما‬‫دولت‬‫در‬‫هرايش‬‫رویرايی‬‫از‬‫چارچوب‬ ‫معراری‬‫سازمایی‬‫ايران‬-95 3.‫سرینار‬‫سازمان‬‫سرويس‬‫گرا‬‫برای‬‫هیا‬‫مديره‬‫شرکت‬‫ديدی‬‫کاال‬– 95 4.‫دوره‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫در‬‫شرکت‬‫ايران‬‫کیش‬–95 5.‫سرینار‬‫سازمان‬‫سرويس‬‫گرا‬‫برای‬‫مديران‬‫شرکت‬‫ايران‬‫کیش‬-95 6.‫دوره‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫در‬‫پژوهشگاه‬‫ییرو‬–95 7.‫دوره‬‫آموزش‬‫معراری‬‫فرايند‬‫و‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫در‬‫بایک‬‫تدار‬ -94 8.‫سرینار‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫فناوری‬‫اطالعا‬‫در‬‫بایک‬‫تدار‬–94 9.‫دوره‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫معاویت‬‫یظار‬‫راهبردی‬‫رياست‬ ‫جرهوری‬-93 10.‫دوره‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫مرک‬‫آمار‬‫ايران‬- 93 11.‫دوره‬‫معراری‬‫فرايند‬‫در‬‫سازمان‬‫تنظیم‬‫مقررا‬‫و‬ ‫ارتباطا‬‫راديويی‬-93 12.‫سرینار‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫در‬‫شرکت‬‫راه‬‫آهن‬‫جرهوری‬‫اسالمی‬ ‫ايران‬-93 13.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫فرايند‬BPA, BPR, BPM)‫در‬‫بایک‬ ‫ملت‬–92 14.‫سرینار‬‫معراری‬‫دولات‬‫الکتروییکای‬e-Government Architecture) –92 15.‫دوره‬‫آموزشی‬20‫ساعته‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬ ‫بایک‬‫سینا‬–92 16.‫سرینار‬‫مديريتی‬‫بایکداری‬‫جامع‬‫با‬‫یگاه‬‫معراری‬‫سرويس‬
  3. 3. ‫سرویس‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫مرجع‬ ‫آزمایشگاه‬‫گرا‬:http://soea.sbu.ac.ir ‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫کاریز‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬:http://karizsystem.ir‫صفحه‬3‫از‬ 8 ‫گرا‬–92 17.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫فرايند‬BPA, BPR, BPM)‫در‬‫شرگت‬‫ملي‬ ‫پیش‬‫فرآورده‬‫هاي‬‫یدتي‬–92 18.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫يکپارچه‬‫سازی‬‫سیستم‬‫های‬‫سازمایی‬‫با‬BizTalk Server‫در‬‫شرکت‬‫توزيع‬‫برق‬‫کرمان‬–92 19.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫يکپارچه‬‫سازی‬‫سیستم‬‫های‬‫سازمایی‬ESB) ‫در‬‫گروه‬‫ایتیاب‬‫اسنوا‬)–92 20.‫الکتروییاک‬ ‫دولات‬ ‫پایيری‬ ‫تعاما‬ ‫چاارچوب‬ ‫سرینار‬eGIF)– 91 21.‫دوره‬‫آموزشی‬32‫ساعته‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫گروه‬ ‫پیشگامان‬–91 22.‫دوره‬‫آموزشی‬20‫ساعته‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫گروه‬ ‫توسعه‬‫و‬‫پژوهش‬‫ايران‬–91 23.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫سیستم‬‫مديريت‬‫فرايند‬BPMS)‫در‬‫شرکت‬ ‫تاسیسا‬‫دريايی‬–91 24.‫سرینار‬‫راهبردهای‬‫هرراستايی‬‫فناوری‬‫اطالعا‬‫با‬‫کس‬‫و‬ ‫کار‬‫در‬‫هرايش‬‫صنعت‬‫یدت‬–90 25.‫دوره‬‫تیصصی‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫و‬‫مدلسازی‬‫در‬‫ار‬ ‫اب‬SA‫در‬ ‫شرکت‬‫پااليش‬‫یدت‬‫آبادان‬–90 26.