การดูแลผู้ป่วย ที่ใส่ Traction

41,657 views
41,065 views

Published on

4 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
41,657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
387
Comments
4
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การดูแลผู้ป่วย ที่ใส่ Traction

  1. 1. 1 การดูแ ลผู้ป ่ว ยดึง ถ่ว งน้ำ้า หน้ัก การดึง traction หมายถึง การใช้แรงใน้ทิศทางตรงกัน้ข้าม ดึงกระดูกที่หัก ให้อยู่น้ิ่ง เป็น้การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดใน้กรณีที่ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ วัต ถุป ระสงค์ใ น้การดึง 1. จำากัดการเคลื่อน้ไหว ((immobilization) เน้ื่องจากกระดูกส่วน้ที่หักน้ั้น้ หากมีการ เคลื่อน้ไหว จะมีแรงเกิดขึ้น้ ทำาให้ ไปกดทับเส้น้ ประสาท กล้ามเน้ื้อ เส้น้เลือด 2. ดึงกระดูกที่เคลื่อน้ออกจากแน้วเดิมให้กลับเข้าไปอยู่ใน้แน้วเดิมหรือใกล้เคียงกับแน้วเดิม (reduction) ให้กระดูกที่หักมีการเชื่อมติดได้เองโดยไม่ต้องผ่าตัด 3.ลดความเจ็บปวดบริเวณข้อกระดูกที่หัก 4.ป้องกัน้การผิดรูป ( deformity ) ที่มีอยู่เดิมและที่อาจจะเกิดขึ้น้ต่อมา ข้อ บ่ง ชี้ใ น้การดึง traction 1. กระดูกหักชน้ิด ชน้ิดไม่คงที (unstable) 2. กระดูกเคลื่อน้จากตำาแหน้่งเดิม (dislocation) 3. ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ทางร่างกายที่ทำาให้ไม่สามารถผ่าตัดได้ (Osteoporotic bone, , Active infection, Unfavorable general medical condition) หลัก การดึง ถ่ว งน้ำ้า หน้ัก 1. ดึงใน้ทิศทางตรงกัน้ข้าม(counter- traction) คือแรงที่ดึงใน้ทิศตรงกัน้ข้ามกับผู้ป่วย น้ัน้เอง ่ 2.ไม่มีแรงเสียดทาน้ (Non friction) แน้วแรงต้องไม่แตะหรือพิงกับขอบตียง ต้องมีการลอย อย่างอิสระ 3.ดึงอย่างต่อเน้ื่อง(continuous traction) 4.แน้วของการดึง(line of pull) ต้องผ่าน้กระดูกที่หัก 5. การจัดท่า (position) การเคลื่อน้ไหวต้องอยู่ใน้แน้วแรงของน้ำ้าหน้ัก ชน้ิด ของการดึง ถ่ว งน้ำ้า หน้ักPIMPIMON CHUEPAKDEE 12/7/2012
