റഫ് . 458/13 വിേലജ് ഓഫീസര,തിരനാവായ.
തിയതി.30.8.13
വിേലജ് ഓഫീസര
തിരനാവായ
ജിലാകളകര
മലപറം
സര
വിഷയം- ഭമി രജിേസഷന- ൈകമാറവിവരങള ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Transaction sheet

102 views
70 views

Published on

transaction sheet 9447464502

Published in: Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
102
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transaction sheet

  1. 1. റഫ് . 458/13 വിേലജ് ഓഫീസര,തിരനാവായ. തിയതി.30.8.13 വിേലജ് ഓഫീസര തിരനാവായ ജിലാകളകര മലപറം സര വിഷയം- ഭമി രജിേസഷന- ൈകമാറവിവരങള േരഖെപടതനതിനായി Transaction sheet കടി ഉളെപടതനത്-സംബനിച് ............. േമല വിഷയതിേലക് സാദരം ശദ കണികന. രജിേസഡ് പമാണതില ഉളെപട ഭമിയില നിനം കറചഭാഗം വിലപന നടതിയാലം മന ആധാരം യാെതാര േഭദഗതിയം കടാെത വിറ ആളെട കയിലതെന സകികെപടനെവനത് ഭമിയെട ൈകവശ സംബനമായ കാരയങളില ഏറവമധികം ആശയകഴപതിന് കാരണമാകന ഒര കാരയമാണ്. ഇതെകാണതെന ഭമി പണയെപടതി എന് കാരയം െചയേമാഴം ഉേദയാഗസര കടികട സരടിഫികറ് ( encumbrance certificate ) നിരബനമാകകയം െചയന. ഇത് െപാതജനങളക് സമയ-സാമതിക നഷങളക് കാരണമാകന. മാതമല പമാണം കയിലണായാലം കരംഅടവാകിയ രശീതി, ൈകവശ സരടിഫികറ് , േപാകവരവ് േരഖകള എനിങെന പല റികാരഡകളം ഒനിച് സമരപികെപടേമാള മാതമാണ് ഒരാളക് തനെര ഭമിയെട ഈടിേനല വായയം മറം ലഭികനള. ഇതിെനലാം മലകാരണം ഒര പമാണതില േരഖെപടതിയ അതയം അളവ് ഭമിയിമേനല രജിേസഡ് ഉടമസന് തരകരഹിതമായ അവകാശം നിലവിലള രജിേസഡ് പമാണങള നലകനില എനതതെനയാണ്. ഇതിന് പരിഹാരം കാണാന ഒര നിരേദശം മേനാടവകകയാണ്. ഓേരാ പമാണം രഡിസര െചയേമാഴം അതിനെര അവസാന േപജിേനാട് േചരത് ഒര അധിക ഷീറകടി േചരകകയം അകാരയം മനേപജില േരഖെപടതകയം െചയക. അപകാരം േചരകെപടന ഷീറിെന Transaction sheet എന വിളികാം. രജിേസഷന് േശഷം പസത പമാണതില ഉളെപട ഭമിയില നിനം നടകന ഓേരാ ൈകമാറതിനെറ വിവരവം , അതേപാെല േശഷികന ഭമിയെട അളവം േരഖെപടതി വകകയം െചയക. ൈകമാറങളെട എണതിനനസരിച് അധിക ഷീറകള േചരതവകകയമാകാം ഈ സംവിധാനം വഴി ഓേരാ പമാണവം അതിനെറ തനതരപതിലതെന രജിേസഡ് ഉടമസനെറ ൈകവശഭമിയെട വയകമായ വിവരം നലകന. അതെകാണതെന ഏറവം ചരങിയത് കടികട സരടിഫികറിനേവണിെയങിലം ഓടി നടേകണതില. ഇകാരയം പരിേശാധികണെമന് അേപകികന വിശവാസപരവം ഒപ് സേരഷ്.പി.െക 8907470902

×