Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Word 1 2007

giáo trình tin học văn phòng.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Word 1 2007

 1. 1. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 1 SO N TH O VĂN B N V I MICROSOFT WORD CÁC THÀNH PH N CƠ B N TRÊN MÀN HÌNH WORD: H th ng “ribbon” v i 3 thành ph n chính: th (Tab), nhóm (Group) và các nút l nh (Command button). Các nút l nh có liên quan ñ n nhau ñư c gom vào m t nhóm, ví d như các nút ch n font, c ch , in ñ m, nghiêng, g ch chân... ñư c gom vào nhóm Font. Nhi u nhóm có chung m t tác v l i ñư c gom vào trong m t th . góc trên bên tay trái có m t nút hình tròn , nó có tên là Microsoft Office Button. Nh n nút này s xu t hi n m t b ng l nh tương t như menu File c a phiên b n Word trư c, bao g m các l nh: New, Open, Save, Print...
 2. 2. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 2 Quick Access Toolbar là thanh công c n m c nh nút Microsoft Office Button, giúp truy c p nhanh ñ n nh ng nút l nh thư ng dùng. B n có th nh n chu t vào nút mũi tên cu i thanh và b sung thêm nh ng nút l nh b n hay dùng khác vào thanh công c này b ng cách ñánh d u ch n vào nó. S d ng phím t t ñ m các th , nút l nh S d ng phím t t ñ truy c p ñ n các th , nút l nh m t cách nhanh chóng. R t ñơn gi n, hãy gi phím Alt trong 2 giây, l p t c xu t hi n các ch cái trên các th , b n nh n ti p ch cái trên th nào mình mu n m , th ñó s ñư c kích ho t. Bây gi trên các nút l nh l i xu t hi n m t lo t ch cái ñ b n kích ho t nó v i cách tương t . Nh n ESC ñ thoát. T o m t tài li u m i Phím t t ñ t o m t tài li u m i trong Word là Ctrl+N. Cách khác: Nh n chu t vào Microsoft Office Button , ch n New, nh n ñúp chu t vô m c Blank document. T o m t tài li u m i t m u có s n: Nh n Microsoft Office Button , ch n New. Nh n Installed Templates, sau ñó ch n m t m u ñã cài vào máy hay ch n m t m u t Microsoft Office Online (yêu c u có k t n i Internet ñ t i v ). Nh n nút Create ñ t o m t tài li u m i t m u ñã ch n.
 3. 3. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 3 M tài li u có s n trên máy Phím t t m tài li u có s n là Ctrl+O. B n cũng có th vào Microsoft Office Button , ch n Open.
 4. 4. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 4 Lưu tài li u Phím t t ñ lưu tài li u là Ctrl+S Cách khác: Nh n Microsoft Office Button , ch n Save. N u file tài li u này trư c ñó chưa ñư c lưu l n nào, b n s ñư c yêu c u ñ t tên file và ch n nơi lưu. Đ lưu tài li u v i tên khác (hay ñ nh d ng khác), b n nh n Microsoft Office Button , ch n Save As (phím t t F12). M c ñ nh lưu tài li u d ng Word 2003 tr v trư c M c ñ nh, tài li u c a Word 2007 ñư c lưu v i ñ nh d ng là *.DOCX (khác v i *.DOC). V i ñ nh d ng này, b n s không th nào m ñư c trên Word 2003 tr v trư c n u không cài thêm b chuy n ñ i. Đ tương thích khi m trên Word 2003 mà không cài thêm chương trình, Word 2007 cho phép b n lưu l i v i ñ nh d ng Word 2003 (trong danh sách Save as type c a h p tho i Save As, b n ch n Word 97-2003 Document). Mu n Word 2007 m c ñ nh lưu v i ñ nh d ng c a Word 2003, b n nh n Microsoft Office Button , ch n Word Options ñ m h p tho i Word Options. Trong khung bên trái, ch n Save. T i m c Save files in this format, b n ch n Word 97-2003 Document (*.doc). Nh n OK.