  2. 2. 2 1. ดึงถ่วงผ่าน้ผิวหน้ัง(skin traction ) 2.ดึงถ่วงผ่าน้กระดูก( skull traction ) Skin traction ข้อ บ่ง ชี้ 1. กระดูกที่หักเป็น้กระดูกรยางค์ ขน้าดเล็ก ไม่ต้องใช้แรงดึงมาก 2. Immobilize ให้อวัยวะส่วน้ที่บาดเจ็บได้พักอยู่น้ิ่งๆเพื่อลดอาการปวด หรือก่อน้การผ่าตัด ข้อห้ามใน้การทำา skin traction 1) มีแผลถลอก [Abrasion wound] 2) มีแผลฉีกขาด [Lacerated wound] 3) มีความผิดปกติ ของระบบไหลเวียน้โลหิตส่วน้น้ัน้ [Impairment of blood circulation] ้ 4) กระดูกหักแบบเกยกัน้มากๆ 5) เป็น้โรคผิวหน้ังอักเสบ [Dermatitis] ตรงบริเวณที่จะพัน้ ภาวะแทรกซ้อ น้ของการทำา skin traction 1) อาจเกิด Allergic reaction จากการแพ้ Adhesive tape 2) ผิวหน้ังอาจเกิด Necrosis เพราะแรงที่ดึงจะกระทำาต่อผิวหน้ังโดยตรงทำาให้เกิดตุ่ม พองที่มีถุงน้ำ้าข้างใน้ [blister] ใน้ลักษณะของ second degree burn หรืออาจลอกออกทั้ง ผิวหน้ัง[full thickness skin]ได้ 3) อาจเกิด Paresthesia จากการที่ Adhesive tape กดเส้น้ประสาท โดยเฉพาะอย่ายิง ่ ulnar nerve และ peroneal nerve ตรงด้าน้ข้างของเข่าPIMPIMON CHUEPAKDEE 12/7/2012
  3. 3. 3 4) การหมุน้เวียน้ของโลหิตบริเวณอวัยวะส่วน้ปลายไม่ดีจากการพัน้แน้่น้เกิน้ไป สังเกตได้ จากหลัก 5 PS [Pain,Pallor,Pulselessness,Paresthesia,Paralysis,Swelling] Skeletal traction ข้อ บ่ง ชี้ใ น้การทำา Skeletal traction 1.Comminuted fracture of long bone 2. Unstable fracture of long bone 3. Unstable injury of cervical spine 4. Fracture dislocation ข้อ ห้า มใน้การทำา Skeletal traction 1.เด็กเล็กๆ 2.ผู้ป่วยที่ไม่สามารถอยู่บน้เตียงน้าน้ๆการทำา skeletal traction สามารถดึงกระดูก โดยตรงตามที่ต้องการ แรงดึงไม่สูญเสียเปล่าเหมือน้ทำา skin traction สามารถ exercisePIMPIMON CHUEPAKDEE 12/7/2012
  4. 4. 4 ข้อที่อยู่ข้างเคียงได้ โดยไม่ทำาให้กระดูกหักเคลื่อน้ที่ ใน้รายที่เป็น้ open infection สามารถทำาแผลได้สะดวก skull tractionPIMPIMON CHUEPAKDEE 12/7/2012
  5. 5. 5 ข้อ บ่ง ชี้ใ น้การใส่ Skull traction ผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์ใน้การใส่ skull traction ได้แก่ ผู้ป่วยที่กระดูกคอส่วน้ต้น้หักชน้ิดไม่ คงที่ (unstable or comminuted fracture) หรือกระดูกส่วน้คอหลุด (dislocation) โดยน้ำ้าหน้ักที่ ใช้ถ่วงขึ้น้อยู่กับ ระดับของกระดูกคอที่หัก ส่วน้ใหญ่เริ่มต้น้ที่ 5 ปอน้ด์ หรือ 2 กิโลกรัม ไม่ควรเกิน้ 1 ใน้ 6 ของน้ำ้าหน้ักตัว ชน้ิด ของ Skull traction Skull traction มี 2 แบบ คือ Cruthfield tongs และ Gardner Wells tongs 1. Cruthfield tongs เป็น้เครื่องช่วยยึดกะโหลกศีรษะ และถ่วงน้ำ้าหน้ัก น้ิยมใช้น้้อยกว่า Gardner Wells tongs เพราะถ่วงน้ำ้าหน้ักได้น้้อยกว่า 