El210 Narantuya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,124
On Slideshare
1,124
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. New words
  • B.Narantuya
 • 2.
  • erupt [i’r^pt] v äýëáýðòýë óóðëàõ, îðèëîõ, õàøèãðàõ
  • destroy [di’stroi] v íóðààõ ñ¿éòãýõ, çààçëàõ íÿäëàõ
  • explosion [ik’splouçn] n òýñðýëò
 • 3. .
  • nearby [nie’bai] adj õºðø çýðãýëäýý, îéðõîí adv îéðõîí õîñã¿é
  • earthquake [‘er:ºkweik] n ãàçàð õºäëºë
  • flood [flnd] n ¿åýð, èõ óñ, Ẻí þì
  • ash [aeS] n ¿íñ íóðàì, ÷àíäðóó, ÿøèë
 • 4.
  • boil [boil] v áóöëàõ, ÷àíàõ, æèãíýõ
  • steam [sti:m] n óóð, v óóð ãàðàõ, õºëðºõ
  • force [fo:S] n áÿð ÷àäàë, òýíõýý, õ¿÷
  • involved [in’volv] adj õîëáîîòîé , îðîîëöîëäñîí
 • 5.
  • neigh [nei] v óíãàëäàõ
  • moo [mu:] v 캺ðºõ
  • cluck [klnk] v ãîîãëîõ, øîãøðîõ
  • howling [‘haulin] adj ìàø èõ, òóéëûí
  • spy [spai] n òàãíóóë, òóðøóóë v äóðàíäàõ, àæèãëàõ, òàãíàõ, ìºðäºõ
  • sank [saenk] v æèâýõ, æèâ¿¿ëýõ, äîîøîî ñóóëãàõ
 • 6.
  • avoid [ývýid] v çóãòàõ, áóëòàõ, õàìãààëàõ, çàéëóóëàõ
  • further [‘fý:oý] adv õàìààã¿é õîë, öààøàà, èë¿¿ adj íýìýëò, òóñ äºõºì áîëîõ
  • damage [‘daemidç] n ãàðç, õîõèðîë v ýâäýõ, ãýìòýýõ
  • charge [tsa:dç] n ¿íý, ÿë, õýðýã, õÿíàëò, õàðèóöëàãà
 • 7.
  • action [‘aekSn] n àæèë, ¿éë õýðýã,¿éë õýðýã, ¿éë àæèëëàãàà, ¿ð íºëºº, òóëàëäààí áàéëäààí, ø¿¿õèéí õýðýã
  • intelligence [in’telidçýnS] n îóþí óõààí, òàãíóóëûí ìýäýýëýë
  • bite [bait] v õàçàõ, çóóõ, õàòãàõ(øàâüæ)
 • 8.
  • kill [kil] n àëëàãà, îëç(àíãèéí) v ìàë íÿäëàõ, õºíººõ, õààõ, óíòðààõ
  • lethal [‘li:ºýl] adj ¿õëèéí, õºíººëò, õîðòîé, àìèíä õàëòàé
  • scary [ska:] adj àéäàñ õ¿ðìýýð, àéìààð
  • illegal [I’li:gýl] adj õóóëü áóñ, õîðèîòîé
 • 9.
  • dump [damp] n îâîîëñîí õîã, çàìáàðààã¿é õàÿõ
  • waste [weist] n õîã õàÿãäàë, ¿ðæèë øèìã¿é
  • pour [po:] v óðñàõ ãîîæèõ
  • furious [‘fjuýriýS] adj øèð¿¿í õ¿÷òýé, õèëãýíýñýí óóð íü øàòñàí
  • training [treinin] n áýëòãýë ñóðãóóëü, àìüòàí ñóðãàõ
 • 10.
  • declared [di’klaeçý] adj çàðàëñàí, òóíõàãëàñàí, õ¿ëýýí çºâøººðñºí
  • roar [ro:] n àðõèðààí, í¿ðãýýí v àðõèðàõ, õ¿ðæèãíýõ
  • axe [aeks] n ñ¿õ v õàñàõ õýìíýõ, áàãàñãàõ
  • kept [kept] òýòãýìæ, àìü çóóëãà
 • 11.
