ผลของการฝึกความคล่องตัว

5,886 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ผลของการฝึกความคล่องตัว

 1. 1. ผลของการฝึกความคล่องตัวและการฝึกพลังกล้ามเนื้อที่มีต่ออัตราเร็วในการเตะท่าราวนด์คิกของกีฬาเทควันโด ปริญญานิพนธ์ของ : วัยวุฒิ นิมมิตร
 2. 2. จุดมุ่งหมาย <ul><li>เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกความคล่องตัวและการฝึกพลังกล้ามเนื้อที่มีต่ออัตราเร็วในการเตะท่าราวนด์คิกของกีฬาเทควันโด </li></ul>
 3. 3. ขอบเขต <ul><li>นักเทควันโดที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จำนวน 92 คน </li></ul><ul><li>นักเทควันโดหญิง น้ำหนัก 49-59 กิโลกรัม ความสูง 155-165 เซนติเมตร ระดับสายน้ำตาลถึงสายแดง จำนวน 30 คน </li></ul>
 4. 5. การดำเนินการ <ul><li>ประชากร : นักเทควันโดที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จำนวน 92 คน </li></ul><ul><li>นักเทควันโดหญิง น้ำหนัก 49-59 กิโลกรัม ความสูง 155-165 เซนติเมตร ระดับสายน้ำตาลถึงสายแดง จำนวน 30 คน </li></ul>
 5. 6. เครื่องมือที่ใช้ <ul><li>โปรแกรมการฝึกความคล่องตัวควบคู่กับการฝึกทักษะเฉพาะเจาะจง </li></ul><ul><li>โปรแกรมการฝึกพลังกล้ามเนื้อควบคู่กับการฝึกทักษะเฉพาะเจาะจง </li></ul><ul><li>โปรแกรมการฝึกทักษะเฉพาะเจาะจง </li></ul>
 6. 7. การวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>หาค่าเฉลี่ย ( Mean) </li></ul><ul><li>ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) </li></ul><ul><li>F-test ( One way analysis of vatiance:ANOVA ) </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์แบบวัดซ้ำ ( Repeated measorese ) </li></ul>
 7. 8. อุปกรณ์ที่ใช้ <ul><li>ใบบันทึกข้อมูล </li></ul><ul><li>เป้าเตะหุ้มหนัง ใหญ่ 10 อัน </li></ul><ul><li>กระสอบทราย 5 ใบ </li></ul><ul><li>นกหวีด 1 ตัว </li></ul><ul><li>ลูกบอลน้ำหนัก 8 กิโลกรัม 3 ลูกและ 2 กิโลกรัม 2 ลูก </li></ul><ul><li>พื้นสนามแข่งขัน 12 X12 เมตร หนา 10 มิลลิเมตร </li></ul><ul><li>กล้องวิดีโอ </li></ul><ul><li>กรวยยาง 30 อัน </li></ul><ul><li>เทปวัดระยะทาง </li></ul><ul><li>เทปกาวสีขาว </li></ul><ul><li>สายวัด 1 เส้น </li></ul><ul><li>นาฬิกาจับเวลา 3 เรือน </li></ul><ul><li>เป้าเตะหุ้มหนัง เล็ก 20 อัน </li></ul>
 8. 9. โปรแกรมการฝึกความคล่องตัวควบคู่กับการฝึกทักษะเฉพาะเจาะจง
 9. 10. โปรแกรมการฝึกพลังกล้ามเนื้อควบคู่กับการฝึกทักษะเฉพาะเจาะจง
 10. 11. โปรแกรมการฝึกทักษะเฉพาะเจาะจง
 11. 12. กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบอัตราเร็วในการเตะท่าราวน์คิก ของทั้ง 3 กลุ่ม ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8
 12. 13. ผลการวิจัย <ul><li>จากผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า การฝึกที่มัวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มและพัฒนาอัตราเร็วในการเตะท่าราวน์คิกควรใช้วิธีการฝึกพลังกล้ามเนื้อควบคู่กับการฝึกทักษะ ซึ่งการฝึกพลังจะช่วยปรับปรุงทางด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็วในการเคลื่อนที่ ส่งผลให้การเตะมีความเร็วและสามารถออกแรงเตะได้ซ้ำๆกันได้อย่างต่อเนื่อง </li></ul>
 13. 14. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย <ul><li>สามารถสร้างโปรแกรมการสร้างความแข็งแรงและความคล่องตัวที่สามารถนำไปปรับใช้กับกีฬาชนิดต่างๆได้ </li></ul><ul><li>มองเห็นถึงขั้นตอนการทำการวิจัยและข้อผิดพลาดของผู้ทำการวิจัย </li></ul>
 14. 15. ผลการวิจัยไปปรับใช้ในการทำงานในฐานะผู้สอน <ul><li>สร้างโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงและความคล่องตัวให้กับเด็กนักเรียนหรือนักกีฬาในโรงเรียนได้ </li></ul>
 15. 16. ทำการวิจัยในชั้นเรียน <ul><li>สมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อการเรียนพลศึกษาในโรงเรียน </li></ul>

×