2. Gardner Wells tongs เป็น้เครื่องช่วยยึดกะโหลกศีรษะและถ่วงน้ำ้าหน้ัก เป็น้โลหะ รูป ตัว “C” ปลายแต่ละข้างมีสกรูข้างตัว บริเวณปลายสกรูจะมี indicator เพื่อระบุความลึกที่เหมาะสม สำาหรับสกรู แต่ละข้าง หลักใน้การหมุน้สกรูน้ั้น้ แพทย์จะหมุน้สกรูทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน้โดยข้างหน้ึ่งไข ตามเข็มน้าฬิกา และอีกข้างหน้ึ่งไขทวน้เข็มน้าฬิกา เมื่อหมุน้สกรูเข้าไปใน้กะโหลกศีรษะ ได้แรงดัน้ที่เหมาะ สมแล้ว indicator จะโผล่ออกมาประมาณ 1 มิลลิเมตร แพทย์จะต้องหยุดหมุน้ สกรู Gardner Wells tongs น้ิยมใช้มาก เพราะใส่ง่ายและถ่วงน้ำ้าหน้ักได้มากไม่หลุดง่าย โดยเริ่มที่น้ำ้าหน้ัก 2 กิโลกรัมต่อหมอน้รอง กระดูก 1 ระดับ สามารถถ่วงได้ถึง 20 กิโลกรัม สำาหรับกระดูกคอระดับตำ่าๆ ตำาแหน้่งที่ใส่ tongs คือแน้วรูหู ใส่ให้สูง จากขอบบน้ของใบหูประมาณ 2.5 เซน้ติเมตร อาการแทรกซ้อ น้จากการใส่ Skull tractionPIMPIMON CHUEPAKDEE 12/7/2012
  6. 6. 6 อาการแทรกซ้อน้ที่สำาคัญ เช่น้ กะโหลกศีรษะส่วน้ที่ดึงรั้งผุพรุน้ง่าย น้อกจากน้ี้อาจมี การติดเชื้อและอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง และติดเชื้อใน้สมอง เน้ื่องจากผู้ป่วยต้องน้อน้เป็น้ เวลาน้าน้ การพยาบาลผู้ป ่ว ยที่ใ ส่ Skull traction 1. ตรวจสอบระดับกำาลังของกล้ามเน้ื้อและระดับความรู้สึกสัมผัสอย่างสมำ่าเสมอ 2. พลิกตัวแบบท่อน้ไม้ให้ศีรษะ คอ ลำาตัวอยูใน้แน้วเดียวกัน้ ่ 3. ตรวจสอบตำาแหน้่งของหมุดทุก 4 ชั่วโมง และทุกครั้งหลังให้การพยาบาล 4. ตรวจสอบน้ำ้าหน้ักที่ถ่วงตามแผน้การรักษา 5. น้ำ้าหน้ักควรแขวน้ลอยจากพื้น้ ปมของเครื่องถ่วงควรยาวประมาณ 2.5-5 เซน้ติเมตร (ประมาณ 1-2 น้ิ้ว) 6. พลิก stryker frame ตามแผน้การรักษา 7. ตรวจสอบแน้วของคอและลำาตัวให้อยูใน้แน้วเดียวกัน้ ่ 8. ดึงตุมถ่วงน้ำ้าหน้ักลง ้PIMPIMON CHUEPAKDEE 12/7/2012
  7. 7. 7การพยาบาลผู้ป ่ว ยเพื่อ การดึง ถ่ว งน้ำ้า หน้ัก (เพิ่ม เติม ) 1.1. การเตรียมด้าน้จิตใจ มีความสำาคัญเป็น้อย่างยิ่ง เพราะถ้าผู้ป่วยเข้าใจจะทำาให้เกิดความร่วมมือที่ดี ก่อให้เกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพตามมา ดังน้ัน้พยาบาลควรใส่ใจดูแลใน้ ้เรื่อง 1) อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงพยาธิสภาพของโรค ความจำาเป็น้ใน้การรับการรักษาด้วยการดึงถ่วงน้ำ้าหน้ัก รวมทั้งอธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และบริเวณที่จะต้องดึงถ่วงน้ำ้าหน้ักังน้ัน้พยาบาลควรใส่ใจดูแลใน้เรื่องใจจะทำาให้เกิดความร่วมมือที่ดี ก่อให้เกิดงทำาให้รอย ้หักของกระดูกเกิดPIMPIMON CHUEPAKDEE 12/7/2012
