โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กาญจนบุรี
ชื่อโครงการ “ วิดีโอแนะนำมำรยำทในสังคมออนไลน์ ”
..หลักการ..
..ด้วยควำมที่มนุษย์ในยุคนี้มีกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ได้ง่ำย ทำให้เกิดช่องทำงในกำรสื่อสำรเพ...
..วัตถุประสงค์และโครงการ..
• 1. ต้องกำรทำคลิปวิดีโอเพื่อรณรงค์กำรใช้โซเชียลเน็ตเวิกค์อย่ำงไม่มีปัญหำ
• 2. นำเสนอและเผยแพร่...
..เป้ าหมาย..
1. เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
• ผู้ชมได้ทรำบถึงวิธีสื่อสำร และวิธีหลีกเลี่ยงปัญหำจำกกำรสื่อสำรในโซเชียลเน็ตเวิร์ค
2...
..การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ..
• ความรู้ – ในกำรที่เรำจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่ำงน้อยขั้นต่ำ เรำต้องมีควำม...
..วิธีการดาเนินการ..
• 1. รวมกลุ่มวำงแผนคิดโครงกำร
• 2. ค้นคว้ำข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับโครงกำร
• 3. ลงมือปฏิบัติ
• 4. ตรวจสอ...
..ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..
• 1. สำมำรถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
• 2. เผยแพร่แนวทำงให้แก่ผู้ชมได้
• 3. ทำให้สัง...
..สมาชิกกลุ่ม..
นำย อภิเษก ทองสวัสดิ์ เลขที่ 1
นำย กษิด์เดช เปรมธนรุ่งเรือง เลขที่ 2
นำงสำว รินรดำ นำคะศิริ เลขที่ 23
นำงส...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการวิดีโอแนะนำมารยาทในสังคมออนไลน์

388 views
257 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการวิดีโอแนะนำมารยาทในสังคมออนไลน์

  1. 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ชื่อโครงการ “ วิดีโอแนะนำมำรยำทในสังคมออนไลน์ ”
  2. 2. ..หลักการ.. ..ด้วยควำมที่มนุษย์ในยุคนี้มีกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ง่ำย ทำให้เกิดช่องทำงในกำรสื่อสำรเพิ่มมำกขึ้นมำก แต่ในกำรสื่อสำรทุก ประเภทนั้น เรำก็ยังต้องรู้จักกำรวำงตัว รู้จักมำรยำทอยู่ดี ซึ่งสื่อที่เรำคิดทำ นั้น ก็เพื่อที่จะแนะแนวทางในการสื่อสาร เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาที หลัง..
  3. 3. ..วัตถุประสงค์และโครงการ.. • 1. ต้องกำรทำคลิปวิดีโอเพื่อรณรงค์กำรใช้โซเชียลเน็ตเวิกค์อย่ำงไม่มีปัญหำ • 2. นำเสนอและเผยแพร่ต่อผู้อื่น เพื่อให้ได้แนวทำงวิธีกำรสื่อสำรที่ง่ำยและไม่น่ำเบื่อ • 3. ทำเว็บไซต์เพื่อเอำไว้เผยแพร่คลิปวิดีโอ
  4. 4. ..เป้ าหมาย.. 1. เป้ าหมายเชิงคุณภาพ • ผู้ชมได้ทรำบถึงวิธีสื่อสำร และวิธีหลีกเลี่ยงปัญหำจำกกำรสื่อสำรในโซเชียลเน็ตเวิร์ค 2. เป้ าหมายเชิงปริมาณ • มีผู้เข้ำมำชมคลิปถึง 1,000 วิว
  5. 5. ..การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ.. • ความรู้ – ในกำรที่เรำจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่ำงน้อยขั้นต่ำ เรำต้องมีควำมรู้ที่จะทำสิ่งนั่น อย่ำงโครงกำรของกลุ่ม ข้ำพเจ้ำ ต้องกำรจะทำคลิปวิดีโอเพื่อรณรงค์กำรใช้มำรยำทในโลกโซเชียลเน็ตเวิกค์ ก็ต้องทรำบถึงปัญหำที่จะทำ และ ต้องทรำบถึงวิธีที่จะทำ • คุณธรรม – ในคลิปวิดีโอที่เรำทำนั้น เรำมุ่งเน้นถึงกำร “คิดก่อนพูด” ซึ่งเป็นกำรนำคุณธรรมเรื่องควำมมีเหตุผล มำบูรณำกำรณ์
  6. 6. ..วิธีการดาเนินการ.. • 1. รวมกลุ่มวำงแผนคิดโครงกำร • 2. ค้นคว้ำข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับโครงกำร • 3. ลงมือปฏิบัติ • 4. ตรวจสอบงำน • 5. นำเสนออำจำรย์ประจำวิชำ
  7. 7. ..ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.. • 1. สำมำรถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ • 2. เผยแพร่แนวทำงให้แก่ผู้ชมได้ • 3. ทำให้สังคมในโลกออนไลน์ที่มีอยู่ มีควำมสงบ โดยที่ยังคงสีสันไว้อยู่
  8. 8. ..สมาชิกกลุ่ม.. นำย อภิเษก ทองสวัสดิ์ เลขที่ 1 นำย กษิด์เดช เปรมธนรุ่งเรือง เลขที่ 2 นำงสำว รินรดำ นำคะศิริ เลขที่ 23 นำงสำว อภิสรำ ชำนำญกำหนด เลขที่ 26 นำงสำววิลำสินี บัวชู เลขที่ 32 นำงสำวพรพิชชำ ชมภู่ เลขที่ 36

×