  • protect [prý’týkt] v õàìãààëàõ, ñýðãèéëýõ, èâýýõ
  • speciel [‘spi:Si:z] n àíãè òºðºë, àéìàã
  • dead [ded] adj ¿õñýí àìüã¿é, ìýäýý àëäñàí, ìºõñºí ¿ã¿é áîëñîí
  • win [win] n õîæèë ÿëàëò
  • develop [di’velýp] v õºãæèõ, ãàð÷ èðýõ, øèíý ñàíàà
 • 12.
  • beat [bi:t] v öîõèõ áàëáàõ, í¿äýõ, õóòãàõ, äýëñëýõ
  • competition [,kýmpý’tisýn] n óðàëäààí, òýìöýýí
  • abilities [ý’bilýti] n ÷àäâàð, ÷àäàë àâúÿñ, óõààí
  • wild [waild] n çýë¿¿ä õýýð, öºë, øèð¿¿í äîãøèí
  • witness [‘witniS] n ãýð÷
  • victim [‘viktim] n çîëèîñ, õîõèðîë
 • 13.
  • accident [‘aeksidýnt] n àâààð îñîë, çîëã¿é ñàíààíäã¿é ÿâäàë
  • risks [risk] n ýðñäýë v àìü ºðñºõ
  • parachut [‘paerýsu:t] n ø¿õýð v ø¿õýðýð ¿ñðýõ
  • issue [‘isju:] n õýðãèéí ãîë ó÷èð,õýëýëöýõ àñóóäàë v õýâëýõ ãàðãàí ºãºõ
 • 14.
  • appointment [ý’pointmónt] n áîëçîî óóëçàëò, öàã ºäºð òîâëîõ, àëáàíä òóøààëä òîìèëîãäîõ
  • claw [klý:] n õóìñ, ñàâàð v òóóðàéãààð öàâ÷ëàõ
  • paw [pý:] n ñàâàð, òàâõàé v òóóðàéãààð öàâ÷èõ
  • tail [teil] n ñ¿¿ë, áºãñ
  • adopt [ý’dopt] v õ¿¿õýä ºðãºæ àâàõ, äýìæèx
 • 15.
  • rescue [‘reskju:] n àâðàë v àâðàõ òóñëàõ
  • survivors [sý’vaivý] n àìüä ¿ëäñýí õ¿í
  • ruin [ruin] n ñ¿éðýë, ìºõºë, áàëãàñ ~ The city lay in ruins . Õîò áàëãàñàí äóíä áàéâ.
  • destroyed [di’strýi] v íóðààõ ñ¿éòãýõ, óñòãàõ
 • 16.
  • certain [‘sý:tn] adj òîäîðõîé, çàéëøã¿é, ëàâòàé çààâàë
  • ~ He is certain to come. Òýð çààâàë ÷ ¿ã¿é èðíý.
  • disadvantage [diSýd’va:ntidç] n áýðõøýýë
  • contrast [‘kýntru:st] n ýðñ ÿëãàà v ñºðã¿¿ëýí òàâèõ
 • 17.
  • harmful [‘ha:mfl] adj àþóëòàé, õîðòîé ~ Publication of the report might be harmful to the interests of the company. Òàéëàí íèéòëýõ íü êîìïàíèé ýðõ àøèãò õîð õºíººë ó÷ðóóëæ ìàãàäã¿é þì.
  • prevent [pri’vent] v ñàíóóëàõ, ñýðýìæëýõ, ñààä áîëîõ
  • recent [‘ri:snt] adj øèíý ºíºº ¿åèéí, îéðûí ñàÿõíû, ñ¿¿ëèéí ¿åä áîëñîí
 • 18.
  • presume [pri’zju:m] v òààìàãëàõ, òààâàðëàõ, çîðèãëîõ
  • convince [kýn;vins] adj èòã үүлэх , ¿íýìøèëòýé,
  • claim [kleim] v íýõýìæëýõ, íºõºí òºë¿¿ëýõ, ~ After the battle both sides claimed victory. Òóëàëäààíû äàðàà 2 òàë õî¸óëàà ÿëñàí ãýæ ç¿òãýâ.
 • 19.