  8. 8. 8 2) สอน้และให้คำาแน้ะน้ำาวิธีปฏิบัติการดูแลตน้เองภายหลังการดึงถ่วงน้ำ้าหน้ัก เพื่อป้องกัน้การเกิดภาวะแทรกซ้อน้ตามมาให้ภายหลัง 1.2. การเตรียมทางด้าน้ร่างกาย 1) เตรียมบริเวณที่จะดึงถ่วงน้ำ้าหน้ัก 2) เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ใน้การดึงถ่วงน้ำ้าหน้ักให้พร้อม ดังกล่าวมาแล้ว 2. การดึงถ่วงน้ำ้าหน้ักผ่าน้ผิวหน้ัง ทำาความสะอาดผิวหน้ังบริเวณที่จะดึงถ่วงน้ำ้าหน้ัก ถ้าขน้ยาวให้โกน้ขน้ก่อน้ทาบริเวณที่จะติดเทปเหน้ียวด้วยทิงเจอร์เบน้ซอยน้ำาเทปเหน้ียว วางติดตลอดความยาวของแขน้หรือขา พัน้ทับด้วยผ้ายืด วางเชือกบน้ร่องรอกและถ่วงน้ำ้าหน้ัก โดยให้แขวน้ลอยอิสระใช้ถุงน้ำ้ารองบริเวณส้น้เท้า เพื่อไม่ให้เกิดรอยกดกับที่น้อน้ 3. การดึงถ่วงน้ำ้าหน้ักผ่าน้กระดูก 3.1 ทำาความสะอาดบริเวณที่จะดึงถ่วงน้ำ้าหน้ักเช่น้เดียวกับการเตรียมผิดหน้ังใน้การผ่าตัด 3.2 ทาบริเวณที่จะแทงเข็ม หรือลวดหรือเหล็กยึดศีรษะ ด้วยน้ำ้ายาเบทาดีน้ 3.3 จัดท่าของอวัยวะให้เหมาะสมและน้ิ่ง ก่อน้และขณะที่จะแทงเข็ม ลวด หรือเหล็กยึดศีรษะ 3.4 ใส่ขวดยาปฏิชีวน้ะที่ปลายแหลมของเข็ม หรือลวด 3.5 ทาครีมเบทาดีน้ หรือใช้กอสชุบน้ำ้ายาเบทาดีน้ พัน้รอบเข็ม ลวด หรือเหล็กยึดศีรษะ 3.6 ยกส่วน้ที่ดึงถ่วงน้ำ้าหน้ัก วางบน้ที่รองรับ (frame) เช่น้ โบเลอร์ บราวน้์ (BohlerBraun) ตามแผน้รักษา 3.7 ถ่วงน้ำ้าหน้ักด้วยเชือก ซึ่งจัดวางบน้ร่องรอกและให้แขวน้ลอยอิสระ 3.8 ใช้ถุงน้ำ้ารองบริเวณอวัยวะส่วน้ที่จะกดกับที่น้อน้ ข้อ พึง ระวัง การดึึงถ่วงน้ำ้าหน้ักอาจมีภาวะแทรกซ้อน้ได้ดังน้ี้PIMPIMON CHUEPAKDEE 12/7/2012
  9. 9. 9 1. แผลกดทับ มักพบบ่อยบริเวณผิวหน้ังและปุ่มกระดูกที่กดทับกับที่น้อน้ พยาบาลต้องจัดขาข้างที่ดึงถ่วงน้ำ้าหน้ัก ไม่ให้เกิดรอยกดระหว่างผิวหน้ังบริเวณส้น้เท้าหรือปุ่มกระดูกกับที่น้อน้ 2. การติดเชื้อบริเวณกระดูกที่แทงเข็ม ลวด หรือเหล็กยึดศีรษะ โดยการทำาแผลบริเวณที่เข็มผ่าน้กระดูกด้วยเทคน้ิคไร้เชื้ออย่างน้้อยวัน้ละ 1 ครั้ง 3. เกิดภาวะแรงดัน้ใน้ช่องกล้ามเน้ื้อ (compartment syndrome) จากการพัน้ผ้ายืดแน้่น้เกิน้ไป ทำาให้การไหลเวียน้ของโลหิตไม่ดี พยาบาลต้องตรวจสอบเป็น้ระยะๆ ว่าผ้าที่พัน้รอบขาแน้่น้ไปหรือไม่ 4. กระดูกติดช้า หรือไม่ติด กรณีที่ใช้แรงดึงมากเกิน้ไป 5. เกิดแผลบริเวณผิวหน้ัง กรณีที่แพ้เทปเหน้ียว พยาบาลควรตรวจสอบสภาพผิวหน้ังบริเวณน้ั้น้ๆ เป็น้ระยะ 6. ภาวะแทรกซ้อน้จากการถูกจำากัดการเคลื่อน้ไหว เช่น้ การติดเชื้อใน้ระบบทางเดิน้หายใจและระบบทางเดิน้ปัสสาวะ กระดูกพรุน้ ท้องผูก และเบื่ออาหาร เป็น้ต้น้ พยาบาลควรดูแลให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อน้ไหวบน้เตียงเป็น้ระยะๆ และมีการเปลี่ยน้อิริยาบถบ้าง เช่น้ พลิกตะแคงตัวไป-มา หรือใช้มือทั้งสองข้างจับที่โหน้ตัวและยกลำาตัวและก้น้ให้ลอยพ้น้จากที่น้อน้เป็น้ระยะๆที่มาแหล่ง ที่ม าของข้อ มูล :จิรารัตน้์ อิน้เหลา. (ม.ป.ป.). เฝือ ก. [ออน้ไลน้์]. เข้าถึงได้จาก :www.med.cmu.ac.th/ hospital/hpc/file/ortho/Castcare.ppt. (วัน้ที่ค้น้ข้อมูล: 8 กรกฎาคม 2554).ภาควิชาศัลยสาสตร์, คณะพยาบาล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2525). วิธ ีก ารพยาบาลทางศัล ยกรรม . พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์ช้างเผือก: กรุงเทพฯ.วรนุ้ช เกยรติพงษ์ถาวรี. (ม.ป.ป.).การพยาบาลผู้ป ่ว ยที่เ ข้า Traction . [ออน้ไลน้์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.ns.mahidol.ac.th/english/KM/knowledge_sur.html. (วัน้ที่ค้น้ข้อมูล: 8 กรกฎาคม 2554).วรนุ้ช เกยรติพงษ์ถาวรี. (ม.ป.ป.).การพยาบาลผู้ป ่ว ยที่ใ ส่เ ฝือ ก . [ออน้ไลน้์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.ns.mahidol.ac.th/english/KM/knowledge_sur.html. (วัน้ที่ค้น้ข้อมูล : 8 กรกฎาคม 2554).วิภารัตน้์ ภิบาลวงษ์. (2551). การเคลื่อ น้ย้า ย การยก และการพยุง ผู้ป ่ว ย . [ออน้ไลน้์]. เข้าถึงได้จาก : gotoknow.org/file/nursing/orthosis.doc. (วัน้ที่ค้น้ข้อมูล : 9 กรกฎาคม 2554).PIMPIMON CHUEPAKDEE 12/7/2012
  10. 10. 10วิภารัตน้์ ภิบาลวงษ์. (ม.ป.ป.).หลัก การและเทคน้ิค การจัด ท่า การเคลื่อ น้ไหวและการฟื้น้ ฟูร่า งกาย. [ออน้ไลน้์]. เข้าถึงได้จาก : gotoknow.org/file/nursing/orthosis.ppt.(วัน้ที่ค้น้ข้อมูล : 8 กรกฎาคม 2554).สุปราณี เสน้าดิสัย และมณี อาภาน้ัน้ทิกุล.(2552). คู่ม ือ ปฏิบ ัต ิก ารพยาบาล . บริษัท จุดทอง : กรุงเทพฯ.คำา สำา คัญ (keywords): น้ักศึกษาพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจัน้ทบุรีPIMPIMON CHUEPAKDEE 12/7/2012

×