• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Mgesuta Report 2008

 • 255 views
Uploaded on

More than halfway to the 2015 deadline to achieve the Millennium Development Goals (MDGs), major advances in the fight against poverty and hunger have begun ... A report of activities by "Art of …

More than halfway to the 2015 deadline to achieve the Millennium Development Goals (MDGs), major advances in the fight against poverty and hunger have begun ... A report of activities by "Art of Living"

More in: Education , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
255
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
10
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ®¿µ²¿¸Í ·ª¿Î ·®Í ·®Í ­­»²·´±Ø ­·Ø §¾ ¼»®·°­²×
 • 2. ­´¿±¹ ¬²»³°±´»ª»Ü ³«·²²»´´·Ó »¸Ì ¹²·²»¸¬¹²»®¬Í ­¼®¿©±¬ ¼»µ®±© §´­­»´»®·¬ ­¿¸ ±¸© ¬¸¹·Ô ¹²·¼·«¹ »¸Ì ²¿¸³·­¿®¿Ò ·¬¿³«²¿¸Þ ò¬³Í ±¬ ­µ²¿¸Ì §¬®¿»¸ ®«Ñ
 • 3. ²¹ ·¿°³ ¿½ ³« ·² ²»´´ ·³ ¿·¼²× ïìð ðêë ó »®±´¿¹²¿Þ ô®¿¹¿²¿§¿Ö ôµ½±´Þ Ì ì ô²·¿Ó ïï ô­­±®Ý ßçí ¿·¼²× ¿®¼²»Õ ­¿µ·Ê ·¬µ¿§Ê §¾ ¼»¬¬·³¾«­ ¬®±°»Î
 • 4. òòò­»¹¿° ¬²» «¯»­¾«­ »¸¬ ²· ¬ ®±°»® ¼»´·¿¬»Ü ò¬ ²»³¬º·´°« ´¿·½±­ ®±º ®»¸¬» ¹±¬ »´° ±»° ¹²·¹²·®¾ º± §¬·´·¾¿°¿½ ­²±·¬¿­·²¿¹ ®± » ¸¬ ²·¿ ¹¿ ¬»§ ¹²·ª±®° »´°±» ° ²±·´´·³ êòðï ®»ª± ¼»­·¿® ­¿¸ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì ô®¿»§ ­·¸¬ ¼´»¸ ¬²»ªÛ °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ ®±Ú ò¹ ²·¬ ²«±½ ´´·¬­ ­· ¼²¿ ²±·´´·³ ëë º± ´¿¬ ±¬ ¿ ±¬ °« ¼»³³ «­ ¸½·¸© ­®»¬®¿«¯ ­«±·®¿ª ³±® º ­®» ¬¬»´ ¬²»³¬·³³±½ ¼»ª·»½»® ¼²¿ ²±·´´·³ êòç º± ²±·¬¿¬² ¿´ ° ´¿¬±¬ ¿ ±¬ ¼»´ ­¿¸ µ®±© ¹²·ª·Ô º ± ¬®ß »¸Ì ò¬»¹®¿¬ ¼»¬¬·³³±½ »¸¬ ¸½¿» ® ± ¬ ­®» ¼´ ±¸ »µ ¿¬­ ­«±·® ¿ª ¸¬·© §´´¿¾±´¹ » ¼¿³ »®»© ­°·¸­®»²¬®¿° ô²±·¬ ¿¬²¿´° »»®¬ »´¿½­ ¸ ¹· ¸ ¸½«­ »´¾¿²» ±Ì ò§¬·´·¾¿²·¿¬­«­ ¬ ²»³²±®·ª²» ¹ ²· ®«­²» º± ÙÜÓ ¸¬ é »¸¬ ­¼®¿©±¬ ¹ ²·¬ «¾·®¬²±½ §¾»® »¸¬ ¼´®±© »¸¬ ¼² «±®¿ ­»»® ¬ ²±·´´·³ ð ðï ¬²¿´° ±¬ ¬²»³¬·³³±½ ¿ µ±±¬ ²±·¬¿ ¼²«±Ú » ¸¬ »®»¸© ² ¹· ¿°³¿½ ³«·²²»´´·Ó »¸¬ º± ¬®¿° » ¼¿³ ­¿© ² ¹· ¿°³¿½ èððî ²±·¬½ß »µ¿Ì °Ë ¼²¿¬Í ¸¬®¿Û ²»» ®Ù ²±·­­·Ó ­Ž¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì ò­ÙÜ Ó » ¸¬ ¹ ²·¬®±°°«­ ­²±·¬½¿ »¬»®½²±½ µ±±¬ ±­´¿ ¬« ¾ »½·¬­«¶ ¹²·¼²¿ ³»¼ °« ¼±±¬­ §´²± ¬±² ­²»¦·¬·½ ´¿¾±´¹ »¸¬ » ®»¸© ô­¼ ¿±®­­±®½ ­¬· ¼ »¸½¿»® ­¿¸ ²¹·¿°³ ¿½ » ¸¬ » ®»¸© ôèððî ²× ò­ÙÜÓ »¸¬ ­¼®¿© ±¬ ¬²»³ ¬· ³³±½ ®·»¸ ¬ ²± ¬²»³²® »ª ±¹ »¸¬ ¼»²±·¬­»« ¯ ¼²¿ °« ¼ ±±¬­ ±¸© ²±· ¬¿´«°±° ¼´ ®±© ´¿¬±¬ »¸¬ º± û ëï ¼»¬« ¾·®¬²±½ ²±·¬¿ ¼²«±º »¸¬ ­¿ ²¹· ¿°³¿Ý ³«·²²»´´·Ó » ¸¬ ±¬ ¬²¿½·º·²¹·­ §®»ª ¼»ª±®° ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ §¾ ²±·¬¿­·´·¾±³ ­·¸¬ º± ¸¬ ¹²»®¬Í »¸Ì ²¹·¿°³¿Ý ³«·²²»´´·Ó ¼²¿ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì ò »´ °±»° ²±·´´· ³ íì º± ´¿¬±¬ ¼´®±© » ¸¬ º± ¬ «± ²±·´´·³ ëòê ­¿© éððî ²· ¬²»ª» ¬«Ñ µ ¿»°Í °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ ¸¹«±® ¸¬ ­ÙÜ Ó »¸¬ ­¼ ®¿©±¬ ²±·¬« ¾·®¬²±½ ­Ž¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì ò»³·®½ ´¿²±·¬¿²ó­²¿®¬ ¹²·¾®«½ ¼²¿ »¼·ª·¼ ´ ¿¬·¹·¼ » ¸¬ ¹ ²· ¹¼·®¾ ²± ­¿© ¬· ôìð ðî ²× ò¬²»³°±´»ª »¼ »´¾¿²·¿¬­«­ ®±º ­ »· ¹»¬¿®¬­ ¼²¿ ¬² »³°±´»ª»¼ ®±º ­»·¹» ¬¿®¬­ ²± ¼»½¿´° ­¿© ­·­¿ ¸°³» ôí ððî ²× ò¿·®¿´¿Ó ¼²¿ ÍÜ×ßñÊ×Ø ¹²·¼ «´½²· ô­»­¿»­·¼ º± ²±·¬²»ª» ®° ¼²¿ ¬²»³¬¿»®¬ »¸¬ ¼²¿ ¬½·´ º²±½ ¼»³®¿ º± ²±·¬²»ª»®° »¸¬ ²· »¼ ¿³ ­­» ®¹±®° ²± ¼ »­ «½±º ¬®±°» ® ´¿ «²²¿ »¸¬ ôîðð î ²× ò­¬ ®±°»® ´¿« ²²¿ ¸¬·© ²» ¸¬ »½²·­ ° « ¼»© ±´´±º ² »»¾ ­¿¸ °¿³ ¼¿± ® »¸Ì ò²±·¬¿® ¿´½»Ü ³«·²²»´´·Ó »¸¬ º± ­¬²»³¬·³³±½ ¼²¿ ­´¿±¹ »¸¬ ¬»»³ ±¬ ¼»² ¹·­» ¼ ²±·¬½¿ ®± º ­»·¹»¬¿®¬­ ´¿·¬ ²»¬±° ¹²·²·´¬«± ô² ±·¬ ¿«¬·­ »¸¬ º± ©»·ª®»ª± »ª·­²» ¸»®°³±½ ¼²¿ ¼»¬¿ ®¹»¬²· ²¿ ô² ±· ¬¿®¿´½»Ü ³«·²²»´´·Ó ­²±·¬¿Ò ¼»¬·²Ë »¸ ¬ º± ²±·¬¿¬²» ³»´°³× »¸ ¬ ­¼®¿© ±Ì °¿Ó ¼¿±Î »¸¬ ¼»¬²»­» ®° ´¿ ®»²»Ù §®¿¬» ®½»Í ÒË ô¬­»« ¯»® Ž­®» ¼¿»´ ¼´ ®±© » ¸¬ ± ¬ »­² ±°­»® ²· ôïððî ²× ­ÙÜÓ »¸¬ º± ²±· ¬¿¬² »³»´°³× ò­´¿±Ù ¬²»³ °±´»ª»Ü ³ «·² ²»´´·Ó »¸¬ º± ¬®± °°«­ ²· ²±·¬½¿ »µ¿¬ ±¬ ¼´®±© »¸¬ ¼²«±®¿ ³±®º »´ °±»° ­»®·°­²· ¼²¿ ­¬® ±°°«­ ² ¹· ¿°³¿Ý ³«·²² »´´·Ó ­ ²±·¬¿Ò ¼»¬·²Ë »¸¬ ò­¬²»³¬·³³ ±½ »­»¸¬ ² ± ¸¹«± ®¸¬ ©±´´±º ­®» ¼¿»´ »®«­ »µ¿³ ±¬ »´±® ­ ²»¦·¬·½ ²±³³ ±½ º± ¸¬¹²»®¬­ »¸¬ ²· ¼»ª»·´»¾ ¬¿¸¬ ¿»¼· »¸¬ º± ¬ «± ¼»ª´±ª» ²¹·¿°³¿Ý ³«·²²»´´·Ó ­ ²±·¬¿Ò ¼»¬·²Ë »¸Ì òëïð î §¾ §¬®»ª±° »³»®¬¨» »¬¿½·¼¿®» ¼²¿ ­´¿±Ù »¸¬ »ª»·¸½¿ ±¬ ¬²»³ »ª±³ ´¿ ¾±´ ¹ ¿ »®·°­²· ±¬ ­· ²¹·¿°³¿Ý »¸¬ º± ²±·¬· ¾³¿ »¸¬ ô­´»ª»´ ´¿²±·¬¿²® »¬²× ¼²¿ ´¿ ²±·¬¿Ò »¸¬ ¸¬±¾ ¬¿ ¹²·µ®±É ò¬»²¿´° »¸¬ ­­±®½¿ §¬®»ª±° »³»®¬¨» ¼²» ´´·© ô¼»ª»·¸½¿ ²»¸© ô¬¿¸¬ ­¬»¹®¿¬ ¼²« ±¾ó»³·¬ ¬¸¹·» º ± ¬»­ ¿ ±¬ ¬·³³«Í ³«·²²»´´·Ó òðððî ®ë»¾³»¬ °»Í » ¸¬ ¬¿ ¼»»® ¹¿ ¼´®±É »¸¬ ²· §®¬²« ±½ § ®»ª» ¬­±³´¿ º± ´ »ª»´ ´¿½·¬·´± ° ¬­»¸¹·¸ »¸¬ ³±®º ­® »¼¿»´ ¬² »³²®»ª±Ù çèï ®»¬º¿ ­® ¿»§ ±©¬ ôî ððî ® »¾¬±½Ñ ²· ¼»¸½²«¿´ ­¿© ²¹·¿°³¿Ý »¸Ì ò»­·³±®Ð ³«·²²»´´·Ó »¸¬ ®±º ¬²«±½½¿ ±¬ ¬²»³²®»ª±Ù ®·»¸¬ ¼´±¸ ±¬ ­¬®±ºº» ­²»¦·¬·½ ­¬®±° °«­ ²¹·¿°³¿Ý »¸¬ ô²±·¬ ¿Ò ¼»¬·²Ë »¸¬ º± »ª·¬¿·¬·²· ²ß ò­´¿±Ù ¬²» ³°±´»ª»Ü ³«·²²»´´·Ó »¸ ¬ º± ²±·¬¿¦·´¿»® » ¸¬ ®±º ²±·¬½¿ ¼ ²¿ ¬ ²»³»ª´±ª²· ­ù»´°±» ° ­»¹¿®«±½²» ¼²¿ ­»®·°­²· ô­³® ±º²· ² ¹· ¿°³¿Ý ³«·²²»´´·Ó »¸Ì ¬²» ³°±´»ª»Ü ®±º °· ¸­®»²¬®¿Ð ´¿¾±´Ù ¿ ° ±´ »ª»Ü æè ´¿±Ù §¬·´· ¾¿²·¿¬­«­ ´¿ ¬²»³²± ®·ª² » » ®«­²Û æé ´¿±Ù ­»­ ¿»­· ¼ ® »¸¬± ¼²¿ ¿·®¿´¿³ ôÍÜ×ßñÊ×Ø ¬¿¾³±Ý æê ´¿±Ù ¸¬´¿»¸ ´¿²® »¬¿³ »ª±®°³× æë ´¿±Ù §¬·´¿¬ ®±³ ¼´· ¸½ »½«¼»Î æì ´¿±Ù ²»³±© ®»©±° ³» ¼ ²¿ §¬·´¿« ¯» ®»¼²»¹ »¬±³±®Ð æí ´¿±Ù ² ±·¬ ¿½«¼» § ®¿³·®° ´¿­®»ª·²« »ª»·¸½ß æî ´¿±Ù ®»¹² «¸ ¼²¿ §¬ ®»ª±° »³»®¬¨ » »¬ ¿½·¼¿®Û æï ´¿±Ù ò­®±¬¿½·¼²· ðê §¾ ¼»®«­¿»³ » ®¿ ¬ ¿¸¬ ­¬ »¹®¿¬ »´¾¿·º·¬²¿«¯ ïî ±¬²· ²©±¼ µ¿»®¾ ­ÙÜÓ ¬ ¸¹·» »¸Ì òðððî ®» ¾³»¬°»Í ²· ¬·³³«Í ³ «·² ²»´´·Ó ­²±·¬¿Ò ¼»¬·²Ë »¸¬ ¹²· ®«¼ ­¬²»³²® »ª±¹ ¼²¿ »¬¿¬­ º± ­¼¿»¸ é ìï § ¾ ¼»²¹·­ ¼²¿ó­²±·¬¿ ² çèï §¾ ¼»¬°±¼¿ ­¿© ¬¿ ¸¬ ²±·¬¿® ¿´½»Ü ³«·²²»´´· Ó »¸¬ ²· ¼»²·¿¬²±½ ­¬»¹ ®¿¬ ¼² ¿ ­²±·¬½¿ »¸¬ ³±®º ²©¿ ®¼ »®¿ ­ÙÜÓ »¸Ì ò­ »¹²»´´¿¸½ ¬²» ³°±´»ª»¼ ²·¿ ³ ­ù¼´®±© »¸¬ ±¬ ¼²±°­»® ¬¿¸¬ ë ïðî §¾ ¼ »ª »· ¸½¿ »¾ ± ¬ ­´ ¿±¹ ¬¸¹·» »®¿ ÷­ÙÜÓ ø ­´¿±Ù ¬²» ³°±´»ª»Ü ³«·²² »´´·Ó »¸Ì ÒÙ×ßÐÓßÝ ÓË×ÒÒÛÔÔ×Ó ÑÌ ÒÑ×ÌÝËÜÑÎÌÒ×
 • 5. ò¬²»ª» °Ë ¼²¿¬Í ¼²¿ ²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ ²· ¼»ª´±ª²· §´¬½»®·¼ ¼²¿´®¿¹«Í ¼²¿ §¬·½ ²±¬­»«Ø ºÑ ®±§¿Ó ô¼²¿´­× ·¶·Ú ôÛßË ô´¿°»Ò »µ·´ ­»·®¬²«±½ º± ­¼¿»Ø ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ®»¼²Ë ß ò­®»¬®¿«¯ ¬²»³²®»ª±¹ ¼²¿ ­­»²·­«¾ ´´¿ ³±®º ¬®±°°«­ »¼·© ¿ ¼¿¸ ¸½·¸© ÛßË ²· ¬²»ª» °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ ²· ¬®¿° µ±± ·¿¾«Ü ²· »´°±»° ïï º± ¬«± ï Ì ß èð ßÌËÍÛÙÓ ®±º »½·±ª »¸¬ ­¿© ·¿¾«Ü º± ®»´«Î º± »º·É ¼²¿ ô²·»­­«Ø ´ß ¬²·Þ ¿§¿Ø ­­»½²·®Ð ØÎØ ô»½¿»Ð º± ®»¹²»­­»³ ÒË ôÛßË ²× ß ò­²±·¹»® »ª·¬½»°­»® ¬¿ ²·¿®¸¿Þ ú ²¿³Ñ º± §­­¿¾³Û ²¿·¼²× ô ÜÒË Ð ô ÛÒË ôÝ×ÒË ¸¬·© ­°·¸­®»²¬®¿° ¼»¸­·´¾¿¬­» ­®±¬¿²·¼®±±½ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì Ð ß ò²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ ®±º ¬®±°°«­ ´¿½·²¸½»¬ ¼²¿ ²±·¬¿°·½·¬®¿° ®·»¸¬ ¼»³®·º²±½ ¸½·¸© ­®»¬¬»´ ¼»«­­· ­»·®¬­·²·³ ¬²»³²±®·ª²Û ë ô¼´®±© »¸¬ ¼²«±®ß ß ò¬¿³®±º ½·²±®¬½»´Û ¼²¿ ¬¿³®±º ¬²·®° ²· ßÌËÍÛÙÓ ®»¼²« »²±¼ ­»·¬·ª·¬½¿ ­«±·®¿ª ¬«±¾¿ ­®»¬®¿«¯¼¿»¸ »¸¬ ²· ¼»ª·»½»® ²»»¾ »ª¿¸ ¬®±°»® ¿·¼»Ó ¼²¿­«±¸¬ ²¿¸¬ »®±Ó òèð ßÌËÍÛÙÓ ¬®±°°«­ ±¬ »ª·¬¿·¬·²· ¬²»¼²»°»¼²· µ±±¬ ¼´®±© »¸¬ ­­±®½¿ ­»·¬·­®»ª·²Ë ß èï ò­´±±¸½­ ðððê ²¿¸¬ »®±³ ±¬ ­®»¬¬»´ ¼²»­ ¿½·®ºß ¸¬«±Í º± »½²·ª±®° »®·¬²» »¸¬ ³±®º ­»·®¬­·²·Ó ²±·¬¿½«¼Û ß ò­»»®¬ îðçèêððï º± ´¿¬±¬ ¿ ­¬·³³±½ ßÍË ¼²¿ ßÌËÍÛÙÓ §¾ ¼»®·°­²· ¸µ¿´ ïé ¬²¿´Ð ±¬ ­¬·³³±½ ÷¿·¼²× ô¬¿®¿¶«Ùø ®«°³¿´¿Ð º± ®±¬½»´´±Ý »¸Ì ß ò»­«¿½ ­·¸¬ ¼»¬®±°°«­ ­®»»¬²«´±ª ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ¼²¿ ­»»®¬ ²±·´´·³ éò𠬲¿´° ±¬ »ª·¬¿·¬·²· µ±±¬ ¸­»¼¿®Ð ¿®¸¼²ß º± ¬²»³²®»ª±Ù ß ò»¹¼»´° °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ ²· ¬®¿° ¹²·µ¿¬ ¼²¿ ­»»§±´°³» ¹²·¦·¬·­²»­ ô»ª·®¼ ­­»²­«±·½­²±½ ±½» ¼²¿ ²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ »­«±¸ ²· ¹²·¬¿»®½ ô­¹²·´°¿­ ¹²·¼·ª±®° »µ·´ ­§¿© ­«±·®¿ª ²· èð ßÌËÍÛÙÓ ¼»¬®±°°«­ ¼´®±© »¸ ¬ ¼²«±®¿ ­¹²·µ¿¬®»¼²Ë »¬¿®±°®±Ý ðððë ²¿¸¬ »®±Ó ß ò­»¬¿¬­ ­«±·®¿ª ²· ¼´»¸ ­¬²»ª» èð ßÌËÍÛÙÓ »¸¬ ²· ¬®¿° µ±±¬ ±­´¿ §®¬­·²·³ »¸Ì ò»¹¼»´° °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ ®±º »¬¿°·½·¬®¿° ±¬ ­»¬¿¬­ »­»¸¬ ­­±®½¿ ­´±±¸½­ ²±·´´·³ îòð ®»ª± ±¬ ­®»¬¬»´ ¼»«­­· ¿·¼²× ²× ­»·®¬­·²·Ó ²±·¬¿½«¼Û »¬¿¬Í ê ß òèð ßÌËÍÛÙÓ º± »ª·¬¿·¬·²· ²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ »¸¬ ±¬ ¬®±°°«­ ´¿½·²¸½»¬ »ª¿¹ ¼²¿ ¼»­®±¼²» ¿·¼²× º± ­»¬¿¬­ ïî º± ¬²»³¬®¿°»Ü ¬­»®±Ú ß òçððî »²«Ö §¾ ¼»¬²¿´° »¾ ±¬ »®±³ ­»»®¬ ²±·´´·³ ëë ¼»¹¼»´° ­¿¸ ÔÑß »¸Ì ß ò¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ ®»¼²« »¼·©¼´®±© ¼»¬²¿´° »®»© ­»»®¬ ²±·´´·Ó êòç èððî ¸¬çï ®»¾±¬½Ñ ±¬ ¸¬èï §´«Ö ³±®Ú ß ò°Ë ¼²¿¬Í ®±º ­»·®¬²«±½ êí º± ´¿¬±¬ ¿ ±¬ ¬«± ¼»¸½¿»® ¼²¿ »´°±»° ²±·´´·Ó êòðï ¼»¦·´·¾±³ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì ß ÍÌÝßÚ èð ßÌËÍÛÙÓ
 • 6. éðî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ´¿¹²»Þ ¬­»É òêî èçï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¸­»¼¿®Ð ®¿¬¬Ë òëî éçï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿¸µ¿®¿¬¬Ë òìî èéï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò «¼¿Ò ´·³¿Ì òíî ïéï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²¿¸¬­¿¶¿Î òîî ëêï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¾¿¶²«Ð òïî éëï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿­­·®Ñ òðî ìëï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿§¿´¿¸¹»Ó òçï ïëï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ®«°·²¿Ó òèï íìï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿®¬¸­¿®¿¸¿Ó òéï çíï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¸­»¼¿®Ð ¿§¸¼¿Ó òêï ìíï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿´¿®»Õ òëï çïï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿µ¿¬¿²®¿Õ òìï çðï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿¸µ®¿¸Ö òíï ìðï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ®·³¸­¿Õ ú «³³¿Ö òîï ððï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿³·Ø òïï çè ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿²¿§®¿Ø òðï íè ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¬¿®¿¶«Ù òç èé ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿±Ù òè èê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ·¸´»Ü òé îê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò¸®¿¹·¼²¿¸Ý òê éë ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ®¿¸·Þ òë çì ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿²«®ß òì íí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ³¿­­ß òí èî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¸­»¼¿®Ð ¿®¸¼²ß òî ðî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿´­× ®¿¾±½·Ò ú ²¿³¿¼²ß òï ¿·¼²× òì µ±±¾»½¿Ú á ¬«µ®Ñ á »¬·­¾»É á ±³±®Ð ³´·Ú á ®»¬¬»´­©»Ò á ¬®·¸Í Ì á ®»²²¿Þá ­®»¬­±Ðá »®«¸½±®Þ á ­¿®¬¿§¼¿Ð á ê §¹»¬¿®¬Í ´¿¾±´Ù ¼»¦·¼®¿¼²¿¬Í ßÌËÍÛÙÓ »¸Ì òí ï ´¿·®±¬·¼Û òî ßÌËÍÛÙÓ ±¬ ²±·¬½«¼±®¬²× òï ¬²»¬²±Ý
 • 7. íçí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò »®«¨»²²ß òé ïçí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ­²±·¬¿¼²»³³±½»® ¼²¿ ­²±·¬­»¹¹«Í ô­²±·¬¿ª®»­¾Ñ òê çèí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò »©¾¿¾³·Æ òëí íèí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ßÍË òìí ééí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ÕË òíí çëí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ÛßË òîí éëí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿´·¿¸Ì òïí ëëí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²»¼»©Í òðí íëí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²·¿°Í òçî ðìí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿½·®ºß ¸¬«±Í òèî ìíí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿´±Ð òéî ïíí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ­»²·°°·´´·¸Ð òêî çîí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿³¿²¿Ð òëî éîí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²¿¬­·µ¿Ð òìî ðîí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²¿³Ñ òíî êïí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿´¿»Æ ©»Ò òîî îïí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ´¿°»Ò òïî èðí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿·´±¹²±Ó òðî êðí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ±½·¨»Ó òçï ïðí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ­«·¬·®«¿Ó òèï èçî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿·­§¿´¿Ó òéï îçî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²±²¿¾»Ô òêï êèî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿§²»Õ òëï îèî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò §®¿¹²«Ø òìï ééî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¹²±Õ ¹²±Ø òíï îéî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò§²¿³®»Ù òîï êêî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿´­× ·¶·Ú òïï ìêî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò µ®¿³²»Ü òðï ðêî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿½·Î ¿¬­±Ý òç êëî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿²·¸Ý òè îëî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿¼¿²¿Ý òé ëìî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿²¿©­¬±Þ òê íìí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ­«®¿´»Þ òë èíî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¸­»¼¿´¹²¿Þ òì éîî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²·¿®¸¿Þ òí çïî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿·´¿®¬­«ß òî îïî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿²·¬²»¹®ß òï ´¿²±·¬¿²®»¬²× òë ¬²»¬²±Ý
 • 8. éðî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ´¿¹²»Þ ¬­»É òêî èçï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¸­»¼¿®Ð ®¿¬¬Ë òëî éçï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿¸µ¿®¿¬¬Ë òìî èéï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò «¼¿Ò ´·³¿Ì òíî ïéï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²¿¸¬­¿¶¿Î òîî ëêï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¾¿¶²«Ð òïî éëï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò¿­­·®Ñ òðî ìëï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿§¿´¿¸¹»Ó òçï ïëï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ®«°·²¿Ó òèï íìï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿®¬¸­¿®¿¸¿Ó òéï çíï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¸­»¼¿®Ð ¿§¸¼¿Ó òêï ìíï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò¿´¿®»Õ òëï çïï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿µ¿¬¿²®¿Õ òìï çðï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿¸µ®¿¸Ö òíï ìðï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ®·³¸­¿Õ ú «³³¿Ö òîï ððï ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿³·Ø òïï çè ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿²¿§®¿Ø òðï íè ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¬¿®¿¶«Ù òç èé ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿±Ù òè èê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ·¸´»Ü òé îê ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò¸®¿¹·¼²¿¸Ý òê éë ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ®¿¸·Þ òë çì ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿²«®ß òì íí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ³¿­­ß òí èî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¸­»¼¿®Ð ¿®¸¼²ß òî ðî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿´­× ®¿¾±½·Ò ú ²¿³¿¼²ß òï µ±±¾»½¿Ú á ¬«µ®Ñ á »¬·­¾»É á ±³±®Ð ³´·Ú á ®»¬¬»´­©»Ò á ¬®·¸Í Ì á ®»²²¿Þ á ­®»¬­±Ð á »®«¸½±®Þ á ­¿®¬¿§¼¿Ð á ê §¹»¬¿®¬Í ´¿¾±´Ù ¼»¦·¼®¿¼²¿¬Í ßÌËÍÛÙÓ »¸Ì òí ï ´¿·®±¬·¼Û òî ßÌËÍÛÙÓ ±¬ ²±·¬½«¼±®¬²× òï
 • 9. íçí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò »®«¨»²²ß òé ïçí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ­²±·¬¿¼²»³³±½»® ¼²¿ ­²±·¬­»¹¹«Í ô­²±·¬¿ª®»­¾Ñ òê çèí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò »©¾¿¾³·Æ òíí íèí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ßÍË òîí ééí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ÕË òïí çëí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ÛßË òðí éëí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿´·¿¸Ì òçî ëëí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²»¼»©Í òèî íëí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²·¿°Í òéî ðìí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿½·®ºß ¸¬«±Í òêî ìíí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿´±Ð òëî ïíí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ­»²·°°·´´·¸Ð òìî çîí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿³¿²¿Ð òíî ðîí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²¿³Ñ òîî êïí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿´¿»Æ ©»Ò òïî îïí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ´¿°»Ò òðî èðí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿·´±¹²±Ó òçï êðí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ±½·¨»Ó òèï ïðí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ­«·¬·®«¿Ó òéï èçî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿·­§¿´¿Ó òêï îçî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²±²¿¾»Ô òëï êèî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿§²»Õ òìï îèî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò §®¿¹²«Ø òíï ééî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¹²±Õ ¹²±Ø òîï îéî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò§²¿³®»Ù òïï êêî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¼²¿´­× ·¶·Ú òðï ðêî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿½·Î ¿¬­±Ý òç êëî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿²·¸Ý òè îëî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿¼¿²¿Ý òé ëìî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿²¿©­¬±Þ òê íìí ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ­«®¿´»Þ òë èíî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¸­»¼¿´¹²¿Þ òì éîî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ²·¿®¸¿Þ òí çïî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿·´¿®¬­«ß òî îïî ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¿²·¬²»¹®ß òï
 • 10. ïìð ðêë ó »®±´¿¹²¿Þ ô®¿¹¿²¿§¿Ö ôµ½±´Þ Ì ì ô²·¿Ó ïï ô­­±®Ý ßçí ¿·¼²× ¿®¼²»Õ ­¿µ·Ê ·¬µ¿§Ê §¾ ¼»¬¬·³¾«­ ¬®±°»Î
 • 11. ò­ÙÜÓ »¸¬ »ª»·¸½¿ ±¬ ®»¸¬»¹±¬ ¹²·µ®±© ±¬ ¼®¿©®±º µ±±´ ¼²¿ «±§ ¸¬·© ¹²·µ®±© »«´¿ª »© ôÝÓÒË «±§ µ²¿¸¬ ô´·´¿Í «±Ç µ²¿¸Ì ò²±·¬«¾·®¬²±Ý ­«±¼²»°«¬Í ­Ž¹²·ª·Ô º· ¬®ß ®±º ·¶«®«Ù ±¬ »¼«¬·¬¿®¹ ­·¸ §»ª²±½ §´´¿²±­®»° ±¬ ³¿®¸­ß »®±´¿¹²¿Þ ±¬ µ®±Ç ©»Ò ³±®º §´´¿·½»°­» ²©±¼ ©»´º ®±¬½»®·Ü ´¿¾±´Ù ÍùÝÓÒË ô§¬¬»¸Í ´·´¿Í ò­­»½½«­ ´¿²»³±²»¸° ¿ ­¿© ­·¸Ì ò®»¾±¬½Ñ º± ¸¬éï »¸¬ ²± ­´¿±Ù ­¬²»³°±´»ª»Ü ³«·²²»´´·Ó »¸¬ ®±º ¼²¿ §¬®»ª±Ð ¬­²·¿¹¿ ¬«± ¹²·µ¿»°Í ¼²¿ °Ë ¹²·¼²¿¬Í ±¬ ¼´®±© »¸¬ ­­±®½¿ »´°±»° ²±·´´·³ ëòê ®»ª± »¬«¾·®¬²±½ ±¬ ­®»¾³»³ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì ¼»´ ô²±·­­«½­·¼ º»·®¾ ¿ ¿ ­¿ ¼»¬®¿¬­ ¬¿¸É ò÷ÿ¼·¼ »²±§®»ª» ¼²¿ øŒ²·±¶ ´´·© »²±§®»ª» ²±·¬²»¬²· º± »®·º »¸¬ ¸¬·É  ô¹²·»¾ ²¿¹±´­ ®«Ñ Ủ·´·¾±³ ±¬ ©±Ø ᬮ¿¬­ ±¬ »®»¸É ò»³ ±¬ ·¸­±Ö ¬»»²·Ê ô®»½·ºº± ²±·¬¿½·²«³³±Ý ­ùÝÓÒË §¾ ¼®¿±¾ ²± ¬¸¹«±®¾ §´´¿­«¿½ ­¿© ²¹·¿°³¿Ý éððî ¬«Ñ µ¿»°Í °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ »®»¸© »½·ºº± ·¸´»Ü ôÝÓÒË »¸¬ ²· ô»»ºº±½ º± °«½ ¿ ®»ª± ôéððî §´«Ö ²×òòò òÛÒÑ »¸¬ º± ¬®¿° ­¿ ¬¿»¾ ­¬®¿»¸ ®«± ­»µ¿³ ¸½·¸© ¼¿»®¸¬ ¬¿¸¬ ±¬ ¼²¿ ô­»ª´»­®«± ¸¬·© ¼»¬½»²²±½ »© ô­»ª·´ ¼»¸½«±¬ »© ô­¬®¿»¸ ¼»¸½«±¬ »É ò°Ë ¼±±¬Í ´´¿ »© ®»¸¬»¹±¬ ¼²¿ ²±·¬½¿ µ±±¬ ô´´¿½ »¸¬ ±¬ ¼»²»µ¿©¿ »© ô»¹²»´´¿¸½ »¸¬ ±¬ »­±® »© ®»¸¬»¹±Ì ò ÿ±¬ ¼»®¿¼ ®»¸¬»¹±¬ ¼²¿ ¼»®¿¸­ ®»¸¬»¹±¬ ô¼»®¿½ ®»¸¬»¹±¬ ô®»¸¬»¹±¬ »³¿½ §»¸¬ ô²»°°¿¸ ¬· »¼¿³ »´°±»° »­«¿½»¾ ô¼»²»°°¿¸ ­·¸¬ ´´¿ ¬«Þ ò­¬´«­»® »¸¬ §¾ ¼»³´»¸©®»ª± §´»¬»´°³±½ ô­»³·¬»³±­ ¼²¿ ¹²·±¼ »®¿ ¼´®±© »¸¬ ®»ª± ´´¿ ³±®º »´°±»° ¬¿¸© ¬¿ µ±±´ ô·¶«®«Ù ÿÉÑÉ »µ·Ô ÿµ½«®¬­»©¿ §´°³·­ ô¬²»³»¦¿³¿ »¬»´°³±½ º± »½¿°­ ¿ ²· »®»© »© ­»³·¬»³±Í ò§»²®«±¶ ´«º·¬«¿»¾ ­·¸¬ º± ­»­°³·´¹ »®¿¸­ × ô»¼«¬·¬¿®¹ »­²»³³· ¸¬·É ò²»»¾ ­¿¸ ­·¸¬ §»²®«±¶ ¿ ¬¿¸É òèððî ²±·¬½ß »µ¿ °Ë Ì ¼²¿¬Í ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ®±º ¬®±°»® ´¿¾±´¹ ®«± «±§ ±¬ ¬²»­»®° ±¬ ®«±²±¸ ¼²¿ ô»¹»´·ª·®° §³ ­· ¬× ­»²Ñ ¬­»®¿»Ü »®±´¿¹²¿Þ ô»®¬²»Ý ´¿²±·¬¿²®»¬²× ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì ¼¿»Ø ¹²·¬¿²·¼®±±Ý ´¿¾±´Ù èðÍÌËÍÛÙÓ »¸¬ ¼²¿ ¬²»³¬®¿°»Ü ­¬½»¶±®Ð ´¿®¬²»Ý ô®±¬½»®·Ü ¿®°±¸Ý ¿¸½·Î ®Ü
 • 12. èð ßÌËÍÛÙÓ ²· »¬¿°·½·¬®¿° ±¬ ¼´®±© »¸¬ ²· »²±§® »ª » ±¬ ­»­«±Ø ­­»²·­«Þ ±¬ ­»¬¿®±°®±Ý ±¬ ­²±·¬¿¦·²¿¹®Ñ ¼»­¿Þ ¸¬·¿Ú ±¬ ­ÑÙÒ ±¬ ­²±·¬«¬·¬­²× ´¿²±·¬¿½«¼Û ±¬ ­¬²»³²®»ª±Ù ³±®º ¬¸¹·® ô®»¼´±¸»µ¿¬Í §®»ª» »ª´±ª²· ±¬ §¹»¬¿®¬Í ´¿¾±´Ù ¿ ¹²·¬¿´«³®±º ²¿¹»¾ »É ò³¿®¸­ß »®±´¿¹²¿Þ ²· §»²®«±¶ ¼»µ­¿¬·¬´«³ ¼²¿ ¹²·¬·½¨» »¸¬ ¼»©±´´±º ²±±Í ò²®±¾ ­¿© ²¹·¿°³¿Ý ³«·²²»´´·Ó ­²±·¬¿Ò ¼»¬·²Ë »¸Ìú ÌÍß×ÍÍ ô²±·¬¿¼²«±Ú ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ º± »ª·¬¿·¬·²· ¬²·±¶ ¿ ô÷èð ßÌËÍÛÙÓ ø èððî ²±·¬½ß »µ¿ °Ë ¼²¿¬Í ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ©±¸ ­· ­·¸¬ ¼²ß Ì Œò¬²»³°±´»ª»Ü ²· ­°·¸­®»²¬®¿Ð ´¿¾±´Ù ¹²·¼´·«Þ ¸¹«±®¸¬ ­· ¬¿¸¬ ô´¿±Ù ¬²»³°±´»ª»Ü ³«·²²»´´·Ó ¸¬è »¸¬ ²± ­«½±º ¿ ¸¬·© ­·¸¬ ¹²·ª»·¸½¿ ¼²¿ §¬·´·¾¿²·¿¬­«Í ´¿¬²»³²±®·ª²Û ­¼®¿©±¬ ­»»®Ì º± ­²±·´´·Ó ¹²·¬²¿´° §¾ 󸬮¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ­· ¬¿¸¬ ÙÜÓ ¸¬é »¸¬ »¾ ¼´«±© ²±·¬½ß »µ¿Ì ®«Ñ ô¼·¿­ × »­·®°®«­ §³ ±¬ ô§´­«±»²¿¬²±°Í ò»´°³·Ð ®¿²·Ó ò®Ó ô®±¬½»®·Ü §¬«°»Ü ôÝÓÒË ¼»µ­¿ Œá²±·¬½ß ­ù¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¾ ¼´«±© ¬¿¸© ±Í ò­´¿±Ù ¬²»³°±´»ª»Ü ³«·²²»´´·Ó »¸¬ ®±º ¼²¿ §¬®»ª±Ð ¬­²·¿¹¿ ¼»¼»»² ­· ¬¿¸© ­· ²±·¬½ß ¹²·µ¿Ì ¼²¿ °Ë ¹²·¼²¿¬Í ô¸¹«±²Û ¬±Ò ­· ¬«Ñ ¹²·µ¿»°Í ¼²¿ °Ë ¹²·¼²¿¬Í ¬­«¶ ¬¿¸¬ ¬´»º ­· ¬· ô®¿»Ç ­·¸¬ ®±º ¼²ß òèððî °Ë ¼²¿¬Í ®±º ®±º °« »·¬ ²·¿¹¿ »½²± ±¬ ³»»¸¿Î ´«¼¾ß ²»»¼«¶¿Ì ®Ü ô¿½·®ºß ®±¬½»®·Ü §¬«°»Ü ¼²¿ »´°³·Ð ®¿²·Ó ò®Ó ô¿·­ß ®±¬½»®·Ü §¬«°»Ü ÝÓÒË »¸¬ ¸¬·© ­¿© × ò»³·¬ »³¿­ »¸¬ ¼²«±®¿ ²±·¬°»½²±½ º± ­­»½±®° »¸¬ ²· ±­´¿ ­¿© èððî ®±º ²¹·¿°³¿Ý °Ë ¼²¿¬Í »¸Ì ò­®»¾³»³ ³¿»¬ ²»¬ »­±¸¬ º± »²± »¾ ±¬ ¼»²»°°¿¸ × ò·¶¼¿­¿®Ð ¿®¼²·ª¿Î ¼²¿ §¿´´«Ó ®Ü ô»»¶®»¸µ«Ó »®±¸­·Õ ®«± §¾ ¼»´ ô³¿»¬ ®»¾³»³ ²»¬ »³±­»©¿ ²¿ ¸¬·© ô¼®¿©®±º ²»µ¿¬ §´´¿½·¹»¬¿®¬­ ¹²·»¾ ©±² º± ­­»½±®° »¸¬ ²· ­¿© ÷ÌÍß×ÍÍø§¹±´±²¸½»Ì ¼²¿ ­»½²»·½Í ´¿®«¬´«½·®¹ß ®±º »¬«¬·¬­²× ·®Í ·®Í §¾ ¿·¼²× ­­±®½¿ ­»»®Ì ²±·´´·Ó ððï ¬²¿´° ±¬ ´¿±¹ ¿ ¸¬·© ô¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó  ¿»¼· ¼»ª·»½²±½ §¼¿»®´¿ »¸¬ ô»®±´¿¹²¿Þ ô³¿®¸­ß ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ ¬¿ èððî ´·®°ß ²×
 • 13. ²±·¬½¿ §³ ®±º »´¾·­²±°­»® ­¿© × ¬¿¸¬ »¦·´¿»® »³ »¼¿³ »Ø òþ¬· »µ¿¬ ¬±²²¿½ ×  ô¼·¿­ ¼²¿ ¼»·®½ ¬· ²»¸© ²»ª» ô»¹¿¬­ §®»ª» ¬¿ ¼²·³ §³ ¼»¸­«° ô»½²¿®»ª»­®»° ¼²¿ ²±·¬½·ª²±½ ô¸¬¹²»®¬­ ­·¸ ¸¬·© ô·¶·³¿©Í ò¼´®±© »¸¬ ­­±®½¿ »²±§®»ª» ¼²¿ »³ ¼»²»¸¬¹²»®¬­ ¼²¿ »³ ¼»¼·«¹ ô»³ ¼»®±¬²»³ ±¸© ô ­¿© »®»¸¬ ô¹²·³´»¸©®»ª± ±±¬ ¼»³»»­ ´´¿ ¬· ²»¸© ô¸¹«±¬ ¬±¹ ­»³·¬ ²»¸© ¼²ß ¼»¬¿»®½ §»¸¬ »ª¿© ¿ ¬¿¸©›¬½»¶±®Ð ²»»®Ù ¬¿»®Ù »¸Ì ¸¹«±®¸¬ ›°Ë ¼²¿¬Í ±¬ ­¿ ´´»© ­¿ ¬²¿´Ð ±¬ ®»ª± ´´¿ ¸¬«±Ç »¸¬ ±¬ ¬«± ¸½¿»® ±¬ ¼»²®«¬²« »²±¬­ ±² ¬º»´ »µ¼±¸Ù ¸­»²·Ü ¼²¿ ¿´¿©·´¬¿Þ ¼»¸­®«¸Õ ÷ÛÇßÉø ¬²»³®»©±°³Û ¸¬«±Ç ®±º »½²¿·´´ß ¼´®±É »¸Ì º± ­®±¬½»®·Ü ¬»»Ó ²¹·¿°³¿½ »¸¬ ¹²·°¿¸­ ²· »´±® ´¿¬±ª·° ¬«¾ ¬®±¸­ ¿ ¼»§¿´° »¸­ ô­¬²»³¬®¿°»¼ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ­«±·®¿ª ¸¬·© ¹²·¬¿²·¼®±±½ ±¬ ¬­«¹«ß ¼²¿ §´«Ö º± ­¸¬²±³ »¸¬ ²· ­®±¬¿²·¼®±±½ ¸¬·© ¹²·¬¿²·¼®±±½ ³±®Ú ò±¬ ¼»­±°°«­ »®»© §»¸¬ ¬¿¸© ¼»®»ª·´»¼ §»¸¬ ´´·¬ ­»±¬ ®·»¸¬ ²± ­¿© ¹²·µ®±© §¼±¾§®»ª» ¬¿¸¬ ¼»®«­²» ¼²¿ µ­¿¬ §´·¿¼ »¸¬ ¼»©±´´±º ²±·­·½»®° ¬­±³¬« ¸¬·© ô»¸Í ò²¹·¿°³¿½ »¸¬ º± ­§¿¼ §´®¿» »¸¬ ¹²·®«¼ ²±·¬¿²·¼®±±½ »®·¬²» »¸¬ ¼»®»»¬­ §®¬­«¼²· ÎØ »¸¬ ²· »½²»·®»°¨» ­Ž»¼¿½»¼ ®»¸ ®»ª± ±¸© ò®«»²»®°»®¬²Û ¹²«±Ç ­·¸¬ ®±º µ´¿© »µ¿½ º± »½»·° ­· ³¿»¬ ¿ ¹²·¹¿²¿Ó ò´»ª»´ ­¬±±®­­¿®¹ »¸¬ ±¬ ¼®¿©®±º ²±·­·ª »¸¬ »µ¿¬ ±¬ »¼·©¼´®±© ­®±¬¿²·¼®±±Ý èðßÌËÍÛÙÓ »¸¬ º± ¬­±³ ­« »ª¿¹ ±¸© ô®±¬¿²·¼®±±½ ­ù®»¸½¿»Ì ­Ž¹²·ª·Ô º± ¬®ß ½·³¿²§¼ ú ´«º®»»¸½ ô½·¬­·³·¬°± »¸¬ Œá»³·¬ ­¸¬²±³ ±©¬ ¬­«¶ ²· ¼´®±© »¸¬ ­­±®½¿ ´´¿ ®»²²¿³ »³¿­ »¸¬ ²· ¬· ¹²·¬­»º·²¿³ ¼²¿ ²±·­·ª »ª±¾¿ »¸¬ ¼®¿©®±º §®®¿½ ¼´«±© ±¸© ô­¿© ²±·¬­»«¯ »¸¬ ©±Ò òßÌËÍÛÙÓ º± ²±·¬¿¼²«±º ¼²¿ ²±·­·ª ´¿¾±´¹ »¸¬ ¼·¿´ ¬¿¸¬ ³¿»¬ »¸¬ ­¿© ­·¸Ì ò®»¹¹·¾ ©»®¹ ­»·¬·´·¾·­²±°­»® ®·»¸¬ ­¿ ²»°°¿¸ ­¹²·¸¬ »¼¿³ ó¼²·³ ÿÍÛÇ »¸¬ ²· ¬²»³±³ ±¬ ¬²»³±³ ¼²¿ ½·³¿²§¼ ±­
