El210 Narantuya

770 views

Published on

EL210

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El210 Narantuya

 1. 1. New words <ul><li>B.Narantuya </li></ul>
 2. 2. <ul><li>erupt [i’r^pt] v äýëáýðòýë óóðëàõ, îðèëîõ, õàøèãðàõ </li></ul><ul><li>destroy [di’stroi] v íóðààõ ñ¿éòãýõ, çààçëàõ íÿäëàõ </li></ul><ul><li>explosion [ik’splouçn] n òýñðýëò </li></ul>
 3. 3. . <ul><li>nearby [nie’bai] adj õºðø çýðãýëäýý, îéðõîí adv îéðõîí õîñã¿é </li></ul><ul><li>earthquake [‘er:ºkweik] n ãàçàð õºäëºë </li></ul><ul><li>flood [flnd] n ¿åýð, èõ óñ, Ẻí þì </li></ul><ul><li>ash [aeS] n ¿íñ íóðàì, ÷àíäðóó, ÿøèë </li></ul>
 4. 4. <ul><li>boil [boil] v áóöëàõ, ÷àíàõ, æèãíýõ </li></ul><ul><li>steam [sti:m] n óóð, v óóð ãàðàõ, õºëðºõ </li></ul><ul><li>force [fo:S] n áÿð ÷àäàë, òýíõýý, õ¿÷ </li></ul><ul><li>involved [in’volv] adj õîëáîîòîé , îðîîëöîëäñîí </li></ul>
 5. 5. <ul><li>neigh [nei] v óíãàëäàõ </li></ul><ul><li>moo [mu:] v 캺ðºõ </li></ul><ul><li>cluck [klnk] v ãîîãëîõ, øîãøðîõ </li></ul><ul><li>howling [‘haulin] adj ìàø èõ, òóéëûí </li></ul><ul><li>spy [spai] n òàãíóóë, òóðøóóë v äóðàíäàõ, àæèãëàõ, òàãíàõ, ìºðäºõ </li></ul><ul><li>sank [saenk] v æèâýõ, æèâ¿¿ëýõ, äîîøîî ñóóëãàõ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>avoid [ývýid] v çóãòàõ, áóëòàõ, õàìãààëàõ, çàéëóóëàõ </li></ul><ul><li>further [‘fý:oý] adv õàìààã¿é õîë, öààøàà, èë¿¿ adj íýìýëò, òóñ äºõºì áîëîõ </li></ul><ul><li>damage [‘daemidç] n ãàðç, õîõèðîë v ýâäýõ, ãýìòýýõ </li></ul><ul><li>charge [tsa:dç] n ¿íý, ÿë, õýðýã, õÿíàëò, õàðèóöëàãà </li></ul>
 7. 7. <ul><li>action [‘aekSn] n àæèë, ¿éë õýðýã,¿éë õýðýã, ¿éë àæèëëàãàà, ¿ð íºëºº, òóëàëäààí áàéëäààí, ø¿¿õèéí õýðýã </li></ul><ul><li>intelligence [in’telidçýnS] n îóþí óõààí, òàãíóóëûí ìýäýýëýë </li></ul><ul><li>bite [bait] v õàçàõ, çóóõ, õàòãàõ(øàâüæ) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>kill [kil] n àëëàãà, îëç(àíãèéí) v ìàë íÿäëàõ, õºíººõ, õààõ, óíòðààõ </li></ul><ul><li>lethal [‘li:ºýl] adj ¿õëèéí, õºíººëò, õîðòîé, àìèíä õàëòàé </li></ul><ul><li>scary [ska:] adj àéäàñ õ¿ðìýýð, àéìààð </li></ul><ul><li>illegal [I’li:gýl] adj õóóëü áóñ, õîðèîòîé </li></ul>
 9. 9. <ul><li>dump [damp] n îâîîëñîí õîã, çàìáàðààã¿é õàÿõ </li></ul><ul><li>waste [weist] n õîã õàÿãäàë, ¿ðæèë øèìã¿é </li></ul><ul><li>pour [po:] v óðñàõ ãîîæèõ </li></ul><ul><li>furious [‘fjuýriýS] adj øèð¿¿í õ¿÷òýé, õèëãýíýñýí óóð íü øàòñàí </li></ul><ul><li>training [treinin] n áýëòãýë ñóðãóóëü, àìüòàí ñóðãàõ </li></ul>
 10. 10. <ul><li>declared [di’klaeçý] adj çàðàëñàí, òóíõàãëàñàí, õ¿ëýýí çºâøººðñºí </li></ul><ul><li>roar [ro:] n àðõèðààí, í¿ðãýýí v àðõèðàõ, õ¿ðæèãíýõ </li></ul><ul><li>axe [aeks] n ñ¿õ v õàñàõ õýìíýõ, áàãàñãàõ </li></ul><ul><li>kept [kept] òýòãýìæ, àìü çóóëãà </li></ul>
