Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VÌ NHAØ NÖÔÙC PHAÙP QUYEÀN XHCN VIEÄT NAM!                                        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Từ gánh rau đến Giám đốc Digimarketing

1,181 views

Published on

Bài viết giới thiệu quá trình từ giấc mơ tuổi thơ đến hiện tại của Lê Thúy Hạnh.

 • Be the first to like this

Từ gánh rau đến Giám đốc Digimarketing

 1. 1. VÌ NHAØ NÖÔÙC PHAÙP QUYEÀN XHCN VIEÄT NAM! SOÁ 66(4.127) CHUÛ NHAÄT NGAØY 7.3.2010 Xuaát baûn töø naêm 1985CÔ QUAN CUÛA BOÄ TÖ PHAÙP HUAÂN CHÖÔNG LAO ÑOÄNG HAÏNG NHÌ Toân troïng vaø ñeà cao thieân chöùc cuûa ngöôøi phuï nöõ 3 Trang Thaønh coâng baèng hai chöõ “Nhaát Taâm” 4 Trang Ngöôøi phuï nöõ naøo laøm thay ñoåi cuoäc khuûng hoaûng taøi chính Myõ ? Trang 16 Taát caû nhöõng gì toâi coù ñöôïc laø nhôø gia ñình. Toâi ñaõ coù moät ngöôøi choàng raát tuyeät vôøi. Anh chính laø ngöôøi "kieán truùc sö", coøn toâi chæ laø chuù ong thôï caàn maãn goùp phaàn xaây döïng laâu ñaøi anh kieán taïo. Toâi cuõng raát may maén khi ñöôïc soáng cuøng boá meï choàng, laø nhöõng ngöôøi raát nghieâm khaéc, nhöng laïi yeâu thöông con caùi heát möïc. Tình yeâu thöông vaø söï thoâng caûm cuûa boá meï choàng ñaõ giuùp toâi coù ñöôïc söï töï tin trong söï nghieäp...Töø ñeán Trang 12BAÙO PHAÙ T HAØ N H LIEÂ N TUÏ C 7 NGAØ Y TRONG TUAÀ N SOÁ PHAÙT HAØNH VAØO NGAØY 5 VAØ 20 HAØNG THAÙNG

×