Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chien luoc-xay-dung-thuong-hieu-qua-mang-xa-hoi tại VCCI

1,095 views

Published on

 • Login to see the comments

Chien luoc-xay-dung-thuong-hieu-qua-mang-xa-hoi tại VCCI

 1. 1. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k LÊ THÚY H NH 26/11/2011
 2. 2. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k ng giám c Digimarketing n v tiên phong trong l nh c Ti p th i Vi t nam. Chuyên v n, ào t o, Nghiên c u th tr ng và chuy n giao công ngh ti p th . u và qu n lý h n 2000 tên mi p nh t Vi t Nam (Doanhnghiep.vn,AmThuc.com. vn,BatDongSan.vn,DuLich.vn…)
 3. 3. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 4. 4. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k CÁ NHÂN N PH M DOANH NGHI P A PH NG QU C GIA
 5. 5. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Tên c a b n luôn xu t hi n trên k t qu tìm ki m c a Google. i b t gi a ám ông. m i ng i nói v b n. n b n vào 1 th ng hi u l n h n.
 6. 6. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k -T ng lai c a ti p th . - S d ng các kênh k thu t s . - Giao ti p liên t c, hai chi u, a chi u và mang tính cá nhân. - S d ng các thông tin th i gian th c hành vi khách hàng và nh ng ph n h i tr c ti p c a h c i thi n và t i u hóa các t ng tác.
 7. 7. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k CHÁT BLOG FORUM EMAIL WEBSITE MICROSITE SEO DIRECTORY VBLOG NG XÃ H I …………
 8. 8. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 9. 9. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 10. 10. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k AI LÀ NG I ANG TI P TH GI I NH T TRONG CÔNG TY? CÔNG TY CÓ GIÁM C TI P TH (CMO)? TI P TH TRUY N TH NG HAY TI P TH S ? N CÓ MU N GI M NGÂN SÁCH TI P TH MÀ V N HI U QU KHÔNG?
 11. 11. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k TH NG HI U = NH NG GÌ GOOGLE TÌM TH Y
 12. 12. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Truy n thông i chúng m t chi u Truy n thông xã h i
 13. 13. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 14. 14. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 15. 15. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 16. 16. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Tìm ki m thông tin tb n Tán g u Blogging Mua s m d ng d ch v c bình lu n E-Mail Mobile Vi t/ c bài Post/down video Giao ti p trên di n àn
 17. 17. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k CLICK HERE! Recommendations t 1.0 Suggestions
 18. 18. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k u nh không có vòng l p ph n h i. Khó c i ti n và d oán th tr ng Value Creator Customer Product Place Pricing Promotion 4Ps 18
 19. 19. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k personalization profile (privacy) permission participation Copyright Ian Fenwick, 2009
 20. 20. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k ng tác v i khách hàng h t o ra giá tr to l n và làm gi m nguy c . Value Innovator Customer Product Brand Promotion 4Ps 20
 21. 21. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k TRUY N THÔNG THÔNG TH NG TRUY N THÔNG M NG XÃ H I ch a tin ch lan truy n Tính ch t m t chi u, Tính ch t xã h i p l i, th t th ng p nh t, th ng xuyên t Mi n phí, r ti n Ng i tiêu dùng là khán Ng i tiêu dùng là ng i gi tham gia Ti p th ép bu c Tùy ch n và ti p th chia s Thu th p d li u theo th i Thu th p d li u b t k th i gian
 22. 22. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Kent Wertime & Ian Fenwick
 23. 23. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k WHY?
 24. 24. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 25. 25. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Cho phép giao l u và chia s thông tin hi u qu . Xây d ng lên m t nh danh tr c tuy n. Nâng cao vai trò c a m i công dân: + T o l p quan h + Thúc y s liên k t các t ch c xã h i, + T o m i quan tâm chung trong c ng ng
 26. 26. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k u Facebook là m t qu c gia, thì ây s là qu c gia r ng l n th 3 trên th gi i
 27. 27. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Social Media Revolution Video
 28. 28. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 29. 29. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 30. 30. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 31. 31. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 32. 32. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Source: Google Ad Planner 7/2011 Strictly Confidential – Do Not Distribute 32
 33. 33. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k i ti ng nh t i cM và Tây Âu i ti ng t i Nam M
 34. 34. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Bebo t i Anh Qu c, Cyworld t i Hàn Qu c Mixi t i Nh t B n ng ng Châu Âu
 35. 35. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k i ti ng t i Vi t Nam Kho ng 40% ng i dùng
 36. 36. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k -3 n m 2008, Vi t Nam ng th 17 qu c gia có nhi u ng i s ng Internet nh t th gi i. - Giai n 2000-2008 t ng tr ng s ng i dùng internet nhanh s 1 th gi i, t ng 9.561,5 %, p 7,8 n so v i qu c gia ng th hai. - ADSL Vi t Nam phát tri n v i t 300%/n m. -T phát tri n tên mi n là 170%/n m. Vi t Nam ng th nh t trong khu v c ASEAN trong n m 2010. (Theo b ng x p h ng c a Miniwatts Marketing Group)
 37. 37. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k - 15/3/2010 có h n 16 tri u ng i dùng Internet tham gia vào truy n thông xã h i (d i nhi u hình th c: blog, web cá nhân, m ng xã h i). - Là qu c gia có l ng ng i s d ng Facebook ng nhanh nh t th gi i, có 1,084160 ng i, chi m 0.34% ng ng i s d ng Facebook trên toàn th gi i. -Tháng 4/2009, con s này ch vào kho ng 73,280 ng i d ng, khi ó Vi t Nam còn n m v trí áp chót trong s 30 n c s d ng Facebook ít nh t th gi i. (Theo Báo hi p h i ti p th công ngh s Châu Á)
 38. 38. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 54,3% ng i s d ng internet c a Vi t Nam có xem/tra c u thông tin trên m ng xã h i. Youtube (73,4%), Facebook (66,3%), Zing(me) (59%),Yahoo Blog (28,2%). Tham gia th o lu n nhi u nh t theo th t là trên m ng xã h i (74,5%), di n àn âm nh c (60,3%), di n àn phim (49,1%), di n àn h c t p (48,5%), di n àn công ngh (47,5%)... (6.2011 c a công ty Vinalink media)
 39. 39. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 8-2011: 2.234.000 ng i s ng Facebook
 40. 40. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 41. 41. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 42. 42. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k
 43. 43. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 0,4% doanh nghi p Vi t Nam s ng Facebook, t ng kho ng 2.000 doanh nghi p. 0,07% doanh nghi p dùng Youtube Kho ng 0,2% còn l i cho các m ng xã h i khác
 44. 44. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C Cw w m m w ww w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k t campaign c t ch c khu v c phía nam nh ng h n 70% Fan c a Facebook Fan Page là Hà N i

×