 5. 5. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 5 Gi m thi u kh năng m t d li u khi chương trình b ñóng b t ng Đ ñ phòng trư ng h p treo máy, cúp ñi n làm m t d li u, nên b t tính năng sao lưu t ñ ng theo chu kỳ. Trong h p tho i Word Options, ch n m c Save bên trái, ñánh d u check vào Save AutoRecover information every, sau ñó nh p s phút t ñ ng lưu vào ô bên c nh. Nh n OK. Lưu tài li u v i ñ nh d ng PDF/XPS Word 2007 là kh năng lưu tài li u v i d ng file *.PDF (Portable Document Format) và *.XPS. (XML Paper Specification) là lo i file ñi n t có b c c c ñ nh, ñ m b o khi file ñư c xem trên m ng hay ñem in nó v n gi l i chính xác các ph n ñ nh d ng b n c n, d li u trong file không d thay ñ i. Đ lưu ho c xu t sang ñ nh d ng PDF/XPS, trư c h t b n c n cài ñ t thêm ph n h tr Microsoft Save as PDF or XPS cho h th ng Office 2007: truy c p vào http://r.office.microsoft.com/r/rlidMSAddinPDFXPS và làm theo hư ng d n trong ñó ñ cài ñ t. Cài xong b n có th lưu tài li u l i v i d ng PDF/XPS b ng cách nh n Microsoft Office Button , ch n Save As, ch n PDF or XPS.
 6. 6. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 6 Phóng l n / thu nh tài li u góc dư i bên ph i c a s , trên thanh tr ng thái s th y thanh trư t Zoom . B n ch vi c kéo thanh trư t qua ph i ñ phóng l n hay qua trái ñ thu nh tài li u. Xác l p ch ñ phóng l n / thu nh ñ c bi t Trong th View, nhóm Zoom, nh n 100% ñ ñưa tài li u v ñúng kích c c a nó. Nút One Page cho phép b n hi n th v a ñúng 1 trang trên màn hình, nút Two Pages hi n th ñúng 2 trang, còn Page Width là ch ñ Zoom mà chi u r ng trang v a v i chi u r ng màn hình. Xem tài li u ch ñ Full Screen Reading Công c này n m th View, nhóm Document Views, m c Full Screen Reading. Khi ch ñ Full Screen Reading, nh n phím mũi tên góc dư i c a trang ñ di chuy n qua l i gi a các trang. Nh n ESC ñ tr v ch ñ Print Layout. Cũng trong nhóm Document Views b n có th ch n nhi u ch ñ hi n th khác như Web Layout, Outline, Draft. Thanh thư c k (Ruler) Thư c k d c và ngang r t ti n l i cho b n canh ch nh, cho phép b n tùy ý b t t t thanh Ruler (menu View – Ruler), ch c năng này ñã ñư c ñưa vào th View, nhóm Show/Hide. B n ch vi c ñánh d u check vào m c Ruler ñ cho nó hi n lên l i. M t cách khác ñ cho thư c k hi n ra là nh n chu t vào nút View Ruler phía trên thanh cu n d c.
 7. 7. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 7 Lưu ý: B n ph i xem tài li u ch ñ Print Layout thì m i hi n ñ ñư c các thanh thư c k . Thay ñ i xác l p l trang Trong menu Page Layout, ñ thay ñ i l trang, nh n nút Margins, m t menu x xu ng cho b n ch n nh ng ki u l trang mình thích (m i ki u l ñ u có ghi chú thông s bên c nh, ví d ki u Normal thì l trên, dư i, trái, ph i ñ u cách mép gi y 1 inch...).
 8. 8. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 8 Hi n th các l trang Nh n Microsoft Office Button, nh n ti p Word Options. Trong h p tho i xu t hi n, khung bên trái nh n Advanced, khung bên ph i kéo thanh trư t xu ng nhóm Show document content và ñánh d u check vào h p ki m Show text boundaries. Nh n OK.