 • 14. Œò»¾±´¹ »¸¬ º± ­¬®¿° ¬²»®»ºº·¼ ²· ¼»¬°±¼¿ ¹²·»¾ »®»© ­»·®±¬­ ­­»½½«­ ¼²¿ ­»¹²¿¸½ ´¿½·¼¿® ®»¬¬»´­©»² §®»ª» ¸¹«±®¸¬ ©»²µ × »­«¿½»¾ ßÌËÍÛÙÓ ®±º §±¾ ®»°¿°­©»² ´¿«¬®·ª »¸¬ ¹²·»¾ §°°¿¸ ­¿© × ò§´µ½·«¯ ­»·¹»¬¿®¬­ ¬°¿¼¿ ±¬ ­®»»¬²«´±ª ´´¿ ¼»ª±³ ¼²¿ ­®»¾·®½­¾«­ ðððí ²¿¸¬ »®±³ ±¬ ´±±¬ ²±·¬¿½·²«³³±½ ¬²¿¬®±°³· ¬­±³ ¿ ±¬²· ¼»ª´±ª» ­·­¿¾ ¬­»¬ ¿ ²± ¼»­« ­¿© ¬¸¹«±¸¬ × ¬¿¸© ²× òº´»­§³ ®±º »­·®°®«­ ¿ ­¿ »³¿½ ¬× ò¬«±¾¿ ¬¸¹«±¸¬ ®»ª»² ­¿© ®»¬¬»´­©»² »¸¬ º± ²±·¬¿»®½ »¸Ì ò­»·¹±´±²¸½»¬ º± ¬­»¬¿´ »¸¬ ¹²·­« ³®±º¬¿´° ¬²»¹·´´»¬²· ô°®¿¸­ ¿ »¬¿»®½ ±¬ ²±·­­¿° ®»»¸­ ¿ º± ¬«± ²®±¾ ­¿© ÷¹®±ò½³²«´±¿²±·¬½¿»µ¿¬°«¼²¿¬­ò©©©ø »¬·­¾»© »¸Ì ò»´¾·­­±° ¸½¿»®¬«± ³«³·¨¿³ »¸¬ »µ¿³ ±¬ ©±¸ ²± ¹²·¬¿´°³»¬²±½ ¼²¿ ¹²·µ²·¸¬ »³ ¬°»µ ¬¿¸¬ ²±·¬­»«¯ »¸¬ ­¿© »½²»·¼«¿ ´¿¾±´¹ ¿ ±¬ ¿¬«­»¹³ º± »¹¿­­»³ »¸¬ ­­±®½¿ ¬»¹ ±¬ ´±±¬ ¿ ­¿ ¿·¼»³ ©»² ¹²·­Ë ò¹²·¸­·´»® ­¿© ³»¸¬ ¹²·¬®±°°«­ ¼²¿ ­¼»»² ²¹·­»¼ ­«±·®¿ª ²± «®«Ù ¼²¿ ±±¬²±Ó ¸¬·© ¹²·¬¿²·¼®±±Ý ò»­·¬®»°¨» §³ ²»»¾ ­§¿©´¿ ­¿¸ ¬®±°°«­ ²±·¬¿½·²«³³±Ý Œò¬· ¸¬®±© ­¿© ¬²»°­ »³·¬ »¸¬ ´»»º × ô­¬´«­»® ­¬· ¸¬·© »³¿½ ²¹·¿°³¿½ ßÌËÍÛÙÓ ­¿ ©±Ò ò­®»¬­±° »¸¬ º± »²± ®±º ¬¸¹·® ®«±´±½ ¼«³ »¸¬ ¬»­ ±¬ ¹²·§®¬ ­®«±¸ îï ¬­±³´¿ ¬²»°­ »© »®»¸© ®»¾³»³»® §´¬½²·¬­·¼ × ò¬¸¹·® ¬»­ »®»© ­²¹·­»¼ ´´¿ ²· »½¿°­ º± ¸½²· ½·¾«½ §®»ª» ¬¿¸¬ ¼»®«­²» ¬­·²±·¬½»º®»° ¿ ¹²·»¾ ±±¬²±Ó ò»³ ®±º µ­¿¬ ´´·¸°« ²¿ ®»ª»² ­¿© ­®»²²¿¾ ¼²¿ ­¬®·¸­ó¬ ô­®»¬­±° ¹²·²¹·­»¼ ®±º ´·± ¬¸¹·²¼·³ »¸¬ ¹²·²®«¾ ô±±¬²±Ó º± ²±·¬½»®·¼ »¸¬ ¸¬· ò²»¬¬·®©»® ¼²¿ ²»¬¬·®©»® ¼²¿ ²»¬¬·®©»® §´»²·«²»¹ ­¿© ¬× ò²»¬¬·®© ®»ª»² ­¿© ¹²·¸¬§®»ª» ®±º ¬°·®½­ »¸Ì ò¹²·­·¬®»ª¼¿ ²· ¼»­« ­³®»¬ §®»ª» ¼²¿ ²»®¼´·¸½ ô­¬¿³®±º ô­®»°«­ ô§°±½ ô»²±¬ ô®»½«¼±®° ô²±·¬¿½±´ ô­´»¼±³ ô»¦·­ ô¹²·¼¿®¹ ô´»»º ôµ±±´ ô­»³«¬­±½ ô­®«±´±½ ô­¬²±º ô»½²»«¯»­ ô»´§¬­ ²± ¹²·³®±¬­ ²·¿®¾ º± ­»·®»­ ­¿© »®»¸Ì ò³´·º ßÌËÍÛÙÓ ¼²¿ ­®»²²¿¾ ô­®»¬­±° »¸¬ ²± ²±·­­»®°³· ­¬· ¼·¿´ ¸½·¸© ô­¬°»½²±½ ¬²¿·´´·®¾ »¬¿»®½ ±¬ ­´´·µ­ ¬²»®»¸²· ®·»¸¬ ¼»¼´±º²« §»¸¬ ­¿ ¼®¿¦·© »­»¸¬ ®±º º´»­¬· ¬·³·´ ±¬ ¼»­¿»½ ®»ª»² §¬·ª·¬¿»®½ ¼²ß ò»½»·°®»¬­¿³ ­·¸ »¬¿»®½ ±¬ ²±·¬¿®·°­²· ²¿ »¾ ²¿½ ±±¬ ®»¬¿© º± °±®¼ »´°³·­ ¿ ô¬»±° ¿ ®±º ¬¿¸¬ ¼·¿­ ­· ¬× ›¬­»¾ »¸¬ ³®±º®»° ±¬ §®¬²«±½ ¼²¿ »¬¿¬­ §®»ª» ®±º ²±·¬·¬»°³±½ §¸¬´¿»¸ ¿ ­¿© »®»¸¬ ±Í ò§®¬²«±½ ®± »¬¿¬­ »²± ²· ¼»²»°°¿¸ ¬¿¸© ²± ¼»­¿¾ ­»·¹»¬¿®¬­ ®·»¸¬ »¬¿½·´°»® ¼²¿ »´¿½­°« ±¬ »²±§®»ª» ²· ²±·¬¿®·°­²· »µ±ª²· ±¬ ¼»¬¿´«½®·½ §´´¿¾±´¹ ­¿© ­·¸Ì ò­·­¿¾ §¿¼ó±¬ó§¿¼ ¿ ²± ­¬²»³°±´»ª»¼ ¼²¿ ­¬²»³»ª»·¸½¿ ´´¿ ¹²·¬¸¹·´¸¹·¸ ô®»¬¬»´­©»Ò ßÌËÍÛÙÓ ¹²·¬·½¨» ¼²¿ »³±­»©¿ ²¿ ¼¿¸ ±­´¿ »É ò­·­¿¾ ®¿´«·¹»® ¿ ²± ­®±¬¿²·¼®±±Ý ßÌËÍÛÙÓ »¸¬ ± ¼»¬¿½·²«³³±½ ­¿© ­·¸¬ º± ´´ß ò²¹·­»¼ ¬®·¸­ó¬ ô®»²²¿¾ ±³±®° ³´·º ¿ ±¬ ô­®»¬­±° ±¬ ô»¬·­¾»© ¼»¬¿½·¼»¼ ¿ ±¬ ­»®«¸½±®¾ ³±®º ô¼»°±´»ª»¼ »®»© ­²±·¬¿½·²«³³±Ý ¼»¦·¼®¿¼²¿¬Í º± »­«±¸ »®±¬­ ¿ ô³¿®¸­ß »®±´¿¹²¿Þ ²· ô§´´¿®¬²»Ý ò­²±·¹»® ­«±·®¿ª ²· ­³¿»¬ ®·»¸¬ ¼²¿ ³»¸¬ ¼»¬¿ª·¬±³ ¼²¿ ¼»²»¸¬¹²»®¬­ ¼²¿ ­®±¬¿²·¼®±±½ ´¿²±·¬¿²®»¬²· ¼²¿ ´¿²±·¬¿² ¿ §²¿³ ¸¬·© »µ±°­ »¸ ô¹²·½²»®»º²±½»´»¬ ¸¹«±®¸Ì ò³»¼²¿¬ ²· µ®±© ¬·²« »¾±´¹ »´±¸© »¸¬ »µ¿³ ±¬ ô²±·­·ª §³ ¼»°¿¸­ »Ø ¹²·´·»½ ±² ¼¿¸ ¬²»½®»° ððï ¬¿¸¬ »¦·´¿»® »³ »¼¿³ »Ø ò²±·¬½¿²· ¼²¿
 • 15. »ª±´ º± ­¬±´ ¼²¿ ­¬±´ ¸¬·É ò¼´®±© »¸¬ ¼»ª±³ ­¿¸ ±¸© ­­»²·´±Ø ­·Ø›§´²Ñ ¼²¿ »²Ñ »¸¬ ®±Ú ò¬®±°»® ´¿·¬²»¼·ª» ²¿ ­· ­·¸Ì ò¼»­¿½©±¸­ ´´¿ ­· §®¬²«±½ §®»ª»ñ»¬¿¬­ §®»ª» ²· ­³¿»¬ »¸¬ ¼²¿ ¼»¬¬·³³±½ »­±¸¬ ¼²¿ »²±¼ ­²±·¬¿¬²¿´° »¸¬ ô­°« ¼²¿¬­ º± ­®»¾³«² »¸¬ ô­®»¼´±¸»µ¿¬­ ­«±·®¿ª ¸¬·© ­°·¸­®»²¬®¿° »¸Ì ò­·¸¬ ±¬²· »²±¹ §´´¿«¬½¿ ­¿¸ ¬¿¸© »¾·®½­»¼ §´«®¬ ²¿½ ¹²·¸¬±² ¸¹«±¸¬ ²»ª» ô¼»²»°°¿¸ ­¿¸ ¬¿¸¬ ´´¿ ®»¸¬»¹±¬ ¬«° ±¬ ¬°³»¬¬¿ »´¾³«¸ ¿ ­· ¸¹«±®¸¬ °·´º ²±±­ ´´·© «±§ ¬¿¸¬ ­¬®±°»® »¸Ì ò¬»²¿´° ­·¸¬ º± ­­»²­«±·½­²±½ »¸¬ ¼»¸½«±¬ ô¼´»¸ °Ë ¼²¿¬Í §®»ª» ô¼»¬¿»®½ §¿´° §®»ª» ô²»¬¬·®© ³»±° §®»ª» ô¼»¬²¿´° »»®¬ §®»ªÛ ò¹²·²²·¹»¾ ¿ §´²± ­· ­·¸¬ ô­²±·¬¿®»²»¹ ¼²¿ ­®¿»§ ®»ª± ¼»®»¾³»³»® »¾ ´´·© ¬¿¸¬ ¬½»¶±®° ­­»²­«±·½­²±½ »²± »´¾¿¬¬»¹®±º²« ²¿ ²»»¾ ­¿¸ èð ßÌËÍÛÙÓ ½¬» ­ÓÎÌ ô»­®«±Ý »½²¿ª¼ß ô¿¹±Ç ·®Í ·®Í ô­ÒÍÜ ­¿ ­»­®«±½ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ­«±·®¿ª ¸¹«±®¸¬ ßÌËÍÛÙÓ ¹²·¼®¿©®±º ­»ª´»­³»¸¬ ­®»¸½¿»¬ ®±·²»­ »­»¸Ì ¼²ß ò¬²»³¹»­ §®»ª» ±¬ ¬«± ¸½¿»® ±¬ ³»¸¬ ¹²·®·°­²· ô­®±¬¿²·¼®±±½ ßÌËÍÛÙÓ ´¿²±·¬¿²®»¬²× ¼²¿ ´¿²±·¬¿Ò ®«± ±¬ »¹¿­­»³ »¸¬ µ±±¬ ­»»¬±ª»¼ ¼²¿ ô­®»¸½¿»¬ ®±·²»­ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì ô±­´ß ò»ª±´ ¼²¿ »½¿»° º± ³´¿¾ ¹²·¸¬±±­ ¿ ¹²·®¾ ±¬ ²±·­­·³ ´¿·½»°­ §®»ª ¿ ²± ¿·¼²× ­­±®½¿ ­¿®¬¿Ç ¼¿Ð ²± ¬²»© ­·¶·³¿©Í ¼»®»ª»® ®«Ñ ò¼»²·±¶ ¬­«¶ »®»¸©§®»ª» ³±®º »´°±»° ¼²¿ §´·³¿º ÔÑß »®·¬²» »¸Ì ò¼»¬¿°·½·¬®¿° »º·´ ²· ¹²·¼²¿¬­ ®»¸ ®± ­·¸ ¬¿¸© ®»¬¬¿³ ±² ô¹²·»¾ ²¿³«¸ §®»ª» »ª·¬¿·¬·²· ´¿²»³±²»¸° ­·¸¬ ®±Ú ò¼»¬¿»®½ ­¿© »ª¿© ÝÓÒË óÔÑß ¼»¦·´¿­®»ª·²« »²± ¿ ôéð ÑÍËÍ ¹²·®«¼ ¼»²»°°¿¸ ¬· »µ·Ô ò¹·¾ §®»ª »³¿½»¾ èð ßÌËÍÛÙÓ »³·¬ º± »½¿°­ ¬®±¸­ §®»ª ¿ ²· ô­¹²·­­»´Þ ­ù·¶«®«Ù ¸¬·É
 • 16. ò­»¬¿¬­ ­«±·®¿ª ¬¿ ­¿®¬¿§¼¿Ð ¹²·¬½«¼²±½ ®±º ­·¶·³¿©Í ¼²¿ ­®±¬¿²·¼®±±½ »¬¿¬­ ßÌËÍÛÙÓ ¿· ¼»Ð ¸­·®¿Ø ¿·¬¿¸Þ ´«µ«Ó ¸¬·© ²±·¬¿²·¼®±±½ »´± ¸© »¸¬ º± »¹®¿¸½ ²· ­¿© ò¸¬»»Ð ¿§¼·Ê ¿¸¿Ó ¿²²¹·Ê ¼»Ê »ò· ¬­«®¬ ¬²»®¿° ­¬· ²·¸¬·© ßÌËÍÛÙÓ º± ²±·¬¿²·¼®±±½ »ª·¬¿®¬­·²·³¼¿ ²¿»´«½®»¸ »¸¬ ±¬ µ±±¬ ò­²±·¬¿®»²»¹ »®«¬«º ®±º §¬»·½±­ ®»¬¬»¾ ¿ ®±º µ®±© ±¬ ¼»¹¼»´° ¼²¿ ­®»·®®¿¾ ´´¿ ¼»°°±®¼ ­»·¬·²«³³±½ ´´¿ ³±®º »´°±»° ô¹²±´¿ ¼»µ´¿© §»¸¬ ­ß ò­­»½±®° ¬²»³°±´»ª»¼ »¸¬ º± ¬®¿° ´¿®¹»¬²· ²¿ »®¿ §»¸¬ ¬¿¸¬ »¸ ¹²·´»»º »¸¬ ³»¸¬ ²· ¼»¾·¾³· ¼²¿ ¼»¬½»´¹»² §´®»¬¬« ²»»¾ »ª¿¸ ¸½·¸© ­»·¬·²«³³±½ ¸¹«±®¸¬ ¼»µ´¿© ±­´¿ ­·¶·³¿©Í ò§®¬²«±½ »¸¬ º± ²»¦·¬·½ »ª·¬½¿±®° ¿ ¼²¿ §¹±´±½» »´¾¿²·¿¬­«­ ¿ ¹²·¬¿»®½ ­¼®¿©±¬ »®¿ ­»´±® ®·»¸¬ ¬¿¸© ¼²¿ »®¿ ¬¸¹·® ®·»¸¬ ¬¿¸© º± »®¿©¿ »¾ ¼²¿ °« »µ¿© ¼¿°¿§®«Í ¼¿°¿§¹¿®Ð ¼¿°«²¸­·Ê ²¿¼±±­ «¸¼¿Ó ¸¿¬¿¶±§¼¿Í ·³¿©Í ·³¿©Í ®¿µ·¸­¿Õ ¸­»²·Ü ·³¿©Í ·³¿©Í ·³¿©Í Ä ±¬ »´°±»° ¼»¹®« ­·¶·³¿©Í ô­²»¦·¬·½ ¬²»«´ºº¿ »¸¬ ±¬ ô­®»°»»µ°±¸­ ±¬ ­®»´´«° ©¿¸­µ½·® ³±®º ô¼»²»°°¿¸ ­¿®¬¿§¼¿Ð »®»¸© ­»·¬·½ »¸¬ ²× ò­·¶·³¿©Í ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ¼»©±´´±º ¼²¿ ¼»®»¸¬¿¹ ¸½·¸© ­»­­¿³ »¸¬ ±¬ ¼»²·¿´°¨» ­¿© »´¿½­ »¹®¿´ ²· »²±¼ ¹²·»¾ ­· ­²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ »¸¬ §¸© ¼²¿ ÍÙÜÓ ²± ­·­¿¸°³Û ò­¿®¬¿§¼¿Ð »­»¸¬ ¸¹«±®¸¬ ½·´¾«° ´¿®»²»¹ »¸¬ ±¬ ¼»¬¿½·²«³³±½ §´·­¿» ¼´«±½ ÍÙÜÓ »¸¬ ²± ¹²·¬¿½±ª¼¿ ¼²¿ ²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ º± ­»ª·¬½»¶¾± ±©¬ ­Ž²¹·¿°³¿½ ²±·¬½ß »µ¿Ì °Ë ¼²¿¬Í ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ò»¹¿­­»³ ®·»¸¬ §»ª²±½ ­®»¾³»³ §¬´«½¿º ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ ô­­»½±®° ­·¸¬ ¸¹«±®¸¬ ¼²ß ò­²±·¬·¼²±½ ½·³±²±½»ó±·½±­ ®·»¸¬ »ª±®°³· ±¬ ­²±·¬«´±­ »´¾¿·ª »¬¿½·¼²· ±­´¿ ¬«¾ »½¿º ­»·¬·²«³³±½ »¸¬ ¬¿¸¬ ­³»´¾±®° »¸¬ ±¬ ¹²·®¿»¸ ½·¬»¸¬¿°³§­ ¿ »ª¿¹ §´²± ¬±² §»¸¬ ô­¬½·®¬­·¼ ¼²¿ ­»¹¿´´·ª ­­±®½¿ ­»·¬·²«³³±½ »¸¬ ±¬ ¬«± ¹²·¸½¿»® ¼²¿ ô­·¸­·Î ¼²¿ ·¶·³¿©Í ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ §¾ ¼»Ô ò´·±Í ²¿·¼²× ²· ¿®¬¿§¼¿Ð ¼²·¸»¾ ²±·¬¿®·°­²· »¸¬ ­· ¸½®¿³ ¬´¿Í ­Ž·¸¼²¿Ù ¿³¬¿¸¿Ó ò²±·¬«´±­ »¸¬ ­¿ ¬½¿ ²¿½ º´»­¬· §¬·²«³³±½ »¸¬ ¸½·¸© ®±º ô­»«­­· ½·º·½»°­ §¬·²«³³±½ »¸¬ ±¬ ­­±®½¿ ­»µ¿¬ ¬¿¸¬ ¬±±º ²± ­»¸½®¿³ »®¿ ¿®¬¿§¼¿Ð
 • 17. The MGESUTA Standardized Global Strategy
 • 18. å»®«¬½«®¬­ »¬·­ ðòî ¾»© »¸¬ ¸¬·© ¼»¬¿·½±­­¿ §´´¿³®±² »®¿ ¸½·¸© ¬«±§¿´ ¬²»¬²±½ §´¼²»·®º ®»­« ²± ­«½±º ¸¬·© »®«¬½«®¬­ ¼²¿ §¬·´¿²±·¬½²«º »¸¬ º± §²¿³ ®±º ÷µ²¿Î»¹¿Ðø §¬·®±¸¬«¿ ¬²»·½·ºº«­ ¼»²·¿¹ ®± ¼»¨»¼²· §´´«º ­¿© ï §¿¼ ³±®º ô»¬·­ »¸Ì ò­³®»¬ »²·¹²» ¸½®¿»­ ²· »¬·­ »®«¬¿³ §´»ª·¬¿´»® ¿ »¾ ±¬ ¼»®»¼·­²±½ »¾ ¼´«±½ ²±·¬¿¬²»³»´°³· »¸¬ ô²·¿³±¼ ¸­»®º ¿ ²± ¼»¬­±¸ ­¿© »¬·­ ¹®±ò½³²«´±¿²±·¬½¿»µ¿¬°«¼²¿¬­ » ¸¬ ¸¹«±¸¬´ß
 • 19. ò¼»¸­·´¾«° »®»© ¬¿¸¬ ­»·®±¬­ ëï »¸¬ º± ­¬²»³³±½ é º± ´¿¬±¬ ¿ ¼»ª·»½»® ­»»®¬ ²± ­»·®±¬­ »¸Ì ò­®±¬·­·ª íì §¾ ¼»­« ­¿© »®«¬¿»º ¬¿¸½ »²·´²Ñ »¸Ì ò­»»®¬ ìðë ôêêôï º± ´¿¬±¬ ¿ ¼»¼®±½»® ³»¬­§­ ¹²·¬®±°»® »²·´²Ñ ò­®»¾·®½­¾«­ ¼»®»¬­·¹»® ïéìï º± ¬«± »´°±»° éîë §¾ ¼¿»® ­¿© ®»¬¬»´­©»² ®»¾³»¬°»Í ì ¸¬ ¼²¿ í ò­®»¾·®½­¾«­ ¼»®»¬­·¹»® ìççî º± ´¿¬±¬ »¸¬ º± ¬«± »´°±»° ìèðï §¾ ¼¿»® ­¿© èððî ®»¾±¬½Ñ ëï ¼»¬¿¼ ¼® ¸¬ ®»¬¬»´­©»Ò ßÌËÍÛÙÓ ò®»¾³«² ´¿¬±¬ »¸¬ º± íñï ²¿¸¬ »®±³ §¾ ¼¿»® ­¿© ®»¬¬»´­©»² »¸Ì ô»¹¿®»ª¿ ²¿ ²Ñ ¼® ò­®»­« ëïðí º± ®»¾³«² ²±·¬°·®½­¾«­ ´¿¬±¬ ¿ ¼¿¸ ®»¬¬»´­©»² »¸¬ º± »«­­· ¬­¿´ »¸¬ ¼²¿ ­®»­« çï º± ²±·¬°·®½­¾«­ ¿ ¼¿¸ ®»¬¬»´­©»² »¸¬ º± »«­­· ¬­®·º »¸Ì ò§¿¼ ®»° §®·«¯²» ëòð ¼²¿ §¿¼ ®»° ­²±·¬°·®½­¾«­ îï ¼¿¸ »¹¿®»ª¿ ²¿ ²± »¬·­¾»© »¸Ì ò¼´®±© »¸¬ ¼²«±®¿ ³±®º ­®»¾·®½­¾«­ ±¬ ¬²»­ ­¿© ®»¬¬»´­©»² º± ­»«­­×
 • 20. ¼²¿´­× ²¿³¿¼²ß
 • 21. ïî òðìî æ ÜÛÙÜÛÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ òîðê æÜÛÌÒßÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ òçíïôîî æ ÌÒËÑÝ ÐË ÜÒßÌÍ ÔßÌÑÌ ÍÜÒßÔÍ× ÒßÓßÜÒß ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 22. îî ò²±·¬·¾·¸²· §²¿ ¬«±¸¬·© ¬· ±¼ ±¬ ¹²·¼·½»¼ ¬­«¶ §¾ »­«¿½ »´¾±² ¿ ¸½«­ ±¬ »¬«¾·®¬²±½ ¼´«±½ × ¬¿¸¬ »ª»·´»¾ ¬ù²¼´«±½ × ®»¬¬»´­©»² ßÌËÍÛÙÓ »¸¬ ²· ­»²·´¼¿»¸ »¼¿³ ¬¿¸¬ ©¿­ × ²»¸© ®»¬¿Ô ò¬²»ª» Œ°Ë ¼²¿¬Í »¸¬ ®±º ©±´´±º ±¬ ­°» ¬­ ¹²·²·¿´°¨» ³¿®¹±®° »¸ ¬ »ª¿¹ ±­´¿ ¼²¿ ³»¸¬ ±¬ ­´¿·®»¬¿³ »¸¬ ´´¿ ¼»¬«¾·®¬­·¼ ±­´¿ × ò²¹·¿°³¿½ ßÌËÍÛÙÓ ¬«±¾¿ ²·¿´°¨» ±¬ §¬·²«¬®±°°± ²¿ ¬±¹ × »®»¸© ²±·¬¿½«¼Û º± »¬¿®± ¬½»®·Ü ²· ­»¸½¿»¬ ­¬®±°­ ­´±±¸½­ ´´¿ º± ¹²·¬»»³ ¬²»¹®« ¼»´´¿½ ¼¿¸ ­ ¬®±°Í º± ®±¬½»®·Ü ¬²¿¬­·­­ß »¸Ì ô§¿¼ ¹²·©±´´±º »¸Ì ò­§¿¼ í ²· ­¿»®¿ ´´¿ ®»ª±½ ¬±² ¼´«±½ × ©±¸­ ²¿³ »²± ¿ ­¿© ¬· »½²·­ ¼²¿ ­»¹»´´±½ ¼²¿ ­´±±¸½­ º± ­¬±´ »®»© »®»¸¬ ®·¿´Þ ¬®±Ð ²· ²»ªÛ ò®·¿´Þ ¬®±Ð §´²± ²· µ®±© ± ¬ ¼»¼·½»¼ ô­¬²·¿®¬­²±½ »³· ¬ ±¬ »«¼ ¬«¾ ¼²¿´­× »®·¬²Û ²· ¬· ±¼ ±¬ ¼»¬²¿© »Ø ò¬½»¶±®° »¸¬ º± ¬®¿° »¾ ±¬ ¼»¬­»®»¬²· §®»ª ­¿© ±¸© ²±·¬¿½«¼Û º± ®±¬½»®·Ü »¸Ì ¬»³ × ²»¸Ì ò¬­±½ º± »»® º ­¹²·´¼»»­ ¹²·¼·ª±®° §¾ ¼»¬®±°°«­ »¾ ¼´«±© ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ¬¿¸¬ ¹²·¬¿¬­ ®»¬¬»´ ¿ ¼»«­­· ±­´¿ »¸­ ¼²¿ ­« ¸¬·© ®»²¬®¿° ±¬ ¬­»®»¬²· ¼»­­»®°¨» §´»¬¿·¼»³³· »¸­ ô®·¿´Þ ¬®±Ð ²· ô¬­»®±º º± ®±¬¿ª®»­²±½ »¸¬ ±¬ ²¹·¿°³¿½ »¸¬ ¬«±¾¿ ¼»²·¿´°¨» × ®»¬ºß ò§¬·¬²¿«¯ »¸¬ ²¿¸ ¬ ¬²»ª» ¸½¿» º± §¬·´¿«¯ »¸ ¬ ²± ¹²·µ®±© »®±³ ­¿© × °« ¼²¿¬­ »¸¬ ®±º ¼²¿ ²±·¬¿¬²¿´° ®±º §´´¿·¬·²· ¬²»³¬·³³±½ §²¿ ¹²·ª·¹ ¬±² ®±º ²±­¿»® »¸¬ ­¿© ¬¿¸¬ ¼²¿ »²±´¿ ­·¸¬ ´´¿ ±¼ ±¬ »´¾¿ »¾ ¼´«±© × º· ¼²·³ §³ ²· ®¿» º ¼¿¸ × ´´·¬Í ò¼»¸½¿±®°°¿ × ®»ª»®»¸© »­²±°­»® »¸¬ ¬«±¾¿ ¼»­·®°®«­ ­¿© × ¬½»¶±®° ­·¸¬ º± ²±·¬½«¼±®¬²· º»·®¾ ¿ »ª¿¹ ¼²¿ ­²±·¬«¬·¬­²× »¬¿ª·®° º± ­¼¿»¸ ô»´°±»° ¹²·¬»»³ ¼»¬®¿ ¬­ × ò¬½»¶±®° »¸¬ ±¬²· ¼²·³ §³ ¬«° × ²»¸Ì ò¬±´ ¿ »³ ¼»®·°­²· »½²»¬²»­ ¬¿¸¬ ¼²¿ Œ»²±´¿ ´´¿ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ¼»¬®¿ ¬­ ·®Í ·®Í ô»½²»¬²»­ ¬²¿¬®±°³· §®»ª ¿ »³ ¼´±¬ »¸­ ¼²¿ ¬½»¶±®° »¸ ¬ ¬«±¾¿ ¼»²·¿´°¨» ¼²¿ »®±´¿¹²¿Þ ³±®º ¼»´´¿½ ¿¸½·Î ò®Ü §¿¼ »²± ²»¸Ì ò¹²·±¼ ­· »¸­ µ®±© ¬²¿·´´·®¾ ¿ ¬¿¸© ¼»¦·´¿»® × ô·¬¿¸¿©«Ù ²· µ®±© ­ù·²¿¬«¸Þ ¿¬·ª¿Í ¹²·²±·¬²»³ §´´¿·½»°­» ­®»¬¬»´­©»² »¸ ¬ ©¿­ × ´·¬²« ¬«¾ ô¬½»¶±®° »¸¬ ¼»®±²¹· × ±Í ô­­»²·­«Þ §³ ²· §­«¾ ­¿© × ®»ª±»®±Ó ò®·¿´Þ ¬®±Ð ²· »´¾·­­±° ´´¿ ¬¿ ­¿© ¬· ®»¸¬»¸© ¬¸¹«±¸¬ × ôèð ßÌËÍÛÙÓ ¬«±¾¿ »¹¿­­»³ »¸¬ ¼»ª·»½»® × ²»¸© ô¬­®·Ú ò¼»²²¿´°»®° ´´¿ ­¿© ¹²·¸¬§®»ª» º· ­¿ »½¿´° ²· ´´» º ¹²·¸¬§®»ª» ¼²¿ ô¸½«³ ¹²·¸¬±² ¼·¼ × ¹²·µ¿»°­ §´µ²¿®Ú ò ¬½»¶±®° ­·¸¬ ®± º µ®±© ±¬ »½²»·®»°¨» ´«º·¬«¿»¾ ¿ ­¿© ¬× ßÇÜ×ßÊ ÖßÕÒßÐ ÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 23. íî ÊÌ ó ²¿¸­®¿¼®±±Ü ¬¿ ¿§¼·¿Ê ¶¿µ²¿Ð §¾ ¹²·º»·®Þ ­§¿¼ ±©¬ ®±º ¼»·®®¿½ ­©»Ò Œèð ßÌ ÍÛÙӍ ²»ª·¹ ­¿¸ ±·¼¿® ¿·¼²× ´´ß ö Ë ÍÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 24. ìî ®·¿´Þ ¬®±Ð ô¬²»³¬®¿°»Ü ¬­»®±Ú ³±®Ú ®»¬¬»Ô ÍÌÒÛÓÛÍÎÑÜÒÛ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 25. ëî ®·¿´Þ ¬®±Ð ô¬²»³¬®¿°»Ü ²±·¬¿½«¼Û ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 26. êî ò®·¿´Þ ¬®±Ð ôÜòÉò òß ô ò¹²Ûò¬­­ß Ð ô­¿Ü ½·²¿Ó ò®Ó ´ ò±¿Î ®»¼²·ª¿Î ò®Ó ´ ò±¿Î «¶²¿Ó ò­®Ó ´ ò¿§¼·¿Ê ¶¿®»»Ò ò®Ó ´ ò¿®¼²»Õ ¿¼²¿²¿µ»ª·Ê ´¿°·½²·®Ð ô ®¿³«Õ §¿¶·Ê ò®Ó ´ ò»¹»´´±Ý ½·²¸½»¬§´±Ð ®¿µ¼»¾³ß òÎ òÞ ò®Ü ´ ô´¿°·½²·®Ðô ¿³®¿¸Í ´¿°¬Ëò®Ó ´ ò­¬®±°Í ®±¬½»®·Ü ò¬­­ß ô ¬»»¶²¿Î ò®Ó ´ ®·¿´Þ ¬®±Ð ô²±·¬¿®¬­·²·³¼ß ®¿¾±½·Ò ú ²¿³¿¼²ß ô²±·¬¿½«¼Û ®±¬½»®·Ü ô ®¿³«Õ «­¿Þ ò®Ó ´ ò¬°»Ü ¬­»®±Ú ô®»½·ºº± °³¿Ý ô»­±Õ ¿·®«Õ ò®Ó ´ ò¬°»Ü ¬­»®±Ú ô®»½·ººÑ »¹²¿Î ô¿®¸­·ÓòÍòÍò®Ó ´ ò¬°»Ü ¬­»®±Ú ôÑÚÜ ô¿²»¨¿Í ò®Ó ´ ò®·¿´Þ ¬®±Ð ô²¿¼¿Í ²¿Ê ô»´½®·Ý ®»¬®¿«¯¼¿»Ø ­¬­»®±Ú º± ®±¬¿ª®»­²±Ýô òÍò ò× ô ¿´¿ÕòÒ ò­®Ó Ú ´ ÍÎÛÒÌÎßÐ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 27. éî ò­¬²¿´° »¸¬ º± »®¿½ »µ¿¬ ±¬ §¬·´·¾·­²±°­»® ²»µ¿¬ ­¿¸ ²»¼®¿© ´»¬­±Ø ¼²¿ §²¿¬±Þ º± ÜÑØ ó »¹»´´±½ ÓÎÒÖ èî ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ´¿³®·Ò éî ¿³¿®¿¸½¿®¿Ù ô´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ò¬ª±Ù êî ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ´»¼±Ó ò¬ª±Ù ëî ®«°¿®¸¬±®Ð ô´±±¸½Íò½»Íò®Íò¬ª±Ù ìî ½·²¸½»¬§´±Ð ò ¬ª±Ù ®¿µ¼»¾³ß òÎòÞ ò®Ü íî ¿®«°²¿¸±Ó ô´±±¸½Íò½»Íò®Íò¬ª±Ù îî ³«·¼»³ «¹´»Ì ±¼¼¿Ø ô´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ò¬ª±Ù ïî ¬«±Ó¬®±Ð ô´±±¸½Í ò½»Í ò®Íò¬ª±Ù ðî ××óò±² ¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ çï ·¬­¿¾«¸¬¿Þ ô´±±¸½Í ò½»Í ò®Íò¬ª±Ù èï ´±±¸½Í ÍÓÜÙ éï »²·´´±±¸½Í ´±±¸½Í ò½»Í ò®Íò¬ª±Ù êï ¬«½·´¿Ý ô´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ò¬ª±Ù ëï ò±­´¿ ­´±±¸½­ ®»¸¬± ´´¿ §¾ ¼»©±´´±º ­¿© ­·¸¬ ô»»®¬ »²± ­¬²»¼«¬­ »²± º± ¬°»½²±½ »¸¬ ¬±¹ »© »®»¸ ³±®º ó ¿§¿´¿§¼·Ê ¿´¹²¿Þ ¿®¼²·ª¿Î ò¬ª±Ù ìï ³«·¼»Ó ´·³¿ ±¼¼¿Ø ô´±±¸½Íò½»Íò®Íò¬ª±Ù Ì íï ³«·¼»Ó ·¼²·Ø ±¼¼¿Ø ô´±±¸½Íò½»Íò®Íò¬ª±Ù îï ²¿¬«´¹²¿Ó ô´±±¸½Íò½»Íò®Íò¬ª±Ù ïï »¹»´´±½ ò¬ª±Ù »®±¹¿Ì ðï ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ´»³®¿Ý ç ¿®«°²¿¸±Ó ô´±±¸½Í ­Ž§®¿Óò¬Í è ®«°·²¿´»Ü ô´±±¸½Íò½»Íò®Íò¬ª±Ù é ³®¿ º§®·¿Ü ô´±±¸½Íò½»Íò®Í ò¬ª±Ù ê ¬¿¸¹·´¹²«Ö ô´±±¸½Íò½»Íò®Í ò¬ª±Ù ë ´±±¸½Íò½»Íò®Í ­´®·Ù ò¬ª±Ù ì ¿§¿´¿§¼·Ê ¿®¼²»Õ ¿¼²¿²¿µ»ª·Ê í ¹²¿¸½¿¹²¿Î ´±±¸½Íò½»Íò®Íò¬ª±Ù î ´±±¸½Í ³«·¼»Ó ¸­·´¹²Û ¶¿®³¿Õ ï ÍÎÛÒÌÎßÐ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 28. ß×ÜÒ× ¸­»¼¿®Ð¿®¸¼²ß
 • 29. çî òÝÓØÙ ±¬ §´¬½»®·¼ »­«¿½ »¸¬ ¼»¬®±°°«­ §´¬²»¼²»°»¼²· ­®»»¬²«´±ª ®«Ñ ò¸­»¼¿®Ð ¿®¸¼²ßñ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì º± ©»·ª®«° ²· ¬±² »®»© ¸½·¸© ­»²±¦ ®»¸¬± ²· ­¹²·´°¿­ñ­»»® ¬ ÷­¸µ¿´ éø ðððôððôé ¼»¬²¿´° ÷ÝÓØÙø ²±·¬¿®±°®±Ý ´¿°·½²«Ó ¼¿¾¿®»¼§Ø ®»¬¿»®Ù 滬±Ò ðððôððôî óÜÛÙÜÛÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ òÑÒ ÔßÌÑÌ ëêìôêíôï óÜÛÌÒßÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ òÑÒ ÔßÌÑÌ çîçôìí óÌÒËÑÝ ÐË ÜÒß Í ÔßÌÑÌ Ì ØÍÛÜßÎÐ ßÎØÜÒß ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 30. ðí òÍß× ²¿¸±Ó ·²¿Ê ôÝÓØÙ º± ®»²±·­­·³±Ý ´¿²±·¬·¼¼ß »¸¬ ±¬ ­µ²¿¸ ¬ ´¿·½»°­ ²ß ò¹²·¬ ¬·° ®±º ­®«±¾¿´ ¼²¿ ­¼®¿«¹ »»®¬ »»® º ¹²·¼·ª±®° ±­´¿ ¬«¾ ¬­±½ º± »»®º ¬¿ ­¹²·´°¿­ ú ­»»® ¬ ¹²·ª·¹ §´²± ¬±² §¾ ¬®±°°«­ ´¿²±·¬·¼²±½²« ²¿ ¼»¼²»¬¨» ¼¿¸ ²±·¬¿®±°®±Ý ´¿°·½·²«Ó ¼¿¾¿®»¼§Ø ®»¬¿»®Ù ô­´®¿»° º± §¬·½ ²·©Ì »¸¬ ²· §¬·´¿»® ¿ ±¬²· ùØÌÎßÛ ÒÛÛÎ Ù ÒÑ×ÍÍ×Óù ²±·­·ª »¸ ¬ ¬®»ª²±½ ±Ì ÿÿÿ »½²¿ª¼¿ ²· ¸½«³ ±­ ¬±¹ §»¸¬ ¸½·¸© ®±º »®«¬¿² »¸¬ ±¬ µ½¿¾ ù¼»²®«¬»®ù ¹²·ª¿¸ ®±º ¸¹·¸ ¼´»¸ ¼¿»¸ ®·»¸ ¬ ¸¬·© µ´¿© §´»®«­ ´´·© §¾ ¹²·±¹ ­´¿¬®±³ »¸¬ Š ­­»½±®° ¸¬©±®¹ »¸¬ ®»ª± »µ¿¬ ´´·© »®«¬¿² »¸¬ ¬­´·¸É ÿ »®¿½ ¹²·µ¿¬ º± §¿© ­ùª»¼«®«Ù ­ù¬¿¸Ì ÿ ¼»©»¸½­» ­· º»·¸½­·³ º± ¬¸¹«±¸¬ §®»ª »¸¬ ¬¿¸¬ ²®»½­·¼ ¼´«±½ »²± Š ¹²·®¿½ ¼²¿ »ª±Ô º± ¸½«³ ±­ ¸¬·© ¼»¬²¿´° »®»© ­¹²·´°¿­ »¸¬ ²»¸É ÿù ¬½¿¬ ²· ù »®¿ ­¬±±® »¸¬ º· µ½»¸½ ±¬ ­¬²¿´° »¸¬ ¬±±®°« §´°³·­ ±¬ ®± ­»¸½²¿®¾ »¸¬ ùµ½«´° ±¬ù µ±±´ ­«±·ª»¸½­·³ ¿ ¹²·¬­¿» º ¼²¿ ²± ¹²·´°³¿® ¬ ®±º »³·¬­¿° ¿ »ª¿¸ ­¬²»¼«¬Í ­»¹»´´±Ý ¼²¿ ­´±±¸½Í ²· §´´¿«­Ë òù»®¿½ ¬ù²±¼ù º± ­¿»®¿ ± ¬ ¼»¼²»¬¨» ù»®¿½ù º± »¹¼»´©±²µ »¸¬ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì ²× ò§´´¿°¬¿µ«Õ º± §¬·²·½·ª »¸¬ ²· ­¾«¸ ¬×ù ¬±¸ ¼²¿ ­¿»®¿ ¹²·³±½°«ô­¼¿¸­·®¿° ¿´´·¦ ¼»´´¿½ ­»­¿¾ ´¿°·½·²«Ó ô­´±±¸½Í ô­»¹»´´±Ý ¼»®»ª±½ ­®»»¬²«´±ª ¼»¬±ª»¼ º± ¼²¿¾ »¸¬ §¾ ¼»¬½»´»­ ­¿»®¿ »¸Ì ò ®»¸¬±²¿ ­· ¹²·®«¬®«² Š ¹²·¸¬ »²± ­· ²±·¬¿¬²¿´Ð ò­¿»®¿ ¹²·²·±¶¼¿ ¼²¿ ­¬½·®¬­·Ü ±© ¬ ­Ž¼¿¾¿®»¼§Ø º± ­­±®½ ­­·®½ »¸ ¬ ²· ­¹²·´°¿­ »»®¬ ëêìôêíôï º± ¼®±½»® ¿ º± ¹²·¬¿¬²¿´° ¼»­­»² ¬·© ¸¬çï ±¬ ¸¬éï ³±®º ®»¾±¬½Ñ º± ­§¿¼ »»®¸¬ »¸Ì ò ­»´¾¿­·®°®«­ó²« »¸¬ ²»ª» ¼»­·®°®«­ ¸½·¸© ­®»¾³«² °« ¼»²®«¬ ¿·¼²× ²· »¬¿¬­ ¹²·²»°°¿¸ ¬­±³ ¬«¾ ¬²»´·­ »¸¬ Š ¸­»¼¿®Ð ¿®¸¼²ß
 • 31. ïí ¬»°·¼¼·Í »¹¼«Ö ­²±·­­»Í ´·ª·Ý ®±·²»Í ô±¿Î ²¿§´¿Õ ·®Í òê ®¿¹¿²³·®¿Õ ô·²¿¸Õ ·®¿ª¼±Ù ÐÍÜ ô®¿¸µ»­¿®¼²¿¸Ý ·®Í òë ®¿¹¿²³·®¿Õ ô÷ÐÍø »½·´±Ð º± ¬²»¬²»¼²·®»°«Í ô®¿¸¼¿¹²¿Ù ·®Í òì ¬»°¼¼·Í ôßÔÓ ô±¿Î ¸­·®¿Øò ·®Í òí Ì ÝÓØÙ óßÎßÍßß ô®±¬½»®·Ü ¬½»¶±®Ð ô«´«­¿ª·²·®Í ·®Í òî ÷ÝÓØÙø ²±·¬¿®±°®±Ý ´¿°·½²«Ó ¼¿¾¿®»¼§Ø ®»¬¿»®Ù ô®»²±·­­·³³±Ý ´¼¼ß ôÍß× ô²¿¸±Ó ·²¿Ê ò®Ü òï ÍÎÛÒÌÎßÐ ÿÿÿÿÿ »¾·®½­»¼ ²¿½ »© »´¬¬·´ ¬¿¸© ¹²·®¿¸­ ¼²¿ »½²»·®»°¨» ²¿½ ¬«¾ ¸¹«±²» »¾·®½­»¼ ¬±²²¿½ »© ¸½·¸© Š ®»¬­¿Ó ¬¿»®Ù »¸¬ ±¬ ­³¿²¿®° »´¾³«¸ ®«Ñ ÿÿ ²±·¬¿¦·²¿¹®Ñ ´¿«¬·®·°­ ¬¿»®¹ ­·¸¬ ®±º ¬· ±¼ ±¬ ²¿¸¬ ¹²·¬·½¨» »®±³ ¬¿¸© ¼²¿ ­®»¬¬¿³ ¸½·¸© ¬·®·°­ »¸¬ ­· ¬· ´´¿ ®»º¿ Š ²± ­· ¬·®·°­ »¸¬ ¹²·­­·³ ­¿© »½²»­»®° ´¿½·­§¸° ®·»¸¬ ¸¹«±¸¬ ¬¿¸¬ ¼»§¿®° §´¬²»´·­ ¼²»¬¬¿ ¬±² ¼´«±½ ±¸© §²¿³ ¼²¿ »­²±°­»® ­«±«¬´«³«¬ ¿ ¼»­­»²¬·© ®»¾±¬½Ñ ¸¬èï Š ²±·¬¿®¿°»®° »»®¸¬ §´»®¿¾ ¸¬·© ò þ­«·¼¿½­¿Ý þ ­¿ ¼»¾·®½­»¼ »¾ §´²± ²¿½ ¬½»ºº» »¸¬ ¬²»³¬º·´°« »²¿³«¸ ¸½«­ ®±º »­«¿Ý »¸¬ ­· ÛØ ²»¸É ·¶«®«Ù ¼»ª±´»¾ ®«± ³±®º »³¿½ ¬· ù»­«¿½»¾ù Š ù»¾ù ±¬ ­¿© ¸½·¸© ù»­«¿½ù ¿ Š »­«¿½ »¸¬ ±¬ »¹¼»´° ¼»¬²·¬­²« ´´«º »ª·¹ ±¬ çîçôìí º± ¬²«±½ ¼¿»¸ µ½·«¯ ¿ ¼»´¿¸­®¿³ ­»²±¸° ´´»½ ²± ù ²±±Í ¬²»³»ª±³ »¸¬ ¬®¿¬Íù ¼»²»¬­·®¸½»® ÍÓÍ ¸¹«±®¸¬ ­®»»¬²«´±ª »¸¬ »½·¬±² ¬®±¸­ §®»ª ¿ ¬ß ò³®±º¬¿´° ¼»¬·²Ë ¿ ³±®º ­»¬¿²¿³» ¬¿¸¬ »²± »¸¬ ²¿¸¬ ­«±®»º·½±ª »®±³ »¾ ²¿½ »½·±ª ±Ò ÒÑ×ÌÝß ÛÕßÌ ú ÐË ÜÒßÌÍ
 • 32. îí ÍÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ
 • 33. ß×ÜÒ× ³¿­­ß
 • 34. ìí ðëìôïçìôí Š ÜÛÙÜÛÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÎÛÞÓËÒ ÔßÌÑÌ ðçéôïð ôí Š ÜÛÌÒßÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÎÛÞÓËÒ ÔßÌÑÌ éëìôîè ó ÌÒËÑÝ ÐË ÜÒßÌÍ ÔßÌÑÌ ÓßÍÍß ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 35. ëí ·²¿¬«¸Þ ¿¬·ª¿Í ò¬³Í »ª®»­ ±¬ »¼«¬·¬¬¿ ¬²»®»¸²· ®»¸ ¸¬·© ·¬¿¸¿©«Ù º± ­´±±¸½­ ®¿´«½¿²®»ª §²¿³ ¼»ª´±ª²· ¼¿¸ »¸Í ¿¬¬«Ü ·¾»Ü ò·¬¿¸¿©«Ù º± ­´±±¸½­ ¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ ´¿®»ª»­ ²· ³¿®¹±®° èð ßÌËÍÛÙÓ ¼»¬¿·¬·²· »¸­ ô®»¸½¿»¬ ¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ ¿ ¹²·»¾ º´»­®»Ø ¸¬¿²¾»Ü ¿¬·³¿Ò ¬²·±° ¸¬«±Í ¼²¿ ±½­±Þ ²±Ü »µ·´ ·¬¿¸¿©«Ù º± ­´±±¸½­ ¹²·¼¿»´ §²¿³ ¼²¿ ÚÍÞ ¼»ª´±ª²· ¼¿¸ ¼²¿ èð ß ËÍÛÙÓ ®±º ¼®¿¸ ¼»µ®±© §´´¿½·¬­¿·­«¸¬²» ¼¿¸ »¸Í Ì ¿µ·®¿¦¿Ø ·µ²·Ð ò­»¹¿´´·ª ¼²¿ ­µ½±´¾ º± ®»¾³«² »¹®¿´ ±¬ ¼²¿ §³®ß ô­Ù×Ü ¼²¿ ­®»²±·­­·³³±Ý ô­ÐÍ ô­ÓÜ ô»½·ºº± ¬²»³²®»ª±¹ ô´±±¸½­ §®»ª» ¬­±³´¿ ±¬ èð ßÌËÍÛÙÓ ¹²·µ¿¬ ²· ´¿¬²»³«®¬­²· ­¿© »¸Í ·²¿¬«¸Þ ¿¬·ª¿Í ­®±¬¿²·¼®±±Ý »¬¿¬Í ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 36. êí òŒ¿ª»­ ±¼ ±¬ ¼»¬¿ª·¬±³ §´´«º ¼²¿ ¼±±³ ­«±®«¬²»ª¼¿ ²¿ ²· ­¿© »²±§®»ª» »´¹²«¶ ¼»¬­»º²· ¸½»»´ »¸¬ º± µ¿»°­ ±¬ ¬±² ô²·¿®®»¬ ¸¹«±¬ ¼²¿ ®»¸¬¿»© ¼¿¾ »¸¬ º± »¬·°­ ²· ³­¿·­«¸¬²» ­ù§¼±¾ §®»ª» »»­ ±¬ ¹²·¦¿³¿ ­¿© ¬× ò §¿© »¸¬ ²± ­»µ¿²­ ©¿­ ³»¸¬ º± ©»Úò ¸­«´­ »¸¬ ²· ¬±±º»®¿¾ µ´¿© ±¬ ¼¿¸ »¸ ¬¿¸¬ §®»°°·´­ ±­ »®»© ­»±¸­ ­ù¿¶¿Î ò­»¸½¿»´ §¾ ²»¬¬·¾ §´´¿«¬½¿ »®»© ²»®¼´·¸½ ©»º å®»ª± ´´¿ ­»¸½¿»´ »®»© »®»¸Ì ò¹²·²®±³ »¸¬ ¬«±¸¹«±®¸¬ §´·ª¿»¸ ¼»²·¿® ¬· ­¿ ²·¿®®»¬ §´´·¸ §®»°°·´­ §®»ª ¿ ²± »´¹²«¶ »¸¬ ¸¹«±®¸¬ ­³µî ¬«±¾¿ ®±º µ´¿© ±¬ ¼¿¸ »É ô»½²Ñò °·®¬ »®«¬²»ª¼¿ ¿ »µ·´ »®±³ ­¿© ¬× ò»¬¿³·´½ ÷¿·¼²×ø ­ù³¿­­ß ®±º »´¾¿¬·«­ ¬²»³¬®¿°»Ü ¬­»®±Ú »¸¬ §¾ ¼»¬½»´»­ ô³¿­­ß º± ­»·½»°­ ´¿½±´ ®»¸¬± ¼²¿ ²«¶®ß ô¬·«®º µ½¿¶ ô¿´³ß ô¿ª¿«Ù ­¿ ¸½«­ ­»·½»°­ ­«±·®¿ª º± »®»© ­»»®Ì ¼»¬²¿´° »É ò¹²·²²·¹»¾ ´´¿³­ §®»ª ¿ ­¿© ­·¸Ìò ±±¦ ·¬¿¸¿©«Ù ¼²·¸»¾ ¼²¿´ ¬­»®±º »¸¬ »¼·­²· ­»»®¬ ¼»®¼²«¸ »»®¸¬ ²¿¸¬ »®±³ ¼»¬²¿´° ­®»¾³»³ ÔÑß ®»¸¬± §²¿³ ¼²¿ ³¿®¸­ß ·¬¿¸¿©«Ù ³±®º «²¿¸Þ ô·¬¿¸¿©«Ù º± ¾«´Ý ­»Ç ô·²¿¬«¸Þ ¿¬·ª¿Í º± »ª·¬¿·¬·²· »¸¬ ®»¼²Ë ò±±¦ ·¬¿¸¿©«Ù ¼²·¸»¾ ­»»®¬ ððí ¹²·¬²¿´° §¾ ¹²·²²·¹»¾ ¿ ­»µ¿³ ·¬¿¸¿©« Ù ¾«´Ý ­»Ç ò±±Æ »¸¬ ²· ²±·¬¿ ¬²¿´° ¸¬·© ¼»¬®¿¬Í ²±·¬½ß »µ¿ »¸Ì Ì ¬ù²­× ÷²±·´´·³ éòí »·øÿðìîôíçéôí ó¼»¹¼»´° ¼²¿ ¼»¬²¿´° ­»»®¬ ®»¾³«² ´¿¬±¬ ¿ ¼»ª»·¸½¿ ¼²¿ ­²±·¬¿¬½»°¨» ®«± ¼»¸½¿»®¬«± ®¿º ¼¿¸ »© ¬¿¸¬ ¼»¦·´¿»® »© ô¬­·´ ´¿²·º ®«± »¼¿³ »© ®»¾±¬½Ñ º± ¸¬êï ²± ²»¸© ¼²ß ò­»»®¬ ²±·´´·³ »²± ±¬ ¿°´¿µ²¿Í §³ »­·¿® ±¬ ¸¬¹²»®¬­ ¼»®»¸¬¿¹ × ò­ÑÙÒ ¼²¿ §³®¿ ô­´±±¸½­ ô­¬²»³¬®¿°»¼ ¬²»³²®»ª±¹ ³±®º ô¼²«±®¹µ½¿¾ §®»ª» º± »´°±»° ³±®º ¬®±°°«­ »´¾¿ª»·´»¾²« ¼²¿ ­­»½½«­ ¹²·¬¬»¹ »®»© »© §¿¼ §®»ªÛ ò®»¬­¿Ó »¸¬ ¹²·ª®»­ ²· ¼»¬­¿© ­¿© ®»ª»±­¬¿¸© ¬®±ºº» ±² ¬¿¸¬ ¼»¦·´¿»® »© §´©±´Í ò³¿»¬ §³ ¹²·¦·´·¾±³ ¼²¿ µ®±© §³ ¹²·¦·²¿¹®± ¼»¬®¿¬­ ¼²¿ ¬· »ª»·¸½¿ ±¬ ¼»²·³®»¬»¼ ­¿© × ¬«Þ òµ­¿¬ ²¿»´«½®»¸ ¿ »µ·´ ¼»³»»­ ¬· »³·¬ ¬¿¸¬ ¬ß ò³¿­­ß ®±º ¸µ¿´ ë º± ¿°´¿µ²¿­ »¸¬ µ±±¬ ¼²¿ ²±·¬­»¹¹«­ ®»¸ ¼»¬°»½½¿ §´·¼¿»® × ò³¿­­ß ®±º ¸µ¿´ ë º± ¿°´¿µ²¿­ ¿ »µ¿¬ ±¬ »³ ¹²·µ­¿ ¿¸½·Îò®Ü ¬»³ × ¿¶«Ð ¿®¼«Î »¸¬ ®»¬º¿ ¬­«¶ ²»¸© ¼»®»©­²¿ »®»© ­®»§¿®° §Ó ò³¿­­ß ®±º ¬»¹®¿¬ »´¾¿ª»·¸½¿ ¬«¾ ¹·¾ ¿ »µ¿¬ ±¬ ²±·¬¿®·°­²· »³ »ª·¹ ±¬ ·¶«®«Ù ±¬ ¹²·§¿®° ­¿© ×ò Ž­¿°´¿µ²¿Í ¹·¾ §®»ª ²»µ¿¬ ¼¿¸ ­»¬¿¬­ ®»¸¬± ¬¿¸¬ ¼»¦·´¿»® × ò¿¶±±Ð ¿®¼«Î ²· ¹²·¬¬·­ ³¿®¸­ß »®±´¿¹²¿Þ ²· ­¿© × ò­²±·¬¿¬²¿´° ¸¬·© ¹²·¬®¿¬­ ¬­«¶ »®»© »© ²»¸© ®»¾³»³»® × ò³¿­­ß ²· »½¿®¹ º± ©±´º ¹²·¼²»²« º± §®±¬­ ¿ ²»»¾ ­¿¸ ¬× ²¿¹»¾ ³¿­­ß ²· èð ßÌËÍÛÙÓ º± §®±¬­ »¸¬ ©±Ø ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 37. éí ¿´¿¸­±¹ ·¬¿¸¿©«Ù ¬¿ §®¿¼²±½»Í ®»¸¹·Ø §¿©´·¿Î º± ­´®·¹ §¾ ­»»®¬ ðððï º± ²±·¬¿¬²¿´Ð Œ³»¸¬ ®±º ­»·¬·²«¬®±°°± »¬¿»®½ ²¿½ »© §´²± º× ò­°«²©±®¹ ²¿¸¬ »®±³ ¬²»³²±®·ª²» »¸ ¬ ¹²·ª¿­ ®± º ­» » ® ¬ ¹² ·¬²¿´° º± » ½²¿ ¬® ±°³· »¸¬ ¼ ²¿ ¬ ­® »¼ ²« § ¿¼± ¬ ²» ®¼´·¸ ݍ ò§ ¬ ® ± ª ¿ ® µ ¿ ¸ Ý ò Õ òÐ ò® Ó ´±±¸½­ §®¿¼²±½»Í ®» ¸ ¹ ·Ø §¿©´·¿Î º± ´¿°·½²·®Ð ¼²¿ ¿µ²»±Ù ¸­¿µ¿®Ð ò®Ó ¿´¿¸­±¹ ²±¿¹·´¿³ º± §½»Í ô¿¬²¿¸¿Ó ³¿¬«¿Ù ®Ó ®»¹²¿® ¬­»®±º ô·±²¸­·Ê òÕòÊ ò®Ó §®¬­»®±Ú ´¿·½±Í º± ®±¬¿ª®»­²±Ý º»·¸Ý º± ¬®±°°«­ ¬¿»®¹ ¸¬·© ¼»¬¿²·¼®±±½ ´´»© ­¿© ³¿®¹±®° »´±¸© »¸Ì ò·¬¿¸¿©«Ù ²· §¿ ¼± ¬ ­ »» ®¬ ððð ï ¼ »¬² ¿ ´° ¹²·ª·Ô ºÑ ¬®ß ¼²¿ ¿´¿¸­±Ù ²±¿¹·´¿Ó º± ­ ® » ¾³ »³ ô ´ ± ± ¸½­ § ® ¿ ¼ ² ± ½ »Í ®»¸¹·¸ §¿©´·¿Î º± ­¬²»¼«¬Í ­¿ »´½¿®·³ ¿ »µ·´ ¼»²»°°¿¸ ´´¿ ¬× ò§´·³¿º ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ¼²¿ ¿´¿¸­±Ù º± ­®»¾³»³ ô·¬¿¸¿©«Ù ´±±¸½­ §®¿¼²±½»­ ®»¸¹·¸ §¿©´·¿Î ³±® º ­¬²»¼«¬­ ððï §¾ ¿ ´¿¸­±Ù ²±¿¹·´¿Ó ¬¿ ­»»®¬ ðððﺱ ²±·¬¿¬²¿´Ð ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 38. èí ò¼»¬²¿´° »®»© ­»»®¬ ¬·«® º ¼²¿ §¼¿¸­ ô´¿¬²»³¿²®± ô´¿·½®»³³±Ý ­«±·®¿Ê ò»­«¿½ ­«±®»²»¹ ­·¸¬ ±¬ ¹²·¬«¾·®¬²±½ ­¬²¿°·½· ¬®¿° º± »´¿®±³ »¸¬ ¼»¬­±±¾ ¼²¿ ²±·¬¿¬²¿´Ð »»®Ì »¸¬ ¼»¼²»¬¬¿ ¿»®¿ »¸¬ º± ­»· ¬·´¿²±­®»° ¬²»²·³» ®»¸¬± ¼²¿ ­®»½·ºº± »¹²¿Î ¬­»®±Ú ô­®»½·ººÑ ¬­»®±Ú ¬½·®¬­·Ü »¸ ¬ »µ·´ ­»·®¿¬·²¹·¼ ´·ª·½ ­«±·®¿Ê ò¹²·´´±® ´´¿¾ »¸¬ ¬»­ ¼²¿ ¬²±®º »¸¬ ³±®º ¼»´ ­²±·´¿¬¬¿Þ »ª·¬½»°­»® º± ­®»½·ººÑ ¹²·¼²¿³³±Ý »¸ ¬ ¼²¿ ®»¼²¿³³±Ý »¼¿¹·®Þ »¸Ì ò²±·¬¿´«°±° ´¿½±´ »¸¬ ³±®º ¼»ª·»½»® ­¿© »­²±°­»® ¹²·³´»¸©®»ª± ²ß ò¬¸¹«±­ ­¿© ­²¿·´·ª·½ ®»¸¬± ¼²¿ ­²¿·¼®¿«¹ ®·»¸¬ ô²»®¼´·¸½ ´±±¸½­ º± ²±·¬¿°·½·¬®¿° ´¿«¯» ²¿ ô»º·´ º± ­µ´¿© ´´¿ ³±®º ­²»¦·¬·½ ¹²±³¿ Œ¸¬®¿Û ²»»®Ù ߍ ®±º ¼»»² »¸¬ ¹²·¼®¿¹»® ­­»²»®¿©¿ »¸¬ ¹²·¼¿»®°­ ®±Ú Žèð ßÌËÍÛÙÓ ­¼®¿©±¬ ¼»¬«¾·®¬²±½ ±­´¿ §³®ß »¸¬ ²±·¬¿¬²¿´° ­·¸ ¬ º± §¿© §Þ ò­§¿¼ ®«±º ®±º ¼»«²·¬²±½ ²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ »¸Ì ò¼»¸­·´°³±½½¿ ¼²¿ ¬»­ ­¿© ­»»® ¬ ðððððï ¹²·¬²¿´° º± ¬»¹®¿¬ ß òèððî ®»¾³»¬°»Í ¸¬ðí ±¬ èð ®»¾³»¬°»Í ¸¬éî ³±®º §³®ß ²¿·¼²× »¸¬ º± ²±·­·ª·Ü ­²®±Ø ¼»Î º± ¬®¿° ô»¼¿¹·®Þ ¬­®·Ú »´¾«±Ü »¸¬ §¾ ¼»¸½²«¿´ ­¿© »ª·®¼ ²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ ß ÿ ÍÇßÜ ì Ò× ßÌËÍÛÙÓ ÎÛÜÒË ÍÛÛÎÌ ØÕßÔï ÍÌÒßÔÐ ÇÓÎß ¿ ¬·ª¿­òò›»³¿² ®»¸ º± ¹¿¬ ¿ ­¿¸ ±­´¿ ¬±° ­ù±¸© ®»¬¸¹«¿¼ §³ »µ·Ô ò¹¿¬ »³¿² »¸¬ ²± ²»¬¬·®© ­¿© ¸½·¸© »³¿² ²©± ®·»¸¬ ¬· ±¬ »ª¿¹ ¼²¿ »»®¬ ¿ ¼»¬°±¼¿ ¼´·¸½ §®»ªÛò²«º º± ¬±´ ¸¬·© ­¬±° »¸¬ ²· ­»»®¬ ððï ¬«±¾¿ ¼»¬²¿´° §»¸Ì ò»³³¿®¹±®° ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó »¸¬ ¬«±¾¿ ½·¬­¿·­«¸¬²» ¼²¿ §°°¿¸ ±±¬ ­¿© ¿¸²·Í ¿´´·³®¿¸Í ò­®Ó ´¿°·½²·®Ð »¸Ìò»ª·´ ¬ù²¿½ »© ¸½·¸© ¬«±¸ ¬·© ²»¹§¨± ­« »ª¿¹ ­»»®¬ »¸¬ ©»²µ ´´¿ §»¸Ì ò­»ª¿»´ »¸ ¬ ²· ²»¸½¬·µ ®·»¸¬ »ª¿¸ ­»»®¬ »¸ ¬ ¬¿¸¬ ­« ¼´±¬ ²»ª» §»¸Ì ò­« »ª·¹ §»¸¬ ´´¿ ¬¿¸© ¼²¿ ­»»® ¬ º± »½²¿ ¬®±°³· »¸ ¬ ¬«±¾¿ ´´¿ ©»²µ ê ±¬ î ²»»©¬»¾ ²»®¼´·¸Ý ò´±±¸½Í ­®»´¦¦¿Ü »¸¬ ¬¿ ­»»®¬ ¹²·¬²¿´° ­»²± »´¬ ¬·´ »¸¬ »»­ ±¬ ¬¸¹·­ ¿ ­¿© ¬× ò®±¬¿²·¼®±±½ »¸¬ ô·²¿¬«¸Þ ¿ ¬ · ª ¿Í ¼²¿ ³ ¿ù ¿ Ó ¿ ¬ »» ® ¸ ­ § ¿ Ö ô´¿§±Ù ¿¸¾«²ßò­®Ó ­­»®¬­·³¼¿»¸ »¸ ¬ ¸¬·© ² ± ·¬ ¿ ¬² ¿ ´ ° » ¸¬ ¬® ¿ ¬ ­ ¿´®·Þ ¿´¿®¿Í º± ­¬²»¼«¬­ ®±·²»­ »¸Ì ßÔÎ×Þ ßÔßÎßÍ Ìß ÒÑ×ÌßÌÒßÔÐ ÚÑ ÇßÜ ÌÍÎ×Ú ò´¿©®¿¹ß ®¿¬¿ª¿³¿Î ò®Ó ô®»²©± »¸ ¬ ¼²¿ ¬¿ª¿Îò­®Ó ô´¿°·½²·®° »¸¬ ô­®»¸½¿»¬ »¸ ¬ ô­¬²»¼«¬­ »¸¬ º± ³­¿·­«¸¬²» »¸¬ »»­ ²¿½ »É ÔÑÑØÝÍ Ý×ÔÞËÐ ×ØÔÛÜ Ìß ÒÑ×ÌßÌÒßÔÐ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 39. çí ß ËÍÛÙÓ ®±Ú »¬¿°·½·¬®¿Ð ± Ì Ì ³¿­­ß ²× ¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ ´´ß ¹²·¬½»®·Ü ®»¬¬»Ô ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 40. ðì ß ËÍÛÙÓ ®±Ú »¬¿°·½·¬®¿Ð ± Ì Ì ÷ðððôðìø ­´±±¸½Í ´´ß ±Ì ®»¬¬»Ô ³¿­­ß ²¿¶·¸¾ß ¿¸­µ·Í ¿¾®¿Í ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 41. ïì ò¬¿¸¹¿´±Ù ôßÜÎÜ ô®±¬½»®·Ü ¬½»¶±®Ð ²¿µ«¸Ð òÝòÞ óñ¼Í ô§´´«º¸¬·¿º ­®«±Ç ò´¿­«®»° ¼²·µ ®«±§ º± ®«±ª¿º ®±º ¸ ¬·©»®»¸ ¼»­±´½²» »®¿ »³³¿®¹±®° »¸¬ º± ­¸°¿®¹±¬±¸Ð ò«±§ ±¬ ­¬²»³«½±¼ »¸¬ ¼²»­ ¼²¿ »´¾·­­±° ­¿ »´°±»° §²¿³ ­¿ ¸ ¬·© »¹¼»´° ÒË »¸¬ ¼¿»® ¼²¿é𠬽± ¸¬çï ¼²¿ ¸¬éï²»»©¬»¾ ¬²»ª» °« ¼²¿¬­ »¸¬ ²· »¬¿°·½·¬®¿° ±­´¿ ´´·© »É ò¬½·®¬­·¼ »¸¬ º± ­¬²»¼«¬­ »¸¬ §¾ ®»¾±¬½Ñ ¸¬çï ²± ²· ²®±©­ »¾ ±¬ »¹¼»´° ÐÛÒË »¸¬ »¬¿´«½®·½ ±¬ ¬¿¸¹¿´±Ù ô­´±±¸½Í º± ®±¬½»°­²× ¼»¬­»«¯»® »ª¿¸ »© ¬¿¸¬ ¼»²±·¬²»³ »¾ ±­´¿ §¿³ ¬× òÙÒ ×Ê×ÔÚÑ ÌÎß ¼²¿ ÐÛÒË ®»¼²« èð ²±·¬½¿ »µ¿¬ ¼²¿ °« ¼²¿¬­ ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ¸ ¬·© § ¬·³®±º²±½ ²· ¹²·°»»µ ßÙÛÎÒ ®»¼²« èððî ÇÔËÖ §¾ ­¹²·´°¿­ ¸µ¿´ ððòï ³«³·²·³ º± ²±·¬¿¬²¿´° »¬»´°³±½ ´´·© ßÜÎÜ ­·¸ ¬ ¬¿¸¬ ¼»®«­­¿ ­· ¬· ô®»¸¬®«Ú ò»³³¿®¹±®° ²±·¬¿¬²¿´° »¸¬ ²· ¬®¿° µ±±¬ ±­´¿ ­¬²»¼«¬­ ´±±¸½­ ²± ®»¬¿´ ¬¿¸¬ ¼»²±·¬²»³ »¾ §¿³ ¬× ò­¹²·´°¿­ ððîï º± ¹²·¬²¿´° §¾ ¼»©±´´±º »´°±»° ððë ²¿¸ ¬ »®±³ º± ¹²·®»¸¬¿¹ ¿ ²· ¼»²·¿´°¨» ²»»¾ »ª¿¸ ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó º± ­»®«¬¿»º ¬²»·´¿­ »®»¸© ô ³¿ ððòðï ¬¿ ­»­·³»®° ´±±¸½Í ¸¹·Ø ¿µ·®¿¦¿Ø ³¿®°«Î ¿µ²±Ð ¬¿ »²±¼ ²»»¾ ­¿¸ ²¹·¿°³¿½ »ª·­­¿³ ¿ èððî ô®»¾³»¬°»Í ¸¬çî ²± §´¬²»½»Î ò­µ½±´Þ òª»Ü º± ò­±Ò è ²· ßÙÛÎÒ ®»¼²« »³³¿®¹±®° ²±·¬¿¬²¿´° °« ²»µ¿¬ ­¿¸ ßÜÎÜ ­·¸¬ ¬¿¸¬ »¬¿¬­ ±¬ ®«±²±¸ »¸¬ »ª¿¸ × ô »ª±¾¿ »¸¬ ±¬ »½²»®»º»® ¸¬·É ô³¿¼¿Ó èðßÌËÍÛÙÓ ®»¼²« ­»»®¬ ¸µ¿´ ï ¬²¿´° ±¬ ¬²»³¬·³³±Ý ó æ¾«Í ²±·¬¿¼²«±Ú ¹²·ª·Ô ºÑ ¬®ß ¸ ¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ®±¬¿²·¼®±±½ »¬¿¬Í ·²¿¬«¸Þ ¿¬·ª¿Í ò­®Ó ô±Ì èððîñðïñîð ¼»¬¿Ü íðçñèðóéððîñìóßÙÛÎÒñßÜÎÜñÙò±Ò ÓßÍÍß æÌßØÙßÔÑÙ ô ÝÒÛÙß ÌÒÛÓÛÊÛÜ ÔßÎËÎ ÌÝ×ÎÌÍ×Ü ÎÑÌÝÛÎ×Ü ÌÝÛÖÑÎÐ Ç ÌÒÛÓÛÍÎÑÜÒÛ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 42. îì ·®¿¾´¿Ò ®»²±·­­·³³±Ý §¬«°»Ü ò§´®¿» ßÙÛÎÒ ®»¼²« ­µ®±© ²±·¬¿¬²¿´° »¸¬ ´´¿ ¹²·¬»´°³±½ ®±º ²±·¬½¿ §®¿­­»½»² »µ¿¬ ±¬ ßÜÎÜ ôÜÐ ôÍÝß ô¿³¸¿®Þ Ó ·®¸Í òî ò¬²»³¬·³³±½ »¸¬ ¬»»³ ±¬ ²±·¬½¿ §®¿­­»½»² ¼²¿ ²±·¬¿³®±º²· ®±º ÷·®¿¾´¿Ò ô»½·ºº± ÝÜø ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ®±¬¿²·¼®±±½ ¼²¿ ·®¿¾´¿Ò ô÷ª»Üø ÝÜß ôÍÝß ô®¿¼³«¶¿Ó Õ ß ·®¸Í òï ó汬 §°±Ý èððîñðïñëï ¼»¬¿Ü ß Š ïêñèðóéðñîóßÐ ±Ò ±³»Ó ®»²±·­­·³³±Ý §¬«°»Ü ÷·¸¬¿°·®Ì Ü Ùø ô§´´«º¸¬·¿º ­®«±Ç ò«±§ ±¬ ­¬²»³«½±¼ »¸¬ ¼²»­ ¼²¿ »´¾·­­±° ­¿ »´°±»° §²¿³ ­¿ ¸ ¬·© »¹¼»´° ÒË »¸ ¬ ¼¿»® ¼²¿é𠬽 Ñ ¸¬çï ¼²¿ ¸¬éï²»»©¬»¾ ¬²»ª» °« ¼²¿¬­ »¸¬ ²· »¬¿°·½·¬®¿° ±­´¿ ´´·© »É òÙÒ ×Ê×ÔÚÑ ÌÎß ¼²¿ ÐÛÒË ®»¼²« èð ²±·¬½¿ »µ¿¬ ¼²¿ °« ¼²¿¬­ ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ¸ ¬·© §¬·³®±º²±½ ²· ¹²·°»»µ ¬½·®¬­·¼ »¸¬ ²· ­³¿®¹±®° ­«±·®¿ª ®»¼²« çððî ÇÔËÖ §¾ ­¹²·´°¿­ ¸µ¿´ î º± ²±·¬¿¬²¿´° »¬»´°³±½ ´´·© »© ¬¿¸¬ ¼»®«­­¿ ­· ¬· ô®»¸¬®«Ú ò­³¿®¹±®° »¸ ¬ ´´¿ º± »½²»¹®»ª²±½ §¾ ²»»®¹ ¬»²¿´° ®«± ¹²·µ¿³ ®±º ³«¬²»³±³ ¿ ¬»­ »ª¿¸ »É ò¬½·®¬­·¼ »¸¬ º± ­ÑÙÒ ¼²¿ ­¬²»³¬®¿°»¼ »¸¬ ´´¿ ³±®º ²±·¬¿°·½· ¬®¿° ¸¬·© ­¹²·´°¿­ ððððî ¼»¬²¿´° §¼¿»®´¿ »ª¿¸ »© §´¬²»«¯»­¾«­ ¼²¿ ­ÑÙÒ ¼²¿ ­¬²»³¬®¿°»¼ »¸¬ ´´¿ ¸¬·© ¼´»¸ ­¿© ¹²·¬»»³ ¿ èððî ®»¾³»¬°»Í ¸¬çî ²± §´¬²»½»Î ò¬²»³²®»ª±Ù »¸¬ º± ­»³³¿®¹±®° ­«±·®¿ª ®»¼²« »³³¿®¹±®° ²±·¬¿¬²¿´° °« ²»µ¿¬ ­¿¸ ·®¿¾´¿Ò º± ²±·¬¿®¬­·²·³¼ß ¬½·®¬­·Ü »¸¬ ¬¿¸ ¬ »¬¿¬­ ±¬ ®«±²±¸ »¸¬ »ª¿¸ × ô»ª±¾¿ »¸ ¬ ±¬ »½²»®»º»® ¸¬·É ô³¿¼¿Ó èðßÌËÍÛÙÓ ®»¼²« ­»»®¬ ¸µ¿´ î ¬²¿´° ±¬ ¬²»³¬·³³±Ý ó æ¾«Í ·¬¿¸¿©«Ù ²±·¬¿¼²«±Ú ¹²·ª·Ô ºÑ ¬®ß ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ®±¬¿²·¼®±±½ »¬¿¬Í ·²¿¬«¸Þ ¿¬·ª¿Í ò­®Ó ô±Ì èððîñðïñëï ¼»¬¿Ü ïêñèðóéðñîóßÐ ±Ò ÓßÍÍßææ·®¿¾´¿Ò ®»²±·­­·³³±Ý §¬«°»Ü »¸¬ º± »½·ººÑ ³¿­­ß º± ¬²»³²®»ª±Ù ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 43. íì ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 44. ìì ×ÙÒßÎßÒôÔÑÑØÝÍ ÇÓÎß ×ÌßØßÉËÙ ô Ì×× ÔÑÑØÝÍ ÇÌÔËÝßÚ ÍÔÑÑØÝÍ ÍËÑ×ÎßÊ Ò× ÇÒÑÓÛÎÛÝ ÛÙÜÛÔÐ ÓßÍÍß Ò× ÍÌÒÛÊÛ ÐË ÜÒßÌÍ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 45. ëì ÍÔß×Ý×ÚÚÑ ÌÍÛÎÑÚ ÜÒß ÒÑ×ÌßÎÌÍ×Ò×ÓÜß ÌÝ×ÎÌÍ×Ü ÚÑ ÍÔß×Ý×ÚÚÑ ÇÒßÓ ÍÔÑÑØÝÍ ÔßÎÛÊÛÍ ÚÑ ÍÌÒÛÜËÌÍ ØÌ×É ÛÙÜ ÔÐ ÍÛÕßÌ ×ÌßØßÉËÙ ÝÜ Û ÓßÍÍß Ò× ÍÒÑ×ÌßÎÌÍ×Ò×ÓÜß ÌÝ×ÎÌÍ×Ü ÜÒß ÇÓÎß ÇÛÔÔßÊ ÇÛÐÐßØ ÊÕ ÔÑÑØÝÍ ÍÐÜ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 46. êì ÓËØÑÍ ÌÎßÓ ÔßØÍ×Ê ßÎßÌÒßÇßÒ ÎßßÆßÞ Ù×Þ ×ÌßØßÉËÙ ÚÑ ÍÔÔßÓ ÙÒ×ÜßÛÔ ÍËÑ×ÎßÊ Ìß ÍÌÒÛÊÛ ÐË ÜÒßÌÍ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 47. éì ­¿³»²·Ý ²«Ú òîï »®¬¿»¸Ì ¨¿³»²·Ý òïï ²¿¸­®¿¼®±±Ü ¬­¿Û ¸¬®±Ò òðï »®¿©¿¸Õ ò²òË ò Ó Š ¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ ºÑ ®»²±·­­·³³±Ý ¬²¿¬­·­­ß ® òç ²¿µ«¸Ð ò½òÞ ò®Ó Š §¬·®±¸¬«ß ¬²»³°±´±ª»Ü ´¿®«Î ¬½·®¬­·Ü ®±¬½»®·Ü ¬½»¶±®Ð òè ·¸¬¿°·®Ì ¿®¼²»²¿§Ù ò Ó Š ·®¿¾´¿Ò ®±¬½»´´±Ý ¬½·®¬­·Ü ® òé ·®¬±¸·²¹ß ¸­±¬±¸­«ß ò®Ó Š ¸®¿¹«®¾·Ü ®±¬½»´´±Ý ¬½·®¬­·Ü òê ¿´»¦¿Ø µ»»¬¿®Ð ò Ó Š ·¬¿¸¿©«Ù ô®±¬½»´´±Ý ¬½·®¬­·Ü ® òë ·¸­±Ö ¸­¿²·ªß ò Ó Š ²¿§¿¸¾ß ¿¸­µ·Í ¿ª®¿Í ®±¬½»®·Ü ® òì ¿¸²·Í ¶¿µ²¿Ð ®»·¼¿¹·®Þ ó §³®ß º± »¼¿¹·®Þ ¬­®·Ú »´¾«±Ü ºÑ ®»¼²¿³³±Ý òí ·±²¸­·Ê òÕ ò ò®Ó Š ­¬­»®±Ú º± ®±¬¿ª®»­²±Ý º»·¸Ý Ê òî ¿²»»Ó ò òÖ ó »®«¬´«½·®¹ß ®±º ®»²±·­­·³³±Ý Ð òï ÑÌ ÍÕÒßØÌ ÛÎÛÝÒ×Í ÎËÑ ²±·¬½¿º­·¬¿­ ¬¿»®¹ º± ®»¬¬¿³ ¿ ­· º´»­¬· ¬¿¸¬ ¼»¬¿°·½·¬®¿° »ª¿¸ ­´±±¸½­ §²¿³ ±­ ­­»´»¸¬®»ª»Ò ò­»·¬·´·½¿º ¬»²®»¬²· º± µ½¿´ ±¬ »«¼ ­¬®±°»® ®·»¸¬ ¼²»­ ¬±² ¼´«±½ ­´±±¸½­ »¬±³»® §²¿³ò °« ¼²¿¬­ ²· »¬¿°·½·¬®¿° ¬±² ¼´«±½ ­»¹»´´±½ ¼²¿ ­´±±¸½­ §²¿³ ­§¿¼·´±¸ ¿¶±±° ±¬ »«Ü ò³¿­­ß ®»ª± ´´¿ »½¿´° ¹²·µ¿¬ ­¬²»ª» °« ¼²¿¬­ º± ¹²·³±½ ¬°»µ ­¬®±°»® ®»¾±¬½Ñ º± ¸¬çï ®»¬º¿ ²»ªÛ ò³­¿·­«¸¬²» ¬¿»®¹ ¸¬·© §²±³»®»½ »¹¼»´Ð »¸¬ ²· ¼»¬¿°·½·¬®¿° ·¬¿¸¿©«Ù ²¿±¹¬¿Ð ÚÍÞ ô¿®¿°´¿±Ù ²±·­·ª·Ü ²®±Ø ¼»® §³®ß ô ¬¿¸¹¿´±Ù §¬·®±¸¬«¿ ¬²»³°±´±ª»Ü ´¿®«Î ¬½·®¬­·Ü ô·®¿¾´¿Ò ô·¬¿¸¿©«Ù ²±·¬¿®¬­·²·³¼¿ ¬½·®¬­·Ü §´¹²·¦¿³ß ò¬²»ª» °« ¼²¿¬­ »¸¬ ²· ¼»¬¿°·½·¬®¿° ·¬¿¸¿©«Ù º± ­´±±¸½­ ¹²·¼¿»´ »¸¬ ´´¿ ¬­±³´ß ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 48. èì ·¬¿¸¿©«Ù ®¿¿¦¿Þ ¹·Þ á ·¬¿¸¿©«Ù ô¾«Ø á ·¬¿¸¿©«Ù ô¬®¿³¿¹»Ó ´¿¸­·Ê á ·¬¿¸¿©«Ù ô³«¸±Í ¸¬·É ú ²× á ·¬¿¸¿©«Ù ô»´·Ó êô¬»µ®¿³®»°«Í ¿®¿¬²¿§¿Ò á ·¬¿¸¿©«Ù ô¾«´Ý ­»ª·É Ž­®»½·ººÑ Íß× ó ¿²®»®Ð á ·¬¿¸¿©«Ù ô­¬²»³¬®¿°°ß ¿§¿¶·Ê á ·¬¿¸¿©«Ù ô´±±¸½Í ¸¹·Ø ¿®¿°·´·¸¿Õ á ·¬¿¸¿©«Ù ô´±±¸½­òÍòØ ·´¿¹²»Þ á ·¬¿¸¿©«Ù ô´±±¸½Í ¬²·±Ð ¸¬«±Í á ·¬¿¸¿©«Ù ô´±±¸½Í ¸¹·Ø ·¬¿¸¿©«Ù ¾«Ð á ·¬¿¸¿©«Ù ô´±±¸½Í òÝòÌ á ·¬¿¸¿©«Ù ô´±±¸½Í ±½­±¾²±Ü á ·¬¿¸¿©«Ù ô´±±¸½Í ¸¹·Ø §³»¼¿½ß ¬²»½½ßá ·¬¿¸¿©«Ù ô´±±¸½Í µ±±®Þ »­±Î ¿·®¿Ó á ³¿­­ß ô·®¿¾´¿Ò ô»½·ººÑ ÝÜÍ á ·®¿¾´¿Ò ¬ß ­®»¹¿´´·Ê á ³¿­­ß ô»¹»´´±Ý ·±²¸¼«Ü á ³¿­­ß ô»¹»´´±Ý ·²¶·Þ ¸¬·É á ³¿­­ß ô¿®¿³´¿Í ¸¬®±Ò ¬ß ­®»¹¿´´·Ê á ³¿­­ß ô®¿°¿¸Ý á §²±³»®»Ý »¹¼»´Ð ­¼´±Ø ¬¿¸¹¿´±Ù óßÜÎÜ á ¿®¿°´¿±Ù ô¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ á ·®¿¾²¿Ð ô¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ á ®¿¸¶¿®µ±Õ ô¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ á ³¿­­ß ô¿¬»°®¿Þ ô¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ á ³¿­­ß ô²±¿¹·¿¹²±Þ ô¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ á ³¿­­ß ô®«°³·¸µ¿Ô ¸¬®±Ò ô¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ á ³¿­­ß ô¸µ«³¿µ«®»Ù ÝÐØÒ ô¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ á ­´±±¸½Í ëîï ²· °Ë ¼²¿¬Í ­³®·º²±Ý ³¿­­ß ®±Ú ­´±±¸½Í ºÑ ®±¬½»°­²× »¸Ì á ·¬¿¸¿©«Ù ô²±¿¹²·³ß ô´±±¸½Í ¬·Ô ¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ á ´±±¸½Í ¿´®·Þ ¿´¿®¿Í á ·¬¿¸¿©«Ù ô´±±¸½Í ²»¼®¿¹®»¼²·Õ ß ô­®»´¦¦¿Ü á ·¬¿¸¿©«Ù ô²±¿¹·´¿Ó ô´±±¸½Í §®¿¼²±½»Í ®»¸¹·Ø §¿©´·¿Î á ³¿­­ß ô²±·­·ª·Ü ²®±Ø ¼»Î »¼¿¹·®Þ ¬­®·Ú »´¾«±Ü á ·¬¿¸¿©«Ù ô´±±¸½Í ½·´¾«Ð ´¿²±·¬¿Ò á ¹²±´´·¸Í ô§»´´¿Ê §°°¿Ø ¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ á ¬¿¸®±Ö òÙò×òÜ á º°®Ý ¹±¹·®»³ß ô¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ á §¬®»ª±Ð ¬­²·¿¹ß »¹¼»´Ð »µ¿Ì ³¿­­ß ô²±¿¹¬¿Ð ô»½®±Ú §¬·®«½»Í ®»¼®±Þ á §¬®»ª±Ð ¬­²·¿¹ß »¹¼»´Ð »µ¿ ³¿­­ß ô®¿¹¿²¿¬·Ù ô»½®±Ú §¬·®«½»Í ®»¼®±Þ Ì á ºº¿¬Í ¸¬·É ²±·¬¿®±°®±Ý ®»²·¿¬²±Ý ºÑ ®»¹¿²¿Ó ´¿²·³®»Ì á ·¬¿¸¿©«Ù ¬ß ´«µ«®«Ù »¸Ì ·¬·®µ­²¿Í á ³¿­­ß ô»¹»´´±Ý ®«°¦» ¸¬·É ®«°¦»Ì Ì á ³¿­­ß ô®«°¦» ¬ß ´±±¸½Í òªòÓ ³¿¿°¿Ò Ì á ³¿­­ß ô·¬¿¸¿©«¹ô·¹²»®¿Ò ô´±±¸½Í §³®ß á ·¬¿¸¿©«Ù ô´±±¸½Í §¬´«½¿Ú á »¹»´´±Ý ®«°­·Ü á ¬­¿Û ·¬¿¸¿©«Ù ô¾«´Ý §®¿¬±Î á ·¬¿¸¿©«Ù ¾«´Ý ­»Ç á ÍÎÛÒÌÎßÐ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 49. ß×ÜÒ× ¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿²«®ß
 • 50. ðë ðððôðï æ ÜÛÙÜÛÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ ðëðê æ ÒËÑÝ ÐË ÜÒßÌÍ ÔßÌÑÌ Ì ØÍÛÜßÎÐ ÔßØÝßÒËÎß ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 51. ïë ò»½¿´° ²· ´´»º ¹²·¸¬§®»ª» ¼²¿ §¬·´¿»® ±¬²· ¼»³®±º ­¿»¼× ò¼»²»°°¿¸ »­»¸¬ ´´¿ ¼²¿ ¼»¬±ª»¼ »© §¿¼ »²± ¬­«¶ ¬«¾ »ª»·´»¾ ±¬ ¬´«½·ºº·¼ ­¬× ò»½¿®Ù ­ù·¶«®«Ù º± »­«¿½»¾ §´²± ¼»²»°°¿¸ ¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿²«®ß ²· ­¬²»ª» ßÌËÍÛÙÓ »¸Ì ò§¬·²·ª·¼ ²· ¹²·½²¿¼ô ¬»»º ®·»¸¬ ²± ¼©±®½ »®·¬²» »¸¬ ©¿­ ¸½·¸© ³¿»¬ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ §¾ ¹²¿­¬¿­ ½·¬»¹®»²» ²¿ ¸¬·© ¼»¼«´½²±½ ²±·¬½²«º »¸Ì ò¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ º± ­ÜÝô­»¬¬»­­¿½ô­µ±±Þ ±­´¿ ¼²¿ ­»·°±®¬ º± ¼»­·®°³±½ ¸½·¸© ­»¦·®° »¸¬ ¹²·®±­²±°­ §¾ ßÌËÍÛÙÓ ±¬ ¬®±°°«­ ®·»¸¬ ¼»¼²»¬¨» ¸½²¿®¾ ®¿¹¿²¿¬× ô¿·¼²× º± µ²¿¾ »¬¿¬Í »¸Ì ò®»¸¬»¹±¬ »´°±»° ¬»¹ ±¬ ­§¿© ¬²»®»ºº·¼ ­»½·ª»¼ ª»¼«®«Ù ©±¸ ¼»®»¼²±© × ­­»®¹±®° ²· ­¿© ²±·¬½²«º »¸¬ ­ß òª»¼«®«Ù ®±º ²»®¼´·¸½ »­»¸¬ ²· ²±·¬±ª»¼ »¸¬ ¼»¬½»´º»® ­´±±¸½­ ®»¸¬± ¼²¿ ÷²»»®¹ ²· ¼»­­»®¼ø ´±±¸½­ ´´·¾²®±¸ º± ­¬²»¼«¬­ »¸¬ §¾ ª»¼«®«Ù º± »­·¿®° ²· ­¹²±­ º± ²±·¬¿¬²»­»®Ð ò½·´¾«° ´¿®»²»¹ ¼²¿ ­®»¸½¿»¬ ¼²¿ ­¬²»¼«¬­ º± ¹²·®»¸¬¿¹ »¹®¿´ ¿ ®»¸¬»¹±¬ ¬¸¹«±®¾ ²±·¬½²«º »¸Ìò¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿²«®ß ô¹²·ª·Ô º± ¬®ß º± ¬²»¼·­»®Ð ô·¿Ü ·²²¿Ò ò­®Ó §¾ ¼»·²¿°³±½½¿ ­¿© »Ø ò¼´®±© »¸¬ º± »®«¬«º »¸¬ »®¿ ±¸© ­¬²»¼«¬­ §´®¿´«½·¬®¿° »´°±»° ¹²±³¿ ­­»²»®¿©¿ ¹²·¼¿»®°­ ®±º ³¿»¬ ßÌËÍÛÙÓ ­ù¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ ¼»¬¿´«¬¿®¹²±½ ·¹»Þ ò®Ü ò¬­»«Ù º»·¸Ý ­¿ ²±·¬½²«º »¸¬ »½¿®¹ ±¬ ¼»¬²»­²±½ ¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿²«®ß º± ò¬ª±Ù ô²±·¬¿½«¼Û ®»¸¹·Ø ®±¬½»®·Ü ô·¹»Þ ³¿®±Ö ò®Ü ò­²±·¬«¬·¬­²· ¹²·¬¿°·½·¬®¿° »¸¬ ±¬ ÝÓÒË ³±®º ²±·¬¿·½»®°°¿ º± ­»¬¿½·º·¬®»½ º± ¼®¿©¿ ±­´¿ ¼²¿ ²±·¬«¾·®¬­·¼ »¦·®° »¸¬ µ®¿³ ±¬ ®¿¹¿²¿¬× ô´´¿Ø ¿¼¿²¿µ»ª·Ê ¬¿ ¼»¦·²¿¹®± ­¿© ²±·¬½²«º ´¿³®±º ¿ èðù®»¾±¬½Ñ ¸¬ëî »¸¬ ²Ñ ò²±·¬¿¬­»®±ºº¿ ²± ¼²¿ §¬®»ª±° »¬¿½·¼¿®» ±¬ ­²¿¹±´­ ´«º·¬«¿»¾ ¼»¬²»­»®° ±­´¿ ²»®¼´·¸Ý ò²»®¼´·¸½ »¸¬ º± µ®±© ¬®¿ »ª·¬¿»®½ »¸¬ ¸¹«±®¸¬ ¼»¬½·°»¼ §´®¿»´½ §®»ª ­¿© ²»»®Ù ¸¬®¿Û »µ¿³ ±¬ §¸© ¼²¿ ©±¸ º± »¹¿­­»³ »¸Ì òÈ ­­¿´Ý ±¬ Ê ­­¿´Ý ³±®º ­°«±®¹ ±©¬ ²· ­»·®¬²» ððí ¬«±¾¿ ¼»­­»²¬·© ¸½·¸© ¼»¦·²¿¹®± ­¿© »³»¸¬ »¸¬ ²± ²±·¬·¬»°³±½ ¬®ß ´±±¸½­ ®»¬²· ²¿ ­¬²»ª» ®«± ±¬ ¸½«±¬ ¬²»®»ºº·¼ ¿ ¼¼¿ ± ò²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ ¹²·¼®¿¹»® ´´¿ ¹²±³¿ ­­»²»®¿©¿ ¹²·®¾ ±¬ ­»»®¬ Ì ­¿ °« ¼»­­»®¼ ±¸© ®¿¹¿²¿¬× ôÓÊÎÍÍ º± ­¬±¬§²·¬ »¸¬ §¾ ¼»¬²»­»®° ­¿© Œ¸¬®¿Û ²»»®Ù »³»¸¬ »¸¬ ²± ¹²±­ ß ò¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿²«®ß º± ´¿¬·°¿½ »¸¬ô®¿¹¿²¿¬× ²· »´°±»° ´¿®»²»¹ ¼²¿ ­®»¸½¿»¬ ô­¬²»¼«¬­ ðëðê ®»ª± º± °« ¹²·¼²¿¬­ »¸¬ ©¿­ ¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿²«®ß ²· èðßÌËÍÛÙÓ »¸Ì ¿¬·¸½²¿Í ò­Ó òì ¿§·¿³¸­µ¿Ô ò·®¸Í òí ·²¿©´¿Ô ¿°·®Õ ò­Ó òî »³±¸Í ¿¬·³¸­«Í ò­®Ó òï ÓßÛÌ ÙÒ×ÌÎÑÐÐËÍ ÛÛÎØÍßÞÛÜ ÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 52. îë ¿®¼²»Õ ¿¼¿²¿µ»ª·Ê º± ­´®·Ù ù²»»®¹ §¿Íó²»»®¹ »»Íù ±¬ »½²¿¼ ­¬²»¼«¬Í ·¹»Þ ³¿®±Ö ò®Üô ¬­»«¹ º»·¸Ý ÔÑß º± ¹²¿­¬¿­ §¾ ¼»¬¿ª·¬°¿½ ¼©±®Ý »¸¬ §¾ ­¼¿»¸ ²±·¬«¬·¬­²× »¸¬ ±¬ »¬¿½·º·¬®»½ º± ¼®¿©ß ´±±¸½Í ¿¹²¿Ù º± ­¬²»¼«¬Í ¬­»«Ù º»·¸Ý ú ·¿Ü ·²²¿Ò §¾ ¹²·¬¸¹·Ô °³¿Ô ÎßÙßÒßÌ× Ò× ÍÌÒÛÊÛ èðßÌËÍÛÙÓ ÚÑ ÍÛÍÐÓ×ÔÙ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 53. íë ¬½·®¬­·Ü ¹²¿·Í ¬­¿Û ô¬¿¸¹·­¿Ðô¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ òðï ®¿¹¿²¿¬×ô»¹»´´±Ý òÒ òÜ òç ®¿¹¿²¿¬× ô»¹»´´±Ý ½·²¸½»¬§´±Ð ·¸¼²¿Ù ª·¶¿Î òè ®¿¹¿²¿¬× ô´±±¸½Í °«½¹²·Õ òé ®¿¹¿²¿¬× ô®·¼²¿Ó ¿§¼·Ê ®¿µ²¿¸­·ª¿Î ·®Í ·®Í òê ®¿¹¿²¿¬× ô´±±¸½Í ´´·¾²®±Ø òë ò¿¹²¿Ù ô´±±¸½Í §®¿¼²±½»Í ¬²»³²®»ª±Ù òì «°³·¸Ý ô¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ ¿¼¿²¿µ»ª·Ê òí «°³·¸Ý ôòîò±Ò ¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ òî ¸½²¿®Þ ®¿¹¿²¿¬× ô¿·¼²× ºÑ µ²¿Þ »¬¿¬Í òï ÍÎÛÒÌÎßÐ ÎËÑ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 54. ìë ÍÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 55. ëë ÍÌÒÛÓÛÍÎÑÜÒÛ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 56. êë ÊÛÜËÎËÙ×ßÖòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòÿÒÑ×ÌßÒ×ÜÎÑóÑÝ ÔËÚÎÛÜÒÑÉ ØÝËÍ ÎÑÚ ÓßÛÌ ÛÎÑÔßÙÒßÞ ÎÛØ ú ×ÖßØÝ×Î ÑÌ ÍÒÑ×ÌßÔËÌßÎÙÒÑÝ ò­¬²»¼« ¬­ »¸¬ ¹²±³¿ ­­»²»®¿©¿ ¼¿»®°­ ±¬ Œ¸ ¬®¿Û ²»»®Ù »³»¸¬ »¸¬ ²± ¼´»¸ ²±·¬·¬»°³±Ý ¬®ß »¸¬ ®±º ­»¦·®° ¹²·®±­²±°­ §¾ ¬®±°°«­ ®·»¸¬ ®±º ¸½²¿®Þ ®¿¹¿²¿¬×ô ¿·¼²× º± µ²¿Þ »¬¿¬Í òì ò ¬½·®¬­·Ü ¹²¿·Í ¬­¿Û º± ®»¬®¿«¯¼¿»Ø ô¬¿¸¹·­¿Ð ¬¿ ¬²»ª» ßÌËÍ »¸¬ ¹²·¦·²¿¹®± ®±º ¬½·®¬­·Ü ¹²¿·Í ¬­¿Ûô»½·´±Ð º± ¬²»¼²·¬²·®»°«Í ô÷ÍÐ×ø²·¿ÖòÕòÍ ·®¸Í òí ò­»¬«¬·¬­²× ¹²·¬¿°·½· ¬®¿Ð »¸¬ ´´¿ º± ­´¿°·½²·®Ð òî ¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿²«®ß º± ¬ª±Ùô¬­»®±Ú º± ®±¬¿ª®»­²±Ý ´¿°·½²·®Ð òï ÑÌ ÍÕÒßØÌ Ôß×ÝÛÐÍ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 57. ß×ÜÒ× ®¿¸·Þ
 • 58. èë ððððëï æ ÜÛÌÌ×ÓÓÑÝ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ ððíèï æÜÛÌÒßÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ íðëíê æ ÒËÑÝ ÐË ÜÒßÌÍ ÔßÌÑÌ Ì ÎßØ×Þ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 59. çë ®¿¸·¾ ²· ­¼±±´º ®»ª» ¬­®±© »¸¬ º± ­³·¬½·ª »¸¬ §¾ §´´¿® ²»»®¹ ¿ ­¿© ¬²»ª» »´¾¿µ®¿³»® ¬­±³ »¸Ì ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 60. ðê ¿²¬¿Ð ôßÝÓÇ ¿²¬¿Ð ô²»³±É ®±Ú ´·½²«±Ý ¿²¬¿Ð ô¾«´Ý ´»»¸É ®»²²× ¿²¬¿Ð ô¾«´Ý §®¿¬±Î ®¿¸·¾ô²±·¬¿¼²«±Ú ¿®¬·Ó «®¿Ì æÍÎÛÒÌÎßÐ ÎËÑ ÎßØ×Þ ÔßÎÌÒÛÝ ØÙÒ×Í ßÎÛÛÓ ÍÎÓ ÍÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝóÑÝ ÖßÎ ØÍÛÌ×Î ÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ ÛÌßÌÍ ÍÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 61. ïê ÍÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 62. ß×ÜÒ× ¸®¿¹·¼²¿¸Ý
 • 63. íê ðððôððôï ÜÛÌÌ×ÓÓÑÝ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ ðêìôìè ÜÛÌÒßÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ çîìôïì æ ÌÒËÑÝ ÐË ÜÒßÌÍ ÔßÌÑÌ ØÎßÙ×ÜÒßØÝ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 64. ìê ¿³®»ª ¿¸»²Í ¿´¹²·­ §¿¶·Ê ¿·´¿Õ ´·°¿Õ ¹«¸½ §¿¶²¿­ °»»¼²¿Ó ®»¼²·°¸­«Ð ô ¼²¿²ß ·¨±Ó ÍÎÑÌ Ò×ÜÎÑÑÝ ß ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 65. ëê ÍÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 66. êê ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 67. éê ÍÌÒÛÓÍÛÍÎÑÜÒÛ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 68. çê ×ØÔÛÜ
 • 69. ðé
 • 70. ïé
 • 71. îé
 • 72. íé
 • 73. ìé ¼²¿²ß ¿¬»»¹²¿Í ò­Ó ·®¿¼²¿¸Þ ¿³¿®Ð ò­Ó ¶¿®¹¿Ò ò´±Ý ·®¿¼²¿¸Þ ·¶²¿Î ò®Ó ²·¿®¿Ò ¿µ·¶¿Î ò­Ó ¿³®¿Ê ¿¬»»Ò ò­Ó ¸­»¼ß ¿²¿¼²¿Ê ò­Ó ·²¿¸¿Í ·²·¸±Ó ò­Ó ´»±Ù ¸­»¼ß ò®Ó ¿³®¿¸Í ¸­»§»³¿Î ò®Ó ·¼»ª·®Ì ¸­»¶¿Î ò®Ó ·®µ·Í ¿²¿¶²¿Í ò®Ü ·²·´³¿Õ ò­Ó ·¹¿¬­«Î òµòÎ ò®Ó §®®¿Ø ò®Ó ¿®¾¿¸¸Ý ®»¼²× ò®Ó ¿µ·¬ß ò­Ó ´¿©·´¿Ð ·³¸­¿Î ò­Ó ²¿©¿¸Ü ¿¬°·®Ì ò­Ó ¿¸²·Í «¼²× ò­Ó ¿¼·±Ò ô±°Þ ½·º·½¿Ð w ÷­´±±¸½Í ððí ò¨±®°°¿ø ²±·¬¿®»¼»Ú ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ¿²«³¿Ç w ­²¿®Ì ·¸´»Ü ô­´±±¸½Í ò¬²×w ²¿§Î ·¸´»Ü ô­´±±¸½Í ²¿©´¿Í w ·¸´»Ü ô´±±¸½Í »´½¿²²·Ð »¸Ì w ·¸´»Ü ô­´±±¸½Í ½·´¾«Ð ª¿Ü w ·¸´»Ü ô¼¿±Î ¿¾³¿¸µ¿®¿Þ ô´±±¸½Í ²®»¼±Ó w ·¸´»Ü ô»¬«¬·¬­²× ú »¹»´´±Ýw §³®ß ·¸´»Ü ô»¹»´´±Ý ¸¹²·Í ¬¿¹¿¸Þ ¼»»¸¿¸Í w ·¸´»Ü ô­´±±¸½Í ­¿¶³¿Î w ·¸´»Ü ô­´±±¸½Í w§¬·³ß ·¸´»Ü ô­´±±¸½Í ¶°ß w ·¸´»Ü ô­´±±¸½Í ­°Ü w ¼»¬·³·Ô ¿·¼²× ºÑ §¬·®±¸¬«ß §¿©¸¹·Ø ´¿²w ±·¬¿Ò ÷±¹²ø ¹±Ç ¸w­®¿°Í ·¸´»Ü ô»´½®·Ý ²»»®Ù w ­´±±¸½Í ½·´¾«Ð §³®ß ¿·¼²× ´´ß w ²¿¸¬¿¹²¿Í ¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ ¿·¼²× ´´ß w §¬·®±¸¬«ß ¿¼·±Ò w
 • 74. ëé
 • 75. êé ÍÌÒÛÓÛÍÎÑÜÒÛ
 • 76. éé ²±·­­·Ó ­·¸Ì ±Ì ®»¸¬Ñ »¸Ì ®Ñ §¿É »²Ñ ²× ¼»¬«¾·®¬²±Ý ­¿Ø ¬«Þ ¬®±°»Î »¸Ì ²× »®«¹·Ú ¬±Ò §¿Ó »³¿Ò »­±¸É ´´ß ¼²ß »²Ñ ± w Ì Ì ·¸´»Ü ô³¿» ÝÞw ß »¸Ì ¹·Ê ³¿¬«¿Ù ò®Ó w ¬ß ò®Ó ´¿·®»¬¿Ó §¬·½·´¾«Ð ®±Ú ´«w ²±·­­·Ó »¸Ì ± §½²¿¬´«­²±Ý »´¾¿«´¿Ê ¹²·ª·Ù ®±Ú ²¿¶²¿Î ¬·¸­ß ò®Ó Ì w ­²±·¬¿¬²»­»®Ð »¸Ì ¹²·µ¿Ó ®±Ú ¿®¼²·¸±Ó ¬·µ²ß ò®Ó w »³·Ì ´¿·½«®Ý ¬­±Ó »¸Ì ¬ß ¿¬¿Ü »¸Ì ¹²·´·°³±Ý ®±Ú ¿®¼²·¸±Ó ·¸­«§ß ò­Ó w ­­»²»®¿©ß ¹²·¼¿»®°Í ®±Ú ¬²¿¸¼·Í ¿¿¸¬­ß ò­Ów ­­»²»®¿©ß ¹²·¼¿»®°Í ®±Ú ´´¿¸Ü ª·¶¿Î ò®Ó w »³·Ì ´¿·½«®Ý ¬­±Ó »¸Ì ¬ß ¿¬¿Ü »¸Ì ¹²·´·°³±Ý ®±Ú ¿³®»Ê ¿§ª·w Ü ò­Ó §²±³»®»Ý ´¿·½»°Í »¸Ì ¬ß ²±·¬¿²·¼®±±Ý ®±Ú ¿¬·³«Í ò­Ów ¬»»®¬Í ¬²»³¿·´®¿Ð »¸Ì ¬ß ú §²±³»®»Ý ´¿·½»°Í »¸Ì ¹²·®«Ü §¸°¿®¹±¬±¸Ð ´´·¬Í ¬²»´´»½¨Û »¸Ì ®±Ú ´·¸¿Í ò®Ó w ¬»»®¬Í ¬²»³¿·´®¿Ð »¸Ì ¬ß ú §²±³»®»Ý ´¿·½»°Í »¸Ì ¹²·®«Ü ²±·¬¿²·¼®±±Ý ®±Ú «¸¾w·Ê ò®Ó ­»³·Ì ´´ß ¬ß ­­»²»®¿©ß ¹²·¼¿»®°Í ®±Ú ¿¬°«Ù ¬»µ¿Í ò®Ó w ²±·¬½ß »µ¿ °Ë ¼²¿¬Í ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó »¸Ì ± ­®±­·ª¼ß »¸Ì ´´ß Ì Ì w
 • 77. çé ßÑÙ
 • 78. ðè ®¿µ»²¿¸Ù ¿¸­µ¿´«Í ò­Ó òðï ›»®±³ §²¿³ ¼²ß ²·¿Ö ²¿¸­®¿¼«Í ò®Ó òç ·¿­­»¼®¿Í ²¿¶¿Î ò®Ó òèï ·¿­»Ü ·²·´¿Ó ò®Ü òè ®¿µ®«¬·¿Î ·¿Ð ·¬¿©Í ò®Ó òéï µ·¿Ò ¬²¿µ·³¨¿Ô ò®Ó òé ®¿µ®«¬·¿Î ·¿Ð °·¼¿®Ð ò®Ó òêï µ·¿Ò ®»¾³¿¹·Ü ò®Ó òê ·²»Õ ¸­·¸­ß ò®Ó òëï ®¿µ¹²·´»Ê ¼¿­¿®Ð ò®Ó òë »³«¸Ü ¸­»³¿¸¬¿®Ð ò®Ó òìï ®¿µ¹²·´»Ê ¿¬»»¹²¿Í ò­®Ó òì «¸¾¿®Ð ´·²ß ò®Ó òíï ­»¼²¿²®»Ú §´´»Ú ­Ó òí ²¿¿³·¸¾ß ò®Ó òîï »¼¹»Ø ¿¬»»¹²¿Í ò­®Ó òî ®¿µ²¿ª·Î ²¿¸­±Î ò®Ó òïï µ·¿Ò ¸­»¹®«Ü ò®Ó òï
 • 79. ïè ®±¬¿²·¼®±ó±Ý »¬¿¬Í ¿±Ù ò·¶®¿µ²¿¸Í ·ª¿Î ·®Í ·®Í ­­»²·´±Ø ­·Ø º± »½¿®¹ »¸¬ º± »­«¿½»¾ §´»¬·²·º»¼ ¼²¿ »¬¿¬­ ®»ª± ´´¿ ­®»»¬²«´±ª ´´¿ º± ­¬®±ºº» ¼²¿ ²±·¬¿½·¼»¼ ®»»¸­ ±¬ »«¼ §´²± »´¾·­­±° »®»© ­»·¬·ª·¬½¿ »¸¬ ´´ß ò­»³³¿®¹±®° ¿³¿®¼ ¼²¿ ¿§·¼²¿¼ »µ·´ ­¹²·®»¸¬¿¹ ´¿·½±­ ¬¿ ¼´»¸ ±­´¿ »®»© ­»·¬·ª·¬½¿ °«ó¼²¿¬Í ò±¿¹®¿Ó ²¿ª¿¸Þ ¿®¼²·ª¿Î ¬¿ ¼´»¸ ²±·¬½²«º ´¿·½±­ »¸¬ ¬¿ »¹¼»´° »¸¬ ¬«± ¼¿»® ¬¿³¿Õ ®»¾³¿¹·Ü ·®¸Í ô¿±Ù º± ®»¬­·²·Ó º»·¸Ý »´¾¿®«±²±Ø ò­­¿³ ¹²·²®±³ §¿¼²«Í »¸¬ ²· »¹¼»´° »¸¬ ¼¿»® ­»¸½®«¸½ ­«±·®¿Ê ò­»»¬±ª»¼ ­·¸ ¸¬·© ¹²±´¿ »¹¼»´° »¸¬ ¼¿»® ·¶¼²¿²¿¸­»³¿®Þ ·³¿©Í ô³·¿¼²«Õ ó ³¿®¸­ß ·³«¸¾±°¿ ¬¿ Ì ±­´ß ò§¿© ¹·¾ §®»ª ¿ ²· ¼»¬¿°·½·¬®¿° »¹»´´±½ »½®»³³±Ý ô­»¹»´´±Ý »½²»·½Í ¼²¿ ­¬®ß ô»¹»´´±½ »²·½·¼»Ó ô­»¹»´´±½ ¹²·®»»²·¹²Û ô­´±±¸½Í ò­»·¬·ª·¬½¿ ²±·¬½¿ »µ¿¬ ¼²¿ °«ó¼²¿¬­ ®±º ¼®¿©®±º »³¿½ ô¼»¬¿°·½·¬®¿° »´°±»° §¿© »¸¬ ¹²·¦¿³¿ ­¿© ¬× ò§¬»·½±­ »¸¬ º± ­²±·¬½»­ ­«±·®¿ª ³±®º ¹²·³±½ ¼»¬®¿¬­ »­²±°­»® ô²± ¹²·±¹ ­¿© ¬²»³»ª±³ »¸¬ ­¿ ¬«¾ ô¼»»°­ ©±´­ ¸¬·© ¼»¬®¿¬­ §´´¿·¬²· µ­¿¬ ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó »¸Ì
 • 80. îè ò¿±Ù ²· ­­»½½«­ ¬¿»®¹ ¿ ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó »¸¬ ¹²·µ¿³ ®±º ¼»¬¿°·½·¬®¿° ¬¿¸¬ ­²±·¬«¬·¬­²· ´´¿ ¼²¿ ­»¹»´´±Ý ô­´±±¸½­ ´´¿ ¼²ß ¬²»³¬®¿°»Ü ¬­»®±Ú ­»·®¬­«¼²× »´«¹©±¸Ý ÚÍ×Ý ®¿µ±¿¹´¿Í Ó Ê òèððî ®»¾±¬½Ñ ¸¬éï ¼»¬¿¼ Œ¬¿®¿¸Þ ²«®¿  Ì §´·¿¼ ´¿½±´ »¸¬ ²· ¼»®¿»°°¿ »´½·¬®¿ ®»°¿°­©»² ¹²·©±´´±º »¸Ì ò­»·¬·ª·¬½¿ ²±·¬½¿ »µ¿¬°«ó¼²¿¬­ »¸¬ ²· ¼»¬¿°·½·¬®¿° ±¸© »­±¸¬ ´´¿ ¼²¿ ­®»»¬²«´±ª º± ­¬®¿»¸ »¸¬ ¼»´´·º ¬²»³²±®·ª²» »¸¬ ®±º ²¿½ »© §¿© »´¬¬·´ ®»ª»¬¿¸© ²· ¼±±¹ ¹²·¸¬»³±­ ¹²·±¼ º± ¹²·´»»º »¸Ì ò­²±·¬«¬·¬­²· ´´¿ ³±®º »­²±°­»® »ª·¬¿½±®°·½»® ¼²¿ ¼±±¹ »¸¬ ¬»¹ ±¬ »½·² §´´¿»® ¬´»º ¬× ò¹²·¦¿³¿ §´´¿»® ­¿© ­´±±¸½­ »¸¬ ³±®º »­²±°­»® »¸Ì ò§¹®»²» ¼²¿ ³­¿·­«¸¬²» ¸¬·© ¼»´´·º ­¿© »²±§®»ª» ¼²¿ ´´¿ ¬¿ ¹²·®·¬ ¬ù²­¿© ¬× ò­»¹»´´±½ ¼²¿ ­´±±¸½­ »®±³ ¼²¿ »®±³ ¬·­·ª ±¬ ¼»¬¿ª·¬±³ ­®»»¬²«´±ª ´´¿ ¬°»µ ¬· ¬¿¸¬ ¬¿»®¹ ±­ ­¿© ²±·¬½¿ »µ¿¬ °«ó¼²¿¬­ »¸¬ ¹²·®«¼ »½²»·®»°¨Û
 • 81. èè ­»¹»´´±Ý ú ­´±±¸½Í ­«±·®¿ª º± ­´¿°·½²·®Ð ‹ ¬¿®¿¶«Ù º± ¬²»³²®»ª±Ù ô¬²»³¬®¿°»Ü ¬­»®±Ú ‹ ¬¿®¿¶«Ù º± ­¬¿§¿¸½²¿Ð ³¿®Ù ´´¿ º± ­®»¾³»Ó ú ­¸½²¿°®¿Í ´´ß ‹ ô¬±µ¶¿Î º± ®»²±·­­·³³±Ý ´¿°·½·²«Ó §¬«°»Ü ô¿¬¸»Ó òÍ òØ ò®Ó ‹ ¿¸¬²¿µ­¿²¿Þ º± ®±¬½»´´±Ý ô´»¬¿Ð òÖ òÎ ò®Ó ‹
 • 82. ðç
 • 83. ïç
 • 84. îç
 • 85. íç
 • 86. ìç
 • 87. ëç
 • 88. êç
 • 89. éç
 • 90. èç ¿®¬»¸­µ«®«Õ Š ®»½·ººÑ »®¿º´»É ¼´·¸Ý ò¬¬­·Ü i ´¿²®¿ÕŠ ®»½·ººÑ »®¿º´»É ¼´·¸Ý ò¬¬­·Ü i ÷®¿­·Øø ®»½·ººÑ ²±·¬¿½«¼Û ¬½·®¬­·Ü i ÷´¿²®¿Õø ®»½·ººÑ ²±·¬¿½«¼Û ¬½·®¬­·Ü i ÷®¿¹¿Ò ¿²«³¿Çø ®»½·ººÑ ²±·¬¿½«¼Û ¬½·®¬­·Ü i ÷µ¿¬¸±Îø ÑÙÒ ­»´¹²ß i ×ßÐÚ i ´¿²®¿Õ Š ¾«´Ý ­²±·Ô i ÷ÌÔ×Þø ò¼¬Ô ­»·®¬­«¼²× ®«°®¿´·Þ i ­´´·Ó ®¿¹«Í ·¬¿©­¿®¿Í i °«±®Ù §¬®»¾·Ô i ò¬ª±Ù ¿²¿§®¿Ø º± ¬²¿´Ð ®»©±Ð ´¿³®»¸Ì ³¿Î «¬¬±¸Ý «¸¼²¿Þ ²»»Ü Š §¹®»²Û »½²¿·´»Î i ¿²¿§®¿Ø º± ò¬ª±Ù ô²±·¬¿½«¼Û º± ®»¬­·²·Ó »´¾¿®«±²±Ø ô·¶ ¿¬°«Ù ³¿Î »¹²¿Ó ·®¸Í
 • 91. çç ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í òÓòÞòÍ á ¸®¿¹®±Ù »¹¿´´·Ê á ´±±¸½Í ¸¹·Ø ®·¼²¿Ó ¿§¼·Ê ·¬¿©­¿®¿Í á ¿®¼²»Õ ²¿¸­µ·¸­¿®Ð «¸­·¸Í ¹²¿´µ·Êá §¬»·½±Í ²±·¬¿½«¼Û ²¿¸­®¿Ü «®«Ù »¸Ìá ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ·¬¿©­¿®¿Í á §½¿³®¿¸Ð º± »¹»´´±Ý ³¿Î ·®¸Íá ¿§¿´¿§¼·Ê ¿ª»Í ²¿Ö ³¿·®¿Ó ¿¬¿Óá ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ½·´¾«Ð ò òÕ ·®¸Í Ð á ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ¿²¿§®¿Ø á ²±·¬¿½«¼Û º± »¹»´´±Ý ¿§¿´¿³·Ø ¾«´Ý ¬½¿®¿¬±Î á ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í òÜòÍòß á ´¿¬·°­±Ø ´¿Ü ®·ª¿¸¿Ó á ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ¸­®¿¼ß á ´±±¸½Í ¸¹·Ø ½·´¾«Ð òÍòÓ á ´±±¸½Í ´¿¼²·Ö ·ª»Ü ¿§¼·Ê ÷ßÓ×ø ²±·¬¿·½±­­ß ´¿½·¼»Ó ²¿·¼²× á á ´±±¸½Í ´»¼±Ó ¿§®ßòÕòÓ ò®Ü á ²±·¬¿½«¼Û º± »¹»´´±Ý ¿§¿´¿³·Ø á »²±Æ ¹²·³±±´Þ á ²±·¬¿·½±­­ß ²±·¬¿¬²»­²»®°»Î ´¿½·¼»Ó ¿²¿§®¿Ø á ´¿²®¿Õ ô­­»®¹²±Ý ¸¬«±Ç ¿²¿§®¿Øá ­´®·Ù ®±Ú ò¹¹²Û º± »¹»´´±Ý ·¬¿°²¿Ù á ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ­´®·Ù µ¿²¿Ò «®«Ù á ´±±¸½Í ­­»²·­«Þ ·¬¿°²¿Ù á §½»³®¿¸Ð º± »¹»´´±Ý ·¸¼²¿Ùá ´±±¸½Í ½·´¾«Ð òÜòÍ á ²±·¬¿½«¼Û º± »¹»´´±Ý ÊòßòÜ ­­¿Ü ¸­»²¿Ù ò®Üá ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í òÙòß á ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ²±±Ü á ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ¬²»ª²±Ý ¬®¿»Ø ¼»®½¿Í á ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ­´®·Ù òÊòßòÜ á ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ÊòßòÜ á ²±·¬¿½«¼Û º± »¹»´´±Ý ¿¸¼«Þ á ´±±¸½Í ¸¹·Ø ½·´¾«Ð ¬¿°·²¿Ð ©»Ò »¸Ì á ¹²·¬´«­²±Ý »«´¿Ê »¬·Î á ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ¬²»ª²±Ý ­ù§®¿Ó ò¬Í á ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ½·´¾«Ð ¸­®¿¼ß á ´¿¸¬·¿Õ ô»®¬²»Ý ¸¬´¿»Ø §®¿³·®Ð ´±±¸½Í ½·´¾«Ð òÜòÍòßòÓ á á ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ·¬®¿¸Þ ¿§¼·Ê á ´±±¸½Í ­¿µ·Ê ´¿Þ á ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ¿·¸°±Í ò¬Í á ´±±¸½Í ´»¼±Ó ò½»Í ò®Í §¬·­®»ª·²Ë á ´±±¸½Í ®»·ª¿È ­·½²¿®Ú ò¬Í á ´±±¸½Í ½·´¾«Ð °¿¬¿®Ð ¿²¿®¿¸¿Ó á ®¿­·Ø ô´±±¸½Í ´»¼±Ó ò½»Í ò®Í á ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ²·¿­¿®¿¹¹ß á ´±±¸½­ ½·´¾«Ð ò òßòÜ ¿§®ß òÔòÕ Ê á ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ¼²·Ø ·¿Ö á Í×ÓÓ á ´¿²®¿Õ ôÍÐÜ á ÓÞúÌÝ×ÓÓ á ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ¼²¿²¿µ»·ª·Ê á ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ·¬·®µ­²¿Í ´»¼±Ó ò¬ª±Ù á
