Powerpoint
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,310
On Slideshare
2,310
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. THI T K BÀI GI NG NGO I NG V I PH N M M MICROSOFT POWERPOINT M c tiêu: Hoàn thành ch ng này, h c viên có th : 1. Hi u c các tính n ng c b n c a ph n m m Microsoft PowerPoint 2003. 2. N m c các k thu t thi t k m t project PowerPoint. 3. ng d ng ph n m m vào vi c thi t k các ho t ng d y - h c ngo i ng . 1. Gi i thi u Microsoft PowerPoint là ph n m m trong b công c Microsoft Office, cs d ng thi t k minh h a, thuy t trình. Microsoft PowerPoint có tính hi u qu m nh v h a và hi u ng, có giao di n t ng t nh các công c khác trong b Microsoft Office. Trong tài li u này, chúng tôi t p trung gi i thi u Microsoft PowerPoint 2003, là ch ng trình c s d ng ph bi n nh t hi n nay. * M t s ch c n ng c b n c a Powerpoint khi ng d ng vào d y - h c. - Powerpoint cho phép thi t k di n r ng, giúp giáo viên trình bày n i dung m t cách lôgic d n d t h c sinh i sâu vào t ng v n c th . Giáo viên có th dùng t li u thu c nh b ng hình, hình v , tranh nh cùng v i ch vi t d i d ng câu h!i, bài t p... cho xu t hi n l n l t trên m t phông n n có màu s c "p, không gian ba chi u gây n t ng m nh t i ng #i h c. - Giáo viên có th cho các hình nh, s , n i dung c a các câu h!i, bài t p l n l t xu t hi n trên màn hình theo ti n trình d y-h c, c$ng có th s d ng âm thanh, l#i nói, nh c n n ph h a cho bài gi ng. - Giáo viên có th k t n%i các slide trong t ng ph n c a n i dung d y-h c t o thành m t ch ng trình lôgíc theo hình th c t ng hóa hoàn toàn, ho&c theo hình th c t i u khi n thông qua bàn phím hay con chu t... giúp giáo viên hoàn toàn ch ng trong m t ti t h c t c hi u qu cao nh t. 2. Nh ng thao tác chung - Kh i ng ch ng trình: ' kh i ng ch ng trình, có th th c hi n theo 2 cách sau: (1) Click úp vào bi u t ng là shortcut c a Power Point trên màn hình; (2) Click vào Menu StartProgramsMicrosoft OficePowerPoint. - Thoát kh i ch ng trình: ' thoát kh!i ch ng trình, c$ng có th th c hi n nh sau: Click vào File/Exit ho&c click vào d u "X" góc ph i trên cùng c a c a s ch ng trình
 • 2. - L u m t file: + L u d i d ng Powerpoint b n thi t k trình chi u (tên file.ppt ): Ch n Menu File Save '&t tên File ch n Save + L u d i d ng file trình chi u t ch y (tên file .pps ): ch n Menu File ch n Save &t tên file t i ô Save as type, ch n Powerpoint Show ch n Save - M m t File có s n: Vào menu FileOpen, ch n #ng d n n file mu%n m . V i thao tác này có th m c 2 lo i file .ppt và .pps. - óng m t file Powerpoint: Vào menu FileClose (Powerpoint s h!i có l u thay i hay không, ch n Yes s l u l i, No không l u, h y b! ch n Cancel. - Ch n m u Template -2-