 11. 11. <ul><li>protect [prý’týkt] v õàìãààëàõ, ñýðãèéëýõ, èâýýõ </li></ul><ul><li>speciel [‘spi:Si:z] n àíãè òºðºë, àéìàã </li></ul><ul><li>dead [ded] adj ¿õñýí àìüã¿é, ìýäýý àëäñàí, ìºõñºí ¿ã¿é áîëñîí </li></ul><ul><li>win [win] n õîæèë ÿëàëò </li></ul><ul><li>develop [di’velýp] v õºãæèõ, ãàð÷ èðýõ, øèíý ñàíàà </li></ul>
 12. 12. <ul><li>beat [bi:t] v öîõèõ áàëáàõ, í¿äýõ, õóòãàõ, äýëñëýõ </li></ul><ul><li>competition [,kýmpý’tisýn] n óðàëäààí, òýìöýýí </li></ul><ul><li>abilities [ý’bilýti] n ÷àäâàð, ÷àäàë àâúÿñ, óõààí </li></ul><ul><li>wild [waild] n çýë¿¿ä õýýð, öºë, øèð¿¿í äîãøèí </li></ul><ul><li>witness [‘witniS] n ãýð÷ </li></ul><ul><li>victim [‘viktim] n çîëèîñ, õîõèðîë </li></ul>
 13. 13. <ul><li>accident [‘aeksidýnt] n àâààð îñîë, çîëã¿é ñàíààíäã¿é ÿâäàë </li></ul><ul><li>risks [risk] n ýðñäýë v àìü ºðñºõ </li></ul><ul><li>parachut [‘paerýsu:t] n ø¿õýð v ø¿õýðýð ¿ñðýõ </li></ul><ul><li>issue [‘isju:] n õýðãèéí ãîë ó÷èð,õýëýëöýõ àñóóäàë v õýâëýõ ãàðãàí ºãºõ </li></ul>
 14. 14. <ul><li>appointment [ý’pointmónt] n áîëçîî óóëçàëò, öàã ºäºð òîâëîõ, àëáàíä òóøààëä òîìèëîãäîõ </li></ul><ul><li>claw [klý:] n õóìñ, ñàâàð v òóóðàéãààð öàâ÷ëàõ </li></ul><ul><li>paw [pý:] n ñàâàð, òàâõàé v òóóðàéãààð öàâ÷èõ </li></ul><ul><li>tail [teil] n ñ¿¿ë, áºãñ </li></ul><ul><li>adopt [ý’dopt] v õ¿¿õýä ºðãºæ àâàõ, äýìæèx </li></ul>
 15. 15. <ul><li>rescue [‘reskju:] n àâðàë v àâðàõ òóñëàõ </li></ul><ul><li>survivors [sý’vaivý] n àìüä ¿ëäñýí õ¿í </li></ul><ul><li>ruin [ruin] n ñ¿éðýë, ìºõºë, áàëãàñ ~ The city lay in ruins . Õîò áàëãàñàí äóíä áàéâ. </li></ul><ul><li>destroyed [di’strýi] v íóðààõ ñ¿éòãýõ, óñòãàõ </li></ul>
 16. 16. <ul><li>certain [‘sý:tn] adj òîäîðõîé, çàéëøã¿é, ëàâòàé çààâàë </li></ul><ul><li>~ He is certain to come. Òýð çààâàë ÷ ¿ã¿é èðíý. </li></ul><ul><li>disadvantage [diSýd’va:ntidç] n áýðõøýýë </li></ul><ul><li>contrast [‘kýntru:st] n ýðñ ÿëãàà v ñºðã¿¿ëýí òàâèõ </li></ul>
 17. 17. <ul><li>harmful [‘ha:mfl] adj àþóëòàé, õîðòîé ~ Publication of the report might be harmful to the interests of the company. Òàéëàí íèéòëýõ íü êîìïàíèé ýðõ àøèãò õîð õºíººë ó÷ðóóëæ ìàãàäã¿é þì. </li></ul><ul><li>prevent [pri’vent] v ñàíóóëàõ, ñýðýìæëýõ, ñààä áîëîõ </li></ul><ul><li>recent [‘ri:snt] adj øèíý ºíºº ¿åèéí, îéðûí ñàÿõíû, ñ¿¿ëèéí ¿åä áîëñîí </li></ul>
 18. 18. <ul><li>presume [pri’zju:m] v òààìàãëàõ, òààâàðëàõ, çîðèãëîõ </li></ul><ul><li>convince [kýn;vins] adj èòã үүлэх , ¿íýìøèëòýé, </li></ul><ul><li>claim [kleim] v íýõýìæëýõ, íºõºí òºë¿¿ëýõ, ~ After the battle both sides claimed victory. Òóëàëäààíû äàðàà 2 òàë õî¸óëàà ÿëñàí ãýæ ç¿òãýâ. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>kidnap [‘kidnaep] v õ¿í õóëãàéëàõ, áàðüöààíä àâàõ ~ Two business have been kidnapped by terrorists. Àëàí õÿäàã÷èä 2 áèçíåñìåíûã áàðüöààíä àâñàí. </li></ul><ul><li>alian [‘eilýn] n ãàäààäûí õ¿í, õàðü ãàðèãèéí õ¿í </li></ul><ul><li>circular [‘sý:kjulý] n õýâëýæ òàðààñàí adj Ẻðºíõèé òîéð÷ ýðãýëäýõ </li></ul>
