Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Animal alphabet

1,038 views

Published on

Animal Vocabulary + IPA transcriptions

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Animal alphabet

 1. 1. English Language beginnings Organized by Prof. MSc. Maura Xavier
 2. 2. PC_pron_chart_vector_0.exe
 3. 3. Animal alphabet Prof.MsC. Maura Xavier
 4. 4. A •/ænt/ • /´ænt,i: tər/
 5. 5. ant
 6. 6. anteater
 7. 7. B • /bi:/ • /beər/
 8. 8. bee
 9. 9. bear
 10. 10. C •/kæt/ •/ka /ʊ
 11. 11. cat /´k t n/ɪ kitten
 12. 12. cow /´kæt l/ cattle
 13. 13. D •/d :g/ or /d g/ɔ ɒ •/´dr m der i/ɒ ɪˌ or /´dr m-/ʌ
 14. 14. dog bitch puppy /b t /ɪ ʃ /´p p i/ʌ
 15. 15. dromedary
 16. 16. E •/´el ə fənt/ •/´i: gəl/
 17. 17. elephant /t sk/ʌ tusk /sna t/ʊ snout
 18. 18. eagle
 19. 19. F •/f /ɪʃ •/f ks/ɒ
 20. 20. fish
 21. 21. Baby fox
 22. 22. G • /d ə´ræf / or,ʒ especially Brit. /d i´ra: f/ʒ •/gƏ t/ʊ
 23. 23. giraffes
 24. 24. Goat
 25. 25. H •/h :k/ɔ •/hen/
 26. 26. hawk
 27. 27. hen chick /t k/ʃɪ
 28. 28. I •/ ´gw : nə/ɪ ɑ •/ m´pæl ə/ orɪ / -´p : lə/ɑ
 29. 29. iguana
 30. 30. impala
 31. 31. J •/´d el i,f /ʒ ɪʃ •/´d æg w :r/ʒ ɑ /-yu´ r/ɑ especially Brit. / ´d æg yu ər/ʒ
 32. 32. jellyfish
 33. 33. jaguar
 34. 34. K •/,kæŋ gə´ru:/ •/kə : lə/ʊˈɑ
 35. 35. kangaroo
 36. 36. koala
 37. 37. L •/´la ən/ɪ •/´l z ərd/ɪ
 38. 38. lion
 39. 39. lizard
 40. 40. M •/´m ŋ ki/ʌ •/mus/
 41. 41. monkey
 42. 42. moose Sing. Or pl.
 43. 43. N •/´na t,kr : lər/ɪ ɔ •/nu:t/ or /nyu:t/
 44. 44. nightcrawler earthworm
 45. 45. newt Also colored Salamander /´sæl ə ,mæn dər/
 46. 46. O •/a l/ʊ •/´ k tə pəs/ɒ
 47. 47. owls
 48. 48. octopus
 49. 49. P •/´pi:,k k/ɒ •/p g/ɪ
 50. 50. peacock
 51. 51. pig
 52. 52. Q •/kwe l/ɪ •/´kwæg ə/ or / ´kw g ə/ɒ
 53. 53. quail Quail eggs
 54. 54. quagga Extinct kind of zebra, striped only on the forepart and head
 55. 55. R •/´ru: stər/ • /ra n s ər əs/ɪˈ ɒ
 56. 56. rooster
 57. 57. rhinoceros
 58. 58. S •/ rk/ʃɑ •/sne k/ɪ
 59. 59. Rattle snake
 60. 60. T •/´ta gər/ɪ •/´tu: kæn/ /-k :n/ /tu´k :n/ɑ ɑ
 61. 61. tiger
 62. 62. toucan
 63. 63. U •/´ju: n k rn/ɪˌ ɔ •/wə´ k :r i/ɑ
 64. 64. unicorn
 65. 65. Uakari
 66. 66. V • /´v l t ər/ʌ ʃ •/va ku: nə/ɪˈ /-kyu:-´/ /v -/ /v ku:ɪ ɪˈ nyə/ • 
 67. 67. vulture
 68. 68. vicuna
 69. 69. W •/ we l/ or /ʰ ɪ ´we l/ɪ   •/w lf/ʊ
 70. 70. whale
 71. 71. wolf
 72. 72. X •/´zi fi əs/
 73. 73. Xiphias swordfish
 74. 74. Y •/jæk/  •/´j :rk ər/ /- ər/ɔ ʃɪ ʃ /, ter i ər/
 75. 75. yak Bull, ox from Tibet
 76. 76. Yorkshire  terrier
 77. 77. Z •/´zi: brə/ Brit. also /´zeb rə/ •/´zi: byu/ /-bu/ 
 78. 78. zebra
 79. 79. Zebu
 80. 80. Video: what does the fox say?

×