 • 3. Kích ch n FormatApply Design Template. Trong m t t p tin ch( s d ng c 1 Template cho t t c các Slide nh ng có th thay i màu c a Template cho các Slide khác nhau. - Ch n màu n n cho Template FormatSlide Color Scheme ho&c FormatBackground thay i màu n n cho t ng Slide. 3. Nh p v n b n N u trên màn hình ch a xu t hi n thanh công c v : ch n ViewToolbarsDrawing. ' nh p v n b n có 2 cách ch n: - Nh p vào khung Textbox có s n - Chèn khung nh p ch (Textbox): Ch n t menu InsertTextbox ho&c kích bi u t ng Textbox trên thanh công c drawing. Th c hi n nh p v n b n t ng t nh trong Word. 4. Hi u ch nh v n b n Bôi en o n v n b n mu%n hi u ch(nh ho&c kích vào #ng biên c a Textbox hi u ch(nh cho toàn b v n b n trong ó. - Hi u ch nh nh d ng ch : FormatFont - nh d ng u dòng: FormatBullets & Numbering -C n u dòng: FormatAlignment - Kho ng cách gi a các dòng: FormatLine Spacing - i d ng ch : FormatChange case - Font Color: ch n màu ch - Line Color: ch n màu #ng vi n cho Textbox - Fill Color: ch n màu n n cho Textbox 5. Thi t k các it ng h a trong PowerPoint Thanh v th #ng hi n th) phía d i màn hình, có th hi n th) ho&c *n thanh này b+ng cách ch n ho&c b! ch n trong trình n: ViewToolbarsDrawing. Ta có th thay i nét v , tô màu cho %i t ng, thay i kích c,, xoay %i t ng theo ý mu%n ... 5.1. V các hình c b n - ng th ng, m i tên: Click ch n bi u t ng Line ho&c Arrow trên thanh công c drawing - con tr! chuy n thành hình d u c ng (+). -3-
 • 4. V #ng th.ng ho&c m$i tên lên slide, sau ó hi u ch(nh b+ng ch n các bi u t ng t ng ng trên thanh drawing: kích c, (line style, dash style, arrow style), màu s c (line color), xoay (drawrotate or flip). - Hình ch nh t, hình oval Click ch n bi u t ng Ractangle ho&c Oval trên thanh công c drawing - con tr! chuy n thành hình d u c ng (+). V hình ch nh t (hình vuông) ho&c hình oval (hình tròn) lên slide, sau ó hi u ch(nh b+ng ch n các bi u t ng t ng ng trên thanh drawing: kích c,, hình th c #ng vi n (Line Style, Dash Style), màu vi n (Line Color), màu n n (Fill Color), xoay (DrawRotate or Flip), t o bóng (Shadow Style), t o hình kh%i (3-D style). Chú ý: ' nh p v n b n vào các ã v , click chu t ph iAdd Text. Các ki u hình v khác Có th v r t nhi u ki u hình khác nhau trên PowerPoint b+ng cách click ch n trong th/ AutoShapes trên thanh công c drawing. Hi u ch(nh t ng t nh các %i t ng trên. 5.2. Chèn ch ngh thu t (WordArt) Ch n bi u t ng Insert WordArt trên thanh công c drawing, ho&c ch n th/ InsertPictureWordArt - c a s WordArt Gallary xu t hi n; Ch n ki u ch OK; Nh p v n b n, chuy n font, sizeOK; Hi u ch(nh ti p b+ng các công c t ng ng nh xoay, thay i kích c,, màu s c... 5.3. Chèn Clip Art Ch n bi u t ng Insert Clip Art trên thanh công c drawing, ho&c ch n th/ InsertPictureClip Art - c a s Clip Art xu t hi n; Ch n Clip Art c n chèn. 5.4. Chèn hình nh, phim, âm thanh Chèn t p tin nh: ch n bi u t ng Insert Picture trên thanh công c drawing ho&c ch n th/ InsertPictureFrom Files. Chèn âm thanh: InsertMovies and Sounds - có 4 l a ch n: Sound from Clip Organiser: âm thanh có s0n trong Office, Sound from File: file âm thanh trong máy tính, Play CD Audio Track: ch n âm thanh t 1a CD, và Record Sound: ghi âm. Chèn phim: InsertMovies and Sounds - có 2 l a ch n: Movie from Clip Organiser: phim có s0n trong Office, và Sound from File: file phim trong máy tính. 5.5. Chèn Diagram/Organization Chart -4-