 9. 9. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 9 Ch n hư ng gi y cho toàn b tài li u Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, nh n nút Orientation và ch n m t trong hai ki u là Portrait (trang d c) ho c Landscape (trang ngang). Xác l p trang d c và trang ngang trong cùng m t tài li u - Dùng chu t quét ch n các ño n văn b n mà b n mu n thay ñ i sang hư ng d c ho c ngang. - Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, nh n nút Margins. - Nh n Custom Margins, ch n ti p Portrait (trang d c) ho c Landscape (trang ngang) trong m c Orientation. - Trong m c Apply to, ch n Selected text. Nh n OK. Thay ñ i c gi y N u mu n thay ñ i kích c trang gi y, trong th Page Layout, nhóm Page Setup, b n nh n nút Size. Menu x xu ng cho b n ch n m t trong các c gi y có s n như: Letter, A4, A5, A6, Postcard... Mu n xác l p m t c gi y ñ c bi t không có trong danh sách, b n ch n More Paper Sizes cu i menu và nh p vào chi u r ng (Width), chi u cao (Height) mình thích. Kh c ph c hi n tư ng: L trên b bi n m t Khi b n xem tài li u ch ñ Print Layout, ñi m chèn n m sát góc trên bên trái trang, gi ng như là không có l trên v y. Cách kh c ph c: 1. Khi l trên ho c l dư i không hi n th , b n ñưa con tr chu t ñ n l trên ho c l dư i c a trang cho ñ n khi con tr bi n thành mũi tên hai ñ u r i nh n ñúp chu t vào. 2. L trên và l dư i gi ñây ñã ñư c hi n th . M t cách khác ñ kh c ph c hi n tư ng b m t l trên: - Trong th View, nhóm Document Views, ñ m b o r ng nút Print Layout ñang ñư c ch n. - Nh n Microsoft Office Button , nh n ti p Word Options. - Trong khung bên trái, ch n Display.
 10. 10. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 10 - khung bên ph i, dư i nhóm Page display options, ñánh d u ch n m c Show white space between pages in Print Layout view. Nh n OK. Chèn Header, Footer cho toàn b tài li u T i th Insert, nhóm Header & Footer, b n nh n chu t vào nút Header hay Footer. M t menu x xu ng v i các Header, Footer m u cho b n ch n. K ñ n b n nh p n i dung cho Header hay Footer ñó. Nh p xong nh n ñúp chu t vào vùng n i dung c a trang, l p t c Header / Footer s ñư c áp d ng cho toàn b trang c a tài li u.
 11. 11. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 11 Không s d ng Header / Footer cho trang ñ u tiên T i th Page Layout, b n nh n chu t vào nút góc dư i ph i c a nhóm Page Setup ñ m h p tho i Page Setup. K ñ n m th Layout ra. Đánh d u ki m m c Different first page bên dư i m c Headers and footers. Nh n OK. Áp d ng Header / Footer khác nhau cho trang ch n và trang l T i th Page Layout, b n nh n chu t vào nút góc dư i ph i c a nhóm Page Setup ñ m h p tho i Page Setup. K ñ n m th Layout ra. Đánh d u ki m m c Different odd and even bên dư i m c Headers and footers. Nh n OK. Bây gi b n có th chèn Header / Footer cho các trang ch n trên m t trang ch n b t kỳ, chèn Header / Footer cho các trang l trên m t trang l b t kỳ. Trong Word 2003, b n cũng có th th c hi n tương t b ng cách vào menu File – Page Setup > ch n th Layout > ñánh d u check Different odd and even > OK. T o Header / Footer khác nhau cho các vùng khác nhau c a tài li u - Trư c tiên, b n c n t o các ng t vùng ñ phân chia các vùng trong tài li u. Nh n chu t vào v trí mu n ñ t m t vùng m i. Trong th Page Layout, nhóm Page Setup, nh n nút Breaks và