SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
ขอมูลสวนตัว
 ใบงานที่ 1 แบบสํารวจของ นางสาว นิศารัตน แซจู ชั้น ม.4/14 เลขที่ 17
ขอมูลสวนตัว
 ชื่อ-สกุล นางสาว นิศารัตน แซจู ชื่อเลน แนน ☺
 เกิดวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2540 อายุ 15 ป หมูเลือด โอ
 ชื่อบิดา นาย วรวุฒิ แซจู อาชีพ ธุรกิจสวนตัว
 ชื่อมารดา นาง อําไพ แซจู อาชีพ รับจาง
 สถานะภาพของบิดา-มารดา อยูดวยกัน
 ผลการเรียนในปการศึกษาที่ผานระดับชั้น ม.3 ไดผลการเรียน 3.20
 ที่อยูปจจุบนบานเลขที่ 38/1 หมูที่ 9 ตําบล พระสิงห อําภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
       ั
รหัสไปรษณีย 50100 โทรศัพท 086-6731076
 E-mail NAN1040@hotmail.com
 ปจจุบันพักอาศัยอยูกับ บิดา-มารดา เกี่ยวของเปน ผูปกครอง
 ขอมูลดานสุขภาพ น้ําหนัก 55 กิโลกรัม สวนสูง 171 เซนติเมตร
 ความสามารถพิเศษของนักเรียน คือ เลนบาสเก็ตบอล
 วิชาที่นกเรียนชอบมากที่สุด คือ ภาษาไทย
     ั
 กีฬาที่ชอบมากที่สุด คือ บาสเก็ตบอล
 ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอานมากที่สุด คือ วรรณกรรม
 สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในชีวิต คือ สอบติด ม.4 โรงเรียน ยุพราช
 ลักษณะเพือนที่นกเรียนชอบมากที่สด ไดแก จริงใจ นิสัยดี
     ่ ั          ุ
 นักเรียนชอบครูท่มีลกษณะอยางไร คือ ใจดี สอนเขาใจ
         ี ั
 สิ่งที่นักเรียนคิดวาตนเองควรปรับปรุงมากที่สุด ไดแก ความขยันหมั่นเพียร
 นักเรียนอยากใหโรงเรียนมีลักษณะอยางไร คือ มีบุคลากรที่ดี เปนตัวอยางที่ดี
 อนาคตนักเรียนอยากประกอบอาชีพ คือ ธุรกิจสวนตัว
 เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรที่เคยเรียนมา ไดแก Photo shop, Power Point,
Microsoft Word.
มีคอมพิวเตอรสวนตัว
   มี        ไมมี
ถามีใชอินเตอรเน็ตไดหรือไม
   ได       ไมได
โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Word.
ความใฝฝนในอนาคต นักกฎหมาย ☺
                 แผนที่ไปบานของนักเรียน.
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1

More Related Content

What's hot

ใบงานสำรวจตนเอง M
ใบงานสำรวจตนเอง Mใบงานสำรวจตนเอง M
ใบงานสำรวจตนเอง MFiction Lee'jslism
 
ใบงานสำรวจตนเอง M
ใบงานสำรวจตนเอง Mใบงานสำรวจตนเอง M
ใบงานสำรวจตนเอง MFiction Lee'jslism
 
ใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองFiction Lee'jslism
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ja17
 
Nathan mook
Nathan mookNathan mook
Nathan mookTongGy1
 
แผนที่โก้
แผนที่โก้แผนที่โก้
แผนที่โก้kokokum
 
ประวัติส่วนตัว วิศรุต 401
ประวัติส่วนตัว วิศรุต 401ประวัติส่วนตัว วิศรุต 401
ประวัติส่วนตัว วิศรุต 401Hiccups-suju
 
ใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองSupaluk Ch
 

What's hot (12)

ใบงานสำรวจตนเอง M
ใบงานสำรวจตนเอง Mใบงานสำรวจตนเอง M
ใบงานสำรวจตนเอง M
 
615 30
615 30615 30
615 30
 
Kamontip kumjen
Kamontip kumjenKamontip kumjen
Kamontip kumjen
 
ใบงานสำรวจตนเอง M
ใบงานสำรวจตนเอง Mใบงานสำรวจตนเอง M
ใบงานสำรวจตนเอง M
 
Gor1
Gor1Gor1
Gor1
 
ใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเอง
 
Kittisuk adkul
Kittisuk adkulKittisuk adkul
Kittisuk adkul
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
Nathan mook
Nathan mookNathan mook
Nathan mook
 
แผนที่โก้
แผนที่โก้แผนที่โก้
แผนที่โก้
 
ประวัติส่วนตัว วิศรุต 401
ประวัติส่วนตัว วิศรุต 401ประวัติส่วนตัว วิศรุต 401
ประวัติส่วนตัว วิศรุต 401
 
ใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเอง
 

Viewers also liked

Bengkulu engineering testing
Bengkulu engineering testingBengkulu engineering testing
Bengkulu engineering testingsupriyantoedi
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส10866589628
 
Unaico 2010-Srbija
Unaico 2010-SrbijaUnaico 2010-Srbija
Unaico 2010-SrbijaNovi Sad
 
Kursus autocad banjarmasin
Kursus autocad banjarmasinKursus autocad banjarmasin
Kursus autocad banjarmasinsupriyantoedi
 
Soloway: "Поведенческие технологии в баннерной рекламе"
Soloway: "Поведенческие технологии в баннерной рекламе"Soloway: "Поведенческие технологии в баннерной рекламе"
Soloway: "Поведенческие технологии в баннерной рекламе"sersnick
 
Anderson community schools anderson education foundation-2578
Anderson community schools anderson education foundation-2578Anderson community schools anderson education foundation-2578
Anderson community schools anderson education foundation-2578SuperServiceChallenge2013
 
Презентация Artrace car design для Forbes
Презентация Artrace car design для ForbesПрезентация Artrace car design для Forbes
Презентация Artrace car design для ForbesArtem Sinitsyn
 
Agentes geológicos externos
Agentes geológicos externosAgentes geológicos externos
Agentes geológicos externosrociofuenla
 
BSI Subsurface Utility Engineering
BSI Subsurface Utility EngineeringBSI Subsurface Utility Engineering
BSI Subsurface Utility EngineeringGerry Locke
 
как зарабатывать миллионы на низкомаржинальном рынке
как зарабатывать миллионы на низкомаржинальном рынкекак зарабатывать миллионы на низкомаржинальном рынке
как зарабатывать миллионы на низкомаржинальном рынкеBusiness incubator HSE
 
บ้านจ๊างนัก
บ้านจ๊างนักบ้านจ๊างนัก
บ้านจ๊างนักbuntawee
 
ศศชบ้านห้วยนกก อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 1
ศศชบ้านห้วยนกก อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 1ศศชบ้านห้วยนกก อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 1
ศศชบ้านห้วยนกก อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 1Supaset Pichardul
 
Sail Play Demo Day API Moscow Pitch
Sail Play Demo Day API Moscow PitchSail Play Demo Day API Moscow Pitch
Sail Play Demo Day API Moscow PitchAPI Moscow
 
Blended Learning
Blended LearningBlended Learning
Blended Learningcaelsa
 
ประมวลการสอนรายวิชา
ประมวลการสอนรายวิชาประมวลการสอนรายวิชา
ประมวลการสอนรายวิชาAkrapol Tomarasoi
 

Viewers also liked (19)

Bengkulu engineering testing
Bengkulu engineering testingBengkulu engineering testing
Bengkulu engineering testing
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
 
Unaico 2010-Srbija
Unaico 2010-SrbijaUnaico 2010-Srbija
Unaico 2010-Srbija
 
Kursus autocad banjarmasin
Kursus autocad banjarmasinKursus autocad banjarmasin
Kursus autocad banjarmasin
 
Soloway: "Поведенческие технологии в баннерной рекламе"
Soloway: "Поведенческие технологии в баннерной рекламе"Soloway: "Поведенческие технологии в баннерной рекламе"
Soloway: "Поведенческие технологии в баннерной рекламе"
 
Anderson community schools anderson education foundation-2578
Anderson community schools anderson education foundation-2578Anderson community schools anderson education foundation-2578
Anderson community schools anderson education foundation-2578
 
Summer 2011.pdf
Summer 2011.pdfSummer 2011.pdf
Summer 2011.pdf
 
Презентация Artrace car design для Forbes
Презентация Artrace car design для ForbesПрезентация Artrace car design для Forbes
Презентация Artrace car design для Forbes
 
Agentes geológicos externos
Agentes geológicos externosAgentes geológicos externos
Agentes geológicos externos
 
BSI Subsurface Utility Engineering
BSI Subsurface Utility EngineeringBSI Subsurface Utility Engineering
BSI Subsurface Utility Engineering
 
как зарабатывать миллионы на низкомаржинальном рынке
как зарабатывать миллионы на низкомаржинальном рынкекак зарабатывать миллионы на низкомаржинальном рынке
как зарабатывать миллионы на низкомаржинальном рынке
 
บ้านจ๊างนัก
บ้านจ๊างนักบ้านจ๊างนัก
บ้านจ๊างนัก
 
ศศชบ้านห้วยนกก อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 1
ศศชบ้านห้วยนกก อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 1ศศชบ้านห้วยนกก อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 1
ศศชบ้านห้วยนกก อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 1
 