 • 5. Click bi u t ng Insert Diagram or Organisation Chart trên thanh công c drawing, ho&c ch n th/ InsertDiagram; Ch n ki u diagram/organisation chart c n chèn; Nh p v n b n cho %i t ng nào, click chu t vào %i t ng ó; ' thêm nhánh cho diagram, ánh d u diagram - c a s Diagram xu t hi n, ch n Insert Shape. (Riêng v i Organisation Chart, khi ch n Insert Shape, ch ng trình s thêm nhánh cho c p ti p theo.) ' thay i ki u diagram/organization chart, ánh d u %i t ng - c a s Diagram/Organization Chart xu t hi n, ch n bi u t ng Auto Format. 5.6. Chèn bi u (Chart) Ch n th/ InsertChart - c a s Datasheet xu t hi n; Nh p d li u vào Datasheet, k t thúc b+ng click vào d u X góc trên bên ph i c a Datasheet. ' hi u ch(nh bi u , click úp vào bi u . Khi hi u ch(nh bi u xong, kích vào v) trí tr%ng trên màn hình thi t k k t thúc. Khi mu%n tái hi u ch(nh, kích úp vào bi u chuy n sang ch hi u ch(nh 5.7. Chèn b ng bi u (Table) Ch n th/ InsertTable - h p tho i Insert Table xu t hi n; Khai báo s% c t, s% hàngOK. ' hi u ch(nh b ng bi u nh n n, vi n,... ánh d u b ng bi u - c a s Tables and Borders xu t hi n. 6. Thi t k các it ng âm thanh và video 6.1. Chèn âm thanh - Âm thanh xu t hi n cùng hi u ng c a it ng khác: 'ánh d u %i t ng, ch n Slide ShowCustom Animation - c a s Custom Animation xu t hi n. Ch n Add Effects và ch n hi u ng thích h p. Click vào m$i tên bên ph i tên hi u ng trong c a s Custom Animation, ch n Effect Options - c a s Effect Options xu t hi n. -5-
 • 6. Ch n file âm thanh c n chèn trong ô Sound. - Chèn âm thanh không i u khi n: Ch n InsertMovies and SoundsSound from file - c a s Insert Sound xu t hi n. Click ch n file âm thanh c n chèn ang có trong máy tính, ch n OK - ch ng trình hi n câu h!i ‘How do you want the sound to start in the slide show?’ (B n mu%n âm thanh này b t u nh th nào trong khi trình chi u?), click ch n m t trong hai kh n ng: (1) Automatically: t ng, (2) When Clicked: khi click chu t - trên slide xu t hi n bi u t ng loa. Di chuy n bi u t ng này n v) trí thích h p trên slide. - Chèn âm thanh có th i u khi n:ch n InsertObject - c a s Insert Object xu t hi n. Click ch n Windows Media Player trong Object type, nh n OK - khung hình xu t hi n trên slide. Có th phóng to ho&c thu nh! khung hình ó. -6-
 • 7. Click chu t ph i vào khung hình, ch n Properties - c a s Properties xu t hi n. Trong ô bên ph i URL, nh p chính xác tên file âm thanh c n chèn (vd: listen.mp3). Ghi chú: ph i &t file âm thanh c chèn và file powerpoint ngang hàng nhau, ngh1a là file âm thanh và file powerpoint cùng th m c) 6.2. Chèn video - Chèn video không i u khi n: Ch n InsertMovies and SoundsMovies from file - c a s Insert Movie xu t hi n. Click ch n file movie c n chèn ang có trong máy tính, ch n OK - ch ng trình hi n câu h!i ‘How do you want the movie to start in the slide show?’ (B n mu%n movie này b t u nh th nào trong khi trình chi u?), click ch n m t trong hai kh n ng: (1) Automatically: t ng, (2) When Clicked: khi click chu t - trên slide xu t hi n bi u t ng loa. Di chuy n ho&c thay i t2 l khung hình video trên slide. - Chèn video có th i u khi n: các b c th c hi n gi%ng nh ph n chèn âm thanh có i u khi n, ch( khác ch3 file c chèn là file video. 