ch n m t ki u ng t vùng phù h p trong Section Breaks, ví d Continuous (chúng ta s tìm hi u k hơn v ng t trang / ng t vùng nh ng bài vi t sau). - T i th Insert, nhóm Header & Footer, b n nh n chu t vào nút Header hay Footer. K ñ n ch n Edit Header / Edit Footer ñ ch nh s a n i dung cho Header / Footer. - Trên th Header & Footer, nhóm Navigation, n u th y nút Link to Previous ñang sáng thì nh n vào nút này m t l n n a ñ ng t k t n i gi a Header / Footer trong vùng m i này v i vùng trư c ñó. B n s th y m c Same as Previous góc trên bên ph i c a Header / Footer bi n m t. - Sau ñó b n ch nh s a Header / Footer cho vùng m i này và yên tâm r ng nh ng Header / Footer c a các vùng trư c ñó không b thay ñ i theo. Chèn s trang vào văn b n
 12. 12. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 12 S trang này s ñư c ñưa vào Header hay Footer tùy ý b n. Đ th c hi n, b n ch n th Insert, t i nhóm Header & Footer, b n nh n nút Page Number. Trong menu xu t hi n, b n tr t i Top of Page (chèn s trang vào ph n Header) ho c Bottom of Page (chèn vào Footer). Word cung c p s n khá nhi u m u ñánh s trang và b n ch vi c ch n m t trong các m u này là xong. B t ñ u ñánh s trang b ng m t s khác B n có th b t ñ u ñánh s trang b ng m t con s khác, thay vì 1. Cách th c hi n: T i th Insert, nhóm Header & Footer, b n nh n nút Page Number, ch n Format Page Numbers. Trong h p tho i xu t hi n, b n ch n Start at và nh p vào con s b t ñ u khi ñánh s trang. Nh n OK. Ghi chú: N u tài li u c a b n có trang bìa và b n mu n trang ñ u tiên sau ñó ñư c b t ñ u b ng 1, t i ô Start at, b n hãy gõ vào 0.
 13. 13. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 13 Xóa s trang trang ñ u tiên c a tài li u Trong tài li u, thư ng trang ñ u tiên không ñư c ñánh s vì nó là trang bìa. Áp d ng ph n ghi chú th thu t “B t ñ u ñánh s trang b ng m t s khác” bên trên, trang bìa v n ñư c ñánh s là 0. Vì v y b n hãy th c hi n thêm bư c sau ñ xóa h n s trang trang ñ u tiên c a tài li u. - Nh n chu t vào b t kỳ vùng nào c a tài li u - T i th Page Layout, b n nh n chu t vào ô vuông góc dư i bên ph i c a nhóm Page Setup ñ m h p tho i Page Setup ra. - Nh n chu t vào th Layout trong h p tho i, bên dư i Headers and footers, b n ñánh d u ch n vào h p ki m Different first page. Nh n OK. Thêm m t trang bìa - Trong th Insert, nhóm Pages, b n nh n nút Cover Page. - Trong menu xu t hi n, b n hãy nh n ch n m t ki u trang bìa mình thích. Trang bìa ñó s ñư c áp d ng vào tài li u và b n có th s a ñ i n i dung các dòng ch m c ñ nh b ng dòng ch mình thích.
 14. 14. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 14 TÌM VÀ THAY TH Tìm văn b n B n có th nhanh chóng tìm ki m m t t ho c c m t theo cách sau: - Trong th Home, nhóm Editing, nh n nút Find (ho c nh n phím t t Ctrl+F). - Trong m c Find what c a h p tho i Find and Replace v a xu t hi n, b n hãy nh p vào ño n văn b n c n tìm. - Đ tìm m i m t t ho c c m t , b n nh n Find Next. Đ tìm t t c t ho c c m t cùng m t lúc trong văn b n, b n nh n Find in, sau ñó nh n Main Document. - Mu n k t thúc quá trình tìm ki m, b n nh n ESC. Tìm và thay th văn b n - Trong th Home, nhóm Editing, nh n nút Replace (ho c nh n phím t t Ctrl+H). - m c Find what, b n nh p vào ño n văn b n mu n tìm. - m c Replace with, b n nh p vào ño n văn b n mu n thay th .
