tarbimine2011

1,059 views
897 views

Published on

säästva tarbimise teemaline esitlus

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,059
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

tarbimine2011

 1. 1. KESKKONNAKASVATUS
 2. 2. Avalikkuse kaasamine otsustamisprotsessidesse Keskkonnaalaseid otsustusprotsesse, kuhu avalikkus kaasatakse: <ul><li>Ala või üksikobjekti kaitse alla võtmine
 3. 3. Erineva taseme planeeringud
 4. 4. Keskkonnamõjude hindamine </li></ul>
 5. 5. Ala või üksikobjekti kaitse alla võtmine <ul><li>Algataja: igaüks
 6. 6. Menetluse algataja: KKMin või KOV; avaldab teate
 7. 7. Avalik väljapanek min 2 nädalat
 8. 8. Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele vastab algataja kahe nädala jooksul kirjalikult
 9. 9. Pärast ettepanekute ja vastuväidete menetlemist korraldatakse avalik arutelu
 10. 10. Otsustakse ala kaitse alla võtmine
 11. 11. Koostatakse kaitseala kaitse-eeskiri </li></ul>
 12. 12. Planeeringute liigid <ul><li>Üleriigiline planeering – algatab valitsus
 13. 13. Maakonnaplaneering – algatab valitsus või maavanem
 14. 14. Üldplaneering – algatab kohalik omavalitsus
 15. 15. Detailplaneering – algatab kohalik omavalitsus
 16. 16. Teemaplaneeringud </li></ul>Kõrgema taseme planeering on aluseks madalama taseme planeeringule.
 17. 17. SWOT analüüs
 18. 18. Planeerimisprotsess <ul><li>Ettepanek planeeringu algatamiseks
 19. 19. Planeeringu algatamise otsus
 20. 20. Informeeritakse avalikkust kavatsetavatest planeeringutest vähemalt 1 kord aastas vastavas ajalehes
 21. 21. Planeeringu koostamise korraldaja teatab planeeringu algatamisest
 22. 22. Planeeringut hakkavad teostama spetsialistid
 23. 23. Toimub planeeringu koostamine, eelmise planeeringu (kui on) ja arengukava analüüs, andmete kogumine
 24. 24. Koostöö erinevate ametkondadega, maaomanikega, huvitatud isikutega </li></ul>
 25. 25. Planeerimisprotsess <ul><li>Eskiislahenduste väljapakkumine, algseisukoht, eri alternatiivide väljatöötamine
 26. 26. Töötatakse välja projektlahendus
 27. 27. Volikogu võtab projektlahenduse vastu
 28. 28. Kooskõlastuse saamine sektorametkondadelt
 29. 29. Avalikkuse informeerimine väljapaneku toimumisest
 30. 30. Avalik väljapanek
 31. 31. Ettepanekute vastuvõtmised
 32. 32. Ettepanekute analüüs
 33. 33. Otsustatakse, kas ja kui palju planeeringut muuta
 34. 34. Informeeritakse avaliku arutelu toimumisest </li></ul>
 35. 35. Planeerimisprotsess <ul><li>Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu
 36. 36. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest informeerimine
 37. 37. Kui planeeringus tehti muudatusi, siis kooskõlastatakse uuesti nendega, keda muudatused puudutavad
 38. 38. Esitatakse planeering riiklikuks järelvalveks
 39. 39. Planeeringu kehtestamine. Planeering muutub kõigile kohustuslikuks
 40. 40. Proteste saab nüüd esitada vaid kohtu kaudu </li></ul>
 41. 41. Ökoloogia
 42. 42. Ökoloogia <ul><li>Ökoloogia – teadus, mis uurib organismide ja neid ümbritseva keskkonna suhteid. </li></ul>„ oikos” – kodu ja „logos” – teadus, õpetus – koduteadus :) <ul><li>Liik – organismide süstemaatike väikseim üksus
 43. 43. Populatsioon – rühm ühte liiki isendeid, kes elavad koos samal ajal samas paigas
 44. 44. Kooslus (biotsönoos) – kõik elusorganismid, kes elavad koos mingil piiritletud territooriumil
 45. 45. Levila ehk areaal - mingi liigi isendite esinemisala
 46. 46. Ökosüsteem –funktsionaalne süsteem, mille toitumissuhete kaudu seostunud organismid koos keskkonnatingimuste kompleksiga moodustavad isereguleeruva areneva terviku </li></ul>