7. Thi t k hi u ng, t ng tác 7.1. Thi t k hi u ng - Thi!t l p hi u ng B c 1: M c a s Custom Animation: Slide ShowCustom Animation (ho&c kích chu t ph i vào %i t ng r i ch n Custom Animation) - c a s này s xu t hi n bên ph i màn hình. B c 2: Ch n %i t ng c n t o hi u ng. Ch n Add EffectEntrance và click ch n m t hi u ng c th . -7-
 • 8. B c 3: Khai báo các thông s% c n thi t cho hi u ng theo các n i dung nh hình d i ây. - Thay i hi u ng ã thi!t l p: ánh d u hi u ng trong khung Custom Animation - nút Add Effect chuy n thành Change. Ch n nút Change và th c hi n nh b c 1. - Xóa hi u ng ã thi!t l p: ánh d u %i t ng ho&c tên hi u ng và ch n Remove trong khung Custom Animation. Ghi chú: * C n l a ch n hi u ng phù h p v i t ng lo i %i t ng, h n ch nh ng hi u ng gây r%i cho ng #i xem, &c bi t là %i v i các %i t ng v n b n. * '%i v i các %i t ng là s và bi u , thi t l p thêm các thu c tính trong th/ Effect Options. 7.2. Thi t k t ng tác - T o liên k!t cho m t i t ng c th : 'ánh d u %i t ng, click chu t ph i, ch n Hyperlick (ho&c InsertHyperlink) - c a s Insert Hyperlink xu t hi n. -8-
 • 9. Click m t trong b%n l a ch n trong c t ‘Link to’ và khai báo các ô t ng ng xu t hi n bên ph i. Hai kh n ng th #ng c l a ch n là ‘Existing File or Web Page’ và ‘Place in This Document’. - T o h th ng nút liên k!t: Ch n th/ Autoshapes trên thanh công c DrawingAction Buttons (ho&c Ch n Slide ShowAction buttons), ch n nút t ng tác phù h p - con tr! chuy n thành d u c ng (+). V nút lên slide - c a s Action Settings xu t hi n. Thi t l p công d ng cho nút trong khung Action Settings. 8. Quy trình xây d ng bài gi ng ngo i ng trên PowerPoint B c 1: L a ch n n i dung thông tin c n th hi n trong Presentaion. B c 2: Chia nh! n i dung thông tin thành các mô un. M3i mô un s c hi n th) trong m t slide. Trong b c này ph i nghiên c u xem n i dung c n truy n t i có th chia nh! bao nhiêu, vi c ng t n i dung âu là h p lý. B c 3: L a ch n t%i a %i t ng multimedia có s0n (v n b n, hình nh t1nh, ng, mô hình, âm thanh...) minh h a cho n i dung thông tin trong m3i slide. 'ây là b c th hi n “s c m nh” c a bài gi ng trên PowerPoint so v i bài gi ng truy n th%ng (dùng b ng en ph n tr ng). T t c các hình nh, âm thanh... u có th chèn vào các Slide. -9-
 • 10. B c 4: Khai thác các tài nguyên (v n b n, hình nh t1nh, ng, mô hình mô ph!ng, âm thanh). Trong b c này có th s d ng b t k4 trình so n th o nào t o ra tài li u v n b n, sau ó “chèn” vào các Slide. Có th s d ng máy quét nh, máy nh s%, camera t o các tài li u multimedia c n thi t. Có th t o các mô hình ng hi n th) trong m3i Slide m t cách n gi n b+ng các nh gif ng. B c 5: S d ng Powerpoint liên k t trong m3i mô un các n i dung trên vào các slide. B c 6: Qui )nh hình th c chuy n i gi a các slide. B c 7: Vi t các thông tin gi i thích cho m3i slide. B c 8: Th nghi m, ki m tra, ánh giá và i u ch(nh. - 10 -