Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Horm Glin Samana

481 views

Published on

"หอมกลิ่นสมณ"

Published in: Education
 • Be the first to comment

Horm Glin Samana

 1. 1. ®°¤„¨·Éœ­¤–³ ¡¦³ª·­»š›·­´Šª¦Á™¦ ( ®¨ªŠ¡n°Á¨¸É¥¤ “·˜›¤½Ã¤ ) ¡·¤¡r‡¦´ÊŠš¸É Ò ÓÚ ˜»¨µ‡¤ ÓÖÕØ ‹Îµœªœ hhhhhhhh .. Á¨n¤ ­Šªœ¨·…­·š›·Í ®oµ¤‡´—¨°„ ˜´—˜°œ ®¦º°œÎµÅž¡·¤¡rץŤnŗo¦´°œ»µ˜ ®µ„šnµœÄ—ž¦³­Š‡r¡·¤¡r‹„Áž}œ›¦¦¤¦¦–µ„µ¦ Þ¦—˜·—˜n°…°°œ»µ˜ Á‹oµ°µªµ­ª´—®œ°Šžiµ¡Š ˜Îµ¨ÃœœŸ¹ÊŠ °ÎµÁ£°ªµ¦·œÎµ¦µ ‹´Š®ª´—°»¨¦µ›µœ¸ Ú¦«´¡šr , Ú¦­µ¦ ( - Ñ ÕÖÔÓyÓØÓÚ)
 2. 2. ‡Îµž¦µ¦£ Ĝ¦¦—µ¡¦³›¦¦¤Áš«œµ…°Š¡¦³Á—¡¦³‡»– ¡¦³ª·­»š›·­´Šª¦ Á™¦ ®¨ªŠ¡n°Á¨¸É¥¤ “·˜›¤½Ã¤
 3. 3. š¸Éŗo­—ŠÅªoœ´Êœ ¤¸¨´„ ¬–³ÁœºÊ° ®µ…°Š¡¦³ ›¦¦¤Áš«œµš¸É­´ŠÁ„˜Å—oÁ —nœ´— °¥¼n Ô ž¦³„µ¦ ‡º° Ò Áœoœ„µ¦Á‹¦·­˜· Ĝš»„°·¦·¥µš Ĝš»„„·‹ ®œoµš¸É„µ¦Šµœ š´ÊŠ „·‹š¸ÉÁž}œÅžÁ¡ºÉ°­nª œ˜´ª ®¦º°„·‹Á¡ºÉ°­nª œ¦ª¤®¤¼n‡–³ ®¦º°Á¡ºÉ°¡¦³«µ­œµ ÓÁœoœ‡ªµ¤Áž}œ°¥¼n°¥nµŠŸ¼ož¦³¡§˜·›¦¦¤ °´œž¦³„°—oª¥ vãÁœ¤³˜˜³ s»˜ µw ‡º° ‡ªµ¤Áž}œŸ¼o¦¼o‹´„ ž¦³¤µ–Äœ„µ¦¦·Ã£‡ v°·œš¦¸¥­³Šª¦w ‡º° „µ¦­´Šª¦­Îµ¦ª¤¦³ª´ŠÅ¤n¡¨´ÊŠÁŸ¨° Ĝ…–³¦¼o°µ¦¤–r ¨³wµ‡¦·¥µœ»Ã¥‡w ‡º° „µ¦®¤´ÉœšÎµ‡ªµ¤Á¡¸¥¦ šÎµ‡ªµ¤­°—­n°ŠÁž}œŸ¼o v˜ºÉœw °¥¼nÁ­¤° ץŤnÁ®ÈœÂ„n„µ¦®¨´ „µ¦œ°œ ÔÁœoœ„µ¦¨³š·‘“·¤µœ³ ‡º°„µ¦¨³˜´ª ˜œ ¨³‡ªµ¤­Îµ‡´Äœ„µ¦¤¸ „µ¦Áž}œ „µ¦™º°Á¦µ™º°Á…µ Ž¹ÉŠÁž}œŸ¨šÎµÄ®oÁ„·—„µ¦Á¡nŠÁ¨ÈŠ ¨³Á„·—‡ªµ¤…´— Â¥oŠÄœ‡ªµ¤‡·— ¤¸Á…µ ¤¸Á¦µ¤¸‡ªµ¤­Îµ‡´˜´ª ­Îµ‡´˜œ °´œ‹³œÎµÅž­¼n‡ªµ¤ ˜„Â¥„…°Š®¤¼n‡–³Äœš¸É­»— —oª¥­Îµœ¹„Äœ‡»–‡nµÂ®nŠ¡¦³›¦¦¤Áš«œµÂ¨³‡ªµ¤Á¤˜˜µš¸É ¡¦³ Á—¡¦³‡»–šnµœ ŗo„¦»–µÄ®oð„µ­Â„n®¤¼n¡¦³œª„³ ŗo¤µ f„ œ…´—Á„¨µ ˜œ ˜µ¤ž’·žšµ…°Š¡¦³Ã¡›·µ–Á™¦®¨ªŠž¼iµ ­»£´šÃš
 4. 4. šµŠ®¤¼n¡¦³
 5. 5. œª„³‹¹ŠÅ—o„¦µ…°°œ»µ˜ ‹´—šÎµ®œ´Š­º°›¦¦¤³ºÉ° v®°¤„¨·Éœ­¤–³w š¸ÉÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š­³šo°œ™¹Š‡ªµ¤¦¼o­¹„˜n°„µ¦ vŗo„¨·Éœw ¨³ wže˜·w Ĝ­¤–³ ›¦¦¤ °´œÁ„·—˜n„µ¦®¤´Éœž¦³¡§˜·ž’·´˜· ×¥°µ«´¥‡ÎµÂœ³œÎµ­´ÉŠ­°œ …°Š‡¦¼µ°µ‹µ¦¥r °¸„š´ÊŠ˜o°Š„µ¦š¸É‹³ÁŸ¥Â¡¦n¡¦³›¦¦¤Áš«œµ…°Š¡¦³ Á—¡¦³‡»–šnµœ Ä®oÁž}œ w›¦¦¤šµœw „n­µ›»œš´ÉªÅž ¨³™º°Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š ¦³¨¹„ Á‡¦ºÉ°ŠÂ­—Š v°µ‹µ¦·¥¼µw ŞĜð„µ­Á—¸¥ª„´œ …°Ä®o¡¦³›¦¦¤Áš«œµš¸Éšnµœ‹³Å—o«¹„¬µÄœÃ°„µ­˜n°Åžœ¸Ê ‹Š Áž}œÂ­Š­ªnµŠœÎµšµŠÂ„nž{µ Ä®ošnµœš´ÊŠ ®¨µ¥Å—oÁ‹¦·Äœ›¦¦¤ Á‹¦·Äœ „·‹Â®nŠ°¦·¥­´‹‹r ‡º° „µ¦®¥´ÉŠ¦¼oÄ œš»„…r ¨³ªµŠÄœ­¤»š´¥ —oª¥‡ªµ¤…¥´œ ®¤´ÉœÁ¡¸¥¦Äœ„µ¦ž’·´˜· ‹œž¦³­„´­»… °´œÁ„·—‹µ„‡ªµ¤­Š¦³Š´ ˜¨°—„´œš»„šnµœš»„‡œ Áš° Á®¨nµ¡¦³œª„³ že ÓÖÕØ
 6. 6. ­µ¦´ Á¦ºÉ°Š ®œoµ - ‡Îµž¦µ¦£ - ‡»–‡nµ…°Š¸ª·˜‡º°w°µœµžµœ­˜·w ( Áš«œr°¦¤š¸É®°Œ´œ , Ú „¦„‘µ‡¤ ÓÖÔÔ ) - „»«¨Â¨³°„»« ¨ ( Áš«œr°¦¤š¸É®°Œ´œ , ÓÑ „¦„‘µ‡¤ ÓÖÔÔ ) - „µ¦Á jµ—¼‹·˜ ( Áš«œr°¦¤š¸É®°Œ´œ , Ô ­·Š®µ‡¤ ÓÖÔÔ ) - °µ¦¤–r°»Á„…µÁªšœµ ( Áš«œr°¦¤š¸É®°Œ´œ , ÒÚ „¦„‘µ‡¤ ÓÖÔÔ ) - ¡·‹µ¦–µ›¦¦¤‹œÁž}œª·­´Š…µ¦ ( Áš«œr°¦¤š¸É®°Œ´œ , ÓÖ „´œ¥µ¥œ ÓÖÔÔ ) - ž¦³ª´˜·Ã—¥­´ŠÁ…ž ¡¦³ª·­»š›·­´Šª¦Á™¦ ( Á¨¸É¥¤ “·˜ ›¤½Ã¤ ) - ¦µ¥œµ¤Ÿ¼o ¦·‹µ‡Áž}œ v°µ‹µ¦·¥¼µw
 7. 7. ‡»–‡nµ…°Š¸ª·˜‡º° w°µœµžµœ­˜·w ª´œœ¸ÊÁž}œª´œš¸É Ú „ ‡ . . ÔÔ Áž}œª´œš¸ÉÁ¦µÅ—o­¤µšµœ ¡¦¦¬µ¨nªŠ¤µÂ¨oª‡ºœ®œ¹ÉŠ ª´œœ¸Ê„ÈÁž}œ§—¼„µ¨š¸ÉÁ¦µ™º°ªnµ Áž}œ„µ¨ š¸É Á ¦ µ ˜´Ê Š Ä ‹ ž ¦ ³ ¡ § ˜· ž ’· ´ ˜· „´ œ Á ¦ µ „È ¡ ¥ µ ¥ µ ¤ ˜´Ê Š Ä ‹ ž ’· ´ ˜· „´ œ °µ¦¤–r°´œÄ—š¸É‹³Áž}œ Á‡¦ºÉ°ŠŸ¼„ š¸É‹³šÎµÄ®oÁ¦µ¤¸“ µœ Á„·—‡ªµ¤¦¼o ­¹„®œ´„Âœnœ Á¦µ„ÈÁ°µ°µ¦¤–r°´œœ´Êœ ˜n°µ¦¤–rš¸É„¨nµª™¹Šœ¸Ê„ÈŤn čn‡ªµ¤‡·—‡ªµ¤œ¹„…°ŠÁ¦µ Áž}œ®¨´„š¸ÉčoÁž}œ®¨´„„µ¦Â¨³„È™nµ¥ š°—„´œ¤µ˜¨°— ®¨´„„µ¦°´œœ´ÊœÁ¦µ„Ȧ¼o‹´„ªnµÁž}œ°µ¦¤–r Áž}œ “µœš¸ÉÁ¦µ‹³˜o°Šž¨¼„…¹Êœ šÎµÄ®o¤¸…¹Êœ Ä®oÁž}œœ·­´¥ Ä®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„ š¸ÉÁž}œ“µœš¸É¤´Éœ‡Š Ťn‡¨°œÂ‡¨œ Áž}œ“µœš¸É­¤ÉεÁ­¤° ‡ªµ¤¦¼o ­¹„­Îµœ¹„ ‡ªµ¤¦¼o­¹„„¦³˜»oœÁ˜º°œ Á˜º°œ˜´ªÁ°Š°¥¼nÁ­¤°œ´Êœ ‡º° Áž} œ „¦³Â­Ä®oÁ¦µ­Îµœ¹„™¹Š ˜´ª…°ŠÁ¦µÁ°Š Á¦µ˜o°Šœ¹„™¹Š Á­¤°ªnµ ¡¦³¡»š›Á‹oµ…°ŠÁ¦µÁ°Š„ÈÁ®¤º° œ„´œ šnµœ„Ȥ¸„ ¦³Â­…°Š‡ªµ¤¦¼o ­¹„œ·—®œ¹ÉŠ¤µÁ˜º°œšnµœ Ä®o‡˜·šnµœ Ä®o‡ªµ¤¦¼o­¹„Ä®o­˜·šnµœ °¥nµŠš¸ÉšnµœÎµÁ¡È „ε¨´Š˜´ÊŠÄ‹ÎµÁ¡ÈÄœ¨´„¬–³°—°µ®µ¦ „È¥´Š¤¸
 8. 8. ­·É Š š¸É šÎµÄ®o šn µ œÁ„· — ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ ­³—»o Š ­Îµœ¹ „ šn µ œ‹¹ Š ŗo …o ° Áž¦¸¥  Áš¸¥¤µ­°œ¡ª„Á¦µ Ä®oÁ¦µ­Îµœ¹„°¥¼n …–³š¸É šn µ œÅ—o ÎµÁ¡È  °¥¼n Ä œ­£µª³­·ÉŠÂª—¨o°¤š¸Éª·Áª„œ´Éœ Á°Š ŗošÎµÄ®ošnµœ¤¸‹·˜­Îµœ¹„œ·—®œ¹ÉŠ…¹Êœ¤µ ץŗo®¨´„„µ¦ Áž¦¸¥Áš¸¥ªnµ Ÿ¼oÎµÁ¡ÈÁ¡¸¥¦—oª¥°Îµœµ‹…°Š˜´–®µœ´Êœ Ťn¤¸šµŠ š¸É‹³¦¦¨»‹»—®¤µ¥ž¨µ¥šµŠÂ®nŠ‡ªµ¤­´œ˜·Å—o „Șo°Š°µ«´¥‡ªµ¤ Á ¡¸ ¥ ¦ š¸É ž ¦ µ « ‹ µ „ ‡ ª µ ¤ ° ¥ µ „ °´ œ œ¸Ê Á ¦ µ Á ‡ ¥ ­´ Š Á „ ˜ „´ œ ® ¦º ° ¥´ Š ‡ªµ¤Á¡¸¥ ¦š¸Éž ¦µ«‹µ„‡ªµ¤°¥µ„ Ťnčn‡ªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°˜o°Š„µ¦ ŤnčnÁ¡ºÉ°µ˜·Á¡ºÉ°£¡ ™oµÁ¦µšÎµ‡ªµ¤Á¡¸¥¦Á¡ºÉ°£¡µ˜· ¤´œÁ®¤º° Á ¦µ ‡ ¨» „¥ µ ¡· ¬ Å ªo Ä œ °µ ® µ ¦ Á ¤ºÉ °Á ¦µ ¦´ ž ¦³ š µ œ Á …o µ ޤ´ œ Áž} œ °´œ˜¦µ¥ °´œœ¸Ê„ÈÁ®¤º°œ„´œ Á¦µž’·´˜·„ÈÄ®oÁ¦µ¦¼o—oª¥Á®¤º°œ„´œªnµ Á¦µ‹³˜´ÊŠ°¥¼nĜ¨´„¬–³Å®œ —oª¥‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¦³Á£šÄ— Á¦µÅ¤nŗo ˜´ÊŠÁ¡¦µ³™¼„´Š‡´ Á¦µ˜´ÊŠ—oª¥‡ªµ¤¡°Ä‹ªnµÁž}œ „·‹Áž}œ ®œoµš¸Éš¸É Á¦µ‹³˜o°ŠšÎµ Á®¤º°œ„´ªnµÁ¦µ‹³…oµ¤¢µ„…oµ¤Á¦º°…oµ¤Â¤nœÊε ™oµ Á¦µ¤¸‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹ Á¦µ‹³…oµ¤ª·›¸Å®œ 榋³nª¥Á¦µÅ—o „Șo°Š°µ«´¥ ‡ªµ¤¡°Ä‹ ‡ªµ¤Á®Èœ£´¥š¸É‹³´ŠÁ„·—…¹Êœ¤µÁŒ¡µ³®œoµ ™oµÅ¤n…oµ¤ ¤´œ„Ȥ¸£´¥¤¸°´œ˜¦µ¥ „Șo°ŠÅžÁ­¸¥—¸„ªnµ ˜o°Š¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥nµŠœ¸Ê
 9. 9. ¤´œ‹¹Š‹³¤¸‡»–‡nµ„ªnµš¸ÉÁ¦µ‹³šÎµÅž —oª¥‡ªµ¤ž¦µ¦™œµš¸ÉÁ‹º°Åž —oª¥˜´–®µ Á¦µ‹¹Š˜o°ŠšÎµ „ µ ¦ „ ¦ ³ šÎ µ œ´Ê œ šn µ œ ‹¹ Š Ä ®o ˜ ¦ ª ‹ —¼ ‡ ª µ ¤ ¦¼o ­¹ „ … ° Š Á ¦ µ —o ª ¥ Áž} œ “µœš¸É —¸ ® ¦º ° Áž¨n µ Áž} œ “µœš¸É ¤´É œ ‡Š®¦º ° Áž¨n µ Áž} œ “µœš¸É ­³°µ—®¦º°Áž¨nµ Á¦µ˜o°Š—¼ Œ³œ´Êœšnµœ‹¹ŠÄ®o—¼‡ªµ¤¦¼o­¹„‡ªµ¤˜´ÊŠ ċ˜´ª…°Š˜´ªÁ°Š Á¦µÅ¤nŗošÎµ—oª¥°Îµœµ‹‡ªµ¤°¥µ„ Á¦µšÎµ—oª¥ ®œoµš¸É„·‹…°ŠÁ¦µ ™¹ŠÁª¨µšÎµÁ¦µ„Șo°ŠšÎµ “µœš¸ÉÁ¦µšÎµœ´Êœ˜o°Š¤¸ ‡ªµ¤¦¼o­¹„Ä®o¤¸‡ªµ¤¡¦o°¤ °¥nµŠœo°¥Ä®o¤¸­˜· šÎµ°³Å¦„ȚεĮo¤¸ v­˜·­´¤ž´³w °¥nµšÎµÂ­´„˜nªnµšÎµ „µ¦ž’·´˜·šnµœÄ®ošÎµ —oª¥„µ¦¤¸­˜· šÎµ°³Å¦„Șo°ŠÄ®o¦¼o‹´„°¥nµŠœ´Êœ °´œœ¸Ê“µœš¸ÉÁ¦µ™º°Áž}œ®¨´„„µ¦š¸Éž’·´˜·„´œ¤µœ´Êœ šnµœÄ®o „ε®œ—Ä®o¤¸­˜·ÁŒ¡µ³„µ¥ °³Å¦š¸ÉÁž}œ…°ŠÁœºÉ°Š—oª¥„µ¥ °³Å¦š¸É ¥´Š„µ¥Ä®oš¦Š°¥¼nŗo ˜µ¤¦¼žÂšnµœÄ®o„ε®œ—‡ªµ¤¦¼o­¹„Á®¤º°œ „´¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ¨¤®µ¥Ä‹°°„ ¨¤®µ¥Ä‹Áž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š„µ¥ Áž}œ Á¦ºÉ°Š…°Š¦¼ž›¦¦¤ Á¦µ¤µ—¼­£µª³š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š Ž¹ÉŠšÎµÄ®o­£µª³„µ¥ œ¸Êš¦Š°¥¼n Á®¤º°œÁ¦µ—¼¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ ¨¤®µ¥Ä‹°°„ Á¦µ—¼¨¤ ®µ¥Ä‹Á…oµ ¨¤®µ¥Ä‹°°„—oª¥‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É¤¸­˜· ¨³­·ÉŠš¸É¤µÂ¥nŠ