‫دوره‬‫تیصصی‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫شرکت‬ ‫گاز‬‫سرخون‬‫و‬‫قشم‬–90 27.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫مديريت‬‫فرايند‬‫و‬‫معراری‬‫سازمایی‬ ‫درشرکت‬‫حر‬‫ویق‬‫بین‬‫الرللی‬‫خلیج‬‫فارس‬–90 28.‫کارگاه‬‫تیصصی‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫برای‬‫سازمان‬‫های‬ ‫زيرمدروعه‬‫شهرداری‬‫مشهد‬–89 29.‫سرینار‬‫مديريت‬‫فرايندهای‬‫کس‬‫و‬‫کار‬BPM)‫برای‬‫مديران‬ ‫شرکت‬‫ارتباطا‬‫سیار‬–89 30.‫دوره‬‫آموزشی‬‫طراحی‬‫و‬‫پیاده‬‫سازی‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬ ‫روی‬‫پلتدرم‬.Net‫در‬‫شرکت‬‫تدار‬‫الکتروییک‬‫بایک‬‫پارسیان‬– 89 31.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫سیستم‬‫مديريت‬‫فرايندهای‬‫کس‬‫و‬‫کار‬ BPMS)‫در‬‫سازمان‬‫گسترش‬‫صنايع‬‫ايران‬‫ايدرو‬)–89 32.‫دوره‬80‫اوزش‬‫آما‬ ‫ااعته‬‫سا‬‫ااری‬‫معرا‬ ‫اازی‬‫سا‬ ‫ااده‬‫پیا‬ ‫و‬ ‫ای‬‫طراحا‬ ‫گرا‬ ‫سرويس‬Microsoft WCF, ESB, BizTalk Server, Rule Engine, BAM)-89 33.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫سیستم‬‫مديريت‬‫فرايندهای‬‫کس‬‫و‬‫کار‬ BPMS)‫در‬‫شرکت‬‫ايريسا‬–89 34.‫کارگاه‬‫آموزش‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫شرکت‬‫ايران‬
  4. 4. ‫سرویس‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫مرجع‬ ‫آزمایشگاه‬‫گرا‬:http://soea.sbu.ac.ir ‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫کاریز‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬:http://karizsystem.ir‫صفحه‬4‫از‬ 8 ‫ترایسدو‬–89 35.‫سرینار‬‫طراحی‬‫سازمان‬‫سرويس‬‫گرا‬‫بر‬‫اساس‬‫اصول‬ ‫سرويس‬‫گرايی‬‫در‬‫ششرین‬‫کندرایس‬‫مديريت‬‫فناوری‬‫اطالعا‬‫ايران‬ –88 36.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫شرکت‬‫برق‬‫منطقه‬ ‫ای‬‫تهران‬–88 37.‫سرینار‬BPM‫و‬‫سطوح‬‫بلوغ‬‫فرايندی‬‫در‬‫وزار‬‫فناوری‬ ‫اطالعا‬‫و‬‫ارتباطا‬–88 38.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫و‬‫مدلسازی‬‫در‬‫ار‬ ‫اب‬SA ‫در‬‫شرکت‬‫سپاسد‬–88 39.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫و‬‫سیستم‬‫مديريت‬ ‫فرايندهای‬‫کس‬‫وکار‬‫در‬‫شرکت‬‫توزيع‬‫برق‬‫تهران‬–88 40.‫دوره‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫و‬‫مدلسازی‬‫در‬‫ار‬ ‫اب‬SA ‫در‬‫شرکت‬‫مکاییک‬‫خاک‬–88 41.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫مديريت‬‫فرايندهای‬‫کس‬‫و‬‫کار‬BPM)‫در‬ ‫شرکت‬‫سپاسد‬–88 42.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سرويسگرا‬‫برای‬‫مديران‬‫فناوری‬ ‫اطالعا‬‫شرکت‬‫های‬:‫صنايع‬‫ملی‬‫پتروشیری‬/‫برق‬‫منطقه‬‫ای‬‫فارس‬/ ‫صنعت‬‫یدت‬‫آبادان‬/‫سازمان‬‫فاوا‬‫شهرداری‬‫اصدهان‬–88 43.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫و‬‫مديريت‬‫فرايندهای‬ ‫کس‬‫و‬‫کار‬‫در‬‫شرکت‬‫تواییر‬–88 44.‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫و‬‫طراحی‬‫سازمان‬ ‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫سازمان‬‫گسترش‬‫صنايع‬‫ايران‬–88 45.