 47. 47. Taksonoomia
 48. 48. Keskkonnategurid <ul><li>Biootilised – tulenevad organismide kooselust </li><ul><li>Konkurents
 49. 49. Parasiitlus
 50. 50. Kisklus
 51. 51. Sümbioos </li></ul><li>Abiootilised – tulenevad organisme ümbritsevast elutust keskkonnast </li><ul><li>Päikesevalgus
 52. 52. Temperatuur
 53. 53. Sademed
 54. 54. PH-tase
 55. 55. Rõhk
 56. 56. Hapnikusisaldus </li></ul><li>Antropogeensed - inimtegurid </li></ul>
 57. 57. Ökoloogilised tasemed <ul><li>Molekul
 58. 58. Rakk, kude, elund, elundkond / ökofüsioloogia
 59. 59. Organism / autökoloogia
 60. 60. Populatsioon - ühte liiki organismide kogum teatud maa-alal / demökoloogia
 61. 61. Kooslus - eluskooslus koos eluta loodusega moodustab ökosüsteemi / sünökoloogia
 62. 62. Bioom - ühe taimkattevööndi elustik (tundra, taiga jne)
 63. 63. Biosfäär - kogu Maa elustik / globaalökoloogia </li></ul>
 64. 64. Ökoloogilised limiteerimisreeglid <ul><li>Limiteeriv tegur (e. piirav ökoloogiline tegur) - ökoloogiline tegur, mille intensiivsus ei võimalda organismi eksistentsi (kasv, sigimine), samal ajal, kui teised organismile mõjuvad ökoloogilised tegurid seda võimaldaksid . </li></ul><ul><li>Liebigi miinimumseadus : organismi elutegevust piirab kõige rohkem see tegur (hoolimata teiste tegurite optimaalsusest), mis rahuldab liigi nõudlust kõige vähem.
 65. 65. Shelfordi tolerantsusreegel : organismi elutegevust piirab kõige rohkem see tegur (hoolimata teiste tegurite optimaalsusest), mis enim eemaldub optimumist. </li></ul>
 66. 66. Ökoloogiline amplituud
 67. 67. Ökonišš <ul><li>Ökonišš on liigi roll koosluses, mis kujuneb suhetes teiste liikide ja eluta keskkonnaga ja on vaadeldav liigi ökoloogiliste amplituudide summana.
 68. 68. Ökoloogiline reegel : Kui kahel liigil on väga sarnased niššid, ei saa nad koos elada. Antud oludes efektiivsem tõrjub teise välja . </li><ul><li>Euroopa naarits vs ameerika naarits </li></ul></ul>
 69. 69. Suktsessioon <ul><li>Suktsessioon on erinevate koosluste vahetumine ajas, samas kohas. </li><ul><li>Primaarne - kooslus kujuneb asustamata alale (kalju, luited)
 70. 70. Sekundaarne - varasema koosluse asemele </li></ul></ul>
 71. 71. Populatsioon ja seda iseloomustavad tegurid <ul><li>Populatsiooni arvukus
 72. 72. Populatsioonitihedus
 73. 73. Populatsiooni vanuseline ja sooline koosseis </li><ul><li>Stabiilses populatsioonis püsib vanade ja noorte arv tasakaalus
 74. 74. Kasvavas populatsioonis on noori rohkem ning sünnib rohkem järglasi.
 75. 75. Kahanevas populatsioonis sureb rohkem isendeid kui sünnib. </li></ul><li>Populatsiooni kasvukõver
 76. 76. Populatsiooni levila ehk areaal </li></ul>
 77. 77. Jaaguari areaal ehk levila
 78. 78. Kasvukõverad
 79. 79. Ökosüsteemid <ul><li>Ökosüsteemi moodustavad samal territooriumil elavad ja omavahel toitumissuhetes olevad organismid </li><ul><li>ökosüsteem on üks eluslooduse organiseerituse tasemeid;
 80. 80. ökosüsteemi kuuluvad liigid on kohastunud oma elukeskkonnaga ja üksteisega;
 81. 81. ökosüsteemid on isereguleeruvad;
 82. 82. ökosüsteemi kuuluvad liigid koonduvad eri troofilistele tasemetele;
 83. 83. troofiliste tasemete kvantitatiivseid erinevusi iseloomustab ökoloogiline püramiid;
 84. 84. ökosüsteemi muutuvad ajas ja evolutsioneeruvad. </li></ul></ul>
 85. 85. Kooslused <ul><li>Kooslus on eri liiki populatsioonide kogum ühes elupaigas </li><ul><li>Kõik antud metsas kasvavad taimede populatsioonid moodustavad antud metsa koosluse </li></ul></ul>
 86. 86. Toiduahela lülid <ul><li>Tootjad ehk produtsendid – orgaanilise aine tootjad, rohelised taimed