 10. 10. ·Š‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹…°ŠÁ¦µœ´Êœ„Ȥ¸°¥¼n „ÈŤnŗo¤¸°³Å¦°ºÉœÅ„¨ ¤´œ„ȇº°­·ÉŠ š¸É°Â Š {Š °¥¼nĜ˜´ª…°ŠÁ¦µœ´ÊœÁ°Š š¸ÉšnµœÁ¦¸¥„ªnµ vœ·ª¦–rw ®¦º ° °» ž ­¦¦‡ °» ž ­¦¦‡˜n µ ŠÇš¸É Á ž} œ Á‡¦ºÉ ° Š„µŠ„´Ê œ ¤· Ä ®o Á ¦µ¦¦¨» ‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹ š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ vœ·ª¦–rw ®¦º° v¤µ¦w šÎµœ°Šœ¸Ê ¤´œÁ„·— …¹Êœ‹µ„°Îµœµ‹…°Š v°ª·µw ®¦º° v‡ªµ¤®¨Šw °ª·µÁž}œ­·ÉŠš¸É °Â Š„´£¡µ˜·š¸É¤¸…¹Êœ„´Á¦µ Á¦µ„Șo°Š¦¼o‹´„°—„¨´Êœ °—šœ ™oµÁ¦µ˜´ÊŠÄ‹šÎµ®œoµš¸É ™¹Š¤¸°»ž­¦¦‡oµŠ ¤´œ„ÈÁž}œÁ‡¦ºÉ°Šš—­° ‡ªµ¤Â…Ȋ„¦nŠ ™oµÅ¤n¤¸Á‡¦ºÉ°Šš—­°£¼¤·‡»o¤„´œ…°ŠÁ¦µÅ¤n¤¸ „µ¦ f„®´—˜´ª…°ŠÁ¦µœ´Êœ Ä®o¤¸‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹ ¤¸‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤ Á¦µ„ȇª¦®µ°»µ¥¦·„¦¦¤£µªœµÁ­¦·¤Á…oµÅž v¦·„¦¦¤£µªœµw ‡º° ‹³Å—o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„„¦³˜»oœÁ˜º°œÁ¦µ °¥nµŠ¨¤®µ¥Ä‹Á…oµÁ¦µ‹³ œ¹„Á°µ­¤¤»˜·ž¦³Á£šÅ®œ¤µÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š„¦³˜»oœÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„¤¸ ‡» – ‡n µ š µ Š ‡ ª µ ¤ ® ¤ µ ¥ Á ¦ µ „È ¤ µ œ¹ „ ™¹ Š ­·É Š š¸É Á ž} œ ‡» – › ¦ ¦ ¤ °´ œ ž¦³Á­¦· “ ­n ª œ¤µ„Á¦µ‹³œ¹ „ Á°µ‡» – ›¦¦¤…°Š¡¦³«µ­—µš¸ÉÁ¦µ Á‡µ¦¡œ´™º° ¨¤®µ¥Ä‹Á…oµÁ¦µ„Èœ¹„ªnµ v¡»š›w ¨¤®µ¥Ä‹°°„Á¦µ „ȝ¦·„¦¦¤ªnµ vÛw šÎµœ°Šœ¸Ê Á¡ºÉ°šÎµ¨µ¥°µ¦¤–r°—¸˜š¸ÉŸnµœ¤µÇ ¤´œ‹³šÎµÄ®o®¨Š®œoµš¸É ¨º¤®œoµš¸É šÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤ž¦³¤µš…¹ÊœÅ—o
 11. 11. šÎµÄ®oÁ¡¨·—Á¡¨·œÅžÅ—o šnµœ‹¹ŠÄ®o¤¸¦·„ ¦¦¤£µªœµÁ¡·É¤Á˜·¤Á…oµ ŞÁ­¦·¤Á…oµÅžÁ®¤º°œ„´ ªnµÁ¦µ˜o°Š„µ¦‡ªµ¤Â…Ȋ„¦nŠÁ¦µ„Șo°Š¤¸ °³Å¦Á­¦·¤Á…oµÅž Á¡ºÉ°Ä®o¤´œ¤´Éœ‡Š ˜o°Š¤¸Á‡¦ºÉ°ŠÁ­¦·¤Á‡¦ºÉ°ŠÎµ¦»Š °´ œ œ¸Ê  ¦· „ ¦ ¦ ¤ £µªœµ„È Á ®¤º ° œ „´ œ Á¡ºÉ ° Ä®o ¤¸ „ µ¦„ε ®œ—œ¹ „ Ĝ ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ …°Š˜´ ª Á°Šªn µ ¨¤®µ¥Ä‹Á…o µ „È Ä ®o œ¹ „ ªn µ w¡» š ›w ¨¤ ®µ¥Ä‹°°„„ÈÄ®oœ¹„ªnµwÛw šÎµ°¥¼n°¥nµŠœ¸Ê Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„¤¸ ­˜· Ä®o‹·˜…°ŠÁ¦µ¤¸‡ªµ¤Áž}œ®œ¹ÉŠÂ®nŠ v­˜·w ‡ªµ¤Áž}œ®œ¹ÉŠ ®nŠ‹·˜ ™oµÁ¦µÅ—o‡ªµ¤Áž}œ®œ¹ÉŠÂ®nŠ‹·˜ ¤¸­˜·­´¤ž´³ Á®¤º°œ „´¨¤®µ¥Ä‹Á…oµÁ¦µ„ÈÁ®Èœ¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ ¨¤®µ¥Ä‹°°„Á¦µ„ÈÁ®Èœ ¨¤®µ¥Ä‹°°„ °—¸˜°µ¦¤–r­·ÉŠš¸ÉŸnµœ¤µœ´ÊœÅ¤n¤µ¦„ªœ ¨³Å¤n ž¦»Š…¹ÊœÂ˜nŠ…¹Êœ Á®Èœž{‹‹»´œ›¦¦¤ š´ÊŠ°œµ‡˜š¸É¥´ŠÅ¤n¤µ™¹ŠÁ¦µ„ÈŤn ¡³ªŠ Á¦µÅ¤nŗoœ¹„ŞĜÁ¦ºÉ°Š°œµ‡˜ªnµ‹³¤¸°³Å¦ Á®¤º°œ„´ªnµ ª´œ¡¦»nŠœ¸ÊÁ¦µÅ¤nŗoœ¹„Á¨¥ªnµÁ¦µ‹³šÎµ°³Å¦ Á¦µ°¥¼nÁŒ¡µ³ž{‹‹»´œ Á®¤º°œ„´ªnµ¸ª·˜œ¸Ê ‡ªµ¤¦¼o­¹„œ¸Ê ‡ªµ¤®¤µ¥…°Š¸¡œ¸Ê °¥¼nš¸É¨¤ ®µ¥Ä‹ ¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ¨¤®µ¥Ä‹°°„ ‡»–‡nµ…°Š¸ª·˜°¥¼nš¸Éœ¸É ‡»–‡nµ …°Š‡ªµ¤¤¸‡ªµ¤Áž}œ°¥¼nš¸Éœ¸É šnµœ‹¹ŠÄ®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„¤¸­˜·°¥¼nÁŒ¡µ³
 12. 12. °¥nµŠœ¸Ê šnµœÁ¦¸¥„ªnµ v°µœµžµœ­˜·w ‡º°„µ¦„ε®œ—¨¤®µ¥Ä‹ Á…oµ ¨¤®µ¥Ä‹°°„ ¤´œ‹³¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„¤¸­´Š…µ¦ ­´Š…µ¦„È®¤µ¥™¹Š „µ¦ž¦»ŠÂ˜nŠ ­£µª³…°Š„µ¦ž¦»ŠÂ˜nŠ Á¦µÁ¦¸¥„ªnµ‡ªµ¤¦¼o­¹„œ¹„‡·— ‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¦»ŠÂ˜nŠ Á¦µ„ȇª¦®µª·›¸„µ¦¦³Š´—oª¥ ŤnčnªnµÁ¦µ‹³ ž¨n ° ¥Ä®o ¤´ œ ž¦» Š ˜n Š ¢»j Š Žn µ œ°¥¼n˜ ¨°—„µ¨˜¨°—Áª¨µ ץŤn¤¸ „ µ¦¦³Š´  „µ¦¦³Š´  ­´ Š …µ¦œ´Ê œ ¤´ œ „È Å ¤n Ä n Á ž} œ …°Š ¥µ„¨Îµ µ „ °³Å¦ Áž}œ…°Š¦³Š´Šnµ¥ÇŤn¥µ„°³Å¦ —oª¥„µ¦œ¹„¡·‹µ¦–µ™¹Š ‡ªµ¤˜µ¥Áž}œ°µ¦¤–r ! Á¦µÁ‡¥œ¹ „ Å®¤ªn µ ¡¦³¡» š ›Á‹o µ …°ŠÁ¦µœ´Ê œ šn µœÅ—oµ– ‡ªµ¤¦¼o°´œª·Á«¬Á„·—…¹Êœ ™¹Š„´Å—o¡ž³‡ªµ¤­Š¦³Š´ °´œœ´Êœ šnµœÅ—o¡·‹µ¦–µÁ¦ºÉ°Š°³Å¦ ? šnµœÅ—o¡·‹µ¦–µ™¹Š v‡ªµ¤˜µ¥w ™oµ Á®Èœ‡ªµ¤˜µ¥ ™oµ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„Á®Èœ‡ªµ¤˜µ¥ž¦µ„’…¹Êœ ‡ªµ¤¦¼o­¹„ ˜o ° Š„µ ¦°¥µ „¤¸ ° ¥µ „Áž} œ ¤´ œ „È ­ Š¦³Š´  ‡ªµ¤š³Á¥°š³¥µœ ˜n µ ŠÇ¤´œ„Ȧ³Š´ °´œœ¸Êª·›¸¦³Š´­´Š …µ¦šnµ œ‹¹Š „¨nµ ªªnµ Ä®ož¨Š ­´Š…µ¦ Ä®oªµŠ­´Š…µ¦ —oª¥›¦¦¤š¸ÉÁ¦µÅ—oÁ…oµÄ‹ šnµœ°„ªnµ v°³œ·‹‹µ ª³˜³ ­´Š…µ¦µw šÎµœ°Šœ¸Ê °´œœ¸Êšnµœ‹¹ŠÄ®o¦³Š´—´ ­´ Š … µ ¦ —o ª ¥ „ µ ¦ ¡· ‹ µ¦–µ™¹ Š ‡ªµ¤˜µ¥Á ž} œ °µ¦¤–r Á¤ºÉ ° Á¦µ ¦¼o ‹´ „
 13. 13. ¦³Š´­´Š…µ¦ ¨³­´Š…µ¦­Š¦³Š´¨Š ¤¸Â˜n‡ªµ¤¤¸­˜· ¤¸Â˜n‡ªµ¤ Áž}œž{‹‹»´œ›¦¦¤ œ´ÊœÂ®¨³‡º°˜´ª„ε¨´Š œ´ÊœÂ®¨³‡º°˜´ªšÎµÄ®o Á„·—‹»—¦³Á·—®nŠ „µ¦¢{œ iµ °»ž ­¦¦‡š¸É„¸—…ªµŠ„µŠ„´ÊœÁ¦µ šnµœ ‹¹ŠªnµÁž}œ°µ¦¤–rš¸ÉÄ®o¡¨´Š ™¹Š„´šÎµÄ®oÁ„·—µ– Á„·—‡ªµ¤¦¼o °´ œ œ¸Ê Á ¦ µ „È ¤ µ šÎ µ °´ œ œ¸Ê „´ œ „n ° œ ˜´Ê Š Ä ‹ šÎ µ °´ œ œ¸Ê „´ œ „n ° œ ¡¥µ¥µ¤šÎµš´ÊŠ¥ºœ°¥¼n œ´ÉŠ°¥¼n œ°œ°¥¼n Ä®o°¥¼nĜ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É¤¸‡ªµ¤ ¦¼o­¹„˜´ªš´Éª¡¦o°¤ ¡¥µ¥µ¤šÎµ…°ŠÁ¦µ °¥nµÄ®o‡œ°ºÉœšÎµÄ®o Á¦µ˜o°Š šÎµ…°ŠÁ¦µÁ°Š šÎµÅž°»ž­¦¦‡„Ȥ¸°¥¼noµŠ „È™º°ªnµÅ¤nÁž}œÅ¦ Áž}œ „µ¦»„Á·„ Á®¤º°œ„´ªnµÁ¦µ‹³»„Á·„­™µœš¸Éš¸ÉÁž}œ›¦¦¤µ˜· ‹³ šÎµž¦³Ã¥œr°³Å¦Å¤nŗo ¤´œ˜o°Š¤¸°»ž­¦¦‡ ˜o°ŠÄo„ε¨´Š čo ‡ªµ¤¡µ„Á¡¸¥¦ čo‡ªµ¤°—šœ®¨µ¥Ç°¥nµŠ ­™µœš¸Éš¸ÉÁž}œ›¦¦¤ µ˜·š¸É¥´ŠÅ¤n¤¸‡»–‡nµ „È‹³Å—oÁž}œ­™µœš¸É¤¸‡»–‡nµ…¹Êœ °´œœ¸Ê„ÈÁ®¤º°œ „´œÁ¦µ„È¡¥µ¥µ¤˜´ÊŠÄ‹šÎµ…°ŠÁ¦µÅž Á¡ºÉ°ªnµ‹³Å—oÁž}œœ·­´¥ Áž}œ v­¤–³›¦¦¤w Áž}œ“µœ…°ŠŸ¼o˜o°Š„µ¦˜n°­¼o Á¦µ„Èčo‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤ „µ¦„¦³šÎµ…°ŠÁ¦µ „ÈÄ®ošÎµ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ˜n¨³ª´œÄ®oŗošÎµ°¥nµ ž¨n°¥š·ÊŠ ™¹Š‹³¨Îµµ„oµŠÁ¡¦µ³Á¦µÅ¤n¦¼o­¹„Îµœµ ˜n™oµÁ¦µ¤¸ «¦´š›µ¤´œ„ÈŤn¥»nŠ¥µ„¨Îµµ„
 14. 14. °· ¦· ¥ µ™µŠ°¥nµŠÁ¦µ„ÈŤn‡»oœÁ‡¥ Ánœ „µ¦œ´ÉŠÂœ´ÉŠ ­¤µ›· š¸É˜µ¤¦¼žÂšnµœ„¨nµªª·›¸…°Š„µ¦œ´ÉŠ šnµœ„Èœ´ÉŠÂ…µ …ªµš´…µŽoµ¥ ¤º°…ªµš´¤º°Žoµ¥ ¨oª˜´ÊŠ„µ¥Ä®o˜¦Š Ä®oœÊ宜´„ …°Š„µ¥°¥¼n Ä œ­£µ¡š¦Š˜´ ª ™o µ °¥¼n Ä œ­£µ¡š¦Š˜´ª ¤´œ„ÈŤnÁ°œ Á°¸¥Š ¤´œ„È°¥¼nŗoœµœ ¨³„Èš»„…Áªšœµž¦³Á£š‡ªµ¤…´—…o°Š…°Š ¦n µ Š „ µ ¥ „È œo ° ¥ Å ¤n ¤ µ„ ™o µ ¤¸ ‡ ªµ¤¦¼o ­¹ „ ­¤—» ¨ ¤´ œ „È šÎµ Ä®o Å ¤n ¥ µ„ ¨Îµµ„ °µ«´ ¥ „µ¦„¦³šÎµ°¥n µ Š˜n ° ÁœºÉ ° Š ¨³‹œÁ„·—‡ªµ¤Îµœ· Î µ œ µ  Á ¦ µ „È ¡ ¥ µ ¥ µ ¤ šÎ µ … ° Š Á ¦ µ Å ž Ä œ ­n ª œ š¸É Á ž} œ ¦n µ Š „ µ ¥ ¤¦¦¥µš ­·ÉŠš¸ÉŤnÁ‡¥šÎµ Á¦µ„È¡¥µ¥µ¤šÎµ…°ŠÁ¦µ ˜´ÊŠÄ‹šÎµ ™oµÁ¦µ ˜´Ê ŠÄ‹šÎµ°¥nµŠ˜n° ÁœºÉ°Š ª´œš¸É Ò Ó Ô . . . Õ „È¥µ„¨Îµµ„®œn°¥ Á¡¦µ³Á„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„š»„…Áªšœµ °µ‹‹³Á„·—‡ªµ¤¥n°šo°šo°™°¥„È ŗo Á®¤º°œ„´¡¦³›»—Š‡r¡¦³š¸ÉÁ—·œšµŠœ¸É®¨³ Ÿ¤Á‡¥Å—o¦´ž¦³­„µ¦–rœ·—œ¸Ê¤µÂ¨oª Ĝ„µ¦Á—·œšµŠ Ş›»—Š‡rœ´Êœ š»„­·ÉŠš»„°¥nµŠÁ¦µ‹³˜o°Šnª¥˜´ªÁ°Š µ˜¦Á¦µ„Șo°Š ­³¡µ¥Á°Š „¨—Á¦µ„Șo°ŠÂ„Á°Š ¨³„È„µ¦Á—·œšµŠ„Șo°ŠÄo‡ªµ¤ °»˜­µ®³¡¥µ¥µ¤šÎµ—oª¥ ™oµÁ¦µÁ—·œšµŠª´œÂ¦„ °¥µ„‹³Åž°´œœ¸Ê„È ŤnÁž}œÅ¦®¦°„ ¥´Š¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„ªnµ¥´ŠÅ¤n¤¸°»ž­¦¦‡ÁšnµÅ¦œ´„ ª´œš¸É