Sail Play Demo Day API Moscow Pitch
Sail Play Demo Day API Moscow PitchSail Play Demo Day API Moscow Pitch
Sail Play Demo Day API Moscow Pitch
 
Blended Learning
Blended LearningBlended Learning
Blended Learning
 
Corporate presentation agm-show
Corporate presentation agm-showCorporate presentation agm-show
Corporate presentation agm-show
 
https
httpshttps
https
 
ประมวลการสอนรายวิชา
ประมวลการสอนรายวิชาประมวลการสอนรายวิชา
ประมวลการสอนรายวิชา
 

Similar to ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1

แบบบันทึก..
แบบบันทึก..แบบบันทึก..
แบบบันทึก..Momay Protaper
 
แบบบันทึก..
แบบบันทึก..แบบบันทึก..
แบบบันทึก..mmjrpp
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปราชญ์สิทธิวงค์
ใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปราชญ์สิทธิวงค์ใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปราชญ์สิทธิวงค์
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปราชญ์สิทธิวงค์alachocolatecake
 
ใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองAnny Na Sonsawan
 
ใบงานสำรวจตนเอง 1
ใบงานสำรวจตนเอง 1ใบงานสำรวจตนเอง 1
ใบงานสำรวจตนเอง 1Chatchalerm333
 
ประว ต ส_วนต_ว
ประว ต ส_วนต_วประว ต ส_วนต_ว
ประว ต ส_วนต_วyrcdevilboy
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6Wannakan Kkap
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6Wannakan Kkap
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 ใบงานสำรวจตนเอง M6 ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6NuTty Quiz
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 ใบงานสำรวจตนเอง M6 ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6NuTty Quiz
 
ใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา ใจกล้า
ใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา  ใจกล้าใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา  ใจกล้า
ใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา ใจกล้าeyebanthita
 
ใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา ใจกล้า
ใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา  ใจกล้าใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา  ใจกล้า
ใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา ใจกล้าeyebanthita
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6.2
ใบงานสำรวจตนเอง M6.2ใบงานสำรวจตนเอง M6.2
ใบงานสำรวจตนเอง M6.2Sutasinee Jakaew
 
ใบงานสำรวจตัวเอง งานคอมมมม
ใบงานสำรวจตัวเอง งานคอมมมมใบงานสำรวจตัวเอง งานคอมมมม
ใบงานสำรวจตัวเอง งานคอมมมมKittiphat Phongthong
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวNarongrit Walingta
 

Similar to ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1 (20)

แบบบันทึก..
แบบบันทึก..แบบบันทึก..
แบบบันทึก..
 
แบบบันทึก..
แบบบันทึก..แบบบันทึก..
แบบบันทึก..
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปราชญ์สิทธิวงค์
ใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปราชญ์สิทธิวงค์ใบงาน  แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปราชญ์สิทธิวงค์
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของ นาย ปราชญ์สิทธิวงค์
 
603
603603
603
 
603
603603
603
 
ใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเองใบงานสำรวจตนเอง
ใบงานสำรวจตนเอง
 
ใบงานสำรวจตนเอง 1
ใบงานสำรวจตนเอง 1ใบงานสำรวจตนเอง 1
ใบงานสำรวจตนเอง 1
 
ประว ต ส_วนต_ว
ประว ต ส_วนต_วประว ต ส_วนต_ว
ประว ต ส_วนต_ว
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 ใบงานสำรวจตนเอง M6 ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 ใบงานสำรวจตนเอง M6 ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 
ใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา ใจกล้า
ใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา  ใจกล้าใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา  ใจกล้า
ใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา ใจกล้า
 
ใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา ใจกล้า
ใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา  ใจกล้าใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา  ใจกล้า
ใบสำรวจแบบประเมินและประวัติของ นางสาวบัณฑิตา ใจกล้า
 
Work1 603 26
Work1 603 26Work1 603 26
Work1 603 26
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6.2
ใบงานสำรวจตนเอง M6.2ใบงานสำรวจตนเอง M6.2
ใบงานสำรวจตนเอง M6.2
 
ใบงานสำรวจตัวเอง งานคอมมมม
ใบงานสำรวจตัวเอง งานคอมมมมใบงานสำรวจตัวเอง งานคอมมมม
ใบงานสำรวจตัวเอง งานคอมมมม
 
ประวัติ ; )
ประวัติ ; )ประวัติ ; )
ประวัติ ; )
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6 0
ใบงานสำรวจตนเอง M6 0ใบงานสำรวจตนเอง M6 0
ใบงานสำรวจตนเอง M6 0
 