 87. 87. Tarbijad ehk konsumendid – kasutavad toiduks toodetud orgaanilist ainet, ise ei tooda </li><ul><li>I astme tarbijad ehk rohusööjad (herbivoorid)
 88. 88. II astme tarbijad ehk kõigesööjad (omnivoorid)
 89. 89. III astme tarbijad e kiskjad-lihasööjad (karnivoorid) </li></ul><li>Lagundajad ehk destruendid – lagundavad surnud orgaanilist ainet </li></ul>
 90. 90. Ökoloogiline püramiid
 91. 91. Aineringed <ul><li>Hapnikuringe on hapniku ringkäik eluta loodusest elusasse ja tagasi. Kõik aeroobsed organismid kasutavad hingamiseks õhuhapniku.
 92. 92. Süsinikuringe puhul on kõne all fotosüntees, hingamine, kõdunemine, fossiilsed kütused ja põlemine, kuid ka vulkaanide- ja inimtegevus.
 93. 93. Lämmastikuringes on oluline bakterite (sh mügarbakterite) tegevus, surnud organismide ja väljaheidete lagunemine jm.
 94. 94. Veeringe hõlmab veekogusid, põhja- ja pinnavett, aurumist, sademeid ning muidugi ka organisme. </li></ul>
 95. 95. Tarbimine
 96. 97. Igapäevane tarbimiskäitumine <ul><li>Planeeri oma ostusid </li><ul><li>Uute esemete vajalikkus
 97. 98. Osta korraga rohkem ja käi poes harvemini
 98. 99. Ostunimekiri </li></ul><li>Vaata, mida sa ostad </li><ul><li>Uuri eelnevalt, kas toode vastab sinu vajadustele
 99. 100. Loe infot toote pakendil, vajadusel küsi juurde
 100. 101. Väldi ühekordse kasutusega tooteid
 101. 102. Järelmaksuga ostmisel tee eelnevalt selgeks kõik kaasnevad maksud
 102. 103. Võrdle enne ostuotsust sarnaste toodete kvaliteeti ja hindu
 103. 104. Võimalusel vali vähempakendatud toode
 104. 105. Eelista Eestimaist – see on sinu väike panus majandusse </li></ul></ul>
 105. 106. Märgised toodetel <ul><li>Mahe- ja ökomärgised </li><ul><li>Mahemärk
 106. 107. Euroopa ühenduse mahemärgis
 107. 108. KRAV
 108. 109. Bio
 109. 110. Euroopa ökomärk
 110. 111. Põhjamaade Luigemärk
 111. 112. Soil Association </li></ul><li>Kvaliteedimärgised ja muud </li></ul>
 112. 113. Toidpoes <ul><li>Eelista kohalikku kaupa
 113. 114. Võimalusel eelista mahemärgisega tooteid
 114. 115. Tarbi toitu, mille päritolu on sulle teada
 115. 116. Tutvu, millest ostetav toit koosneb (nt pähklikreem, milles on alla 1% pähkleid) </li><ul><li>“Kõlblik kuni” ja “Parim enne” </li></ul><li>Väldi konservtoitu, vali selle asemel värske, külmutatud või kuivatatud toiduaine
 116. 117. Väldi liigset pakendamist
 117. 118. Käi poest oma (riidest) ostukotiga
 118. 119. Osta võimalikult vähe valmistoitu, tee oma toit ise </li></ul>
 119. 120. Kodumasinad <ul><li>Osta uusi kodumasinaid ainult vajadusel, mitte uue ja säästlikuma mudeli väljatulemisel
 120. 121. Uue masina ostmisel vali energiasäästlikum mudel, kuid arvesta seejuures oma vajadustega
 121. 122. Eelista gaasipliiti elektripliidile
 122. 123. Keeda elektrilise kannuga vaid vajalik kogus vett
 123. 124. Kasuta pliidil plaadiga sama suure või suurema põhjaga potti
 124. 125. Valmista ahjus korraga mitu rooga
 125. 126. Külmkapp ei tohi olla pliidi, radiaatori vms kõrval
 126. 127. Pesumasina pooltühi programm ei poolita kulusid
 127. 128. Kasuta madalaimat pesemistemperatuuri mis võimalik
 128. 129. Kuivata pesu nööril, mitte kuivatis </li></ul>
 129. 130. Kontoritarbed, elektroonika <ul><li>Mida suurem ekraan on, seda rohkem tarbib energiat
 130. 131. Lülita päeva lõpul elektroonika alati välja
 131. 132. Väldi elektroonilise prügi teket
 132. 133. Kasuta patareide asemel akusid
 133. 134. Prindi ainult hädavajalikke dokumente
 134. 135. Taaskasuta paberit, mille ühele poolele on juba midagi kirjutatud