 15. 15. ÓÔ ŸnµœÅž ¤´œ„Ȥ¸°»ž­¦¦‡Á„·—…¹Êœ Ÿoµš¸ÉÁ¦µÁ‡¥®n¤°¥nµŠ­µ¥Ç Å ¤n Å —o Ž´ „ Å ¤n Å —o ¥o ° ¤ ¤´ œ „È Á ® œ¸ ¥ ª Á ® œ ° ³ ® œ ³ Á ¤ºÉ ° Á ® œ¸ ¥ ª Á®œ°³®œ³Åž°¥¼n š¸É Å ®œ„È ¦Îµ‡µ ¡ª„­´˜ªrÁ¨È„ ­´˜ªrœo° ¥„Ȥµ¦´Š ‡ªµ Á¡¦µ³¤´œÅ—o„¨·Éœ œ°œ„Èœ°œÅ¤n­µ¥ ¨³˜o°Šœ°œÂ ¦³¤´ — ¦³ª´ Š —o ª ¥ Áª¨µ­³¡µ¥µ˜¦Á—· œ Ş„È ¦¼o ­¹ „ ªn µ ¤´ œ ®œ´ „ ¤µ„ …¹ÊœÇ—oª¥ µ˜¦ÄÁ¨È„ÇœÊ宜´„Ťn„¸É„·Ã¨„Ȧ¼o­¹„®œ´„¤µ„ ¥„…¹Êœ ªµŠœÅ®¨n¦¼o­¹„Á‹ÈÅžš´ÊŠ®¤—Á¨¥ œ¸É‡º°™¼„„µ¦„—š´Ã—¥Å¤nÁ‡¥ ·œ „ÈÁ¨¥Á„·—šÎµÄ®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„š»„…Áªšœµ ˜n¡°Á—·œÅžÅ—o ÒÖ ª´œ„Ȧ¼o­¹„Áµ ¨³Å¤n¦¼o­¹„®œ´„Á®¤º°œÂ¦„Ç ¡°œµœÅž­´„ ÓÑ ÔÑ ª´œÁ®¤º°œÁ—·œ˜´ªÁž¨nµ Á®¤º°œ„´Å¤n¤¸µ˜¦ šÎµœ°Šœ¸Ê®¨³ ™¼„——™¼„ œÅ¤nÁž}œÅ¦ ¦¼o­¹„ªnµ¤¸‡ªµ¤¦nµÁ¦·ŠÅžš´ÊŠ®¤— Á—·œ™¼„ ——„È­µ¥Á®¤º°œ„´Á¦µÁ—·œ°¥¼nĜ¦n¤ µ˜¦š¸É°¥¼nœnµ„ÈÁ®¤º°œ Ťn¤¸°³Å¦°¥¼nœ˜´ªÁ¦µ ¨³œ¸É„Șo°Š°µ«´¥‡ªµ¤°—šœ—oª¥ „È‹³Á„·— ‡ªµ¤Á‡¥·œÅž „ÈÁ¨¥šÎµÄ®oÁ„·—¤¸£¼¤·˜n°­¼o°¥nµŠ°µ‹®µ ˜n°­¼o°¥nµŠ ­µ¥Ç °´œœ¸ÊÁž}œž¦³­„µ¦–rš¸ÉÁ‡¥Ÿnµœ¤µ ‹¹ŠœÎµ¤µÁ¨nµÄ®o¢{Š Á¦µœ´ÉŠ­¤µ›·„ÈÁ®¤º°œ„´œ œ´ÉŠÅžÇ Ó . Ô ª´œ ª´œÂ¦„ ÔÑ œµš¸ „Ȧ¼o­¹„Á‹Èžª—Á¡¦µ³¥´ŠÅ¤n‡»oœÁ‡¥ „ȚεĮoÁ„·—‡ªµ¤…´—…o°Š
 16. 16.  µ Š š¸ Á ¦ µ Á ‡ ¥ œ´É Š ° ¥n µ Š ­  µ ¥ š¸ œ¸Ê œ´É Š ¤´ œ ¦o ° œ  ¨ ³ Á ‹È  ž ª — —o ª ¥ Á®¤º ° œ„´  ªn µ ¤¸ à ¦‡¤¸ £´ ¥ œ´Ê œ ®¨³ Á®¤º°œ„´ªnµÁ¦µœ´ÉŠÃ—¥Å¤n¤¸ °³Å¦¦°Š¦´Á¨¥ ™¹Š¤¸„ÈÁ®¤º°œ„´ªnµ„¦³—¼„˜´ÊŠ„´Å¤oœ£µœ³ Â…ÈŠÇ ¤´œ¦¼o­¹„Á‹Èžª—Åžš´ÊŠ®¤— ¦o°œÅžš´ÊŠ®¤— ˜n™oµÁ¦µª·˜„ ª·‹µ¦Åž „Èœ¹„ªnµÁž}œÃ¦‡ Ťn­µ¥ÅžšÎµœ°Šœ¸Ê®¨³ ­£µ¡ °¥nµŠœ¸Ê˜o°Š—¼˜´ª…°ŠÁ¦µÁ°Šªnµ Á¡¦µ³‡ªµ¤Å¤n‡»oœÁ‡¥ Á®¤º°œ„´¤¸ °³Å¦¤µ…´—…ªµŠ šÎµÄ®o¤¸°»ž­¦¦‡Á„·—‡ªµ¤šo°™°¥ Á¡¦µ³„µ¦ f„  œœ´Êœ Á¦µ‹³˜o°Š f„°—šœ°—„¨´Êœ šnµœ„¨nµªªnµ v…´œ˜· ž³¦³¤´Š ˜³Ãž ˜¸˜·„…µ ‡ªµ¤°—„¨´ÊœÁž}œ˜³…°ŠŸ¼o¡µ„Á¡¸¥¦w °´œœ¸ÊÁ¦µ„È ¡¥µ¥µ¤Ä®o¦¼o‹´„—oª¥ ™oµÁ¦µ¦¼o‹´„Äœ­·ÉŠÁ®¨nµœ¸Ê „ÈÁž}œÁ®˜»Ä®o¦¼o‹´„Äœ ­·É Š š¸É ° — š œ Ä œ ­n ª œ š¸É Á ž} œ „ µ ¦  f „ œ šµŠ¦n µ Š„µ ¥ °´ œ œ¸Ê „È Ä ®o ¡·‹µ¦–µ ª´œœ¸ÊÄ®o…o°‡·—Ášnµœ¸Ê ˜n°Åž®µ‡ªµ¤­Š„´œ Ä®o—¼˜´ª…°Š˜´ª Á°Š °¥nµÅž—¼‡œ°ºÉœÁ…µ °¥nµÅž‹´Ÿ·—‹´™¼„‡œ°ºÉœÁ…µ Ä®o—¼˜´ª…°Š Á¦µ Ĝ­£µ¡š¸É˜n°­¼o„´‡ªµ¤Á¤µÄœ°µ®µ¦ ¨´„¬–³‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥nµŠ œ¸Ê„Ȥ¸ Ä®o™º°ªnµÁž}œÁ¦ºÉ°Š›¦¦¤—µ…°Š„µ¦¦´„ÈÁž}œ°¥nµŠœ¸Ê Ä®o¡µ„´œ ˜´ÊŠÄ‹ °¥nµ¡¹ÉŠ®¨´˜µ Ä®o„ε®œ—‡ªµ¤¦¼o­¹„…°ŠÁ¦µ—oª¥„µ¦¨º¤˜µ
 17. 17. ¨o ª „È š °—­µ¥˜µ…°ŠÁ¦µÄ®o ° ¥¼n Ä œ®´ ˜ ™µ­ ‡º °š°—®nµŠ‹µ„˜´ª Á°Šž¦³¤µ–«°„‡º š°—­µ¥˜µÄ®o¨Š˜¦Šœ´Êœ ¨oª‡n°¥˜´ÊŠ‡ªµ¤¦¼o ­¹„„ε®œ—š¸É“ µœ…°ŠÁ¦µ„ε®œ——oª¥ v­˜·­´¤ž´³w Á®¤º°œ „´Á¦µ‡ª‡»¤—oª ¥‡ªµ¤¦¼o­¹„ Á¦µÅ¤nŗo‡ª‡»¤—oª¥Á®˜»°ºÉœ ‡ª ‡» ¤ —o ª ¥‡ªµ¤¦¼o ­¹„ Á°µ‡ªµ¤¦¼o­¹„‡ª‡»¤‡ªµ¤¦¼o­¹„ ¤¸„µ¦ f„˜´ª …°ŠÁ¦µ°¥nµŠœ´Êœ ¨³„ε®œ—ÁŒ¡µ³¨¤®µ¥Ä‹Á…oµ ¨oª„Ȩ¤®µ¥Ä‹ °°„ ¥o ° œ„µ¦šÎµ¨µ¥ šÎµ¨µ¥°—¸ ˜ ­´  µ—oª ¥„µ¦¦·„¦¦¤ ¨¤ ®µ¥Ä‹Á…oµªnµw¡»š›w ¨¤®µ¥Ä‹°°„ªnµwÛw Ä®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥nµŠ œ´Êœ Ĝ¨´„¬–³„µ¦š°—­µ¥˜µ…°Š„µ¦­Îµ¦ª¤Äœ®´˜™µ­
 18. 18. „»«¨Â¨³°„»«¨
 19. 19. Á„¸É¥ª„´„µ¦ž¦³¡§˜·ž’·´˜· Á¦µ„ȇŠ‹³¦¼o‹´„¨oªªnµ Á¦µ¤µ šÎµ˜µ¤‡ÎµÂœ³œÎµ­´ÉŠ­°œ…°Š­¤Á—È‹¡¦³­´¤¤µ­´¤¡»š›Á‹oµ Á¦µšÎµ ˜µ¤šnµœš¸Éšnµœ­°œÅªo ŤnčnªnµÁ¦µšÎµ˜µ¤Á¦µ Á¦µšÎµ˜µ¤šnµœ šnµœ­°œ°¥nµŠÅ¦ Á¦µ„Țε˜µ¤œ´Êœ ­nªœ¤µ„Á¦µ„Șo°Š¦¼o‹´„—oª¥ªnµ šn µ œ ­ °œ°¥n µ ŠÅ¦ šn µ œ­°œÄœ­·É Š š¸É šÎµ Ä®o Á ¦µÁ—· œ Ş­¼n ‹» — ®n Š ‡ªµ¤Áž}œ°·­¦³ Ťnŗo­°œÄ®oÁ¦µÅž­¼nn° ˜„®¨»¤°³Å¦°¥nµŠœ´Êœ Á¦µ„È¡¥µ¥µ¤˜´ÊŠÄ‹ šÎµ˜µ¤®œoµš¸É…°ŠÁ¦µŸ¼oÁ—·œ˜µ¤¦°¥…°Š¥»‡¨ µš Ĝ­·ÉŠš¸ÉÁ¦µ‹³˜o°ŠÁ…oµÅžÁ„¸É¥ª…o°Š Á¦µ„Șo°Š¦¼o‹´„—oª¥ªnµ Á¦µ œ´Êœ¤´œ¤¸š´ÊŠ­nªœœ°„¨³­nªœÄœ ­n ª œœ°„ „È Á ž}œ…°ŠÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ¨´„¬–³š¸ÉÁ ¦µÁ®ÈœÇ„´œ —oª¥˜µ ‹³Áž}œª´˜™» ‹³Áž}œ¦¼ž…´œ›r „È‹´—ªnµÁž}œ­nªœœ°„ Á¡¦µ³ ¤´œÁž}œ…°Š¤°ŠÁ®Èœ—oª¥˜µ —oª¥¤´Š­³‹´„¬» °´œœ¸ÊÁ¦µ¤°ŠÁ®Èœ„´œ ŗo ˜n­nªœš¸ÉÁ¦µ¤°ŠÅ¤nÁ®Èœ „ÈÁž}œœµ¤›¦¦¤œ´Êœ Á¦µ„Șo°Š°µ«´¥ „µ¦ f „ ‡ªµ¤¦¼o £ µ¥Äœœ´Ê œ Ä®o Á „· — ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ ¨³Á°¸ ¥ —™¸É ™o ª œÄ®o —¸ °¥nµŠ­¤¤»˜· šnµœ„¨nµªÁ„¸É¥ª„´‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¦³Á£š®œ¹ÉŠ š¸Éšnµœ Á¦¸¥„ªnµ v‹·˜w
 20. 20. Ĝ®¨´„…°Š‡Îµªnµ v‹·˜w „ÈÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„Áž}œ œµ¤›¦¦¤ Á¦µ„ȇŠ‹³Á…oµÄ‹Â¨oªªnµ ‡Îµªnµ ‹·˜ Áž}œ«´¡šr¦ª¤Å—oš´ÊŠ ‡Îµªnµ v—¸w ªnµ v´Éªw Áž}œÅ—oš´ÊŠ­nªœ—¸ ¨³Å¤n—¸ šnµœ‹¹Š„¨nµªªnµ v„»«¨‹·˜w ¨³ v°„»«¨‹·˜w ˜n˜µ¤®¨´„…°Š­˜·ž{’“µœ šnµœ„È Ä®o˜´ÊŠ‡ªµ¤¦¼o­¹„…°ŠÁ¦µ Ä®o¤¸‡ªµ¤¦¼o Ä®o¦¼o‹´„ªnµ ‹·˜„È­´„ªnµ‹·˜ ‹¦·ŠÇ ‹³Áž}œ‹·˜š¸ÉÁž}œ „»«¨ - °„»«¨ Á¦µ„ȇª¦‹³˜µ¤Á…oµÅžÄœ “µœ³Ÿ¼o—¼Â¨ ˜µ¤Á…oµÅž—¼“µœ³Ÿ¼o—¼Â¨Á„¸É¥ª…o°Š„´‹·˜ Á„¸É¥ª…o°Š„´ ‡ªµ¤¦¼o­¹„ ‹·˜š¸ÉÁž}œ„»«¨ šnµœÁ¦¸¥„ªnµ v„»«¨‹·˜w ‡º°‡ªµ¤Å¤nè£ ŤnĦ› Ťn®¨Š ‹´—Áž}œ„»«¨‹·˜ Áž}œ iµ¥š¸ÉÁž}œ‡ªµ¤—¸ œÎµ‡ªµ¤¦¼o ­¹„Ä®oÁ„·—‡ªµ¤­³—ª„­µ¥ Á„·—‡ªµ¤­Š¦³Š´ ™oµÁž}œ v°„»«¨ ‹·˜w „ȇº° Ú­³¤¼¨‹·˜ 䮳¤¼¨‹·˜ ‹·˜š¸ÉÁž}œ°„»«¨ ‡ªµ¤Ã¨£ ‡ªµ¤Ã„¦› ‡ªµ¤®¨Š ¤´œ„ÈÁž}œ…¹Êœ ¤¸…¹Êœ˜µ¤“µœ³…°Š‡ªµ¤¦¼o ­¹„ž¦³Á£šš¸ÉÁž}œ‡ªµ¤‹¦·Š Á…µ„È­—Š…°ŠÁ…µ°¥¼n ‹³ªnµ‡ªµ¤Ã¨£ ¤´œ¤¸£´¥„ÈŤnčn ‹³ªnµ‡ªµ¤Ã„¦›¤´œ¤¸£´¥„ÈŤnčn ‹³ªnµ‡ªµ¤®¨Š ¤´ œ ¤¸ £´ ¥ „È Å ¤n Ä n ¤´ œ „È ° ¥¼n š¸É Á ¦µ‹³Á…o µ ŞÁ„¸É ¥ ª…o ° ŠÄœ“µœ³Å¦o ­ ˜· ž{µÁšnµœ´ÊœÁ°Š ™oµÁ¦µÁ…oµÅžÁ„¸É¥ª…o°Š°¥nµŠÅ¦o­˜·ž{µ¤´œ„Ȥ¸
 21. 21. Ú¬ ™o µ Á ¦ µ Á …o µ Å ž Á „¸É ¥ ª …o ° Š Ä œ ¨´ „ ¬ – ³ Ä ®o ° ¥¼n Ä œ ‡ ª µ ¤ ¦¼o ­¹ „ š¸É ž¦µ«‹µ„Ú¬ ¤´œ„ÈŤnÁ®Èœ¤¸°³Å¦ ¤´œ„ÈÁž}œÂ˜n°µ„´ž„·¦·¥µ…°Š œµ¤›¦¦¤Ášnµœ´Êœ šnµœ‹¹Š­°œÄ®oÁ¦µ˜o°Š¦¼o—oª¥ªnµ v°„»«¨‹·˜w œ´Êœ Á®¤º°œ„´‡¦¼ Á®¤º°œ„´°µ‹µ¦¥r„Èŗo Á®¤º°œ„´­·ÉŠnŠ°„ Ä®oÁ¦µ˜o°ŠÁªoœ Ä®oÁ¦µ˜o°Š®nµŠ ªnµ­·ÉŠœ´Êœ ¤´œœÎµ¤µŽ¹ÉŠ‡ªµ¤š»„…r ‡ªµ¤Á—º°—¦o°œ …–³š¸É Á ¦µÁ­ª¥‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ Á®¨n µ œ´Ê œ °¥¼n „È ¤¸ ‡ ªµ¤¦¼o ­¹ „ Ťn ­µ¥°¥¼n¨oª Á¦µ„È¡°¦¼oNj´„„´œÅ—o ™oµÁ¦µ¦¼o‹´„¨oªªnµ¤´œÅ¤n—¸ ¤´œ œÎµš»„…rÚ¬¤µÄ®o Á¦µ„È®µª·›¸„µ¦Ä®o¦¼o‹´„¤´œ—oª¥ Ĝ¨´„¬–³ªnµ Ťn­nŠÁ­¦·¤Å¤nšÎµ˜µ¤ š´ÊŠš¸Éªnµ¤´œ‡·—Ħ› ‡·—Á„¨¸¥—°¥¼n °¥µ„ ­—Š°µ„µ¦…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„ªnµ˜o°Š™º°ªnµ˜œ‹³˜o°Š­nŠÁ­¦·¤ ¤´œ„È šÎµÄ®oŤn­µ¥ Á¦µ„Ȧ¼o‹´„—oª¥ªnµ œ¸É‡º°Ãš¬…°Š¤´œ œ¸É‡º°Ÿ¨…°Š ‡ªµ¤¦¼o­¹„Áž}œ°„»«¨ ¤´œ°°„¤µÄœ¦¼ž¨´„¬–³‡ªµ¤¦¼o­¹„Ťn­µ¥ ‡ªµ¤Å¤n­µ¥Á¦µÅ¤n˜o°Š„µ¦ ‡ªµ¤Å¤n­Š¦³Š´ ‡ªµ¤ª»nœªµ¥Á¦µ Ťn˜o°Š„µ¦ Á¦µ„È¡¥µ¥µ¤Á¡¸¥¦Á¨·„ Á¡¸¥¦¨³ Á®¤º°œ„´Á¦µš¸ÉÁ¡¸¥¦ Á¨·„„µ¦„¦³šÎµ š¸ÉšÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤„´Šª¨
