ประเมินสมรรถภาพทางกายของ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ประเมินสมรรถภาพทางกายของ

on

 • 24,920 views

 

Statistics

Views

Total Views
24,920
Views on SlideShare
24,884
Embed Views
36

Actions

Likes
0
Downloads
18
Comments
2

2 Embeds 36

http://www.slideshare.net 34
http://kongsatt.pbwiki.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • era broma. pero tampoko es k ste bn
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Esto es una mierda
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ประเมินสมรรถภาพทางกายของ ประเมินสมรรถภาพทางกายของ Presentation Transcript

 • ประเมินสมรรถภาพทางกายของ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
  • ได้เห็นความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เป็นสิ่งจำเป็นและส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน และบ่งชี้ให้ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายของนักเรียนว่ามีภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และชี้แนะข้อควรปรับปรุงแก้ไข
  • เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป
 • วัตถุประสงค์ของโครงงาน
  • เพื่อตรวจสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมหิดล - วิทยานุสรณ์
  • เพื่อได้แนวทางในการปรับปรุง และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้สูงยิ่งขึ้นตามเป้าหมายต่อไป
 • ขอบเขตการศึกษา
  • สมรรถภาพของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • ทราบถึงสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550 เพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงแก้ไข สมรรถภาพของนักเรียนต่อไป
 • ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
  • ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยา - นุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2550 รวมจำนวนทั้งสิ้น 218 คน
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  • แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
  • 1. ความอ่อนตัว ( นั่งงอตัว )
  • 2. ลุก - นั่ง 60 วินาที
  • 3. วิ่งระยะไกล 1600 เมตร
  • 4 . ดันพื้น 30 วินาที
  • 5 . วัดดัชนีมวลกาย ( BMI)
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
  • เครื่องมือชั่งน้ำหนักแบบลูกตุ้ม
  • เบาะรองนั่งทดสอบสำหรับลุก - นั่ง
  • นาฬิกาจับเวลา
  • เครื่องมือวัดส่วนสูงของร่างกาย
  • เครื่องมือวัดความอ่อนตัว ( Flexibilimater)
 • นิยามเชิงปฏิบัติการ
  • สมรรถภาพทางกาย : ความสามารถของร่างกายในการประกอบภารกิจประจำวันได้อย่างกระฉับกระเฉง และการฟื้นตัวกลับสู้สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นการมีสุขภาพดีและการไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอันเนื่องจากการขาดการออกกำลังกาย
 • ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพ
  • ดัชนีมวลกาย (BMI)
  • เพื่อประเมินความเหมาะสมน้ำหนักและส่วนสูงของร่างกาย
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
  • 1. เครื่องชั่งน้ำหนัก
  • 2. เครื่องวัดส่วนสูง
  • 3. เครื่องคิดเลข
  • วิธีการปฏิบัติ
  • ให้ทำการวัดน้ำหนักและส่วนสูงของผู้รับการทดสอบ นำน้ำหนักและส่วนสูงที่ได้มาคำนวณโดยนำค่าน้ำหนักที่ชั่งได้ (kg) หารด้วยส่วนสูงที่วัดได้ยกกำลังสอง (m 2 )
  • เช่น น้ำหนัก 68 kg สูง 1.79 m
  • จะได้ BMI= 68/1.79 2
  • การดันพื้นในระยะเวลา 30 วินาที ( Push - Ups 30 seconds)
  • วัตถุประสงค์การทดสอบ
  • เพื่อวัดความแข็งแกร่งของและความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย
  • ระเบียบการทดสอบ
  • 1. ผู้ทดสอบจะต้องสังเกตลำตัวของผู้เข้ารับการทดสอบให้เหยียดตรง แขนทั้งสองอยู่ในท่าเหยียดตึง ก่อนจะยุบข้อเพื่อทำการดันพื้นต่อไป
  • 2. ข้อทั้งสองข้างของผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องยกไขว้กันตลอดเวลา
  • 3. เมื่อยุบข้อและดันพื้นลงไป บริเวณหน้าอกของผู้เข้ารับการทดสอบลดต่ำลงจนเกือบจะแตะบริเวณเบาะของฟองน้ำ
 • การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  • 2. การวิเคราะห์ข้อมูล
  • - หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของดัชนีมวลกาย ลุก - นั่ง ดันพื้น นั่งงอตัว วิ่งอ้อมหลัก และวิ่งระยะไกล
  • - ประเมินสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแต่ละด้านโดยเทียบกับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทั่วไปในช่วงอายุเดียวกัน
 • จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง และนั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 77.78%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)   จากกราฟจะสรุปได้ว่า นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น และ BMI ( สูงกว่ามาตรฐาน 92.85%) รองลงมาคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 64.29%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)
 • จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น และ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 88.89%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 86.67%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)
 • จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง และ BMI ( สูงกว่ามาตรฐาน 88.89%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 90.09%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)
 • จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ ดันพื้น BMI และนั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 75.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง และนั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 80.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)
 • จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 100%) รองลงมาคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 90.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 92.86%) รองลงมาคือ งอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 78.51%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)
 • จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 87.50%) รองลงมาคือ BMI ( สูงกว่ามาตรฐาน 75.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว และดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 93.50%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 75.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%)
 • จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 100.00%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 87.50%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 93.33%) รองลงมาคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 80.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 93.33%)
 • จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 88.89%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง และดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 55.56%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100.00%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 92.86%) รองลงมาคือ นั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 85.71%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100.00%)
 • จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 88.89%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 77.78%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100.00%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 100.00%) รองลงมาคือ ลุกนั่งและนั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 80.00%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100.00%)
 • จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 เพศหญิง มีสมรรถภาพดีมากคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 100.00%) รองลงมาคือ BMI และนั่งงอตัว ( สูงกว่ามาตรฐาน 77.78%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 88.89%) จากกราฟจะสรุปได้ว่านักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 เพศชาย มีสมรรถภาพดีมากคือ ดันพื้น ( สูงกว่ามาตรฐาน 92.86%) รองลงมาคือ ลุกนั่ง ( สูงกว่ามาตรฐาน 78.51%) และที่ควรปรับปรุงคือ วิ่ง 1600 เมตร ( ต่ำกว่ามาตรฐาน 100.00%)
 • สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นม . 4
 • ข้อเสนอแนะ
  • ควรจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายมากกว่านี้เพื่อเปรียบเทียบผลของสมรรถภาพทางกายว่ามีแนวโน้มเป็นเช่นไร
  • ควรจะมีรายการทดสอบสมรรถภาพมากกว่านี้เพื่อที่จะสามารถบ่งชี้สมรรถภาพทางกายได้แม่นยำมากกว่านี้
  • ควรจะมีผู้ทดสอบจำนวนมากกว่านี้เพื่อสะดวกกับผู้ที่เข้ารับการทดสอบและความถูกต้องของข้อมูล
 • บรรณานุกรม
  • ไพบูลย์ เพชรศักดิ์วงศ์ . 2546 . เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสหวิทยาเขตบรมราชชนนี 2 กรุงเทพมหานคร . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
  • สำอางค์ เบ้าช้างเผือก สุรศักดิ์ เกิดจันทึก และคณะ . 2549. สมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล . กรุงเทพมหานคร : กองวิจัยและพัฒนากีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
  • Benz, Robert Charles. 1998. “Effects of a Health – Related Fitness Curriculum on Work Capacity, Physical Self – Perception, and Cognition of Training Principles of High School Student”. Dissertation Abstracts International. 59(December 1998) : 1962 - A.