 15. 15. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 15 - Đ tìm ño n văn b n ti p theo, b n nh n Find Next. - Đ thay th ño n văn b n, b n nh n Replace. Sau khi nh n xong, Word s chuy n sang ño n văn b n ti p theo. - Đ thay th t t c các ño n văn b n tìm ñư c, b n nh n Replace All. Tìm và tô sáng ño n văn b n tìm ñư c Đ d dàng nh n bi t các c m t tìm ñư c, b n có th tô sáng nó trên màn hình (không tô sáng khi in ra). - Trong th Home, nhóm Editing, nh n nút Find (Ctrl+F). - Trong h p Find what, nh p văn b n mà b n mu n tìm. - Nh n Reading Highlight, sau ñó ch n Highlight All. - T t c t tìm ñư c s ñư c tô sáng. Đ t t tính năng này ñi, b n nh n Reading Highlight l n n a, ch n Clear Highlighting. Tìm và thay th nh ng ñ nh d ng ñ c bi t - Trong th Home, nhóm Editing, b n nh n nút Replace (Ctrl+H).
 16. 16. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 16 - Nh n nút More n u b n không nhìn th y nút Format. Chèn bi u tư ng - Nh n chu t vào nơi b n mu n chèn bi u tư ng trong tài li u. - T i th Insert, nhóm Symbols, b n nh n nút Symbol. - Th c hi n ti p m t trong hai thao tác sau: • Nh n chu t vào bi u tư ng b n mu n chèn trong danh sách x xu ng. • N u bi u tư ng c n chèn không có trong danh sách, b n nh n More Symbols cu i danh sách. H p tho i Symbol xu t hi n. T i m c Font, b n ch n m t font ch mình thích, nh n ch n bi u tư ng c n chèn trong khung bên dư i, nh n nút Insert ñ chèn. Xong nh n Close ñ ñóng h p tho i Symbol l i.
 17. 17. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 17 T o m c AutoCorrect c a riêng b n - Trong th Insert, nhóm Symbols, nh n nút Symbol, ch n More Symbols. - h p tho i Symbol xu t hi n, b n nh n vào th Symbols hay Special Characters tùy ý. - Ch n m t bi u tư ng hay ký t ñ c bi t mà b n mu n ñưa vào m c AutoCorrect. - Nh n nút AutoCorrect. Bi u tư ng b n ch n s xu t hi n trong h p With. - Trong m c Replace, b n gõ các ký t mà Word s t ñ ng chuy n sang bi u tư ng hay ký t ñ c bi t mà b n ch n trên. - Nh n nút Add. - Nh n OK. - Nh n Close ñ ñóng h p tho i Symbol l i.
 18. 18. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 18 G R I CÁC V N Đ TRONG KHI SO N TH O Ch m i “ñè” ch cũ Tri u ch ng: M i khi gõ ch m i, ch cũ t i ñi m chèn b xóa ñi. Nguyên nhân: Ch ñ vi t ch ng ñã ñư c b t lên. Gi i pháp: T t ch ñ vi t ch ng b ng cách: - Nh n chu t vào nút Microsoft Office Button, sau ñó nh n nút Word Options. - Nh n Advanced trong khung bên trái. - Bên dư i nhóm Editing options, b n xóa d u ki m trư c m c Use overtype mode. Nh n OK. Vi t m t phương trình V i Word 2007, ñ vi t m t phương trình, b n có th chèn các bi u tư ng trong h p tho i Symbol; s d ng tính năng Math AutoCorrect ñ chuy n ch thành bi u tư ng; hay s d ng cách sau: - Trong th Insert, nhóm Symbols, nh n vào mũi tên bên dư i nút Equation, sau ñó ch n Insert New Equation.