 22. 22. —¼Šnµ¥Çªnµ Á¦µŒ´œ£´˜˜µ®µ¦ª´œ¨³¤ºÊ° œ¸Ê„ÈÁ¦¸¥„ªnµ ˜´—‡ªµ¤ „´Šª¨ÅžÅ—o¤µ„ Ťn˜o°ŠÅžž¨·Ã¡› Ťn˜o°ŠÅž…ªœ…ªµ¥ Ä®oÁ„·— ‡ªµ¤¦¼o­¹„¡³ªŠ Áž}œ£µ¦³…¹Êœ¤µ Á¦µ„ÈÁ¡¸¥ŠÂ˜nªnµ Ä®oŒ´œª´œ¨³¤ºÊ° ¤´œ„Ș´—„´Šª¨ÅžÅ—oÁ¥°³ ­¤¤»˜·ªnµÁ¦µ¤¸‡ªµ¤˜o°Š„µ¦¤µ„Ç ¨³ „Èŗo¤µÂªnµÁž}œ‡ªµ¤¦¼o°´œÁ„·—‹µ„‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ÿ·—…°Š°ª·µ „È Á®Èœªnµ˜œÅ—o¤µ„œ´Êœ—¸ ™oµÁ¦µ¤°ŠÄœÂŠn…°Š‡Îµªnµ¤µ„Çœ¸Ê ¤¸Â˜n Ú¬š´ÊŠœ´Êœœp³ ¤¸Â˜n°´œ˜¦µ¥ ¤¸Â˜n£µ¦³ ¤¸Â˜n‡ªµ¤¦¼o­¹„ŤnÁž}œ °·­¦³ ™¼„°Îµœµ‹…°Šª´˜™»‡¦°ŠÎµ ­¤¤»˜·ªnµ Á¦µÃ¨£°¥µ„Å—oÜnœ°¥µ„Å—oœ¸É ¤´œ„ÈÁž}œ vª´˜™» „µ¤w ¤´œ„ȇ¦°ŠÎµ­·ÉŠÁ®¨nµœ¸Ê ¤´œ„Ț娵¥­·ÉŠš¸ÉÁž}œ„»«¨›¦¦¤°¥¼n ¨oª šÎµ¨µ¥‡ªµ¤Áž}œ°·­¦³ šnµœ‹¹ŠÄ®oÁ…oµÄ‹ªnµ ‹·˜š¸ÉÁž}œ°„»«¨„È —¸ ‹³Áž}œÃš­³¤¼¨‹·˜ 䮳¤¼¨‹·˜ ¦µ‡³¤¼¨‹·˜ °³Å¦„ȨoªÂ˜n Áž}œ­·ÉŠš¸É‡ª¦¨³ Áž}œ­·ÉŠš¸ÉŤn‡ª¦­nŠÁ­¦·¤ Ťn‡ª¦„¦³šÎµ˜µ¤ °´œ œ¸Ê„Ȧ¼o¨oªªnµ¤´œÁž}œ­·ÉŠš¸ÉœÎµÃš¬š»„…r¤µÄ®o ­nªœ­·ÉŠš¸ÉÁž}œ„»«¨ Á¦µ„È¡¥µ¥µ¤­nŠÁ­¦·¤ ¡¥µ¥µ¤„¦³šÎµ ˜µ¤ Ä®o¤¸„µ¦„¦³šÎµ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ‡ªµ¤Å¤nè£ ‡ªµ¤Å¤nĦ› ‡ªµ¤Å¤n®¨Š °´œœ¸ÊÁž}œ„¦³Â­…°ŠŸ¼o®ª´ŠÃ¨„°¥¼n ®ª´Š—¸Â¨³´Éª
 23. 23. ˜nŸ¼ož’·´˜·‹¦·ŠÇœ´Êœ ‡ª¦š¸É‹³Á°µ‡ªµ¤¦¼o­¹„…°ŠÁ¦µ š¸É¡¦o°¤—oª¥ ‡ªµ¤¦³¤´—¦³ª´Š Ä®o¤µ˜´ÊŠÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ¨´„¬–³š¸Éªnµ Ťn®¨ŠÅ®¨ Ĝ„»«¨‹·˜Â¨³°„»«¨‹·˜ ‹·˜„È­´„ªnµ‹·˜‹¦·ŠÇ ‡º°‡ªµ¤Á„·—…¹Êœ…°Š ‡ªµ¤—¸Â¨³‡ªµ¤´Éª ‡ªµ¤—¸œ´Êœ „ÈÁž}œ­·ÉŠš¸ÉšÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤š»„…r œ·—®œ¹ÉŠ ˜nÁž}œ‡ªµ¤š»„…rž„žd— ŤnÁž}œ‡ªµ¤š»„…r Ážd—ÁŸ¥ Á¦µ˜o°Š¤°Š—¼ªnµ ¤´œ¤¸Ãš¬Á®¤º°œ„´œ ‡ªµ¤—¸„Ȥ¸Ãš¬ ¤°Š—¼ÄœÂŠn…°ŠŸ¼oÄ i˜n°‡ªµ¤­Š ‹³Áž}œ°¥nµŠœ´Êœ Á®Èœªnµ ‡ªµ¤ —¸„È¥´Š¤¸Ãš¬Å—o ¨oª‹³šÎµ°¥nµŠÅ¦ Á¦µÅ¤n˜o°Š„µ¦Äœ¨´„¬–³š¸ÉšÎµ Ä®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„¤¸‡ªµ¤š»„…rž„žd— Ä®o¡¥µ¥µ¤—¼Äœ¨´„¬–³ ‹·˜ „È­´„ªnµ ‡¨oµ¥Ç„´ªnµÄ®o¦¼o˜oœÁ‡oµ…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„ ‹´˜oœÁ‡oµ…°Š ‡ªµ¤¦¼o­¹„ š´ÊŠ‡ªµ¤—¸Â¨³‡ªµ¤´Éª —¸Á¦µ„ÈŤnž¦µ¦™œµ ´ÉªÁ¦µ„ÈŤn Á°µ ªµŠ°¥¼nĜ­£µª³Â®nŠ‡ªµ¤Áž}œŸ¼o¤¸ v­˜·w Á®Èœ‹·˜„È­´„ªnµ‹·˜ °´œœ¸Ê„È‹³šÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„Á®¤º°œ„´ªnµÁž}œ v­¤µ›·w œ·— ®œ¹ÉŠÁ®¤º°œ„´œ ¨oªÅ¤nŗošÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥¼nĘo°Îµœµ‹…°Š ¤µ¦Å—o
 24. 24. šnµœ‹¹ŠÄ®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„Á„¸É¥ª…o°Š ˜n°­·ÉŠš¸ÉÁ¦µ¤¸Äœœµ¤›¦¦¤ œ´Êœ Ä®o¨³Á°¸¥—°n°œ¡°­¤‡ª¦ Á®¤º°œ„´ªnµ Á¦µ¤¸˜µª·Á«¬œ·— ®œ¹ÉŠ ¤¸µ–ª·Á«¬œ·—®œ¹ÉŠ ¤¸‡ªµ¤¦¼o¡·Á«¬œ·—®œ¹ÉŠ ¡°š¸É‹³¤µ ¨¨oµŠ­·ÉŠÁ®¨nµœ¸ÊŞŗo ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„ªnµ ¤¸°Îµœµ‹Á®œº°„ªnµ ™¹Š„´ ªnµ Ťn‡¨o°¥˜µ¤ ‹³Áž}œ­´Š…µ¦ž¦³Á£š‹·˜­´Š…µ¦ ‡º° ‡ªµ¤¦¼o­¹„ š¸ÉÁž}œ‡ªµ¤—¸ ž¦³Á£š‹·˜­´Š…µ¦š¸ÉÁž}œ‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¦³Á£šÅ¤n—¸ Á¦µ „ÈŤnÁ°µš´ÊŠ­°Š°¥nµŠ š´ÊŠ—¸Â¨³Å¤n—¸ Á¦µ„ÈŤnÁ°µ ¥„˜´ª°¥nµŠŠnµ¥Ç Á®¤º°œ„´‡œ­°Š‡œ ‡œ®œ¹ÉŠšÎµ™¼„ °¸„ ‡œ®œ¹ÉŠšÎµŸ·— ˜µ¤¦¼žÂ…°ŠÃ¨„ ‡œš¸ÉšÎµ™¼„„Ȫnµ—¸ ‡œš¸ÉšÎµŸ·— „È ªn µ Ťn —¸ š¸ œ¸Ê‹³Á°µ°³Å¦Áž}œÁ‡¦ºÉ°Šª´— Á®¤º°œ„´‡œ­°Š‡œ š³Á¨µ³„´œ ‡œ®œ¹ÉŠ„Ȫnµ™¼„ ‡œ®œ¹ÉŠ„ȪnµŸ·— ™oµ‡œ­°Š‡œ°¥nµ š³Á¨µ³„´œ ‡ªµ¤Ÿ·—„ÈŤn¤¸‡ªµ¤™¼„„ÈŤn¤¸ ¨oª˜¦ŠÅ®œ š¸ÉÁž}œ ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ v­Šw „ªnµ„´œ ? Œ³œ´Êœ®¨´„…°Š„µ¦˜´—­·œ…°ŠŸ¼ož’·´˜·œ´Êœ š´ÊŠš¸ÉŸ·—š´ÊŠš¸É ™¼„ šnµœ„ȝ°„ªnµ ¤´œŸ·—š´ÊŠ­°Š ™oµ¤´œÅ¤nŸ·— ¤´œ„ÈŤnÁž}œ°¥nµŠ œ´Êœ ¤´œÅ¤n­Îµ‡´ªnµ™¼„ ™oµ¤´œ¤¸‡ªµ¤­Îµ‡´ªnµ™¼„ ¤´œ„ÈŸ·— ¤´œ ˜o°ŠšÎµÄ®o vŤn¤¸Ÿ·—¤¸™¼„ Ťn¤¸—¸ Ťn¤¸´Éªw ªµŠ˜´ª°¥¼nĜ­£µ¡š¸É¤¸
 25. 25. v­˜·w ¨³ v°»Á„…µ›¦¦¤w ™¹Š„´ªnµ ‹·˜‹³Áž}œ„»«¨‹·˜ °„»«¨ ‹·˜ „Șµ¤ „È­´„ªnµ‹·˜Ášnµœ´Êœ ®µ°³Å¦š¸ÉÁž}œÁ®˜»Ä®o°»žµšµœ¥¹— ®¤µ¥ ªnµœ¸Ê—¸ œ´ÊœÅ¤n—¸ Ťn¤¸ Á¦µ˜o°Š—¼ —¼Äœ‡ªµ¤¨³Á°¸¥—°n°œ…°Š ‡ªµ¤¦¼o­¹„£µ¥Äœ ™oµ™¹Š…œµ—œ¸Ê¨oª ‡ÎµªnµÁ¦ºÉ°Š˜nµŠÇŤn¤¸®¦°„ ¤´œ®¤—Á¦ºÉ°Š ™oµ¤´œ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¦³Á£šœ¸Ê ¤´œ„È¥´Š¤¸Á¦ºÉ°Š°¥¼n Á¤ºÉ° ¤´œ¤¸Á¦ºÉ°Š ¤´œ„È¥´Š¤¸£¡ ¤¸µ˜·Áž}œ›¦¦¤—µ°¥nµŠœ´Êœ °´œœ¸Ê Á¦µ®µ‡ªµ¤¦¼o­¹„Áž}œ°·­¦³Â®nŠ‡ªµ¤™¼„˜o°Š Ä®oŗo ¤µŽ¹ÉŠ‡ªµ¤¡¦o°¤ Á¦µ˜o°Š®µÄœ¨´„¬–³°¥nµŠœ¸Ê °¥nµÁ°µ‡ªµ¤¦¼o­¹„ v—¸ w vŤn —¸ w ު´ — Á®ª¸É¥Š„´œ °´œœ´ÊœÅ¤nÁž}œž¦³¤µ–®¦°„ Á®¤º°œ‡ªµ¤¦¼o­¹„°µ¦¤–r…°ŠÁ¦µœ´ÊœÂ®¨³ µŠ‡¦´ÊŠ„È—¸ µŠ‡¦´ÊŠ„È Ťn—¸ µŠ‡¦´ÊŠ¤´œÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„° µŠ‡¦´ÊŠ„Ȥ¸‡ªµ¤¦¼o­¹„¦´ŠÁ„¸¥‹ µŠš¸¤´œšÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„¡°Ä‹„Ȥ¸ Ťn¡°Ä‹„Ȥ¸ „Ȥ¸…¹Êœ˜µ¤ ›¦¦¤µ˜·›¦¦¤—µ…°Š¤´œÁž}œ°¥nµŠœ´Êœ ¤´œÁž}œ°µ¦¤–r š´ÊŠŸ·—š´ÊŠ™¼„ ˜µ¤¦¼žÂ ¤´œ„ÈŸ·—š´ÊŠ Ó °¥nµŠ ˜n°´œ®œ¹ÉŠ Ÿ·—ž„žd— °´œ®œ¹ÉŠ Ÿ·—Ážd—ÁŸ¥ ‡ªµ¤ ¦¼o­¹„ž„žd—¤´œ„ÈÁž}œ‡ªµ¤Ÿ·—Á®¤º°œ„´œ ¤´œ„Ȥ¸Ãš¬Á®¤º°œ „´œ ‡ªµ¤­»…¤´œ„Ȥ¸Ãš¬Á®¤º°œ„´œ ‡ªµ¤—¸¤´œ„Ȥ¸Ãš¬Á®¤º°œ„´œ
 26. 26. Á®¤º°œ„´»„Ȥ¸Ãš¬Á®¤º°œ„´œ ˜n¤´œÃš¬Â» ŤnčnÚ¬ µž Á®¤º°œ„´‡ªµ¤š»„…r ‡ªµ¤š»„…r…°ŠÁ—È„„ÈŞ°¸„ ®œ¹ÉŠ ‡ªµ¤š»„…r…°ŠŸ¼oÄ®n„ÈŞ°¸„®œ¹ÉŠ ˜nÁž}œ‡ªµ¤š»„…r Á®¤º°œ„´œ °´œœ¸ÊÁ¦µ„È—¼ÄœÂŠn…°ŠŸ¼očo­˜·­´¤ž´³ Á¦µ„È—¼ÄœÂŠn š¸ÉšÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­ªnµŠ„¦³‹nµŠ„ªnµ šnµœ‹¹ŠªnµÄ®o—¼Äœ¨´„¬–³Ä®o Á®Èœ‹·˜„È­´„ªnµ‹·˜‹¦·ŠÇ ®µ°³Å¦š¸É‹³ªnµ Áž}œÁ¦µÁž}œÁ…µÅ¤n¤¸ Áž}œ ˜n­´„ªnµ‹·˜Ášnµœ´Êœ °´œœ¸Ê„ÈÁž}œ¨´„¬–³…°Š„µ¦Äo‡ªµ¤¦¼oš¸ÉÁ¦µÁ…oµ Å ž Á „¸É ¥ ª …o ° Š „´  ­·É Š š¸É Á ž} œ œ µ ¤ › ¦ ¦ ¤ Á ¦ µ „È Á …o µ Å ž Á „¸É ¥ ª …o ° Š Ä œ ¨´ „ ¬– ³ ­·É Š š¸É Á ž} œ ­·É Š š¸É ™¼ „ ˜o ° Š Å ¤n Ä n ªn µ Á ¦ µ Á …o µ Å ž Á „¸É ¥ª…o ° ŠÄœ ¨´„¬–³Åž‹´—„µ¦°¥nµŠœ´Êœ°¥nµŠœ¸Ê š»„°¥nµŠÄ®o°¥¼nÁ®¤º°œÁ—·¤ ‹³ ªnµ™¼„ „ÈÄ®oªnµ™¼„ ‹³ªnµŸ·— „ÈÄ®oªnµŸ·— ˜nªnµ vŸ·—™¼„w œ´Êœ ‡»–‡nµ ¤¸š»„…rÁšnµ„´œ °´œœ¸Ê™oµÁ¦µ¤°ŠÄœÂŠn°¥nµŠœ¸Ê „ÈŤn¤¸°³Å¦¦´¦°ŠÄœ­·ÉŠš´ÊŠ ­°Š „ÈÁ¨¥ªµŠ­·ÉŠ­°Š­·ÉŠ „ÈÁ¨¥Å¤n¤¸°³Å¦¤µ„ Ÿ¼ož’·´˜· ™oµÁ…oµÅž Á„¸É¥ª…o°Š°¥nµŠœ¸Ê ¤´œÁ¡¨·—Á¡¨·œ¤µ„ ¤´œ¦¼o­¹„Á¡¨·—Á¡¨·œ˜n°‡»– ›¦¦¤š¸É¤¸…¹Êœ Áž}œ…¹Êœ Áž}œÁ‡¦ºÉ°ŠÁ˜º°œ‹·˜ Á˜º°œ‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š˜´ª
