Social network tai cfvg alumni 23 09-2011 ha sua-

 • 914 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
914
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k H i th o v m ng xã h i (MXH) “BÍ QUY T TRUY N THÔNG TRÊN M NG XÃ H I” 18h00 ngày 23/09/2011 t i CFVG GI I THI U DI N GI Trong n n kinh t tri th c và h i nh p toàn c u, công Ms Lê Thúy H nh (Sophie) ngh thông tin, m ng Internet chính là c h i l n em Thành viên sáng l p T p oàn Micronet n s công b ng và bình ng trong ti p c n thông tin ng giám c Công ty C ph n Ti p th s và phát tri n th ng hi u c a các cá nhân, t ch c. c m nh danh là N hoàng Social Marketing, Trong m t sân ch i toàn c u, không có b t k s u Thúy H nh là m t di n gi cr t c yêu thích tiên hay nhân nh ng nào, chúng ta ch có m t l a a các khóa ào t o, h i th o trong n c và khu ch n là ph i tìm cách t n d ng t i a c h i này. c. C ÍCH i th o là m t ho t ng th ng xuyên c a CFVG IT NG THAM D Alumni nh m nâng cao hi u bi t v l nh v c mà h i viên c viên, h c viên t t nghi p CFVG quan tâm và t o c h i giao l u gi a các h i viên. Các anh ch em và các b n quan tâm I DUNG TH I GIAN - A M 1- Khái quát v MXH Th i gian: 18h00 n 21h00 ngày 23/09/2011 - Khái ni m a m: Phòng 202, CFVG, Nhà 5, i h c - Các vi c nên làm và không nên làm trên MXH KTQD, Tr n i Ngh a, Hà n i. - Các MXH qu c t và Vi t nam nên s d ng NG KÝ THAM D 2- H ng d n ng ký và s d ng MXH ng ký tr c ngày 20/09/2011 v i Ms Chu H ng: - Các b c thi t l p MXH - Email: alumni@cfvg.org - Các k n ng có ngay h th ng MXH trong 30 phút. - Tel: 04 3 8691066/25. Mobile: 098 550 4498 - Xây d ng thành công 30 MXH n i ti ng nh t Phí tham d 50.000 ng/ng i h tr công 3- Các k n ng trong ti p th và bán hàng trên MXH tác t ch c, CK ho c óng tr c ti p t i CFVG. + K n ng t o d u n hình nh + K n ng gia t ng giá tr b n thân Tài kho n c a CFVG ALUMNI: + K n ng k t n i i tác và b n hàng Tên tài kho n : Lê Ph ng Hà + K n ng ti p th s n ph m, k n ng bán hàng S tài kho n (VND) : 045 100 185 28 28 + K n ng vi t “status” , upload và chia s photos T i: Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng Vi t Nam- + K n ng tag, k n ng vi t “ Notes” Chi nhánh Thành Công, phòng giao d ch ng + K n ng xây d ng th ng hi u cá nhân tr c tuy n Tâm Vui lòng ghi rõ tên ng i tr ti n c p nh t ! n v t ch c i s h tr c a
 • 2. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k NH NG C M NH N VÀ CHIA S Hãy b t u b ng cách cm t n chia s c a doanh nhân Lê ình Hùng, CEO Công ty vàng b c á quý C u Long: “39 n m s ng trong i, nhi u th ng tr m, nhi u th phi c t ng mình s già nua b i u óc chai s n, có ph n c k nh ng cu c i m y ai bi t tr c u gì. ã t ng xu t hi n v i phong cách doanh nhân m t vài n i, vài gi i th ng nh ng u ó c ng không th y thú v h n gì nh ng i s ng hàng ngày v i c m áo g o ti n, c ng là cái danh cho cu c s ng thêm h ng v . i m t ngày, tham gia facebook và yume cùng các b n, tôi ã thay i cách nhìn, cu c bình ch n dành cho tôi tr nên ý ngh a h n khi b n bè ng h , khi tôi ch y ua v i nhi u nhân v t xu t chúng và n i ti ng khác. Tôi thành công vì có các b n bên. Dù b n r n, dù m t m i tôi dành chút th i gian, tình c m c a mình dành cho nh ng c ng ng ang cùng tôi h ng t i nh ng u tích c c cho cu c s ng, tôi làm t thi n, tham gia ho t ng xã h i, tôi càng hi u rõ h n s thành công c a b n thân có s c lan t a n lao nh th nào. Tôi t nh v i chính mình, u ó khi n cho tôi hoàn thi n h n ng áng v i nh ng ng i b n ng h tôi, h tr tôi, và tôi tin, các b n s nh tôi, coi ng xã h i nh m t ph ng ti n c l c, nh m t ng i b n h ng t i s thành công c a b n thân mình c ng nh s thành công c a ng i khác”. Trong khi r t nhi u ng i thành công khi s d ng ph ng pháp marketing m i, có nhi u ng i v n còn loay hoay không bi t ph i làm gì? B n ã chi nhi u ti n marketing nh ng khách hàng v n ch a n v i b n? B n mu n t làm công vi c ti p th u ch nh cho phù h p v i th hi u? c bi t b n mu n c m th y h ng thú v i vi c làm marketing ch không ph i b áp l c... Không b t ng khi Facebook có th i m ã v t qua Google x p s 1 th gi i v t truy c p. M ng xã h i không còn ch là