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
 

More from 0866589628

โครงงานคอมคู่
โครงงานคอมคู่โครงงานคอมคู่
โครงงานคอมคู่0866589628
 
งานเดี่ยวคอม
งานเดี่ยวคอมงานเดี่ยวคอม
งานเดี่ยวคอม0866589628
 
งานเดี่ยวคอม (1)
งานเดี่ยวคอม (1)งานเดี่ยวคอม (1)
งานเดี่ยวคอม (1)0866589628
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน20866589628
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน20866589628
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน0866589628
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน0866589628
 
ไอเอส1
ไอเอส1ไอเอส1
ไอเอส10866589628
 
บิดาศาสตร์
บิดาศาสตร์บิดาศาสตร์
บิดาศาสตร์0866589628
 
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้านสอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน0866589628
 
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้านสอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน0866589628
 
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 10866589628
 
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 10866589628
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส10866589628
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส10866589628
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส10866589628
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส10866589628
 

More from 0866589628 (18)

โครงงานคอมคู่
โครงงานคอมคู่โครงงานคอมคู่
โครงงานคอมคู่
 
งานเดี่ยวคอม
งานเดี่ยวคอมงานเดี่ยวคอม
งานเดี่ยวคอม
 
งานเดี่ยวคอม (1)
งานเดี่ยวคอม (1)งานเดี่ยวคอม (1)
งานเดี่ยวคอม (1)
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
การพัฒนาอย่างยั่งยืน2
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
5
55
5
 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
ไอเอส1
ไอเอส1ไอเอส1
ไอเอส1
 
บิดาศาสตร์
บิดาศาสตร์บิดาศาสตร์
บิดาศาสตร์
 
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้านสอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
 
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้านสอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
สอดคล้องกับโลกมิติโลก 8 ด้าน
 
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
 
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
กระแสวัฒนธรรมเกาหลี 1
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
 
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1
 

ข้อมูลส่วนตัว ไอเอส1

 • 1. ขอมูลสวนตัว ใบงานที่ 1 แบบสํารวจของ นางสาว นิศารัตน แซจู ชั้น ม.4/14 เลขที่ 17 ขอมูลสวนตัว ชื่อ-สกุล นางสาว นิศารัตน แซจู ชื่อเลน แนน ☺ เกิดวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2540 อายุ 15 ป หมูเลือด โอ ชื่อบิดา นาย วรวุฒิ แซจู อาชีพ ธุรกิจสวนตัว ชื่อมารดา นาง อําไพ แซจู อาชีพ รับจาง สถานะภาพของบิดา-มารดา อยูดวยกัน ผลการเรียนในปการศึกษาที่ผานระดับชั้น ม.3 ไดผลการเรียน 3.20 ที่อยูปจจุบนบานเลขที่ 38/1 หมูที่ 9 ตําบล พระสิงห อําภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ั
 • 2. รหัสไปรษณีย 50100 โทรศัพท 086-6731076 E-mail NAN1040@hotmail.com ปจจุบันพักอาศัยอยูกับ บิดา-มารดา เกี่ยวของเปน ผูปกครอง ขอมูลดานสุขภาพ น้ําหนัก 55 กิโลกรัม สวนสูง 171 เซนติเมตร ความสามารถพิเศษของนักเรียน คือ เลนบาสเก็ตบอล วิชาที่นกเรียนชอบมากที่สุด คือ ภาษาไทย ั กีฬาที่ชอบมากที่สุด คือ บาสเก็ตบอล ประเภทของหนังสือที่นักเรียนชอบอานมากที่สุด คือ วรรณกรรม สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในชีวิต คือ สอบติด ม.4 โรงเรียน ยุพราช ลักษณะเพือนที่นกเรียนชอบมากที่สด ไดแก จริงใจ นิสัยดี ่ ั ุ นักเรียนชอบครูท่มีลกษณะอยางไร คือ ใจดี สอนเขาใจ ี ั สิ่งที่นักเรียนคิดวาตนเองควรปรับปรุงมากที่สุด ไดแก ความขยันหมั่นเพียร นักเรียนอยากใหโรงเรียนมีลักษณะอยางไร คือ มีบุคลากรที่ดี เปนตัวอยางที่ดี อนาคตนักเรียนอยากประกอบอาชีพ คือ ธุรกิจสวนตัว เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรที่เคยเรียนมา ไดแก Photo shop, Power Point, Microsoft Word.
 • 3. มีคอมพิวเตอรสวนตัว มี ไมมี ถามีใชอินเตอรเน็ตไดหรือไม ได ไมได โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Word. ความใฝฝนในอนาคต นักกฎหมาย ☺ แผนที่ไปบานของนักเรียน.