 135. 136. Väldi kontoris ühekordseid nõusid
 136. 137. Kustutage üleliigsed tuled
 137. 138. Sorteerige vanapaberit
 138. 139. Kasutage ökomärgisega või FSC-märgisega kontoripaberit </li></ul>
 139. 140. Kemikaalid <ul><li>Vali tooteid, mis sisaldavad vähem lõhna- ja värvaineid
 140. 141. Vali puhastusvahendid, mis ei sisalda fosfaate
 141. 142. Kasuta looduslikke puhastusvahendeid
 142. 143. Väldi pestitsiidide kasutamist kodus ja aias, kasuta orgaanilisi aineid
 143. 144. Väldi produkte mis on pakitud kilesse (PVC)
 144. 145. Kasuta seepi, šampooni ja kosmeetikatooteid, mis ei sisalda sünteetilisi koostisosi (lõhna- ja värvaineid)
 145. 146. Pese ja koori tundmatut päritolu puu- ja köögiviljad enne toiduks kasutamist
 146. 147. Väldi plastmassist toitepudelite kasutamist laste toitmiseks
 147. 148. Ava oma aknad õhuvärskendajate kasutamise asemel </li></ul>
 148. 149. Vesi <ul><li>Ligi 70% maakerast on kaetud veega, kuid inimestele on kättesaadav umbes 0,007% sellest.
 149. 150. Ca pool Maa elanikkonnast tunneb puudust puhtast veest ja kannatab sellest tingitud haiguste käes
 150. 151. Ebakvaliteetsest joogiveest tingitud kõhuhaigustesse sureb ca 1,4 miljonit last aastas
 151. 152. 70% maailmas kasutatavast mageveest kulutatakse põllumajanduses
 152. 153. Suurlinnadesse tuuakse vett kuni mitmesaja kilomeetri kauguselt
 153. 154. Põhjavee taastustükkel kestab keskmiselt 1400 aastat
 154. 155. Eestis kulub tarbitud veest enamik põlevkivi kaevandamiseks ja tootmiseks </li></ul>
 155. 156. Transport <ul><li>Keskmine ameeriklane veedab igal aastal autos kokku umbes ühe kuu
 156. 157. Los Angeleses oli aastal 1997 kokku rohkem autosid kui kogu Hiinas
 157. 158. Transpordile kulub ligi pool tarbitavast naftast
 158. 159. Keskmine auto liikumiskiirus suurlinnas on 7,5km/h, Tallinnas umbes 15km/h
 159. 160. Enamus autosõite suurlinnas on lühemad kui 6km
 160. 161. Kuni 6km läbimiseks on linnas kiireim liiklusvahend jalgratas
 161. 162. Ühistransport kasutab vähem linnaruumi ega ole ummikute põhjustajaks
 162. 163. Üks buss suudab mahutada sama palju inimesi, kui 10-40 sõiduautot </li></ul>
 163. 164. Transport
 164. 165. Jäätmed <ul><li>20. sajandi jooksul on toodetud rohkem kaupu, kui kogu eelnenud inimkonna ajaloo jooksul kokku
 165. 166. Eestis tekib ca 450 000 tonni olmejäätmeid aastas, millele lisandub 215 tonni pakendijäätmeid (mahuliselt rohkem)
 166. 167. Aastatel 1999-2009 koguti ühe elaniku kohta keskmiselt 386 kg olmejäätmeid aastas
 167. 168. Eriti hüppeliselt on suurenenud pakendijäätmete osakaal
 168. 169. Ühe alumiiniumpurgi taaskasutamine hoiab kokku pool sama purgitäit naftat
 169. 170. Pabertopsid ei ole taakasutatavad ega põletatavad
 170. 171. Põhja-Ameerikas visatakse iga tund ära 2,5 miljonit plastpudelit </li></ul>
 171. 172. Olmejäätmete liigid <ul><li>Pakendid </li><ul><li>Klaaspudelid </li></ul><li>Paber
 172. 173. Köögi- ja toidujäätmed
 173. 174. Erinevast materjalist kasutuskõlbmatud asjad
 174. 175. Ohtlikud jäätmed </li><ul><li>Akud
 175. 176. Ravimid
 176. 177. Vanad õlid ja värvid </li></ul><li>Elektroonikajäätmed
 177. 178. Ehitusjäätmed </li></ul>
 178. 179. Energia <ul><li>Eestis toodetake elektrit peamiselt madala väärtusega põlevkivist
 179. 180. Põlevkivist elektri tootmine reostab </li><ul><li>Vett
 180. 181. Maastikku
 181. 182. Õhku </li></ul><li>Põhiosa toodetud energiast kulub põlevkivi kaevandamisele ja töötlemisele
 182. 183. Taastuvenergiaallikatest toodetud elektri osakaal Eestis on 6,2% </li></ul>
 183. 185. KESKKONNAKASVATUS

×