 27. 27. Á®¤º ° œ„´ ªnµÁž}œŸ¼oª·Á«¬ ‡°¥Ä®o¸Ê…»¤š¦´¡¥r° ¥¼n˜¨°—„µ¨˜¨°— Áª¨µ …»¤š¦´¡¥r„ȇº°‡ªµ¤—¸ ˜nªnµÁž¦¸¥Áš¸¥Åž ™oµÁ¦µÁ…oµÄ‹Äœ¨´„¬–³°¥nµŠœ¸Ê „È¡°š¸É‹³Á®Èœ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É Á¦µÁ„¸É¥ª…o°Š Ĝ­·ÉŠš¸ÉŤnÁž}œ¦¼žÁž}œ¦nµŠ ¤´œÁž}œœµ¤›¦¦¤°¥nµŠ ˜n°ÁœºÉ°Š °´œœ¸ÊÁž}œ­·ÉŠš¸É‡ª¦„¦³šÎµ„´œ ¡¥µ¥µ¤šÎµ„´œ ŤnčnªnµÁ¦µ ‹³¤µ—¼Â˜nÁŒ¡µ³ÂÃ¨„Ç ¤´œ®¥µÁ„·œÅž Á¦µ„È—¼Ä®o¨³Á°¸¥— Á ¡ ¦ µ ³ Á ¦ µ „È ¡ ° ‹ ³ ­ ¦o µ Š ‡ ª µ ¤ ¨³Á°¸ ¥ —°n ° œÅ—o ¡ °­¤‡ª¦ Á¦µ„È ¡¥µ¥µ¤­¦oµŠ­˜·…°ŠÁ¦µ ­¤µ›·…°ŠÁ¦µÄ®o¤¸…¹Êœ ‡Îµªnµ ­¤µ›· Ä®o¤¸ ­¤µ›·¤´œÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š®¨n° Á¨¸Ê¥ ŠÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦¼oÁ®Èœ˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ŗo šnµœ‹¹ŠªnµÁž}œÅª¡‹œrŽ¹ÉŠ„´œÂ¨³„´œ «¸¨„È—¸ ­¤µ›·„È—¸ ž{µ„È —¸ ‹³Â¥„„´œÅ¤nŗo Á¡¦µ³¤´œÁž}œ…°ŠÁ„¸É¥ª…o°Š„´œ Áž}œÅª¡‹œr Ž¹ÉŠ„´œÂ¨³„´œ šnµœ‹¹Šªnµ «¸¨ - ­¤µ›·Áž}œšµŠ Áž}œÁ®¤º°œ„´šµŠš¸É Á¦µ˜o°ŠÁ—·œ ™oµ¡¦o°¤—oª¥°Š‡r‡»–Á®¨nµœ¸Ê °¥nµŠ­¤¼¦–r¦·¼¦–r ¤´œ„ÈÁ„·—‡ªµ¤™¼„˜o°Š ¤´œ„Ȥ¸…¹ÊœÁž}œ›¦¦¤—µ…°Š¤´œ °´œœ¸Ê„ÈÄ®o¡¥µ¥µ¤—¼Á¦µÄœ„·‹®œoµš¸É…°ŠÁ¦µ °¥nµÅž—¼š¸É°ºÉœ Á¡¦µ³š¸É°ºÉœ—¼Åž„ÈÁž}œÁ¦ºÉ°Š£µ¥œ°„Åž®¤— ™oµ¤µ—¼£µ¥Äœ ˜o°Š—¼ ¤µ°¥nµŠœ¸Ê šnµœ‹¹Š­°œÄ®oÁ¦µ¤¸­˜·°¥¼nš»„°·¦·¥µ™ ¤¸­¤µ›·°¥¼n
 28. 28. š»„¨¤®µ¥Ä‹ ™oµ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„¤¸­˜·°¥¼nš»„°·¦·¥µ™ š´ÊŠš¸ÉÁž}œ‡ªµ¤ š»„…rž„žd— Á¦µ„ÈŤnŗo¨»n¤®¨ŠÂ˜nŠÁ˜·¤ ™oµÁž}œ‡ªµ¤š»„…r Ážd—ÁŸ¥ Á¦µ„ÈŤnŗo°»žµœšµœ ­·ÉŠ˜nµŠÇš´ÊŠ®¨µ¥š´ÊŠžªŠÁ®¨nµ œ´Êœ ¤´œ„ÈŤn¤¸°Îµœµ‹ š¸É‹³šÎµ°³Å¦„´Á¦µÅ—o ˜n‹³šÎµÄ®oÁ¦µœ´Êœ ŗoÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„Áž}œÁ‡¦ºÉ°ŠÄ®oÁ„·—‡ªµ¤¦³ª´Š¤µ„…¹Êœ Á®¤º°œ„´ ®¨»¤n°®¦º°­·ÉŠ„¸—…ªµŠ°¥¼nÁŒ¡µ³®œoµ ‹³Å—o¦³¤´—¦³ª´Š¤µ„…¹Êœ ™oµÁ¦µ¦³¤´—¦³ª´Š¤µ„…¹Êœ ‡ªµ¤˜ºÉœ˜´ª…°ŠÁ¦µ„È‹³˜ºÉœ‹³Á·„µœ …¹ÊœÁ¦ºÉ°¥Ç °´œœ¸Ê„ÈÄ®o¤¸­˜· ¤¸—»¨¡·‹µ¦–µ„´œ „µ¨Áª¨µš¸É¨nªŠ¤µœ¸Ê ¸ª·˜…°ŠÁ¦µš¸É°¥¼n¦nª¤„´œ ¤´œ„ÈÁ®¤º°œ „´™¼„¨µ„ ™¼„¨µ„Åž­¼n˜³Â¨ŠÂ„Š­™µœš¸Éš¦¤µœ ˜nÁ¦µ„ÈŤnŗo ªnµÁ¦µ™¼„¨µ„ Á¡¦µ³ªnµÁ¦µÅ¤nÁ®ÈœªnµÁ¦µ™¼„¨µ„ ‡ªµ¤‹¦·ŠÁ¦µ™¼„ ¨µ„ °¥¼n˜¨°—„µ¨˜¨°—Áª¨µ °´œœ¸Ê˜o°Š­Îµœ¹„—oª¥ Á¡ºÉ°‹³šÎµÄ®o Á„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„Ťnž¦³¤µšÄœ„µ¨Áª¨µš¸É¨nªŠÅž Ä®o‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š Á ¦ µ ¤¸ ‡ ª µ ¤ ¦¼o ­¹ „ ¤¸ ­ ˜· ° ¥¼n š» „ Á ¤ºÉ ° ® ¦º ° Á ž} œ Ÿ¼o ¡ ¦o ° ¤ ° ¥¼n š» „ Á ¤ºÉ ° v¦´˜˜´s¼ Áž}œŸ¼o¤¸¦µ˜¦¸Á—¸¥ªw
 29. 29. „µ¦Á jµ—¼‹·˜ ™o µ ¤¸ ‡ ªµ¤Á®È œ Áž} œ °´ œ Á—¸ ¥ ª„´ œ šn µ œŸ¼o š¸É ¨ ³°» ž šµœÅ—o ‡Š‹³—¸¤µ„ šnµœªnµ ‡ªµ¤Á®Èœ…°ŠŸ¼oš¸Éšnµœ¨³ v°»žµšµœw ŗo
 30. 30. šn µ œ‹´ — ªn µ Áž} œ ‡ªµ¤Á®È œ š¸É Á ž} œ ›¦¦¤š¸É Á ž}œÁ‡¦ºÉ°Šž¨n°¥ ŤnÁž}œ ‡ªµ¤Á®Èœš¸ÉÁž}œ›¦¦¤Á‡¦ºÉ°ŠŸ¼„¡´œ›r Áž}œÁ‡¦ºÉ°ŠªµŠ Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š¨³ °¥nµŠÁnœ‡»–›¦¦¤š¸ÉÁ„·—…¹Êœ„´‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š‡œš´ÉªÇŞ Ánœ ¡n° ¤n‡·—™¹Š¨¼„ ‡¦¼µ°µ‹µ¦¥r‡·—®nªŠ¨¼„«·¬¥r¨¼„®µ „Ȥ¸›¦¦¤Áž}œÅž Ĝ¨´„¬–³Áž}œÁ‡¦ºÉ°ŠŸ¼„¡´œ›r ¤¸Á¤˜˜µ „¦»–µ ¤»š·˜µ °»Á„…µ £µ¬µšnµœÁ¦¸¥„ªnµ ¤¸°‡˜·Á…oµÂš¦„ °‡˜·‡ªµ¤¨ÎµÁ°¸¥Š Ž¹ÉŠÁž}œ­·ÉŠš¸É nŠ°„Ä®oÁ®Èœ‡ªµ¤Å¤nÁž}œ›¦¦¤ ‡ªµ¤Å¤nÁž}œ›¦¦¤Áž}œª·œ´¥ „È Á¨¥¤¸°‡˜·‡ªµ¤¨ÎµÁ°¸¥Š šnµœ„¨nµªÅªoĜ v°‡˜·Õv ‡º° Œ´œšµ‡˜· Ú­µ‡˜· 䮵‡˜· ¦µ‡µ‡˜· Áž}œ˜oœ v°‡˜·w ž¨ªnµ ‡ªµ¤¨ÎµÁ°¸¥Š ‡·—™¹ŠÄ‡¦„ÈŤnÁšnµ‡·—™¹Š » ‡ ‡¨š¸É ¤¸ ‡ ªµ¤Ÿ¼ „ ¡´ œ ›r °» ž µšµœ¥¹—®¤µ¥ ‹³°¥¼nĄ¨o°¥¼nń¨„Ȥ¸ ‡ªµ¤¦¼o­¹„Áž}œ£¡Áž}œµ˜· ‡·—Åžš¸É°ºÉœ„ÈŤn‡·—Åž »‡‡¨°ºÉœ„ÈŤn ‡·—Åž £¡µ˜·…°Š‡œ°Áž}œÅžÄœ¨´„¬–³°¥nµŠœ¸Ê v„µ ¤£¡w ‡º ° £¡š¸É šn ° ŠÁš¸É ¥ ªÅžÄœšµŠ¨´ „ ¬–³°µ„µ¦ …°Š»‡‡¨Ÿ¼o¤¸„·Á¨­˜´–®µ ¤´œ„Ȥ¸°‡˜· ¤¸°‡˜·›¦¦¤ ›¦¦¤š¸ÉÁž}œ ŞĜ¨´„¬–³š¸ÉŤn­¤ÉεÁ­¤° ¥´ŠÁž}œ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É®ªµ—¦³ÂªŠ…°Š »‡‡¨š¸É°¥¼n¦nª¤ œ¸É‡º°‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š­µ¤´œš´ÉªÅž Œ³œ´Êœ‡ªµ¤
 31. 31. Á®È œ ®¦º ° ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ …°ŠŸ¼o Ÿ¼ „ ¡´ œ ›r Ä œ¨´ „ ¬–³°»žµšµœÁ…oµÂš¦„„È ¥n°¤Áž}œ°¥nµŠœ¸Ê š¸œ¸ÊÁ¦µ¤µ—¼­£µ¡‡ªµ¤Áž}œ°¥¼n¦¼žÂ…°Š vª·®µ¦›¦¦¤w Áž}œ­™µœš¸É°¥¼n ›¦¦¤Áž}œš¸É°¥¼n…°Š¡¦³°¦·¥Á‹oµ °´œœ¸ÊÁ¦µ„ȇŠ¦¼o‹´„ „´œÄœ®¨´„‡Îµ­°œ ®¦º°š¸ÉšnµœÁ¦¸¥„ªnµ ¡¦®¤ª·®µ¦°´œÁž}œš¸É°¥¼n …°Š¡¦³°¦·¥Á‹oµ Ánœ ‡œÁ¦µÁ¤ºÉ°Á„·—…¹Êœ¤µ„Ȥ¸­£µ¡Á®¤º°œ„´œ Ánœ‡ªµ¤Á„·—°¥nµŠœ¸Ê ¤´œ„ÈÁ®¤º°œ„´œ ‡ªµ¤Â„nÁ®¤º°œ„´œ ‡ªµ¤ Á‹È„ÈÁ®¤º°œ„´œ ˜¨°—™¹Š‡ªµ¤Â˜„­¨µ¥®¦º°‡ªµ¤˜µ¥„ÈÁ®¤º°œ „´œ ™oµ‡œÁ¦µ¤¸‡ªµ¤Á®Èœ°¥nµŠœ¸Ê ¤´œ„ÈŤnÁ„·—‡ªµ¤­Îµ‡´ªnµŸ¼oœ´Êœ Áž}œ‡œ…°ŠÁ¦µ Á®ÈœÁ®¤º°œ„´œ 榋³°¥¼nš¸ÉÅ®œ„Șµ¤ Áž}œ­´˜ªr ­µ¦µ­·É Š „¦³¦°„ „¦³Â˜ „È ¤¸ ‡ ªµ ¤¦¼o ­¹ „ Ášn µ Áš¸ ¥ ¤„´ œ ×¥­£µ¡ ­£µª³›¦¦¤ °´œœ¸Ê„ÈÁ¨¥Áž}œµ˜·„´œÃ—¥„εÁœ·— „µ¦Á„·—Á®¤º°œ „´ œ „µ¦Â˜„­¨µ¥„È Á ®¤º ° œ„´ œ ‡ªµ¤Á®È œ °¥n µ Šœ¸Ê „È Á ¨¥Å¤n ¤¸ ° ‡˜· ¤´œ¡oœ‹µ„°‡˜· ™oµ‡œÁ¦µ¤¸‡ªµ¤Á®Èœ°¥nµŠœ¸Ê ­nªœ¤µ„Ťn‡n°¥ Á®Èœ°¥nµŠœ¸Ê Á¦µ˜o°Š—¼Åž°¸„ —¼ÅžÄœ¨´„¬–³…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š‡ªµ¤¤¸ ‡ ª µ ¤ Á ž} œ … ° Š Ÿ¼o š¸É ¤¸ ‹· ˜ Ä ‹ Á °ºÊ ° Á ¢g ° Á °ºÊ ° ° µ ¦¸ ¤¸ ‡ ª µ ¤ Á °ºÊ ° Á ¢g ° Å ¤n ¤¸
 32. 32. …°Á…˜ Áž}œ v°´žž¤´µœ›¦¦¤w šnµœÅ¤nŗoÁ¨º°„µ˜·´Êœ ª¦¦–³ ‹³Áž}œ‡œ¦É妪¥¥µ„‹œ®¦º°°¥¼nĜÁŸnµ¡´œ›»r˜¦³„¼¨Å®œ„È nµŠ ™oµ¡°¤¸Ã°„µ­Ä®o…o°‡·— Á¡ºÉ°Â„ož{®µ…°Š¸ª·˜šnµœ„ȝ°„ ¸Ê œ³œÎµ Ťnŗo‡·—ªnµÁ…µÅ¤n—¸ Á¦µ„ȇ·——¼¡¦³¡»š›Á…oµ‡‡œ ‡®µ ­¤µ‡¤ ¡¦³°¦·¥Á‹oµšnµœ‡®µ­¤µ‡¤ šnµœÅ¤nŗo‡®µÁŒ¡µ³ ¡ª„š¸É ¤¸“ µœ³ª¦¦–³—¸ ‡Ÿ¼o¤¸¥«™µ¦¦—µ«´„—·Í šnµœ„ȇ Â¤o „¦³š´ÉŠ‡œ¥µ„‹œ ‡œ¥µ„‹œÅ¤nčn‡œš¸ÉŤn¤¸ž{µ ‡œ¥µ„‹œ„È ¤¸ž{µÁ®¤º°œ„´œ Á®¤º°œ„´œ„´¡ª„…¸Ê…䥄´˜Îµ¦ª‹°¥nµŠœ´Êœ ®¨³ ™oµÅ¤n¤¸…䥘妪‹„ÈŤn¤¸ Á¦ºÉ°Š…°Š¤´œ„ÈÁž}œÅžÄœ šÎµœ°Šœ¸Ê ˜Îµ¦ª‹°¥¼nŗoÁ¡¦µ³…¸Ê…ä¥ …¸Ê…䥰¥¼nŗoÁ¡¦µ³˜Îµ¦ª‹ Á¦ºÉ°Š…°Š¤´œÁž}œ°¥nµŠœ¸Ê ™oµÅ¤n¤¸…¸Ê…䥘妪‹„ÈŤn¤¸®œoµš¸É Á¦µ‡ª¦‡·——¼¡·‹µ¦–µ—¼ ˜µ¤¦¼žÂšnµœŸ¼o¤¸‹·˜Ä‹œ·­´¥¡oœ ‹µ„°‡˜·›¦¦¤ Áž}œ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸ÉÁž}œ›¦¦¤Áž}œª·œ´¥ ŤnÁž}œÅžÁ¡ºÉ° Á¸¥—Á¸¥œ˜œ ¨³Á¸¥—Á¸¥œŸ¼o°ºÉœ Áž}œÅž—oª¥‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤ Ťn ¤¸ ° ‡˜· ‡ ªµ¤¨ÎµÁ°¸ ¥ Šž¦³Á£šŒ´ œ šµ‡˜· Ú­µ‡˜· 䮵‡˜· ´ŠÁ„·—…¹Êœ ˜¨°—™¹Š¦µ‡µ‡˜· Ťn¦´„‡œÃœoœ Ťn´Š‡œœ¸Ê ™oµ¤¸‡ªµ¤ ¦¼o­¹„°¥nµŠœ´Êœ ­—Šªnµ¥´ŠÅ¤n¡°—¸ Á¦µ˜o°Š¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥¼nĜ­£µ¡
