TARAD Google Ecommerce Trend 2009

3,019 views

Published on

TARAD Google Ecommerce Trend 2009

Published in: Technology, Business
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes

 • ขอบคุณมากครับ
  ขอเอาไปแปะในเว็บนะครับ
  แบบ embed
  ที่นี่ครับ เรียนเชิญ อาจารย์ด้วยครับ
  http://necbuu.ning.com

  <b>[Comment posted from</b> http://www.iwisdom.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=537:-e-commerce&catid=37:e-business-start-up&Itemid=49]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,019
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
292
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TARAD Google Ecommerce Trend 2009

 1. 1. Thailand e-Commerce Trend 2009 Pornthip Kongchun Thailand Marketing Manager Google Southeast Asia 1 August 2009 Google Confidential and Proprietary 1
 2. 2. Thailand Internet trend is excited 1. อัตราการใช้ อินเตอร์ เน็ตของประเทศไทยอยู่ที่ 20.5% โดยมีผ้ ใช้ อินเตอร์ เน็ตประมาณ 13.4 ู ล้ านคน (ณ เดือนมีนาคม 2552) และมีอตราเติบโตจากปี ที่แล้ ว 18% มีผ้ ใช้ บรอดแบรนด์ ั ู จานวนถึง 913,000 (ผู้ใช้ งานในปี 2007) 2. ผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตส่วนใหญ่ชื่นชอบการค้ นหาบนเว็บ 31.4% อีเมล 23% และอ่านข่าว ออนไลน์ 10.3% 3. จานวนผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตที่ซื ้อสินค้ าและบริ การออนไลน์ เพิ่มขึ ้น 45.9% ในปี 2551 หนังสือ เป็ นสิ ้นค้ าที่มีการสังซื ้อเป็ นอันดับหนึงโดยมีอตราส่วนเป็ น 36.4% ตามมาด้ วยบริ การต่างๆ ่ ่ ั 30.7% และภาพยนตร์ และดีวีดี 18.1% 4. งบประมาณที่ใช้ จ่ายไปกับสื่อออนไลน์คิดเป็ น 1% หรื อประมาณ 900 ล้ านบาทจากเม็ดเงิน โฆษณาทังหมดที่ 90,000 ล้ านบาท และโตขึ ้นในอัตราเลขสองหลักทุกปี ้ 5. ในประเทศไทยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีจานวน 858,291 รายหรื อคิดเป็ น 85% ของตัวเลข ธุรกิจทังหมด โดยมีเอสเอ็มอีประมาณ 100,000 รายที่มีเว็บไซต์ของตัวเอง (ตัวเลข ณ ปี ้ 2008) ที่มา: 1) ITU 2008; 2&3) NECTEC 2008; 4) Media Spending Co., Ltd.; 5&6) AMI Research group (2008). Google Confidential and Proprietary 2
 3. 3. eCommerce Trend in Thailand Google Confidential and Proprietary 3
 4. 4. More People Shopped Online 1/3 of consumers more likely to shop online due to rising gas prices Source: iCongo, Inc/Harris Interactive, April 2008 Google Confidential and Proprietary 4
 5. 5. Do More With Less. Sound Familiar? Google Confidential and Proprietary 5
 6. 6. Internet is the most of the source for products and service information and greater “share-of-influence” 23% Internet 17% Friends/family 10% Sales staff at store 10% In-store promotional display 10% Coupon/promotion 8% Catalog or brochure 6% Product packaging 6% Newspaper or magazine TV3% Radio1% Outdoor ad1% Text in blue is for all digital lifestyle consumers Google Confidential and Proprietary 6
 7. 7. Why Does Online Shine in a Downturn? Customers Are There, Flexibility More and More Measurability Better ROI Google Confidential and Proprietary 7
 8. 8. Online Tactics Are Best Source of Leads In a recent survey of users… “More respondents said Websites and search engines were their best sources of leads ... even better than trade shows” Source: Hearst Electronics Group and Goldstein Group Communications, “Marketing Trend Survey: How Do I Plan for 2009?” Google Confidential and Proprietary 8 December 2008
 9. 9. Do you know your customer? ในแต่ละวันมีผ้ ู เยี่ยมชมเว็บไซด์ เราเท่าไร คีย์เวิร์ดที่ลกค้ าใช้ ใน ู ลูกค้ ามาจาก การค้ นหาผลิตภัณฑ์ ช่องทางใด ของเรา Google Confidential and Proprietary 9
 10. 10. What is your ROI? Finding: แคมเปญ Americaอมี Margin ที่ 26% คลิก ราคาต่ คลิก รายได้ ตอ ่ Margin ต้ นทุนโดยเฉลี่ย = $7360 เพราะฉะนัน รายได้ = ? ้ Google Confidential and Proprietary 10