m t mà còn là m t qu c gia mà trên ó m i user là m t c dân. B n có mu n bi t v Facebook, Linkedin, Blogger, Flick, Caravat, Cyvee, Tam tay, Zingme....? B n mu n k t n i v i 5000 ng i uy tín trên Facebook, hàng ngàn chuyên gia trên Linkedin, mu n g i 50.000 email không ph i là Spam, mu n th ng hóa toàn b k ho ch PR Online… n có bi t nh ng câu chuy n thành công c a Coca –Cola, BMW, KFC, Dove….khi s ng Social Media không? B n có bi t tình tr ng Social Media t i Vi t nam ang phát tri n nh th nào không? Khi t t c m i ng i ã vào m ng xã h i, blog, forum ti p th và bán hàng, còn b n v n ang ngoài …T i sao? Có ph i vì b n còn nhi u lo ng i v vi c không ki m soát c thông tin cá nhân, hay vì b n ch a bi t tác d ng c a các ph ng pháp ó? B n s làm gì mình không l c h u, mình tr thành marketer chuyên nghi p trong xu h ng truy n thông m i? B n có bi t b n có th tr nên giàu có không c n s n ph m, không c n có công ty? Ch c n có 02 u b n có th bán b t c cái gì b n mu n: ó là T duy m i và Thông tin m i. m nh n c a nh ng h c viên khi ã hi u v s c m nh c a m ng xã h i sau khi tham gia các Workshop c a Lê Thúy H nh: NGUY N THU ANH – H c viên khóa 1
 • 3. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W u không c h c khóa h c u tiên tuy t v i c a Lê Thúy H nh ,có l mình s mãi O O N N y y bu bu mãi không bi t c m giác vui s ng khi c khám phá ra m t th gi i m i y bí n và to to k k lic lic C C l -Th gi i Internet. Cám n cô giáo tr ,xinh p và y tài n ngw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k CHU ANH TI N - H c viên khóa 2 Quá tuy t v i :) là 1 ng i khá t tin v vi c hi u bi t v social network nh ng em ngh n còn cách quá xa v i s t ng h p và phân tích c a ch :) ngay bu i u tiên em ã nh n ra r t nhi u s thi u sót c a mình trong xã h i online này :)... vì 10h t i m i xong nên em c ng ch a h i riêng ch c1s v n mà em ang m c nh ng em r t háo c ch n bu i 2 và 3 c a ch :) NGUY N TI N D NG - H c viên khóa 3 t c m n H nh! - Qua 3 bu i h c th i gian tuy th t ng n ng i nh ng nh ng ki n th c mà H nh chia s t i n thân D ng nói riêng và c l p khóa 1 nói chung r t b ích và th t s n t ng. - Là 1 ng i m i tham gia vào m ng xã h i nh ng qua ...nh ng u nh n c t khóa c c a H nh, D ng ã có nh ng cái nhìn úng n nh t, nh ng h ng d n c th nh t xây d ng cho mình m t hình nh p c ng nh m t th ng hi u cá nhân b n v ng lâu dài... V i nh ng ki n th c Marketing trên Facebook mà D ng nh n c t H nh thì ây s là c h i t t D ng áp d ng cho công vi c kinh doanh B t ng s n c a cá nhân mình. C m n H nh r t nhi u! - Mong r ng H nh s s m t ch c nh ng khóa h c nâng cao ti p theo mình và nh ng c viên khóa 1 h c c nhi u h n n a nh ng ng d ng t Facebook! m h n H nh th t nhi u! NGUY N PHÚC H NG H c viên khóa 4 Qua khóa h c "Social Media Workshop" do Lê Thúy H nh t ch c, Tôi th c s ã có t m nhìn v t m quan tr ng c a m ng xã h i. Tôi ã có t duy m i v s chuyên nghi p trong cách t o d ng th ng hi u cá nhân, hình nh mà m i cá nhân dành c cu c i mình o d ng và mong mu n. Và s chuyên nghi p ph i c th hi n ngay t khi ý t ng c hình thành và th c hi n. Th ng hi u c th hi n trong vi c duy trì và phát tri n hình nh, giá tr cá nhân i v i công ng, m ng xã h i. C m n Thúy H nh r t nhi u! ng mu n c h c s m khóa h c chuyên sâu và cao c p h n c a H nh c ch ? HOÀNG KIM C NG (CFVG ALUMNI) Bu i h i th o "Social Media Marketing" do CFVG t ch c ã nh c nh tôi v t m quan tr ng c a m ng xã h i vì v y tôi ã quy t nh là c n dành th i gian thích áng tìm hi u gi i này. C ba di n gi c a bu i h i th o u r t tuy t nh ng cô giáo Thúy H nh ã l i trong tôi m t n t ng c bi t v c n i dung và cách th c trình bày. th t nh nhàng: hoàn toàn thuy t ph c và y n ng l ng. Ngoài ra, các anh CFVG Alumni và tôi c ng u th y là cô giáo Thúy H nh r t tr trung, xinh t i, duyên dáng và nói ti ng Anh r t hay. Nhóm CFVG Alumni leaders ã quy t nh lên k ho ch t ch c m t bu i h i th o v ng xã h i t i CFVG Alumni v i di n gi , không th ai khác là cô giáo Thuý H nh. ó chính là h i th o “Bí quy t truy n thông trên m ng xã h i” t i ây t i CFVG Alumni. B n ti c n u không có m t t i ó!