 33. 33. Ťn¥·œ—¸¥·œ¦oµ¥ ć¦„ÈnµŠ ˜µ¤Ã¨„­¤¤»˜·ªnµÁž}œ°³Å¦„Șµ¤ Ä®o ™º°ªnµÁž}œÂ˜n­£µª³›µ˜»ÁšnµÁš¸¥¤„´œ ­£µª³›µ˜»…´œ›r Ĝ­nªœš¸É Áž}œ¦¼ž…´œ›r®¦º°œµ¤ ¤´œÁšnµÁš¸¥¤„´œÃ—¥¨´„¬–³°µ„µ¦…°Š¤´œ ™oµª„Á…oµ¤µ®µš¸Éœ¸Ê ¤´œ„ȦµÁ¦¸¥Åž®¤— ­£µ¡‡ªµ¤¦¼o­¹„˜nµŠÇ ¤´œ„ȪµŠ°°„ ªµŠ°°„‹µ„‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É¤´œÁž}œ‡ªµ¤‡´Â‡oœ Áž}œ ›¦¦¤š¸É šÎµ Ä®o Á „· — ‡ªµ¤‡´  ‡ Áž} œ °‡˜· Á¦µ„È ˜o ° Š¡· ‹ µ¦–µ Œ³œ´Êœ°»Á„…µ›¦¦¤ ‹¹ŠÁž}œ­·ÉŠš¸É‡ª¦Á‹¦·…¹Êœ ‡Îµªnµ v°»Á„…µw Ťn Ä n ªn µ ªµŠÁŒ¥Ã—¥Å¤n¦¼o„ÈŤnčn ‡Îµ ªnµ ªµŠÁŒ¥Äœš¸Éœ¸Ê®¤µ¥™¹ŠªµŠ ÁŒ¥Äœ¨´„¬–³¦¼o‹oŠÁ®Èœ‹¦·Š˜µ¤‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ‹¹ŠÁž}œ„µ¦ªµŠš¸É ™¼„˜o°Š ªµŠÁŒ¥°¸„®œ¹ÉŠ ‡º°Å¤n¦¼o°³Å¦Á¨¥ „Èŗo°¥¼n˜nªnµÅ¤nčn ¤´œ˜o°Š¦¼oœp³ ­¤¤»˜·ªnµÁ®¤º°œ„´œ„´Á¦µÁ¦¸¥œ®œ´Š­º° ‡¦´ÊŠÂ¦„Á¦µ Ťn¦¼o‹´„®œ´Š­º° š¸œ¸Ê¡°Á®ÈœÁ…µ¦¼o®œ´Š­º° Á¦µ„ÈŞÁ¦¸¥œ®œ´Š­º° ¡°Á¦µ¦¼o®œ´Š­º°Â¨oªš¸œ¸Ê Á¦µ„ÈÁ¨¥Å¤n­œÄ‹Á¦ºÉ°Š®œ´Š­º° Ťnčnªnµ Á¦µÅ¤n ¦¼o®œ´Š­º°œp³ Á¦µ¦¼o®œ´Š­º°°¥¼n˜nÁ¦µÅ¤n­œÄ‹Á¦ºÉ° Š®œ´Š­º° Á®¤º°œ„´Á¦µ¦¼o‹´„­¤¤»˜· Á¦µ¦¼o‹´„脚εœ°Šœ¸Ê ‹œ™¹Š„´ªnµÁ¦µÅ¤n ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„­œÄ‹Á¦ºÉ°ŠÃ¨„ Á¦ºÉ°Š­¤¤»˜·Á¦ºÉ°Š´´˜· ™¹Š„´Å¤n¥·œ—¸
 34. 34. ¥·œ¦oµ¥Å¤n­¦¦Á­¦· ¨³„ÈŤn¦¼o­¹„ªnµÅ—o¦´­·ÉŠš¸ÉÁ…µœ·œšµ š´ÊŠš¸É 脤´œ„Ȥ¸°¥¼n ­¦¦Á­¦·„Ȥ¸°¥¼n œ·œšµ„Ȥ¸°¥¼n Á®¤º°œ„´­£µ¡ …°Š—·œ¢jµ°µ„µ«œ´Êœ §—¼®œµª„È®œµª°¥¼n §—¼¦o°œ„Ȧo°œ°¥¼n ›¦¦¤ µ˜·…°ŠÁ…µ„Ȥ¸®œµª¤¸¦o°œ ™o µ Á ¦ µ —¼ ° ¥n µ Š ¤¸ ‡ ª µ ¤ ¦¼o ¤´ œ „È ª µ Š ¨ Š Å —o °» Á  „ … µ › ¦ ¦ ¤ °»Á„…µÂž¨ªnµ‡ªµ¤ªµŠÁŒ¥ ªµŠÁŒ¥„Șo°Š¤¸­¤µ›· ŤnčnªµŠÁŒ¥ Ťn¤¸­¤µ›· ªµŠÁŒ¥„Șo°Š¤¸Ÿ¼o¦¼o ¤¸˜´ª¦¼o ™oµªµŠÁŒ¥Å¤n¤¸˜´ª¦¼o „ÈÁ®¤º°œ „µ¦ªµŠÁŒ¥š¸ÉŤn¤¸˜´ª¦¼o š¸ÉŤn¤¸®¨´„…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„¦°¦¼o Á¦µ„Șo°Š¤¸ ‡ªµ¤¦¼o¦° Œ³œ´Êœ„µ¦ f„—¼°µ„µ¦…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„˜nµŠÇ š´ÊŠš¸É¤´œ Áž}œ­nªœš¸ÉÁ„·—…¹Êœ„´˜´ªÁ¦µ Ĝ“µœ³Áž}œ°„»«¨Â¨³Äœ“µœ³š¸ÉÁž}œ „»«¨„È—¸ šnµœ‹¹ŠÄ®o—¼ „µ¦—¼œ¸Ê¤´œšÎµÅ—o—oª¥ Á¡¦µ³¦¼o‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š …°Š‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ‹¹Š¤¸®¨´„°¥¼nªnµ ¤¸®¨´„šnµœ„¨nµª­¦¦Á­¦·Â¨³ ¤¸¡¥µœÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š ‡ªµ¤¦¼o­¹„Áž}œ­´Š…µ¦ ™oµÁ¦µ¤¸­˜· ¡ª„Á¦µ¤¸ ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ ž¦³Á£šœ¸Ê …¹Ê œ Á¦µ¡¥µ¥µ¤®o µ ¤ ®o µ ¤—o ª ¥„µ¦„¦³˜»oœ „¦³˜»oœÄœ¨´„¬–³Ä®oÁ®ÈœÄ®o¤¸‹·˜­Îµœ¹„ „¨´Á…oµ­¼n„·‹®¦º°®œoµš¸É …°ŠŸ¼o¦³ª´Š ‡º°Á¦µÅ¤nŗo­nŠÁ­¦·¤ ™oµÁ¦µ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥nµŠœ¸Ê¤´œ„È—¸
 35. 35. ™¹Šªnµ¤´œ‹³¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„°´œœ´Êœ ¤¸­´Š…µ¦°´œœ´Êœ°¥¼n Á¦µ˜µ¤—¼˜µ¤¦¼o ˜µ¤Á˜º°œ°¥¼n˜¨°—Áª¨µ˜¨°—„µ¨ ¤´œ„È¡°š¸É‹³¦¼o‹´„Å—o Ĝš¸É­»—„ÈÁ®¤º°œ„´ªnµ ‡œš¸É‡»¤´ŠÁ®¸¥œœ´Êœ °¥¼nĜšnµš¸É¤¸ ‡ªµ¤¡¦o°¤°¥¼nÁ­¤° Ǥ´œ„ÈŤn„¨oµ°°„‹µ„šµŠ °°„‹µ„„µ¦ „¦³šÎµÄœ­·ÉŠš¸ÉÁ¦µ®oµ¤ °µ„µ¦…°Š‹·˜„ÈÁ®¤º°œ„´œ ¤¸Ÿ¼o¦¼o‡ª‡»¤°¥¼n ¤´œ„ÈŤn„¨oµ„¦³šÎµ ¡°‹³„¦³šÎµ„Ȥ¸‡œÁ˜º°œ ¤¸‡œ°„¤¸‡œ¸Ê ®¦º°¤¸Ÿ¼oÁ˜º°œÄ®oÁ„·—‡ªµ¤­Îµœ¹„°¥¼nÁ¦ºÉ°¥Ç ¤´œ„ÈŤn„¨oµ„¦³šÎµ °´œ œ¸Ê¤´œ¤¸„ε¨´Š…¹Êœ ‡ªµ¤¦¼o­¹„°´œœ¸Ê¤¸„ε¨´Š …¹Êœ ‡ªµ¤¡¦o°¤¤¸„ε¨´Š …¹Êœ ­£µ¡˜nµ ŠÇ„ȇn°¥Ç®¤—‡ªµ¤„¦³®µ¥Äœ„µ¦š¸É‹³„¦³šÎµ°¥nµŠœ´Êœ °´ œ œ¸Ê „È Á ž} œ ¨´ „ ¬ – ³ … ° Š Ÿ¼o š¸É ˜ µ ¤ ¦´ „ ¬ µ ‹· ˜ … ° Š ˜ œ —o ª ¥ ­˜·­´¤ž´³ ™oµÁ¦µ˜µ¤—¼ ˜µ¤¦¼o ˜µ¤¦´„¬µ‹·˜…°ŠÁ¦µ°¥¼nÁnœœ¸Ê „ÈÁ®¤º°œ„´ Á¦µÁž}œŸ¼ož’·´˜·°¥¼nĜ“µœ³Áž}œŸ¼oÁ¡¸¥¦¦³ª´Š¦´„¬µ„»«¨ š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÂ¨oª ¨³„ÈÄ®oÁ‹¦·¤µ„…¹Êœ ™o µ ¤¸Ÿ¼o¦¼oŸ¼oÁ®ÈœŽ¹ÉŠ‹·˜ ˜µ¤­·ÉŠš´ÊŠ®¨µ¥š´ÊŠ žªŠœ´Êœ ¤´œ‹³¤¸ „µ¦™„ž{®µ„´œÁ°Š ¡¼—™¹Š‡ªµ¤¦¼o­¹„œp³ ‡œ®œ¹ÉŠ‹³Áž}œ‡œ™µ¤ ž{®µ °¸„‡œ®œ¹ÉŠ‹³Áž}œ‡œÂ„ož{®µ ‡œ™µ¤ž{®µ„È™µ¤ ‡œ „ož{®µ„È„o °³Å¦¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„„´Š…µ…¹Êœ „Ȥ¸Ÿ¼oÁŒ¨¥ÅžÄœ˜´ª…°Š
 36. 36. ¤´œÁ°Š °´œœ¸ÊÁž}œ¨´„ ¬–³…°Š„µ¦ž’·´˜· ™oµ™¹Š…œµ—œ¸Êŗo„ÈÁž}œ Á¦ºÉ°Š—¸¤µ„ Ťn˜o°Š¸Êªœ‡œ°ºÉœ¤µÂ„ož{®µÄ®oÁ¦µ Á¦µÂ„ož{®µ Á°µÁ°ŠÅ—o …–³œ¸Ê„oŤnŗo Á—·œ‹Š„¦¤Å¤n™¹Š ÒÑ ¦°®¦°„ „oŗo ž{®µ˜nµŠÇ¤´œš³¨» ™¹Š„´šÎµÄ®o˜´—…µ—Áž}œ‡œ®¤—ž{®µÅžÁ¨¥ ¡°‹³™µ¤ž{®µÁ…µÂ„o µŠš¸¥´ŠÅ¤nŗo™µ¤ Á…µÂ„o„n°œ„Ȥ¸ Á°µÅž Á°µ¤µ‡œ™µ¤„È®¤—šnµ ¥„°³Å¦¤µ™µ¤ Á…µ¦¼o®¤—„n°œ ž{®µ„È Á¨¥®¤—Åž £µª³…°Š‡ªµ¤­Š­´¥˜nµŠÇ„È®¤—Åž˜µ¤­£µ¡„µ¦–r …°Š¤´œ °´œœ¸Ê„ÈÄ®o¡ª„Á¦µš´ÊŠ®¨µ¥„ÈÄ®o¡¥µ¥µ¤¡µ„Á¡¸¥¦„´œ ˜´ÊŠÄ‹ „´œ Ĝ“µœ³š¸ÉÁ¦µ„Èž¦³¡§˜·ž’·´˜· ­´Š…µ¦„ÈÁ°ºÊ°°Îµœª¥¡¦o°¤°¥¼n Á ¦ µ „È ¡ ¥ µ ¥ µ ¤ šÎ µ ™¹ Š ¤¸ ‡ ª µ ¤ …´ — …o ° Š ° ¥¼n o µ Š „È Á ž} œ › ¦ ¦ ¤ — µ … ° Š ­´Š…µ¦ ­nªœš¸ÉÁž}œ­nªœ„µ¥ ¦nµŠ„µ¥‹³Å¤nÄ®o¤¸°³Å¦Á„·—…¹ÊœÁ¨¥Å¤n ŗo®¦°„ ˜o°Š¤¸oµŠ ™oµÅ¤n¤¸¤µ„„Ȥ¸œo°¥ Á®¤º°œ„´ªnµÂ˜n¨³ª´œ„È ˜o°Š¤¸‡ªµ¤®·ª‡ªµ¤„¦³®µ¥ ‹³Å¤nÄ®o¤¸°³Å¦Á¨¥¥·ÉŠ‡·—Åž¤µ„ ¥·ÉŠ °»žµšµœÅž¤µ„ „È¥·ÉŠ­´­œ°¥¼nÁ®¤º°œ„´œÂ®¨³ Á¦ºÉ°Š¦nµŠ­´Š…µ¦ šnµœ‹¹Š°„ªnµ°¥nµÄ®o¤µ„ ™¹ŠªnµÁž}œ›¦¦¤—µ ˜oœÅ¤oš¸ÉÁ„·—¤µœ Ÿ·ªÃ¨„„È¥n°¤¤¸°»ž­¦¦‡ °¥nµŠœo°¥„Ȥ¸—·œ¢jµ°µ„µ«Â¨³Â¤¨Š‡°¥
 37. 37. ‹o°ŠšÎµ¨µ¥°¥¼n˜¨°— ‡ªµ¤¦¼o­¹„­£µª³­´Š…µ¦­nªœš¸ÉÁ ž}œ¦¼ž„µ¥ …°ŠÁ¦µ„È Á ®¤º ° œ„´ œ ¤´ œ ˜o ° Š¤¸ °» ž ­¦¦‡®œµªÇ¦o ° œÇ „È Á ž} œ ›¦¦¤—µ ÁªoœÅªo˜n¤´œÁ­ºÉ°¤­£µ¡°»–®£¼¤·Áž¨¸É¥œÂž¨Š¤µ„Ç °´œ œ¸ÊÁ¦µ„È¡¥µ¥µ¤˜´ÊŠÄ‹ ™oµÁ¦µ¤¸Ã°„µ­šÎµœ°Šœ¸ÊÁ ¦µ„È¡¥µ¥µ¤˜´ÊŠÄ‹ „´œÄ®o¤µ„ °µ¦¤–r°»Á„…µÁªšœµ „µ¨Áª¨µš¸ÉÁž}œ°—¸˜¨nªŠÅžÂ¨oª ª´œ ¤´œ„¨µ¥Áž}œ°—¸˜ Ş×¥Å¤n¦¼o­¹„˜´ª Á¨¥ Á®¤º°œ„´¸ª·˜…°Š¡ª„Á¦µ Ťn¦¼oªnµ¤´œÅ—o
 38. 38. „¨µ¥Áž} œ °—¸ ˜ Şŗo °—¸ ˜ š¸É ¥´ Š °¥¼nĜ‡ªµ¤¦¼o­¹„ ¨»n¤®¨Š¤´ªÁ¤µ˜n° °µ¦¤–r…°Š‡ªµ¤Á¡¨·—Á¡¨·œ Á¨¥„¨µ¥Áž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š‡ªµ¤Š¤Šµ¥ Á­¸¥œ·—®œ¹ÉŠ …°Š­£µ¡…°Š‡œš¸É¥´Š°¥¼nĜ‡ªµ¤®¨Š ˜n„ÈŤnčn Á¦ºÉ°Šš¸ÉŠ ¤Šµ¥®¦°„ Áž}œÁ¦ºÉ°Šš¸É—¸Á®¤º°œ„´œ Áž}œÁ¦ºÉ°Šš¸ÉšÎµÄ®oÁ¦µ Á¦¸¥œ¦¼o¨oª‹³Å—oÁ°µÅžÁž}œ…o°¤¼¨ °³Å¦š¸ÉÁ¦µ¡°‹³Á¨·„Å—o„ÈÁ¨·„¨³ Ş Á¦ºÉ°Š°—¸˜Áž}œÁ¦ºÉ°Šš¸ÉšÎµÄ®o¦¼o­¹„¡³ªŠ¤µ„Á®¤º°œ„´œ ­nªœ ¤µ„‡ªµ¤¦¼o­¹„…°ŠÁ¦µ„ȍ°­µªÁ°µÂ˜n°—¸˜¤µ šnµœÁ¦¸¥„ªnµ v¤Ãœ ­´ µ Á‹˜œµ®µ¦w ­µªÁ°µÁ¦ºÉ°Š°—¸˜ š¸ÉÁž}œ­·ÉŠš¸ÉÁ¦µŸnµœ¤µ Á®¤º°œ„´ª´œš¸É¤´œ¨nªŠ¤µœ´ÊœÂ®¨³ ¤´œ„¨µ¥Áž}œ°—¸˜Åž Ÿ¨…°Š °·¦·¥µ™š¸ÉÁ¦µšÎµ ¤´œ„È„¨µ¥Áž}œ„°Š…¥³Åž Á¦µšÎµÃœnœšÎµœ¸É ¤´œ Á®¤º°œ„°Š…¥³Ã¨„ µŠ‡œ„ȪnµšÎµÅ—o¤µ„—¸ ¤¸Ÿ¨Šµœ ˜nŸ¤ªnµ ¤´œ„¨µ¥Áž}œ„°Š…¥³Å¤n¦¼o˜´ª Á®¤º°œ„´¤—¤´œšÎµ¦¼ ¤´œ…œ—·œ ° ° „¤µ‹µ„¦¼ šÎµ Á ž} œ š¸É ° ¥¼n ° µ«´ ¥ …°Š¤´ œ šÎµ Ťn ® ¥» — „È Å —o „ ° Š—· œ Ä®n…¹ÊœÇ ¨³„Ȧ¼„ªoµŠ°°„Åž „Èœ¹„ªnµ˜´ªÁ°ŠÁ„nŠ ¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™ °´œœ¸Ê„ÈÁž}œÁ‡¦ºÉ° Š¥o°¤Ä‹Á®¤º°œ„´œœp³ Á¦µ˜o°ŠÅ¤nÁ„·—‡ªµ¤¦¼o­¹„ ž¦³¤µš šÎµÄ®o ‹· ˜ ċ®¨ŠÄœ°Îµœµ‹…°Š­¦¦Á­¦· °´œœ¸ÊÁž}œ