 11. 11. Search Marketing Provides Highest ROI Marketing Vehicles That Provide Highest ROI (% of Advertiser Respondents) Paid Placement 30% Organic SEO 22% E-mail Marketing 12% Conferences 4% PR 4% Affiliate Marketing 3% Context-targeted text 3% Direct Mail 3% Keyw ord-targeted Banners 3% New spapers 3% POS Promotion 2% Telemarketing 2% Banners 1% Paid Inclusion 1% Print Magazines 1% Radio 1% TV 1% Other 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Source: IntelliSurvey, Inc. and Radar Research commissioned by Search Engine Marketing Professional Organization (SEMPO), Google Confidential and Proprietary 11 February 2007. 227 advertisers worldwide were asked to select 3 vehicles.
 12. 12. Search Is The Way In... 73% of internet users use a search engine to find products and services They believe Search Engines are more effective at finding and researching the products than any other tool, even friend and colleague referrals Source: Slack Barshinger study commissioned by Google, “Procurement & Business Information Research,” March 2009 Google Confidential and Proprietary 12
 13. 13. … And Critical Throughout Purchase Process How helpful are search engines for the following? (% of respondents who rated as helpful) 85% Identify requirements 77% Research products 84% Identify Products 68% Short listing 49% Compare 58% Purchase Source: Business Professionals' Internet Consumption Research, Millward Brown 2007 Google Confidential and Proprietary 13
 14. 14. In a Down Economy, Flip the Funnel Awareness Purchase Purchase Awareness Google Confidential and Proprietary 14
 15. 15. Search Lets You Stop Placing Bets Natural Search (SEO) Pay Per Click, Google AdWords (SEM) Google Confidential and Proprietary 15
 16. 16. Stay on everywhere with your customer’s interest Google Confidential and Proprietary 16
 17. 17. SMBs Find Business Value in Social Media I visit social networking sites I promote my for business I seek out business with I visit online purposes work-related a blog forums for 41% information on 14% business- blogs related info 39% 47% Source: Slack Barshinger study commissioned by Google, “Procurement & Business Information Research,” March 2009 Google Confidential and Proprietary 17
 18. 18. Social Media: Highly Engaged Audience Google Confidential and Proprietary 18
 19. 19. Keep Your Finger on the Community’s Pulse Google Confidential and Proprietary 19
 20. 20. Build A Community for Your Customers Google Confidential and Proprietary 20
 21. 21. 90% of users Use Map Sites to Find products Paid Free Source: Slack Barshinger study commissioned by Google, “Procurement & Business Information Research,” March 2009 Google Confidential and Proprietary 21
 22. 22. Get Your Business On the Map Google Confidential and Proprietary 22
 23. 23. Think out of the box! ความสาเร็จของลูกค้ า: Siam Health Group Siamhealthgroup.com เป็ นผู้นาเข้ าและจัดจาหน่ายสินค้ าเพื่อ สุขภาพ เราเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะเข้ ามามีบทบาทใน ชีวิตประจาวันมากขึ ้น จึงต้ องการจะมีเว็บไซต์เพื่อที่จะให้ อานวย ความสะดวกลูกค้ าในการซื ้อสินค้ าและบริการเป็ นหลัก รวมถึง ด้ านข้ อมูลให้ กบลูกค้ า ั “ยอดขายบนเว็บไซต์และจานวนรายการสังซื ้อที่ได้ เพิ่มขึ ้นทุกๆ ่ เดือน โดยยอดขายผ่านเว็บไซต์เพิมขึ ้น 165% และเราได้ รับ ่ จานวนผู้ชมโฆษณาต่อวันเป็ นจานวนมาก โดยมีการจ่ายค่า โฆษณาในอัตราที่ต่ามากๆ ทุกๆ 1 บาท ที่เราจ่ายไปเราได้ รับ จานวนโฆษณาปรากฏผ่านเว็บไซต์เน็ตเวิร์คโดยเฉลี่ยถึง 1,000 ครัง” ้ Google Confidential and Proprietary 23
 24. 24. What Questions Do You Have? Google Confidential and Proprietary 24

×