‫سرینار‬‫بررسی‬‫متدولوژی‬‫و‬‫محصوال‬‫پروژه‬‫معراری‬ ‫سازمایی‬‫شرگت‬‫مپنا‬‫در‬‫اولین‬‫گندرایس‬‫گاربردی‬‫معراری‬ ‫سازمایی‬‫ايران‬–88 46.‫گارگاه‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫اولین‬‫گندرایس‬ ‫کاربردی‬‫معراری‬‫سازمایی‬–88 47.‫کارگاه‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫بایک‬‫تدار‬–88 48.‫کارگاه‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫شرکت‬‫ايران‬ ‫اي‬– 87 49.‫سرینار‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫مرک‬‫گسترش‬ ‫ایدورماتیک‬‫ايران‬‫مگدا‬)–87 50.‫کارگاه‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫و‬‫ار‬ ‫اب‬SA‫در‬‫شهرداری‬‫اصدهان‬ –87 51.‫سرینار‬‫سیستم‬‫های‬‫مديريت‬‫گردش‬‫کار‬‫در‬‫اولین‬‫کندرایس‬ ‫یظام‬‫اتوماسیون‬‫اداری‬–87
  5. 5. ‫سرویس‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫مرجع‬ ‫آزمایشگاه‬‫گرا‬:http://soea.sbu.ac.ir ‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫کاریز‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬:http://karizsystem.ir‫صفحه‬5‫از‬ 8 52.‫کارگاه‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫و‬‫سیستم‬‫های‬‫مديريت‬‫فرايند‬ ‫در‬‫سازمان‬‫آبدا‬‫کرمان‬–87 53.‫کارگاه‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫و‬‫ار‬ ‫اب‬Oracle SOA Suite‫در‬ ‫شرکت‬‫ايساکو‬–86 54.‫سرینار‬‫یقش‬SOA‫در‬‫معراری‬‫اليه‬‫های‬‫شهر‬‫الکتروییک‬‫در‬ ‫اولین‬‫کندرایس‬‫شهرالکتروییک‬–86 55.‫سرینار‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫دایشگاه‬‫بهشتی‬–86 56.‫کارگاه‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫شرکت‬‫حاس‬–86 57.‫دوره‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫در‬‫شرکت‬‫مپنا‬‫بويلر‬– 86 58.‫دوره‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬‫شرکت‬‫پويا‬‫بایک‬ ‫مسکن‬)–86 59.‫دوره‬‫آموزشی‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫در‬‫بیره‬‫ايران‬–86 60.‫کارگاه‬‫معراری‬‫سازمایی‬‫سرويس‬‫گرا‬‫در‬12‫امین‬‫کندرایس‬ ‫بین‬‫الرللی‬‫کامپیوتر‬‫ايران‬–85 61.... ‫و‬
  6. 6. ‫سرویس‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫مرجع‬ ‫آزمایشگاه‬‫گرا‬:http://soea.sbu.ac.ir ‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫کاریز‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬:http://karizsystem.ir‫صفحه‬6‫از‬ 8 ‫محتویات‬‫کارگاه‬: 1-‫کار‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫فرايندهای‬ ‫مديريت‬BPM) ‫تاريیچه‬BPM ‫فرايندها‬ ‫مديريت‬ ‫حیا‬ ‫چرخه‬ ‫بلوغ‬ ‫سطوح‬‫فرايندها‬ ‫فرايندها‬ ‫کارايی‬ ‫بهبود‬ ‫های‬ ‫شاخ‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫فرايندهای‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬BPMS) ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫ماژول‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫اج‬BPMS ‫محور‬ ‫فرايند‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مالحضا‬ ‫و‬ ‫استایداردها‬ ‫برای‬ ‫سازمایها‬ ‫بلوغ‬ ‫ارزيابی‬ ‫متد‬BPM 2-‫وکار‬ ‫کس‬ ‫فرايندهای‬ ‫بازمهندسی‬BPR) ‫اصول‬‫مهندسي‬‫مددد‬‫فرايندها‬ ‫فرايندگرايي‬ ‫تغییرا‬‫راديكال‬‫جهشی‬‫و‬‫ضربتی‬) ‫تداو‬BPI , BPM , BPR ‫استایدارد‬‫مدلسازی‬UML ‫استایدارد‬‫مدلسازی‬BPMN ‫استایدارد‬‫مدلسازی‬IDEF 3-‫سازمایي‬ ‫معراري‬EA) ‫مداهیم‬‫معراري‬‫سازمایي‬ ‫چارچوب‬‫هاي‬‫معراري‬‫سازمایي‬ ‫فوايد‬‫و‬‫ضرور‬‫هاي‬‫معراري‬‫سازمایي‬ ‫فرايند‬ ‫و‬ ‫متدولوژي‬‫معراري‬ ‫ایدام‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫موفق‬ ‫تدارب‬ ‫بررسی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫معراری‬ ‫تدوين‬ ‫ییازهای‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ينه‬ ‫ه‬ ‫بازمهندسای‬ /‫فرايناد‬ ‫مديريت‬ / ‫سازمایی‬ ‫معراری‬ ‫میان‬ ‫مقايسه‬ ‫فرايندها‬
  7. 7. ‫سرویس‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫مرجع‬ ‫آزمایشگاه‬‫گرا‬:http://soea.sbu.ac.ir ‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫کاریز‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬:http://karizsystem.ir‫صفحه‬7‫از‬ 8 ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫شرایط‬‫کارگاه‬: ‫و‬ ‫دییا‬ ‫علری‬ ‫مباحث‬ ‫آخرين‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬ ‫اين‬ ‫محتوای‬ ‫تدارب‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫مدرس‬ ‫عرلی/کاربردی‬14‫عناوان‬ ‫باه‬ ‫فعالیت‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫مديرپروژه/مشاور/یاظر‬30.‫است‬ ‫ملی‬ ‫رگ‬ ‫ب‬ ‫پروژه‬ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬‫معراری‬‫فرايند‬‫جلسه‬ ‫يک‬ ‫بصور‬‫شش‬‫ار‬ ‫ا‬‫ا‬‫برگ‬ ‫سااعته‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬‫برای‬‫شناخت‬/‫ساازمایی‬ ‫ااری‬‫ا‬‫معر‬ ‫اصالی‬ ‫رويکرد‬ ‫سه‬ ‫کالن‬ ‫فرايند‬ ‫بازمهندسی‬ /‫فرايند‬ ‫مديريت‬‫گرديده‬ ‫تدوين‬‫ات‬‫ا‬‫اس‬‫آن‬ ‫هادف‬ ‫و‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫مديران‬ ‫توجیه‬‫باا‬ ‫مناسا‬ ‫رويکرد‬ ‫ایتیاب‬ ‫و‬ ‫ارزيابی‬ ‫سازمان‬ )‫ییازمندی‬ ‫شرايط‬ ‫به‬ ‫توجه‬.‫است‬ ‫ها‬ ‫دوره‬‫ها‬ ‫کارگاه‬ ‫و‬‫و‬ ‫اود‬‫ا‬‫ش‬ ‫مای‬ ‫ار‬ ‫برگا‬ ‫سازمایی‬ ‫بصور‬ ‫منحصرا‬ ‫برگ‬ ‫امکان‬.‫یدارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫اری‬‫ارکت‬‫ا‬‫ش‬ ‫افاراد‬ ‫حداکثر‬ ‫کننده‬‫در‬/‫دوره‬‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬25‫یدر‬.‫است‬ ‫تسالط‬ ‫ای‬‫ا‬‫آموزش‬ ‫کارگاه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ییاز‬ ‫پیش‬ ‫باا‬ ‫انايی‬‫ا‬‫آش‬ ‫ییا‬ ‫و‬ ‫ساازمان‬ ‫ماديريت‬ ‫فرايناد‬ ‫بهبود‬ ‫مباحث‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫اطالعا‬ ‫فناوری‬ ‫کارگاه‬‫آموزشی‬‫محا‬ ‫در‬ ‫توایاد‬ ‫می‬‫ساازمایی‬ ‫معرااری‬ ‫اگاه‬‫ا‬‫آزمايش‬ ‫سرويس‬‫گرا‬‫ساازمان‬ ‫ا‬‫ا‬‫مح‬ ‫در‬ ‫يا‬ ‫و‬ )‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫دایشگاه‬‫متقاضای‬ ‫گردد‬ ‫ار‬ ‫برگ‬.
  8. 8. ‫سرویس‬ ‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫مرجع‬ ‫آزمایشگاه‬‫گرا‬:http://soea.sbu.ac.ir ‫پویا‬ ‫سیستم‬ ‫کاریز‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫شرکت‬:http://karizsystem.ir‫صفحه‬8‫از‬ 8 ‫درخواست‬ ‫روش‬‫کارگاه‬: ‫خادما‬ ‫ات‬‫ا‬‫درخواس‬ ‫برای‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫کلیه‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫هريک‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬‫ادام‬‫ا‬‫اق‬ ‫اد‬‫ا‬‫میتواین‬ ‫زير‬ ‫های‬ :‫یرايند‬ ‫تلدن‬ ‫شراره‬ ‫با‬ ‫تلدنی‬ ‫تراس‬29902514-021 ‫شراره‬ ‫به‬ ‫آموزشی‬ ‫خدما‬ ‫درخواست‬ ‫فکس‬ ‫ارسال‬22424572-021 ‫آدرس‬ ‫اه‬‫با‬ ‫ای‬‫آموزشا‬ ‫ادما‬‫خا‬ ‫ات‬‫درخواسا‬ ‫ای‬‫الکتروییکا‬ ‫ات‬‫پسا‬ ‫اال‬‫ارسا‬ soea@sbu.ac.ir ‫ساابقه‬ ‫درخواسات‬ ‫موضاوع‬ ‫ساازمان‬ ‫مشیصاا‬ ‫ذکر‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫هره‬ ‫در‬ ‫موضوع‬.‫است‬ ‫امی‬ ‫ال‬ ‫مربوطه‬ ‫مسئول‬ ‫تراس‬ ‫شراره‬ ‫و‬ ‫ائولین‬‫ا‬‫مس‬ ‫فاوق‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ياک‬ ‫ار‬‫ا‬‫ه‬ ‫باه‬ ‫درخواسات‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫درخواسات‬ ‫بررسای‬ ‫جواب‬ ‫و‬ ‫یروده‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫درخواست‬ ‫آزمايشگاه‬ ‫مد‬ ‫ظرف‬7‫خادما‬ ‫ارائاه‬ ‫امکاان‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫یرود‬ ‫خواهد‬ ‫اعالم‬ ‫روز‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اعالم‬ ‫ينه‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫شرايط‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬‫به‬ ‫درصورتیکه‬ ‫و‬ ‫باه‬ ‫مربوطاه‬ ‫ا‬‫ا‬‫دالي‬ ‫باشد‬ ‫یداشته‬ ‫وجود‬ ‫خدما‬ ‫ارائه‬ ‫امکان‬ ‫داليلی‬ ‫اگاه‬‫ا‬‫آزمايش‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ییاز‬ ‫صور‬ ‫در‬ ‫هرچنین‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اعالم‬ ‫سازمان‬ ‫اطالعاا‬ ‫تاا‬ ‫شاد‬ ‫اد‬‫ا‬‫خواه‬ ‫گرفته‬ ‫تراس‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫مسئول‬ ‫با‬ .‫آيد‬ ‫بدست‬ ‫پاسیگويی‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫شده‬ ‫گدته‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫يک‬ ‫هر‬ ‫درخواست‬ ‫پاسخ‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ایدام‬ ‫صور‬ ‫هران‬ ‫به‬‫طرياق‬ ‫از‬ ‫کاه‬ ‫هاايی‬ ‫متقاضی‬ ‫الکتروییکی‬ ‫پست‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫الکتروییک‬ ‫پست‬ ‫پاساخ‬ ‫فکاس‬ ‫اور‬‫ا‬‫ص‬ ‫باه‬ ‫شده‬ ‫فکس‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫بصاور‬ ‫که‬ ‫هايی‬ ‫درخواست‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬‫اعاالم‬ ‫ای‬‫ا‬‫تلدن‬‫شاد‬‫ه‬ ‫باشند‬‫تلدنی‬ ‫صور‬ ‫به‬‫پاسخ‬‫ارايه‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تلدان‬ ‫شراره‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعا‬ ‫به‬ ‫ییاز‬ ‫صور‬ ‫در‬29902514-021 .‫بگیريد‬ ‫تراس‬ ‫آزمايشگاه‬ ‫مسئولین‬ ‫با‬ http://soea.sbu.ac.ir

×