 19. 19. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 19 - Trên thanh công c xu t hi n thêm th Design, và b n có th nh n chu t vào các nút trong nhóm Symbols ñ chèn các ký hi u toán h c, hay nh n chu t vào các nút trong nhóm Structures ñ chèn vào tài li u m t c u trúc toán h c có s n, sau ñó ch nh s a l i. Chú ý: Đ hi n th danh sách ñ y ñ các ký hi u toán h c trong nhóm Symbols, b n nh n nút More góc dư i ph i c a nhóm. D ch văn b n Khác v i cách tra nghĩa t ng t , trong ph n này chúng ta s cùng tìm hi u cách d ch m t ño n văn b n dài. - Trong th Review, nhóm Proofing, b n nh n nút Translate. - Ho c b n cũng có th nh n chu t ph i vào v trí b t kỳ trong tài li u, ch n Translate - Translate.
 20. 20. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 20 - Đ ch n ngôn ng d ch, t i khung Translation bên ph i, ch n ngôn ng ngu n t i m c From, ngôn ng ñích t i m c To. - Đ d ch m t t b t kỳ trong tài li u, b n gi phím Alt và nh n chu t trái vào t . Nghĩa c a nó s ñư c hi n th trong khung Translation bên ph i. - Đ d ch m t ño n văn b n, b n dùng chu t ch n ño n văn b n ñó, gi Alt và nh n chu t trái vào vùng ch n. Nghĩa c a nó s ñư c hi n th trong khung Translation bên ph i. Cài ñ t ñi m d ng tab (Tab stops) : (nh p ñúp chu t trên ñi m d ng tab ñ vào h p h i tho i tab) Đ cho vi c cài ñ t tab ñư c thu n ti n, b n nên cho hi n th thư c ngang trên ñ nh tài li u b ng cách nh n nút View Ruler ñ u trên thanh cu n d c. B n có th nhanh chóng ch n tab b ng cách l n lư t nh n vào ô tab selector – là ô giao nhau gi a thư c d c và thư c ngang ( góc trên bên trái trang tài li u) cho ñ n khi ch n ñư c ki u tab mong mu n, sau ñó nh n chu t vào thanh thư c ngang nơi b n mu n ñ t tab. Tùy t ng trư ng h p c th mà b n có th s d ng m t trong các lo i tab sau:
 21. 21. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 21 • Tab trái: Đ t v trí b t ñ u c a ño n text mà t ñó s ch y sang ph i khi b n nh p li u. • Tab gi a: Đ t v trí chính gi a ño n text. Đo n text s n m gi a v trí ñ t tab khi b n nh p li u. • Tab ph i: N m bên ph i cu i ño n text. Khi b n nh p li u, ño n text s di chuy n sang trái k t v trí ñ t tab. • Tab th p phân: Khi ñ t tab này, nh ng d u ch m phân cách ph n th p phân s n m trên cùng m t v trí. • Bar Tab: Lo i tab này không ñ nh v trí cho text. Nó s chèn m t thanh th ng ñ ng t i v trí ñ t tab. N u b n mu n ñ t ñi m d ng tab t i v trí phù h p mà không th xác ñ nh chính xác khi nh n chu t lên thanh thư c ngang, ho c b n mu n chèn ký t ñ c bi t trư c tab, b n có th dùng h p tho i Tabs b ng cách nh n ñúp chu t vào b t kỳ ñi m d ng tab nào trên thanh thư c. Sau khi cài ñ t ñi m d ng tab xong, b n có th nh n phím Tab ñ nh y ñ n t ng ñi m d ng trong tài li u.