 • 92. ß×ÜÒ× ¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿³·Ø
 • 93. ïðï ðððôëé ÜÛÌÌ×ÓÓÑÝ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ ðððôðê ÜÛÌÒßÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ ðððôïì ÌÒËÑÝ ÐË ÜÒßÌÍ ÔßÌÑÌ ØÍÛÜßÎÐ ÔßØÝßÓ×Ø ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 94. îðï ßÓÎßØÍ ÖËÒßÓ ß ÐËÙ ØÍÎßØ Ì ÒßÓ×ØÜ òÕòÍ ÇÎßØÜËßØÝ ßÒ×ÞËÎ ¼²¿¸Ý ³¿§¸­²¿¸Ù ÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 95. íðï ®¿¹¿Ò ®»¼²«Íô»¬«¬·¬­²· ¹²·²·¿®Ì ´¿·®¬­«¼²× ·®¿©¸­»²¾«¸Þ ®¿¹¿Ò ®»¼²«Í ­´®·Ù ®±º ´±±¸½Íò½»Íò®Í ò¬ª±Ù ®¿¹¿Ò ®»²¼«Í ­§±Þ ®±º ´±±¸½Í ò½»Íò®Íò¬ª±Ù ®¿¹¿Ò ®»¼²«Í ò´±±¸½Í ¾¿¶²¿Ð ®¿¹¿Ò ®»¼²«Íò´±±¸½Í ´»¼±Óò ¬ª±Ù ®¿¹¿Ò ®»¼²«Íô ®·¼²¿Ó ¿§¼·Ê ·¬¿©­®¿Í ®¿¹¿Ò ®»¼²«Í ô´±±¸½Íò½»Íò®Í ½·´«Ð ®·¾¿¸¿Ó ®¿¹¿Ò ®»¼²«Í ô´±±¸½Í ½·´¾«Ð òÊòßòÜ ÍÎÛÒÌÎßÐ ÎËÑ ¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿³·Ø ÷ßÜÚ ú ÓÚÐø ò òÝòÝ ò®Ð ò´¼¼ß Ú óñ¼Í ò²±·¬¿³®±º²· ®±º ¿´³·¸Í Ý×ÜñÓÙò òØ ²±·¬¿¦·²¿¹®Ñ Ð ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ô¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ô®±¬¿²·¼®±±Ý »¬¿¬Í ô¼²¿¸Ý ³¿§¸­²¿¸Ù ·®¸Í òî ò²±·¬½¿ §®¿­­»½»² ¼²¿ ²±·¬¿³®±º²· ®±º ¸®¿¹¿´¿Ò ¼²¿ ²¿´±Í ô¿²Ë ô¿¾³¿¸Ý ô®«°­¿´·Þ ô«´´«Õ ô®¿¹¿²®»¼²«Í ô·¼²¿Ó ô´¿°±¸Ý ô®«°³¿Î ô¿´³·¸Í ­ÑÚÜ ±¬ ¼»¼®¿©®±º ­· ­®»»¬²«´±ª º± ¬­·´ ¸¬·©¹²±´¿ §°±Ý òï »¸¬ïó¿´³·¸Í æ¼»¬¿Ü »ª±¾¿ ­ß ò±Ò ò¬­¼²Û ¸­»¼¿®Ð ´¿¸½¿³·Ø ÷ßÜÚ ú ÓÚÐø ò òÝòÝ ò®Ð ò´¼¼ß Ú »ª±¾¿ ­ß æ´½²Û ò»³³¿®¹±®° ¹²·¬²¿´° »¸¬ ²· »¬¿°·½·¬®¿° ¼²¿ »³±½ ²¿½ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß º± ­®»»¬²«´±ª ¬¿¸ ¬ ±­ »³³¿®¹±®° ¹²·¬²¿´° ®«±§ ³»¸¬ »ª·¹ ¼²¿ ­®±¬¿²·¼®±±½ »­»¸¬ ¬½¿¬²±½ ±¬ ¼»¬­»«¯»® »®¿ «±Ç ò­²±·¬¿¬²¿´° ²± ¬­±½ »ª¿­ ±¬ »³³¿®¹±®° ²±·¬¿¬²¿´° ®¿´«¹»® ®«±§ ²· ¼»ª´±ª²· »¾ ±­´¿ §¿³ §»¸¬ ô»½·ª®»­ §®¿¬²«´±ª ®¿´·³·­ ­®»ºº± ±­´¿ ÑÙÒ ®»¸¬± §²¿ º × ò¼»¸½¿¬¬¿ ­· ­®±¬¿²·¼®±±½ ¬½·®¬­·¼ º± »³¿² ¸¬·© ¹²±´¿ ­»»®¬ º± ¹²·¬²¿´° ®±º ­»½·ª®»­ ®·»¸¬ ¼»®»ºº± »ª¿¸ ­²±·¬¿¦·²¿¹®Ñ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ º± ­®»»¬²«´±ª »®»¸© ­²±·­·ª·¼ ¬­»®±º »¸¬ º± ¬­·´ ß ò¬­±½ ²±·¬¿¬²¿´° »ª¿­ ´´¿¸­ ­®»»¬²«´±ª º± ­¬²»³»ª´±ª²· ­¿ ²±·¬­»¹¹«­ »³±½´»© ¿ ­· ¬× ò²±·¬¿®»°± ²±·¬¿¬²¿´° ¹²·®«¼ ¼»ª´±ª²· »¾ §¿³ ­®»»¬²«´±ª ­¬· ô¬²»³¬®¿°»Ü ¬­»®±Ú »¸¬ º± »³³¿®¹±®° ²±·¬¿¬²¿´° ®¿´«¹»® »¸¬ ²· ¬¿¸¬ ¼»®»ºº± ­¿¸ »³³¿®¹±®° ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·³ ­¬· ®»¼²« ²±·¬¿¦·²¿¹®Ñ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß æ±³»Ó ò òØ ²· ÷Ìø­ÚÝ ´´ß Ð æ±Ì ÷ßÜÚ ú ÓÚÐø ÚÝÝ ò®Ð ò´¼¼ß æ³±®Ú »¸¬ ôï¿´³·¸Í ¼»¬¿Ü ¬²»³¬®¿°»Ü ¬­»®±Ú ò òØ Ð ²»Ù÷Üøïçñèîî ò¬Ú ò±Ò ÍÌÒÛÓÛÍÎÑÜÒÛ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 96. ðïï ÜÒßØÕÎßØÖ
 • 97. ïïï
 • 98. îïï
 • 99. íïï
 • 100. ìïï
 • 101. ëïï
 • 102. êïï
 • 103. éïï
 • 104. èïï ¿®­»Ó ô§¹±´±²¸½»Ì º± »¬«¬·¬­²× ¿´®·Þ á ®·¼²¿Ó «¸­·¸Í ·¬¿©­¿®¿Í ´¿³¿µ¶¿Î á ´±±¸½Í ´»³®¿Ýá ´±±¸½Í §¬·Ý ¼¿¾²¿¸Üá ´±±¸½Í ¸¹·Ø ­´®·Ù ·²·µ¿¼²¿Óá ¼¿¾²¿¸Ü ô»¹»´´±Ý ´¿½·¼»Ó ¿®¬«°·´¬¿Ð á ´±±¸½Í ­­±®Ý §´±Øá ®«°¼»¸­³¿Ö ô´±±¸½Í ¸·¼·®¿Þá ®«°¼»¸­³¿Ö ôÍÐÒÓ á ´±±¸½Í »®±°¿®¿Ì á ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ²®»¼±Óá ®«°¼»¸­³¿Ö ´±±¸½Í °±¬´´·Øá ±½´»ÌóÍØÙá ®«°¼»¸­³¿Ö ôÍÓÞÜ á ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ÝÉ×ßá ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ¼²¿²¿§¿Ü á ¬­«®¬ »´°³» ²·¿Ö ¸¬¿²­¿®¿Ð Ì á ¿´·­¬¿¸Ù ô®·¼²¿Ó ¿§¼·Ê ·®Í ·®Í á ²±­·®Ð ®¿©¬±Ø ·¸½²¿Î Š ­²±­·®Ð ¼²¿¸µ®¿¸Ö á «®»Ó ô»½®±Ú §¬·®«½»Í ®»¼®±Þá ­´±±¸½Í ½·´¾«Ð ¿´¿®»Õ á ÷²±·¹»® ·¸½²¿Î ²· ­´±±¸½­ éèø ­´±±¸½Í º± °«±®Ù ÊßÜ á
 • 105. ß×ÜÒ× ¿µ¿¬¿²®¿Õ
 • 106. ðîï ððçêîî ÜÛÙÜÛÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ èîðîðï ÜÛÌÒßÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ çëìôîìôë æ ÌÒËÑÝ ÐË ÜÒßÌÍ ÔßÌÑÌ ßÕßÌßÒÎßÕ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 107. ïîï ßÒØÍ×ÎÕßØÜßÎ Î Þ Ó ßÊßØÜßÇ ÇÑÒÛØÍò òÕ ò®Ü Ê ÛÌÌ Ý×ÔÔÛÞ ßÔßÓ×Ê ß ÍÎÑÌ Ò×ÜÎÑÑÝ ß ×ÖÖÛÌ ÓØßÎÞ ×ÓßÉÍ ß ÍÎÑÍ×ÊÜß ÎËÑ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 108. îîï ÎßÓËÕßÜÒßÒ ÇØÌßÐßÒßÙ ßÐÐßÔÔßÙ ß ×ØÍ Ê Ò×ÉÍß ßØÞÑØÍ Ê ÜßÇ ÖßÕÒßÐ ß ßÐÐßÖÒßÒ ÐÛÛÜÒßÍ Ò Ó ØÌ ÒËÖÒßÓ ß ØÍÛÌßÕÒÛÊ ÎÛÜÒËÍ Óß ØÍ Ç ÎßÕÒßÍßÊ×Í ÎßÓËÕØÌßÐÓßÍ ÎßØÕÛØÍßÖßÎ ßØÌ×ÔßÔ Î Õ ÎßÕÒßØÍ ÔßÉÖË ×ÓØÍÕßÔÖßÎ ÍÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ óÑÝ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 109. íîï ÍÒÑ×ÌËÔÑÍ ÛÝÎËÑÍ ÌÍÎ×Ú ÛÎÑÔßÙÒßÓ ÛÙÛÔÔÑÝ ßÜÛÊÎËÇß ÒÑ×Ìß×ÝÑÍÍß ÍŽÎÛÛÒ×ÙÒÛ ÛÎÑÔßÙÒßÓÕ×ØÝ ßÙÎËÜßÎØÌ×ØÝ ÔßÐÐÑÕ ÛÎÑÔßÙÒßÓ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 110. ìîï »½®«±­¬­®·Ú »´½¿®Ñ ­®»°±´»ª»Ü ¿¾±¸Í ÍÎÛÒÌÎßÐ ÛÌßÎÑÐÎÑÝ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 111. ëîï ¿¾·¸­±Ì ³¿§¬¿Í ¬­«®Ì ²®»¸¬®±Ò ¸½­±Þ ±½·Ó ÍÎÛÒÌÎßÐ ÛÌßÎÑÐÎÑÝ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 112. êîï ®¿³«Õ ¸¬¿°³¿Í ·³¸­ µ¿´¿¶¿Î ò­¹²·­­»´¾ ­ùª»¼«®«Ù ¿§¶±±° ¸¬·© »³±½ ±¬ ­§¿¼ ²· ³­¿·­«¸¬²» ¼²¿ ´¿»¦ »³¿­ »¸¬ ¸¬·© »«²·¬²±½ ´´·© ¬½»¶±®° »¸¬ ¼²¿ ­»»®¬ ððëí ® »ª ± ¼»¬ ²¿´° »ª¿¸ »© ®¿º ±Í ò¬² »³¬®¿°»Ü ¬­»®±Ú §¾ ¼»·´°°«­ »®»© ²±·¬¿¬ ²¿´Ð ò­¬»¼¿½ ÝÝÒ »¸¬ §´®¿´«½·¬®¿° ­»¹»´´±½ ¼² ¿ ­´±±¸½­ ­«±·® ¿ª º± ­¬² »¼«¬­ ¼² ¿ ÷ÑÙÒø ² ±· ¬¿¼²«±Ú ³¿§¬¿Í º± ®¿³«µ¿ ®¼²¿¸Ý ¼ ²¿ ÷¼¬»Î ø ²¿­¿®Ð ´±Ý ò¬Ô §¾ ¼»¬®±° °«­ ­¿© ¬®±ºº» »¸Ì ò®»¸½¿»¬ ÔÑß »¸¬ ·³¸­µ¿´¿¶¿Î § ¾ ¼»¼·«¹ ·¸¬¿´¿Ó ò­®Ó ¼²¿ ¼ ¿­¿®°¿²¸­·®Õ ò®Ó ô·¬¿°· ®Ì ò®Ó ²±·¬²»³ ± ¬ §´® ¿´ «½·¬ ®¿° ­®»»¬ ²«´±ª ÔÑß »¸¬ ±¬ ²±·¬·¼¼¿ ²· » ®»¸É ò¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó º± ¬® ¿° ­¿ ¼»¼² »¬¨» ¬±¹ §´´¿½·¬¿³±¬« ¿ ­·¸Ì ò§¿¼¸¬®·¾ ­ùª»Ü «®«Ù ¿§¶ ±±° ¸¬·© ¹²·¼·½²·±½ èððî § ¿Ó ¸¬íï ³±®º ¿ ®«°¿§²¿® ¿§ ¼·Ê ¼²«±®¿ ¼²¿ ²· ­»»®¬ ¹²·¬²¿´° ¼»¬®¿¬­ » ®±´¿¹¿Þ ô¿®«° ¿§²¿®¿§¼·Ê º± ­ ®»»¬²«´±ª ¹²·ª·Ô º ± ¬®ß »¸Ì ® ¿³«µ ¿ª·¸Í ¿§¸¼²¿Í ®Ü §¿®¸¹¿É ¶¿Î ò®Ü ÿÿÿ¹²·¦¿ ³¿ ­¿© ¬× ÿ»³·¬ »¸¬ ´´¿ ó°« ¼»²®«¬ ¬­«¶ §¬·´·¾¿´·¿ª¿ ®± ¬²»´¿ ¬ »¬·­·«¯»® »¸¬ ¸¬·© ô¬²»³±³ »¸¬ ®±º ­® »»¬²«´±ª ¬¸ ¹· ® ²»ª» ¼²¿ ­¿ »¼· ¬²¿·´´·®¾ ô­´¿·® »¬¿³ ¬¸¹·® ô¼»²²¿´° »© ¬¿¸© ¬± ² ­¿© ¬· º· ²»ª» »³·¬ ¬¸¹· ® ¬¿ ­²±·¬¿½ ±´ ¼»¸½¿»® »É ò¬«± ¸¹«±®¸¬ »½²¿¼²« ¾¿ ²· ¬´»º ­¿© »½¿ ®¹ ­ù·¶«®«Ùò »²±§®»ª» ¼»¸½«± ¬ ¸½·¸© ¬°»½²±½ ¿ ­· ­»»®¬ ¹ ²·¬ ²¿´° ­¿ ¬² »³»ª´±ª²· ³ ¿»¬ »ª·­­¿ ³ ­¿© » ®»¸Ìò·´´¿¸¿²¿ ³³¿Õ ÔÑß ¼»¦·¹®»² » §´´¿¬±¬ ¼²¿ ®»¸¬ »¹±¬ ¬¸¹«± ®¾ ­¿¸ ¬½»¶±® ° ¿ª»­ ­·¸¬ ô­ ¸¬²±³ c î ¬­¿´ »¸¬ ²× òðëðï ­¿© ¼ »¬²¿´° ¹²·´°¿­ º ± ® »¾³«² ´¿¬±Ì òðëð ì ­¿© ­²±·¬½²«º ­«±·®¿ª ²· ° « ¼±±¬­ ±¸© »´ °±»° º± ®»¾³«² ´¿ ¬±¬ »¸Ì ò­»½¿º ¹²· ³¿»¾ ¸¬·© °« ¼»°³«¶ ¼² ¿ ï ±¬ ð ï ³±®º ²©± ¼¬²«±½ »­® »ª»® »¸¬ ¼·¼ ­ ¼·µ ­¿ ±±¬ ²«º ¼² ¿ §¬· ²¹·¼ º± ´´«º »®»© §»¸Ì ò¹ ²·ª·¹­µ²¿¸Ì ¼² ¿ ¹²·µ¿¬ ¸¬¿± ÒË »¸¬ ô ²±·¬«¾·®¬­·¼ »¦·®° ²±·¬·¬»°³±½ ô²±·¬½«¼±®¬²· º± ¼»¬­·­²±½ ¬× ò¬½Ñ ¼· ³ ²· ²±· ¬½ ²«º °Ë ¼²¿¬Í ¿ ¼¿¸ ´ ±±¸½­ ¸½¿» ô§´´¿²·Ú ò­²±·¬¿½¿ª ¿®¿­¿Ü ®±º ²©±¼ ¼»­±´½ ²»¸¬ ¼²¿ ­³¿¨» ¸¬·© §­«¾ ²±±­ »®»© ²»®¼´·¸½ ­¿ ¹ ²· ²²¿´° »³±­ µ± ±¬ ­·¸¬ ´´ßò­°« ¼²¿¬­ ´´·¬ ­¼®¿± ¾ »½·¬±² ²± ¼»§¿´°­·¼ ­¿© ­·¸Ì þ ÿ­ ¬»¹ ¬· ®»²»»®¹ »¸¬ ô¬ ²¿´° «±§ »® ±³ »¸Ìþ ô©±¸­ ±¬ ­ »¸½²¿®¾ » ¸¬ ²± ²±·­­»®° ³· ¾³«¸¬ ²»»®¹ ¿ ¬ «° ±¬ ¼¿ ¸ ¼»¬²¿´° ¼¿¸ ±¸© ²»®¼´·¸Ý ò¼»¬«¾·®¬­· ¼ ¼²¿ » ¼¿³ »®»© ­ ®»¬­±° »»®¬ ²»® ®¿Þ ®»¹¹·Þ ò¬²»³ ²±®·ª²» º± »³»¸¬ »¸¬ ² ± ¼»½²« ±²²¿ ­¿© ²±·¬· ¬»°³±½ §¿­­» ú ¹²·¬²·¿° ¿ ô´±±¸½­ » ®·¬²» ³±®º ² ±·¬ ¿°·½·¬ ®¿° »ª¿ ¸ ±Ì ò­ »½ ²»¼·­»® ®·»¸ ¬ ²· ¹²·¬² ¿´ ° «®¿Ì ·³¨¿Ô ¼· ¼ ±­´¿ ­»»¬ ±ª »¼ ÔÑß ò»®¿½ »» ®Ì ú èðßÌËÍÛÙÓ ¬«±¾¿ ²±·¬¿³®±º ²· ²± ­¬»´¸ °³¿° ¸¬·© ¹²±´¿ ­¬² »¼«¬­ ¼¬Í ¸¬è Š ¸¬ì ±¬ §´²·¿ ³ ¼»¬«¾·®¬­·¼ » ®»© §»¸Ìò­¼² «±°³±½ ´±±¸½­ »¸¬ ®±º ²»ª·¹ »®»© ¿­ ¹·Þ ­«½·Ú ô¿´»Þ ôµ¿± ®»ª´·Í ô³»»Ò º± ­»·¬»·®¿ª ®»¹¹·¾ »³±Í ò³®¿º±¬´»Ú ô ¿´ ¿³¿¹²¿Î ô¿²¿§¿¹¿®¬·Ó ô«®¿Ì ·³¨¿Ô ô§® ®»¸½ »®±°¿ ¹²·Í ô¿¬ ¿/· ° ¿·³¿¹²±Ð ô¿®«° ®«° ¿·³«¸¿Þ »®»© ­»·¬»·® ¿Ê ò´±±¸½­ ® »° éîî ±¬ ëì ³±®º ¼»·®¿ª ò±Ò ò³» ¸¬ ±¬ ­¹²·´°¿­ ðððï §´®¿» ² ¼ »·´° °«­ ¼ ²¿ § ®»­®«Ò ¬­» ®±Ú ¬ª±Ù · ¼±¹«¼¿Õ ²± ²· ¼»±®»¦ ¼¿¸ »© ô¬°»Í ¼·³ §Þ ò²»®¼´·¸½ ¼»¬¿ª·¬±³ ±¬ §´²± »ª·¹ ¼ ²¿ ¿» ®¿ ²¿¾ ®« ­·¸¬ ²· »¹¿¬­¿© ¼·±ª¿ ±¬ ­¿© ­·¸Ì ò§¬·´·¾¿´·¿ª¿ »½¿°­ ¼²¿ ¬­» ®»¬²· ­ù²»®¼´·¸½ ²± ¹²·¼² »°»¼ ­¹²·´°¿­ º± ±² ¼»®·«¯» ® §´»²·«²» ¹ ¿ »¼·ª±®° ±¬ ¼»µ­¿ »®»© ­´± ±¸½­ ô¬¨»Ò ò­»­· ³»®° ´±±¸½­ ´´¿ ²· ¼»¬²¿´° ­¿© «® ¿ ·³¨¿Ô ²»µ±¬ »²Ñ ò­ ²±·¬½²«º §¿Ü »½² »¼²»°»¼ ²× ¹²·®« ¼ èðù¹«ß ¸¬ëï ²± ¼»¬¿® «¹«¿²· §´´¿³® ±º ­¿© ¬× Ì òÛÍÝ× ó¿§¿´¿§ ¼·Ê ·¬«®¿Ó 廬¿¬Í 󿧿´¿§¼·Ê · ¬«®¿Ó å´±±¸½Í ¸¹·Ø ¸­·´¹²Û ÒÊÍ å´±±¸½Í ½·´¾«Ð ´»¬¿Ð å´±±¸½Í ½·´¾«Ð ´´»©¨¿Ó å´±±¸½Í ½·´¾«Ð ÎÖÍ å´±± ¸½Í ½·´¾«Ð ´¿²±·¬¿Ò ÎÓÝ » ®¿ ­´±±¸½­ »¸Ì ò²»µ¿¬ »¬¿°·½·¬®¿° ±¬ ¬² »³¬·³³±½ ¼²¿ ¼» ¸½¿±®°°¿ »®»© ­´± ±¸½­ é ò¼ »¬²«±½ »¾ ±¬ ô¼»­·ª ¼¿ ­¿ ¬· ¹²·¼®¿¹»® ­ °«ó¼²¿¬Í ¬½«¼²±½ ¼²¿ §¬·´· ¾¿²·¿¬­«­ ´ ¿¬²»³²± ®·ª² » ¹ ²· ®«­²» º± ´¿±¹ ¸¬é »¸¬ ®±º ² ±·¬½ ¿ »µ ¿¬ ô­´ ¿±Ù ¬²»³°±´»ª»Ü ³«·² ²»´´·Ó ÒË ¬«±¾¿ ­­» ²»®¿©¿ »¬¿» ®½ ±¬ »®»© ­´¿±¹ »¸Ì ò²· »³¿½ ¬· ¬«±¾¿ ´¿·®»¬ ¿³ ­ ¿ ¹«ß º± µ»»© ¬­ï ²· ¬½ »¶±®° ­·¸¬ °« µ±±¬ »®±´¿¹ ²¿Þ ô·´´¿¸¿²¿ ³³¿Õ ÔÑß ²· ô»É ÙÒ×ÎßØÍ ÛÝÒÛ×ÎÛÐÈÛò ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 113. éîï ®¿µ²¿¸Í ´¿ª¶Ë §Þ ÷÷÷òò±±¬ ­¿¦¦·° §´»ª±´ »¸¬ ®±º ­µ²¿¸Ì òò¸¬·© »¾ ú ¸¬·© µ®±© ±¬ ³¿»¬ ¹²·¦¿³ß ²¿ ­· ³¿»¬ ßÌËÍ ÛÙÓ »¸¬ §´´¿»Î ò»®±´¿¹²¿Þ ²· ­»¬¿®»°±±½ ¸¬·© ­»³·¬ ®«± ¬«± ¸¹«±®¸¬ §´¸¹«±®±¸¬ ¼»§±¶²» »ª¿¸ »É ÿÿ­¬½»ºº» ¹²·³®¿© ´¿¾±´Ù »¸¬ ²± »½«¼»® ±¬ ¸¬®¿» ¬»²¿´° ¼»°´»¸ ­¿¸ úòò¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ú ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ¸¬·© ®»²¬®¿Ð ±¬ ¼®¿©®±º »³±½ »ª¿¸ »®±´¿¹²¿Þ ²· ­»¬¿®»°±±½ §²¿³ ±­ »³·¬ ¬­®·º »¸¬ ®±Ú ò¿ª»Í ´«º®»¼²±© ­·¸¬ ±¼ ±¬ »½²¿¸½ ¿ »³ ú «¶²ß ¹²·ª·¹ ®±º ³¿»¬ ®»¸ ú ·¶¿¸½·Î µ²¿¸¬ ±¬ »µ·´ ¼´«±© §´¬­®·Ú ò»½²»·®»°¨» ´¿½·¹¿³ ¿ ­¿© èð ßÌËÍ ÛÙÓ »¬ ¬¿½·´´»Þ ¿´¿³·Ê §Þ ò¬·®·°­ ­®»»¬²«´± ª »¸¬ »ª·´ ¹²±´ ôª»¼«®«¹·¿Ö ò»­«¿½ »²·ª·¼ ­·¸¬ ®±º ­« ¹²·­±±¸½ ®±º »²·ª·¼ »¸¬ ±¬ ´ «º»¬¿®¹ ±­ »®¿ ´´¿ »É ò»¼«¬·¬¬¿ »ª·¬·­±° ¿ ¼²¿ »½¿º ¹²·´·³­ ¿ ¸¬·© ­·¸¬ º± ´´ß ò¼»¼» »² ­¿© °´»¸ »³·¬ §²¿ °´» ¸ ±¬ §¼¿»® »®»© ô»¬¿´ °« ¼ »§¿¬­ ô§´­­ »´» ®·¬ ¼»µ®±© ±¸© ­®»»¬²«´±ª ¼ »¬¿½·¼»¼ ¼²¿ ¹²±®¬­ º± ³¿» ¬ ®«± µ²¿¸¬ ±¬ »µ·´ ¼´«±© × ô¿µ¿¬¿²®¿Õ ²· ³¿ »¬ ­®±¬¿²·¼ ®±±½ ßÌËÍÛÙ Ó º± º´¿¸»¾ ² ± ô´´¿ º ± ¬­®·Ú ®±¬¿²·¼®±ó±Ý ­®»¸ ½¿»Ì »®±´¿¹²¿Þ òÓ ª¿¼¿Ç æ §Þ ÒÑ×ÌÝß ÛÕß ¼²¿ ÐË ÜÒßÌÍ ­¬»´ ÍÛÇ Ì ò¸ ¬¹²»®¬­ ®«± ©±¸­ ¼²¿ ®»¸¬»¹±¬ »³±½ ±¬ ­ « º± ´´¿ ® ±º »³·¬ ­¬· ²±·¬ ¿¦·² ¿¹®± ¼ »­ ¿¾ ®» »¬²«´±ª ¬­»¹¹·¾ ¿ ­¿ ±­´ß òþ®»¬¬»Ô ²±·¬¿·½»®°°ß ÒËþ »¸¬ ¬»¹ ±¬ »´¾·¹·´» »³ ±½ »¾ §´´¿·½· ºº± ´´·© °«±®¹ ¬ ¿¸¬ ²» ¸¬ »¹¼ »´ ° »¸¬ ®±º ­ ¼²¿¬­ »´° ±»° ðð í ³« ³· ²· ³ º× ò»ª±¾¿ ¼» ²±·¬²»³ ­ù¼· ´·¿³» »¸¬ ± ¬ ¬· ¼² »­ ¼²¿ ­ ¸°¿®¹±¬ ±¸° ¸¬·© ¹ ²±´¿ ¼ »¬²¿´° ­¬²¿´° §²¿³ ©±¸ ô»²±¼ ­¿© ²±·¬¿¬²¿´° »¸¬ »®»¸© ¹²·§¿­ ¬²»³«½± ¼ ¿ »®¿°»®° »­ ¿»´° ô² ±·¬ ¿¬²¿´° ¸¬·© »²±¼ §¼¿»®´¿ »ª¿¸ ±¸© ô­®» »¬²«´±Ê ¼²¿ ®»¦·²¿¹®Ñ ñ ­ ®»¸½¿»Ì ò®»ª®»Í ÒË ±¬²· ²±·¬ ¿³®±º²· ­·¸¬ ¼¿±´°« ±¬ ¼»» ² »© ­¿ ÓÐ î ôèð ¬½Ñ ¸¬çï »®±º»¾ ®± ² ± ¼»¬¿°·½·¬® ¿° »´°±» ° º± ®»¾³«² ¼²¿ ­´·¿ ¬»¼ ¬²»ª» »¸¬ ¸¬·© ¹² ±´ ¿ ³ ±½ò´·¿ ³¹à·´´»¾ò´¿³·ª ¼²¿ ¬»²ò·µªªà³ò ¿ª ¿¸¼¿§ ­ù¼· ´· ¿³» »¸¬ ±¬ ¬²»­ ¼²¿ ²»µ¿¬ »¾ ±¬ ­¼»» ² ¸°¿ ®¹±¬±¸° ³«³·²·³ ¬«¾ ¹²·¦¿³¿ »¾ ´´·© ¬· ¬ ²»ª» ­·¸¬ º± ¸°¿®¹±¬±¸ ° õ ±»¼·ª »µ ¿¬ ±¬ »¦·²¿¹®± ²¿½ »© º× ò ²· ³ ðï ±¬ ë §´¼ ®¿¸ ­»µ¿ ¬ ¸½·¸© »¹ ¼»´ ° »¸¬ ¬«± ¼¿»® ²¿½ ²±­® »° ®±·²»Í ¿ ®± ®»¸½¿ »¬ »¸Ì ò ÷´·¿ ³ ­·¸¬ ¸¬·© ¹²±´¿ ¼»¸½¿¬¬¿ø »¹¼»´° »¸¬ ¹ ²· ¼¿»® ¼²¿ ÷®»¬²»½ ®« ±§ ®±º ®»²²¿ ¾ »²± ¬½»´´ ±½ »­ ¿»´Ð ò»½·ºº± ÕÊÊ ²· »´¾¿´·¿ªßø ®»²²¿Þ þ²±·¬½ß »µ ¿ °Ë ¼ ²¿¬Íþ ¿ ¸¬·© ®»¸¬ »¹±¬ ¹²·¼²¿¬­ »´°± »° ððí ³«³·²·³ ­· ¬²»³» ®·«¯»Î ò­ »«²·¬²±½ Ì òòòòò ¹²·¼ ¼»É ñ §¬®¿Ð §¿¼¸¬ ®·Þ ñ ­¾ «´Ý ¹²· ¸¹«¿Ô ñ ­ »½·ººÑ ñ ­¬²»³¬®¿°ß ñ ®»¬² »½ ¹²¿­¬¿Í ñ °«©±´´±Ú ®«± ²· þ­°Ë ¼² ¿¬Íþ ¹²·¦·²¿¹ ®± §¾ ¬½Ñ ¸¬ç ï »®±º»¾ §®±¬­ ­­»½½«­ »®±³ » ²± »¬¿»®½ ²¿½ ®»¸ ¬»¹±¬ ¬«° ´´¿ »É æ² ±· ¬½ß ò­´¿±Ù ¬²»³°±´»ª»Ü ³«·²²»´´·Ó ¬«±¾¿ ­­»²» ®¿©¿ » ¬¿»®½ ±¬ ¼®¿©® ±º »³±½ ­¿¸ º´»­¬· ¬²» ³²®»ª±¹ » ¸¬ »®»¸© »¬¿¬­ » ¸¬ ²· §®±¬­ ­­»½½«­ ¿ ²¹·¿°³ ¿½ ßÌËÍÛÙÓ »¼ ¿³ ­¿¸ ®»¼ ®± ­·¸Ì ò§¬®»ª±° ¬¸ ¹· º ± ¬ ² ±· ¬½ ¿ »µ ¿¬ ±¬ ¬²»³²® »ª ±¹ »¸¬ ¬»¹ ±¬ ­· ²¹·¿°³¿½ °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ º± »­±°®« ° § ®»ª »¸Ì ò»¬¿¬Í » ¸¬ º± ­¬½·®¬­·¼ çî »¸¬ ´´¿ ²· ®»¾±¬½Ñ º± ¸¬éï »¸¬ ²± ³¿ ïï ¬¿ »¹¼»´Ð °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ ¼¿»® ´´·© ­»¹ »´´±½ ×Ì× ¼²¿ »¬¿¬Í »¸¬ ²· ­» ¹»´´ ±½ »´¹ ²·­ §®»ª» ô­»·¬·­®»ª·²Ë îï »¸¬ ´´¿ ¬¿¸¬ Íß× ·ª»Ü ¿µ·¾³¿´¿¹¿Ò ò­Ó ô²±·¬¿½«¼Û »¬¿·¹»´´±Ý ® ±º ®»²±·­­·³³±Ý »¸¬ ³±®º ´´¿½ ²±·¬¿³®·º²±½ ¿ ¼»ª·»½»® »½·ºº ± ´¿¾ ±´ ¹ ßÌËÍÛÙÓ »¸Ì òßÌËÍÛÙÓ ® ±º ¬ ²»³»ª»·¸½¿ ¬­»¹¹·¾ »¸ ¬ ­¿ ¼»®»¼·­²±½ ­· ¬ ¿¸© ²· ¼» ¬´«­»® ¬²»ª» »¸¬ º± »³±½¬ «Ñ »¸Ì òßÌËÍÛÙÓ »µ·´ ­»·¬·ª·¬½ß ¹²·¼´·«Þ ² ±·¬¿Ò ®±º §¹® »²» ®·»¸¬ »­·´ »²²¿¸½ ±¬ ¼ »»² »¸ ¬ ¼²¿ ­¸¬«±§ ¹²±³¿ ­­» ²»®¿©¿ ¹²·¬¿»®½ º± »½²¿¬ ®±°³· » ¸¬ ²± »µ±°­ º´»­³·¸ ·¶«®«Ù ò¿®°±¸Ý ¿¸½·Î ®Ü §¾ ¼»¬²»­» ®° ­¿© §¬ ®»ª±Ð ¬­ ²· ¿¹¿ °Ë ¹²·¼²¿¬Í º± »½²¿¬® ±°³· »¸¬ ô»½²»·¼ «¿ ¼»µ½¿° ³¿¶ ¿ º± ¬ ²±®º ²· »®»¸© §¬·­® »ª·²Ë » ®±´¿¹²¿Þ »¸¬ ¸ ¬·© ² ±·¬ ¿·½±­­¿ ²· »ª·®¼ ²±·¬¿¬ ²¿´Ð »» ®Ì »¸¬ ¼»¬¿®«¹ «¿²· ·´´ ¿ª ¿¾³·Ô ¼²·ª¿®ß ·®¸Í ®»¬­·²·Ó ² ±·¬ ¿½«¼Û ®»¸¹·Ø ¼ ²¿ ®¿µ ²¿¸­·ª¿Î ·®Í ·®Í ­­ »²·´±Ø ­·Ø ô®»¾±¬½Ñ º± ¸¬íï »¸¬ ²Ñ °Ë ¼²¿¬Í ®±º »¬¿°·½·¬®¿Ð ±¬ ®±¬½»­ ²±·¬¿½«¼» ®»¸¹·Ø »´ ±¸© ­®»¼ ®± ¬² »³²®»ª±Ù ¿µ¿¬¿² ®¿Õ 槮±¬Í ­­»½½«Í ­ù ¿µ¿¬¿²®¿Õ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 114. èîï ÍÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 115. çîï ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 116. ðíï ¬²»³¬®¿°»Ü ²±·¬¿½«¼Û ®»¸¹·Ø §Þ ¬²»³»­®±¼²Û ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 117. ïíï §®¬­·²·Ó ²±·¬¿½«¼Û §Þ ¬²»³»­®±¼²Û ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 118. îíï ô­²±·¬±³±®Ð «®»³«Í ó·­­¿Þ ±±¬²±Óò®Ó á ÑÛÝ ×ÍÛÌ ó¿¾·¸­± ­ñÓ Ì á ô­®»°±´»ª»¼ ¿¸¾±¸Í 󬲻¼·­»®° »½·Ê Š ²±²»Ó ·ª¿Î ®Óá »´½¿®Ñ óÎÍÝ ¼¿»¸ ó µ½±½¿»Ð »ª·´Ñ ­Óá »½®«±Í ¬­®·ÚóÎÍÝ ÜßÛØ ®»§× ·³¸­µ¿Ô ­Ó á ô­»½·ª®»Í ¬­«®Ì ²®»¸¬®±Ò ô­²±·¬¿®»°Ñ ®±¬½»®·Ü ó ²¿¸Õ »·´­»Ôò®Ó á »®±´¿¹²¿Þ ô­§­±º²× ô¼¿»Ø »®¬²»Ý ¬²»³°±´»ª»Ü ô¬²»¼·­»®Ð »½·Ê óòÍòÒ ¿³¿Î ò­Ó á ¼»¬·³·Ô ¸½­±Þ ô¬²»¼·­»®Ð »½·Ê ó±¿Î ²¿¸­®¿¼«Í òÎòÕ ·®¸Íá æ­¼¿»Ø »¬¿®±°®±Ý §¬·­®»ª·²Ë »®±´¿¹²¿Þ ô®¿®¬­·¹»Î ½ñ×ô¸¿·¿¼¼·­¿²¿ª»Î òÓòØòº±®Ð á òÞËÞô®¿®¬­·¹»Î ôòÍò ò× ¸¹²·Í ®·Ê §¿¶²¿Íò®Í Ð á ­®¿®¬­·¹»Î §¬·­®»ª·²Ë ô§¬·­®»ª·²Ë »®±´¿¹²¿Þ ó®±´´»½²¿¸Ý »½·Ê ô¼±¸¬¿Îò ÌòØ ò®Ü òº±®Ð §¬·­®»ª·²« »®±´¿¹²¿Ó Š ®±´´»½²¿¸Ý »½·Ê ô¿°°¿·®»ª¿Õ òÓ òÕòº±®Ð ô§¬·­®»ª·²Ë «°³»ª«Õ ô®±´´»½²¿¸Ýó»½·Ê ô®¿¹·®»¸Í Í òÞ òº±®Ð æ­»·¬·­®»ª·²Ë º± ­®±´´»½²¿¸Ý »½·Ê ¬¿§¿¸½²¿Ð ·´´¿°·®»²±Õ ¬²»¼·­»®Ð ô²¿­¿ª·²»»®Íò®Ó á æ­®»¾³»Ó ¸¬¿§¿¸½²¿Ð ô¿²²¿¹¹«Ü ·¸¬¿ª»Î ®±¬¿®±°®±Ý ´¿½±Ô ô ¼¿­·®¿Ð ·¸¬¿¸¹¿®Ð ô®»´·½²«±Ý æ÷»¬¿®±°®±½ ø­®±´·½²«±Ý §¬·Ý ô«¬¬»¾­±Ø ¸­»²¿Ù ®±§¿Óá æ­®±§¿Ó ô·µ­¿³ ®¿¸±²¿Ó ·®Í óòÝòÔòÓ ´¿°°±Õ á ´·½²«±Ý »ª·¬¿´­·¹»Ô º± ®»¾³»Ó ô»¬¿²»Í ½·³»¼¿½ß ô®»¾³»Ó ú ßÔÓ ô·¹²¿°³¿Í ò ò·®¸Í Ç á ô·¼¿®¿Õ ¿²²¿¹²¿Í ·®Í Š òßòÔòÓ ´¿°°±Õ á ô·´´¿ª¿®¿Ó ¿²²¿¸­Û ·®Í óßòÔòÓ ¿¹®«¾´» áÇ ô¿²²¿®¿Ð ·®Í Š ßòÔòÓ ·¬¿ª¿¹²¿Ù á 濵¿¬¿²®¿Õ º± ¬²»³²®»ª±Ù §´¾³»­­¿ »ª·¬¿´­·¹»Ô º± ®»¾³»Ó ô¿µ¿¬¿²®¿Õ º± ¬²»³²®»ª±Ù ô®»¬­·²·³ »¹®¿¸Ý ²·ò¬­·Ü »®±´¿¹²¿Óô®¿³»´¿Ð ¿²¸­·®ÕòÖ ·®Íá ô¿µ¿¬¿²®¿Õ º± ò¬ª±Ù ô²±·¬¿½«¼Û ®»¸¹·Øô®»¬­·²·Ó »´¾Œù²±Ø ô·´´¿ª¿¾³·Ô ¿¼²·ª¿®ß ·®Í á 濵¿¬¿²®¿Õ º± ¬²»³²®»ª±Ùó ­®»¬­·²·Ó ÍÎÛÒÌÎßÐ ÎËÑ ÑÌ ÍÕÒßØÌ Ôß×ÝÛÐÍ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 119. ííï éê ¬­«®¬ ®¿µ²¿¸­·ª¿Î ·®Í ·®Í ®±¬¿®¬­·²·³¼ß ô±¿Î ÎòÍò®Ó á ¬­«®Ì ®·¼²¿Ó ¿§¼·Ê ®¿µ²¿¸­·ª¿Î ·®Í ·®Í »»¬­«®Ì ô®¿©¸­»¬±Õ ®¿¸¼·´¿®«Ó ò®Ó á ô ±¿Î ²¿¸±³¶¿Î òº±®Ð á æ­¬­·²±·¬¿½«¼Û ô¸½¬¿É ±¸½Û á ôÓÊÎÍÍ á ô¾«´Ý ­²±·Ôá ô´¿°°±Õ ó ¾«´Ý §®¿¬±Î á æ­²±·¬¿¦·²¿¹®Ñ ´¿¬²»³²®»ª±Ù ²±Ò ®±¬½ß ú ®±¬½»®·Üô®±¬½»®·Ü ½·­«Ó »²·Ýô´»¬¿Ð ²¿¼¿Ó ·®¸Í á æ­¬­·¬®ß ô¬­·´¿¬²»³²±®·ª²Ûô·²¿³¿­±Ø ®¿³«µ ¶¿Î ·®Í á ò¬­·¬®¿ ³´·º ô¬­·ª·¬½¿ ô¬­·´¿¬²»³²±®·ª²Û ô®¿µ·´¾»Ø ¸­»®«Í ·®Í á æ­¬­·ª·¬½ß ¼²¿ ­¬­·´¿¬²»³²±®·ª²Û ®¿³«Õ ¸­»¼«Í ·®¬¿§¿Ù òº±®Ð á ¸­·®¿Ø òÎ òº±®Ðá ¿²²¿¶¿Î Ó òÍ òº±®Ð á ¿¸¬¿²¿¹²¿Î Ðòß ·®¸Í á ¿°°¿§§ß Ü ò®Ü á »ª»·ª»²»Ù Ó ®»¬­·Í ò®Ü á «®¿ª¿¼¿¬¬»¾ «¾¿®° ¿³¿´´ß ·®Í á ¿²¿¸¬»¸Ý ò®Ü á ·ª»Ü ·³¸­µ¿´¿§¿Ö òÓ ò¬³Í á ¸¿·¿¼¿Ó ØòÙ òº±®Ð á §³¿©Í ²¿§¿®¿Ò ßò ·®¸Í Ç á ·²«³¿®¼«Î ÊòÖ òº±®Ð á ´¿°±¹«²» òÎòÕ òº±®Ð Ê á ò®«µ³«Ìô¼®¿±¾ ´±®¬²±½ ²±·¬«´´±Ð ¿µ¿¬¿²®¿Õ ô´´»½ ¬²»³²±®·ª²Û ô¸¬¿²«¶²¿ÓòÙòØ ò®Ó ®«­±Øó ®»»²·¹²Û ¬²®³²®±·ª²Û ¬½·®¬­·Ü ó ¶¿®¿³¿Õ ò®Ó á §¬·­®»ª·²« »®±´¿¹²¿Þ ô®»½·ººÑ »½²¿²·ÚôòÍòßòÕ ô®»µ»¸­¿³±Í òÔòØ ·®Í á ô¿µ¿¬¿²®¿Õ ô¬­»®±Ú º± ®±¬¿ª®»­²±Ý º»·¸Ý ôòÍò ò× ®»¼²«­³¿§¸Í Í ò®Ó Ú á ·¸´»Ü ©»Ò ô­»½²»·½Í ´¿·½±Í ºÑ »¬«¬·¬­²× ¿¬¿ ô®±¬½»®·Ü ®»³®±Ú ô¸¹²·ÍòÎòÎ òº±®Ð Ì á ô»½·´±° º± ¬²»¼²»¬²·®»°«­ó òÍò ò× ®¿¹¿­ ¿§¼·ª ¿®¼²¿¸½ ®¿©¸­Û ·®Í Ð á ô¿µ¿¬¿²®¿Õ º± ¬²»³²®»ª±Ù ô²±·¬¿½«¼» »¬¿·¹»´´±½ ®±º ®»²±·­­·³³±Ý ôòÍòßò×ô·ª»¼ ¿µ·¾³¿´¿¹¿Ò ò­Ó á æ­´¿·½·ººÑ ¬²»³²®»ª±Ù ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 120. ëíï ßÔßÎÛÕ
 • 121. êíï ­»½¿®¹ »®±³ §²¿³ ¼²¿ ÷­´¿¬»Ó ¸¬®¿Û »®¿Î ²¿·¼²×ø ÛÎ× òêï ´±±¸½Í ´»³®¿Ý ¬²«±Ó òëï ´±±¸½Í ­´»¹²ß §´±Ø òìï ³«®¼²¿ª·®Ì ô´±±¸½Í §³®ß òíï ³«®¼²¿ª·®Ì ôµ®¿Ð ±²¸½»Ì òîï ³«·¼¿¬Í ·¸½·®¸Ì ¬ß °Ë ¼²¿¬Í ¿¹»Ó òïï »¹»´´±Ý ©¿Ô ò¬ª±Ù òðï ®·¼²¿³¿§¼·Ê ·®Í ·®Í òç »¹»´´±Ý ²¿¸¬»µ·Ò ·¸¬±§Ö òé ´±±¸½Í ¬­«®Ì òÒòÍ òê ´¿¬·°­±Ø ­ù®·¿Ò òë ´±±¸½­´»¼±Ó ´¿·®±³»Ó «®¿¸»Ò òì ³¿´´±Õ ô¼²«±®Ù »¬¿®¬½»´´±Ý ¬½·®¬­·Ü òí «¼±¹®¿­¿Õ ô´¿µµ¿¬¬¿Ò ´±±¸½Í °´ß òî »¹»´´±Ý ¹²·²·¿®Ì ´¿·®±³»Ó ¿³·¸¬¿Ú òï ò¬²»³²®±·ª²» ²¿ ²· ­»»®¬ º± »½²¿¬®±°³· »¸¬ »®¿©¿ ­¬²»¼«¬­ »¸¬ »µ¿³ ±¬ ®»¼®± ²× ò­´±±¸½­ ²· »²±¼ ­¿© ²±·­­·³ ßÌËÍÛÙÓ ò»´¾¿·½»®°°¿ §´´¿»® »®¿ §¬·®»½²·­ ¼²¿ µ®±©¼®¿¸ ®·»¸Ì ò¿´¿®»µ ®»ª± ´´¿ ­®»¾³»³ ¹²·ª·´ º± ¬®¿ º± ²±·¬¿²·¼®±ó±½ »¸¬ ±¬ »«Ü ò­­»½½«­ ¬¿»®¹ ¿ ­¿© ²±·­­·³ ®«Ñ ò­¹²·­­»´¾ ¼²¿ »½²»­»®° ·¶«®«¹ ¬´»º »© °»¬­ §®»ª» ¼²¿ ¸½¿» ²× ò­²±·¬¿®»²»¹ »®«¬«º »¸¬ ¬·º»²»¾ ¼´«±© ¸½·¸© ²±·­­·³ ­·¸¬ ®±º ¹²·µ®±© »½²»·®»°¨» ¬¿»®¹ ¿ ­¿© ¬×
 • 122. éíï
 • 123. èíï
 • 124. íëï éê ´±±¸½Í ¸­·´¹²Û ²®»¬­¿Û ¸¬®±Ò ´±±¸½Í ­¿Þ ¿´¿³®·Ò »¹»´´±Ý ¼²¿ ´±±¸½Í ´¿·®±³»Ó ·ª»Ü ²¿²¿Õ ¹²·¬®±°Í ²®»¬­¿Û ¿§¿¼±ª¿Ò ´±±¸½Í ®«°·²¿Ó ¿¹»Ó ´±±¸½Í ´¿»¼×òÕòÍ ¿§¿´¿§¼·Ê ¿§¿¼±ª¿Ò ®¿¸¿©¿Ö ¿·¼²× º± §¬·®±¸¬«ß ­¬®±°Í
 • 125. êëï ¿§¿´¿¸¹»Ó ºÑ ¬ª±Ù ®»¬­·²·Ó ²±·¬¿½«¼Û »´¾ù²±Ø ·®¿¸¼«¿¸Ý ­¿²¿Ó ·®Í »¹»´´±Ý ´¿½·¼»Ó ­³·®¹·»Ò §¬·­®»ª·²Ë ´´·Ø Û Ò ­³·®¹·»Ò »»¶®¿¸½¿¬¬¿¸Þ ³·­ß §¬®±¾¿®µ¿¸Ý ¬·¶«Í ò³¿®¸­ß ´¿²±·¬¿²®»¬²× »®±´¿¹²¿Þ ô¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ìô³¿»¬ ßÌËÍ ÛÙÓ ¼²¿ »½²¿¼·«¹ ´«º®»¼²±© ®±º ¿®°±¸Ý ¿¸½·Î ò®Ü ±¬ ­µ²¿¸¬ §²¿Ó ò¼»¬²»³»´°³· »¾ ±¬ ¼»»² ­« ¸¬·© »´¾¿´·¿ª¿ »®¿ ¬¿¸¬ ­¬²»³¬·³³±½ »¸Ì ò¼»ª»·¸½¿ »¾ ±¬ »®¿ »­»¸¬ ¬­±½ ´´¿ ¬¿ ¼²¿ »«¯·²« ­· ÙÜÓ è ®»¼²« ²±·¬¿Ò ¼»¬·²Ë ¼²¿ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ º± ¬½»¶±®° ¸½¿Û ò­« ¹²·¼²«±®®«­ ­»»®¬ ¼²¿ ¬²»³²±®·ª²» »¸¬ ±¬ ¼»¬¾»¼²· »®¿ »© ¸½«³ ©±¸ ¬¿¸¬ ¼²¿¬­®»¼²« ±¬ »½²»·®»°¨» ´«º®»¼²±© ¿ ­· ¬×
 • 126. ß×ÜÒ× ¸­»¼¿®Ð ¿§¸¼¿Ó
 • 127. èëï òµ®±© ±¬ »«²·¬²±½ ¼²¿ ¼»­­»´¾ §´«®¬ »®¿ »É ò¼»¹¼»´° ­²±·¬¿¬²¿´° ¼²¿­«±¸¬ ¬¸¹·» §¬®±º ¸µ¿´ »²± ¹²·³´»¸©®»ª± ²¿ ­¿© »³±½¬«± »¸Ì ò²±²»³±²»¸° ¼²¿®¹ ¿ ¬²»ª» ­·¸¬ »µ¿³ ±¬ ¼»µ®±© ­®»»¬²«´±ª ´¿®»ª»­ §¬·´¿»® ±¬ ¼»¼²«±®¹ ­« °»»µ ±¬ ­»´¼®«¸ ¬­«¶ »®¿ ©±²µ ´´¿ »© §¿¼±¬ ¸½·¸© ­»¹²»´´¿¸½ »¸¬ ´´¿ º± »¬·°­ ²× ò²±·­­·³ ­·¸ ¬ ¸¬·© »¬¿·½±­­¿ ±¬ ¬²¿© ±¸© ­®»¬­¹²«±§ ³±®º ¬±¹ »© »­²±°­»® ¹²·¦¿³¿ »¸ ¬ ­¿© ­« µ½«®¬­ ¬¿¸É ò» º·´ ­ù§¼±¾§®»ª» ²· »½²»®»ºº·¼ ¿ ¹²·µ¿³ ­´¿«¼·ª·¼²· ¼²¿ »¬¿®±°®±½ ô ­²±·¬¿¦·²¿¹®± ¬²»³²®»ª±¹ ô­»¹»´´±½ ô ­´±±¸½­ »¸¬ º± ¬­±³ ¼»®»ª±½ ­¿¸ ØÌÎßÛ ÒÛÛÎÙ ÒÑ×ÍÍ×Ó ò³»¬­§­±½» ®± º ­²±·¬¿¬²¿´° ¸¹«±®¸¬ ¬²»³°±´»ª»¼ »´¾¿²·¿¬­«­ ®±º ×ÖÎßÕÒßØÍ ×ÊßÎ ·®Í ·®Í ­­»²·´±Ø ­·Ø º± »¹¿­­»³ »¸ ¬ ¼»©±´´± º ­¿¸ ¸­»¼¿®° ¿§¸¼¿Ó êêîèìï ÜÛÙÜÛÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ ðððïï æÜÛÌÒßÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ ðððêë æÍÐË ÜÒßÌÍ ÚÑòÑÒ ÔßÌÑÌ ØÍÛÜßÎÐ ßÇØÜßÓ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 128. çëï éê ÎßÕÎßÍÒßØÝ Ò×ØÝßÍ ÎÓ ÎßÕÍßØÞ Ì×Öß ÎÓ ×ØÍÕßÒÛÛÓ ÍÎÓ ÊßÌÍßÊ×ÎØÍ ßØÞÑØÍ ÎÜ ÍÎÓ ×ÒÑÍ ØÍ×ÒßÓ ÎÓ ÍÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ óÑÝ ÔßÍÒßÞ ßÌßÖËÍ ÍÎÓ ÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 129. ðêï ÌÒÛÓÛÍÎÑÜÒÛ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 130. ß×ÜÒ× ¿®¬¸­¿®¿¸¿Ó
 • 131. ììï ðððôððôêï æÜÛÙÜÛÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ ðððôðéôï æÜÛÌÒßÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ ïìíïèë æÍÐË ÜÒßÌÍ ÚÑòÑÒ ÔßÌÑÌ ßÎÌØÍßÎßØßÓ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 132. ëìï éê ÔßÇßÉ ÓßÌÌÑØÍËÎËÐ ÎÜ ØÍßÒ×Êß ÔßÞÖËØÞ ÔÑÓß ÔßÞÖËØÞ ×ÌßÉÍ Ò×ÊßÎÐ ÜÒßÒß ÆßÊ ßÜÒ×ÔÛÞ ßØÍÎßØ ôÛÕÜ×Ì ß ×Î Ì ×ßÐ ßÌ×ÜÒßÒ ×ÜßÎßØÍ Î×ØÜËÍ ×ÓßÉÍ ÔÑÐ ÎÜ ÍÎÑÌ Ò×ÜÎÑÑÝ óÑÝ ß ËÜ×ßÒ ßÓßÐËÒß ËÜ×ßÒ ×ßÖ ×ÙÑÌÍßÎ Ç Öß ß ßÜßÜ ØÍËÕÒß ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 133. êìï »³±½ ±¬ ­®¿»§ ®±º ¬®±ºº» ¼»²·¿¬­«­ ¿ ­»³±½»¾ ¬· 岿¹±´­ »³· ¬ó»²± »®»³ ¿ ²·¿³»® ¬±² ­»±¼ 󸬮¿Û ²»»® Ù ²±·­­·Ó Š »ª·®¼ »¸¬ ¬¿¸¬ »®«­ ¹²·µ¿Ó á »®¬²»½ ­«±·®¿ª ³±®º ¼»ª·»½»® ²»»¾ »ª¿¸ çðŽ´«Ö ´´·¬ ­»»®¬ ²±·´´·³ êòï ®»¸¬±²¿ ¬²¿´° ± ¬ ¬²»³¬·³³±½ ®»¸¬®«º ß á èðŽ¬½Ñ ¸¬êï ´´·¬ èðŽ§´«Ö ²»»©¬»¾ »ª·®¼ ²±·¬½ß »µ¿ »¸¬ ®»¼²« ¼»¬²¿´° »®»© ­»»®¬ ðððôðéï ®»ªÑ Ì á ò­´±±¸½Í §³®ß ¼²¿ ­¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ ô­´±±¸½Í ¬²»ª²±Ý ±¬ ²¿¬´¿¸Ð ú ¿²´¿Ö ²· ­´±±¸½­ ´¿®«Î ³±®º ô·¿¾³«Ó ²· ²»®¼´·¸½ ¼»®·¿°³· ¹²·®¿»¸ ®±º ²±·¬«¬·¬­²· ²¿ ô¿§¿´¿§¼·Ê ·¬¿¹¿®Ð ±¬ »²«Ð ²· ²±­·®Ð ¿¼¿©®»Ç ³±®º ¹²·¹²¿® ­»½¿´° º± §¬»·®¿ª »¼·© ¿ ²· »½¿´° µ±±¬ ¬²»ª» °« ¼²¿¬Í á ²»³»½·´±° ú ­»½®±º ¼»³®¿ ô­°«±®¹ ²±·¬¿¬·¼»³ ô­»¬¿³²·ó²±­·®° ô­¬­·´¿¬²»³²±®·ª²» ô­®±¬¿®¬­·²·³¼¿ ô­²¿·½·¬·´±° ô­®»±¹ »½·ºº± ô­®»¹¿´´·ª ô­¬²»¼«¬­ »¹»´´±Ý ô²»®¼´·¸½ ´±±¸½Í Š ­¬²»ª» »­»¸¬ ²· ¬®¿° µ±±¬ »º·´ º± ­µ´¿© ´´¿ ³±®º »´°±»Ð á ¼»¬¿°·½·¬®¿° »´°±»° ïìíïèë º± ´¿¬±¬ ¿ ²·»®»¸© ô»¬¿¬­ »¸¬ ­­±®½¿ ¼»¦·²¿¹®± »®»© ­¬²»ª» °« ¼²¿¬­ ððí ²¿¸¬ »®±Ó á ò½¬» ²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ ®±º ­¬«°²· ¹²·¼·ª±®° ô§²±³»®»½ »¹¼»´° »¸¬ ¹²·­®¿»¸»® ô´¿·®»¬¿³ §¬·½·´¾«° ¹²·¸½¿»® ô­®»»¬²«´±ª ¹²·¬¿½±´´¿ Š ¬«± ¼»µ®±© »®»© ­½·¬­·¹±´ ¼²¿ »³³¿®¹±®° ¸½¿» º± ­»´«¼»¸½­ ¼»´·¿¬»Ü á ²¹·¿°³¿½ ­®¿»§ ¬²»®®«½ »¸¬ ¼²¿ ­ŽÙÜÓ è ¬«±¾¿ ­­»²»®¿©¿ »¬¿»®½ ±¬ ¼»¬½¿¬²±½ »®»© ­»½·ºº± µ½±´¾ ô­¬¿§¿¸½²¿° »¹¿´´·ª ô­»·¬»·½±­ ¹²·­«±¸ ô­²±·¬«¬·¬­²· ­«±·¹·´»® ô­»·¼±¾ »¬¿®±°®±Ý ô­²±·¬«¬· ¬­²× ô­»¹»´´±Ý ô­´±±¸½Í á ¼»¼²¿Ò ú ´¿³¬¿ª¿Ç ô·¿¾³«Ó ô²±¿¹´¿Ö ô¿®¿¬¿Íô®«°¿´¸±Õô·¬¿ª¿®³ß ô¿´±µß ô®«¬¿Ôô»´«¸Üô»²«Ð ô®«°¹¿Ò ô·²¿¸¾®¿Ð ô¿²´¿Ö ô¼¿¾¿¹²¿®«ß ³±®º ¹²·³±½ ­²±·¬«¾·®¬²±½ §¸¬®±©»¬±² ¸¬·© ô­»®¬²»½ ­«±·®¿ª ²· ¼»¬¿ª·¬½¿ »®»© ­³¿»¬ ´»ª»´ ¿µ«´¿Ì ¼²¿ ´»ª»´ ¬½·®¬­·Ü á »¬¿¬­ »¸¬ ­­±®½¿ ´¿·®»¬¿³ §¬·½·´¾«° º± ²±·¬«¾·®¬­·¼ §´»³·¬ »¸¬ ¹²·®«­²» ¼²¿ ¹²·¬¿²·¼®±±½ º± §¬·´·¾·­²±°­»® »¸¬ µ±±¬ ¿¼¿Ü ¸­«µ²ß á »¬¿ ¬­ »¸ ¬ ­­±®½¿ »®¬²»½ ²±·¬¿³®±º²· ¬½·®¬­·¼ ­«±·®¿ª §¾ »¬¿¬­ »¸¬ ­­±®½¿ ­®»»¬²«´±ª ¹²·¦·´·¾±³ ¸¬·© ²¿¹»¾ èðóßÌËÍÛÙÓ á ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 134. éìï éê ´±±¸½Í ¼²·´Þ »²«Ð ¿®¬¸­¿®¿¸¿Ó ²· èð ßÌËÍÛÙÓ »¸¬ ­¼®¿©±¬ µ®±© ¼®¿¸ »®»½²·­ ²· ¬ «° »ª¿¸ ±¸© ô©±² ¬¸¹·® ­« ¸¬·© »´¾¿´·¿ª¿ ¬±² »®¿ ­»³¿² »­±¸© ­®»¸¬± º± ­¬±´ ¼²¿ »´¿®¿Õ Ì Ö ô¿®±Ê µ¿°»»Ü ô÷¿²´¿Öø ´¿§¿É ³¿¬¬±¸­«®«Ð ®Ü ô÷»´«¸Üø ¸­¿²·ªß ô÷²¿¬´¿¸Ðø ´±Ð ®Ü ÷¿®¿¬¿Íø ´¿¾¶«¸Þ ´±³ß ô´¿¾¶«¸Þ ·¬¿©Í ÷»²«Ðø «¼·¿Ò ¿³¿°«²ß ô«¼·¿Ò ·¿Ö ÷·¿¾³«Óø ²·ª¿®Ð ¼²¿²ß ô¦¿Ê ¿¼²·´»Þ ô¿¸­®¿Ø ô»µ¼·Ì ¿ ¬·Î ô·¿Ð ¿¬·¼²¿Ò ô·®¬¿§¿Ù ô¿·¼»Õ ¿²¸½¿Î ô¿·®»Þ ¼²¿²ß ô¿¸²·Í Õ Ê ´±Ý ô·¹±¬­¿Î §¿¶ß ô÷¼¿¾¿¹²¿®«ßø ­®»»¬²«´±ª ­«´Ð ­»Ç ô¼¿®¿¸Í ô®·¸¼«Í ô·³¿©Í ô¿¼¿Ü ¸­«µ²ß á ò·´¿ª·®±Þ ôµ®¿Ð ´¿²±·¬¿² ·¸¼²¿Ù §¿¶²¿Í ¼²¿ ¿®¬¸­¿®¿¸¿Ó ²· ¬²»³²±®·ª²» º± ²±·¬¿ª®»­²±½ »¸¬ ²· ¼»¹¿¹²» ÑÙÒ ²¿ ô¬­«®Ì ²±·¬½ß ²±·¬¿ª®»­²±Ý ³±®º ²±·¬¿®»°±±½ ¼» ¬®¿»¸»´±¸© ¼»ª·»½»Î á ò¿»®¿ ¬­»®±º ²· ²±­¿»­ ²±·¬¿¬²¿´° ¬¨»² »¸¬ ²· ²±·¬¿¬²¿´° ®±º ­¹²·´°¿­ ©±®¹ ± ¬ ·¿¾³«Ó ²· ­´±±¸½­ êî ²· ²»®¼´·¸½ ðððôîî ¬­¹²±³¿ ¼»¬«¾·®¬­·¼ »®»© ­»»®¬ ¬­»®±º º± ­¼»»­ ðððôððï ®»ªÑ á »¹¿«¹²¿´ó¹²·­ ¸¹«±®¸¬ »¹¼»´° »¸¬ µ±±¬ ²»®¼´·¸½ ¼»®·¿°³· ¹²·®¿»¸ ®±º ´±±¸½­ ¿ ô¿§¿´¿§¼·Ê ·¬¿¹¿®Ð º± ­¬²»¼«¬­ ðïï á ô»¹¼»´Ð ßÌËÍ ÛÙÓ »¸¬ ²· ¼»¬¿°·½·¬®¿° »²«Ð ô²±­·®Ð ¿¼¿©®»Ç º± ­»¬¿³²· ðððì á ô¼¿¾¿¹²¿®«ß º± ²±·¬¿®±°®±Ý ´¿°·½·²«Ó »¸¬ ²· ¼»¬½«¼²±½ ­¬²»ª» êé á ¹²·¬¿°·½·¬®¿° »´°±»° ¸µ¿´ í ®»ª± ¸¬·© »ª·¬¿·¬·²· ­·¸¬ ²· ®»¼¿»´ ¿ ®¿º §¾ ­¿ ¬«± ¼±± ¬­ ¬½·®¬­·¼ »²«Ð á ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 135. èìï »»§±´°³Û ´¿»®±Ô µò§¬¬«µ§±Ö ó ­¸°¿®¹±¬±¸° ®±º ®»¸¬»¹±¬ ¼±±¬­ ­»»§±´°³» ´´¿ ¸½·¸© ±¬ ®±·®° »²±§®»ª» ¸¬·© ¹²±´¿ ¼¿»® ­¿© »¹¼»´° »¸¬ ²»¸¬ ¼²ß ò»²±¼ ¹²·»¾ ­¿© °« ¼²¿¬ ­ §¸© ³»¸¬ ±¬ ¼»²·¿´°¨» ­¿© ¬· ¬­®·Ú ò»¹¿°°±¬­ §²¿ ¬«±¸¬·© ­»·¬·ª·¬½¿ ²±· ¬½«¼±®° »¬¿ ¬·´·½¿º ±¬ ­»¸½¬¿¾ ±©¬ ²· ²»µ¿¬ ­¿© »¹¼»´° »¸Ì òððë ®»ª± ­¿© °« ¼±±¬­ ¬¿¸¬ »´°±»° º± ®»¾³«² »¸Ì ò¬²»ª» ­·¸¬ ®±º °« ¼±±¬­ ±¸© ­®±¬·­·ª ¼²¿ ºº¿¬­ ¸ ¬·© ¹²±´¿ ¼»®»¸¬¿¹ »®»© ­»»§±´°³» ´´ß ßÌËÍÛÙÓ ÎÑÚ ÒÑ×ÌßÐ×Ý×ÌÎßÐ ÷ÛÒËÐøÔßÛÎÑÔ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 136. çìï éê ÍÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 137. ðëï ¾«´Ý ²»¼®¿Ù ¿´±µß ô¬²»¼·­»®Ð ô®¿µ·¼¿ª²¿Ø Ê Õ ®Ü ®»½·ººÑ ¬ª±Ù ô»®«°¿¸±Ô §¿¶·Ê ®Ü »²«Ð ô­¼»»Í ¿®¬·³«¸­¿ª ô·®¿¸¼«¿¸Ý ¿¸¼«®·²ß ·®Í ¬­·´¿·®¬­«¼²· ô»®¸±Ð «¿¸¾µ±¸­ß ·®Í ­¼·Õ ¬¿¸¾¿®°ô»¼«¬·¬­²× ´¿²±·¬¿½«¼Û º± ÜòÓ ô»®¿¿Ò ²¿²¿¶¿Ù ·®Í ®Ü ¿´±µß ô®±¬¿®±°®±Ý §¬«°»¼ó ®¿µ»ª·Ü ¸­»´·¸µ·Ò ·®Í ²¿³­­»²·­«Þ ¹²·¼¿»´ ô·²¿¾®«Ù ¸¬»­³¿§¸Í ·®Í ¾«´Ý §®¿¬±Î ô®¿©´·¹¼¿Ð ·¶¬²¿µ·®Í ·®Í ®±¬½»´´±½ ·¸­»¼®¿Ð ®¿µ·®¸Í ®Ü ·®Í ¬²»³¿·´®¿Ð º± ®»¾³»Ó »®¬±¸Ü §¿¶²¿Í ·®Í »´¿®¿Õ Ì Ö ¿®±Ê Ý µ¿°»»Ü ´±±¸½Í ¼®±º¨Ñ ¾«´Ý ²»¼®¿Ù ¿´±µß ­»½·ººÑ ò¬ª±Ù ­»¬«¬·¬­²× ´¿²±·¬¿½«¼Û ­»·®¬­«¼²× ­»¬¿®±°®±Ý ¾«´Ý §®¿¬±Î ÍÎÛÒÌÎßÐ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 138. ß×ÜÒ× ¿­­·®Ñ
