Karangan jenis laporan

8,615 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Karangan jenis laporan

  1. 1. Karangan Jenis Laporan. Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar ataudilihat.Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami. Dalam membuat karangan berbentuk laporan , kamu hendaklah menggunakan butir-butir yang munasabah atau lojik. Kamu perlu memastikan jenis laporan, sama ada laporan aktiviti persatuan, perayaan,sambutan, perasmian, atau lawatan ke sesuatu tempat. Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa, sejarah penubuhan,jumlah ahli, dan aktiviti sepanjang tahun. Pelapor mesti berjawatan setiausaha. Untuk laporan lawatan pula , tulis apa yang dilihat, dirasa, dan dialami serta kesanlawatan terhadap pembelajaran.Penulisan mengikut perkembangan peristiwa, yang dahulu didahulukan.Gunakan bahasa yang ringkas dan padatTajuk Laporan : Ditulisdenganhurufbesarpadasetiapawal kata dandigaris.atauditulisdenganhurufbesarsemuanya. Tajukhendaklahditulisditengah-tengah.Bolehditulisdalamduabarisjikatajukterlalupanjang.Isi Laporan : Bermuladenganpendahuluandandiakhiridenganpenutup.Pengakuan pelapor: Ditulisdi sebelahkiriselepasperengganterakhir.Tarikh : Ditulisdi sebelahkananlaporan,setentangdenganpengakuanpelapor.Tandatangan pelaporDitulisdi sebelahkiribahagianbawahselepaspengakuanpelapor.Nama Pelapor : Ditulisdenganhurufbesar di dalamkurunganselepastandatangan.Jawatan Pelapor : Ditulisdi sudutkiribahagianbawahlaporandandibubuhtandakomadihujungnya .Seterusnyaditulisnamapersatuan yang diwakiliContoh Karangan Laporan.
  2. 2. Tajuk : Andaikan bahawa anda setiausaha sesuatu persatuan di sekolah anda. Andadikehendaki menyediakan laporan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan olehpersatuan tersebut .Sediakan laporan itu selengkapnya.Rangka:1.Pendahuluan:penubuhan persatuan-anggota persatuan-tujuan penubuhan2.Isia) kegiatan-peraduanmenuliseseitentangsains-pemenangb) ceramah -pensyarahdari USMc) gotong-royongmembersihkankawasansekolahd) lawatanke Taman Ular3.Penutup-berterima kasih kepada guru penasihat.KARANGANLaporan Kegiatan Persatuan Matematik Dan Sains Sekolah Kebangsaan Darau.PersatuanMatematikdanSainsdibentukpadatahun 1982.Anggota-anggotapersatuaniniberjumlah 60orang.MerekaterdiridaripadapelajarTahunEmpathinggaTahunEnam.PersatuaninidibentukuntukmeningkatkantarafpencapaianpelajardalammatapelajaranSainsdanMatematik.Selainitu ,melaluipersatuanini,pelajardapatbertukar-tukarpendapattentangpelajaranmasing-masing.Persatuaninitelahmenjalankanbeberapakegiatansepanjangtahun 1995.Kegiatan-kegiatantersebutberbentukakademikdanbukanakademik.Kegiatanpertama yang kamijalankanialah”PeraduanMenulisEseiTentangSains”.Sambutan yangdiberikanterhadapperaduaniniadalahsangatmenggalakkan.PeraduaninidimenangiolehSuriani Mat Zin,pelajarTahunEnamMawar.Kami jugamenganjurkanceramahtentangsainsdanmatematik.CeramahinidisampaikanolehpensyarahdariUniversiti Malaysia.Selainitu,kamiturutmengadakangotong-royongmembersihkankawasansekolah. Kamimemperindahkankawasantamanpradenganmenanamberbagaijenisbungadanmenamakanpohon-pohontersebutmengikutistilahsains.
  3. 3. Padacutipenggalkeduapersekolahan,kamimengadakanlawatanke Taman Ular diBatuPahat.Sebagaihasillawatanini,kamibanyakmemperolehipengetahuantentangpenyelidikan yangdijalankanolehpihakInstitutPenyelidikanPerubatan Malaysia di situ.Padakeseluruhannya,kamiberpuashatidengankegiatan-kegiatan yang kami jalankan.Kami jugaberterimakasihkepada guru penasihat,CikguRosminiJaafar yangbanyakmemberikanbimbingankepada kami.Disediakanoleh, 25 Januari 1996Azmi_______________(AZMI SULAIMAN)Setiausaha Persatuan Matematik dan SainsSekolah Kebangsaan Darau, Jerteh,Terengganu.- mestiditulismengikut format ( jikatersalah format, - tolak 3 markah )a]tajuk / perkara ( jikatiada - tolak 1 markah )b]namapelapor ( jikatiada - tolak 1 markah )- boleh ditulis dalam bentuk karangan biasa / catatanTajuk : Sekolah anda telah mengadakan Kempen Penggunaan Bahasa Baku. Andasebagai setiausaha Badan Pengawas Sekolah diminta membuat laporan tersebut.
  4. 4. LAPORAN KEMPEN PENGUNAAN BAHASA BAKUPada 15 hingga 22 Februari1997,SekolahKebangsaanDarautelahmengadakanKempenPenggunaanBahasa Baku.KempeninitelahdilancarkanolehPegawaiPendidikan Daerah Besut ,Encik Ahmad Harif.Tujuankempeninidiadakanadalahuntukmeluaskanpenggunaanbahasabaku dikalanganmurid-murid. Di sampingitu,kempeninijugabertujuanuntukmemupukminatpelajarmendalamibahasakebangsaan.Sempenakempenini, pelbagaiacaramenariktelahdijalankan.Bagimurid-muridTahun 4, 5dan 6 pertandingansyarahan, perbahasan, mengarangeseitelahdianjurkan.Manakalabagimurid-muridTahun 1, 2, dan 3 puladiadakanpertandinganmembacasajakdanbercerita.Padaharipenutup, Tuan Guru Besarmelahirkan rasakesyukurankeranakempeninitelahberjalandenganlancar.Parapemenangsetiappertandingantelahdiberihadiahberupawangtunaidansijilpenghargaan.Disediakan oleh,Osman……………………( OSMAN BIN JUSOH )Setiausaha,Badan Pengawas,Sekolah Kebangsaan Darau, Jerteh.

×