Pronunciation vowels

2,332 views
1,806 views

Published on

It's a diagram about the vowel sounds.

Published in: Education, Technology
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,332
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
161
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pronunciation vowels

 1. 1. VOWELS
 2. 2. These are the five vowels which represent the vowel sounds: a e i o u
 3. 3. And these are some sounds of the vowels: <ul><li>/ iː / </li></ul><ul><li>/ ɪ / </li></ul><ul><li>/ e / </li></ul><ul><li>/ æ / </li></ul><ul><li>/ ʌ / </li></ul><ul><li>/ ɑː / </li></ul><ul><li>/ ɒ / or / o / </li></ul><ul><li>/ ɔː / or / oː / </li></ul><ul><li>/ ʊ / </li></ul><ul><li>/ uː / </li></ul><ul><li>/ ɜː / </li></ul><ul><li>/ ə / = schwa /ʃwɑː/ </li></ul>They are twelve…
 4. 4. Besides there are eight diphthongs . /eɪ/ /aʊ/ /eə/ /əʊ/ /ɔɪ/ /aɪ/ /ʊə/ /ɪə/
 5. 5. There are twenty sounds of vowels. /eɪ/ /aʊ/ /eə/ /əʊ/ / ɔɪ/ /aɪ/ /ʊə/ /ɪə/ / ɜː / / ɔː / / oː / / ɑː / / uː / / iː / / æ / / e / / ə / / ɒ / / o / / ʌ / / ʊ / / ɪ /
 6. 6. VOWELS diphthongs /eɪ/ /aʊ/ /eə/ /əʊ/ / ɔɪ/ /aɪ/ /ʊə/ /ɪə/ ‘ long’ /ɜː/ /ɔː/ /oː/ /ɑː/ /uː/ /iː/ ‘ short’ /æ/ /e/ /ə/ /ɒ/ /o/ /ʌ/ /ʊ/ /ɪ/
 7. 7. Examples: m a n /m æn/, c a p /kæp/ /æ/ t e n /ten/, m e n /men/ /e/ a / ə/, o f /əv/, cam e r a /kæmərə/ /ə/ h o t /h ɒt /, cl o ck /kl ɒk/ /ɒ/ or /o/ c u p /k ʌp/, br u sh /brʌ ∫/ /ʌ/ b oo k /b ʊK/, p u t /pʊt/ /ʊ/ sh i p /ʃɪp/, p i n /pɪn/ /ɪ/ ‘ short’ vowels
 8. 8. Examples: g ir l /g ɜːl/, w or k /wɜːk/, h ur t /hɜːt/, h ear d /hɜːd/ /ɜː/ b a ll /b ɔːl/, f or k /fɔːk/ /ɔː/ or /oː/ m ar ch /m ɑː t∫ /, heart /h ɑːt / /ɑː/ b oo t /b uː t/, j u n e / dʒ uːn/ /uː/ s ee /siː/, sea /siː/ /iː/ ‘ long’ vowels
 9. 9. Examples: w ai t /we ɪ t/ , p a per /pe ɪ p ə / /eɪ/ h ou se /h aʊs /, c ow /k aʊ/ /aʊ/ ch ai r /t ∫ eə/, b ea r /beə/ /eə/ ph o ne /f əʊ n/, b oa t /b əʊt/, n o t e /nəʊt/, b ow l /bəʊl/ /əʊ/ b oy /b ɔɪ/, oi l /ɔɪl/ /ɔɪ/ l i ke /l aɪk /, b uy /b aɪ /, h ei ght /h aɪt / /aɪ/ j u ry / ˈ dʒ ʊərɪ /, tour /t ʊə/ , p ure /pj ʊə/ /ʊə/ beer /b ɪə/ , ear / ɪə/ , pier /p ɪə/ /ɪə/ diphthongs
 10. 10. By mmrb

×