 39. 39. Á‡¦ºÉ°Š„µŠ„´Êœ Áž}œ°»ž­¦¦‡…°Š„µ¦ž’·´˜· °»ž­¦¦‡…°Š‡ªµ¤ ­ŠÁ®¤º ° œ„´ œ œp ³ ¤´ œ Áž} œ °» ž ­¦¦‡ Á¡¦µ³‡ªµ¤Á…o µ ċš¸É ™¼ „ ‡¦°—oª¥°Îµœµ‹…°Š°ª·µ ‡ªµ¤®¨Š Á¦µŸ¼ož’·´˜· ‹³Áž}œ°—¸˜š¸ÉŸnµœ¤µ Ÿ¨…°Š°·¦·¥µ™š¸ÉÁ¦µ Á‡¨ºÉ°œÅ®ª¤µ ¤´œ‹³Áž}œ„°Š…¥³„ÈÄ®o¤´œÁž}œ„°Š…¥³Åž ˜nÁ¦µ „È Å ¤n ž ¨n ° ¥‡ªµ¤¦¼o­¹„Ä®oÅ®¨Åž˜µ¤°Îµœµ‹…°Š°µ¦¤–r…°Š‡ªµ¤ ¨»n¤®¨Š‡¦°ŠÎµÅªo °´œœ¸Ê„ÈÄ®o¤°Š„´œ—¸Ç Ÿ¼ož’·´˜·˜o°Š¦°‡° ®œn°¥ ˜o°ŠÄ‡¦n‡¦ª ˜o°Š˜¦¹„˜¦°Š °¥nµž¨n°¥°µ¦¤–rÄ®o®¨Š Ĝ°—¸ ˜ ®¨ŠÄœ°œµ‡˜ ™¹ Š „´  ž¨n ° ¥Ä®o °Îµ œµ‹…°ŠÃ¨„›¦¦¤ ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸ÉÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°ŠÃ¨„‡¦°ŠÎµ Á¦ºÉ°Š­¦¦Á­¦·„È—¸ Á¦ºÉ°Š œ·œšµ„È—¸¤´œÁž}œ…°Š¤¸ž¦³‹ÎµÃ¨„°¥¼n¨oª ™¹Šªnµ¡¦³¡»š›Á‹oµ‹³¤µ ®¦º°¡¦³¡»š›Á‹oµ‹³Å¤n¤µ Á¦µ‹³°¥¼nÁ¦µ‹³Åž ¤´œ„È°¥¼n°¥nµŠœ¸Ê ¤´œ Áž}œ›¦¦¤µ˜·°¥nµŠœ´Êœ Œ³œ´ÊœÁ¦µŸ¼ož’·´˜·œ´Êœ Á¦µ‹¹Š˜o°Š˜´ÊŠ˜´ª…°Š˜´ªÄ®o¤¸­˜· ‡°¥„ε®œ—¦¼oŽ¹ÉŠ­·ÉŠš¸ÉÁ¦µ­´¤Ÿ´­Áž}œœµ¤›¦¦¤ œµ¤›¦¦¤Áž}œ…°Š š¸ÉŤn¤¸˜´ªÅ¤n¤¸˜œ ˜nÁž}œ£µª³…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„ š¸ÉÁž}œÁ‡¦ºÉ°ŠnŠ °„´„‹¼ŠÁ¦µ°¥¼n˜¨°—„µ¨˜¨°—Áª¨µ Á®¤º°œ„´ªnµ¤´œ¸ÊšµŠ šµŠ
 40. 40. œ¸Ê ‡ ª¦Á—· œ šµŠœ¸Ê Å ¤n ‡ ª¦Á—· œ °´ œ œ¸Ê ¤´ œ ¤¸ ‡ ªµ¤¦¼o ­¹ „ ¸Ê ° ¥¼n ° ¥n µ Šœ´Ê œ Á®¤º°œ„´œµ¤›¦¦¤š¸É¤´œÁ„·—…¹Êœ„´ ›¦¦¤µ¦¤–r „È°µ«´¥„µ¦ ­´ ¤ Ÿ´ ­ … ° Š ­·É Š  ª — ¨o ° ¤ š´Ê Š Ä œ ­n ª œ £ µ ¥ Ä œ  ¨ ³ ­n ª œ £ µ ¥ œ ° „ šnµœÁ¦¸¥„ªnµ Áªšœµ…´œ›r ®¦º° Áªšœµ Áž}œ­£µª³š¸É¤¸…¹ÊœÁž}œ…¹Êœ ŗoš»„…–³ Ÿ¼ož’·´˜·šnµœ‹¹ŠÄ®o¤¸‡ªµ¤¦¼oªnµ Áªšœµ„È­´„ªnµÁªšœµ ¤´œÁ„·—…¹Êœ„´Á¦µ Á¦µÅ¤nÁ®Èœ®¦°„ ˜n™oµÁ„·—…¹Êœ„´Á…µÁ¦µ¤°Š Á®ÈœÅ—o šÎµÅ¤Áž}œ°¥nµŠœ´ÊœÅž Á¦µÅ¤n—¼˜´ª…°ŠÁ¦µÄœ¨´„¬–³Å¤n¤¸ ŤnÁž}œ Á¦µ˜o°Š—¼Äœ¨´„¬–³Å¤n¤¸Å¤nÁž}œ ™oµÁ¦µ—¼Äœ¨´„¬–³Ánœœ¸Ê „È¡°š¸É‹³¦¼o‹´„Â¥„˜´ª…°ŠÁ¦µ°°„‹µ„°µ¦¤–rš¸ÉÁž}œ vÁªšœµ…´œ›rw Ĝ­nªœš¸ÉÁž}œ­»…Áªšœµ ¨³š»„…Áªšœµ Ž¹ÉŠÁž}œšµŠÁ—·œ…°Š­´˜ªr è„ Áž}œšµŠÁ—·œ…°Šž»™»œ ŤnčnšµŠÁ—·œ…°Š¡¦³°Á­…³ Á¦µ ‡·——¼¡·‹µ¦–µ—¼ šÎµÅ¤šnµœ‹¹Šªnµ°¥nµŠœ´Êœ Á®¤º°œ„´¡¦³¡»š›Á‹oµ …°ŠÁ¦µ ­—Š›¦¦¤Áž}œž“¤Á®˜» ž“¤Áš«œµ„ȪnµÅ—o šnµœ„ÈŤnŗo „¨nµªÁ¦ºÉ°Š°ºÉœÅ„¨š¸ÉÅ®œ šnµœ„È„¨nµª­·ÉŠš¸É¤¸…¹ÊœÁž}œ…¹Êœ„´°µ¦¤–r …°Š­´ ˜ ªr à ¨„ °µ¦¤–r…°Šž»™» œ Ž¹ÉŠšÎµ˜µ¤°Îµœµ‹ šÎµ˜µ¤ °µ¦¤–r
 41. 41. Áªšœµ„ÈÁ ž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ š¸ÉÁ¦µÅ—o­´¤Ÿ´­°¥¼n š¸ÉÁ¦µž¦³­°¥¼n š»„„µ¨š»„Áª¨µ ™oµÁž}œÁªšœµž¦³Á£šš¸ÉšÎµÄ®oÁ…oµÄ‹Å—o„ÈÁž}œ­nªœ v°»Á„…µÁªšœµw ˜n°»Á„…µÁªšœµœ´Êœ ¤´œ„Țεŗo¥µ„ ŤnčnŠnµ¥ …–³š¸Éŗo¦´°µ¦¤–rœ´Êœ „È¡°š¸É‹³Áž}œ°»Á„…µÁªšœµÅ—o ˜n…–³ š¸Éž¦³­°µ¦¤–r š¸ÉÁ®¤º°œ„´¡µ¥»„¦³®œÉε°¥¼n…oµŠ®œoµ…oµŠ®¨´Š ¤´ œ ‹ ³ Á ž} œ °» Á  „ … µ Á ª š œ µ Å —o ® ¦º °Å ¤n œ´Ê œ ­n ª œ ¤ µ „¤´ œ ‹³ Á ž} œ °»Á„…µÁªšœµÅ¤nŗo Á¡¦µ³Á¦µ¥´Š¤¸ »iœ¨³°°Š¢»jŠ°¥¼n ¡°¨¤¡´— ¤´œ„È¢»jŠ ˜µ¤°Îµœµ‹…°Š‡ªµ¤ž¨n°¥˜µ¤°µ¦¤–r Á®¤º°œ„´šnµœ °„ªnµ Áž}œšµŠÁ—·œ…°Šµªoµœ Áž}œšµŠÁ—·œ…°Šž»™»œ ¨°Š‡·— —¼¡·‹µ¦–µ—¼„Èŗo ¡°¤°ŠÁ®ÈœÅ—oš»„‡œœ´ÊœÂ®¨³ ž» ™»  œ Á … µ „È šÎ µ ˜ µ ¤ °Î µ œ µ ‹ … ° Š ‡ ª µ ¤°¥µ„ °Îµ œµ‹…°Š ˜´–®µ°´œÁ„·—…¹Êœ‹µ„°µ¦¤–rš¸ÉÁž}œ­»…ÁªšœµÂ¨³š»„…Áªšœµ ­»… Áªšœµ„ȚεĮoÁ„·—°µ¦¤–r v„µ¤˜´–®µw š»„…Áªšœµ„ÈÁž}œ°µ¦¤–r š¸ÉšÎµÄ®oÁ„·—Áž}œ vª·£µª˜´–®µw ¤´œ„ÈŸ·—š´ÊŠ…¹Êœš´ÊŠ¨n°Š ‹³ªnµŸ·— ¤´œ„ÈŸ·— ‹³ªnµ™¼„¤´œ„È™¼„œp³ ˜µ¤¦¼žÂ…°ŠŸ¼o¤¸°»žµšµœ ˜n™oµ Ÿ¼o Å ¤n ¤¸ °» ž š µ œ Ťn ° ¥¼n Ä œ°Îµ œµ‹…°Š­» … ÁªšœµÂ¨³š» „ …Áªšœµ ž¦³Á£š˜´–®µ‡¦°ŠÎµ šnµœ„È°¥¼nŗo°¥nµŠŸµ­»… °¥¼nĜ°»Á„…µ
 42. 42. Áªšœµ…´œ›r ¤´œ„ÈŤn¤¸°³Å¦¤µ„ Á¡¦µ³Áž}œ˜´ª°¥¼nĜ­£µ¡š¸ÉŤn°¥¼n Ęo°Îµœµ‹…°ŠÃ¨„ °¥¼nĘo°Îµœµ‹…°Š­·ÉŠÂª—¨o°¤ „È¡¨°¥Á®Èœ˜´ª Á°ŠÅ—o°¥¼nœ´ÉœÂ®¨³ Á¡¦µ³°¥¼nĜ“µœ³°¥nµŠœ´Êœ „´Á¦µ°¥¼nĜ“µœ³ …°Š°Îµœµ‹Áªšœµž¦³Á£š­»…š»„…rœn³ ¤´œ˜nµŠ„´œ°¥nµŠÅ¦ ¤´œ„ȇŠ ¤¸‡ªµ¤˜nµŠ„´œ Á®¤º°œÁ¦µ‹´Á°µ°µ¦¤–r£µ¥œ°„¤µš·É¤ÂšŠ˜´ªÁ°Š œ¸Ê®¨³ ¤µÁ­¸¥—šŠ˜´ªÁ°Š‹œ™¹Š„´šÎµÄ®o¦¼o­¹„š»„…r Á¦µ„ȇª¦œ¹„ —¼¡·‹µ¦–µ—¼ Ÿ¼o ž ’· ´ ˜· œ´Ê œ Ťn ‡ ª¦š¸É ‹ ³ž¨n ° ¥­˜· Ťn ® ¨Š¨º¤ Ä®oÁ®Èœ Áªšœµ„È­´„ªnµÁªšœµ ¤´œ¥µ„˜¦Šš¸É‹³Á®ÈœÁž}œ v­´„ªnµw œ´Êœ¤´œ ¥µ„ Á¡¦µ³¤´œÁ‡¥®¥· ¤´œÁ‡¥¥¹— ¤´œÁ‡¥°»žµšµœ Á®Èœ°³Å¦„È Áž} œ Á¦ºÉ°Šš¸É­¤‡ª¦Â„n…oµ Ş®¤— °´œœ¸ÊÁ¦µ„ÈÁ‡¥Å—o¥·œÅ—o¢{ŠÁ„¸É¥ª „´Á¦ºÉ°Š…°Š¡¦³¡»š›Á‹oµÂ­—Š›¦¦¤Â„n¡¦µ®¤–rºÉ° vš¸‰œ…³ °´‡‡·Áª­œÃ‡˜¦w Áš«œr°„Á…µÄœ¨´„¬–³š¸É¤¸‡ªµ¤ ®¤µ¥ šnµœ°„ªnµ Áªšœµž¦·‡Áª…–­¼˜¦ ªnµ—oª¥°Îµœµ‹…°Š‡ªµ¤ Á®Èœ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ÿ·— ªnµ‡ªµ¤Á…oµÄ‹…°Š˜œ°¥nµŠœ¸Ê™¼„°¥nµŠœ´ÊœŸ·— ŗo¤µ¡„´¡¦³¡»š›Á‹oµ°¥¼nš¸ÉÁ…µ‡·„¼’ °¥¼nš¸É™Êε­»„¦…µ˜µ °´œœ¸Ê Áž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š˜Îµœµœœp³ ˜nÁž}œÁ¦ºÉ°Šš¸ÉÁ°µ¤µÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š°»ž¤µ°»ž
 43. 43. ¤´¥ Áž}œ»‡‡¨µ›·¬“µœ…¹Êœ¤µ Á¦µ„ÈÁž¦¸¥Áš¸¥Å—o Á¡¦µ³š¸‰œ…³ ¡¦µ®¤–r ¤¸‡ªµ¤Á®Èœªnµ v°³Å¦‡ª¦Â„n…oµ …oµ‹¹Š‹³Á°µ °³Å¦Å¤n ‡ª¦Â„n…oµ …oµÅ¤nÁ°µw ¡¦³¡»š›Á‹oµšnµœ„ÈÁž}œŸ¼oš¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ ¦¼o‹´„‹´ Á°µž{®µ¤µ˜° ž{®µ¤µ™µ¤ž{®µ š´ÊŠš¸ÉÁž}œž{®µ°°„¤µ šnµœ„ÈÁ°µž{®µœ´ÊœÂ®¨³¤µ™µ¤ž{®µ°¸„š¸®œ¹ÉŠ . šnµœ„È™µ¤”¸‰œ…³ Ĝ­·ÉŠš¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ ­·ÉŠš¸É¡¦µ®¤–r‡·—¨oª Á…oµÄ‹Â¨oª ™¼„˜o°Š®¦º°¥´Š quot; ”¸‰œ…³ ¥ºœ¥´œªnµ ™¼„˜o°ŠÂ¨oª v­·ÉŠš¸É Ťn‡ª¦Â„n¡¦µ®¤–r ˜n¡¦µ®¤–r„Șo°ŠÅ—o ¤´œ„Ȥ¸w ¡¦³¡»š›Á‹oµ Á¨¥¡¼—Åž™¹ŠÁ¦ºÉ°Š…°Š›¦¦¤µ˜· v°¥nµŠÁnœ‡ªµ¤Â„n¡¦µ®¤–rŤn ž¦µ¦™œµ Å ¤n ° ¥ µ „ ‹³ Å —o  ˜n ¡ ¦ µ ® ¤ –r „È ˜o ° Š Å —o ‡ ª µ ¤ Á ‹È  ¡¦µ®¤–rŤnž¦µ¦™œµ ¨³­·ÉŠœ´Êœ„Șo°Š¤¸Â„n¡¦µ®¤–r ˜¨°—™¹Š ‡ªµ¤˜µ¥ Ž¹ÉŠÁž}œ­·ÉŠš¸É­´˜ªr脚´ÊŠ®¨µ¥Å¤nž¦µ¦™œµ ¨³Å¤n°¥µ„ ‹³Å—o„´œ ˜nªnµÁž}œ­·ÉŠš¸É‹³˜o°Š¤¸‹³˜o°ŠÁž}œw °´œœ¸Ê¡¦µ®¤–r„ÈÁ¨¥ ¨—¤µœ³ ¨—‡ªµ¤¥¹—™º° ¨—¤µœ³‡ªµ¤¥¹—™º°…°Š˜´ªš¸ÉÁž}œš·’“· ž¦³Á£šªnµ ‡ªµ¤Á®Èœ…°Š˜´ªÁž}œ‡ªµ¤Á®ÈœÁ¨·« ˜n„¨´Áž}œ‡ªµ¤ Á®Èœš¸ÉÁ¨ª
 44. 44. °´ œ œ¸Ê „È Ä ®o Á ¦µ‡· — ¡· ‹ µ¦–µ—¼Á¦ºÉ°ŠÁªšœµš´ÊŠ®¨µ¥ šnµœÄ®o ¡·‹µ¦–µ šnµœ‹¹Š­°œÄ®oÁ¦µ¤¸­˜· Ä®oÁ¦µœ´Êœ¤¸­˜·¡·‹µ¦–µÄ®o¦¼o‹´„ ªnµ Áªšœµ„È­´„˜nªnµÁªšœµ ¤´œÁž}œ­´„ªnµÁªšœµ‹¦·ŠÇ ¤´œÁž}œ­´„ ªnµ°µ„µ¦…°Š­·ÉŠš¸ÉÁž}œœµ¤›¦¦¤Ášnµœ´Êœ Ťn¤¸°³Å¦š¸É‹³šÎµÄ®oÁž}œ ­»…Áž}œš»„…r ­·ÉŠš¸ÉšÎµÄ®oÁž}œ­»…Áž}œš»„…r „Ș´ªš¸ÉÁ…oµÅžÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ ¨´„¬–³ v°ª·µw Á…oµÅžÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ¨´„¬–³š¸ÉÁž}œ£¡ µ˜· °»žµšµœ ­»…„È™º°ªnµ­»……°ŠÁ¦µ š»„…r„È™º°ªnµš»„…r…°ŠÁ¦µ ªnµÁ¦µ š»„…rÁ¦µ­»… „ÈÁ¨¥šÎµ‡ªµ¤¦¼o­¹„­»…š»„…r°¥nµŠœ´Êœ ™oµ­»…„ÈÁ¨¥šÎµÄ®o Á„·—‡ªµ¤®¨Š ¡¦³¡»š›Á‹oµšnµœ‹¹Š­°œÄ®oÁ¦µ¤¸­˜·¡·‹µ¦–µ Áªšœµ„È­´„ ˜nªnµÁªšœµ ¤´œÁ„·—…¹Êœš¸É°µ¦¤–rš¸É‹·˜…°ŠÁ¦µœ´Êœ ŤnčnÁ„·—…¹Êœš¸É °ºÉœ Á¡¦µ³­·ÉŠÁ®¨nµœ¸Ê ¤´œ¤¸…¹ÊœÁž}œ…¹Êœ…°Šœµ¤›¦¦¤ šnµœ‹¹Š­°œ Ä ®o Á ¦ µ ¡· ‹ µ ¦ – µ › ¦ ¦ ¤ Ä œ ¨´ „ ¬–³Á ž} œ ­´ „ ªn µ ›¦ ¦¤ ¤´ œ ‹³°¥¼n Ä œ ­£µ¡š¸É ˜ °ž{  ®µ˜´ ª Á°ŠÅ—o—¸ ™oµ¤·Œ³œ´ÊœÁ¦µ˜°ž{®µÅ¤nŗo Á¦µÂ„ož{®µÅ¤nŗo Á¡¦µ³Á¦µ¥´ŠÁž}œšµ­ Á¦µ¥´ŠÁž}œŸ¼o¤¸°µ¦¤–r …°Š­´ ˜ ªr à ¨„ž„‡¨» ¤ °¥¼n ¤´ œ „È Á ¨¥šÎµÄ®o Á „· — ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ Á®¨nµœ´Êœ Áž} œ ›¦¦¤µ˜· šÎµ Ä®o Á „· — ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ Ťn š ³¨» ž ¦» à ž¦n Š Ĝ„µ¦Â„o Å …