 • 139. èëï ðððôðð ôë æÜÛÌÌ×ÓÓÑÝ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ ðððôðé ôë æÜÛÌÒßÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ ðððôëí ôðï æ ÌÒËÑÝ ÐË ÜÒßÌÍ ÔßÌÑÌ ßÍÍ×ÎÑ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 140. çëï éê ÇÌ×ÍÎÛÊ×ÒË ×ÎÍ ×ÎÍ ÎËÐÙÒßÎ×ßÎ ÖÒßØÞÎËÇ Ó ß ßÍÍ×ÎÑôßÔÛÕÎËÑÎ ô ×Ò Ì ÇÌ×ÍÎÛÊ×ÒË ×ÎÍ ×ÎÍ ÍÛÒ×Ó ÚÑ ò ÐÛÜ Ì ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 141. ðêï ÿÿÿÊÛÜËÎËÙ×ßÖò››ÛÎßØÍ ÛÉò›ÛÎßÝ ÛÉ ò›²±·¬½ß ²· ÌËÞ ­¼®±É ¸ ¬·© ÌÑÒ w òò›»®«¬¿² »¸¬ ­¼®¿©± ¬ §¬·´·¾·­²±°­»® ®«± ­´»»º ¼² ¿ ¼»¬¸¹·´»¼ §´»­²»³³· ­· ¿­­·®Ñ ²· ßÌËÍÛÙÓ ²· ¼»ª´±ª²· ±¸© »²±§®»ªÛ w ò­¬²¿´° ðððôðð ôë ®»¸¬±²¿ ®±º ¬²»³¬·³³±½ »ª¿¸ ¼²¿ ­¹²·´°¿­ ððð ôðé ôë ¼»¬²¿´° »ª¿¸ »© »½¿®¹ Í×Ø ¸¬·É w ò§´¼»¬®¿»¸²»°± ¼»°´»¸ ¼²¿ ­¼²¿¸ ²»°± ¸¬·© ­« ¼»ª·»½»® ¼»¸½¿±®°°¿ »ª¿¸ »© ³±¸© ­»½·ºº± ¬²»³²®»ª±Ù ô­²±·¬« ¬· ¬­²× ô»´°±»° »¸¬ ´´ß w òßÌËÍÛÙÓ ¸¹«±®¸¬ ¬¿¸ ¬ »ª·´ ¼²¿ ´»»º ­« »¼¿³ ­¿¸ ·¶«®«Ù ¿§¶±±Ð Œ›¸¬®¿Û ®»¸¬±³ ±¬ »½²¿­·»¾± ¬­»°»»¼ ®«± ¼²¿ ¼²·µ ²¿³«¸ »¸¬ ±¬ »½·ª®»­ ´«º®»¼²±© ¿ ¸½«­ ­· ²±·¬¿¬²¿´Ð w ×ÓØÍÕßÔß ßÖ×Ê Ç ÒßÖÒßÎ ÍßÐßÌ ßÌÕËÖÒßÍ ßÔ×ÓßÎÐ ÒßÖÒßÎ ÍÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 142. ïêï éê ›ÍÛÝßÎÙ ÛÎÑÓ ÇÒßÓ ÜÒß››››› Û ÙÛÔÔÑÝ ÌÍ×ÎØÝ ò ëì ÎËÐÜÒ×Ê ÑÙ ò ìì ÕÞÕÖ ò íì ÉÙÛÔÔÑÝ ÍÒÛÓÑÉ ÞÍ ò îì ÛÙÛÔÔÑÝ ÛÝÒÛ×ÝÍ ÌÎßÉÛÌÍ ò ïì ÎÍÞÞôÛÙÛÔÔÑÝ ÉÜÛ ò ðì ßÍÍ×ÎÑ ôÒÑ×ÌßÝËÜÛ ÇÎßÜÒÑÝÛÍ ÎÛØÙ×Ø ÚÑ Ô×ÝÒËÑÝ ò çí ÎßÉÍÛÒßÞËØÞ ôÎÛÌÒÛÝ òËÓÓÑÝ ÝÓÞ ò èí ÎßÉÍÛÒßÞËØÞôØÝÒßÎÞ Ò×ßÓ ×ÞÍ ò éí ×Ô ×Ð×ÐôßÇßÔßÇÜ×Ê ßÇ×ÎÜÒÛÕ ò êí ÎËÐÔßÞÓßÍôßÇßÔßÇÜ×Ê ßÇ×ÎÜÒÛÕ ò ëí ØÎßÙÎÛÜÒËÍôßÇßÔßÇÜ×Ê ßÇ×ÎÜÒÛÕ ò ìí òÎßÉÍÛØÝÒßÓ ôßÇßÔßÇÜ×Ê ßÇ×ÎÜÒÛÕ ò íí ÎËÐÙÒßÎ×ßÎ ôÔÑÑÝÍ ØÙ×Ø ÉÛÖ ØÌßÒËØÙßÎ ò îí ÎËÐÙÒßÎ×ßÎôÔÑÑØÝÍ ÓË×ÜÛÓ ØÍ×ÔÙÒÛ ÛÒ×ØÍÒËÍ ò ïí ÎËÐÙÒßÎ×ßÎôÛÙÛÔÔÑÝ ÎËÐÙÒßÎ×ßÎ ò ðí ÎËÐÙÒßÎ×ßÎòÔÑÑØÝÍ ÎÛÉÑÔÚ ÛÔÌÌ×Ô ò çî ØÎËÐÙÒßÎ×ßÎôÔÑÑØÝÍ ØÙ×Ø ÍÔÎ ×Ù ò èî ÎËÐÙÒßÎ ×ßÎôÔÑÑØÝÍ ÉÎÌ ò éî ÎßØÖÒÑÛÕ ôÔÑÑØÝÍ ÎÛ×ÊßÈ ò Í Ì ò êî ÎßØÖÒÑÛÕ ô ÝÛÖÑÎÐ òÎÎ× ÎËÐÒßÕ Ì ò ëî òßÜßÐ×ÎßÞ ô ÜÌ Ð ò ìî ßÜßÐ×ÎßÞ ôÔÑÑØÍ ò òË ß×ÌÍÑ ßÜÑÐ Ð ò íî òßÜßÐ×ÎßÞ ôÌÍËÎÌ ÛßÔÞßÌ×ÎßØÝ ßÇØÕßÎËÍ ò îî òßÜßÐ×ÎßÞôÝÜÎÎ ò ïî ßÜßÐ×ÎßÞ ò ÌÐÛÜ ÎÛÌÔËÝ×ÌÎËØ Ì ò ðî òÎßÉÍÛÒßÞËØÞ ôÍÇÍÑÚÒ × ò çï òÕÝßÌÌËÝ ôÍÔÛÛÌÍ ×ÌÎßß ò èï ßÜßÐ×ÎßÞ ôÔÑÑØÝÍ Ý×ÔÞËÐ ÎÛ×ÊßÈ ò Í Ì ò éï ÎßØÖÒÑÛÕ ô ÍÛÒ×Ó ÚÑ òÌÐÛÜ ò êï ßÜßÐ×ÎßÞôÔÑÑØÝÍ ØÙ×Ø ÑÜÒ×ÞÑÎËß ò ëï òßÔÛÕÎËÑÎôÍÓ×Î ò ìï ßÔÛÕÎËÑÎ ôÛÙÛÔÔÑÝ ÇßÎ òÕ òØ ò íï ÕÝßÌÌËÝô Ì ×ÍÎÛÊ×ÒË ×ÎÍ ×ÎÍ Ç ò îï òÎßÉÍÛÒßÞËØÞôÍÓ×ÍÍ òïï òÔßÒßÕÒÛØÜ ôÓÊÎÍÍ ò ðï ÎËÐÙÒßÎ×ßÎ ôÓÊÎÍÍ òç ßÔÛÕÎËÑÎôÓÊÎÍÍ òè òÔÑÑØÝÍ ÔÛÓÎßÝ òé Ô×ßÖ òÌÍ×Ü ×ÎËÐ òê òÔÑÑØÝÍ Ý×ÔÞËÐ ÎÛ×ÊßÈ ò Í Ì òë òÔÑÑØÝÍ ÔßÎÌÒÛÝ òì ßÔÛÕÎËÑÎ ô ÙÑÔÑÒØÝÛÌ ÚÑ ÛÌËÌ×ÌÍÒ× ÔßÒÑ×ÌßÒ Ç òí ßÍÍ×ÎÑ ÚÑ ÌÊÑÙ ôÒÑ×ÌßÝËÜÛ ÎÛØÙ×Ø ÚÑ ÇÎÌÍ×Ò×Ó òî ßÍÍ×ÎÑ ÚÑ ÌÊÑÙ ôÒÑ×ÌßÝËÜÛ ÍÍßÓ ÚÑ ÇÎÌÍ×Ò×Ó òï ÍÎÛÒÌÎßÐ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 143. îêï ÍÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 144. íêï éê ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 145. ìêï ÍÒÑ×ÌËÌ×ÌÍÒ× ÚÑ ÍÜßÛØ ÔßÎÛÊÛÍ ßÍÍ×ÎÑ ôÎÛÐßÐ òÕòÖ ôÎÛÝ×ÚÚÑ ÛÊ×ÌËÝÛÈÛ òÎÍ òß×ÜÒ× ôßÍÍ×ÎÑ ÚÑ ÌÊÑÙ ôÒÑ×ÌßÝËÜÛ ÎÛØÙ×Ø ÚÑ ÎÛÌÍ×Ò×Ó ÛÔùÞÒÑØ òß×ÜÒ× ôßÍÍ×ÎÑ ÚÑ ÌÊÑÙ ôÒÑ×ÌßÝËÜÛ ÍÍßÓ ÚÑ ÎÛÌÍ×Ò×Ó ÛÔùÞÒÑØ ÑÌ ÍÕÒßØÌ ÎËÑ æ ÒÑ×ÌßÝËÜÛ ÍÍßÓ ÚÑ ÇÎÌÍ×Ò×Ó ÓÑÎÚ ÍÌÒÛÓÛÍÎÑÜÒÛ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 146. ß×ÜÒ× ¾¿¶²«Ð
 • 147. êêï ðððôðëôï æÜÛÙÜÛÔÐ ÒÑ×ÌßÌÒßÔÐ ÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ ððíôéï ôï æÜÛÌÒßÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ êîìôéðôî æ ÌÒËÑÝ ÐË ÜÒßÌÍ ÔßÌÑÌ ÞßÖÒËÐ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 148. éêï éê ¿®´¿Õ ¸­®¿Ø ¿®¬±¸´¿³ §¿¶ß §®¿¸¼«¿¸Ý ¿²·¿²«Í ²¿¸«¿¸Ý ¸¹²·Í ®»»Ê ²¿³³«¸Ù ·°°Ë ¿®¸­·Ó ¿²»»Ê ¿´´¿¸Þ ª¿²·¸¾ß ¿«Ü ¸­·²ß ®Ü ÍÎÑÌ Ò×ÜÎÑóÑÝ ß ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 149. èêï ÍÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 150. çêï éê ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 151. ðéï §¬·­®»ª·²Ë ÜÒÙ »¹»´´±Ý «¼²·Ø »¹»´´±Ý ¿­´¿¸Õ »¹»´´±Ý ¹²·­®«Ò ´¿²±·¬¿²®»¬²× ²¿§Î ²¿¶¿¸¿Ó ®·¸¼«Íò¸Í ´±±¸½Í ¼®·Þ ¹²·³±±´Þ ¸­·¸­ß ´±±¸½Í ­´®·Ù ¶¿³¿Í ¿§®ß ¬»»®°®¿Ø ´±±¸½Í »¬¿Ù ¿³·µ¿Ø §µ²¿¸Í ´±±¸½Í ­§±Þ ÊßÜ ³¿¾±¸Í ´±±¸½Í ³¿®¸­ß ³»®Ð ª¿²¿®Ð ´±±¸½Í ®»»²±·Ð ®¿³«Õ ²¿©¿Ð ´±±¸½Í ±½·­²¿®Ú ¬²¿Í ²¿³ß ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ¿¬²¿¶ß µ¿°»»Ü ´±±¸½Í µ·²¿Í ·³¸­¿Î ²«®ß ¿µ·¬·Î ´±±¸½Í ½·´¾«Ð µ»ª·Ê ²¿³¿Ü ´±±¸½Í §¼«¬Í ò®Í «¸­·Ò ´±±¸½Í ´¿²±·¬¿²®»¬²× ÊßÜ ¼±±Í ¿´¿Þ ®¿¼²¿¸Ý ò­®Ó »¹»´´±½ Èì ¼¿®¿¸Í ·¬»»®Ð ò­Ó ´±±¸½Í Èì ¿³®¿¸Í ¿®·Ò ò­®Ó ´±±¸½Í ò¬ª±Ù ¸½¿®®¿Ê ·®±¸¼²¿Ð ¿´·³±®Ð ò­®Ó ´±±¸½Í ò¬ª±Ù ¬·¶¿®¼²»°«¸Þ ´±±¸½Í ò¬ª±Ù ®·¸¾³¿Ù ´·²«Í ò®Ó ´±±¸½Í ò¬ª±Ù ¿²¿¶¿¸Õ ·²·¿Ó ¿¬·²ß ò­®Ó ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ò½»Í ò®Í ²¿¸­·®µ®¿Ø ¿­¼²·¸Ü ¬·¶²¿³ß ´±±¸½Í ò½»Í ò®Í ò¬ª±Ù ¸¹²·Í ¬»»¶®¿©²¿Õò®Ü ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ³¿®¸­ß ³¿Î ·®Í ¿¬°«Ù ·²·´¿¸Í ò­®Ó ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ÊßÜ ¸¹²·Í òÕ ¿²¿¸¼¿®ß ò­®Ó ´±±¸½Í Ê Ü »½·´±Ð ß ¿®µ¿Ò «²»»Ó ò­®Ó ²±·¬«¬·¬­²× º± °«±®Ù ÌÝ ¿³®¿¸Í ¿²»»Ò ò­®Ó °Ë ©±´´±Ú ¿¸²·Í Ù×Ü §´´¿Î ²¿©¿¸¼¿É ²»»ª®¿Ð ò­®Ó »®¬²»Ý ¹²·¸½¿±Ý ®·¸¾³¿Ù ¿´¿·¬¿Ð ¬¬­·Ü ´±±¸½Í ´¿²±·¬¿²®»¬²× ÕÓÖ ô¿²¿·­¿Ð ô´±±¸½Í §®¿¼²±½»Í ®±·²»Í ò¬ª±Ù »¹»´´±Ý ¿­´¿¸Õ ¿´¿·¬¿Ð ò¸½» ¼²¿ ¬²»³»¹¿²¿Ó Ì ¬¬­·Ü ô²¿´¿µ ¼¿´«¸Þ ô´±±¸½Í §®¿³·®Ð ò¬ª±Ù º± »¹»´´±Ý ¼²¿²¿§¬¿Í ·³¿©Í ¿´¿·¬¿Ð ô´±±¸½Í ¸¹·Ø ¿§®ß ¬²»³»¹¿²¿Ó º± »¬«¬·¬­²× ¬¿¹¿¸Þ ¸­»Ü ¿¸¾¿Í ²±·¬¿½«¼Û º± »¹»´´±Ý »¬¿¬Í ò¬ª±Ù ³¿®¿¸Ü ²¿¬¿²¿Í ·¿Î ¬¿¯·¯¿Ø ®»»Ê °Ë ©±´´±Ú ï󬮿Р¿®«°¶¿Î ô²±·¬¿½«¼Û º± »¹»´´±Ý ¬¿µ«Ó ´±±¸½Í ²»¼®¿Ù ®»¼²·Õ ­¬± §²·Ì Ì ÷Í×Òø ­¬®±°Í º± »¬«¬·¬­²× ´¿²±·¬¿Ò »®¬²»Ý ¹²·²·¿®Ì ÚÍÞ ²±·¬¿½«¼Û ®±º »¹»´´±Ý »¬¿¬Í ò¬ª±Ù §¬»·½±Í »®¿º´»É ²¿§¿®¿Ò ÍÎÛÒÌÎßÐ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 152. îéï ÒßØÌÍßÖßÎ
 • 153. íéï éê
 • 154. ìéï ò¼»½²»·®»°¨» »®±º»¾ ®»ª»² ¸¹·¸ ©»² ¿ ±¬ ­« µ±±¬ ¼²¿ ²±© ­¼²·³ ùù ª»¼«®«Ù·¿Ö  ò ­»»®¬ ðððððï º± »¹¼»´° µ±±¬ »© ú ô­»»®¬ ðððë ¼»¬²¿´° »© ­²±·¬·¼²±½ ®»¸¬¿»© ±¬ »«¼ ¬«¾ ôßÌËÍÛÙÓ ®±º ÒßØÌÍßÖßÎ ³±®º ­»»®¬ ðððôðë º± ¬»¹®¿¬ ¿ ¼¿¸ »É ›§´·³¿º »¸¬ §¾ ô¸¬®¿» »¸¬ ®±º ô¸¬®¿» »¸¬ ±¬ ²±·­­·³ ­·¸¬ º± ¬®¿° ¿ »¾ ±¬ ­« ¹²·­±±¸½ ®±º »²·ª·¼ »¸¬ ±¬ ´«º»¬¿®¹ ±±±±±­ ´´¿ »®¿ »É òŒòò¼»¬¿½·¼»¼ §´°³·­ »®¿ »´°±»° «±Ç ÿÉÑɍ ±¬ ¼»²®«¬ ôŒá¬· ­· ¬¿¸É á ÔÑߍ ò¼»©±´º »ª±´ ¼²¿ ¼»®«±° §´°³·­ ­¬²»³¬·³³±Ý òò¸¬®¿» ®»²»»®¹ ¿ »»­ ±¬ ­« ±¬ ­®±±¼ ®·»¸¬ ¼»²»°± ´´ß òò­®±±¼ ¼»­±´½ ±Òòò ¼»©±´º §´°³·­ ¸½·¸© ô÷ ª»¼«®«Ù ø »½¿®¹ ­ù»²·ª·Ü »¸¬ ¬«¾ ¬· ²·¿´°¨» ²¿½ ¹²·¸¬±Òòòò»¬¿´ ¼»¬®¿¬­ »© ¸¹«±¸¬ ô»²± §¿¼ ³±®º ­°¿´ ®«± ±¬²· ¹²·´´¿º »®»© ­¹²·¸Ì òµ±±¬ »© °»¬­ §®»ª» ¼²¿ ¸½¿» ¬¿ »½¿®¹ ­ùª»¼«®«Ù º± »½²»·®»°¨» ´«º·¬«¿»¾ §´»­²»³³· ²¿ ­¿© ¬×
 • 155. ëéï éê ò«®«¸Ý ²· ­¾«´Ý ´´ß º± ­¬²»¼·­»®Ð ò®¿¹¿²¿¹²¿¹·®Í ô÷´¿§±Ù ¸­»®¿Ò ®Óø ®±¬½»®·Ü »½²»®«­²× ÔÐÞ ò­»¹»´´±Ý ´´ß º± ´¿°·½²·®Ð ò­´±±¸½Í ´´ß º± ´¿°·½²·®Ð ò´·¿Ö ´¿®¬²»Ý ®«°·¿¼Ë º± ¬²»¼²»¬²·®»°«Í ò´·¿Ö ´¿®¬²»Ý ¿¬±Õ º± ¬²»¼²»¬²·®»°«Í ò·¼²¿Ó ²¿¸Ü ¿¬±Õ º± ¬²»¼·­»®Ð ò®«°·¿¼Ë º± ®±¬½»´´±Ý ò¿¬±Õ º± ®±§¿Ó ®¿¹¿²¿¹²¿¹·®Í ô®¿µ­¿¸Þ µ·²·¿Ü òçï ®¿¹¿²¿¹²¿¹·®Í ô¿µ·®¬Ð ²¿¸¬­¿¶¿Î òèï ò«®«¸Ý ²× ­¾«´Ý ´´ß òéï ò¸®¿¹¬¿®«Í ²× ­´±±¸½Í è òêï ò®¿©´ß ²× ­´±±¸½Í è òëï ¿®¿©­²¿Þ ²× ­»¹»´´±Ý î ú ­´±±¸½Í è òìï ®«°·¿Ö ²× ­´±±¸½Í ì òíï ò¸®¿¹²¿³«²¿Ø ²× ­»¹»´´±Ý î ú ­´±±¸½Í è òîï ò®«°´±¸Ü ²× ­´±±¸½Í ì òïï ò®»³¶ß ²× ­´±±¸½Í ì òðï ò·¼²«Þ ²× ­´±±¸½Í ðï òç ò®¿¹¿²¿¹²¿¹·®Í ô·¬·³¿Í ¿ª»Í ¿®¼²¿¸Ý òè ò®»²¿µ·Þ ²× ­´±±¸½Í ëï òé ò¿¬±Õ ²× ­´±±¸½Í èï òê ò®¿¹¿²¿¹²¿¹·®Í ²× ­´±±¸½Í îî òë ®«°·¿¼Ë ô´·¿Ö ´¿®¬²»Ý òì ®«°·¿¼Ë ô²±·¬¿®±°®±±Ý ´¿°·½²«Ó òí ¿¬±Õ ô´·¿Ö ´¿®¬²»Ý òî ¿¬±Õ ô²±·¬¿®±°®±±Ý ´¿°·½²«Ó òï
 • 156. êéï
 • 157. ééï éê
 • 158. çéï éê ËÜßÒÔ×ÓßÌ
 • 159. ðèï
 • 160. ïèï éê
 • 161. îèï ·³¸­µ¿´¿§¿¶·ªò­®Ó ­­¿¼ò®Ó ²¿²¿ª¿®¿Í ò®Ó ·³¸­µ¿´¿¸¿Ó ò­®Ó ³¿·²¿³¿®¾«­¿´¿Þ ò®Ó ò´»ª¿¹«³²¿¸Í ò®Ó §³¿©­¿³¿®òÍ ò®Ó ·¸¬²¿²ß ò­®Ó ²¿ª»¼«­¿Ê ò®Ó ·²¿°¿®µ¿¸Ý ò®Ó ¿²»»Ó ò­®Ó ·²¿³¿²¿¸Ü ò­®Ó ²¿®¼²»¶¿Î ò®Ó §¸¬¿®¿­¿¸¬¿®¿Ð ò®Ó ´¿°±¹«²»Ê ò®Ó ²¿¼²¿µ·²¿Ó ò®Ó ¸¬¿°³¿Í ò®Ó §³¿©­¿¹²¿®ò²ò ò®Ó ®¿³«Õ ¿ª·¸Í ò®Ó ²¿²¿³¨¿Ô ò®Ó ®¿¸±²¿Ó ò®Ó ³¿¹«³«®ß ò®Ó
 • 162. íèï éê ò­§¿¼·´±¸ ¹²·¼«´½²· ­®«±¸ ìî ÷ ­¬®±°°«­ »ª·¬¿®¬­·²·³¼¿ ´´¿ ¼²¿ ­»·¬·´·½¿º ¬®±°­²¿®Ìô»½·ª®»­ ¬¿·®¿¬»®½»Íô»½¿°­ »½ · ºº±ø ­¬®±°°«­ » ´¾¿²± · ¬­»«¯²«ô ¬²» ´´» ½¨» ¹² ·¼ ·ª±®Ð ®±Ú ó ­»®¿°­ §®¿²·¸ ½¿³ ¼²¿ §®»²·¸½¿³ »´·¬¨» ²· ¹²·´¿»¼ ²±·¬¿¦·²¿¹®± »¬¿ª·®° ß ó Ì u ò²±·¬¿¬²¿´° ®±º ¼»¬®±°°«­ ­®»»¬²«´±Ê ÍÍÒ u ò­¿»®¿ ½·´¾«° ²· ±­´¿ ¬«¾ ­«°³¿½ ®·»¸¬ ²· §´²± ¬±² ²±·¬¿¬²¿´° ®±º ¼»¬®±°°«­ ­®»»¬²«´±Ê ÍÍÒ ó u ò­¿»®¿ ½·´¾«° ²· ±­´¿ ¬«¾ ­«°³¿½ ®·»¸¬ ²· §´²± ¬±² ²±·¬¿¬²¿´° ®±º ¬®±°°«­ ­®»»¬²«´±Ê ÍÍÒ ó u ò­¿»®¿ ½·´¾«° ²· ±­´¿ ¬«¾ ­«°³¿½ ®·»¸¬ ²· §´²± ¬±² ²±·¬¿¬²¿´° ®±º ¬®±°°«­ ­®»»¬²«´±Ê ÍÍÒ ó æ u ò­¿»®¿ ½·´¾«° ²· ±­´¿ ¬«¾ ­«°³¿½ ®·»¸¬ ²· §´²± ¬±² ²±·¬¿¬²¿´° ®±º ¼»¬®±°°«­ ­®»»¬²«´±Ê ÍÍÒ »¬·ª·¬½¿ ®±Ú ó æ u ¹²·¬²¿´Ð ²· ¬²¿°·½·¬®¿Ð »ª·¬½ß ó ¬²»³²±®·ª²» ²»»®Ù ¹²·¬¿»®½ ²· ¼»ª´±ª²· ²±·¬¿¼²«±º §¬·ª·¬½¿ ´¿·½±­ ß ó u ­»·¬·ª·¬½¿ §¿¼ ±¬ §¿¼ ®«± ¹²·¸­·´¾«Ð ®±Ú ó æ u ò­»·¬·ª·¬½¿ §¿¼ ±¬ §¿¼ ®«± ¹²·¸­·´¾«Ð ®±Ú ó u ­»·¬·ª·¬½¿ ¬½»¶±®Ð ®«± ¹²·¬­¿½»´» ®±Ú Ì u ò­»·¬·ª·¬½¿ ¬½»¶±®Ð ®«± ¹²·¬­¿½»´» ®±Ú ó Ì u ò¬½»¶±®° »¸¬ ¬«±¾¿ ­»·¬·´·½¿º ÍÓÍ ®±Ú ó ò®»¼·ª±®° »²±¸°»´»¬ »´·¾±³ ß u ò­»­­¿³ »¸¬ ±¬ ¬½»¶±®° ®«± º± ­´·¿¬»¼ ¹²·®·ß ®±Ú ó u ¬½»¶±®° »¸¬ ¹²·¬²»³»´°³· ®±º ¹²·µ¿³ ®»¼²« ­®»¼¿»´ »®«¬«º »¸¬ º± ¬®±°°«­ ¼»¬®¿»¸ »´±¸© ¼»¼²»¬¨Û ó u ¬½»¶±®° »¸¬ ¹²·¬²»³»´°³· ®±º ¹²·µ¿³ ®»¼²« ­®»¼¿»´ »®«¬«º »¸¬ º± ¬®±°°«­ ¼»¬®¿»¸ »´±¸© ¼»¼²»¬¨Û ó u ò¬½»¶±®° »¸¬ ¹²·¬²»³»´°³· ®±º ¹²·µ¿³ ®»¼²« ­®»¼¿»´ »®«¬«º »¸¬ º± ¬®±°°«­ ¼»¬®¿»¸ »´±¸© ¼»¼²»¬¨Û ó u ò¬½»¶±®° »¸¬ ®±º »´¾¿´·¿ª¿ ­®»»¬²«´±Ê ÍÍÒ »µ¿³ ±¬ ³»¸¬ ®»¼²« ­»¹»´´±½ »¸¬ ¼»¬½«®¬­²· ¼²¿ èðßÌËÍÛÙÓ ¼»¬®±°°«­ §´¼¿´¹ »ª¿¸ ®±´´»½²¿¸Ý »½·Ê »¸Ì ó æ u ò¬½»¶±®° »¸¬ ®±º »´¾¿´·¿ª¿ ­®»»¬²«´±Ê ÍÍÒ »µ¿³ ±¬ ³»¸¬ ®»¼²« ­»¹»´´±½ »¸¬ ¼»¬½«®¬­²· ¼²¿ èðßÌËÍÛÙÓ ¼»¬®±°°«­ §´¼¿´¹ »ª¿¸ ®±´´»½²¿¸Ý »½·Ê »¸Ì ó æ u ò¬½»¶±®° »¸¬ ®±º »´¾¿´·¿ª¿ ­®»»¬²«´±Ê ÍÍÒ »µ¿³ ±¬ ³»¸¬ ®»¼²« ­»¹»´´±½ »¸¬ ¼»¬½«®¬­²· ¼²¿ èðßÌËÍÛÙÓ ¼»¬®±°°«­ §´¼¿´¹ »ª¿¸ ®±´´»½²¿¸Ý »½·Ê »¸Ì u ò­²±·¬¿½±´ ¼»®·«¯»® ¬¿ ­¹²·´°¿­ »½¿´° ±¬ ¼»¬°»½½¿ §´´«º®»»¸½ ­±Ò ðððôððôë ¹²·´°¿Í ®±Úò­»·¬·ª·¬½¿ ´¿·½±­ ²· ®»§¿´° ²»»µ ¿ ¼²¿ ­¬½«¼±®° ³®¿º ²· ¹²·´¿»¼ »¬¿®±°®±Ý »¬¿ª·®° ß u ¹²·¬²¿´Ð ²· ²±·¬¿°·½·¬®¿Ð »ª·¬½¿ ¼²¿ »½·ª¼¿ô­±Ò ðððôðë÷¨±®°°¿ø ¹²·´°¿­ ®±Ú ò ­»·¬·ª·¬½¿ ´¿¬²»³²±®·ª²» ²± ¹²·­«½±º §¬·½ »®±¬¿¾³·±Ý ¬¿ ²±·¬¿¼²«±º ´¿·½±­ ß ó æ u ò²±·¬¿¬²¿´° ®±º ¬®±°°«­ ´¿½·²¸½»¬ ¼²¿ ­¹²·´°¿­ ¼²¿­«±¸¬ ðí ¼»¼·ª±®° ¬²»³¬®¿°»Ü ¬­»®±Ú u
 • 163. ìèï ›©±´»¾ ²»ª·¹ ­· ®¿º ±­ »²±¼ »¹¿®»ª±½ »³±Í ò¬®¿Ð ÒÑ×ÌÝß ÛÕßÌ ¹²·®«¼ ¬½»°­¿ ­·¸¬ ±¬ ²±·¬¿¬²»¬¬¿ »®±³ §¿° ¼´«±© »© ®»ª»©±Øò»¬¿® ¼»¬½»°¨» »¸¬ ¬¿ »²±¼ »¾ ¬±² ¼´«±½ »¹¿®»ª±½ »ª·­²»¬¨» ô¬½»¶±®° »¸¬ º± ²±·¬®±° ÐË ÜÒßÌÍ »¸¬ ¹²·®«¼ ´´¿º²·¿® §ª¿»¸ ±¬ »«¼ ­²±·¬°«®®»¬²· ¼²¿ ­§¿¼·´±¸ ô»³·¬ º± §¬·½«¿°ô­¬²»³¬·³³±½ ®±·®° ±¬ »«Üò­»­­¿³ »¸¬ ¹²±³¿ ­­»²»®¿©¿ »¬¿»®½ ±¬ ­¿ ±­ ¬½»¶±®Ð »¸¬ º± »¹¿®»ª±½ ¼»¼²»¬¨» ®·»¸¬ ®±º ­µ®±©¬»Ò »´·¾±Ó ¼²¿ ô²±·­·ª»´» ô±·¼¿Îô­®»°¿Ð ­©»Ò »¸¬ ¸½¿±®°°¿ ±¬ ­®»»¬²«´±Ê º± ³¿»¬ ¿ ¼»³®±º »ª¿¸ »É Ì
 • 164. ëèï éê ´±±¸½­ §¾ ¼»¬²·®° ¼®¿½ ²±·¬¿¬·ª²×
 • 165. êèï
 • 166. éèï éê
 • 167. èèï
 • 168. çèï éê ððîòðïòêð ¼»¬¿¼ ®»¬¬»´ ­·¸ ¬ò®ò© ò·¿²²»¸Ý ô®«§·³²¿ª«®·¸Ì ô³¿®«°·³¨¿Ô ô§²±´±Ý ¿®¬»¸­µ¿´¿Õ ®¿»Ò ô·¿´¿Í ®¿¶¿®¿³¿Õ ô¿®¼²»Õ ­¿µ·Ê ¬µ¿É ô³¿§¿´·Ò ¿²¿§Ù ¿³¬ß ô¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó º± ®±¬¿²·¼®±±Ý ÷ííêèêëìèèçò±Ò »´·¾±Óø ¿µ²¿Ô µ¿°»»Üò®Ó 汬 §°±Ý ÷òÙÚÚÑø ÎÛÒÑ×ÍÍ×ÓÓÑÝ ÌÒßÌÍ×ÍÍß ú ÎÛÝ×ÚÚÑ ÒÑ×ÌßÝËÜÛ ÎßÓËÕßÊÛÜòÐ óñ¼Í ô§´´«º¸¬·¿º ­®«±Ç ò·¿²²»¸Ý ô®«§·³²¿ª«®·¸Ì ô³¿®«°·³¨¿Ô ô§²±´±Ý ¿®¬»¸­µ¿´¿Õ ®¿»Ò ô·¿´¿Í ®¿¶¿®¿³¿Õ ô¿®¼²»Õ ­¿µ·Ê ¬µ¿É ô³¿§¿´·Ò ¿²¿§Ù ¿³¬ß ÷ííêèêëìèèçò±Ò »´·¾±Óø ¿µ²¿Ô µ¿°»»Üò®Ó ô¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó º± ®±¬¿²·¼®±±Ý »¸¬ ¸¬·© »¬¿½·²«³³±½ §¿³ «±§ ­´·¿¬»¼ ®±Ú ò¼®¿¹»® ­·¸¬ ²· ­­»½½«­ ²¹·¿°³¿½ ­·¸¬ »µ¿³ ¼²¿ ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ò»ò· §½²»¹¿ §®¿¬²«´±ª ­·¸¬ ±¬ ²±·¬¿®»°±±½ ´´«º ¼²»¬¨» ¼²¿ §½²»¹¿ §®¿¬²«´±ª ­·¸¬ §¾ ­»»®¬ »¸¬ º± ¹²·¬²¿´° ²· ´¿±¹ ­·¸¬ »ª»·¸½¿ ±¬ ¸¬¿± »¸¬ »µ¿¬ ¼²¿ ¸¬çï ®± ¸¬èï ô¸¬éï ®»¾±¬½Ñ ²± ²¹·¿°³¿½ »¸¬ ²· »¬¿°·½·¬®¿° ±¬ ¼»¬½»®·¼ »®¿ ­´¿°·½²·®Ð »¸¬ ´´¿ ¼²¿ ­»»®¬ º± ¹²·¬²¿´° ²· §½²»¹¿ §®¿¬²«´±ª ­·¸¬ ¸¬·© »¬¿®»°±±½ ±¬ ¼»¬½»®·¼ »®¿ «±§ ôµ®±© »´¾±² ­·¸¬ ®±Ú ò¼´®±© »¸¬ ®»ª± ´´¿ ­»»®¬ ²±·´´·Ó ððï ­¿ ´´»© ­¿ »¬¿¬Í «¼¿²´·³¿ ²· ­»»®¬ ­¸µ¿´ ðï ¬²¿´° ±¬ ¼»¬¬·³³±½ Ì ­· Œ²±·¬½ß »µ¿Ì ¼²¿ °Ë ¼²¿¬Í ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ®»¼²« ô²±·¬¿¦·²¿¹®± §®¿¬²«´±ª ¿ ¿·¼²× »®±´¿¹²¿Þ ô¿®«°¿§¿¼Ë ô¼¿±Î ¿®«°¿µ¿²¿Õ ¬­ïî ô»®¬²»Ý ´¿²±·¬¿²®»¬²× ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì ô³¿¼¿Óñ®·Í óèððîòçðòêî ¼»¬¿¼ ÷ÏØøÍÊÕóèððîóïïñîííðïïò ò±Ò ®»¬¬»´ ÷ÏØøÍÊÕ æº»Î Ú Œ²±·¬¿Ò ¼»¬·²Ë ¸¬·© °·¸­®»²¬®¿° ô¹²·ª·Ô º± ¬®ß §¾ ¬½»¶±®° Œ²±·¬½ß »µ¿ ¼²¿ °Ë ¼²¿¬Í Š ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ²· ²±·¬¿°·½·¬®¿Ð æ¾«Í Ì «¼¿²´·³¿Ì ­¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ ­´¿°·½²·®Ð »¸Ì èððîòðïòêð ñ÷ÎÛØÝøÍÊÕóèððîñò¼¿½ßòÚ ²·ò½·²ò²¬ò·¿²²»¸½±®­ªµò©©© æ ¾»É çëïðéëîî æ ¨¿Ú ææ ìèì ñ ììí ñ éêí ñ íëððéëîî Š ììð æ ¸Ð êíð ððê Š ·¿²²»¸Ý ­«°³¿Ý Ì×× æ »½·ººÑ ´¿²±·¹»Î ²¿¸¬¿¹²¿Í ¿§¿´¿§¼·Ê ¿§·®¼²»Õ
 • 169. ððì çï
 • 170. ïçï éê
 • 171. îçï ò»®±¬¿¾³·±Ýô²±·¬¿®±°®±Ý ¬®±°­²¿®Ì «¼¿²´·³¿ ô®±¬½»®·Ü ¹²·¹¿²¿Óô·¸¬¿°«¸Þò·®Í Ì t ò»®±¬¿¾³·±Ýô´±±¸½Í §®¿¼²±½»Í ®»¸¹·Ø ¿²¿¶¿ª®¿Íô§®¿¬»®½»Íô´¿°±¹¿¼²¿Òò·®Í t ò»®±¬¿¾³·±Ýô¸¬®¿Û ²»»®Ù ÙÍÐ ô·¸¬¿®¿¸Þ §³¿©­¿¼²¿Õò®Ü t ò»®±¬¿¾³·±Ýô¸¬®¿Û ²»»®Ù ÙÍÐô²¿®¿©¸­»²¿ª«¸Þò®Ü t ò»®±¬¿¾³·±Ýô»¹»´´±Ý ­¬®ßò¬ª±Ùô´¿°·½²·®Ðô·²¿³¿¹¿Ò ÷­®Óøòº±®Ð t ò»®±¬¿¾³·±Ýô÷­«³±²±¬«ßø ²»³±© ®±º »¹»´´±½ ¿´¿³®·Òô´¿°·½²·®Ðô§®¿Ó ²·´«¿Ðò®Í t ò»®±¬¿¾³·±Ýô¬­«®Ì ´¿²±·¬¿½«¼Û ´¿¹¿³·¿´¿µ ·¿ª±Õô®±¬½»®·Üô¶¿®¿²²·¸Ýò®Ü t ò»®±¬¿¾³·±Ýô®»½·ººÑ ²±·¬¿½«¼Û ²±·¬¿®±°®±Ýô²¿®¿µ¿²«®¿Õ ¬®»¾±Îò·®Í t ò»®±¬¿¾³·±Ýô­´±±¸½Í ²±·¬¿´«½·®¬¿Ó º± ®±¬½»°­²×ô²¿²²¿·´¿Õò·®Í t ò»®±¬¿¾³·±Ýô®»½·ººÑ ²±·¬¿½«¼Û º»·¸Ý t ò²±·¬¿®±°®±Ý »®±¬¿¾³·±Ý ô®»²±·­­·³³±Ý §¬«°»Üô¿¸¬²¿¸Í òÊò­®Ó t ò²±·¬¿®±°®±Ý »®±¬¿¾³·±Ý ô®»²±·­­·³³±Ý ôÍß×ô³¿¹«³²¿¸ÍòÕòÊò·®Í t ò²±·¬¿®±°®±Ý »®±¬¿¾³·±Ýô®±§¿Óò²±Øô³¿´¿¸½¿¬¿µ²»Êò·®Ít ò»®±¬¿¾³·±Ýô®±¬½»´´±ÝôÍß×ô®¿³«µ·²¿´¿Ðò·®Í t ò»®±¬¿¾³·±Ýô¬­»®±Ú º± ®±¬¿ª®»­²±Ýô²¿²²¿Õò·®Í t ò»®±¬¿¾³·±Ýô§¬·­®»ª·²Ë ³¿¹²·´·¸­¿²·ªßô®±´´»½²¿¸Ý »½·Êô¿¶±®¿Íò®Ü t ò»®±¬¿¾³·±Ýô§¬·­®»ª·²Ë ®¿§·¸¬¿®¿¸Þô®±´´»½²¿¸Ý »½·Êô³¿¹¿­¿ª«®·¸ÌòÙò·®Í t ò»®±¬¿¾³·±Ýô§¬·­®»ª·²Ë ¿²²ßô®±´´»½²¿¸Ý »½·Ê ô²¿²¸­·®µ¿¸¼¿Îò®Ü t ò«¼¿²´·³¿ ô²±·¬¿½«¼Û º± ®±¬½»®·Ü Ì t ò·¿²²»¸Ýô·´»ª¿¼²¿Ó º± §¬»·½±­ ¬²»³²±®·ª²Ûô²¿ª»¼¿¸¿ÓòÎò®Ü t ò»®±¬¿¾³·±Ýô¼¬Ôò¬ªÐ ³®¿Ú §®¬´«±Ð ¿²«¹«Íô®±¬½»®·Ü¹²·¹¿²¿Óô¶¿®¿®¼²«±Íò·®Í t ò«¼¿²´·³¿ ô¬­»®±Ú º± ®±¬¿ª®»­²±Ý º»·¸Ý ´¿°·½²·®Ðô®¿¸¼·®Íò òÝ ò·®Í Ì Ð t ò«¼¿²´·³¿ ô²±·¬¿½«¼Û º± ®»¬­·²·Ó ô«­¿®¿²²» ³¿¹²¿¸Ì ò·®Í Ì Ì t
 • 172. íçï éê 渽¿» ¬­²·¿¹¿ ²©±¸­ ­¿ ¬®±°°«Í ¹·¾ §®»ª §®»ª ¼»¼²»¬¨» »ª¿¸ ±¸© »¬¿¬Í ®«± ²· ­®»¼´±¸ »µ¿¬Í ¹²·©±´´±º ¬»¹®¿¬ ¼´«±½ »© »³¿®º »³·¬ º± §¬·½«¿Ð »¸¬ ²·¸¬·É ò»­«¿½ »´¾±² ­·¸¬ ®±º ®±¬½»­ §®»ª» ¹²·¼«´½²· ­®»¼´±¸ »µ¿¬­ »´¾¿´·¿ª¿ ´´¿ ¼»¸½¿±®°°¿ ¼²¿ ¬®¿»¸ ¹·¾ §®»ª ¸¬·© ²»µ¿¬ ¬»¹®¿¬ ¹·¾ ßòèðßÌËÍÛÙÓ º± »³¿² »¸¬ ²· ­« ²± ¼»®»©±¸Í ¬º·Ù ­ù·¶«®«Ù ­¿© ¬× ò­« ²± §´¬¾«±¼²« ­¹²·­­»´¾ ­·¸ ´´¿ ®»©±¸­ ´´·© ·¶«®«Ù ¬¿¸¬ »®«­ »®¿ »© ô®«±ª¿»¼²» ­·¸¬ ²· ¼»»½½«­ »© º×ò¬»¹®¿¬ ­·¸¬ ¸­·´°³±½½¿ ±¬ ­« ­­»´¾ ´´·© ·¶«®«Ù ¬¿¸¬ »®«­ »®¿ »É òèðßÌËÍÛÙÓ ¬½»¶±®° ®«± ®±º »®±¬¿¾³·±Ýô§¬·­®»ª·²Ë ®¿§·¸¬¿®¿¸Þ º± °·¸­®»²¬®¿° »¸¬ ²· »°±® ±¬ §®¬ ´´·© »Éò ÷ ¼»¸½¿¬¬¿ ¹²·¬¬«½ ®»°¿° ­©»Ò ø ²±·¹»® ­·¸¬ ²· §¿Ü ½·´¾«°»Î ôçððî §®¿«²¿Ö ¸¬êî ²± ­¬²»¼«¬­ §¬·­®»ª·²Ë »¸¬ §¾ ­¸µ¿´ ðï ¬²¿´° ±¬ ¼»¬¬»¹®¿¬ ­¿¸ »®±¬¿¾³·±Ý §¬·­®»ª·²Ë ®¿§·¸¬¿®¿¸Þô®±´´»½²¿¸Ý »½·Ê ­©»Ò ¬­»¬¿´ »¸¬ ®»° ­ß ÿÿÿÿÍÉÛÒ ÇÐÐßØ ß ò­¸µ¿´ ì ®»ª± ¼»­­±®½ ­¿¸ ­¹²·´°¿­ ®±º ¬­»«¯»® »¸¬ §¿¼±¬ ²± ­¿ôêéìçïí ­· çððî §´«Ö ´´·¬ ²±·¬¿¬²¿´° ®±º ¬²»³¬·³³±½ »¸¬ ¸¹«±¸¬²»ªÛò­¹²·´°¿­ çîðéí ¬²¿´° ¼´«±½ »© èððî ®»¾±¬½Ñ ¸¬çï ´´·¬ »³·¬ º± ¼±·®»° ¬®±¸­ ²× ò«¼¿²´·³¿Ì ®»ª± ´´¿ ®«±° ²©±¼ §ª¿»¸ ®±º ­« ±¬ ¼²·µ §´»³»®¬¨» ­¿© ÷·¶«®«Ù ø »½¿®Ù ­ù»²·ª·Ü òÿ­¹²·°°±¬­ ±² ­¿© »®»¸¬ ®»¬º¿»®»¸Ìò»®±¬¿¾³·±Ýô´±±¸½­ §®¿¼²±½»Í ®»¸¹·Ø ¿²¿¶¿ª®¿Í ÙÍÐ ¬¿ ²±·¬¿¬²¿´° ÌÍÎ×Ú ­·¸ ¼»½²»³³±½ ·¶²«®ß §¿¼ »¸¬ôèððî ®»¾³»¬°»Í ¸¬ì ²± »®±¬¿¾³·±Ý ¬¿ ®»©±¸­ ¬­®·º ¼¿¸ »© ­¹²·­­»´¾ ­ù·¶«®«Ù ­¿© ¬· ÿÿÿÿÿÿ­¿´ßò ÿ ­»»®¬ º± ­¸µ¿´ ¹²·¬²¿´° º± µ´¿¬ «±§ ¼²¿ µ²·®¼ ±¬ ®»¬¿© ±² ­ù»®»¸Ì  ­¿© ¼®¿»¸ »© ¹²±­ ½·¬­·¼¿­ §´²± »¸¬ èðßÌËÍÛÙÓ ®±º ¬®±°°«­ ®±º ¼»¸½¿±®°°¿ »© ®»ª»»®»¸Éò´´¿º²·¿® º± °±®¼ ¿ ²»ª» ¬±² ­¿© »®»¸¬ »½²·­ »¬¿¬Í ­·¸¬ ¬¿ èððî ¬­«¹«ß ñ §´«Ö ¹²·®«¼ §®¿²·¹¿³· ¼²¿ ½·¬»¸¬¿° §´»³»®¬¨» ­¿© ¹²·²²·¹»¾ »¸Ì
 • 173. ß×ÜÒ× ¼²¿¸µ¿®¿¬¬Ë
 • 174. ëçï éê ðððôï ÜÛÙÜÛÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ îëðî ÜÛÌÒßÔÐ ÍÛÛÎÌ ÚÑ ÑÒ ÔßÌÑÌ èèìôðï ÌÒËÑÝ ÐË ÜÒßÌÍ ÔßÌÑÌ ÜÒßØÕßÎßÌÌË ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 175. êçï ´±±¸½Í ¬²»ª²±Ý ¿­»®»¸Ìò¬Í ´±±¸½Í ­´«¿Ðò¬Í ´±±¸½­ ²±·¬¿®·°­²× ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ­²»»«Ï ´±±¸½Í ´¿²±·¬¿²®»¬²· ²±±Ü ®·¼²¿Ó ¿§¼·Ê ¼²¿²¿µ»ª·Ê §³»¼¿½ß ´¿¸½²¿³®±±Õ »«¯·²¸½»¬§´±Ð ¿´·¸¿Ó »¹»´´±½ú ´±±¸½­ §®¿³·®° ò¬ª±Ù ´±±¸½Í ¼±±©²»»®Ù ´´·© ´±±¸½­ ·­±Õ ´±±¸½­ ¸­µ»°®·Ò ÍÎÛÒÌÎßÐ ÎËÑ ·¸­±Ö ¸­¿µ¿®Ð ¿®¼²¿¸Ý ·²¿´«Ù ¿¬»©¸Í ·¬®¿¸Þ ¹±§¼Ë ¬¬¿¸Þ ¼±²·Ê ÔßÎÒßÓ ßØÜËÍ òÍÓ ÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 176. éçï éê ÍÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ ²¹ ·¿°³¿½ ³« ·²²» ´´·³
 • 177. ççï ØÍÛÜßÎÐ ÎßÌÌË
 • 178. ððî
 • 179. ïðî
 • 180. îðî ÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ
 • 181. íðî
 • 182. ìðî
 • 183. ëðî ò¬«®»»Óô»¬«¬·¬­²· ¿µ´¿Õ á ¬«®»»Óô¿§¿´¿§¸¼·ª µ·³§¸¼¿³ ª®«Ð á ¬«®»»Óô·¬·³¿Í ·®¿µ¿¸Í µ±Ô ¿®¬·Ó á ¬«®»»Óô¿§¿´¿§¸¼·ª µ·³§¸¼¿³ ª®«Ð á ¬«®»»Óô¸¬»»Ð ¿§¼·ª µ»ª·Ê á ¬«®»»Óô·¬·³·­ ®¿¸·Ê ·¬·®¹¿Ö á ¬«®»»Óô¼¿¾¿³·¸¿®¾× ô¿´¿¸­¸¬¿° §®¿³·®Ð á ®«°²¿Õ ô´±±¸½Í ¿·²»¼®¿Ù »²·¾¼±±É ô¿·¼²× á ®«°²¿Õ ô´±±¸½Í ¿·®«°·¿Ö ³¿®¼²¿²ß ¸¬»Í á ®«°²¿Õ ô»®¬²»Ý «¼Û °±±®¿©Í ¿®¼²»®·Ê ®Ü ô¿·¼²× á ®«°²¿Õ ô´±±¸½Í ®¿¹¿Ò ¼¿¦ß ÍÐÜ ¿·¼²× á ®«°²¿Õ ô®¿¹¿Ò ¿§¿¼±ª®¿Í ÍÐÜ ô¿·¼²× á ®«°²¿Õ ô´±±¸½Í ¸¹·Ø §¼²»É ¿·¼²× á ­®±¬¿²·¼®±ó±Ý §´´¿Î ¹²·ª·Ô º± ¬®ß á ®«°²¿Õ ô¿´¿´³¿Î »¬«¬·¬­²× «¼Û ³¿¹·Ò ®¿¹¿Ò ¿·¼²× á ®«°²¿Õ ô®¿¹¿Ò ¿§¿¼±ª®¿Í ³¿¹·Ò ®¿¹¿Ò ô¿·¼²× á ®«°²¿Õ ô²¿¬»µ·Ò ¿¸­µ·¸Í ÜÍÒÞ ô¿·¼²× á ®«°²¿Õ ô»¹»´´±Ý ®»¬²× ¼»»¸¿Í ¬²¿©´¿Þ ·®¸Í ¿·¼²× á ®«°²¿Õ ô¿§¿´¿§¼·ª¿¸¿Ó ¬»»¹²¿Í ·¸¼²¿Ù ¿·¼²× á ·­«¸Ö ô»¹»´´±Ý ¨®¿Ó ´®¿Õò¬Í á ´±±¸½Í ¸¹·Ø ·ª»Ü ·¬¿©»Î ·²¿Î á »¹»´´±Ý ®¬»²× ¼¿­¿®Ð ¿µ®¿©Ü á »¹»´´±Ý ®»¬²× ò òÖòÎ Ð á ´±±¸½Í §®±¬¿®¿°»®Ð ­¬±¬§²·Ì á ´±±¸½Í ®±·²«Ö ú §®¿³·®Ðò¬ª±Ù á ¸¿©¿¬Û ô»¹»´´±Ý »¬¿«¼¿®Ù ¬­±Ð òÕòÕ á ²¿ª¼¿Ç ¿·®¿¹¿Ò ô»¹»´´±Ý ®»¬²× ¸¹²·Í ¬²¿©´¿Þ ·®¸Í á ®·¼²¿Ó ¿§¼·Ê ·¬¿©­¿®¿Í ³®¿¸Ü ²¿¬¿²¿­ ·®¸Í á »¹»´´±Ý ®»¬²× ­´®·Ù ¼²¿²¿°´¿Õ á »¹»´´±Ý ®»¬²× ¿§²¿Õ ¿§®ß á »¹»´´±Ý ®»¬²× ¿§¼·Ê ¿§·¬®¿¸Þ ò­òÊòØòÝá ¬«®»»Ó ô¬­»®±Ú ®±¬¿ª®»­²±Ý ô²¿¶²¿Î ¸­¿ª·Þ ®Ó ¬«®»»Ó ô´±±¸½Í ½·´¾«Ð ²¿©»Ü ô´¿°·½²·®Ð ô¬«±Î Ó Ø ®Ó ®«°²¿Õ ô®±§¿Ó ô·²¬¿Ð ¿®¼²·ª¿Î ®Ó ®«°²¿µ ô­»³·Ì ²¿¬­«¼²·Ø ô®»¹¿²¿Ó ´¿®»²»Ù ô·®¿©»Ì ¸­»²¿Ù ®Ó
 • 184. êðî ´±±¸½­ ­´®·¹ ¿·¸°±Í á ò¬«®»»Óô´±±¸½­ ­²¸±Ö ò¬Í á ò¬«®»»Óô §¹±´±²¸½»¬ º± »¬«¬·¬­²× ¬«®»»Ó á ò¬«®»»Óô»¹»´´±½ ®»¬²× µ®¿³­ ·¸¼²¿Ù á ¼¿±® Õ É ô´±±¸½­ ½·´¾«° ²¿©»»Üá ®¿¹¿² ·®¬­¿¸Í ôÍÐÓá »¹»´´±½ ®»¬²· ¸°»­±Ö ò¬Í á ¬«®»»Ó ôÌÓ×× á ®«°²¿Õ ô´±±¸½Í ´±±¸½Í ®¿µ²¿¸­·ª¿Î ·®Í ·®Í ¿·¼²× á ÎËÐÒßÕ ó ÇÓÛÜßÝß ÇÜÒÛÉ á ®«°²¿Õ »®¬²»Ý «¼Û ¿·²¿¸¹²·Í ¬¿°³¿¼¿Ð á ®«°²¿Õ ô®±±¸¬·Þ ²±·¬¿½«¼Û º± »¹»´´±Ý ·¸­²¿Þá ®«°²¿Õ ô»¹»´´±Ý ¿µ·´¿Þ ²»Íá ®«°²¿Õ ô´±±¸½Í ­«·­§±´ß ¬Í á ®«°²¿Õ ô´±±¸½Í ¿²²¿¸Õ ´¿´¼²¿Ò á »¹»´´±½ ¬«®»»Ó á ¬«®»»Óô××ó ßÓÜ á ¬«®»»Óôïó ßÓÜá ¬«®»»Óô´±±¸½­ ½·´¾«° ´¿²±·¬¿½±ª §¬·Ý á ¬«®»»Ó ô »¹»´´±½ ´¿½·¼»Ó ÓÎÔÔ á »¹»´´±½ ®»¬²× ®¿µ¼»¾³ß ò®Ü á ®«°²¿Õ ô®¿¹¿Ò ¸­®¿Ø ÕÔÒ ¿·¼²× á ®±²¶·Þ ¬¬­·Ü ô®±¬¸»Ó á ®±²¶·Þ ¬¬­·Ü ô®«°®±±Ò á ®«°³¿¸Ü ô²¿·­µ±±¼²¿Þ ¿·³¿´­× á ¿®¿¸±»Í ô¼·¶­¿Ó ·¸¿¸Í ¿­®¿¼¿Ó á ¬²»ª²±Ý ­§®¿Óò¬Íá ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ¿®Û ²®»¼±Óá »¹»´´±Ý »»®¹»Ü ·¬¿©¹¿¸Þ ·²¿Î á ®«°²¿Õ ô Ë Û·Ì ¿·¼²× Ð á ´±±¸½Í ½·´¾«Ð ·¸´»Ü á ®±²¶·Þ ô¿¾­¿Õ ®«¿¼´¿Ø á «´¿¸Ö ô¿¼«Ø ´¿·³¿Ö ¿­®¿¼¿Ó á ®±²¶·Þ ¬¬­·¼ ô®«°¼²¿¸Ý á ò¬«®»»Óô»¹»´´±½ »»®¹»Ü ®¿µ¼»¾³ß ò®Ü á
 • 185. èðî ÔßÙÒÛÞ ÌÍÛÉ
 • 186. çðî
 • 187. To,  THE CO­ORDINATOR  SUB. PLANTATION PROGRAMME THROUGH YLTP, WEST BENGAL  Jai Guru Dev !  Please be informed that we have been working with plantation  programme since last 6 (six) months in the various parts of  West Bengal, most of the areas where our Sri Sri Seva Mandir  is situated (like Barabagan, Banskopa, Jagannathpur,Satkura,  Domohani,  Samilabas,  Rajabhatkhua,  kalchini  …).  We  have  already  set  in  the  ground  of  11,000  (eleven  thousand)  Saplings. á Recently we planted 945 (nine hundred forty five) saplings of  Kaju, Guava, Coconut, Banana, Lemon, Segun, Mehogini, Sishu  etc.  on  03/08/08/  &  04/08/08  at  Panagarh  Military  Base,  Burdwan  and  also  planted  500  (five  hundred)  saplings  at  Banskopa  Gopalpur  &  villages, Burdwan  05.08.08  06.08.08.  on  &  We told the villagers  (Banskopa  Gopalpur)  &  that after  (six)  6  months we will provide a prize for best grown tree on the base  of monthly survey report so that they can be encouraged and  take proper care.  We are also going  plant  to  about 5000  (five thousand) saplings  at various places of West Bengal like Bamungachi (S.24 pgs.),  Khanakul (Hooghly), Rampurhat (Birbhum), Karimpur (Nadia),  th  Kandi (Murshidabad) etc. within 15  August and we are trying  to get these saplings from Forest Offices.   ô§´«®¬ ­®«±Ç The co­ordinator’s details : Name :  Mobile No. ðïî
 • 188. ï î ï
 • 189. íïî éê ßÒ×ÌÒÛÙÎß ÚÑ Ý×ÔÞËÐÛÎ
 • 190. With the generous support of individual donors,  local corporations and local government, Art of  Living Argentina will commit the following tree plantation for the year 2009:  Province of Cordoba      1000 trees  Province of Mendoza     1000 trees  Province of Rio Negro   1000 trees  Province of Neuquen      1000 trees  Province of Ushuaia       1000 trees  Province of Buenos Aires      4000 trees  The province of Buenos Aires has pledged its full support through the municipal government of La  Plata City where 2319 trees have already been planted. Corporations such us IPSOS, YPF, Banco  Galicia,  CEAMSE,  Organización  GAIA  and  universities  such  as  Universidad  de  la  Plata,  Universidad di Tella have pledged their full support  and are committed to reforesting in every major  province country­wide! ìïî