 20. 20. <ul><li>edge [edç] n çàõ èðìýã ~ He sat at the edge of the river and put his feet in the water. Òýð ãîëûí çàõàä ñóóãààä õºëºº óñàíä ä¿ðýâ. </li></ul><ul><li>suck [sak] n õºõºõ, ñîðîõ melt [melt] v õàéëàõ, ãýñýõ, óóñàí, óÿðàõ </li></ul><ul><li>empire [‘empaiý] n õààíò óëñ, íî¸ðõîë </li></ul>
 21. 21. <ul><li>creature [‘kri:tSý] n õ¿í àìüòàí ~ Octopuses and other marine creatures. Íàéìàëæ áîëîí áóñàä óñíû àìüòàí. </li></ul><ul><li>soldier [‘souldçý] n öýðýã áàéëäàã÷ </li></ul><ul><li>die [dai] v ¿õýõ íàñ áàðàõ, àëãà áîëîõ ~ He died a year ago. Òýð æèëèéí ºìíº íàñ áàðñàí. ~ The motor died . Õºäºëã¿¿ð óíòðàâ. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>weapons [‘wepýn] n çýð çýâñýã, àðãà çàì ~ Thears were her favorite weapons . Òýð óéëàõààðàà ò¿ð¿¿ áàðüäàã. </li></ul><ul><li>authentec [o:’ªentik] adj æèíõýíý ~ Authentec French cheeses. Æèíõýíý Ôðàíö áÿñëàã. </li></ul><ul><li>conscious [‘konSýs] adj ìýäðýìòãèé, óõàìñàðòàé, ýð¿¿ë óõààíòàé. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>familiar [fý’miliý] adj òàíèë ñàéí ìýäýõ </li></ul><ul><li>blazi [bleiz] n èõ ãàë ò¿éìýð, ä¿ðñõèéõ, õýð÷ëýýñ, ñàð ~ Five people died in the blazi. 5 õ¿í ãàë ò¿éìýðò ¿õýâ. </li></ul><ul><li>anniversary [,aeni;vý:sýri] n òýìäýãëýëò îé </li></ul><ul><li>barely [‘beýli] adv äºíãºæ, àðàé ÷¿¿, ÷¿¿ ÷àé </li></ul>
 24. 24. <ul><li>suggest [sý’dçest] v çºâëºõ, ñàíàë áîëãîõ, áîäîõ, ìàãàäëàõ, ÿòãàõ, èòã¿¿ëýõ, ñàíóóëàõ, õýëæ ºãºõ </li></ul><ul><li>redden [‘redn] v óëàéõ, óëààí áºãëºõ, ìèí÷èéõ </li></ul><ul><li>float [flout] n õºâ¿¿ð, ìºõººëäºñòýé óíäàà, òàéç áîëãîí çàññàí à÷ààíû òýðýã </li></ul><ul><li>scientist [‘sainýntist] n ýðäýìòýí </li></ul>
 25. 25. <ul><li>experiment [ik’sperimýnt] n òóðøèëò ñîðèë ~ They are experimenting with a new medicine. Òýä øèíý ýì òóðøèæ áàéíà. </li></ul><ul><li>stranger [streindç] adj åð áóñ ы í, ñîíèí õà÷èí, ÷àìèí, ¿ë òàíèãäàõ </li></ul><ul><li>alike [ý’laik] adj àäèëõàí èæèë òºñòýé </li></ul><ul><li>retire [ri’taiý] v òýòãýâýðò ãàðàõ, óõðàõ, ãàðàõ ÿâàõ </li></ul>
 26. 26. <ul><li>biscuit [‘biskit] n æèãíýìýã, íàðèéí áîîâ </li></ul><ul><li>pie [pai] n øàðãàë ºíãº, õóóøóóð øàíçòàé áîîâ </li></ul><ul><li>complaint [kýmplaiýnt] adj äóóëãàâàðòàé, 纺ëºí ¿ãýíä îðîìòãîé </li></ul><ul><li>review [ri’vju:] n òîéì, ¿çëýã øàëãàëò, ø¿¿ìæ v õÿíàõ, ø¿¿ìæ áè÷èõ </li></ul>
 27. 27. Thank you for your attention

×