 45. 45. ˜´ª…°Š˜´ªÁ°Š Áž}œÅžÄœ¨´„¬–³š¸É‹³¡oœÅž‹µ„˜´–®µ Œ³œ´ÊœŸ¼o ž’·´˜· šnµœ‹¹Š­°œÄ®o¡¥µ¥µ¤˜µ¤—¼ÁªšœµÄœÁªšœµš´ÊŠ®¨µ¥ ¤¸ ­˜·„ÈÄ®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„˜µ¤—¼ÁªšœµÄœÁªšœµš´ÊŠ®¨µ¥ šnµœÄ®o˜µ¤—¼ °¥nµŠœ´Êœ Ĝ¦¼ž¨´„¬–³°¥nµŠœ¸Ê„ÈÁ®¤º°œ„´ªnµÁ¦µŸ¼o°¥¼nĜ‡»–…°Š ‡ªµ¤Áž}œŸ¼o¤¸‡»–…°Š¡»š›³ Ĝœµ¤ªnµÁž}œŸ¼o˜ºÉœ ‡ªµ¤Áž}œŸ¼o¤¸‡»– …°Š¡»š›³ ˜ºÉœ‹µ„‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É¤´œÁž}œž»™»œÁ­¸¥Å—o ž» ™»  œ ‡º ° ‡ œ š¸É ¥´ Š šÎ µ ˜ µ ¤ °Î µ œ µ ‹ „ ¦ ³  ­ … ° Š ˜´ – ® µ „¦³Â­…°Š£¡µ˜· Á¦µ„ÈÂ¥„˜´ª…°ŠÁ¦µ°°„Å—oĜ¨´„¬–³‡ªµ¤ Áž}œŸ¼o˜ºÉœ Á®ÈœÁªšœµ„Èž¨ŠÅ—o ®´„Å—o®oµ¤Å—o ªµŠÅ—o ŤnŗoŞ‹´ Á°µ»‡‡¨£µ¥œ°„ °µ¦¤–r£µ¥œ°„ ¦¼ž£µ¥œ°„Á­¸¥Š£µ¥œ°„ ¤µš·É¤Âšœ˜´ª…°ŠÁ¦µÁ°Š Á®¤º°œ‡ªµ¤°¥µ„…°Šµªœµ §—¼œ¸Ê ž¦µ¦™œµ°¥µ„‹³Ä®o œ˜„ ˜n‡ªµ¤°¥µ„…°ŠÁ¦µÅ¤nčn›¦¦¤µ˜· …°Š œ ¤´œÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š›¦¦¤µ˜· ŤnčnÁ¦ºÉ°Š…°ŠÁ¦µ ‡ªµ¤ °¥µ„Ä®o ˜ „œ´Ê œ ‹³¦o ° ŠÅ®o Á šn µ Ŧ¤´ œ „È Å ¤n ˜ „°¥¼nœ´ÊœÂ®¨³ Á¡¦µ³ ›¦¦¤µ˜·…°Š¤´œÁž}œ°¥nµŠœ´Êœ °´œœ¸Ê„ÈÁ®¤º°œ„´œ ›¦¦¤µ˜·‡º° ‡ªµ¤¦¼o­¹„œ´Êœ ™oµÁ¦µ™¨ÎµÁ…oµÅžÄœÁ…˜…nµ¥…°ŠÁ…µ Á…µ„È‹³¤°¤ Á¤µÁ¦µÄ®o¨º¤˜´ª¨º¤˜œ ­´ŠÁ„˜—¼Á®¤º°œ­´˜ªrµŠž¦³Á£š Ánœ ńn
 46. 46. šÎµœ°Šœ´Êœ Á…µ¤°¤Á¤µÄ®oœ„´œ šÎµ¨µ¥„´œ ‹œ™¹Š˜µ¥„Ȥ¸ ¨oª ŗo°³Å¦ Á¦µ„ÈŤn¤¸°³Å¦š¸É‹³Å—o ˜nªnµ™¼„°Îµœµ‹…°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„ ¤°¤Á¤µÁ¨¥šÎµÅž °´ œ œ¸Ê „È Á ®¤º ° œ„´ œ ™¼ „ ‡ ªµ¤¤´ ª Á¤µ‹µ„è „›¦¦¤œ´É œ Á°Š Á¡¦µ³Á¦µÅ¤nŗo¤°Š£µ¥Äœ„´œ Ťnŗo¤°Š‹»—Äœ„´œ Ťn—¼‹»—Äœ„´œ ™oµÁ¦µ—¼‹»—Äœ‹¦·ŠÇ¤´œ„ȇŠ‹³Á…oµÄ‹Å—o ¨³„ÈÁž}œšµŠÄ®o¡oœš»„…r Şŗo ¨³Áž}œšµŠÄ®oÁ…oµÄœ®nªŠ…°Š‡ªµ¤Áž}œŸ¼o™¹Š Ž¹ÉŠ‡ªµ¤Áž}œ Ÿ¼o ­ ¨³Á­¸ ¥ Ž¹É Š °» ž µš· ­£µ¡š¸É „· Á ¨­Á…o µ ™º ° ‡¦°Š
 47. 47. š´Ê Š žªŠÅ—o Á¦µ ­´ŠÁ„˜—¼ ™¹Š „¦³œ´Êœ šnµœ¥´Š „¨nµªÁž}œ£µ¬·˜Á˜º°œ­˜·Ÿ¼ož’·´˜·š´ÊŠ ®¨µ¥ šnµœÁ˜º°œÄœ¨´„¬–³ªnµ Ä®o˜µ¤—¼˜´ª…°Š˜´ªÁ°Š ¨³„Ȧ¼o‹´„ ˜´ª…°Š˜´ªÁ°Š vŸ¼ož’·´˜·˜µ¤—¼˜µ¤¦´„¬µ‹·˜…°Š˜œ ‡œœ´Êœ‹³¡oœ ‹µ„nªŠ…°Š¤µ¦w šnµœ„È¡¼—ĜŠnÄ®o‡ªµ¤‡·—Ä®o­˜·Á¦µ Á¦µ„ȇª¦ ˜µ¤—¼Äœ¨´„¬–³°¥nµŠœ´Êœ Á®¤º°œ„´„µ¦˜µ¤Á¦¸¥œ¦¼o „È¡°š¸É‹³Å¤n šÎµ˜µ¤°Îµœµ‹…°Š°µ¦¤–r Ä®oÁ°µ®¨´„…°Š‡ªµ¤™¼„˜o°Š‡ªµ¤Áž}œ ‹¦·Š¤µ¡¼—„´œ ˜n­nªœÄ®nŤnŗoÁ°µ®¨´„…°Š‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š¤µ¡¼— ¤µšÎµ„´œ‹¦·ŠÇ®¦°„
 48. 48. ®¨´„…°Š‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š ‹¦·ŠÇ„ȇº°Á¦ºÉ°Š °œ·‹‹´Š š»„…´Š °œ´˜˜µ °´œœ¸Ê脄ÈÁž}œ°¥nµŠœ¸Ê ˜nªnµÁ¦µÄœ“µœ³Ÿ¼ož¦³¡§˜·ž’·´˜· œ´Êœ „ȇª¦‹³¤¸‡ªµ¤Á…oµÄ‹ÄœÁ¦ºÉ°Šœ¸Ê Á¡¦µ³Áž}œ´œÅ—š¸ÉÁ¦µ‹³˜o°Š …oµ¤°¥¼n¨oª Áž}œ­·ÉŠš¸ÉÁ¦µÁ„¸É¥ª…o°Š°¥¼n¨oª„¦³š´ÉŠª´œ„¦³š´ÉŠže ™oµ¥´Š ¤¸¸ª·˜°¥¼n ¥´Š¤¸ª·µ–‡¦°Š°¥¼n „ȋεÁž}œ‹³˜o°Š˜n°­¼o ­£µ¡¸ª·˜ —· œ ¢j µ ° µ „ µ « £µ¥œ°„˜o ° Š¤¸ ‡ ªµ¤¦¼o ­¹ „ °¥n µ Šœ´Ê œ ‡¨» „ ‡¨¸ „´  ­·É Š Á®¨nµœ´Êœ ˜nªnµ™oµÁ¦µ‡¨»„‡¨¸Â¨oª Á¦µÅ¤n¦¼o‹´„„ÈÁž}œ°´œ˜¦µ¥ ‡¨»„ ‡¨¸„Șo°Š¦¼o‹´„—oª¥ Ťnčn‡¨»„‡¨¸—oª¥°Îµœµ‹…°Š‡ªµ¤š»„…r ‡¨»„‡¨¸ —o ª ¥ °Î µ œ µ ‹ … ° Š ž{   µ œ´Ê œ —¸ „ ªn µ ™o µ Á ¦ µ ‡ ¨» „ ‡¨¸ —o ª ¥ °Îµ œµ‹…°Š ‡ªµ¤š» „ …r Á ¦µ„È Ên ™oµÁ¦µ‡¨»„‡¨¸—oª¥°Îµœµ‹…°Šž{µ „ȚεĮo Áž}œ°·­¦³Å—o °´œœ¸Ê„ÈÄ®o¡·‹µ¦–µ„´œ—oª¥ Å®œÇÁ¦µ„ÈÁž}œŸ¼o®œ¹ÉŠš¸É ¤µÁ„¸É¥ª…o°Š„´ Á¦ºÉ° Šœ¸Ê ™oµ‡œ°ºÉœ™µ¤Å¤n¦¼oÁ¦ºÉ°ŠÅ¤n¦¼o‹³šÎµ°¥nµŠÅ¦—¸ Á®¤º°œ„´Á¦µœ»nŠ®n¤œ¸É®¨³ œ»nŠ®n¤šÎµÅ¤ ˜o°Š˜°˜µ¤¦¼žÂ …°Š¡¦³¡»š›Á‹oµ…°ŠÁ¦µªnµ ˜o°Šœ»nŠ®n¤„´œ®œµª„´œ¦o°œ Á¡¦µ³ ›¦¦¤µ˜·…°Š­´Š…µ¦ ™oµ¦o°œÁ„·œÅž„ÈŤn—¸ ™oµ®œµªÁ„·œÅž„ÈŤn—¸ °¥¼nĜ£¼¤·…°Š­£µ¡…°ŠÃ¨„˜o°Š„µ¦‡ªµ¤¡°Á®¤µ³¡°—¸ ˜nªnµ„È „´œÅ¤nŗo Ĝš¸É­»—„Ș„­¨µ¥ÅžÁ®¤º°œ„´œ
 49. 49. ¡·‹µ¦–µ›¦¦¤ ‹œÁž}œ vª·­´Š…µ¦w
 50. 50. ¦nµŠ„µ¥Â˜n¨³ª´œ˜o°Š„µ¦°µ®µ¦ °µ®µ¦š¸É¦´ž¦³šµœœ´Êœ Ž¹ÉŠÁž}œ°µ®µ¦®¥µ šnµœÁ¦¸¥„ªnµ v„ª¯·Š„¨µ®µ¦w Áž}œ°µ®µ¦ ®¥µ­Îµ®¦´Ä®o¦nµŠ„µ¥š¦Š­£µ¡°¥¼nŗo „ª¯·Š„¨µ®µ¦ °µ®µ¦ ‡º°‡Îµ…oµªœ¸Ê „ÈÁž}œ°µ®µ¦ž¦³Á£š®œ¹ÉŠ Áž}œ­´Š…µ¦ Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ …°Š„µ¦ž¦³„°…°Š­´Š…µ¦ ­´Š…µ¦°¥¼nŗoÁ¡¦µ³¤¸­·ÉŠÁ®¨nµœ¸Ê ‹¹Š šÎµÄ®o°¥¼nŗo °µ®µ¦°¸„ž¦³Á£š®œ¹ÉŠšnµœÁ¦¸¥„ªnµ vŸ´­­µ®µ¦w Ÿ´­­µ®µ¦ °µ®µ¦‡º°„µ¦­´¤Ÿ´­ „µ¦­´¤Ÿ´­„ȚεĮoÁž}œ°µ®µ¦ ¤¸ ¦­µ˜·…°Š‡ªµ¤Á°¦È—°¦n°¥ ¤¸¦­µ˜·Â®nŠ‡ªµ¤…¤…ºÉœ ¤´œÁ„·—…¹Êœ ‹µ„›¦¦¤µ˜·…°Š v›¦¦¤£µ¬µw Á¦µ„È—¼Á°µ Ž¹ÉŠÁž}œ…°Š£µ¥Äœ Áž}œ„µ¦Â­—Š°°„®nŠ‡ªµ¤¦¼o­¹„ Ÿ´­­µ®µ¦ „Ȧ¼o‹´„°¥¼n¨oª‡º° „µ¦­´¤Ÿ´­™¼„˜o°Š Áž}œš¸É¤µ…°Š˜´–®µ Áž}œš¸É—´…°Š˜´–®µ ˜´–®µ ‡º°‡ªµ¤°¥µ„ ˜´–®µ‡º°‡ªµ¤¡¦n°Š Ťn¦¼o‹´„°·É¤Å¤n ¦¼o‹´„Á˜È¤ šnµœÁ¦¸¥„ªnµ®µ‡ªµ¤¡°Å¤n¤¸ ®µ‡Îµªnµ¡°Å¤n¤¸ Á¦¸¥„ªnµ ˜´–®µ Œ³œ´ÊœÄœ‡¦´ÊŠ¡»š›„µ¨ šnµœ‹¹Š´´˜·Áž¦¸¥Áš¸¥„·Á¨­ ˜´ – ® µ Á ® ¤º ° œ „´ œ „´   ¤n œÊÎ µ ¤ ® µ ­ ¤» š ¦ œÊÎ µ Ä œ š ³ Á ¨ œÊÎ µ Ä œ ¤®µ­¤»š¦„ªoµŠÄ®nÅ¡«µ¨ Ä®n„ªnµŸºœÂŸnœ—·œ™¹Š Ô Ášnµ  œ ˜„œÊε‹µ„¤nœÊε­µ¥˜nµŠÇ„ÈÅ®¨Åž­¼nš³Á¨ š³Á¨„ÈŤn¦¼o‹´„°·É¤Å¤n¦¼o
 51. 51. ‹´„Á˜È¤ §—¼Â¨oŠ„È°¥¼n°¥nµŠœ´Êœ §—¼ œ„ÈÁž}œ°¥¼n°¥nµŠœ´Êœ ˜nªnµ ¤´œ ¥´Š¤¸…¹Êœ¤¸¨Š µŠš¸„È…¹ÊœµŠš¸„ȨŠ ¨oªÂ˜nš·«šµŠ‡ªµ¤®¤»œÁª¸¥œ …°ŠÃ¨„ „·Á¨­˜´–®µ „È¡°Áž¦¸¥Áš¸¥Å—oªnµÅ¤n¦¼o‹´„°·É¤Å¤n¦¼o‹´„ ¡°Ánœ„´œ Œ³œ´Êœšnµœ‹¹Š„¨nµªÅªoÁž}œ£µ¬·˜Áž}œ‡˜·Á˜º°œÄ‹ Ä®o Á¦µ¤¸‹·˜­Îµœ¹„¦³¨¹„°¥nµÁž}œšµ­…°Š¤´œ vœ´˜™· ˜´–®µ ­¤µœš¸ ¤nœÊεÁ­¤°—oª¥˜´–®µÅ¤n¤¸w ‡¦¼µ°µ‹µ¦¥rœ´„ž¦µr´–”·˜šnµœ „¨nµªÁž}œ‡Îµ„¨°œ¡ºÊœÁ¤º°Šªnµ vœÊ央µ­¤»š¦¥´Š¤¸šµŠ°´ÉŠ ¥´ŠÅ®¨ š´ÉŠ ¥¼oŞ¥¼o¤µ œÊε˜´–®µÃ¨£µ ‡ªµ¤°¥µ„®µ¤µ¤µ„ ‡ªµ¤°¥µ„ ±Š®¨µ¥w ( œÊεĜ¤®µ­¤»š¦¥´Š¤¸Áª¨µš¸É‹³Á˜È¤Å—o ¥´Š¤¸…¹Êœ¤¸¨Š ˜nœÊε„·Á¨­˜´–®µ‡ªµ¤°¥µ„…°Š‡œÁ¦µœ´Êœ ¥·ÉŠ®µ¤µ¤µ„„°Ã„¥ ¤ µ š´  ™¤ Á šn µ Å ¦ „È Å ¤n ¦¼o ‹´ „ Á˜È ¤ ¤¸  ˜n ‡ ªµ¤°¥µ„‡ªµ¤ž¦µ¦™œµ ˜o°Š„µ¦Å¤n¤¸š¸É­·Êœ­»— ) ¤´œÁ„·—…¹Êœ‹µ„„µ¦­´¤Ÿ´­°µ¥³˜³œ³ „µ¦ ­´¤Ÿ´­ £µ¬µ›¦¦¤šnµœÁ¦¸¥„ žd¥¦¼ž µ˜¦¼ž °µ¥˜œ³ „µ¦­´¤Ÿ´­ ™oµÁ¦µ—¼˜´ª…°ŠÁ¦µÁ°Š‹³¦¼o‹´„ ¤´œÁž}œÁ®¤º°œ ‡¨ºÉœ®¦º°¢°ŠœÊ夵„¦³š {~Š ™oµÁ¦µ¤¸‡ªµ¤®œ´„ÂœnœÁ®¤º°œ„´ „o°œ®·œœ¸Ê „ÈŤnÁž}œÅ¦ ™¹Š‹³„¦³š„¦³Âš„ „ȇŠ­£µ¡ž„˜·°¥¼n °¥nµŠœ´Êœ ™¹Šªnµ„·Á¨­˜´–®µ‹³…¹Êœ¨Š „ÈÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š„·Á¨­˜´–®µ

×