 • 191. ëïî éê ¿°¿¬Û ¿¼²«¹»Í ÷¿¼·²»ª¿ ¿´ ¿¼±¬ »¼ ±¹®¿´ ±´ ¿ ­±°«®¹ éïø îé ¿¼·²»ªß ²» ­±®»®±º²¿½´ß § ­±­±¼»Í ­»´¾±Î »¼ ²-·½¿¬²¿´Ð ­»¬®±Ý ®¿´·Ð ¿¼¿­«±Ð ±·¼«¿´Ý ¿¼¿­«±Ð ±·¼«¿´Ý ¿¹¿±§±Ù ¦·®¬¿»Þ
 • 192. êïî ò»»®¬ ¿ ¹²·¬°±¼¿ º± §¬·´·¾·­²±°­»® »¸¬ ¼»¬°»½½¿ §»¸¬ ¼²¿ °« ¬·´ ­»½¿º ®·»¸¬ ô§¾®¿»² ­»·´·³¿º ¼²¿ ­®»°»»µ °±¸­ ¼»¸½¿±®°°¿ »© ­ß ÿ´«º·¬«¿»¾ ±­ ­¿© »½²»·®»°¨» »¸Ì ò®»¸¬±³ñ®»¸¬¿º »ª·¬°±¼¿ ­¬· º± »³¿² »¸¬ ­¿ ´´»© ­¿ »³¿² ©»² ­¬· §º·¬²»¼· ±¬ »»®¬ ¸½¿» ²± ¹¿¬ ¿ ¼»½¿´° »É ò»»®¬ »¸¬ ¼»³¿² ¼²¿ »³¿² ®»¸ñ­·¸ ­« »ª¿¹ ®»»¬²«´±ª »¸Ì ò»»®¬ ¸½¿» ¬°±¼¿ ±¬ ¹²·´´·© »¾ ¼´«±© ±¸© ­®»»¬²«´±ª ¼²·º ¼´«±© »© ô­»»®¬ »¸¬ ¹²·¬²¿´° ±¬ ²±·¬·¼¼¿ ²× ò­»»®¬ ðëî ¼²«±®¿ ¬²¿´° ¼´«±© °«±®¹ ¸½¿Û ò­°«±®¹ è ²· ­»ª´»­®«± ¼»¼·ª·¼ »É ò»»®¬ ¬­®·º »¸¬ ¼»¬²¿´° §¬·Ý »¸¬ º± ®±§¿Ó »¸¬ »®»¸© ô§²±³»®»½ ½·´±¾³§­ ¿ ¸¬·© ¼»¬®¿¬­ ¬²»ª» »¸Ì ò§¬·½ »¸¬ º± ®»¬»³·®»° »¸¬ ¹²·¼²«±®®«­ ­»»®¬ ðððî ®»ª± ¬²¿´° ±¬ ô¸¬ïï ®»¾±¬½Ñ ô§¿¼®«¬¿Í ²± ®»¸¬»¹±¬ »³¿½ ­®»»¬²«´±ª ððî 濬¿´Ð ¿Ô ò­»®·ß ­±²»«Þ º± ­¬®·µ­¬«± »¸¬ ²· »¬·­ ´¿¬²»³²±®·ª²» ®·»¸¬ ¬¿ ¼»¬²¿´° »¾ ±¬ Š ­¸¬²±³ ìî ¬¨»² »¸¬ ®±º ­»»®¬ ðððî ±¬ °« Š ­»»®¬ ¼²¿ ®»©±°²¿³ ¼»®»ºº± ²±·¬½»´´±½ ¼²¿ ¹²·´½§½»® »¬­¿© ²· §²¿°³±½ ¹²·¼¿»´ ¿ ôÛÍÓßÛÝ ô»³·¬ »³¿­ »¸¬ ¬ß ò²±·¬¿¬²¿´° ®±º §¼¿»® ­»»®¬ ððî ¼»®»ºº± §´»¬¿·¼»³³· ±¸© ô®¿»°±±Ý ²-·½¿·½±­ß ¼»¬½¿¬²±½ ô­®»»¬²«´±ª ®«± º± »²± ô¿®«¿Ô ò¼»¬²¿´° »¾ ¼´«±© ­»»®¬ ðððî ®»ª± »¹¿¬­ ´¿·¬·²· »¸¬ ²× ò¿¬¿´Ð ¿Ô º± §¬·½ »¸¬ º± ®»¬»³·®»° »¸¬ ¼²«±®¿ ­»»®¬ ðððôè ¹²·¬²¿´° º± ¬½»¶±®° ³®»¬ó¹²±´ ¿ ¼»¬¬·³³±½ §¬·½ »¸¬ ô®±§¿Ó »¸¬ º± ¬®±°°«­ »¸¬ ¸¬·É ò§¬·´¿°·½·²«³ ´¿½±´ »¸¬ ¼²¿ ÷§¬·­®»ª·²Ë ´¿²±·¬¿Òø ¿¬¿´Ð ¿´ »¼ ´¿²±·½¿Ò ¼¿¼·­®»ª·²Ë »¸¬ ¼»¬½¿¬²±½ ô¿¬¿´Ð ¿Ô ²· ®±¬¿²·¼®±±½ñ®»¸½¿»¬ ÔÑßô¿¼¿­«±Ð ±·¼«¿´Ý ò»½®±º ¼²¿ ³«¬²»³±³ ¬±¹ ¬½»¶±®° »²·¬²»¹®ß »¸¬ ­²±·¬«¬·¬­²· ¼²¿ ­´¿«¼·ª·¼²· ©»º ¿ º± ¬®±°°«­ ­«±®»²»¹ §´¾·¼»®½²· »¸¬ ±¬ ­µ²¿¸Ì æ­¬²»³¬·³³±Ý ´¿·¬·²× ò²¹·¿°³¿½ èððî »¸¬ ±¬ °´»¸ ®·»¸¬ ¼»¬¬·³³±½ ¼²¿ ¼®¿±¾ ²± ¼»°³«¶ »´°±»° º± ­¼»®¼²«¸ ô­¹²·¬»»³ °« ¹²·¬¬»­ ¼²¿ ­´´¿½ »²±¸° ¹²·µ¿³ ¼»¬®¿¬­ »© ­ß ò®¿»´½ ­¿© ¸¬¿° »¸¬ ²± ²»¸¬ ³±®Ú ò»²·¹¿³· ¼´«±½ »© ²¿¸¬ »®±³ ¸­·´°³±½½¿ ¼´«±© »© ©»² »© ¹²·¬»»³ ¬­®·º »¸¬ º± ¼²» »¸¬ §Þ ò²¿´° ¿ ¬«± ¼·¿´ ¼²¿ ­µ±±¾ ­­»®¼¼¿ ¬½¿¬²±½ ®«± ¼»²»°± ­« º± »²± ¸½¿Û ò»­«¿½ »¸¬ ±¬ ­¬®±ºº» ¼²¿ ­»»®¬ ¬·³³±½ ±¬ ­²±·¬«¬·¬­²· ¼²¿ »´°±»° ¬»¹ ±¬ »´¾¿ »¾ §´´¿«¬½¿ ¼´«±© »© º· ¼»®»¼²±© ¼²¿ ®»¸¬± ¸½¿» ¬¿ ¼»µ±±´ »© ¹²·¬»»³ ¬­®·º ®«± ¹²·®«Ü ò»´¾·­­±° ­¿© ¬· ­¿ §´¬²»·½·ºº» ­¿ µ®±© ±¬ ¼»¼·½»¼ »© ±­ ô¬²¿´° ±¬ »®¿°»®° ¼²¿ ­´¿±¹ ¬»­ ±¬ ²¿´° ¸½«³ »ª¿¸ ¬Ž²¼·¼ »É ò®»¾³»¬°»Í º± µ»»© ¬­¿´ »¸¬ ¹²·®«¼ èð ßÌËÍÛÙÓ ²± ¹²·µ®±© ¼»¬®¿¬­ ³¿»¬ »²·¬²»¹®ß »¸Ì ÿ»½²»·®»°¨» §®¿²·¼®±¿®¬¨» ²¿ ¬¿¸É æ¹²·²²·¹»Þ »¸Ì
 • 193. éïî éê òµ­¿¬ ®«± ¸¬·© ²± §®®¿½ ±¬ »´¾¿ »®»© ¼²¿ ­»»®¬ ðëï ²±·¬·¼¼¿ ²¿ ¬»¹ ±¬ ¼»¹¿²¿³ »© ¹²·²®±³ó¼·³ ²× ò­­»½½«­ ­«±³®±²» ²¿ »³¿½»¾ §¿¼ ¼»´·¿º ¿ »¾ ±¬ ¼»®¿»°°¿ §´´¿·¬·²· ¬¿¸© 欿»º ¹²·¦¿³¿ ²¿ ²·¿¹¿ ¬»§ ­¿© ­·¸Ì ò­§¿¼ ¬²»«¯»­¾«­ »¸¬ ²· ððé ¹²·²·¿³»® »¸¬ ¬²¿´° ±¬ ²¿´° ¼²¿ Š ­»»®¬ ððí ¸­·´°³±½½¿ ±¬ »´¾¿ »®»© ­®»»¬²«´±ª ²»¦±¼ î ô­²±·¬¿®¬­«®º ´¿·¬·²· ®»¬ºß ò»¬·­ »¸¬ ±¬ ¬· »¼¿³ ­®»»¬²«´±ª º± °«±®¹ ´´¿³­ ¿ §´²± ¼²¿ ´¿³·¬°± ¬±² »®»© ­²±·¬·¼²±½ ®»¸¬¿»© »¸Ì ò­»»®¬ ðððï ¬²¿´° ±¬ ¼»¬¿²¹·­»¼ ¼¿¸ ÛÍÓßÛÝ ­¼²«±®¹ »¸¬ ¬¿ ¬»³ ­®»»¬²«´±ª º± °«±®¹ ¿ ô¸¬èï ®»¾±¬½Ñ ²Ñ ò²±·¬¿¬²¿´° »¸¬ º± ²±·¬¿½±´ »¸¬ ²± »¼·½»¼ ¼´«±© ­¬®»°¨» ®·»¸¬ ¼²¿ ­»»®¬ ­« »ª·¹ ¼´«±© §»¸Ì ò°´»¸ ±¬ ¼®¿±¾ ²± ­¿© ÛÍÓßÛÝ ôèð ßÌËÍÛÙÓ ®±º ­¬®±ºº» ¹²·¬²¿´° ©»² ®«± ¬«±¾¿ ¼®¿»¸ §»¸¬ ­¿ ²±±­ ­ß ò­»»®¬ ðëî ¼»¬²¿´° ¼¿¸ ­²±·¬¿¦·²¿¹®± ¸¬±¾ ®»¸¬»¹±¬ ¼²¿ ô§²¿°³±½ ¬²»³»¹¿²¿³ ¼²¿ ²±·¬½»´´±Ý »¬­¿É ´¿½±´ ¿ ôÛÍÓßÛÝ ¸¬·© ­¬®±ºº» ¼»²·±¶ ¼¿¸ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ô®¿»§ ­·¸¬ ®»·´®¿Û æÛÍÓßÛÝ ò¬²»³²±®·ª²» »¸¬ ¹²·°´»¸ º± §¬·´·¾·­²±°­»® ´¿¬²»³²±®·ª²» ¼²¿ ´¿·½±­ »¸¬ ²»µ¿¬®»¼²« ­¿¸ §¬·½ »¸¬ æ­²±·¬¿½·´°³· ´¿½·¬·´±° ­¬· ²· ¬«¾ ÷°¿³ ²±·¬¿¬²¿´° »»­ø »¼«¬·²¹¿³ ­¬· ²· §´²± ¬±² ô¬½»¶±®° §®¿²·¼®±¿®¬¨» ²¿ ­· ­·¸Ì ÿ³»¸¬ ±¬ ¼»¬²»­»®° ­¿© ¬¿¸¬ »ª®»­ ±¬ §¬·²«¬®±°°± ©»² ­·¸¬ ²· §±¶ ®·»¸¬ »»­ ±¬ ´«º·¬«¿»¾ ±­ ­¿© ¬×
 • 194. èïî ±®»¾·Î ±½·®»¼»Ú á ¬¿¾¿¬®±Ú »·´«Ö á ­±¬²»·³·Ý ô²·¿³´¿Í ¿·®»´¿Ê á ­±¬²»·³·Ý ô¸¹¿²¿ª¿Ý ¿²·¬­«¹ß á ­¿²»°¿¬·«Ï ô·®¿Ù ±®»¾«Ý ¿·²¿º»¬Í»²±¬®»Þ ±¼®¿®»Ù á §µ­ª±²¶·Ê ²·³¿¶²»Þ á ÛÍÓßÛÝ ô®»´¾±Ü ­¿´±½·Ò á ÛÍÓßÛÝ ô­¿³±¸Ì ¿·½²»®±´Ú á ¿¬¿´Ð ¿Ô »¼ ´¿²±·½¿Ò ¼¿¼·­®»ª·²Ë ô·­­¿²»Þ ±¼»®º´ß á ò¹²× »¬®±Ò ¿®»¾·Î ´¿®«¬¿Ò ¿ª®»­»Î ô¿´»«²¿Ó ò¿¬Í á ®¿®»°±±Ý òÝ òß ô»¬²»¼·­»®Ð ô±·´¹·Ó ±¬®»¾´ß 7­±Ö á ±¼²«Ó ´Û ±·¼¿Î ô­¿·®ß ¿3½®¿Ù ±³®»´´·«Ù á ÚÐÇó ´±­°»Î á ÛÍÓßÛÝ ß×ßÙ ²-·½¿·½±­ß á ô­±¬²»·³·Ý ²-·½¿¼²«Ú ô¬²»¼·­»®Ð ô¿´±¬«³¿®Ì ­±´®¿Ý ò®Ü á ¿´´» ·Ü ¼¿¼·­®»ª·²Ë ô¬²»¼·­»®Ð ô±¶«¿®ß § ¿®±Ó ´»«²¿Ó Ì á ¿¬¿´Ð ¿Ô ô¿½·´¾&Ð ²-·¬­»Ù º± §®¿¬»®½»Í ô±®¿²¿°³¿Ý »¹®±Ö ò®Ü á ¿¬¿´Ð ¿Ô º± §¬·Ý ô®±§¿Ó ô¿®»«®Þ ±´¾¿Ð ò®Ü á ²±·¬¿®·°­²· ¬²¿¬­²±½ ®«± ô®¿µ²¿¸Í ·ª¿Î ·®Í ·®Í ­­»²·´±Ø ­·Ø á ®¿®»°±±Ý ²-·½¿·½±­ß òîï §¬·­®»ª·²Ë ´¿²±·¬¿Ò ¿¬¿´Ð ¿Ô ô¿3³±²±®¹ß »¼ ¼¿¬´«½¿Ú òïï ®¿®»°±±Ý ´·ª·Ý ²-·½¿·½±­ß òðï ±®¼·­× ²¿Í »¼ ±²±¬½-¬«ß ±®»ª·Ê òç ±®¼·­× ²¿Í »¼ ´¿°·½·²«Ó ¿½·¹-´±½Û ¿ª®»­»Î òè ¿´´» ·¼ ±¬¿«½®± ¼¿¼·­®»ª·²Ë Ì Ì òé ²±·¬¿¼²«±Ú ­±¬²»·³·Ý òê ÚÐÇóÔÑÍÐÛÎ òë ß×ßÙ ²-·½¿·½±­ß òì ÛÍÓßÛÝ òí ­»®·ß ­±²»«Þ º± §¬·Ý òî ¿¬¿´Ð ¿Ô º± §¬·Ý òï
 • 195. ðîî ß×ÔßÎÌÍËß
 • 196. ïîî éê »²¿¾­·®Þ ´±±¸½­ »¬¿¬­ ´´»ª¿É á »²®«±¾´»Ó »¹»´´±Ý ¸½¬±½Í á ­»«´¿Ê ²¿³«Ø ²· ²±·¬¿½«¼Û ´¿«¬·®·°Í ·¿Í á ³¿º¨Ñá ²±·¬¿¼²«±Ú »»®¬µ¿Ñ á ²¹·¿°³¿Ý »»®Ì ²±·´´·Óá ­»»®Ì º± ²»Óá ´±±¸½Í ®¿³³¿®Ù »²®«±¾´»Ó á ¿·®±¬½·Ê ´±±¸½­ §®¿³·®Ð ²±¬¸¹·Ø á ´±±¸½Í Ž­´®·Ù ¿²±¬²·Ú á »®¬²»Ý »½·Î ¼²«³¼Û á »²®«±¾´»Ó ´·½²«±Ý §¬·Ý ¹²±²»¼²¿Ü á ¿·®±¬½·Ê ´·½²«±Ý ¿®®¿Ç º± §¬·Ý á ­¿¬·®¿Ý á »®¿Ý ¸­«Þá ­®±¼¿­­¿¾³ß ¸¬«±Ç ²¿·´¿®¬­«ß á ´¿²±·¬¿²®»¬²× §¬­»²³ßá ²¿§¿®¿Ò ¿³»»Î ¿¶»²¿Ì ¬·³ß ±½·¬¿·®Þ ¿¸¬²¿³¿Í ½·®¿Ó ¿½·²±Ó
 • 197. îîî
 • 198. íîî éê
 • 199. ìîî
 • 200. ëîî éê ÿçððî ®±º ²·¿¹¿ ¬²»³¬·³³±½ ­·¸¬ »µ¿³ »É ò§¬·´¿»® ¿ ²±·¬½ß »µ¿ ¼²¿ °Ë ¼²¿¬Í ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó Ì ¹²·µ¿³ ±¬ ¼»¬«¾·®¬²±½ ¬¿¸¬ ²±­®»° §®»ª» ¼²¿ ¸½¿» ¼²¿ ¼»ª´±ª²· »­±¸¬ ´´¿ µ²¿¸¬ ±¬ »µ·´ ¼´«±© »© ô²¹·¿°³¿Ý ¬²»³°±´»ª»Ü ³«·²²»´´·Ó ­²±·¬¿Ò ¼»¬·²Ë »¸¬ ¼²¿ ô¹²·ª·Ô º± ¬®ß º± º´¿¸»¾ ²Ñ
 • 201. êîî ÿÿÿ»½²»·®»°¨» ¹²·®·°­²· ¼²¿ ´«º®»¼²±© ¿ ´´¿®»ªÑ ò¼²¿Þ ¹²·³³«®Ü ²¿½·®ºß ¹²·ª±±®¹ ¿ ±­´¿ ­¿© »®»¸¬ ºº± ­¹²·¸¬ °±¬ ± ÿÿÿ­»«­­· »­»¸¬ ±¬ ¼»¬¿½·¼»¼ ¸¬«±§ §²¿³ ±­ »»­ ±¬ ²±·¬¿®·°­²· »«®Ì Ì ò»¹¼»´° »¸¬ ¼¿»® ÝÔÐ ³±®º ­»¬¿Þ »¼«Ö ¿ ¼²¿­ÙÜ »¸¬ ¬«±¾¿ ¼¿»® ¸¬®»Ð ¼²«±®¿ ´´¿ ³±®º ­®»¬­¹²«±§ ô§½²»¹¿ ¬²»³°±´»ª»¼ ¼²¿ ¼·¿ ¸¬«±§ ¿ ­· ¸½·¸© ô²±·¬¿¼²«±Ú»»®¬µ¿ ¼²¿ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ ³±®º ­®»µ¿»°­ ´¿²±·¬¿®·°­²· »®»© »®»¸¬ ¬²»ª» »¸¬ ¬ß ò­®»»¬²«´±ª ¸¬«±§ §¾ ¼¿»´ ­¿© ¼²¿ »®¬²»½ §¬·½ »¸¬ ²· ­¿© ¬²»ª» °Ë ¼²¿¬Í »¸Ì ò½·´¾«° »¸¬ ±¬ ²±·¬½¿ »µ¿¬ ±¬ ­§¿© ¬²»­»®° ¼²¿­ÙÜ »¸¬ ¼²¿ §¬®»ª±Ð »³»®¬¨Û ¬«±¾¿ ­­»²»®¿©¿ »­·¿® ±¬ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ ¸¬·© °« ¼»³¿»¬ ô­®±¼¿­­¿¾³ß ¸¬«±Ç ²¿·´¿®¬­«ß ¼²¿ ô­¿¬·®¿Ý ô»®¬²»Ý »½·Î ¼²«³¼Û ô´¿²±·¬¿²®»¬²× §¬­»²³ß ô²±·¬¿¼²«±Ú»»®¬µ¿ ô³¿º¨Ñ ò°Ë󼲿¬Í »´°±»° êèì ¼¿¸ »© ´¿¬±¬ ²× ò­­»½½«­ ¬¿»®¹ ¿ ­¿© ¸¬®»Ð ²· ²±·¬½ß »µ¿Ì °Ë ¼²¿¬Í òÿÿÿ¬»²¿´° ®«± º± »®¿½ »µ¿¬ ±¬ »ª¿¸ »© §¬·´·¾·­²±°­»® »¸¬ ¼²¿ ¸¬®¿Û »¸¬ ±¬ »ª¿¸ »© ²±·¬½»²²±½ »¸¬ ¬´»º ¼²¿ ¼»®·°­²· ­¿© »²±§®»ªÛ ò»®«¬¿² ®±º µ®±© ¼²¿ ®»¸¬»¹±¬ »³±½ ±¬ »½²»·®»°¨» ´«º®»¼²±© ¿ ­¿© ¬× ò¹²·¼¿»® »¹¼»´° ®»¬º¿ ¬¸¹·¿®¬­ ­¹²·´¼»»­ ðððì ¹²·¹¼»´° ÌÌÑÓ §¾ ¼»ª±³ §®»ª ­¿© ¼´®±© »¸¬ ®»ª± ´´¿ ¬²»© ´´¿ »© ©±¸ ¹²·®¿»¸ ±¬ ¼®¿©®±º ¹²·µ±±´ ³¿ ×ò¹²·±¹ °»»µ ±¬ ¼»®·°­²· ¼²¿ »­«¿½ ­·¸¬ ±¬ ¬²»³¬·³³±½ »²±§®»ª» §¾ ¼»­«¸¬²» ³¿ ×ò­·¸¬ ´´¿ ¼·¼ »© ­¿ ¼´®±© ®»¬¬»¾ ¿ ¹²·¬¿»®½ ¼²¿ ®»¬¸¹«¿´ ¹²·®¿¸­ ¼²¿ »®«¬¿² ²· ®»¸¬»¹±¬ »³·¬ ¹²·®¿¸Íò»´°±»° ¹²·¦¿³¿ »­»¸¬ ¸¬·© ¹²·µ®±©¬»² ¼²¿ ­»®«¬²»ª ¸½«­ ²· ¼»ª´±ª²· »®»© ±¸© »´°±»° ®»¸¬± »¸¬ ´´¿ ¹²·¬»»³ ¼»ª±´ ×ÿÿÿÿ±¹ ±¬ §¿© »¸¬ §´»¬·²·º»¼ ­· ­»»®¬ ¹²·¬²¿´Ð ò²»®¼´·¸½ §³ º± »®«¬«º »¸¬ ®±º ¼²¿ ¸¬®¿» ®»¸¬±³ ±¬ §¿© »ª·¬·­±° ¿ ²· ¹²·¬«¾·®¬²±½ ¬«±¾¿ §´»¬¿²±·­­¿° §®»ª ´»» ×
 • 202. èîî
 • 203. çîî éê
 • 204. ðíî ò¼»½²»·®»°¨» »®±º»¾ ®»ª»² ¸¹·¸ ©»² ¿ ±¬ ­« µ±±¬ ¼²¿ ²±© ­¼²·³ ùù ª»¼«®«Ù·¿Ö  ò ­»»®¬ ðððððï º± »¹¼»´° µ±±¬ »© ú ô­»»®¬ ðððë ¼»¬²¿´° »© ­²±·¬·¼²±½ ®»¸¬¿»© ±¬ »«¼ ¬«¾ ôßÌËÍÛÙÓ ®±º ÒßØÌÍßÖßÎ ³±®º ­»»®¬ ðððôðë º± ¬»¹®¿¬ ¿ ¼¿¸ »É ›§´·³¿º »¸¬ §¾ ô¸¬®¿» »¸¬ ®±º ô¸¬®¿» »¸¬ ±¬ ²±·­­·³ ­·¸¬ º± ¬®¿° ¿ »¾ ±¬ ­« ¹²·­±±¸½ ®±º »²·ª·¼ »¸¬ ±¬ ´«º»¬¿®¹ ±±±±±­ ´´¿ »®¿ »É òŒòò¼»¬¿½·¼»¼ §´°³·­ »®¿ »´°±»° «±Ç ÿÉÑɍ ±¬ ¼»²®«¬ ôŒá¬· ­· ¬¿¸É á ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ò¼»©±´º »ª±´ ¼²¿ ¼»®«±° §´°³·­ ­¬²»³¬·³³±Ý òò¸¬®¿» ®»²»»®¹ ¿ »»­ ±¬ ­« ±¬ ­®±±¼ ®·»¸¬ ¼»²»°± ´´ß òò­®±±¼ ¼»­±´½ ±Òòò ¼»©±´º §´°³·­ ¸½·¸© ô÷ª»¼«®«Ùø »½¿®¹ ­ù»²·ª·Ü »¸¬ ¬«¾ ¬· ²·¿´°¨» ²¿½ ¹²·¸¬±Òòòò»¬¿´ ¼»¬®¿¬­ »© ¸¹«±¸¬ ô»²± §¿¼ ³±®º ­°¿´ ®«± ±¬²· ¹²·´´¿º »®»© ­¹²·¸Ì òµ±±¬ »© °»¬­ §®»ª» ¼²¿ ¸½¿» ¬¿ »½¿®¹ ­ùª»¼«®«Ù º± »½²»·®»°¨» ´«º·¬«¿»¾ §´»­²»³³· ²¿ ­¿© ¬×
 • 205. ïíî éê ò ËÑÎÙ ÍÍßÒ òðî Ð ò×Ì×ÓßÍ ßÔßÕ ËÙÛÔÛÌ òçï òÍÔßÌ×ÐÍÑØ ×ÜÒ×Õ Ôß òèï òÔßÒÑ×ÌßÒÎÛÌÒ× ÎÑÑÒ Ôß òéï òÔ×ÝÒËÑÝ ØÍ×Ì×ÎÞ ÛØÌ òêï ò ÒÛÓÛÝ ÎßÌÍ ÛØÌ òëï Ì òÔÑÑØÝÍ ØÍÛÜßÔÙÒßÞ ÛØÌ òìï òÞËÔÝ Òß×ÜÒ× òíï òÔÑÑØÝÍ ÙÐß òîï òÔÑÑØÝÍ ÓË×ÒÛÔÔ×Ó ÉÛÒ ÛØÌ òïï òÔÑÑØÝÍ Òß×ÜÒ× ÛØÌ òðï òÔÑÑØÝÍ Òß×ÜÒ× ÉÛÒ ÛØÌ òç òÔÑÑØÝÍ ÒÑÆ×ÎÑØ ÉÛÒ ÛØÌ òè òÔÑÑÝÍ ÒÑÑÜÔËÕÔß ÒÞ× òé ò×ÜËßÍ òÔÑÑØÝÍ ÙÒ×ÒÎßÛÔ ÜÛÝÒßÊÜß òê òÛÝÒÛ×ÝÍ ÜÒß ØÌÔßÛØ ÚÑ ÛÙÛÔÔÑÝ òë ò Ì×ÍÎÛÊ×ÒË Òß×ÞßÎß ÚÔËÙ Ç òì òÍßÙßÒßÞ òí òÝ×ÐÙ òî òßÞÔß òï
 • 206. îíî
 • 207. ííî éê
 • 208. ìíî
 • 209. ëíî éê
 • 210. êíî
 • 211. éíî éê
 • 212. çíî éê ððë æ­¬²¿°·½·¬®¿Ð º± ®»¾³«Ò ´¿«¬½ß ò¬²»­»®° ±­´¿ »®»© ­²¿»Ü ¼²¿ ®±´´»½²¿¸Ý »½·Ê ò¸­»¼¿´¹²¿Þ §¬·­®»ª·²Ë ßÍß ²· ¬®¿° »µ¿¬ ´´·© ­®»¸½¿»¬ ¼²¿ ­¬²»¼«¬­ ððë ¼²«±®ß ³°ðíæî ó ³°ðíæï èððî èï ¬½Ñ 欲»ªÛ º± »¬¿Ü ¸­»¼¿´¹²¿Þ §¬·­®»ª·²Ë ßÍß ²· ²±·¬½ß »µ¿ ú °Ë ¼²¿¬Í Ì òì §¬·­®»ª·²Ë ¿µ¿¸Ü ô¿¬·¾¹²±Í §¾ ²±·¬½ß » µ ¿Ì ú °Ë ¼²¿¬Í òí
 • 213. ðìî ð ðï æ­ ¬ ² ¿ ° · ½ · ¬® ¿Ð º± ®»¾ ³ «Ò ´¿ « ¬½ ß ¬®¿° µ±±¬ ¿µ¿¸Ü ô»®¬²»Ý ±¼²·¾±®«ß ·®Í ²· »´°±»° ððï ¼²«±®ß ³°ððæë ó ³°ððæì èððî çï ¬½Ñ 欲»ªÛ º± »¬¿Ü ò¿µ¿¸Ü ô»®¬²»Ý ±¼²·¾±®«ß ·®Í §¾ ²±·¬½ß »µ¿Ì ú °Ë ¼²¿¬Í òè ððî æ­¬²¿°·½·¬®¿Ð º± ®»¾³«Ò ´¿«¬½ß ò³¿®¹±®° »¸¬ ²· ¬®¿° µ±±¬ ­®»µ®±© ¼²¿ ­®»¹¿²¿Óô­®»²©Ñ ³°ððæï ó ³¿ððæïï èððî çï ¬½ Ñ æ ¬ ² » ªÛ º± »¬ ¿ Ü § ® ±¬½ ¿º ¹²·¬¬·²µ ¿ ²· ²±·¬½ß »µ¿Ì ú °Ë ¼²¿¬Í òé ðððï æ­¬²¿°·½·¬®¿Ð º± ®»¾³«Ò ´¿«¬½ß òò¼¬Ô ­²±·¸­¿Ú »¼¿¸Í ²· ¬®¿° µ±±¬ ­®»µ®±© ¼²¿ ­®»¹¿²¿Ó ³ ¿ ð ð æ ïï ó³ ¿ð ðæ ðï èððî çï ¬½Ñ 欲»ªÛ º± »¬¿Ü ò¼¬Ô ­²±·¸­¿Ú » ¼ ¿¸ Í ²· ²± · ¬ ½ ß » µ ¿Ì ú °Ë ¼ ² ¿ ¬ Í òê òððï æ­¬²¿°·½·¬®¿Ð º± ®»¾³«Ò ´¿«¬½ß ò³¿®¹±®° »¸¬ ²· ¬²»­»®° ±­´¿ ­¿© ÑÛÝò®±±´º °±¬ »¸¬ ¬¿ ³«·®±¬·¼«ß »¸¬ ²· ¬®¿° µ±±¬ ­»­®«²ô­®±¬½±Ü ô­ ¬²¿ ¬´«­ ²±½ ® ±·²»Í º± ¬±Ô ³ °ëìæë ³°ððæë èððî çï ¬½Ñ 欲»ªÛ º± »¬¿Ü ¿µ¿¸Ü ô´¿¬·°­±Ø ±´´±°ß ²· ²±·¬½ß »µ¿ ú °Ë ¼²¿¬Í òë Ì
 • 214. ïìî éê ã­®»¸¬Ñ »®¬²»Ý ±¼²·¾±®«ß ·®Í ã §¬·­®»ª·²Ë ¿µ¿¸Üô¿¬·¾¹²±Í ã ò¼¬Ô ­²±·¸­¿Ú »¼¿¸Í ã ¿µ¿¸Ü ôµ«¶¿Î ã ¸­»¼¿´¹²¿Þ §¬·­®»ª·²Ë ßÍß ã ´¿¬·°­±Ø ±´´±°ß ã ¿µ¿¸Ü ô´±±¸½Í ´¿²±·¬¿²®»¬²× ²¿½·®»³ß ã i i i i ðë æ­¬²¿°·½·¬®¿Ð º± ®»¾³«Ò ´¿«¬½ß »­®«±½ ÔÑß ²¿ ²· ¬®¿° µ±±¬ ²±­®»° ðë ¼²«±®ß ³°ðíæë ó ³°ððæë èððî çï ¬½Ñ 欲»ªÛ º± »¬¿Ü »­®«±½ ÔÑß ²¿ ²· ³¿®¹±®° ²±·¬½ß »µ¿Ì ¼²¿ °Ë ¼²¿¬Í ðï ððï æ­¬²¿°·½·¬®¿Ð º± ®»¾³«Ò ´¿«¬½ß ¹²±¹¿¬¬·¸Ý ²· ¼»®»¸¬¿¹ »´°±»° ððï ¼²«±®ß ³°çíæï èððî èï ¬½Ñ 欲»ªÛ º± »¬¿Ü ¹²±¹¿¬¬·¸Ý ²· ³¿®¹±®° ²±·¬½ß »µ¿Ì ¼²¿ °« ¼²¿¬Í òç
 • 215. íìî éê ò®»¬¿´ ¼»¬²¿´° »¾ ±¬ ²±·¬¿®¬­·²·³¼¿ ´¿½±´ ±¬ ²»ª·¹ ¼²¿ ¬¸¹«±¾ »®»© »®±³ ðë ô­»¸­«¾ ððî ¬«±¾¿ ¼»¬²¿´° »© ¬´«­»® ¿ ­ß òµ­²·Ó ²· ­»»®¬ ¹²·¬²¿´° ²± ²±·¬½¿ ²¿ »¦·²¿¹®± ±¬ ¼»¼·½»¼ »© ±Í ò²· ²·±¶ ±¬ »½²¿¸½ ¿ ¼¿¸ »© ¼²¿ èððî ÒÑ×ÌÝß ÛÕßÌ ÐË ÜÒßÌÍ ØÌÎßÛ ÒÛÛÎÙ ÒÑ×ÍÍ×Ó ²¹·¿°³¿½ ¼´®±© »¸¬ ¸¬·© ¼»¼·½²·±½ »³·¬ ¬¿¸¬ ­¿© ¹²·¸¬ ¹²·¦¿³¿ ¬­±³ »¸Ì òèððî ®»¾±¬½Ñ ²· ÷­«®¿´»Þø µ­²·Ó ²· ¼´»¸ ­¿© ¸½·¸© ô»­®«±½ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ÿõÍÛÇ »¸¬ ¹²·®«¼ ³¿»¬ ®«± ±¬ »³¿½ ­»»®¬ ¹²·¬²¿´° º± ¿»¼· »¸Ì ÍËÎßÔÛÞ
 • 216. ììî ÷ çëã¼·³»¬×úçðóðíóððóîðóðïóèððîæïíã¼·¬¿½úéðóêîóððóçï óðïóèððîæéêã¼·ú»´½·¬®¿ã©»·ªú¬²»¬²±½Á³±½ã²±·¬°±á°¸°ò¨»¼²·ñ§¾ò¹²·ª·´º±¬®¿ò©©©ññæ°¬¬¸ø »¬·­ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ´¿½±´ ®«± ²± ²±·¬¿³®±º²· ¼¿¸ »© »­®«±½ º± ¼²ß ò÷îïíìãï³ÁÁ­©»²¢ïãï³ÁÁ»¹¿°¢ñ­©»²ñ¬«±¾¿ñ§¾ò³¬²¿´¬¿ò©©©ññæ°¬¬¸ø »­¿»´»® ­­»®° ´¿·½·ºº± ¼»«­­· ±­´¿ ®±­²±°­ »¸¬ ô÷´³¬¸òðèëçïïñ§¾ò¬«¬ò­©»²ññæ°¬¬¸ø ­©»² §´·¿¼ ²· ¬²»ª» »¸¬ ¼»®»ª±½ §¾ ò ËÌ ´¿¬®±° ¾»© ²¿·­­«®¿´»Þ ²·¿³ »¸Ì ò»´½·¬®¿ ²¿ ¼»«­­· Ì þ§¿¼±¬ ­«®¿´»Þþ ®»°¿° §¬·½ »¸Ì ò¿·¼»³ »¸¬ ²· ¼»®»ª±½ ²±·¬½¿ ®«± ¬»¹ ±¬ »½²¿¸½ ¿ ¼¿¸ ±­´¿ »É ò¬¿¸¬ ´´¿ ¹²·¦·²¿¹®± ¼²¿ ­»»®¬ ¹²·­¿¸½®«° ±¬ §´´¿·½²¿²·º ¼»¬«¾·®¬²±½ ¸½·¸© ô±ª»®¿¸µ«Í Ó󬲿´¬ß »®¬²»½ »´·¾±³±¬«¿ Š ®±­²±°­ ®±¶¿³ ®«± ±¬ ­µ²¿¸¬ §²¿Ó ò¬· ¬½»¬±®° ±¬ °´»¸ ³­¿·­«¸¬²» ¼²¿ ¬®¿»¸ ®«± ´´¿ ¸¬·© ¼²¿ ¬²»³²±®·ª²» »¸¬ ¬«±¾¿ »®¿½ »®±³ »³±­ »µ¿¬ ±¬ ­²¿´° ³¿»¬ ®«± »®«¬«º ®¿»² »¸¬ ²· ô¬®¿¬­ ¿ ¬­«¶ ­¿© ­·¸Ì òþ®»·­¿» §¬·½ ®«± º± ¸¬¿»®¾ »¸¬ »µ¿³ ­ù¬»Ôþ ²±·¬½¿ ®«± ¼»´´¿½ »É ò®»²»»®¹ §¬·½ »³±¸ ®«± ¹²·µ¿³ º± ¿»¼· »¸¬ ¼»¬®±°°«­ ¼²¿ §¿¼ ᧲·¿® ¬¿¸¬ ¼»®»¸¬¿¹ ±¸© »­±¸¬ ´´¿ ±¬ ­µ²¿¸¬ §²¿Ó ò®»¾±¬½Ñ º± ¸¬èï »¸¬ ²± ¼´»¸ ­¿© ²±·¬½¿ »¸Ì ¿µ·²±®»Ê ­·²»Ü ¿²²¿·®¿Ó ¿§²»¸Æ ¿¼«Ô
 • 217. êìî ßÒßÉÍÌÑÞ
 • 218. éìî éê
 • 219. èìî
 • 220. çìî éê
 • 221. ðëî
 • 222. ïëî éê
 • 223. íëî éê ßÜßÒßÝ
 • 224. ìëî
 • 225. ëëî éê ò²±·¬¿ª·¬±³ ¼²¿ »½²¿¼·«¹ ­« ¹²·ª·¹ §¾ ¾±¶ ¬¿»®¹ ¿ ¼·¼ §¼±±­·¿®Ð ¼²¿ ²¿ª¿Ð ÿ§±¶ ¼²¿ ²«º ¸¬·© ¬²»³±³ §®»ª» ¹²·§±¶²» »®»© ÷°«±®Ù õ­» ø ¸¬«±§ »¸Ì ò²±·¬¿°·½·¬®¿° ®·»¸¬ ®±º ò½¬» °»»Ü ô¬»»³Í ô¬·¼ß ô¿¶«Ð ô·³¸­µ¿Ô Ç ôª»Ü ô´«¸»Ò ôª¿¸¼¿Ó ô®·¸·Ó ÷´»½¨Û ¬®ßø­®»»¬²«´±ª »´¬¬·´ ®«± ­µ²¿¸¬ ±¬ »µ·´ ¼´«±© »É ò­¬½»¶±®° »­»¸¬ º± ¬«± »³¿½ ­®»»¬²«´±ª º± °«±®¹ ©»² §´´¿¬±¬ ¿ ©±¸ »­·®°®«­ ¹·¾ ¿ ­· ¬× ò°«±®¹ ®«± º± ³­¿·­«¸¬²» ¼²¿ §¹®»²» »¸¬ ¬¿ ¼»¦¿³¿ »®»© ­´¿·½·ºº± »¸Ì ÷®»³³«­ø çððî §´«Ö Š çððî ´·®°ß Š »­¿¸Ð ¼²±½»Í ¼»¬»´°³±½ ÷²±­¿»­ ´´¿ºø èððî ®»¾±¬½Ñ Š èððî ®»¾³»¬°»Í æ»­¿¸Ð ¬­®·Ú ²±±Ò ¬¿ §¿¼®«¬¿Í §®»ªÛ 滳·Ì ¿¼¿²¿Ý ô±·®¿¬²Ñ ô¿¹«¿­­·­­·Ó ôµ®¿Ð §¾´»¸Í æ²±·¬¿½±Ô ò±¬ ¼»¬¬·³³±½ »®»© »© ¬¿¸¬ ­»»®¬ º± ­®»¾³«² ®·»¸¬ ¸­·²·º ±¬ ¼»¹¿²¿³ ´´·¬­ §»¸¬ ô®»¸¬¿»© ¼²¿ ­®»»¬²«´±ª º± ®»¾³«² »¸¬ ®»ª» ¬¿¸© ô½·¬­¿·­«¸¬²» ±­ ´´¿ »®¿ §»¸Ì ò¼´±½ ®± ²·¿® ô»²·¸­ ²· ¹²·¬²¿´° »»®¬ ®±º »³¿½ ±¸© ­®»»¬²«´±ª ¼»¬¬·³³±½ »ª¿¸ »É òèððî ®»¾±¬½Ñ ¼²¿ ®»¾³»¬°»Í ²»»©¬»¾ ­»»®¬ ðëí ¼»¬²¿´° ¼²¿ ¿¹«¿­­·­­·Ó º± §¬·Ý »¸¬ ¸¬·© ¬½»¶±®° ­·¸¬ °« ²»µ¿¬ ¼¿¸ »É ò­©»·ª®»¬²· ¼²¿ ­±¬±¸° ô»¹¿®»ª±½ ­©»² ®±º ­©»Ò ¿¹«¿­­·­­·Ó ò§´´¿¬²»³ ¼²¿ §´´¿½·­§¸° ­« ¼»¬®±°°«­ ±¸© ô§¼±¾§®»ª» µ²¿¸¬ »É ò¬®±°°«­ »ª·¬½¿ ®·»¸¬ ®±º §´´¿·½·ºº± §¬·½ »¸¬ µ²¿¸¬ »É ò¬»²¿´° ®«± º± »®«¬«º »¸¬ ¬«±¾¿ ¹²·®¿½ »´°±»° §²¿³ ±­ ²»»­ »ª¿¸ »© ¬¿¸¬ ¼¿´¹ »®¿ »É ò¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó »¸¬ º± ­®»¬®±°°«­ ¼²¿ ­®»»¬²«´±ª ô­¬²¿°·½·¬®¿° ´´¿ ±¬ ­µ²¿¸¬ ­­»®°¨» ±¬ »µ·´ ¼´«±© ¿¼¿²¿Ý ²±·¬¿¼²«±Ú ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »½¿®¹ ¼²¿ ²±·¬¿®·°­²· ­·¸ ®±º ®¿µ²¿¸Í ·ª¿Î ·®Í ·®Í ­­»²·´±Ø ­·Ø 汬 ­µ²¿¸¬ ®«Ñ ¿½ò¿¹«¿­­·­­·³ò©©© ¿¼¿²¿Ý ô²Ñ ô¿¹«¿­­·­­·Ó º± §¬·Ý
 • 226. éëî éê ßÒ×ØÝ
 • 227. èëî ÙÒßÚ ¿¼²·Ô ò­Ó ²¿¸Íó¹²±Ç ÙÒßØÆ ò®Ó ²¿Òó¹²»¸Ý Ò×Ö ò­Ó ËÐ »²«Ö ò­Ó ÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝóÑÝ Ñß×ÍØ ²«¿¸Í ò®Ó ÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ
 • 228. çëî éê ²¿Ò ¹²»¸Ý Ò×Ö ËÐ »²«Ö ÒßÚ ¿¼²·Ô ×Ö §²²«Í ¹²¿É »½¿®Ù ÙÒßËØ ¹²±Î ²»É ú ¿·¶«Ç ËÉ §´´±Ð ÑÝÍ×Ý ó ¼¬Ô ôò±Ý ÷·¿¸¹²¿¸Íø §®»²±·¬½»º²±Ý §»´¹·®É ó ôò±Ý »­·®°®»¬²Û ²«¸Í ¿·Ö ó ²»Çñ²«¿¸Í ·¿¸¹²¿¸Í §¿¶·´Û ó ±±¶¿Ô ¼²¿ ¹¿Ö ²±·¬¿®»°®±Ý ­½·²»¹§Ø ²¿½·®»³ß ó ¿²»»Ôñ¸­»¹±Ç ¼¬Ô ò±Ý ¼±±Ú ¹²«§«Ú ·¿¸¹²¿¸Í ó ­·¹±Ô ²¿²«Ç ò¼¬Ô ôò±Ý »½·ª®»Í ¹²·°°·¸Í »²·¸­²«Í ó Ò×Ô §®®¿Ô §¹±´±²¸½» ²±§²¿Ý ¼²¿®Ù ·¿¸¹²¿¸Í ó Ì ×ØÍ §²²»Ö ò¼¬Ô ôò±Ý ÷·¿¸¹²¿¸Íø ³®¿ÚÑ×Þ ó ±¿Ý »²¿Ö §®»²·É ­·´±Í ¨·´»Ú ·¿¸¹²¿¸Í ó ¹²¿É ²»ª»¬Í ¼¬Ô ôò±Ý »®¿©¼®¿Ø »ª·¬¿®±½»Ü §¿¬´ß ¹²¿·¶»¸Æ ó ²¿¸Í ¹²±Ç ÙÒßØÆñËØ ²¿Ó ò¿²·¸Ý ²· ØÌÎßÛ ÒÛÛÎÙ ÒÑ×ÍÍ×Ó ­·¸¬ ®±º ­¬²»³¬·³³±½ ¹²±®¬­ ®«±§ ¬«±¸¬·© »®«¬«º ¹²·³±½ »¸¬ ²· ­²±·¬½¿ ´«º¹²·²¿»³ »¸¬ ¬«± §®®¿½ ¬±² ´´·© »© ô­»·²¿°³±½ ¼²¿ »´°±»° ¹²·©±´´±º »¸¬ ±¬ ­¬±´ ¿ ­µ²¿¸Ì ò¬»µ®¿³ ¿»´º »¸¬ ²· ­®»²©± ¸¬±±¾ §²¿³ ¼²¿ ô²±·¬¿¬²¿´° ²· Ý×ÓÍ §¾ ²±·¬¿°·½·¬®¿° »¸¬ ­¿ ´´»© ­¿ ô»®»¸¬ »´°±»° ®»¸¬¿¹ ±¬ ³®¿ÚÑ×Þ ²· ´¿ª·¬­»Úó±½Û »¸¬ ¼»¦·²¿¹®± ±¸© ³®¿ÚÑ×Þ º± ±¿Ý »²¿Ö ò­Ó ¼²¿ ²¿·Ì »·®®»¸Í ò­Ó ±¬ §´¸¹·¸ »¬¿·½»®°°¿ ±¼ »© ô¬²»ª» ­·¸¬ ²× ò­²±·¬¿¦·²¿¹®± ®»¸¬± ¼²¿ ³¿»¬ ¿²·¸Ý ÔÑß ¸¬·© ­»·¬·ª·¬½¿ §²¿³ ¸¬·© §®¬²«±½ ­·¸¬ ²· ¼²¿°¨» ¼²¿ »«²·¬²±½ ±¬ ¹²·±¹ ­· ²±·­­·³ ­·¸Ì ò§¬®»ª±° ¬­²·¿¹¿ ±¬ ÐË ÜÒßÌÍ »´°±»° èðí ô»É òçððî ²· ­»»®¬ ðêèôðì ¬²¿´° ±¬ ¬·³³±½ ¼²¿ ­»»®¬ éïìî ¬²¿´° ±¬ ²±·¬½¿ µ±± »© ôèððî º± ®¿»§ ­·¸¬ ²× Ì
 • 229. ïêî ÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ ßÝ×Î ßÌÍÑÝ
 • 230. îêî ´¿½·°±®Ì±½·º·¬²»·Ý±®¬²»Ýô³¿®¹±®° þ±½·¬¿³·´½ ±·¾³¿½ ´» ²±½ »´¾¿¹·³ßþ º± ­»ª·¬¿¬²»­»®°»® ô¹²¿Ô ¿®«¿Ô ¼²¿ ¿®®¿¾× ¿²¿·¬¿Ì ²±Ø ¿·®¿Ó »½¿®¹ ¼²¿ ²±·¬¿®·°­²· ­·Ø ®±º ®¿µ²¿¸­·ª¿Î ·®Í ·®Í ­»²·´´±Ø ­·Ø ÑÌ ÍÕÒßØÌ ÌËÑ ±Ö ²·Ì »¬²¿®«¿¬­»Î ­±´®¿Ý ²¿Í »¼ ±½·²½7Ì ±·¹»´±Ý ôÍì ¾«´Ý ´¿½·°±®Ì ±½·º3¬²»·Ý ±®¬²»Ý ôŒ±½·¬?³·´Ý ±·¾³¿Ý ´» ²±½ ±¹·³ß ¿³¿®¹±®Ð ÍÎÛÒÌÎßÐ ­»»®¬ »¸¬ ¼»½«¼±®° ¸½·¸© ô±´®¿Ý ²¿Í »¼ ±½·²½7Ì ±·¹»´±Ý »¸¬ ³®±º Í ì ¾«´Ý »¸¬ ¼²¿ »¬·­ ¹²·¬²¿´° ®»°±®° ¿ ¼»¬¿½±´ ±¸© ô´¿½·°±®Ì ±½·º3¬²»·Ý ±®¬²»Ý »¸¬ º± Œ±½·¬?³·´Ý ±·¾³¿Ý ´» ²±½ »´¾¿¹·³ß ³¿®¹±®° »¸¬ ¸¬·© ²±·¬¿²·¼®±±½ ²· ¬«± ¼»·®®¿½ ­¿© §¬·ª·¬½¿ ­·¸Ì ò­²·¹·®± ¬²»®»ºº·¼ ¼²¿ ­»¹¿ ´´¿ ¹²·¼«´½²· ô¼»¬¿°·½·¬®¿° »´°±»° ðì ¼²«±®ß òèððî ô®»¾±¬½Ñ º± ¸¬îï § ¸¬ïï »¸¬ ²± ô±½²¿´Þ ±®¬­¿Ý ²¿«Ö ¿«¹ß ´»¼ ´¿²±·½¿Ò »«¯®¿Ð »¸¬ ±¬ »­±´½ ô­±´®¿Ý ²¿Í ²· ®»¸¬± »¸¬ ¼²¿ 7­±Ö ²¿Í ²· ÷³«»­«Ó ­l²»®¼´·¸Ýø ±/·Ò ´»¼ ±»­«Ó »¸¬ ¼²«±®¿ »²± ô­»·¬·´¿½±´ ±©¬ ²· ­»»®¬ ððî ¼»¬²¿´° ¿½·Î ¿¬­±Ý ²±·¬¿¼²«±Ú ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ¹²·¬²¿´Ð »»®Ì ò­¼®¿§ ¼²¿ ­»·¬®»°±®° ²©± ®·»¸¬ ²· ­»»®¬ ¹²·¬²¿´° º± §¬·´·¾·­²±°­»® »¸¬ µ±±¬ ô´´»© ­¿ ô§²¿Ó ò­»ª´»­®«± ¼²¿ ¬»²¿´° ®«± ¹²·°´»¸ ô§¬·½ »¸¬ ¼²«±®¿ ­»½¿´° ¬²»®»ºº·¼ ²· ¸¬²±³ §®»ª» §¬·ª·¬½¿ ­·¸¬ »«²·¬²±½ ±¬ ¼»¼·½»¼ »© ô§´´¿²·Ú ò¬»²¿´° »¸¬ ±¬ ´«º»­« ¹²·»¾ º± »½²¿¸½ ¿ ­¿© ¬· »²±§®»ª» ®±º ¼²¿ »»®¬ ¿ ¹²·¬²¿´° º± §¬·²«¬®±°°± »¸¬ ¼¿¸ §»¸¬ »³·¬ ¬­®·º »¸¬ ­¿© ¬· ô§²¿³ ®±Ú ò­»½²»·®»°¨» ´¿²±­®»° ®«± ¼»®¿¸­ ¼²¿ ¸½²«´ ¼¿¸ »É ò­»»®¬ »¸¬ º± »®¿½ »µ¿¬ ±¬ ­»¬·­ ¹²·¬²¿´° »¸¬ ±¬ µ½¿¾ ¹²·³±½ °»»µ ±¬ ¼»»®¹¿ »© ô­¼®¿©®»¬ºß ò¼²«±®¿ ¹²·§¿´° »®»© ²»®¼´·¸½ »¸¬ »´·¸© ô»»®¬ »¹«¸ ¿ ®»¼²« ¼»¬¿¬·¼»³ ¼²¿ ¿¹±§ ¼·¼ ­¬´«¼¿ »¸¬ ôµ®±© »¸¬ º± ¼²» »¸¬ ¬ß ò§¬®·¼ ­¼²¿¸ ®·»¸¬ ¹²·¬¬»¹ ²«º º± ¬±´ ¿ ¼¿¸ »´°±»° ¹²«±Ç ò´«º·¬«¿»¾ §´´¿»® ­¿© ¸½·¸© ô¹²·¬²¿´° »®»© »© ­¿ ¹²·¹²·­ ´´¿ »®»© »© §´­«±·²¿¬²±°Í ò­­»²¹²·¹²±´»¾ º± »­²»­ ®»°»»¼ ¿ ¼»¬¿»®½ ­²±·¬¿²¿´°¨» »¸¬ ´´¿ ¼²¿ ¼»¬²¿´° ¹²·»¾ ­»»®¬ »¸¬ º± ­½·¬­·®»¬½¿®¿¸½ ´¿½·¹±´±½» »¸¬ ¬«±¾¿ ©±²µ ±¬ ¼»¬¿ª·¬±³ §®»ª ­¿© »²±§®»ªÛ ò»ª·»½»® »© ¹²·¸¬§®»ª» ®±º »®¿½ ¼²¿ »¼«¬·¬¿®¹ ®«± ¸¬®¿Û ®«± ²®«¬»® ±¬ §¬·²«¬®±°°± ²¿ ­¿© ¬× ò¹²·¸½·®²» ¼²¿ ´«º·¬«¿»¾ §´°³·­ ­¿© »½²»·®»°¨» »¸Ì
 • 231. íêî éê ÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ
 • 232. éêî éê ÜÒßÔÍ× ×Ö×Ú
 • 233. èêî ò·¶·Ú ²· ßÌËÍÛÙÓ ®±º ­»»¬¬·³³±½¾«­ »¸¬ ¼»³®±º ³¿»¬ ­·¸Ì ò÷¬²±®ºø ¿¸¾¿®Ð ·²·©¸­ß ¼²¿ ´´·Ø ¿´·³»¿Î ô¼·³¸½Í ¬«³´»Ø ô²¿¸«¿¸Ý ¬²¿µ·³¸­¿Î ô¸µ»®¿Ð ¿§·¼²·Þ ô²·³ß ·¸½«Î ô¶¿®¿¸¿Ó ¿²ª¿¸Þ ¬º»´ ³±®Ú
 • 234. çêî éê
 • 235. ðéî ¿²·®¿¬¿Õ ­¼®¿¹»® ¼²·µ òµ»»© ¬¨»² «±§ ¸¬·© ¬»»³ ±¬ §°°¿¸ »¾ ´´·© ¬«¾ µ»»© »¸¬ º± ¬­»® ¼²¿ ©±®®±³±¬ ³±®º §®¬²«±½ º± ¬«± ¸¬±¾ »®¿ »É ò¼»³®·º²±½ »ª¿¸ §»¸¬ ­¿ ²±±­ ­¿ ­ÑÞÝ ´¿²±·¬·¼¼¿ »¸¬ º± «±§ »­·ª¼¿ ´´·© »É òµ»»© ­·¸¬ §¾ ³®·º²±½ ±­´¿ ±¬ ­ÑÞÝ ®»¸¬± í ¬­¿»´ ¬¿ ¹²·¬½»°¨» »®¿ »É ò»³³¿®¹±®° ­·¸¬ ²· ¼»­±°±®° ­»ª·¬¿·¬·²· ¹²·¬²¿´° »»®¬ ¬®±°°«­ ¼²¿ ²· ²·±¶ ±¬ ÷ÑÞÝ ¼»­¿¾ ¿µ±¬¿¹·Í ®»¸¬±²¿ø »»¬¬·³³±Ý ·½«Ê ·²±µ±¬·Ê ®«± ô÷¿µ±¬¿¹·Í ²· °«±®¹ ßÝÍ×Ñ ¼»­¿¾ ·¶·Úø ßÌÛÚÑ ³±®º »­²±°­»® »ª·¬·­±° ¼¿¸ »ª¿¸ »© ®¿º ±­ ¼²¿ »­«¿½ ­·¸¬ ¼®¿©±¬ þ§´·³¿ºþ ÐÙÍóÚÛÙ ÐÜÒË ¬²»®®«½ ®«± ³±®º ¬®±°°«­ ¬¸¹«±­ ¼¿¸ »É ô·²·©¸­ß ·¶·Ú ²· »½·ºº± ´¿²±·¹»Î ÐÜÒË ô±º·´¿¬ß ¿²·®¿¬¿Õ æ³±®º ´·¿³Û »°±Ö òµ½«´ ¼±±¹ ¼²¿ «±§ µ²¿¸Ì ò¬®±°°«­ ®«± ®»ºº± ´´·© »© ô»ª¿¸ »© ­»½®«±­»® ¼»¬·³·´ »¸¬ ¸¬·© ¬¿¸¬ ²·¿¹¿ ©±²µ «±§ ¬»´ ¬­«³ × ¼²¿ ³¿®¹±®° »¸¬ ¹²·¬®±°°«­ §´´«º ­· ¬²»³¬®¿°»Ü »¸Ì ò­·¸¬ ®±º ¼»¼»»² »¾ ´´·© ¬¿¸¬ ²±·¬¿³®±º²· ¸¬·© ­« ¸­·²®«º ±¬ »´¾¿ »¾ ´´·© «±§ §´´«º»°±Ø ò»´¾·­­±° º· ½¬» å­¼²¿Ô ¼²¿ §®¬­»®±Ú ³±®º ­°»® ¸¬·© »½·ºº± ®«± ¬¿ ³°ì ¬¿ ®»¾³»¬°»Í ¸¬èï §¿¼ ­ ®« ¸Ì ¬¨»² ¹²·¬»»³ ®«± ®±º »¹²¿®®¿ ±¬ ¸¹«±²» ¼²·µ ±­ ­· »¸Í ò¿«¼¿«¼¿µ± ò­Ó §¬·­®»ª·¼±·Þ Ì ¼² ¿ ² ± · ¬ ¿ª ® »­ ²± Ý ®± º »¹®¿¸½ ²· ®»½·ºº± »¸¬ ¼»¸½¿±®°°¿ × ò²±±²®»¬º¿ ­·¸¬ §¾ ¹²·°°±®¼ ®±º «±§ µ²¿¸Ì ¿´«Þ îï °»Í ô¿¸¾¿®°¿ ô²»®·Ê ±¬ «´¿ª·²¿¬»ª¿Ü òÎ »°±Ö æ³±®º ´·¿³Û
 • 236. ïéî éê ²±·¬¿°·½·¬®¿° ®·»¸¬ ®±º ­´±±¸½­ ¼²¿ ¬®±°°«­ ´¿·½²¿²·º ®·»¸¬ ®±º ­²±·¬¿¦·²¿¹®± »¬¿®±°®±Ý ÷­²±·¬¿¬­ ³¿¹®¿Í ò°­»ø ¼¬Ô ·¶·Ú ­²±·¬¿½·²«³³±Ý ¬­»®±Ú ¼²¿ ­»·®»¸­·Ú º± §®¬­·²·Ó ô¿­¿ª·²»Í ·µ·´Û ´±±¸½Í ·¿Í ¿§·¸¬¿Í òíí ´±±¸½Í §®¿³·®Ð ¿§·¼¿³¸ß òîí ´±±¸½Í »­»²·¸Ý ¿µ±¬«¿Ô òïí »¹»´´±Ý ³¿¹²¿Í ¿®¸¼²ß ¿µ±¬«¿Ô òðí ´±±¸½­ ³¿¹²¿Í ¿®¸¼²ß ¿µ±¬«¿Ô òçî ´±±¸½Í ´¿·®±³»Ó ±»Ü «²¸­·Ê òèî ´±±¸½Í ¸¹·Ø µ¿´·Ì òéî ´±±¸½Í ¸¹·Ø ¿«¾¿¬¿Ò òêî »¹»´´±Ý ³·´­«Ó ¿µ±¬«¿Ô òëî ´±±¸½Í ³¿¹²¿Í «ª±Ô òìî ´±±¸½Í §®¿³·®Ð ¿µ±¬«¿Ô òíî ´±±¸½Í ²¿·¶·Ú ¿µ±¬«¿Ô òîî ´±±¸½Í §®¿³·®Ð ´¿®¬²»Ý ¿µ±¬«¿Ô òïî ´±±¸½Í §®¿¼²±½»Í ´¿²±·¬¿²®»¬²× òðî §®±¬½¿Ú ³¿²¿Ü òçï ´±±¸½Í §®¿¼²±½»Í ¿­¿®Ü òèï §®¿³·®Ð ´¿®¬²»Ý ¿µ±¬«¿Ô òéï »¹»´´±Ý ´¿®¬²»Ý ¿µ±¬«¿Ô òêï ´±±¸½Í ¸¹·Ø µ¿´·Ì òëï ´±±¸½Í §®¿¼²±½»Í »­»²·¸Ý òìï ¼»¬·³·Ô ·¶·Ú ­®»ª·Î òíï ¼¬Ô ­¹²·´­±Ù ¼²¿ ­³¿·´´·É òîï ¼¬Ô ·¶·Ú º± ­´´·Ó ®«±´Ú òïï ¼»¬·³·Ô ­¿Ù ·¶·Ú òðï ²±·¬¿®±°®±Ý ¹²·µ²¿Þ ¼²¿´¿»Æ ©»Ò ¿·´¿®¬­«ß òç §¬·®±¸¬«ß ­¬®±Ð ·¶·Ú òè ²±·¬¿¼²«±Ú »«´Þ ½·º·½¿Ð òé ¼»¬·³·Ô §¬Ð ´»®¿°°ß »²Ñ µ®¿Ó òê ÷ÝÞÉø ²±·¬¿®±°®±Ý ¹²·µ²¿Þ ½¿°¬­»É òë ¿·¼²× º± ²±·¬¿®±°®±Ý »½²¿®«­²× »º·Ô òì ¼¬Ô ·¶·Ú ­²±·¬¿½·²«³³±Ý òí »®«¬´«½·®¹ß º± §®¬­·²·Ó òî ·¶·Ú º± ¬²»¼·­»®Ð »¸¬ º± »½·ºº± »¸Ì òï
 • 237. íéî éê ÇÒßÓÎÛÙ
 • 238. ìéî
 • 239. ëéî éê
 • 240. êéî ®±¬¿²·¼®±±Ý ´¿¾±´Ù ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ¿®°±¸Ý ¿¸½·Î ò®Ü ¬¬¿´¾¼²»¾ß ®»¹®«¾³¿Ø »µ­»·Ù ¼·®¬­ß ¹®«¾³¿Ø ¬­±Ð ²»¹®±Ó ®»¹®«¾«»Ò Ó ÊÍØ ®»¹»«®Õ ®®»Ø ­®»¦»»®Ú °³«Ð ®®»Ø ô­°»´Ú «¿®Ú ®»¬¿»¸Ì ·´±ª·Ì ­¬¼·³¸½Í ô²²¿³¬¬·Ô §²®±Ý ÷¼²¿´¸½­¬«»Ü ²· »²¹¿°³¿µ³«·²²»´´·ÓóÒË ¬·»¾®¿­¬·»µ¸½·´¬²»ººJ ú ²±·¬¿µ·²«³³±Õø ­«¦¼²·Þ ·ºº»¬Í ²±·¬¿¼²«±Ú ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ®¿µ²¿¸Í ·ª¿Î ·®Í ·®Í òØòØ ¹®«¾³¿Ø ù¬­±Ð ²»¹®±Ó òèù ù¬¬¿´¾¼²»¾ß ®»¹®«¾³¿Ø òéù ÷¼´»º­°±±¸²¿Ø »´«¸½­´¿»Î ôó¬°«¿Øø ´±±¸½Í §®¿¼²±½»Í òê §®»µ¿Þ ±·Þ ®»¹®»¾²»ººÛ òë ÷§»µ½±¸ »½×ø ­®»¦»»®Ú ®»¹®«¾³¿Ø òì ÷ÊÍØ ó ®»½½±Íø ÊÍ ®»¹®«¾³¿Ø òí ®»¬¿»¸Ì ·´±ª·Ì ­¬¼·³¸½Í òî §²¿³®»Ù ÝÓ ÒË òï
 • 241. èéî ÙÒÑÕÙÒÑØ
 • 242. çéî éê µ±Ó §¼«Ö ò²·¿¹¿ »º·´ º± ´´«º ¬´»º ¼²¿ ¸¬®¿» ­·¸¬ º± ¬®¿° ­¿© × ¬´»º × ô¹²·²»ª» ¬¿¸¬ §µ­ »¸¬ ¬¿ ¹²·µ±±´ ¼²¿ »­·½®»¨» ²©±¼ ¹²·§¿´ »¸Ì ò»³±­ ¬­«¶ »®»© »®»¸¬ ô°±¸­µ®±© »¸¬ ¬¿ »´°±»° »®±³ »»­ ±¬ ¼»¸­·© »© ¸¹«±¸¬´ß ò»³ ®±º »½²»·®»°¨» ²¿ »¬·«¯ ­¿© ¬· ô§¬·ª·¬½¿ ¸½«­ ²· ®»³·¬ ¬­®·º ¿ ­ß ²¿¸Ý ²»®¿Õ ò²±·¬¿ª®¿¬­ ¼²¿ §¬®»ª±° ¼²» ±¬ ¼®¿¸ µ®±© ±¬ ­®»¼¿»´ ­»·®¬²«±½ ¼²·³»® ±¬ ô­»·®¬²«±½ ®»¸¬± ³±®º »´°±»° ²·±¶ ±¬ »³ ¼»©±´´¿ ¸½·¸© ô²±·¬½ß »µ¿ °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ º± ¬®¿° »¾ ±¬ ¼»®±²±¸ ³¿ × Ì ± ¼²±³§¿Î ò²±·¬½¿ »µ¿¬ ±¬ ³»¸¬ »®·°­²· Ì ¼²¿ ­®»¸¬± º± ¼²·³ »¸¬ ¸½«±¬ ±¬ Š ¬²»³²±®·ª²» ®«± »ª±®°³· ±¬ §´´¿½±´ ¬½¿ ¼²¿ §´´¿¾±´¹ µ²·¸¬ ²¿½ »© ô¼´®±© »¸¬ ®»ª± ´´¿ »´°±»° ¬²»®»ºº·¼ ¸¬·É ò¸¬®¿Û »²± §´²± ¼²¿ »²± ²· »ª·´ »© ¬¿¸¬ µ²·¸¬»® ±¬ ­« ¼»©±´´¿ ¬²»ª» »¸Ì »»Ô ´»¸½¿Î ò¬²»³²±®·ª²» »¸¬ ¼²¿ »´°±»° »¸¬ ô¼´®±© »¸¬ ¬«±¾¿ »®¿½ ±¬ »´°±»° ¼»®·°­²· ¬²»ª» »¸¬ ¬¿¸¬ ¼»¬¸¹·´»¼ ¼²¿ ¼«±®° ±­ ³¿ × ò»«²»ª ²±·¬¿®¿´½»¼ »¸¬ ±¬ ¬±¹ §´´¿²·º »¸­ ô§¿© »¸¬ ¹²±´¿ »´°±»° ¹²·µ­ß ò»³±½ ±¬ ¼»²·³®»¬»¼ ­¿© »¸­ ô´´»© ¹²±Õ ¹²±Ø ©±²µ ¬±² ¼·¼ ¼²¿ §¿©¿ ®¿º §®»ª ¼»ª·´ »¸­ ¸¹«±¸¬ ²»ª» ô±­ ¼²ß ò¬²»ª» ´«º¹²·²¿»³ ¿ ¸½«­ ²· »¬¿°·½·¬®¿° ¼´«±¸­ »¸­ ¬´»º §´¹²±®¬­ »¸­ ¼²¿ ®»°¿°­©»² »¸¬ ²· èðßÌËÍÛÙÓ »¸¬ ¬«±¾¿ ¼¿»® ¼¿¸ ·Ô ®»¬­·Í ¸¬éï »¸¬ ²Ñ µ«Ô ¿·ª´§Í ò¼»¬­¿© »¾ µ®±© ±² »»­ ¼²¿ ¬²»­»®° »¸¬ ¬°»½½ß ò¬´«­»® »¸¬ ®»¼²»®®«­ ¼²¿ ûððï ¬«° ±¬ ©±¸ ¬²®¿»´ ¼²¿ ¼»½²»·®»°¨Û ²¿¸Ý ²»®¿Õ ô·²¿¹«¸Ý §¼²¿Í ôµ±«Õ ¸¬«Î ô·²¿©¬¿Ü ·²¿ª·¸Í ô¿²¹»Ó ô·²¿¼²¿¸½³¿Î ¿¿³»»Í ô¹²±©Õ ¿½½»¾»Î ô²¿®³·Í ô²±¨·Ü ·«¯½¿Ö ô±Ì ¼²±³§¿Î ô±¸Ý ¬®»¾±Î ô¹Ò »·²²·É ô³¿Ì »±´¸Ý ôµ±Ó §¼«Ö ô»­ »²·¬­·®¸Ý ô²¿©Õ ²»Õ ô»»Ô ´»¿¸½¿Î ô«Ç ¿®¼²¿Í ô¹²¿¸Ý »½·¿®Ù Ì
 • 243. ðèî ÷ÔÑÑØÝÍø ´±±¸½Í §®¿³·®Ð ±±Õ ·¿Ì òëï ÷ÑÙÒø ²±·¬¿¦·²¿¹®Ñ §¬·²«³³±Ý ®±º §¬»·½±Í òìï ÷ÔÑÑØÝÍø »®¬²»Ý ¹²·²®¿»Ô ¼±±¸¼´·¸Ý §´®¿Û ÝÞÍØ ¼Û×ÕØ »¸Ì òíï ÷ÔÑÑØÝÍø ´±±¸½Í ¿·¿Ù ÝÌÎ òîï ÷ÒÑ×ÌßÎÑÐÎÑÝø ¼¬Ô §²¿°³±Ý ²±·¸­¿Ú ­·¿Ô ²·È ñ ¼¬Ô ²±·¸­¿Ú §¬»½·Ò òïï ÷ÑÙÒø ²±·¬¿·½±­­ß ¹²±Ø °»»Ø òðï ÷ÛÍËßÝ ÜÑÑÙ ÚÑ ÐËÑÎÙø ­µ²·®Ü ²»»®Ù òç ÷ÑÙÒø ¬²»³¬®¿°»Ü »½·ª®»Í ´¿·½±Í ¹²±Õ ¹²±Ø º± ¸½®«¸Ý ¬­·¼±¸¬»Ó »»®Ú òè ÷ÑÙÒø ®±·²»Í »¸¬ ®±º »®¬²»Ý »½·ª®»Í ´¿·½±Í ²»«Ç µ«¸Ý §®«¾¼¿®Þ ¸½®«¸Ý ¬­·¼±¸¬»Ó »»®Ú òé ÷ÔÑÑØÝÍø ´±±¸½Í §®«­®«Ò ·¿Ô ²«¸Ý §®«¾¼¿®Þ ¸½®«¸Ý ¬­·¼±¸¬»Ó »»®Ú òê ÷ÑÙÒø ®±·²»Í »¸¬ ®±º »®¬²»Ý »½·ª®»Í ´¿·½±Í ²·Ì µ¿Ì §®«¾¼¿®Þ ¸½®«¸Ý ¬­·¼±¸¬»Ó »»®Ú òë ÷ÑÙÒø ¼´®±É »­·®°®»¬²Û ¹²«±Ç ¸½®«¸Ý ¬­·¼±¸¬»Ó »»®Ú òì ÷ÑÙÒø »®¬²»Ý ­»½·ª®»Í ¼»¬¿®¹»¬²× ¸¬«±Ç ú ²»®¼´·¸Ý ²«Ó ²»«Ì ¸½®«¸Ý ¬­·¼±¸¬»Ó »»®Ú òí ÷ÑÙÒø ®»©±Ð ²»­±¸Ý òî ÷ÔÑÑØÝÍø ´±±¸½Í ´¿²±·¬¿²®»¬²× ²¿·¼¿²¿Ý òï
 • 244. ïèî éê
 • 245. íèí éê ÇÎßÙÒËØ
 • 246. ìèí
 • 247. ëèí éê ò©±² ¬¸¹·® ¼´®±© »´±¸© »¸¬ º± ¬®¿° ´»»º × èð ßÌËÍÛÙÓ »¸¬ ±¬ »¬«¾·®¬²±½ ±­´¿ ¼´«±½ §®¬²«±½ ´´¿³­ ­·¸¬ ¬¿¸¬ ¬¿»®¹ ±­ ô¼±±¹ ±­ ´»»º ò­¹²·¬»»³ »½·² ¼²¿ ­´´¿½ »²±¸° »³±­ º± ®»¬¬¿³ ¿ §´²± ­¿© ¬· ›¹²·¸¬§²¿ ±¼ ±¬ ¼¿¸ §´¼®¿¸ × ­´»»º ¬× òßÌËÍÛÙÓ »¸¬ ¼²¿ ­ÙÜÓ »¸¬ ¬«±¾¿ ©±²µ ±¬ ¬±¹ »´°±»° »®±³ ¼²¿ »®±³ ô­´¿·®»¬¿³ »¸¬ ´´¿ ¼»ª·»½»® »ª¿¸ »© ¬²»³±³ ¬­¿´ »¸¬ §´²Ñ ò­¼´»·º »¸¬ ±¬ ±¹ ±¬ ¬·¿© ²¿½ §´¼®¿¸ §»¸¬ ²±·¬¿¬²¿´° »¸¬ ¬«±¾¿ ¼»¬·½¨» ±­ »®¿ ²»®¼´·¸½ »¸¬ ´´ß ò»³³¿®¹±®° ßÌËÍÛÙÓ »¸¬ ²· »¬¿°·½·¬®¿° ú »¬«¾·®¬²±½ ±¬ ¼»¬²¿© ´´¿ ú »´°±»° ¹²·¬»»³ ¼»¬®¿¬­ × ©±¸ ¹²·¦¿³¿ ­¿© ¬× ´±±¸½Í §¬·²«³³±Ý ¸­·©»Ö »²ª¿Ö ®»¼«¿Ô Œ³±´¿¸¿·®?Ó Š «´¿º±·Þ ¼²¿ Œ²±·¬¿¼²«±Ú ¬®ß ¬²»³±Ó ­½7Ð ²· Œ²±·¬¿¼²«±Ú ½·´¾«Ð ¬²»³²±®·ª²Û ®«± ®±Ú
 • 248. éèî éê ßÇÒÛÕ
 • 249. èèî
 • 250. çèî éê
 • 251. ðçî
 • 252. ïçî éê ¿·¼²× ô»®±´¿¹²¿Þ ô»®¬²»Ý ´¿²±·¬¿²®»¬²× ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸Ì ¬²»³¬®¿°»Ü ­¬½»¶±®Ð ´¿®¬²»Ýô®±¬½»®·Ü ô¿®°±¸Ý ¿¸½·Î ò®Ü ·¾±®·¿Ò ô²±·¬¿½«¼Û º± §®¬­·²·Ó §®¿¬»®½»Í ¬²»²¿³®»Ð ôÍÞÝ ô·¸¿¬«Ó ¿¹»®¿Õ òº±®Ð »½·ººÑ ¿½·®ºß ²¹·¿°³¿Ý ³«·²»´´·Ó ÒË ­®±¬¿²·¼®±±Ý ô»®·©Þ ¸¬·¼«Ö ¼²¿ ±¾³¿·¸¼Ñ ¿¼²·Ô ¿½·®ºß ²¹·¿°³¿Ý ³«·²»´´·Ó ÒË ô¿½·®ºß ô®±¬½»®·Ü §¬«°»Ü ô³»»¸¿Îó´«¼¾ß ²»»¼«¶¿Ì ò®Ü ¼²¿´­× «³¿Ô ²· ­´±±¸½Í á »®¿¸¬¿Ó ô»®¿¹²¿©¿Õ ô¿³«®«Ø ô·¬¬»®±¹¿Ü á æ­ù¿»®¿ ¬²»®»ºº·¼ ²· ·¾±®·¿Ò ²· ­´±±¸½­ §²¿Ó á ¸½®«¸Ý »°±Ø ©»Ò á ¿¾®¿¿Ùá ¸½®«¸Ý ¬½·¼»²»Þ ò¬Íá ¿²±¹·Íá ¼¬Ô ¨»®«½»Íá µ®±©¬»Ò ²»³±É ¸¬·¿Ú ²¿§²»Õ á ­®»©±®Ù ²¿½·®ºß ¬­¿Ûá ³«®±Ú »²·®¿Ó ¿§²»Õ á °«±®Ù ·º¿Í «³¿Ô á ¿¹·¿¸¬«Ó ¬½¿®¿¬±Î á µ²¿Þ ­§¿´½®¿Þá ´·Ñ ·²¿©Ð á ´·Ñ ±½¼·Þ á ­®±·®®¿É ²»»®Ùá ¼·ß ¸½®«¸Ý ²¿·¹»©®±Ò á
 • 253. íçî éê ÒÑÒßÞÛÔ
 • 254. ìçî ¬±² ¼´«±½ ¬¿¸¬ ­´±±¸½­ »¸¬ ®±º §´´¿·½»°­» ®»·­¿» ¸½«³ ­¹²·¸¬ »¼¿³ ¸½·¸© ô­²±·¬¿¦·²¿¹®± ´¿¬²»³²±®·ª²» ®«± ¸¬·© ¼»®»²¬®¿° »© ±Í ò­»»®¬ »¸¬ ¸¬·© ³»¸¬ »¼·ª±®° ±¬ ­« ¼»¬²¿© §»¸¬ ¬¿¸¬ ®»ª»©±¸ ô»­²±°­»® »ª·¬·­±° ¿ ­¿© »®»¸Ì ò­»·¬·´¿°·½·²«³ »¸¬ ¬½¿¬²±½ ±¬ ¼»¬®¿¬­ »© ¬­®·º ¬ß ò­´¿·½·ºº± ¬²»³²®»ª±¹ ¼²¿ ô­ÑÙÒ ô­´¿²±·­­»º±®° ¸¬·© ­²±·¬½»²²±½ ¬²»´´»½¨» »ª¿¸ ô»§» ½·´¾«° »¸¬ ±¬ ²»°± »®±³ ¸½«³ »®¿ »© ©±² ¼²¿ »¹²»´´¿¸½ ¿ »¬·«¯ »®»© ­¸¬²±³ »»®¸¬ ¬­¿´ »­»¸Ì ò´¿²±·­­»º±®° »®±³ »³±½»¾ ±¬ ©»®¹ ¼²¿ ¼»²®¿»´ »© °»¬­ §¾ °»¬Í ÿÿ¹²·µ½±Î ²± °»»µ ´´·© ²±²¿¾»Ô ¼²¿ ²±²¿¾»Ô ¼»µ½±Î »É ò»¼«¬·¬¬¿ »ª·¬·­±°¿ ¼²¿ »½¿º ¹²·´·³­ ¿ ¸¬·© ­·¸¬ º± ´´¿ ô¼»¼»»² ­¿© °´»¸ »³·¬ §²¿ °´»¸ ±¬ §¼¿»® »®»© ô»¬¿´ °« ¼»§¿¬­ ô§´­­»´»®·¬ ¼»µ®±© ±¸© ­®»»¬²«´±ª ¼»¬¿½·¼»¼ ¼²¿ ¹²±®¬­ º± ³¿»¬ ®«± µ²¿¸¬ ±¬ »µ·´ ¼´«±© × ô²±²¿¾»Ô ²· ­®±¬¿²·¼®±±½ ßÌËÍÛÙÓ º± º´¿¸»¾ ²± ô´´¿ º± ¬­®·Ú
 • 255. ëçî éê ò®±¬½»­ ¸¬´¿»¸ ­¬· ¼²¿ §®¬­·²·Ó »¸¬ ¸¬·© °·¸­®»²¬®¿° ³®»¬ó¹²±´ ¿ »¬¿»®½ ±¬ ¹²·°±¸ »®¿ »É ò­·¸¬ ²± °«ó¹²·©±´´±º »¾ ´´·© »É ò­´±±¸½­ ½·´¾«° ²· ­¬²»¼«¬­ ±¬ ­»­®«±½ ÔÑß ¸½¿»¬ ±¬ ´¿­±°±®° ¿ ¼»¸½¿¬¬¿ ±­´¿ »© ô²±·¬¿½«¼Û º± §®¬­·²·Ó »¸¬ ±¬ ´¿­±°±®° ®«± ¹²·¬¬·³¾«­ »´·¸© ¬¿¸¬ ¹²·²±·¬²»³ ¸¬®±© ±­´¿ ­ù¬× ò¿·¼»³ »¸¬ §¾ ¼»®»ª±½ »®¿ ­¬²»ª» ²·¿³ »¸¬ »®«­ »µ¿³ ¼²¿ ¹²·¬²¿´° »¸¬ ±¬ ®±·®° µ»»© »²± §½²»¹ß ­©»Ò ´¿²±·¬¿Ò »¸¬ ±¬ ­´·¿¬»¼ »­»¸¬ º± ´´¿ ¹²·²·¿¬²±½ »­¿»´»® ­­»®° ¿ ¹²·¼²»­ »¾ ´´·© »É ò¼»®»ª·´»¼ ­»»®¬ »¸¬ ¬»¹ ±¬ ­®»²¬®¿° ´¿¬²»³²±®·ª²» ®«± ¸¬·© »¬¿²·¼®±±½ ²»¸¬ ô¹²·¬²¿´° »»®¬ »¸¬ º± ²±·¬¿½±´ »¸¬ »¦·´¿²·º ¼²¿ »¬¿¼ ¿ ²± »¼·½»¼ ¼²¿ ­®»²¬®¿° ¹²·¬²»³»´°³· »¸¬ ¸¬·© °«ó©±´´±º ±¬ »¾ ¼´«±© °»¬­ ¬¨»² ®«Ñ ò§®¬²«±½ »¸¬ ¼²«±®¿ ­»ª·¬¿·¬·²· ¹²·¬²¿´° »»®¬ »¸¬ ¹²·½²«±²²¿ ¼²¿ °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ º± ­¬´«­»® »¸¬ ¹²·§¿´°­·¼ ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ¬«±¾¿ »´½·¬®¿ ²¿ ¹²·¬·®© »¾ ´´·© ®»°¿°­©»² ®¿¸¿²²ß ò¸¬ë òª±Ò ²± ­¬²»ª» °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ ¬«±¾¿ ¹²·µ´¿¬ »¾ ´´·© ÷ÊÌÒø ²±·¬¿¬­ ÊÌ ®»¸¬±²ß ò¸¬çî ò¬½Ñ ²± ßÌËÍÛÙÓ ¼²¿ ÔÑß ¬«±¾¿ µ´¿¬ ±¬ »³·¬®·¿ º± ­»¬«²·³ ïî ­« »ª¿¹ ¸½·¸©Š­« ©»·ª®»¬²· ±¬ ¼»µ­¿ ÊÌÑ ô¸¬çï »¸¬ ®»¬ºß ò»¹¿®»ª±½ §²¿ ¬»¹ ¬±² ¼·¼ »É ò®»¾±¬½Ñ º± ¸¬éï »¸¬ »®±º»¾ ­§¿¼ º± »´°«±½ ¿ ­²±·¬¿¬­ ±·¼¿Î ¼²¿ ÊÌ ²·¿³ »¸¬ ±¬ ­»­¿»´»® ­­»®° ¬²»­ »© ô¿·¼»³ »¸¬ ®±º ­ß ò±¬ ¼»¬¬·³³±½ »ª¿¸ §»¸¬ ¹²·¬²¿´° »¸¬ ¬®¿¬­ ¼²¿ ¼¿»¸¿ ±¹ ²¿½ §»¸¬ ¬¿¸¬ ±­ ­´±±¸½­ »¸¬ ±¬ ¬²»­ ¼²¿ ¼»ª±®°°¿ »¾ ±¬ ´¿­±°±®° ®«± ®±º ¹²·¬·¿© ´´·¬­ »®¿ »© ®»ª»©±¸ ô®»¾±¬½Ñ éï §¾ »²±¼ ­·¸¬ ¬»¹ ±¬ »¬¿´ »®»© »É ò­´±±¸½­ ½·´¾«° ´´¿ ±¬ ­®»¬¬»´ ¼²»­ ¼²¿ ¬½»¶±®° ®«± µ½¿¾ ±¬ ³»¸¬ ¬»¹ ±¬ ´¿­±°±®° ®«± ¼»¬¬·³¾«­ ô²±·¬¿½«¼Û º± §®¬­·²·Ó »¸¬ º± ¬²»³¬®¿°»¼ ´¿¬²»³²±®·ª²Û »¸¬ ¼»¬½¿¬²±½ ¼²¿ ¼¿»¸¿ ¬²»© »© ²»¸Ì ò»­·¿®¼²«º ±¬ ¼®±ºº¿
 • 256. êçî
 • 257. éçî éê ò¬½»¶±®° ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó º± ¬®¿° ­¿ ­¹²·´°¿­ ²©±®¹ »¸¬ ¬²¿´° ¼²¿ ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ¸¬·© »¬¿®±¾¿´´±½ ±¬ ­´±±¸½­ ðî ¼»µ­¿ §»¸¬ ®¿»§ ­·¸Ì ò­¼²«±®¹ ´±±¸½­ ²± ­»·®»­®«² »¬¿»®½ ³»¸¬ ¼»°´»¸ ¬· »®»¸© ­´±±¸½­ ðêî ¸¬·© ®¿»§ ¬­¿´ ¬½»¶±®° ¿ ¼»¬®¿¬­ »²·¦¿¹¿³ »¸Ì æ÷¿·³²¿Ì ´¿© ¿¿·Þ ´¿ ¬·´´¿¶¿Óø »²·¦¿¹¿Ó ¬²»³°±´»ª»Ü ¼²¿ ¬²»³²±®·ª²Û ì ò²»®¼´·¸½ ´±±¸½­ º± °´»¸ »¸¬ ¸¬·© ­®»¸¬± ðððôë ¹²·¬²¿´° »¾ ´´·© ¼²¿ ­»»®¬ ®¿¼»½ ðððôë ¼»®»ººÑ 滪®»­»Î »®«¬¿Ò ¬­»®±Ú ®¿¼»Ý »²·®«±²²¿Ì í ­»»®¬ ¿²»¿½«»Ô ðëðôïæ¼»®»ºº± ²±·¬¿¼²«±Ú ·³«±¦¸µ¿Ó î ò¹¿¾ ®»° ­¬²»½ëî ®±º ­¼»»­ ¼²¿ ïü §´²± ®±º ­»»®¬ »ª·´± ¼²¿ »²·° ¼»®»ººÑ æ÷ÝÜÚßø ²±·¬¿ª®»­²±Ý ¼²¿ ¬²»³°±´»ª»Ü ¬­»®±Ú ®±º ²±·¬¿·½±­­ß ï Œ¼·¼Ö ³±Ç ÊÌÑ ²± ©»·ª®»¬²× ®±¬¿²·¼®±±½ ´¿²±·¬¿Ò ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó æèððî ®»¾±¬½Ñ èî
 • 258. ççî éê ß×ÍÇßÔßÓ
 • 259. ððí ò­« »¬·²« ±­´¿ ¬· ô¬²»³²±®·ª²» »¸¬ ¬·º»²»¾ ¬­«¶ ¬±² »»®¬ »¸Ì ÿ«±§ ¬®±°°«­ ¼²¿ »®¿½ »µ¿¬ »®«¬¿² ô»®«¬¿² »¸¬ »®¿½ »µ¿¬ «±§ ²»¸© ¼·¿­ ª»¼«®«Ù »µ·´ ­· ­·¸Ì ò²»°°¿¸ ²¿½ ­·¸¬ »²·¹¿³· ­¿¸ ­« º± »²±Ò ò¼»ª·»½»® ¬²»³¬·³³±½ ­²±·´´·³ í ¼²¿ °« ¼²¿¬­ »´°±»° ïïêôîï ¸¬·© ô­»»®¬ ïíðíê ¼»¬¿´° »ª¿¸ »© »¬¿¼ ±¬ °Ë ò»¼«¬·¬¿®¹ ¸¬·© ´´·º ¼²¿ °·¸­ ®»±¼ »²±² »¸¬ »½²»·®»°¨» ­®»»¬²«´±ª ¬­±Ó ò¹²·³±½ °»»µ ´´·¬­ »»®¬ ®±­²±°­ ®±º ´´¿½ »¸¬ ¼²¿ ô»³·¬ ¬¿¸¬ ¬¿ »´¼²¿¸ ²¿½ »© ³«³·¨¿³ »¸¬ ­· ¸½·¸© ­»»®¬ ëïîï ¼»¬²¿´° »© ¹²·²®±³ ëï ¬­«¹«ß ô¼²¿­«±¸¬ ²¿¸¬ »®±³ ­· ®»¾³«² »¸¬ ô­®«±¸ îï ²¿¸¬ »®±³ ¬±² ²· ô²»°°¿¸ »´½¿®·³ »¸¬ ²»¸Ì ò¬· ´»½²¿½ ±¬ ¼»¬­»¹¹«­ ´´¿½ ­¿¸ §²¿³ ô­»»®¬ ððí ²¿¸¬ »®±³ ¬±² »ª·»½»® »© ¹²·²®±³ ìï ¬­«¹«ß ´´·¬ ôëï ¬­«¹«ß ¬¿ »»®¬ ðððï ¬²¿´° ±¬ ç ¬­«¹«ß ¬¿ ¬½»¶±®° »¸¬ ´¿·¬·²· »É ò¬½»¶±®° ­·¸¬ ²· ¼»¬¿°·½·¬®¿° §»¸¬ º± »­«¿½»¾ ô»­®«±½ ¹²·µ¿¬ ¬®¿¬­ ­¿¸ ÔÑß º± ¼®¿»¸ ®»ª»² ¬¿¸¬ §²¿°³±½ ¼²¿ ­´±±¸½Í ò§´·°°¿¸ §®»ª ®»¸¬»¹±¬ µ®±© »®±º»¾ ¬»»³ ®»ª»² ¬¿¸¬ »¬¿¬­ ¬²»®»ºº·¼ ³±®º ­®»»¬²«´±ª ¬¿¸¬ ­· ­¹²·¸¬ ¬­»¬¿»®¹ »¸Ì ò©±´´±º ­· ¬®±°°«­ ®»¹¹·¾ ô»³±½ »´½¿¬­¾± ®»ª»²»¸© ô²»°°¿¸ ¬­«¶ ­¹²·¸Ì òµ­¿¬ »´¾·­­±°³· ­·¸¬ »ª»·¸½¿ ±¬ ®»¸¬»¹±¬ µ®±© »¬¿¬­ ¬²»®»ºº·¼ ³±®º ­®»»¬²«´±ª ÔÑß º± ¸½²«¾ ¸¬·© °« ¼²» ¬· ¬«¾ ­®»»¬²«´±ª ©»º §®»ª ¸¬·© »¬¿´ »¬·«¯ ¬½»¶±®° ­·¸¬ ¬®¿¬­ »© ô»½²»·®»°¨» ¹²·¦¿³¿ ­¿© ¬×
 • 260. îðí ÍË×Ì×ÎËßÓ
 • 261. íðí éê
 • 262. ìðí ò÷ñ«³òï®ò©©©ññæ°¬¬¸ø »¬·­¾»© ®·»¸¬ ²± ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó º± ®»²²¿¾ »¸¬ ¬«° ²»ª» §»¸Ì ò²¹·¿°³¿½ »¸¬ º± ²±·¬¿®«¼ »¸¬ ¬«±¸¹«±®¸¬ ¬½»¶±®° »¸¬ ²· ®»²¬®¿° »³±½»¾ ±¬ ¼»®»ºº± §´»¬¿·¼»³³· §»¸¬ 峿»¬ ±·¼¿® º± ¬²»³¸­·²±¬­¿ »¸¬ ±¬ ¹²·³´»¸©®»ª± ­¿© ¬´«­»® »¸Ì ò²±·¬²»ª®»¬²· ½·´¾«° º± ­»¬«²·³ ðí ¸¬·© ßÌËÍÛÙÓ »¸¬ ®±º »³·¬®·¿ ®«±¸ »²± ËÜÒ ú ¬²»³²±®·ª²Û º± §®¬­·²·Ó »¸¬ º± ´¿·½·ºº± ¸¹·¸ ¿ ¸¬·© ®»¸¬»¹±¬ ôª«Ç ú ¿¸­·®¸Ý ô­¬²¿°·½·¬®¿° õÍÛÇ î ô²»ª»»Í ú ¬·¶«Í ô³¿»¬ ²±·¬¿²·¼®±±½ ÔÑß »¸¬ ¼»©±´´¿ §´­«±»²¿¬²±°­ ®±¬½»®·Ü »³³¿®¹±®Ð »¸¬ ô¬²»³»½¿´°»® ²× ò¬· »µ¿³ ¬±² ¼´«±½ »³·¬ µ¿»° ²±±²®»¬º¿ »¸¬ ²· ¼»´«¼»¸½­ ­»³³¿®¹±®° »¸¬ º± »²± ®±º ó »½·¬­«Ö º± ®»¬­·²·Ó ò²±Ø »¸¬ ¹²·¼«´½²· ó ­¬­»«¹ ²·¿³ »¸¬ §¿¼ »³¿­ §®»ª »¸¬ ²± ô¼»»¼²× ò»½¿®¹ ¹²·¦¿³¿ ®»¸¬¿® ®± »µ±®¬­ µ½«Ô òèððî ¬½Ñ ëï ²± ¼»´«¼»¸½­ ­¿© ®±¬½»®·Ü »³³¿®¹±®Ð »¸¬ ¸¬·© ¹²·¬»»³ ß ò½·´¾«° »¸¬ º± ²±·¬¿°·½·¬®¿° ®·»¸¬ ®±º ´´¿½ ¼²¿ ²¹·¿°³¿½ ßÌËÍÛÙÓ »¸¬ ¬«±¾¿ ­­»²»®¿©¿ »¬¿»®½ ±¬ ¼»¬½¿¬²±½ »®»© ­²±·¬¿¬­ ±·¼¿® ´¿½±Ô
 • 263. ëðí éê ¬½»¶±®° »¸¬ ±¬ ¼»¬«¾·®¬²±½ §´¬½»®·¼²· ®± §´¬½»®·¼ »ª¿¸ ±¸© »­±¸Ì ô±¼¾»ØùÔ ô»°±½Í ¼²Û µ»»É ô­«´Ð ·º»Ü »Ô ô­­»®°¨ÛùÔ ô´¿²·¬¿Ó »Ô æ­­»®Ð ²»¬¬·®É ô±·¼¿Î ÝÞÓ ôï ±·¼¿Î ôõ±·¼¿Î æ±·¼¿Î 7»®¼²ß ¬Í ò®±Ó º± ³¿®·¼²¿Ó ´±±¸½Í §®¿³·®Ð ¿­»®»¸Ì ®»¸¬±Ó ­«·¬·®«¿Ó º± §¬·­®»ª·²Ë ÷ßÍ×ÊÑø ²±·¬¿·½±­­¿ ­¬²»¼«¬Í ¼»®·¿°³× §´´¿«­·Ê ¼´Ñ »´·¾±Ó »¹²¿®Ñ »½·´±Ð ­«·¬·®«¿Ó ô»½®±Ú »´·¾±Ó ´¿·½»°Í ¬®»½²±Ý ­ù³¿´­ß ºº·¬ß º± ­®»­·²¿¹®Ñ
 • 264. éðí éê ÑÝ×ÈÛÓ
 • 265. çðí éê ß×ÔÑÙÒÑÓ
 • 266. ðïí
 • 267. ïê é í ï
 • 268. íïí ÔßÐÛÒ
 • 269. ìïí
 • 270. ëïí éê ¿©¿¸¿®·¿¸Þ ô²¿Ù ²¿¶·®¿§Ù î ò±Ò »»®Í ò¼¬Ô ò¬ªÐ ­´´·Ó ¹²·²²·°Í ¿¾³¿¼¿¹¿Ö ò¼¬Ô ò¬ªÐ ò¼²× ³¿ª·¸Í ò¼¬Ô ò¬ªÐ ·¬¿°­¿²¿Ê ·¬¿°¿²¿Ù ­»­·³»®° ®·¼²¿Ó ·¬¿°«¸­¿Ð ²±·¬¿¼²«±Ú ´¿Ô ¿°¸­«Ð ¼®¿±Þ §¬·½·®¬½»´Û ´¿°»Ò ´¿°»Ò ¿¸¬®¿¸¼¼·Í ×ÝÖ ­»»½§¿Ö §¼¿Ô ¿¸¬®¿¸¼¼¼·Í ×ÝÖ ²±·²Ë »¼¿®Ì ú §®¬­«¼²× ³«·¼»Ó ú ´´¿³Í ¼»¬·²Ë ·²·¾³«Ô ·¬·³¿Í ¿©»Í ¿³®¿¸Ü ²¿¬¿²¿Í µ·¸¼·¿Þ »ª·¬¿®»°±ó±Ý ¬®±°°«Í ²»³±É »¹»´´±Ý ´¿·®±³»Ó ·®¿¾³¿¼¿Õ ´±±¸½Í ¸¹·Ø ²¿§´¿Õ ´¿Þ ´±±¸½Í ¿¸¬²¿µ´·²¿¸¼¼«Þ ´±±¸½Í ¿´¿¹²¿Þ ±¬¿Î ÊßÜ ´±±¸½Í ¹²·¼®¿±Þ ®¿¬Í »´¬¬·Ô ¹²·¼®¿±ÞòÍòØ ¿¼²¿´¿Ò ´¿°»Ò ´±±¸½Í §®¿¼²±½»Í ¿²«³¿Ò ·¬²¿¸Í ´±±¸½Í òÍòØ ¬²»³²±®·ª²Û ©»Ò ´±±¸½Í ¸­·¬·®Þ ´±±¸½Í ­´»¹²ß »´¬¬·Ô ¿§¿´¿§¸¼·Ê °¿¼²¿³¿¸¬­¿¿Õ ³¿®¸­¿§¼·Ê µ±´ß ¿§¿´¿§¼·Ê ¿®¼²»Õ ´±±¸½Í ¹±§·®Ì »¹»´´±Ý »­«±Ø »¬·¸É
 • 271. éïí éê ÜÒßÔßÛÆ ÉÛÒ
 • 272. èïí ÇÎÌÍ×Ó ×ÊßÎ
 • 273. çïí éê ò³»¬­§­ ¼²«±­ ¼²¿ »¹¿¬­ ô»«²»Ê ¹²·¼·ª±®° ®±º ´·½²«±Ý §¬·Ý ²±¬¹²·´´»É ®»»¬²«´±ª ¹²·¼·ª±®° ®±º ²±¬¹²·´´»É ®»»¬²«´±Ê ò§¿¼ ¬²»ª» »¸¬ ²± ÝÓ ¹²·»¾ ®±º ¬­±¸ ±·¼¿® ¿ ­· ±´´»¬­±Ý ´·¸Ð »¹®¿¸Ý º± »»®º §¿Ü ¬²»ªÛ ²± ¹²·³®±º®»° ®±º ¼²¿Þ ­ ÑÑÎ× Ì »´°±»° ðëì ²»¸¬ »®±³ ®±º °«±Í »»®º »¸¬ ¹²·¼·ª±®° ®±º §³®ß ²±·¬¿ª´¿Í ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ¹²·¹¼»´©±²µ½¿ ®±º ¬²»³¿·´®¿Ð º± ®»¾³»Ó ¬®±°°«Í ®»»¬²«´±Ê ¼²¿ ¬®±°°«Í ´¿·½²¿²·Ú ®·»¸¬ ®±º ¬²»³°±´»ª»Ü ´¿²±·¬¿²®»¬²× º± ´·½²«±Ý
 • 274. ïîí éê ÒßÓÑ
 • 275. îîí
 • 276. íîí éê
 • 277. ìîí
 • 278. ëîí éê
 • 279. êîí ÝÔÔ §²¿°³±Ý ­´¿½·³»¸½±®¬»Ð á ¼²ß ­»·®»²·º»Î ²¿³Ñá ´±±¸½­ ­»²·°·´´·¸Ð ´¿°·½²·®Ð ô¹²·³¿´¿Ð ±®«¬®ß á ´±±¸½­ ²¿¬­·µ¿Ð ´¿°·½²·®Ð á ´±±¸½­ ²¿µ²¿´·®Í á ´¿°·½²·®Ð ô¿²»¼®¿©·®·ÍÒò×òÜòÓò­®Ó á ¾»»Í ´±±¸½­ ²¿·¼²× ´¿°·½²·®Ð á ®·¾¿Õ ·¼¿É ´±±¸½­ ²¿·¼²× ´¿°·½²·®Ð ôµ±¸­ßò®Ó á ¬·¿­®¿Ü ´±±¸½­ ²¿·¼²× ´¿°·½²·®Ð á ¸¿®¾«Ùô´±±¸½­ ²¿·¼²× ´¿°·½²·®Ð ô¸­±Ù ·®°¿Ðò­®Ó á ´±±¸½Í ½·­«Ó §²±³®¿Ø á ´±±¸½Í ¸­»¼¿´¹²¿Þá ´±±¸½Í ²¿¬­·µ¿Ð á ´±±¸½Í ­»²·°·´´·¸Ð á ¬¿½­«Ó ô´±±¸½Í ²¿·¼²× á ¾»»Í ô´±±¸½Í ²¿·¼²× á ¬·¿­®¿Ü ô´±±¸½Í ²¿·¼²× á ®·¾¿Õ ·¼¿É ô´±±¸½Í ²¿·¼²× á ¸¿®¾«Ù ô´±±¸½Í ²¿·¼²× á ¬¿½­«Ó µ²¿Þá »­®«±½ º´±¹ ­´´·¸ ¬¿½­«Ó á ÝÔÔ ò±Ý ­´¿½·³»¸½±®¬»Ð ¼²ß ­»·®»²·º»Î ²¿³Ñ á
 • 280. ðíí ßÓßÒßÐ
 • 281. îíí ÍÛÒ×ÐÐ×Ô×ØÐ
 • 282. ííí éê ²¿®¼´»Ý »­·²»Ü ²±­·®Ð ¼·¾·´·Þ ©»Ò ²»­®»¼²ß ¿²× ´±±¸½Í ²¿»°±®«Ûñ²¿³®»Ù ¿¶·½Û ¿ª»«Ò ô§¬·­®»ª·²Ë ±´´«¿®ß µ®±©¬»Ò ²±·­·ª»´» ÒÞÝóÍÞß Ì ÒÑ×ÌßÜÒËÑÚ ÛÛÚÔß æ×ÊÛÜ ×ÒßÎ æÔßÒÑ×ÌßÒÎÛÌÒ× ÔÑÑØÝÍ ÌÒÛÎÞ
 • 283. ëíí éê ÜÒßÔÑÐ
 • 284. êíí
 • 285. éíí éê ²·´¾«Ô ®»¹²·­­·Þ ¿¬¿¦®±¹´¿Ó ô»´±°Ñ ¿µ­´±¼±¸½«Í ¿²¿³±Î ôµ±¬­§´¿·Þ µ«·²¿³±Î ²¿Ö ô¦¼±Ô §²®»¦Ý ´¿¸½·Ó ô»½·©±¬¿Õ ®»´·»©²ß ¿²·´±®¿Õ ô²·´¿¦­±Õ ¦­¿³±Ì ¿¬»·¾¦´Û ôµ­²¿¼Ù µ«´·²¿Ü ¦­¿³±Ì ô©¿­®¿É ²®»¬­²»­«®Õ ¿¶½·´ß ô¿°±¬Í ¿©Û ôµ¿¦½´Ñ ²¿·³¿Ü ôµ»®¿­·Ð ¿·´¿¬¿Ò ô¦·°³±®Ì µ½·®¬¿Ð ®±¬¿²·¼®±±Ý ¼²¿´±Ð ¸¬«±Í ®±¬¿²·¼®±±Ý ¼²¿´±Ð ´¿®¬²»Ý ®±¬¿²·¼®±±Ý ¼²¿´±Ð ¸¬®±Ò
 • 286. èíí
 • 287. çíí éê
 • 288. ïìí éê ßÝ×ÎÚß ØÌËÑÍ
 • 289. îìí
 • 290. íìí éê
 • 291. ììí ÿ®»»¬²«´±Ê ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ²¿ »¾ ±¬ ®»¼«±®° ²»ª» ¼²¿ ²¿½·®ºß ¸¬«±Í ¿ »¾ ±¬ ¼«±®° »³ »µ¿³ ÛÙÓòßÍ ÒÛÛÎÙ ± ­¼²¿¸ ¼»²·±¶ Ì ´´¿ »ª¿¸ ¬²»³²®»ª±Ù ¼²¿ ­»·²¿°³±½ ô½ÑÙÒ ô­»«¯­±³ ô­»´°³»¬ ô­´±±¸½­ ô­»¸½®«¸Ý ò­¬®±­ ´´¿ º± ²±·¬¿²·³·®½­·¼ §¾ ²®±¬ ­· ¬¿¸¬ §®¬²«±½ ¿ ®±º ô»½²»·®»°¨Û ¹²·¬·²« ²¿ ­¿© ¬× ò®»¼²»¹ ¼²¿ ²±·¹·´»® ô»½¿® §®»ª» ³±®º ßÍ ²· »´°±»° ¼»®·°­²· ­¿¸ ¬¿¸¬ ¬½»¶±®° »²± ­· ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ò§¬»·½±­ ²· »½²»®»ºº·¼ ¿ »µ¿³ ±¬ ³­¿·­«¸¬²» ¼²¿ ¬²»³¬·³³±½ ®·»¸¬ ®±º ³¿»¬ ¼»¬¿½·¼»¼ ®«± µ²¿¸¬ ±¬ ¬²¿© §´´¿»® × ò­®±ª¿»¼²» ¹²·¹²¿¸½ »º·´ ´«º®»¼²±© ­·¸¬ ²· »®¿¸­ ±¬ §¬·²«¬®±°°± ²¿ ²»ª·¹ ­¿© × ô²±·¬¿®»°± ®±¶¿³ ¿ ³±®º ¹²·®»ª±½»® ²»ª» ¬¿¸¬ ´«º»¬¿®Ù ´»»º × ò­»»®¬ ²±·´´·³ ððï »¸¬ ±¬ ¬²»³¬·³³±½ »´¾¿µ®¿³»® »»­ ¼´«±¸­ »© »³·¬ »®±³ ²»ª·¹ ¼²¿ ô§²¿³ º± ²±·¬¿²·¹¿³· »¸¬ ¬¸¹«¿½ ­¿¸ ²¹·¿°³¿½ ­·¸¬ ©±¸ »»­ ±¬ ´«º®»¼²±© ²»»¾ ­¿¸ ¬× ò´¿²»³±²»¸° ­¿© ¬²»³»¹¿®«±½²» »¸¬ ¼²¿ §¬´«½·ºº·¼ ®»¼²« ²»ª» »«²·¬²±½ ±¬ »½²»¼·º²±½ »¸¬ ô¼»²»°± §´´¿½·¹¿³ ­®±±¼ ¼²¿ ô²»ª·¹ ­¿© ²±·¬¿®·°­²· »¸¬ ô¬¾«±¼ º´»­ º± ­¬²»³±³ ²· ²»ª» ²±·¬½¿ ²· »½¿®¹ º± »½²»·®»°¨» ¼²«±º±®° ¬­±³ »¸¬ ­¿© ÛÙÓ »³ ®±Ú ò»½¿®Ù ¬²¿¼²«¾¿ ¸¬·© ¼»¼´±º²« ­·¸¬ ´´ß ò¬»¹®¿¬ »¸¬ ´´·º´«º ±¬ ¹²·µ®±© ­· ²±·¬¿»®½ º± ´´¿ º· ­³»»­ ¬· ¬¿¸¬ »´¾±² ¼²¿ »®«° ±­ ­¿© ²±·¬²»¬²· ­·¸Ì ò²±·¬·²¹±½»® ­·¸¬ ­¼®¿©±¬ §´¬¿»®¹ ¼»¬«¾·®¬²±½ ¹²·¬²¿´° »»®¬ »¸¬ ô»ª·¬¿·¬·²· §¬·²«³³±½ ®±º ÷¬²»³²®»ª±Ù ´¿½±´ø ­µ®¿° §¬·½ ¹®«¾­»²²¿¸±Ö »¸¬ ³±®º ¼®¿©¿ ²¿ ¼»ª·»½»® §´¬²»½»® ¬­±³ ²»ª» »© ²»»®¹ ¹²·¬¬»¹ ­¿© ¦²»´ ­ß ò÷¸¿§¿Ü ¸­»®¿Ð ò®Óø ¼®¿±¾ ÊØß× ®«± ³±®º §½²»·½·ºº» ¾®»°«­ ¼²¿ ÷®±±¹¬Í ¸­·¸¬ßø »½·ººÑ ´¿²±·¬¿² ÔÑß ®«± ô÷±±¼¿¶ ¿®¸¬·²ßø ®±¬¿²·¼®±±Ý ´¿²±·¬¿² ®«Ñ ò°­» ³¿»¬ ²»»®Ù ²±·­­·Ó »¸¬ ³±®º ¬®±°°«­ ¬¿»®¹ ¼¿¸ »É ò»½²»®»ºº·¼ ¬²¿½·º·²¹·­ ¿ ¹²·µ¿³ º± §¬·½·´°³·­ »¸¬ º± ­­»²»®¿©¿ »¸¬ ²· ­»·´ ²¹·¿°³¿½ ­·¸¬ º± §¬«¿»¾ »¸Ì ò»³±½ ±¬ ­²±·¬¿®»²»Ù ®±º §¬·­±®»²»¹ º± §½¿¹»´ ®»¸ »«²·¬²±½ ±¬ ®»¸¬®«º ®»¸ »´¾¿²» ±¬ »³±½ ­¿¸ »³·¬ »¸Ì ò²±·¬½»ºº¿ ®«± §¿´°­·¼ ±¬ ¬»«¯«±¾ ¿ §´´¿®»¬·´ ô»ª±´ ´¿²±·¬·¼²±½²« ¼²¿ §¬·­±®»²»¹ ­ù¸¬®¿» ®»¸¬±³ ­¼®¿©±¬ »¼«¬·¬¿®¹ ®«± ­· ¸¬®¿» ²»»®¹ ²±·­­·Ó ò»®·°­²· ¼²¿ »®·°­²· ô»®·°­²· ±¬ »«²·¬²±½ ­« ­¬»´ ¬²»³¬·³³±½ »³·¬ »º·´ ¿ ßÌËÍÛÙÓ »µ¿³ ±¬ ²±·­­¿° »¸¬ ¬· ­¿¸ »½¿»¹ ­®»»¬²«´±ª º± ³¿»¬ ¹²·¦¿³¿ ²¿ ¸¬·© µ®±© ±¬ ¼»­­»´¾ ±­ »®¿© »© ²»ª·¹ »ª¿¸ »© §¬·²«¬®±°°± ¹²·¦¿³¿ ²¿ ¬¿¸É ò»½®±º ¹²·ª·®¼ §³ ­¿© ­·¸Ì ò¬ù²¼´«±½ × §¸© ²»¸¬ ô­»¹²»´´¿¸½ ®«±§ ´´¿ ¸¬·© º´»­®«±§ ¬·³³±½ ¼²¿ ²±·­·ª ¬¿¸¬ ¼´±¸ ¼´«±½ «±§ º× ò­·¸¬ ®±º ¬­«¶ »®»¸¬ ²· ¹²¿¸ ±¬ ¼»«²·¬²±½ × ô»³ ®±º »³¿­ »¸¬ ¬²¿© × »­«¿½»¾ ¼²¿ «±§ ¸¹«±®¸¬ ¼»²·¸­ »½¿®¹ ­ù·¬«³±¹ ¼²¿ ­·¸¬ ®±º ´«º»¬¿®¹ ±­ ³¿ × ¼²¿ ô¼»²·¹¿³· ®»ª»² × ­§¿© ²· »³ ¸½¬»®¬­ ±¬ ¼»¹¿²¿³ «±§ ­»¹²»´´¿¸½ ®«±§ ¸¹«±®¸¬ ²»ª» ±­´¿ ¼²¿ ¹²±®¬­ ±­ ²±·­·ª ­ù·¶«®«¹ ¼´»¸ «±Ç ò¿®¸¬·²ß º± »­«¿½»¾ ®·»¸¬ ²· ¹²¿¸ ±¬ ¼»«²·¬²±½ ¼²¿ ²¹·¿°³¿½ »¸¬ ¹²·®«¼ ­»¹²»´´¿¸½ §²¿³ ¼¿¸ ×
 • 292. ëìí éê
 • 293. êìí
 • 294. éìí éê
 • 295. èìí
 • 296. çìí éê ô²¿³±© ¼»¬½»°­»® §´»¼·© ­· ±¸© ô¼²¿´«´«Æ º± §¬·­®»ª·²Ë »¸¬ º± ®±¬½»Î »¸¬ ­¿ ¸½«­ ô¼»ª´±ª²· ³»¸¬ ¹²·¬¬»¹ ¼²¿ ¿»®¿ »¸¬ ²· »´°±»Ð »´·º±®° ¸¹·¸ §®»ª ¹²·¬½¿¬²±½ ²· ¼»¼»»½½«­ ±­´¿ »¸Í ò­»­·´¿»® »¸­ ²¿¸¬ »®±³ §´¾¿¾±®°ó»´°±»° º± ®»¾³«² »¹«¸ ¿ ¼»¦·´·¾±³ ¼²¿ ô§´»¬»´°³±½ ¬· ±¬²· º´»­®»¸ ©»®¸¬ »¸Í ò÷­´±±¸½­ ðëê ¬«±¾¿ º± ¹²·­·®°³±½ ô´¿¬¿² «´«¦¿©Õ º± ¬®¿° ¿ø ¿»®¿ ¼²¿´«´«Æ »¸¬ ²· ¼·¼ »¸­ µ®±© »¸¬ ®±º ®·¿² ²¿²¸­·®Õ ¿´¿³¿§­ ¼²»³³±½ ±¬ »ª¿¸ × ò¬½»¶±®° ­·¸¬ ®±º ²»»¾ ¬±² ¬· ¼¿¸ ô»­¿½ »¸¬ ²»»¾ »ª¿¸ ¼´«±© ¸½·¸©ó´´¿ ¬¿ »²±² ²¿¸¬ ®»¬¬»¾ »®¿ ­´±±¸½­ »ª´»©Ì ò¸½¿»® ±¬ ¼»¬²¿© × ò­´±±¸½­ »¸¬ ´´¿ ¸½¿»® ¬±² ¼·¼ × ¸¹«±¸¬´¿ ¬¿¸¬ ®»¾³»³»® ±¬ §®¬ ¼²¿ ô®¿»§ ¬¨»² ¬®±ºº» ¼²¿ »³·¬ »®±³ »ª·¹ ±¬ »´¾¿ »¾ ±¬ »°±¸ ×÷»½²¿ª¼¿ ²· »ª¿»´ »µ¿¬ ´´·© ×ø­°«½½·¸ »­»¸¬ ®±º ¼»®¿°»®° »®±³ »¾ ´´·© »© ®¿»§ ¬¨»² ¬¿¸¬ µ²·¸¬ × ¼²¿ ô¹²·¬º·´°« ¼²¿ ¹²·®·°­²· §´¾·¼»®½²· ¬½»¶±®° »¸¬ ¼²«±º × ô­»·¬´«½·ºº·¼ »­»¸¬ »¬·°­»¼ ô®»ª»©±Ø ò¬´«½·ºº·¼ »®±³ »³¿½»¾ ¬· ô§»²±³ ¼²¿ ¬®±ºº» ô»³·¬ ¹²·ª·¹ §´´¿«¬½¿ ±¬ »³±½ ¬· ²»¸© ¬«Þ ò­»´½·¬®¿ »¬·®© ±¬ ¾±¶ §³ ­· ¬· »­«¿½»¾ ô§­¿» ­¿© §¬·½·´¾«° »¸¬ ¹²·ª·Ù ò¹²·³´»¸©®»ª± »¬·«¯ ¬½»¶±®Ð »¸¬ ¼²«±º × ¬¿¸¬ §¿­ ¼²¿ ¬­»²±¸ »¾ ´´·© × ò¹²·³®¿© ´¿¾±´¹ ¼²¿ §¬®»ª±° ô®»¹²«¸ º±÷¬²»¬¨Û ²¿ ±¬ø »®¿½ ­»µ¿¬ ¬· »­«¿½»¾ ô§¿© »²± ²»¸¬ »®±³ ²· ­´¿±Ù ³«·²²»´´·³ ­²±·¬¿Ò ¼»¬·²« »¸¬ ­¬»¹®¿¬ ¬·ó­´±±¸½­ ±¬ ­»»®¬ ¬·«®º ¹²·ª·¹ º± ¿»¼· »¸¬ ¼»ª±´ × »­«¿½»¾ ²»»®Ù ²±·­­·³ ®±º ¼»®»»¬²«´±ª × ò¿½·®ºß ¸¬«±Í ²· ´¿¬¿Òó¿´«¦¿©Õ ²· ²©±¬ ¿ ­· ¸½·¸© ô·²»¹²¿°³» ²· ÷®»°¿°­©»² §¬·²«³³±Ý ¿ø ®»ª®»­¾Ñ ¼²¿´«´«Æ »¸¬ ¬¿ ¬­·´¿²®«±¶ ¿ ¼´± ­®¿»§îî ³¿ × ¼²¿ ¼´»ª­®¿¿Ö ²¿ª ¿²»´¿Ü ­· »³¿² §Ó ò­´±±¸½­ »­»¸¬ ²· ¼»¬²¿´° »¾ ´´·© ­»»®¬ ¬·«®º ðèî ®»¸¬± ¬¿¸¬ ¬²»³¬·³³±½ ¿ ¼»ª·»½»® ±­´¿ »É ò­¸¬²±³ ©»º ¬¨»² »¸¬ ®±º ²±·¹»® ®«± ²· ­´±±¸½­ ¹²·²·¿³»® ðîì ¸¬·© µ®±© ±¬ ¹²·±¹ »®¿ »É ò¼²¿´«´«Æ º± §¬·­®»ª·²« »¸¬ ²· ­®»»¬²«´±ª ®«± ¸¹«±®¸¬ ´±±¸½­ »¸¬ ³±®º ¼»¬½»´´±½ »®»© ¬¿¸¬ ³®±º ²±·¬¿®¬­·¹»® »¸¬ ³±®º ¬±¹ »© ¬¿¸¬ ®»¾³«² »¸¬ ²± µ®±© ±¬ ­« ©±´´¿ »­¿»´° ¬¿¸¬ ­´±±¸½­ »­±¸¬ º± º´¿¸»¾ ²± ¬­»«¯»® ´¿·½»°­ ¿ »µ¿³ ±¬ »µ·´ ¼´«±© × ò­»²·¸½¿³ ¨¿º »ª¿¸ ¬±² ±¼ ³»¸¬ º± ¬­±³ »­«¿½»¾ ³®±º ¬®±°»® °« ¼²¿¬­ ®·»¸¬ ¨¿º ¬ù²¼´«±½ §»¸¬ ¼²¿ ­¿»®¿ ´¿®«® »¸¬ ²· »®¿ ²±·¹»® ®«± ²· ­´±±¸½­ »¸¬ º± ¬­±³ ¬¿¸¬ »¬±² »­¿»´Ð ò­´±±¸½­ ­«±·®¿ª ³±®º ­´´¿½ »²±¸° §²¿³ ±­ ¼»ª·»½»® ±­´¿ ¼²¿ ¸¬éï ²± ¬²»ª» °« ¼²¿¬­ »¸¬ ®±º ­´±±¸½Í ²· ¬²»³»¬·½¨» º± ¸½«³ ±Í ²»»­ ¼¿¸ ·òèððî®»¾±¬½Ñ ¸¬éï ²± ÷²±·¹»Î ¼²¿´«´«Æø ¬½·®¬­·Ü «´«¹²«¸¬Ë ²· ­ÙÜÓ ¼²¿ §¬®»ª±° ¬­²·¿¹¿ ¬²»ª» ²±·¬½¿ »µ¿¬ °« ¼²¿¬­ »¸¬ ®±º ­´±±¸½­ »¸¬ ²· ­®»²®¿»´ ððððîï ¼»¬¿³·¬­» ²¿ ¹²·¦·´·¾±³ ¼²¿ ­´±±¸½­ ïíî ²· ­»»®¬ ¬·«®º ­«±²»¹·¼²· ððéì º± ¹²·¬²¿´° ²· ¼»¬´«­»® ­¿¸ ­µ»»© ê ¬­¿´ »¸¬ ®±º ¬²»³¬·³³±½ ®«± ¬¿¸¬ ¬®±°»® ±¬ ¼«±®° ³ù×
 • 297. ðëí ò­´±±¸½­ ðíº± ²±·¬¿°·½·¬®¿° ¼»®·°­²· ¼²¿ ²· ¼»ª·¼ §³³¿µ ö µ²¿¾»®»Ó ²· ­´±±¸½­ ­»¦·´·¾±³ §»²¼±Î ö »¬¿°·½·¬®¿Ð ­´±±¸½Í »¦·´·¾±Ó ¼²¿ ­·¾³±Õ ßÍ ­«±³¿º ®«± ±¬²± °±¸ ¸¬®±©­¬¿¸½ ³±®º §´´¿­ ¼²¿ ¿²·Î ö »¬¿°·½·¬®¿° ±¬ ²¿¾®«Ü ¼²«±®¿ ­´±±¸½­ ðê ®»ª± ­»¸½¿±®°°¿ ¼²¿ »´«¼»¸½­ µ®±© §­«¾ ­·¸ ³±®º ºº± »³·¬ ­»µ¿¬ ±±¼·¿Ò ¼²»®¿Ò ö ò­®±¬¿½«¼» ¼²¿ ­¬²»¼«¬­ ðððèí º± ²±·¬¿°·½·¬®¿° »¸¬ ¼»¦·´·¾±³ ²©±¬»²·° ³±®º ±¾³¿¸¬Ó ÍÎÓ ö ò­´±±¸½­ ðîë º± ²±·¬¿°·½·¬®¿° »¸¬ ¸¬·© èðßÌËÍÛÙÓ ¼»¸½²«¿´ ¬½·®¬­·Ü ËÙË »¸¬ ³±®º ¼±±© ¼´¿²±Î ö ¼»ª·»½»® ²»¸© »¬·­¾»© ²± ¼»¬­±° »¾ ´´·© ­»®«¬½·Ð ÿ¼²«±®¹ »¸¬ ²± ²»°°¿¸ ¬· »¼¿³ ±¸© »´°±»° »¸¬ º± »³±­ »®¿ »­»¸Ì ÿ­§¿¼ðï ¬­¿´ »¸¬ ²· ¼»²»°°¿Ø ­·¸¬ º± ´´¿ ¼²ßòòòòò»½²»®»ºº·¼ ¿ »µ¿³ ±¬ ¹²·¬²¿© ¼®¿©®±º »³±½ »´°±»° ¼²¿ô¼»¦·´·¾±³ »®»© ­»·¬·²«³³±½ ô¼»¬¿»®½ »®»© ­§¿´° ô²»¬¬·®© »®»© ­³»±° ô¼»¬²¿´° »®»© ­»»®¬ ô­´±±¸½­ ¸¹«±®¸¬ ¼»²»°°¿¸ ½·¹¿³ ò´¿²»³±²»¸° ±­ ²±·¬¿°·½·¬®¿° ­´±±¸½­ »¸¬ »¼¿³ ¸½·¸© ¹²·­­»´¾ ­·¸¬ ­¿© ¬· ¼²¿ ²¹·¿°³¿Ý »¸¬ ¼»­®±¼²» ¿²× ¬®¿»¸ ¬¿ ¬­·´¿¬²»³²±®·ª²» ²ß ò­¹²·­­»´¾ ¼²¿ »ª±´ ¸¬·© ¼»´´·º ­¿© ´¿®»²»Ù ¬²»¼²»¬²·®»°«Í ô»­·¾«´ ò®Ü ¼²¿ »¶²±®Ý ¿²× ­Ó ÛÙÓ ´«º·¬«¿»¾ ®«± ¸¬·© ¹²·¬»»³ ®«Ñ ´¿¬¿Ò «´«Æó¿©Õ ²· ­´±±¸½­ ®«± º± §®±¬Í »¸Ì
 • 298. ïëí éê ò¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó º± ¬®±°°«­ ¹²±®¬Í ²· ­· ²»»®Ù ¹²·±Ù ¦²»Ô ò²±·¬°»½²× ­¬· »½²·Í ³«®±Ú ²»»»®Ù ­·¸¬ ±¬ ¼»¬«¾·®¬²±½ »ª¿¸ ­²±·¬¿¬­ §¬·²«³³±½ »­»¸¬ ¸¬±Þ ò­­»½½«­ ®»¬¿»®¹ ²»ª» »®«­²» ´´·© ­·¸¬ ¬¿¸¬ ¬´»º ­¿ ¬· ­¿ ­·¸¬ º± ®«±ª¿º ¹²±®¬­ ²· »®¿ ­®»¾³»³ ²»»®Ù ¹²·±Ù ¦²»´ »¸¬ º± ¬­±Ó ò¦²»Ô ­­±®½¿ ³±®º ­®¹¼´»° »»®¬ ²± »µ¿¬ ±¬ »³·¬ ­µ»»© ¿ ²· ²±¸¬ó»´» ®«±¸ í ¿ ±¼ ±¬ ¼»®»ºº± Ì »ª¿Ø÷±·¼¿Î »ª¿©¬­¿Ûø ²±·¬¿¬Í ´¿½±´ ¼²î »¸¬ ò²±¸¬ó¿ó»»®¬ »¸¬ ±¬ °« ²«® »¸¬ ­¼®¿©±¬ ²¹·¿°³¿½ ²±·¬¿½«¼» ²¿ ¼»¬®¿¬­ »ª¿¸÷°·¸­®»²»¬­·Ô ¦²»Ô º± ûðëø³¿´­· ±·¼¿Î ò­µ®¿Ð §¬·½ ÞØÖ §¾ ¼»¬®±°°«Í §¿© ¹·¾ ¿ ²· ²¹·¿°³¿Ý ­­»²»®¿©¿ »¸¬ ¼»¬®¿¬­ »ª¿¸ ¿·¼»³ ¬²·®° ´¿½±Ô ò³«¬²»³±³ ¬¿»®¹ °« ¼»µ½·° ­¿¸ »ª·®¼ ²±¸¬ß »»®¬ ´¿½±Ô ®«Ñ
 • 299. îëí ·¸¬¿²­¿Ê ±¬ ­µ²¿¸Ì ò ­²±·¬¿½·²«³³±Ý ¬²»³²®»ª±Ù óÍ×ÝÙ òðï »½®»³³±Ý º± ®»¾³¿¸Ý ²¿¾®«Ü òç ³¿®¸­ß ¿³®¿¸Ü ¿ª®¿Í òè ¬½·®¬­·Ü ´¿®±§¿Ó «ª±´¸¼²·¹²·Ù òé ¸½®«¸Ý ½·´¬­±°ß »¸Ì òê ­»®¬²»Ý ·¿Í ¿§¬¿Í òë »½¿»° ¼²¿ ²±·¹·´»Î º± ´·½²«±Ý ¼´®±É òì ·®¿µ·¸¿Ó ±§µ«Í òí ÒÆÕ ô­®·¿ººß ´¿¬²»³²±®·ª²Û º± ¬²»³¬®¿°»Ü òî §®¬­»®±Ú ¼²¿ ­®·¿ººß ®»¬¿É º± ¬²»³¬®¿°»Ü òï ¬®±°°«Í »´¾¿«´¿ª²· ¼²¿ ­°·¸­²±·¬¿´»Î ¹²·µ®±É ­´¿®»²·Ó §¿Þ ¼®¿¸½·Î òí ®±µ­®±Ú òî ²±¬·´´·Þ ÐØÞ òï ®»ª®»­¾Ñ ¼²¿´«´«Æ ó ¿·¼»Ó ¬²·®Ð òî »±Ö ú ·²¿Ê ô »²²±ªÇ ±¬ ­µ²¿¸Ì ò­»»®¬ »®±³ ¬²¿´° ¼²¿ ¹²·³®¿© ´¿¾±´¹ ²©±¼ ¹²·®¾ ±¬ ´´¿½ ­·¸¬ ±¬ ¹²·¼²±°­»® »®¿ »´°±»° ­¿ ´¿²»³±²»¸° ­· ¸½¿»®¬«± »¸Ì ò­²±·¬¿¬­ ±·¼¿® ´¿½±´ »¸¬ ¼²¿ ²±·­·ª»´»¬ ²± ô ­©»Ò »³·Ì »³·®Ð ¹²·®«¼ §´´¿·½»°­ ôÝÞßÍ »¸¬ ¸¹«±®¸¬ »¹¿®»ª±½ ¿·¼»³ ´«º®»¼²±© ¹²·¬¬»¹ »¾ ±¬ ´«º»¬¿®¹ §®»ª »®¿ »É ²±·¬¿®±°®±Ý ¹²·¬­¿½¼¿±®Þ ²¿½·®ºß ¸¬«±Í ó ÝÞßÍ òï ²»»®Ù ¹²·±Ù ¦²»Ô òïï ÚßÆÒßÍ òðï »®¬²»Ý ¸¬«± ¸¬®±©­¬¿¸Ý Ç òç ³«®±Ú ¹«®Ü ·¬²ß òè  ¸¬«®Ì º± ¬·«­®«° ²× Š ¿¸¿®¹¿§¬¿Í òé ¬½·®¬­·Ü ´¿®±§¿Ó «´«¹²«¸¬Ë òê ­µ®¿° §¬·Ý ¹®«¾­»²²¿¸±Ö òë ¼²¿´«´«Æ º± §¬·­®»ª·²Ë òì »½²·ª±®° ¿¹²¿´«³«°Ó ô²±·¬¿½«¼Û º± ¬²»³¬®¿°»Ü òí ´¿¬¿Ò «´«Æ ¿©Õ ô²±·¬¿½«¼Û º± ¬²»³¬®¿°»Ü òî ò­¬²»³»¹¿²¿³ ¼»­¿¾ ¿»®¿ »¸¬ ´´¿ ¼²¿ ²±·¬¿°·½·¬®¿Ð §¬·²«³³±Ý ô¸¬´¿»Ø §¬·Ý ô­µ®¿Ð ¸¬·© °·¸­²±·¬¿´»® ¹²·µ®±© ¼»¦·´¿³®±º »®±³ ¿ ±¬ ¼®¿©®±º µ±±´ »É ò­¹²·­­»´¾ ¼²¿ »½²¿¼·«¹ ô ¬®±°°«­ ®«±§ »«´¿ª ­§¿©´¿ »É ò¬®±°°«­ º± ¸½«³ ±­ ­« ²»ª·¹ ­§¿©´¿ »ª¿¸ ®¿³«Õ ¸­·®Õ ô²»»®¹´»°°ß ½·®Û ô¶¿®¿¸¿Ó ³®¿¸Í ô±±¼·¿Ò µ»®»Ü ô±±¼·¿Ò »·¹±Ô ®±´´·½²«±Ý ô®±§¿Ó §¬«°»Ü »´¾¿®«±²±Ø ®«± ô¿¾¿´Ó ¼»¾Ñ ®Ó ô®±§¿Ó »´¾¿®±²±Ø ®«Ñ §¬·´¿°·½·²«Ó ·²·©µ»¸Ì óÛ òï
 • 300. ìëí Ò×ßÐÍ
 • 301. êëí ÎÑÌßÒ×ÜÎÑÑÝ ²»¼»©Í
 • 302. èëí ÜÒßÔ×ßØÌ
 • 303. ðêí ÍÛÌßÎ×ÓÛ ÞßÎß ÜÛÌ×ÒË
 • 304. ïêí éê ·²¿³¿®·¼²¿¸Ý ®¿¹¿²¬¿¸Þ «¸¼¿Ó ¸¿¸Í ´¿¦¿Ú ²±²»Ó ¿¸¾±¸Í ®Ü °»»¼¿®Ð µ¿§¿Ò ´·²ß ¸­¿µ¿®Ð ¿§¸¼²¿Í ¿²¸­·®Õ·®Í ÒÝ ®¿©¿¦«Ó ¿´·²«Í ¿®±Ê ¿§²¿Ê ®¿µ¿¸¾¿®Ð ·²¿³¹«Î
 • 305. îêí
 • 306. íêí éê
 • 307. ìêí
 • 308. ëêí éê ­¬¿Ø ¼®¿Ø 󭻬¿®·³Û ¾¿®ß ¼»¬·²Ë
 • 309. êêí òµ²¿Þ ­§¿´½®¿Þ §¾ ¼»®±­²±°­ ­¿© ¬× ò²¹·¿°³¿½ »¸¬ ²· »¬¿°·½·¬®¿° ±¬ ­´±±¸½­ ­¬· ´´¿ ±¬ »¹¿­­»³ ¿ ¬²»­ ²±·¬¿½«¼» º± §®¬­·²·³ »¸¬ º± ÷ßÜØÕ ø §¬·®±¸¬«¿ ¬²»³°±´»ª»¼ ²¿³«¸ ¼²¿ »¹¼»´©±²Õ ò¬²»³¬®¿°»Ü ®»¬¿É ¼²¿ §¬·½·®¬½»´» ·¿¾«Ü ¼²¿ §¬·´¿°·½·²«Ó ¸¿¶®¿¸Í ô§¬·´¿°·½·²«Ó ·¾¿¸Ü «¾ß ô§¬·´¿°·½·²«Ó ·¿¾«Ü §¾ ¼»¬®±°°«­ ­¿© ¬× ò§¬·Ý ²¿·®¿¬·²¿³«Ø ´¿²±·¬¿²®»¬²× ô ÜÒË ô ÛÒË §¾ ¼»­®±¼²» ­¿© ²¹·¿°³¿½ »¸Ì Ð Ð ò²¹·¿°³¿½ ´¿²±·¬¿² §´«®¬ ¿ èð ßÌËÍÛÙÓ »¼¿³ ®»»¬²«´±ª ¸¬·© ­©»·ª®»¬²· ²±·­·ª»´»¬ ¼²¿ ±·¼¿® ô¬±°­ ÊÌ ô­»´¹²·¶ ±·¼¿® ô­»´½·¬®¿ ®»°¿°­©»Ò ò¼´®±© »¸¬ ²· ¬²·®°¬±±º ²±¾®¿½ ¬­»¹®¿´ »¸¬ ¸¬·© §®¬²«±½ ¿ ±¬ ¸¬®¿Û ²»»®Ù ¿ º± »¹¿­­»³ »¸¬ »µ¿¬ ±¬ §¬·²«³³±½ ¼²¿ ­²±·¬¿¦·²¿¹®± ô²±·¬«¬·¬­²· ²· ¼»µ®±© §®¬²«±½ »¸¬ ®»ª± ´´¿ ­®»»¬²«´±ª º± ¼»®¼²«¸ ô­¸¬²±³ ±©¬ ¬­¿´ »¸¬ ®±Ú ò»µ·´¿ ®»¼¿»´ »¸¬ ¼²¿ ²¿³ ²±³³±½ »¸¬ ¹²·­­¿°³±½²» ­¬±±®­­¿®¹ »¸¬ ³±®º §¿© ­¬· ¼»µ®±© ¬¿¸¬ ¬²»³»ª±³ ­ù»´°±»° ß ò²»»­ ®»ª» ­¿¸ §®¬²«±½ »¸¬ ¬¿¸¬ ¬²»³»ª±³ ´¿²±·¬¿®·°­²· ¬­±³ »¸¬ §´«®¬ ­· ­·¸Ì ò¬²»­»®° »­±¸¬ ´´¿ º± ­»§» »¸¬ ±¬ ­®¿»¬ ¬¸¹«±®¾ ¬¿¸¬ ½·­«³ ¹²·¸¬±±­ »³±­ ¸¬·© °« ¬»­ ­¿© ±»¼·ª »¸Ì ò­»·¬·²«³³±½ ¼²¿ ­»·´·³¿º ô­¾«´½ ´¿·½±­ ¼²¿ ­´±±¸½­ ô­°³¿½ ®«±¾¿´ ¼²¿ ­»¬·­ ²±·¬½«®¬­²±½ ô»¬¿®±°®±½ ô¬²»³²®»ª±¹ »¸¬ ³±®º ­¸°¿®¹±¬±¸° ¸¬·© »½²»·¼«¿ »¸¬ ±¬ ²©±¸­ »®»© ­§¿¼ »»®¸¬ ¬­¿´ »¸¬ ®»ª± ÛßË ®»ª± ´´¿ ¼»²»°°¿¸ ¼¿¸ ¬¿¸¬ ­°Ë ¼²¿¬Í »¸¬ º± ­¸°¿®¹±¬±¸° ¹²·©±¸­ ²±·¬¿¬²»­»®Ð ±»¼·Ê ß ò¬»²¿´° §¸¬´¿»¸ ¿ ®±º ¼²¿ ÍÙÜÓ »¸¬ ®±º °Ë ¼²¿¬Í ±¬ ÛßË ¼»µ­¿ ¼²¿ §¬·´·¾¿²·¿¬­«­ ¬²»³²±®·ª²» º± »½²¿ª»´»® »¸¬ ¬«±¾¿ ¼»µ´¿¬ »¸­ »®»¸© ²©±¸­ ­¿© ·¿¾«Ü º± ®»´«® »¸¬ º± »º·© ô²·»­­«Ø ´ß ¬²·Þ ¿§¿Ø ­­»½²·®° ØÎØ ô»½¿»° º± ®»¹²»­­»³ ÒË ô²¹·¿°³¿½ ÛßË »¸¬ º± ²±®¬¿Ð »¸¬ º± ²±·¬¿¬²»­»®Ð ±»¼·Ê ß ò¿·¼»³ ¬²·®Ð ¼²¿ ÊÌ ô±·¼¿® ¹²·¼«´½²· ¿·¼»³ ½·¾¿®ß ¼²¿ ¸­·´¹²Û ¼²¿ »¬¿®±°®±½ º± ­¼¿»¸ ô¬²»³²®»ª±¹ ÛßË »¸¬ ³±®º ­»·®¿¬·²¹·¼ ô­»·½²»¹¿ ²¿·®¿¬·²¿³«¸ ´¿½±´ ¼²¿ ´¿²±·¬¿²®»¬²× ¼²¿ ÒË ­«±·®¿ª º± ­¼¿»Ø ¼²¿ ¸­«±´´ß ¼»´¿¸Õ ®Ü »ª·¬¿¬²»­»®°»Î ¬²»¼·­»Î ÐÜÒË ¼²¿ º»·¸Ý ¬²»¼·­»Î ÐÜÒË ¼²¿ º»·¸Ý ¬²»¼·­»Î ÒË ô¼¿¸¿Ú ²·Þ ¼»³­ß ¼·¸­¿Î ®Ü ÛØ ¬²»³²±®·ª²Û º± ®»¬­·²·³ »¸¬ §¾ ¼»¼²»¬¬¿ ¬²»ªÛ °Ë ¼²¿¬Í Ð×Ê ¿ ¸¬·© ¼»­±´½ ²¹·¿°³¿Ý èððî ²±·¬½ß »µ¿ °Ë ¼²¿¬Í ¸¬®¿Û ²»»®Ù ²±·­­·Ó ÛßË »¸Ì Ì