  • kidnap [‘kidnaep] v õ¿í õóëãàéëàõ, áàðüöààíä àâàõ ~ Two business have been kidnapped by terrorists. Àëàí õÿäàã÷èä 2 áèçíåñìåíûã áàðüöààíä àâñàí.
  • alian [‘eilýn] n ãàäààäûí õ¿í, õàðü ãàðèãèéí õ¿í
  • circular [‘sý:kjulý] n õýâëýæ òàðààñàí adj Ẻðºíõèé òîéð÷ ýðãýëäýõ
 • 20.
  • edge [edç] n çàõ èðìýã ~ He sat at the edge of the river and put his feet in the water. Òýð ãîëûí çàõàä ñóóãààä õºëºº óñàíä ä¿ðýâ.
  • suck [sak] n õºõºõ, ñîðîõ melt [melt] v õàéëàõ, ãýñýõ, óóñàí, óÿðàõ
  • empire [‘empaiý] n õààíò óëñ, íî¸ðõîë
 • 21.
  • creature [‘kri:tSý] n õ¿í àìüòàí ~ Octopuses and other marine creatures. Íàéìàëæ áîëîí áóñàä óñíû àìüòàí.
  • soldier [‘souldçý] n öýðýã áàéëäàã÷
  • die [dai] v ¿õýõ íàñ áàðàõ, àëãà áîëîõ ~ He died a year ago. Òýð æèëèéí ºìíº íàñ áàðñàí. ~ The motor died . Õºäºëã¿¿ð óíòðàâ.
 • 22.
  • weapons [‘wepýn] n çýð çýâñýã, àðãà çàì ~ Thears were her favorite weapons . Òýð óéëàõààðàà ò¿ð¿¿ áàðüäàã.
  • authentec [o:’ªentik] adj æèíõýíý ~ Authentec French cheeses. Æèíõýíý Ôðàíö áÿñëàã.
  • conscious [‘konSýs] adj ìýäðýìòãèé, óõàìñàðòàé, ýð¿¿ë óõààíòàé.
 • 23.
  • familiar [fý’miliý] adj òàíèë ñàéí ìýäýõ
  • blazi [bleiz] n èõ ãàë ò¿éìýð, ä¿ðñõèéõ, õýð÷ëýýñ, ñàð ~ Five people died in the blazi. 5 õ¿í ãàë ò¿éìýðò ¿õýâ.
  • anniversary [,aeni;vý:sýri] n òýìäýãëýëò îé
  • barely [‘beýli] adv äºíãºæ, àðàé ÷¿¿, ÷¿¿ ÷àé
 • 24.
  • suggest [sý’dçest] v çºâëºõ, ñàíàë áîëãîõ, áîäîõ, ìàãàäëàõ, ÿòãàõ, èòã¿¿ëýõ, ñàíóóëàõ, õýëæ ºãºõ
  • redden [‘redn] v óëàéõ, óëààí áºãëºõ, ìèí÷èéõ
  • float [flout] n õºâ¿¿ð, ìºõººëäºñòýé óíäàà, òàéç áîëãîí çàññàí à÷ààíû òýðýã
  • scientist [‘sainýntist] n ýðäýìòýí
 • 25.
  • experiment [ik’sperimýnt] n òóðøèëò ñîðèë ~ They are experimenting with a new medicine. Òýä øèíý ýì òóðøèæ áàéíà.
  • stranger [streindç] adj åð áóñ ы í, ñîíèí õà÷èí, ÷àìèí, ¿ë òàíèãäàõ
  • alike [ý’laik] adj àäèëõàí èæèë òºñòýé
  • retire [ri’taiý] v òýòãýâýðò ãàðàõ, óõðàõ, ãàðàõ ÿâàõ
 • 26.
  • biscuit [‘biskit] n æèãíýìýã, íàðèéí áîîâ
  • pie [pai] n øàðãàë ºíãº, õóóøóóð øàíçòàé áîîâ
  • complaint [kýmplaiýnt] adj äóóëãàâàðòàé, 纺ëºí ¿ãýíä îðîìòãîé
  • review [ri’vju:] n òîéì, ¿çëýã øàëãàëò, ø¿¿ìæ v õÿíàõ, ø¿¿ìæ áè÷èõ
 • 27. Thank you for your attention