 22. 22. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 22 T o danh sách ñánh d u (bullet) hay ñánh s (number) t ñ ng 1 c p 1. Gõ vào d u * ñ b t ñ u m t danh sách các ñánh d u ñ u dòng ho c nh p 1. Đ b t ñ u m t danh sách ñánh s t ñ ng, sau ñó nh n phím cách (space bar) ho c phím Tab. 2. Nh p b t c ch nào b n mu n. 3. Nh n phím Enter. Word s t ñ ng chèn thêm m t d u bullet ho c s th t ti p theo. 4. Đ k t thúc vi c ñánh d u, ñánh s t ñ ng, nh n Enter hai l n ho c nh n phím Backspace ñ xóa d u bullet ho c s cu i cùng. N u ch c năng ñánh d u / ñánh s t ñ ng không có hi u l c, b n b t nó lên b ng cách sau: 1. Nh n nút Microsoft Office Button , sau ñó ch n Word Options. 2. Nh n Proofing. 3. Nh n nút AutoCorrect Options, sau ñó nh n vào th AutoFormat As You Type. 4. Bên dư i nhóm Apply as you type, b n ñánh d u ch n vào 2 m c Automatic bulleted lists và Automatic numbered lists. Nh n OK ñ ñóng các h p tho i l i.
 23. 23. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 23 Thêm d u bullet hay numbering vào trong danh sách 1. Ch n m t m c b n mu n thêm vào. 2. Trong th Home, nhóm Paragraph, nh n nút Bullets ho c nút Numbering . Ghi chú: B n có th tìm th y nhi u ki u bullet ho c ki u s khác b ng cách nh n vào mũi tên bên c nh nút Bullets / Numbering.
 24. 24. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 24 T O CH NGH THU T – WORDART Trong menu Insert, ch n Word Art, sau ñó ta ch n ki u WordArt phù h p. chương trình s hi n th ra h p tho i ta nh ch n Font unicode, và nh p n i dung ch c n t o vào:
 25. 25. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 25 Chèn m t b c tranh, b c hình t file: trong menu Insert ch n Picture Ch n ñĩa, thư m c và ch n hình c n chèn vào:
 26. 26. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 26 Trong menu Layout, Ch n ki u Square (ñ cho ch ôm bao xung quanh hình) Ch n hình, click vào menu Picture Tools
 27. 27. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 27 Chèn hình vuông, hình ch nh t, hình tròn: Trong Menu Insert, Ch n nút Shapes Th c hi n ch c năng Mail Merger Trong Mailings, ch n Start Mail Merge M t tay nh n Ctrl khi kéo chu t v Nh n Shift ñ cho tròn
 28. 28. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 28
 29. 29. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 29 X LÝ B NG TÍNH V I MICROSOFT EXCEL Menu Home
 30. 30. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 30 Menu Insert Chèn ñ th Trong Menu Insert, ch n ki u ñ th c n chèn: ta ch n ki u Pie (3-D Pie) Ch n Select Data:
 31. 31. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 31 Ch n Format Data Labels
 32. 32. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 32 Click ch n m c Percentage:
 33. 33. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 33 Menu Page Layout Menu Formulas Menu Data Menu Review Menu View
 34. 34. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 34 Xem công th c Function Arguments:
 35. 35. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 35 TRÌNH DI N V I MICROSOFT POWERPOINT
 36. 36. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 36 Menu Insert: Chèn m t ño n video clip vào powerpoint: trong menu Insert, ch n Movie Ta ch n ti p Movie from File…
 37. 37. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 37 Menu Design: Menu Animation: Ch n hi u ng cho t ng ñ i tư ng trong Animation: trong m c Animate Click vào Custom Animation
 38. 38. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 38 Menu Slide Show:
 39. 39. GIÁO TRÌNH TIN H C CĂN B N – OFFICE 2007 TRUNG TÂM TIN H C - GV. TR NH QUANG MINH - GV. BÙI XUÂN TÙNG Page 39 Menu Review: Menu View:

×