 • 310. éêí éê
 • 311. èêí
 • 312. çêí éê ÊØß× ¼²¿ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß §¾ ¼»¬®±°°«Í ®± ¼»­·²¿¹®Ñ ­¬²»ª» ¼²¿ »½²»®»º²±Ý ô»«¹±´¿·Ü ¸¹«±®¸Ì °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ ²· ¼»¬¿°½·¬®¿° ¬¿¸¬ ­²±·¬¿­·²¿¹®± ¼²¿ ­²±·¬«¬·¬­²· ´´¿ ®±º °« ©±´´±º ¿ ­¿ §¬·´·¾¿²·¿¬­«­ ²± ¬²»³»ª´±ª²· ¹²±´ ®¿»§ ¼»²·¿¬­«­ ¿ »®«­²» ±¬ ­· ­·¸Ì ò²¹·¿°³¿½ »¸¬ º± ¬®¿° ´¿®¹»¬²· ²¿ ­¿ ¹²·°¿½­¼²¿´ »´¾¿²·¿¬­«­ »¬±³±®° ±¬ ¼»¬¿»®½ ­¿© »¿ò¸¬®¿»²»»®¹²±·­­·³ò©© »¬·­¾»© ¼»¬¿½·¼»¼ ß ÝÔÐ µ²¿Þ ­§¿´½®¿Þ ¼²¿ ÷ÝØ× ø §¬·Ý ²¿·®¿¬·²¿³«Ø ´¿²±·¬¿²®»¬²× ô ÛÒË ô ÜÒË º± ¬®±°°«­ »¸¬ ¸¬·© ÷ÔÑß ø ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ¼²¿ ÷ÊØß× ø ­»«´¿Ê Ð Ð ²¿³«¸ ®±º ²±·¬¿·½±­­ß ´¿²±·¬¿²®»¬²× §¾ ¼»­·²¿¹®± ²»»¾ ­¿¸ ²¹·¿°³¿½ ßÌËÍÛÙÓ ÛßË ²× §¬·½¿°¿½ ´¿«¼·ª·¼²· ²· ¼²¿ ­¬»µ®¿³®»°«­ ô­´´¿³ ²· ­²±·­­»Í °Ë ¼²¿¬Í ²· ¼»¬¿°·½·¬®¿° ±¸© ½·´¾«Ð ´¿®»²»¹ »¸¬ ³±®º ííèéï ú ­¾«´½ ´¿·½±­ ¼²¿ ­»·¬·²«³³±½ ³±®º »´°±»° ðéïë ô­²±·¬¿­·²¿¹®± ¼²¿ ­»·²¿°³±½ ³±®º îêîôëì ôô­´±±¸½Í çíð ôèê ¼»¼«´½²· °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ ²· ¬®¿° µ±±¬ ±¸© »´°±»° º± ­¼²¿­«±¸Ì »¸Ì ò§¬·´·¾¿²·¿¬­«­ ¬²»³²±®·ª²» ²± ®¿»§ ­·¸¬ º± ­«½±º ¿ ¸¬·© ô§¬·´¿«¯»²· ¼²¿ §¬®»ª±° ¬­²·¿¹¿ ¬²»³»ª±³ ½·´±¾³§­ ­·¸¬ ²· ­´¿«¼·ª·¼²· »¬¿ª·®° ¼²¿ ­»·´·³¿º º± ­¼²¿­«±¸¬ ¼»²·±¶ ­¬»´¬«± ´·¿¬»® ¼²¿ ­¬»µ®¿³®»°«­ ô­´¿¬·°­±¸ ô­»·¬·­®»ª·²« ¼²¿ ­´±±¸½­ ô­²±·¬¿®±°®±½ ¹²·¼¿»´ ô­²±·¬¿·­¿²¿¹®± ²¿·®¿¬·²¿³«¸ ô­»¬¿®·³» ¬²®»ºº·¼ º± ­»·¬·´¿°·½²«³ ¼²¿ ­»·®¬­·²·³ ¹²·¼«´½²· ô­»·¼±¾ ¬²»³²®»ª±¹ ò­²±·­­»Í °Ë ¼²¿¬Í °«±®¹ º± ®»¾³«² ¿ ¿­ ó èððî ôçïôèïôéï ®»¾±¬½Ñ ó ²¹·¿°³¿½ »¸¬ º± ­§¿¼ »»®¸¬ ¹²·¬¿²·³´«½ »¸Ì
 • 313. ðéí
 • 314. ïéí éê
 • 315. îéí
 • 316. íéí éê
 • 317. ìéí
 • 318. ëéí éê
 • 319. êéí
 • 320. èéí ÓÑÜÙÒ×Õ ÜÛÌ×ÒË
 • 321. çéí éê
 • 322. ðèí
 • 323. ïèí éê ÌÒÛÓÛÍÎÑÜÒÛ
 • 324. îèí ÌÎÑÐÛÎ ß×ÜÛÓ
 • 325. ìèí ßÝ×ÎÛÓß ÚÑ ÍÛÌßÌÍ ÜÛÌ×ÒË
 • 326. ëèí éê
 • 327. êèí
 • 328. éèí éê
 • 329. èèí ÝÜ ô®»§¿®Ð »²Ñ ò³ ÝÜ ô´±±¸½Í §¿Ü ²©±¬»¹®±»Ù ò´ ¼²¿´»ª¿»´Ý ô¬­¿Û º± ®»¬²»Ý ¸¬«®Ì ¹²·ª·Ô òµ ²±¬­«±Ø ô´±±¸½­ ®¿·®¾©±¼¿¸Í ò¶ ²±¬­«±Ø ôÍÐßÞ ò· ²±¬­«±Ø ô´±±¸½Í »¼·­¬­»É ò¸ ²±¬­«±Ø ô´±±¸½Í ·®±­­»¬²±Ó ÊßÜ ò¹ ²±¬­«±Ø ô´±±¸½Í »¹¿´´·Ê òº ¿®¿©¼«®«Ù ²±¬­«±Ø ò» ´±±¸½Í ¸¹·Ø ­»´¹²ß ­±Ô ò¼ ´±±¸½Í ¸¹·Ø ¿¹±¬¿®¿Í ò½
 • 330. ðçí ÛÉÞßÞÓ×Æ
 • 331. ïçí éê ²± »¾ ¼´«±½ °±¸­µ®±© »¸¬ º± ¬²»¬²±½ §®¿³·®° »¸Ì ò°±¸­µ®±É ´¿²±·¬¿² ¿ ¸¹«±®¸¬ ®»¸¬®«º ¼»¬¿¬·½¿°¿½ »®¿ ­®»²¹·¿°³¿½ »¸¬ º· »´¾·­­±° ­· ¸½¿»®¬«± ®»¸¬®«º ®»ª»©±¸ §´´¿½±´ ­²¹·¿°³¿½ ¹²·¬½«¼²±½ ®±º ­²±·­­·³®»° ¹²·¬¬»¹ ¼²¿ ­°·¸­®»²¬®¿° ¹²·´¾¿²» ²· ¼»´´·µ­ §´¸¹·¸ »®¿ ­®»»¬²«´±ª ¼²¿ ­®»²¹·¿°³¿½ ÙÜÓ ÔÑß ²¿·¼²× »¸Ì òê òµ®±© »­¿» ±¬ »´¾¿´·¿ª¿ ­»·¹±´±²¸½»¬ ¬­»¬¿´ »¸¬ ¹²·­« ¼²¿ ­»®«¬½·° ¹²·¹²¿¸½ ô¹²·¦·­»® ô¬»²®»¬²· ¼²¿ ®»¬«°³±½ ¹²·­« ô¹²·¬®±°»® »²·´²± »¸¬ »µ·´ ²¹·¿°³¿½ »¸¬ ®±º ´¿·½«®½ »®¿ ¸½·¸© ­»·¬·´¿¼±³ ²·¿¬®»½ ´´·º´«º ±¬ »´¾¿²« »®»© ­®»»¬²«´±ª ­»½¿´° »¸¬ º± »³±­ ²· ´»ª»´ ­¬±±®­­¿®¹ »¸¬ ¬¿ ¹²·µ®±© ²· ´«º­­»½½«­ ­¿© ²·¿¹¿ »½²± ¹²·ª·Ô º± ¬®ß º± ­®»»¬²«´±Ê »¸¬ ¬¿¸¬ ¼±±¬­®»¼²« §´®¿»´½ ­¿© ¬× òë ò­°·¸­®»²¬®¿° º± ¬­»®»¬²· ®»¬¿»®¹ ¼»¬¿®»²»¹ ¬· ô­»ª·®¼ ²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ ¸¬·© ¼»²·¾³±½ ¬«¾ »¹¼»´° ¿ ¬«± ¹²·¼¿»® º± ­¬´«­»® »¸¬ ²± ¼»²±·¬­»«¯ §²¿³ ­¿ ­¬´«­»® »ª·¬·­±° »´¬¬·´ §®»ª ¼»¼´»·§ ¬²»ª» ÐË ÜÒßÌÍ ¹²·¬½«¼²±½ ®±º ­®»¼´±¸»µ¿¬­ ­«±·®¿ª ¹²·¸½¿±®°°¿ ²»ª» ¬¿¸¬ ¼»¬®±°»® ±­´¿ ­®»»¬²«´±Ê òì ò¼»´¾¿²» »¾ ²¿½ ÍÙÜÓ º± §½¿½±ª¼¿ ®»¬¬»¾ ô÷§¬·½·´¾«° ²±·¬½¿ »µ¿¬ »µ·´ø ²¹·¿°³¿½ ÙÜÓ º± ­¬´«­»® »¸¬ º± §¬·½·´¾«° ¹²·ª·¹ ¸¹«±®¸¬ ¬¿¸¬ ¼»ª®»­¾± ­¿© ¬× ò­»ª·®¼ ²±·¬¿¬²¿´° »»®Ì º± »­«¿½»¾ ²¹·¿°³¿½ ßÌËÍÛÙÓ »¸¬ ¼»¬®±°°«­ ­®»²¬®¿° »®»¸© Œ¬®¿° ²±·¬½¿ »µ¿¬ »¸¬ ¸¹«±®¸¬ §´¬­±³ ¼»´¾¿²» »®»© ­°·¸­®»²¬®¿° ­«±·®¿Ê ò­®»²¬®¿° ´´¿ ±¬ ®¿·´·³¿º ­­»´ »®»© ÍÙÜÓ ¬¿¸¬ ¼»¬®±°»® ­¿© ¬× òí ò»­¿¾ ®»»¬²«´±ª ­¬· ­¿¸ ¹²·ª·´ º± ¬®¿ »®»¸© ­»·®¬²«±½ ðìï ®»ª± ²· °Ë ¼²¿¬Í »¬¿ª·¬½¿ ±¬ ÷­¸¬²±³ êø ¼»®·«¯»® ­· ²±·¬¿®¿°»®° §´®¿Û ò¬´«½·ºº·¼ §´´¿½·²¸½»¬ ­¿© ­®»»¬²«´±ª ­¬· ­¿¸ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »®»¸© §®¬²«±½ §®»ª» ¹²·¬¿ª·¬½¿ º± »°±½­ »¸¬ ¼²¿ ²±·¬²»¬¬¿ ½·º·½»°­ ¼»®·«¯»® §½²»¹¿ ´¿®¬²»½ ¿ ³±®º ­®»²¹·¿°³¿½ »¸¬ ±¬ ²±·¬¿³®±º²· ¼»¼·ª±®° ¸½·¸© ³»¬­§­ »¸¬ °« ¹²·¬¬»­ ¼²¿ ­®±¬¿²·¼®±±½ ¹²·®»©±°³Û ò¹²·³«­²±½ »³·¬ ­¿© »ª·¬½»°­®»° ®»¼¿±®¾ ¿ ³±®º §­¿» ¼»³»»­ ¸¹«±¸¬ ³»¬­§­ »¸Ì ò®»¬¬»´ §®»ª» ²· ¼»²±·¬²»³ »®»© ÍÙÜÓ º± »½²¿¬®±°³· ¼²¿ ²±·¬½«¼±®¬²× »¸¬ ­°·¸­®»²¬®¿° ¼»´¾¿²» ®»»¬²«´±ª ¹²·ª·´ º± ¬®¿ »¸¬ ¸¹«±®¸¬ ²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ ¼»´¾¿²» ¸½·¸© ­¬²»³«½±¼ ´´¿ ­¿ §´®¿» »¬·«¯ °« ²»µ¿¬ ­¿© ­»·®¬²«±½ ðì ²¿¸¬ »®±³ ²· ¼´»¸ ­¬²»ª» °Ë ¼²¿¬Í ¹²·¬½«¼²±½ º± µ­¿¬ »¸Ì òî ò²¹·¿°³¿½ »¸¬ ®»¼²« ¼»¬²¿´° »®»© ¬¿¸¬ ­»»®¬ »¸¬ ±¬ ²»ª·¹ ­· ²±·¬½»¬±®° ¼²¿ »®¿½ ®»°±®° ¼²¿ ®»²²¿³ ®»°±®° ­¬· ²· »²±¼ »®¿ ­²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ »¸¬ ¬¿¸¬ »®«­²» ±¬ ­°·¸­®»²¬®¿° »µ¿³ §´»ª·¬½»ºº» ¼²¿ ô­»½®±º »­²»º»¼ ô­¼®¿±¾ ´¿²±·¬¿½«¼» ´¿½·²¸½»¬ ô­»·¬·­®»ª·²« ô­°«±®¹ ­¬­·ª·¬½¿ ¬²»³²±®·ª²» ô­»·¬»·½±­ ´·ª·½ ®»¸¬± ¼²¿ ÍÑÞÝ ô²±·¬¿¦·²¿¹®± ¼»­¿¾ ¸¬·¿º ôÍÑÙÒ ô­»·®¬­«¼²· ¼»­¿¾ »¹¿´´·Ê ô®±¬½»­ §¹®»²» ´¿®«¬¿² ô­»·²¿°³±½ »®«¬½«®¬­¿®º²· ô®±¬½»­ »ª·¬±³±¬«¿ ô­»·®¬­«¼²· ÙÝÓÚ ­»·®¬­·²·³ ¬­»®±º »¬¿¬­ ¿·¼²× º± ò¬ª±Ù ô§®¬­·²·³ §¹±´±½» ¼²¿ ¬²»³²±®·ª²» ¼²¿ ¬­»®±º ´¿®¬²»½ ô­²±·¬«¬·¬­²· ´¿²±·¬¿½«¼» ¬²»³²®»ª±¹ ¼²¿ »¬¿ª·®° ô­®»µ¿³ §½·´±° ´¿²±·¬¿½«¼» ¼²¿ ²±·¬¿½«¼» º± §®¬­·²·³ ô²±·¬¿®¬­·²·³¼¿ ¬½·®¬­·¼ ô­¬¿§¿¸½²¿° »¹¿´´·ª ô­®»³®¿º »µ·´ ­»·¬·²«³³±½ ½·º·½»°­ ­»¼«´½²· ¸½·¸© §¬»·½±­ »¸¬ º± ­®±¬½»­ ´´¿ ±¬ ´»ª»´ ´¿½±´ »¸¬ ¬¿ ´´»© »¬¿½·²«³³±½ ±¬ »´¾¿ »®»© ­®»»¬²«´±ª »¸Ì ò­®»»¬²«´±ª »¸¬ ´´¿ ±¬ ­­±®½¿ ²±·¬¿¬²¿´° »»®¬ º± »¹¿­­»³ »¸¬ °« »µ¿¬ ±¬ ²±·­­·³ ­¬· ²· ´«º­­»½½«­ §®»ª ­¿© ²¹·¿°³¿½ èð ßÌËÍÛÙÓ òï ò²¹·¿°³¿½ »¸¬ º± ¸½¿»®¬«± »¸¬ »­¿»®½²· ¼²¿ ¬½¿°³· »¸¬ »¬¿·ª»´´¿ ´´·© ¸½·¸© ­²±·¬¿¼²»³³±½»® ¼²¿ ²±·¬­»¹¹«­ ô­²±·¬½»´º»® ´¿²®»¬²· »¸¬ »®¿ ­¹²·©±´´±º »¸Ì
 • 332. îçí ò§´¬²»·½·ºº» ¼²¿ ®»¬­¿º ½·´¾«° ­­¿³ ±¬ »¹¿­­»³ »¸¬ ¬«± §®®¿½ ´´·© ±¸© ¿·¼»³ ©»² ¼²¿ ½·²±®¬½»´» ô­»·´·¿¼ »¬¿¬­ ¼²¿ ­»·´·¿¼ ´¿²±·¬¿² »¸¬ ¬¿ ¸¬±¾ §®±¬¿¼²¿³ »®¿ »­«±¸ ¿·¼»³ ¸¬·© ­°·¸­®»²¬®¿° ¿·¼»³ »ª·¬½»ººÛ ò­¬²»ª» °« ¼²¿¬­ ±¬ ®»­±´½ ­»¬¿¼ ¬¿ ­»´½·¬®¿ ¹²·¸­·´¾«° ²¿¸¬ ®»¸¬¿® ¬²»ª» »¸¬ ±¬ °« ¼´·«¾ ­¬®±°»® º± ­»·®»­ ¿ »®»¸© ¼»®·«¯»® ­· §¬·½·´¾«° ¿·¼»³ »´¿½­ »¹®¿´ ¿ ¬¿¸¬ §®±¬¿¼²¿³ ­· ¬· ô¬²»ª» °« ¼²¿¬­ º± ¸½¿»®¬«± »¸¬ ¹²·­¿»®½²· ®±Ú òéï ò»½²¿ª¼¿ ²· ­§¿¼ ðê ¬­¿»´ ¬¿ ´»ª»´ ¬±±®­­¿®¹ »¸¬ ¸½¿»® ±¬ ¼»»² ­´¿·®»¬¿³ §½¿½±ª¼¿ ¼²¿ ­´¿·®»¬¿³ §¬·½·´¾«° ¼®¿¼²¿¬­ »¸Ì ò²±·¬¿®¿°»®° º± ­§¿¼ ðç Š ðê ¬­¿»´¬¿ ­»®·«¯»® ®»¾³«² »´¿½­ »¹®¿´ ²± ¬²»ª» °Ë ¼²¿¬Í òêï ò§¬·¾¿´·¿ª¿²« ±¬ »«¼ ¬²«±½ º± ²±·­­·³± ²»ª» ¼²¿ ²±·¬¿½·´°«¼ ô­¬²«±½­·³ ±¬ ¹²·¼¿»´ »´¾·­­±° ¬±² ­¿© ¹²·¬²«±½ §­¿» ô­»¹¿´´·ª ²· ¼´»¸ »®»© ­¬²»ª» °« ¼²¿¬­ ­«±·®¿ª ­ß ò÷ ­»·½²»¹¿ ´¿²±·­­»º±®Ð §²¿ ®± ­¼®±½»® º± µ±±Þ ¿½³·Ô æ ¹» ø »®«¬«º »¸¬ ²· ¬²«±½ °« ¼²¿¬­ »¸¬ ¹²·¬¿¼·´¿ª ²»ª» ­»¼«´½²· ¸½·¸© ²¹·¿°³¿½ »¸¬ º± ­»³±½¬«± »¸¬ »¬¿«´¿ª» ¼²¿ ­­»­­¿ ²¿½ ±¸© ­²¹·¿°³¿½ »¸¬ ®±º ²· ¼»°±®ñ¼»®»²¬®¿° »¾ ±¬ ­¼»»² ²±·¬¿¦·²¿¹®± ¬²»¼²»°»¼²· ²ß òëï ¬´«½·ºº·¼ ­¿© ²±·¬½¿ »µ¿¬ ­¬²¿°·½·¬®¿° º± ¹²·®±¬·²±³ ­¿ ­»³³¿®¹±®° ¸½«­ º± ¬½¿°³· »¸¬ ¼²¿¬­®»¼²« ±¬ »²±¼ »¾ ¼´«±½ ¬²»³­­»­­¿ »´¾¿®«­¿»³ ±² ®»ª»©±¸ ­¬²»ª» ¸½«­ ®±º »®±³ °« ¼»²®«¬ »´°±»° ­¿© §¹»¬¿®¬­ ­·¸¬ ²· ¼»½·¬±² ­¿© ¬¿¸É ò­»«²»ª »­»¸¬ ¬¿ »²±¼ »®»© ÍÙÜÓ º± §½¿½±ª¼¿ »®»¸© ²·±¶ ±¬ ½·´¾«° ¬½¿®¬¬¿ ±¬ ¼»¬½«¼²±½ »®»© »­·©»µ·´ ­¬²»ª» ¼²¿ ­»·´´¿® »´½§½ ô§´´¿® ½·´¾«° ô­¬®»½²±½ »®»¸© §¹»¬¿®¬­ ­·¸¬ ¼»¬°±¼¿ ¼»½¿´° ©»Ú òìï ²·±¶ ±¬ ¼»¬·ª²· ­²»¦·¬·Ý ò²±·¹»® ¿ ²· ¬²»ª» »²Ñ ò³¿»¬ »¸¬ ²· »­·¬®»°¨» ´¿½·²¸½»¬ º± ¬²«±³¿ »¸¬ ¸¬·© ¼»·®¿ª ­¬´«­»® ¼²¿ ­¬®±ºº» º± ²±·¬¿½·´°«¼ ­¿© »®»¸¬ ¬¿¸¬ ¼»½·¬±² ­¿© ¬· ®»ª»©±¸ ­»·®¬²«±½ ¼²¿ ­»¬¿¬­ §²¿³ ¸¬·© ´´»© ¼»µ®±© §¹»¬¿®¬­ ­·¸Ì ò­»·®¬²«±½ñ­»¬¿¬­ »ª·¬½»°­»® »¸¬ ²· §¬·®±¸¬«¿ ´¿®¬²»½ ¿ ±¬ ¬®±°»® ¼²¿ ³¿»¬ ¸¬·© §´¬²»¼²»°»¼²· µ®±© ¼²¿ ³¿»¬ ®·»¸¬ ³®±º ±¬ §®¬²«±½ñ»¬¿¬­ º± ­¬®¿° ­«±·®¿ª ¬¿ ­®»²¹·¿°³¿½ º± ²±·¬¿²·¼®±±½ ¼»ª´±ª²· ­·¸Ì ò­»­·³»®° »½·ºº± ¼²¿ ­²±·¬«¬·¬­²· ´¿²±·¬¿½«¼» »®»© ­¬»¹®¿¬ ²·¿Ó ò­®»»¬²«´±ª ¼²¿ ­®»²¹·¿°³¿½ »¸¬ º± ¬­±³ §¾ ¼»¬°±¼¿ ­¿© §¹»¬¿®¬­ ¬­®·º »¸Ì òíï §´´¿½±Ô ¼´»Ø °« ¼²¿¬­ ¼²¿ ²±·¹»® »¸¬ ²· ­¬²»ª» ­«±·®¿Ê ­²±·¬¿½·º·­­¿´½ ¼¿±®¾ »¸¬ »®¿ ¹²·©±´´±º »¸Ì ò÷ ¬²»ªÛ °Ë ¼²¿¬­ øÍÙÜÓ º± §½¿½±ª¼¿ ®±º ­»·¹»¬¿®¬­ ¬²»®»ºº·¼ ¼»¬°±¼¿ ­»¬¿¬­ ¼²¿ ­²±·¹»® ­«±·®¿Ê òîï ¼»²±·¬²»³ »ª±¾¿ »¸¬ ´´¿ »¼«´½²· ´´·© ¸½·¸© °Ë ¼²¿¬­ º± ²±·¬¿¬²»³»´°³· ¬²»·½·ºº» ¼²¿ »ª·¬½»ºº» ¹²·¬¿»®½ ®±º »¼¿³ »¾ ±­´¿ ¼´«±½ ­®»²¹·¿°³¿½ ÙÜÓ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ®±º µ±±¾¼²¿¸ ß òïï ¹²·µ½»¸½ ¬½¿º ¼²¿ ­­»½±®° ²±·¬¿«´¿ª» ´¿½±Ô òðï ñ¬²«±½ ±¬ ©±¸ ñ¹²·µ®±©¬»² ´¿·½±­ ¸¹«±®¸¬ ¹²·²¹·¿°³¿½ñ²¹·¿°³¿½ ÍÓÍ ñ¹²·¬®±°»® º± ­§¿© »¬¿²®»¬´¿ñ¬®±°»® ±¬ ©±¸ ñ­´´·µ­ ®»¬«°³±½ ñ¬»²®»¬²× ²± ²±·¬¿¬²»·®Ñ òç ­»·®±¬­ ­­»½½«­ ¼²¿ ­»·¼«¬­ »­¿½ º± ²±·­­«½­·¼ ¼²¿ ²¹·¿°³¿½ »¸¬ º± ­­»®¹±®Ð òè °Ë ¼²¿¬Í ¸¹«±®¸¬ ²· ¬¸¹«±®¾ »ª¿¸ ÍÙÜÓ ¬¿¸¬ ­»¹²¿¸½ §½·´±° ¼²¿ ­ÙÜÓ òé
 • 333. íçí éê
 • 334. ìçí
 • 335. ëçí éê
 • 336. êçí
 • 337. éçí éê
 • 338. èçí ¬²»¼·­»®Ð ËÍËÜ ÑØÉ ô¸¬´¿»Ø ¬²»³²±®·ª²Û ô®±­·ª¼ß ´¿²±·¹»Î
 • 339. At a press meet in Delhi today, the Art of Living launched its 'Mission  Green Earth Stand Up Take Action 08' campaign, in partnership with the United Nations Millennium  Campaign  (UNMC),  United  Nations  Environment  program  (UNEP),  Ministry  of  Environment  &  Forests (Government of India) and Sri Sri Institute of Agriculture Science and Technology.  With a goal to plant 100 million trees, across the world, to help reduce global warming and protect the  environment, the initiative also aims to mobilize a 100 million people, who will Stand Up across the  globe  between  October  17  &  19,    2008  and  renew  their  commitment  towards  the  Millennium  development Goals (MDG's).  In  2007,  His  Holiness  Sri  Sri  Ravi  Shankar, founder of The Art of Living,  endorsed  his  commitment  towards  the  fulfillment of the MDG's. Following the  endorsement, Art  of  Living  on Oct  17,  2007, made history by contributing 6.5  million members to the 'Stand Up Speak  Out'  global  call  which  urged  their  respective  governments  to  fulfill  their  MDG pledge.  This year, Art of Living has taken up the  seventh  of  the  MDG's  to  promote  and  support  environment  sustainability.  Stressing on the fact that the fulfillment  of  the  MDG's  will  remain  a  dream  without  the  active  participation  of  people,  His  Holiness  Sri  Sri  Ravi  Shankar said in a statement,  Eminent dignitaries at the press meet were Minar Pimple, Deputy Director, United Nations Millennium  Campaign,  UN,  Lizette  Burgers,  Chief  for  Child  Environment,  UNICEF  India,  Alexander  von  Hildebrand, Regional Advisor, Environmental Health, WHO, former Indian cricketer Nikhil Chopra,  Ms. Nupur Sharma, DUSU President, 2008­09, and also special guests who are the true inheritors of  this movement – the children. The panelists pledged their commitment to this crucial endeavour and  urged citizens to actively fulfill their part in this campaign.  st  Swami  Sadyojathah  from  the Art  of  Living  said,  “21   century  is  the  century  of  interdependence.  Individuals, Countries, Govts, NGO's have come together for this noble cause. The aim is not only to  plant trees but also to nurture them.” ççí éê
 • 340. Sahil  Arora,  Head  boy,  DPS  Mathura  Road  stressed  on  the  need  for  the  youth  to  stand  up  collectively  and  ensure  that  the  MDG's  are  fulfilled and said, “What we need today is for 1  billion to stand together as one and make sure that  we and our Govt act now and fulfill this pledge.”  Harshul  Gupta,  Vice  Head  Boy,  DPS  Mathura  Road,  students  of  Apeejay  School,  Chetna  Malhotra, Class 8 and Aarushi Gaur, Class 9 and  Debanka  Nandi  from  Gyan  Bharti  School  also  urged everyone to act and save the planet.  Mr  Minar  Pimple,  Deputy  Director,  United  Nations Millennium Campaign said, “The UNMC  values the continuing partnership we enjoy with the Art of Living family globally and we look forward  to the achievement of the MDG's together. Citizens have shown their committment to the MDG's by  taking action. I hope the Govt will respond in keeping with their committment towards achieving the  promise of MDG's by 2015.”  After the screening of Mission Green Earth Stand Up Take Action 2008 Audio Visual, there was a tree  planting ceremony by the children, who are the inheritors of this movement, and the dignitaries, who  are the guardians of this legacy.  Special  Guest  of  Honour,  Honourable  Shri.  I  K  Gujral, former Prime Minister, India, blessed the  movement,  participated  in  the  tree  planting  ceremony,  and  was  honoured  in  a  special  ceremony. The event also saw the reading of the  Mission  Green  Earth  Stand  Up  Take  Action  Pledge,  where  everyone  stood  together  and  pledged their commitment to this pressing global  issue.  Dinesh  Ghodke  and  Khursheed  Batliwala,  directors  of  WAYE,  an  NGO  working  with  the  youth  all  over  the  globe  on  mgesuta08:  "Along  with youth and women empowerment, we need to  look  at  planet  empowerment.  Sustainable  development  can  happen  only  by  making  encouraging something that sustains us, in case of planet earth, it's the trees. Very simply, individuals  need to plant and adopt more trees. And also stop cutting trees."  As part of its MGE campaign, the Art of Living volunteer network has already started tree plantations  across India involving all stakeholders – individuals, corporates, government, NGOs, thus making this  into a meaningful social movement. Even internationally, the Art of Living network is spearheading  this movement and seeing major breakthroughs across the continents in Australia, Asia, Africa and  Europe. ððì
 • 341. ïðì éê òßòÍòË ô Ò ôéïððï µ®± ©»Ò Ç Ç ìðêÚÚ ô¬»»®¬Í ¸¬ëì ¬­¿Û ìðí ­²±·¬¿Ò ¼»¬·²Ë ²¹·¿°³¿Ý ³«·²²»´´·Ó ®±¬½»®·Ü §¬¬»¸Í ´·´¿Í ô­¼®¿¹»® ³®¿É ò¼»²²¿´° »ª¿¸ «±§ ¬¿¸¬ ­²±·¬½¿ ¼²¿ ²±·¬¿­·´·¾±³ »¸¬ ®±º ¬­»¾ §®»ª »¸¬ «±§ ¸­·© ±¬ »µ·´ ¼´«±© × ò¸¬¿»¼ ¼²¿ »º·´ º± ®»¬¬¿³ ¿ ¼»»¼²· »®¿ ­ÙÜÓ »¸¬ ³±¸© ®±º »´°±»° ¬­»®±±° »¸¬ º± ­»ª·´ »¸¬ ²· »½²»®»ºº·¼ ¬²¿½·º·²¹·­ ¿ »µ¿³ ´´·© °« ¹²·¼²¿¬­ ­²»¦·¬·½ §®¿²·¼®± º± ­»½·±ª »¸¬ ¬¿¸¬ ¬¾«±¼ ±² ­· »®»¸Ì ò²±·¬¿­·´·¾±³ ­ù®¿»§ ­·¸¬ ±¬ ²· ¹²·¬¬«° »®¿ «±§ ¬¿¸¬ ¬®±ºº» »ª·­­¿³ »¸¬ »¬¿·½»®°°¿ §´´¿»® »© ¬¿¸¬ µ®±Ç ©»Ò ²· ¼²¿ »²·´¬²±®º »¸¬ ²· ²¹·¿°³¿Ý ³«·²²»´´·Ó ÒË »¸¬ ²· ­« º± ´´¿ º± º´¿¸»¾ ²± ©±²µ «±§ ¬»´ ±¬ ¼»¬²¿© × ôèððî °Ë ¼²¿¬Í ±¬ ²©±¼¬²«±½ »© ­ß ò§¬·´¿«¯»²· ¼²¿ §¬®»ª±° ¹²·¬¸¹·º ¼²¿ ­ÙÜÓ »¸¬ ¹²·¦·´¿»® ²± »´¾¿¬²«±½½¿ »®±³ ­¬²»³²®»ª±Ù ®«± »µ¿³ ô§´¬²¿¬®±°³· »®±³ ô¼²¿ ­®¿»§ ­«±·ª»®° ³±®º ¼®±½»Î ¼´®±É ­­»²²·«Ù »¸¬ ­­¿°®«­ ²·¿¹¿ »½²± ´´·© ²±·¬½ß »µ¿ ¼²¿ °Ë ¼²¿¬Í ­ù®¿»§ ­·¸¬ ô­¬®±ºº» ®«±§ ±¬ ­µ²¿¸¬ ¬¿¸¬ ¬²»¼·º²±½ »®¿ »É Ì ò­·¸¬ ²± «±§ ¸¬·© ¹²·µ®±© »®¿ ±¸© ¼´®±© »¸¬ ­­±®½¿ ­®»»¬²«´±ª »¸¬ ­¿ ´´»© ­¿ ³¿»¬ °·¸­®»¼¿»´ ®«±§ ¼²¿ ·¶«®«Ù ¸¬·© ­·¸¬ »®¿¸­ ±­´¿ ²¿½ «±§ ¬¿¸¬ »°±¸ »¸¬ ¸¬·© ôèððî ®»¾±¬½Ñ çïóéï ³±®º ¼»²²¿´° ²±·¬¿­·´·¾±³ ­ÙÜÓ »¸¬ ®±º °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ º± »ª» »¸¬ ²± «±§ ±¬ »¹¿­­»³ ´¿²±­®»° ¿ ¹²·¬·®© ³¿ × ô·¶¿¸½·Î ®¿»Ü Óß ëìæî ¬¿ èððî ôéï ¬½Ñ ô·®Ú
 • 342. îðì
 • 343. íðì éê
 • 344. ìðì
 • 345. THE STAND UP & TAKE ACTION PLEDGE  INTRODUCTION  TO  MISSION  GREEN  EARTH  STANDUP­TAKE ACTION:  (to  be  read  by  an  announcer (highlighted in italics)  Announcer continues, “With that, if I could please ask you to stand as X (name, designation of the  announcer) reads the Mission Green Earth Stand Up Take Action  Anti Poverty and for the 8 MDGs  Pledge”  The World Humanitarian & Founder, The Art of Living, Sri Sri Ravi Shankarji says, “All the nations of  the world have come together and have set up 8 Millennium Development Goals and it will remain just a  dream, if you don't Stand Up and participate. We all have to join together to – eradicate poverty, to bring  primary education, health, hygiene, care for the environment and make this world a more beautiful place  to be in.” ëðì éê
 • 346. êðì ò­»ª·´ ®«± º± ¬­»® »¸¬ ®±º ®¿»§ §®»ª» §¬®»ª±° º± ¹²·§¼ »´°±»° º± ­®»¾³«² ¼®±½»® ¬²¿© ¬ù²±¼ »É ò§¬®»ª±° ²± ²±·¬½¿ ¼²¿³»¼ ±¬ °« ¹²·¼²¿¬­ »´°±»° º± ®»¾³«² »¸¬ ®±º §¿¼±¬ ¼®±½»® ¿ ¬»­ ±¬ ¸­·© »É ò²±·¬°«®®±½ ¬«± ¬±±® ±¬ ô§¬·´¿«¯»²· »´µ½¿¬ ±¬ «±§ µ­¿ »É ò­²»¦·¬·½ ¬­»®±±° ®«±§ º± ­»ª·´ »¸¬ »ª¿­ ±¬ §¬·´·¾·­²±°­»® ¬­®·º ®«±§ ¬· »µ¿Ó ò§¬®»ª±° ¬¸¹·º °´»¸ ¬¿¸¬ ­»´«® »¼¿®¬ ¼²¿ ô¼·¿ ®»¬¬»¾ ¼²¿ »®±³ ô²±·¬¿´´»½²¿½ ¬¾»¼ Š ­»­·³±®° ®«±§ °»»µ ±¬ ¬¸¹·Ú ò¬¿»®¹ »Þ æ¼´®±© »¸¬ ­­±®½¿ ­®»¼¿»´ »¸¬ ±Ì 槿­ ±¬ ¬»»º ®«± ²± »®¿ »© ±­ ó ­´¿±¹ »­»¸¬ ¼»»½¨» ¼²¿ »ª»·¸½¿ ±¬ ´´·© ´¿½·¬·´±° »¸¬ ­· ¼»¼»»² ­· ¬¿¸É ò­´¿±Ù ¬²»³°±´»ª»Ü ³«·²²»´´·Ó »¸¬ ¼»´´¿½ »®¿ §»¸¬ Š ¼²» ²¿ ±¬ ­·¸¬ ¹²·®¾ ±¬ ­»­·³±®° §¬¸¹·³ »¼¿³ »ª¿¸ ­®»¼¿»´ ¼´®±© ô­»³¿² ®«± ²· ¬¿¸¬ ©±²µ »É ò»½·¬­«¶ ¬«¾ ô§¬·®¿¸½ ®±º ¬±² ¹²·µ­¿ »®¿ »© »­«¿½»¾ °« ¼²¿¬­ »© ¼²ß ò§¬®»ª±° »³»®¬¨» ¬¿»º»¼ ±¬ ­¼²»¬²· ¬¿¸¬ ²±·¬¿®»²»¹ »¸¬ º± ­®»¾³»³ ­¿ §´¼«±®° »®»¸ ¼²¿¬­ »É ò§¬·²«¬®±°°± ­·¸¬ ­­·³ ±¬ »­«º»® »© ¼²¿ §¬®»ª±° »¬¿½·¼¿®» ²¿½ ¬¿¸¬ ²±·¬¿®»²»¹ ¬­®·º »¸¬ »®¿ »É ò®»ª»®±º §¬®»ª±° ¼²» §´´¿²·º ±¬ §¹±´±²¸½»¬ ¼²¿ §»²±³ ô­»½®«±­»® »¸¬ ­¿¸ ¼´®±© »¸Ì ò­´¿±Ù ¬²»³°±´»ª»Ü ³«·²²»´´·Ó »¸¬ »ª»·¸½¿ ¼²¿ ëïðî §¾ §¬®»ª±° ¼²» ±¬ »´°±»° »¸¬ ±¬ ­»­·³±®° ®·»¸¬ °»»µ ¼²¿ ­« ¸¬·© ¼²¿¬­ ±¬ ­¬²»³²®»ª±¹ ®«± ²± ´´¿½ »© §¿¼± ò¬­±´ ­¿¸ ¼´®±© ®«± ­»½®«±­»® ´¿¬²»³²±®·ª²» Ì »¸¬ ¸­·²»´°»® ¼²¿ ¹²·³®¿© ´¿¾±´¹ »­®»ª»® ±¬ ¬·¾ ®«± ±¼ ±¬ ô¸½¿» »»®¬ ¿ ¹²·®«¬®«² ¼²¿ ¹²·¬²¿´° º± ²±·¬½¿ »¸¬ ¹²·µ¿¬ §¾ »¹²¿¸½ ¿ ¼²¿³»¼ ±¬ ®»¸¬»¹±¬ »³±½ »ª¿¸ »© §¿¼±Ì ò»³·¬ ¿ ¬¿ »´¬¬·´ ¿ ­»·¼ ¬»²¿´° ®«± §¿¼ ¸½¿Û òÍÜ×ßÊ×Ø ¬½¿®¬²±½ »´°±»° ¹²«±§ ðððôé ®»ª± ô§¿¼ ¸½¿Û ò§¬®»ª±° º± »·¼ ²»®¼´·¸½ ðððôðí ®»ª± §¿¼ ¸½¿Û ò­»½¿º ´´·¬­ ¼´®±© ®«± ­³»´¾±®° ­«±·®»­ »¸¬ ±¬ ²±·¬²»¬¬¿ ©¿®¼ ±¬ ¬²»³»ª±Ó ²±·¬½ß »µ¿ °Ë ¼²¿¬Í »¸¬ ²· ¬®¿° ²»µ¿¬ »ª¿¸ Ì ô÷­²±·¬¿¦·²¿¹®± ¹²·®»²¬®¿° ´¿½±´ »¸¬ ¼²¿ø ¬²»³»ª±Ó ¹²·ª·Ô º± ¬®ß »¸¬ º± ­®»»¬²«´±ª »¸¬Å ô»É
 • 347. éðì éê ¹®±ò²¹·¿°³¿½³«·²²»´´·³ò©©© ¬¿ ©»·ª ±¬ »´¾¿´·¿ª ¿ »¾ ´´·© ¼´ ®±© »¸¬ ®»ª± ´´ ¿ ³± ®º ­²±·¬ ½¿ ÐË ÜÒßÌÍ º± ­»¹¿³· ­¿ ´´»© ­¿ ô¬°³»¬¬¿ ¼®±½»Î ¼´®±É ­­»²²·«Ù »¸¬ ®±º ­®»¾³«² ´¿²·º »¸Ì òëïðî §¾ §¬®»ª±° »³»®¬¨» ¼²» ±¬ »­·³±®° ®·»¸¬ °»»µ ±¬ ­®»¼¿»´ ¼´®±© ¹²·¼²·³»® ²· ´¿½·¬·®½ ­· ²±·¬½¿ ®«±§ ¬¿¸¬ ©±²µ ô»®¿ «±§ ®»ª»®»¸É ò¿·­»²±¼²× ²· »½²·ª±®° »¸½ß µ½«®¬­ó·³¿²«­¬ »¸¬ ²· ´±±¸½­ ¬­»´´¿³­ »¸¬ ±¬ ôµ®±Ç ©»Ò ô»®¿«¯Í ­»³·Ì ô¼´®±© »¸¬ ²· »®¿«¯­ ¬­»·­«¾ »¸¬ ³±®º ô¼´®±© »¸¬ ®»ª± ´´¿ §¿¼±¬ »½¿´° ¹²·µ¿¬ »®¿ ­·¸¬ ­¿ ¸½«­ ­¬²»ª» ÐË ÜÒßÌÍ ò²±·¬½¿ ¬²¿¬®±°³· ­·¸¬ ²· ¹²·¬¿°·½·¬®¿° ®±º »²±§®»ª» «±§ µ²¿¸Ì òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòþ ­´¿»°°¿ ­ù®»²¬®¿Ð ´¿½±Ô
 • 348. èðì
 • 349. Rising  pollution!!  Global  warming!!  Decreasing forest cover!!  These are warnings  we have heard a million times in the last few  years. When things have become this bad, the  support of each individual makes a difference.  So  what can  we  do about it?  To  begin  with,  make  a  commitment  to  Nature  and  take  a  pledge to beautify mother earth by planting trees.  This  was  exactly  what  Infoscions  decided  to  do  on  17th   October.  Standing  by  their  values  and  commitments to the society, Infosys once again showed the path to our social responsibilities. ECO  Club of Infosys, joined with World Alliance for Youth Empowerment (WAYE an NGO) to participate in  one of the largest tree planting exercise in the world, Stand Up and Take Action, a campaign in line with  the United Nations Millennium Development Goal organized by UN and the Art of Living Foundation,  aiming to prevent global warming and preserve the environment.  In an unprecedented show of unity and commitment, DCs across India got together to make this event a  success. In view with Infosys reaching 100,000, the ECO Club targeted to plant 100,000 trees in places  where Infosys has its DC. Each DC, in its own innovative  ways, came forward to realize this vision.  This initiative took root in PUNE DC, where the ECO Club  organized the function in both Phase I and Phase II.   The  event saw the ceremonial tree plantation followed by the  Stand  Up  pledge  to  support  Mother  Nature.  Pune  DC  Heads, Mritunjay Kumar & Vibhuti Dubey, shared their  concern  for  the  environment  and  talked  about  the  steps  required to fight this battle. More than 1000 saplings were  adopted by Punfoscions after the whole event.  Infoscions in Mysore DC, which marks the first step for many of us, participated in the event in a unique  way. The Deputy Conservator of Forests, Smt. Sashwati Mishra (IFS), was the Chief Guest on the çðì éê
 • 350. occasion.  From  her,  fellow  MyInfoscions  came to know more about forest conversation  and our role in conserving it. It also provided  an opportunity for Infosys to acknowledge the  efforts of  people  maintaining  the  forests and  vegetation  in  India.  On  this  occasion,  it  was  announced  that  every  new  trainee  joining  Infosys would require to plant a tree.  Chennai DC and MCity took this opportunity  to  spread  awareness  about  environment  conversation. The event was presided over by  Mr.  Vasudevan  S,  Facilities  Manager  from  MCity. Mr Vasudevan gave wonderful insights  on how to carry this mission of environmental  sustainability  into  various  dimensions  like  recycling and energy conservation.  The team  in  Chennai  had  specially  organized  for  the  saplings of Silver Oak for this event.  Further down, in Trivandrum, it was the Voice  of Youth team, which took the lead in organizing  this event.   VOY TVM DC   is already involved in a similar activity called Green Earth Campaign.  During the event, VOY spread the message of their campaign in their technopark and committed to  continue its work towards a greener earth. Although one of the smaller DCs in terms of number, the  active participation of Infoscions there, made up for it...  Our fellow Infoscions in BBSR, successfully tried their hand at marketing and advertising, to promote  this event. A string of teaser campaigns about Mission Green Earth, adopting a sapling and taking the  pledge were implemented to create awareness.  The  Green Team  had  worked  hard  the  night  before  writing  eco  messages  like,  “Take  Care…Good planets are hard to find”, “Adopt  a sapling now,” etc. on dried leaves and placed  them on all the tables  of the cafeteria. Some  tables  had  waste  print  papers  cut  out  in  the  shape of trees with messages written on them.  The idea was to campaign without wasting any  resources. ðïì
 • 351. This all ensured a highly successful show at BBSR, with more than 200 saplings distributed during the  event. A sense of ownership and belonging was felt amongst Infoscions when they started naming their  adopted saplings. Special thanks to BBSR team for being so creative and working overnight to make the  event successful at BBSR. é ì ïê ï
 • 352. îïì
 • 353. íïì éê ¬²»²·¬²±½ ²¿½·®ºß »¸¬ º± ­®»²¹·¿°³¿½ ÙÜÓ »¸¬ ±¬ ®»°¿° ¹²·©±´´±º »¸¬ ¼»¬²»­»®° ¼²¿ ¹²·ª·Ô º± ¬®ß ¼»¬²»­»®°»® ±±¼¼¿Ö ¿®¸¬·²ß ¼²¿ ¸¬«¿Ú ¿µ·²±Ó
 • 354. ìïì