ประกาศผลโควตา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ประกาศผลโควตา

on

  • 3,072 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,072
Views on SlideShare
1,222
Embed Views
1,850

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1,850

http://www.phrapiya.ac.th 1850

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

ประกาศผลโควตา ประกาศผลโควตา Document Transcript

  • ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระบบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ -------------------------------------------------------- ตามที่โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ได้ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ด้วยระบบโควตา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๙ กุมภาพันธ์๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดัง มีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่จัดส่งโควตา โรงเรียน 1 เด็กชายปิยราช บุญช่วย สพป.สงขลา เขต 2 แสงทองวิทยา 2 เด็กหญิงขวัญชนก เอียดศรีชาย บ้านอู่ล่อง บ้านอู่ล่อง 3 เด็กหญิงทัศวรรณ คงศิล บ้านหินแหลม บ้านหินแหลม 4 เด็กหญิงทิพรัตย์ แซ่ย่าง ราชประชานุเคราะห์ 30 ราชประชานุเคราะห์ 30 5 เด็กหญิงปจุพร ทองหาญ สพป.นครปฐม เขต 1 อนุบาลกาแพงแสน 6 เด็กหญิงปํญดา ชูกิจการรุ่ง อนุบาลสังขละบุรี อนุบาลสังขละบุรี 7 เด็กหญิงปิยะธิดา ดวงแก้ว บ้านห้วยเสือ บ้านห้วยเสือ 8 เด็กหญิงพรฉวี เสตะพันธ์ บ้านกองม่องทะ บ้านกองม่องทะ 9 เด็กหญิงพรทิพย์ ดีทุ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านเขาช้าง 10 เด็กหญิงพัชรนันท์ เมธีสิริศักดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 บ้านหนองบัว 11 เด็กหญิงพิชณานิน กัลป์วงษ์ อนุบาลสังขละบุรี อนุบาลสังขละบุรี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 เด็กหญิงมาริษา ฉิมมณี บ้านอู่ล่อง สานักงานพัฒนาภาค 1
  • ที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่จัดส่งโควตา โรงเรียน 13 เด็กหญิงวรรณวิสาข์ โปทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รัตนศึกษา กองการเกษตรและสหกรณ์ 14 เด็กหญิงวาสิฐี วันมาพ่อ สานักงานทหารพัฒนา หน่วย พุทธวิมุติวิทยา บัญชาการทหารพัฒนา 15 เด็กหญิงสุชัญญา ไม่มีนามสกุล บ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดียสามองค์) บ้านซองกาเรีย(สาขาพระเจดียสามองค์) ์ ์ 16 เด็กหญิงสุทธดา อ่อนแช่ม อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุดมวิทยา 17 เด็กหญิงอรวรรณ ก้านเหลือง อนุบาลสังขละบุรี อนุบาลสังขละบุรี 18 เด็กชายศุภกร ทิมทอง สพป.สมุทรสาคร เอกชัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่จัดส่งโควตา โรงเรียน 1 นายจตุพล สินสายรัมย์ ผู้รู้ ญส.ส.๘๐ ผู้รู้ ญส.ส.๘0 2 นายเลาตง แซ่ย่าง ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 3 นายอัครวัฒน์ ถาวร ผู้รู้ ญส.ส.๘๐ ผู้รู้ ญส.ส.๘0 4 นางสาวจรรยพร สกุณาสีทอง ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 5 นางสาวดาวเรือง ชูหมื่อกู่ ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 6 นางสาวมนทกานต์ เดชไพรพนา ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 7 นางสาวมลฑิชา วนาพงษ์สกุล ราชประชานุเคราะห์ 30 ราชประชานุเคราะห์ 30 ทั้ ง นี้ ให้ นั ก เรี ย นที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก มารายงานตั ว กั บ ทางโรงเรี ย นสมเด็ จ พระปิ ย มหารา ชรมณี ย เขตในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 (นายณรงค์ ศิริเมือง) ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต