2011-11-21 Vishwasya Vrittantam

 • 359 views
Uploaded on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
359
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Title Code : GUJSAN00011/06/1/2011-TC ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 206 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, ∑§ÊÁø∑§ ∑ΧcáÊ ∞∑§ÊŒ‡ÊË á ÁŒŸÊVU - 21 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ‚Ù◊flÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 206 á Date : 21-11-2011, Monday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 784542¡Ë S¬Ä≈˛U◊ ¬˝∑§⁄áÊÔÔ ∞Ÿ«UË∞ •Á¬ÔÔ ŒÙ·Ë ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 20 ÃÕÊ •ãÿı mıÔ Ô ÁŸª◊ıÔ ‹Êß‚¥‚ ¬˝ŒÊÿÔ ◊Íπ¸ÃÊ◊Ô˜ ‚ŒSÿÊ— flŒÁãÃÔ ÿ ÃÔ ˜ ‚Èπ⁄Ê◊∑ΧÃ Œá«UÁflœÊŸSÿ ‡ÊÒàÿSÿ ¬˝÷ÊfláÊÔ ª◊ŸÊª◊Ÿ ’ÊœÊ 2¡Ë S¬ Ä ≈˛ U ◊ ∞ÿ⁄≈U‹, flÙ«UÊ»§ÙŸÔ ÁflL§h •ÊøÁ⁄ÃflÊŸÔ ˜ – •ÁS◊ŸÔ ˜ Ô ŒÍ ⁄ ‚¢ ø Ê⁄Sÿ ‚Áøfl— •ÊŒ ‡ Ê◊Ô ˜ ŒËÿÃ S◊–¬˝∑§⁄áÊÔSÿÔ •ãfl·áÊ Œ‹— •ãfl·áÊÊŒ‡Ê— ŒŒÊÁÃÔ S◊– ¬˝∑§⁄áÊÔ mÿÙ—Ô ©lªÿÙ— ‡ÿÊ◊‹ ÉÊÙ·Sÿ ∑§Êÿʸ‹ÿÔ ‚fl¸ ¬ ˝ Õ ◊◊Ô ˜ ∞·Ê flÊÃʸÃÈÔ ⁄Ê¡ª ‚fl¸∑§Ê⁄◊Ô˜ •Á¬ ¬Í fl ¸ ŒÍ ⁄ ‚¢ ø ⁄áÊ◊¢ ò ÊÔ Ë •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊÊ◊Ô˜ •ÊflÊ‚·ÈÔ •Á¬ ¬˝‡ÔŸÙûÊ⁄Ë ¬˝ø‹Áà ŒÒÁŸ∑§ ¡Êª⁄áÊÔ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃÊ•ŸÈ‚⁄ÁÖ ‚Ë’Ë•Ê߸ Œ‹— ¬˝ ◊ ÙŒ ◊„Ê¡Ÿ— ‚Ë’Ë•Ê߸ Œ‹—Ô •ÊªÃflÊŸÔ˜ S◊– ∞ÿ⁄≈U‹Sÿ ªÈ«UªÊ¢fl •÷ÍÃÔ˜– ∏‡ÊÁŸflÊ‚⁄ ¬Ífl¸ ŒÍ⁄‚¢øÊ⁄Ô Sfl∑§Êÿ¸∑§Ê‹Ô ∞ÿ⁄≈U‹ ÃÕÊ •ŸÈ‚¢œÊŸ¢Ô ¬˝Ê⁄éœflÊŸÔ˜ ø–Ô ÃÕÊ flÙ«UÊ»§ÙŸSÿ ◊È¢’߸ ¬⁄ãÃÈÔ ¬˝◊ÙŒ ◊„Ê¡ŸSÿ‚Áøfl◊Ô˜ ‡ÿÊ◊‹ ÉÊÙ·— flÙ«UÊ»§ÙŸ ©lªÿÙ— ∑ΧÃ •ÁÃÁ⁄Q§◊Ô ˜ S¬ Ä ≈˛ U ◊ ∑§Êÿʸ ‹ ÿÿÙ ‚„‚Ê∞fl ÷ÍÁ◊∑§Ê◊Ô˜ •ÊœÎàÿ Áfl‡Ê·Ô •Êflá≈UŸ 508 ∑§ÙÁ≈U∑§◊Ô˜ •ãfl·áÊ ¬˝Á∑˝§ÿÊ ¬˝Ê⁄éœÊ ¬˝ÊflœÊŸ◊Ô˜ ¬˝øÁ‹cÿÁÖ“ÁflŒÊ” Á’ª-’ÊÚ‚-5 àÿ¡ÁÃ Ô L§åÿ∑§ÊÁáÊ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ •Õ¸∑§Ù·ÊÃÔ˜ √ÿÿË∑ΧÃÊÁŸ– •Ê‚ËÃÔ˜– ¬Í fl ¸ ŒÍ ⁄ ‚¢ ø Ê⁄ ◊¢ ò ÊË •ŸŸ ·«Uÿ¢òÊáÊ flÙ«UÊ»§ÙŸ ÃÕÊ ∞ÿ⁄≈U‹ ÁŸª◊ÊŒÿ— ‚¢ ‚ ÁŒÔ ‡ÊËÃ∑§Ê‹ËŸ◊Ô ˜ ∞.⁄Ê¡Ê ÃÕÊÔ ŒÿÊÁŸÁœ ◊Ê⁄Ÿ ‹Ê÷ÊÁãflÃÊ— ‚ÁãÃÔ ßÁà ’Ò ∆ U ∑ §◊Ô ˜ •Sÿ ◊Ê‚Sÿ ÁflL§h ¬⁄ÁÃ⁄ÙœÊà◊∑§◊Ô ˜ ¬˝ÊÕÁ◊∑§Ë ‚ÍøŸÊ ‹èÿÃ– ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 20 „Ù⁄Ê◊äÿ ¡ê◊Í-∑§Ê‡◊Ë⁄ ‚¢ ¡ Ê× ⁄ÊŸËπ à ,Ô mÊÁfl¢ ‡ ÊÁÃÃÊÁ⁄∑§ÊÿÊ◊Ô ˜ ∑§Êÿ¸◊Ô˜ ÃÈ ¬˝ÊªÒflÔ ¬˝ø‹ÁÖ ¬˝ ◊ ÙŒ ◊„Ê¡ŸÔ S ÿ ‡ÊËÃ∑§Ê‹Sÿ ¬˝÷Êfl— ⁄ÊÖÿ fl·Ê¸ÿÊ— ‚ê÷ÊflŸÊ ߢ ≈ U ⁄ ‚Ë≈U Ë , ‚#∑˝ § ÊÁãÃ, ¬˝Ê⁄èÿÃÔ, ÃŒÊÔ •SÿÙ¬Á⁄ ‚¢¬˝Áà ‚Ë’Ë•Ê߸ ∞Ÿ«UË∞ ∑§Êÿ¸ ∑ §Ê‹ (2001- ¬Á⁄ŒÎ ‡ ÿÃÔ  ‚¢ ¬ ˝ Á Ö Á∑˝ § ÿÃ – ⁄Ê¡œÊãÿÊ◊Ô ˜ •Ê‹ÔÊ „¡⁄ÃÔ, ‹πŸ™U, Áfl‡Ê·øøʸ ÷ÁflcÿÁà ßÁà ‚fl¸ ∑ §Ê⁄SÿÔ ∑ § ·Ê¢ Á øÃÔ ˜ 2003)Ô S¬Ä≈˛U◊ ¬˝∑§⁄áÊÔ ‡ÊÒàÿSÿ ´§ÃÙ—ÔÔ •Êª◊Ÿ Œ„ÑËŸª⁄ œÍ◊SÿÔ ‚¢∑§Ã◊Ô˜ ◊‹, ‡Ê„ËŒ, ◊ıøãŒË, •ŸÈ◊ËÿÃ– ◊¢ÁòÊáÊÊ◊Ô˜ Á∑˝§ÿÊ∑§‹Ê¬◊Ô˜ 4.4 ◊ªÊ„≈¸U SÕÊŸ 6.2 ŒÒŸÁ㌟ÿÊÔÃÊÿÊì˝Á∑˝§ÿÊÿÊ◊ÔÔ˜ •Ê‚ËÃÔ˜ ¬⁄◊Ô˜ ÁŒflÊ∑§Ê‹ ∞‚Ë ∞Ä‚¬˝‚, ŒÈ⁄¢ÃÙ, ŒÍŸ •ŸÈ ‚ ¢ œ ÊŸ Œ‹Sÿ •ŸÈ ä ÿÊÿÁÖ ¬Í fl ¸ ◊ ¢ ò ÊË ◊ªÊ„≈¸U ∑ΧÃ◊Ô˜– ’ÊœÊ ŒÎ C Ô Ê •ÁSÖ ‚Íÿʸ‹Ù∑§— •Á¬ ŒÎC—– ∞Ä‚¬˝‚ ÃÕÊ •ãÿÊÁŸ ‡ÊÁŸflÊ‚⁄ Ô ¬¢ ¡ Ê’ , ⁄‹ Áfl÷ʪËÿ ‚ÍòÊÊÃÔ˜ º˝ÍêÊ◊ËÿÊŸÊÁŸÔ Áfl‹ê’Ÿ flÊ‹‚Ê „àÿʬ˝∑§⁄áÊÔ ‚Ë’Ë•Ê߸ ©ûÊ⁄¬˝Œ‡Ê,Ô Á’„Ê⁄ ÃÕÊ „Á⁄ÿÊáÊÊ⁄ÊÖÿ œÍ ◊ SÿÔ Ô ôÊÊÿÃÔ  ÿÃÔ ˜ •Ÿ ∑ §ÊÁŸ ⁄‹ÿÊŸÊÁŸÔ ÁŸœÊ¸Á⁄à ‚◊ÿÔ œÊflŸÁà S◊– ø¢«U˪… Ÿª⁄ •SÿÊÁ¬ ∑ȧ¬˝÷Êfl— „SÃˇÊ¬◊Ô˜ ∑§ûÊȸ◊Ô˜ •ÊflŒŸ◊Ô˜ •fl‹Ù∑§Ÿ◊Ô˜ ŒÎC◊Ô˜–Ô ∞Ã·È Ÿ ø‹ÁãÖ ◊È ⁄ ʌʒʌ ¬Á⁄‹ÁˇÊ×– ◊ʪ ¸ · È ◊È¢’߸, ÁŒ. 20 ‚ıãŒÿ¸¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊÿÊ◊Ô˜ ‚Ê ⁄Ê¢ ø Ë– ¤ÊÊ⁄π¢ « U ⁄ ÊÖÿ ªÃ‡ÊÁŸflÊ‚⁄ Ô ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô ˜ Ô ‚Áê◊Á‹ÃÊ— ¿ÊòÊÔ Ê — ⁄ÊÖÿ·ÈÔ EÃœÍ◊Sÿ ¬˝÷Êfl— ◊¢ « U‹ 6 ⁄ ‹ ÿÊŸÊÁŸ ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ ÿÊÃÊÿÊÃ◊Ô ˜ ¬Ífl¸ Á◊‚ •»§ªÊÁŸSÃÊŸ Á’∑§ŸË œÊ⁄ÁÿàÔflÊ ¬˝øÊÁ⁄ÃÊ ÷ÁªŸË flÊ‹‚ÊÿÊ— ∞∑§— ‚◊Í „ — ◊Ùøʸ ÿ Ê— “flÊ‹‚Ê” »§≈UÙÁøòÊáÊÔ ‚„ ŸÔ ãÿÍŸ— ¬˝ÃËÿÃ– ◊ı‚◊ SÕÁªÃÊÁŸ ‚ÁãÖ Sfl‹¬◊Ô ˜ •Ê‚ËÃÔ ˜ –ÁflŒÊ ‚◊Œ¡ß¸ ªÃ •÷Í Ã Ô ˜ – ‚◊ª˝ Ô  Œ ‡ Ê ‚Ê „àÿÊ∑§Ê¢«USÿ Ÿª⁄ ¬Á⁄∑˝ § ◊ÊÿÊ◊Ô ˜ Ô Áfl÷ʪ‚ÍòÊÊÃÔ˜ ∞ÃÃÔ˜ ôÊÊÿÃ ‹πŸ™U× ◊È⁄ʌʒʌ ¬ÿ¸ãà Á‡Ê‡Êfl— ©cáÊflù◊Ô ˜‡ÊÁŸflÊ‚⁄ ⁄ÊòÊı Á’ª-’ÊÚ‚- øøʸÿÊ◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜– ‚Ê flŒÁÃÔ ◊Í‹⁄„SÿSÿÔ √ÿSÃÊ— •Ê‚ŸÔ˜–Ô ÃSÿÊ— ÿÃÔ ˜ ∞Ã · È Ô ¬˝ Ê ãÃ · È ªãÃÈÔ ¬¢øÉÊÁ≈U∑§Ê ‚◊ÿSÕÊŸ œÊ⁄ÿã× ŒÎ‡ÿÔãÃ S◊–Ô¬¢ ø ◊ ‚¢ S ∑§⁄áÊÊÃÔ ˜ Ô ’Á„— ÿÃÔ ˜ •ÁS◊ŸÔ ˜ fl· ¸ “¡Í „ Ë ©ã◊ÙøŸÊÿ ‚Ë’Ë•Ê߸ •Êà◊ÊÿÊ— ‚ŒªàÿÕ¸ Ãʬ◊ÊŸ◊Ô ˜ ¬¢ ø „Ù⁄ÊÔŸfl∑¢§ •Áœ∑§◊Ô˜ ‚◊ÿ◊Ô˜ ø¢«U˪… ⁄‹ SÕÊŸ∑§Sÿ¡ÊÃÊ–Ô ŒÍ⁄Œ‡Ê¸ŸSÿÔ flÊSÃÁfl∑§ ¬⁄◊Ê⁄” ߸Œ‡ÊËÔ ¬˝àÿÊÁ‡ÊŸË, ÿÊ Î •ª˝  •Êªë¿ÃÈ ‚fl ¸ ¬˝ Ê ÁÕ¸ à flã×– Á«U ª ˝ Ë ¬ÿ¸ ã Ã◊Ô ˜ „˝ Ê ‚◊Ô ˜ √ÿÃËÃ◊Ô˜Ô •÷flÃÔ˜– ¬˝àÿ∑§ •ÁœˇÊ∑§Ô— ¬˝flËáÊ∑ȧ◊Ê⁄—∑§Êÿ¸∑˝§◊Ô ∑§‹‚¸ øÒŸ‹◊äÿ ‚flʸ Œ ıÔ ¬˝ ‡ Ê¢ Á ‚ÃÊ ÃÕÊ ∑§Êÿ¸ÁflÁœ◊Ô˜Ô ¿ÊòÊÊ— ∞ÃŒÁ¬ •flŒŸÔ˜ ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜– ∑§áÊʸ≈U∑§SÿÔ ⁄‹◊ʪ¸ œÍ◊SÿÔ ∑ȧ¬˝÷Êfl— •flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ŒÈ ⁄ ¢ ì˝øÊÁ⁄Ã◊Ô˜ ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊◊Ô˜ ’„Í‹◊Ô˜ Áfl¡ÁÿÔŸËÔ ÷ÁflÃÈ◊Ô˜ ÿÙÇÿÊ àfl⁄ÊÁãflÃ◊Ô˜ ø ∑§Ê⁄ÿÃÈ ÿÃÔ ˜ Ô flÊ‹‚Ê∑Î § Ã ∑§Ê⁄flÊ⁄Ÿª⁄ ‚flʸÁœ∑§◊Ô˜ ¬˝ à ÿˇÊËÁ∑˝ § ÿÃ S◊– ∞Ä‚¬˝  ‚ ◊Ô ˜ •ÁÃÁ⁄ëÿ‹Ù∑§Á¬˝ ÿ ◊Ô ˜ •ÁSÖ 33 ∞fl– ¡Í„Ë ¬⁄◊Ê⁄Ô ∑ΧÃ •l ßÁà •Ê¬ÁûÊÔÔ •Á÷ÿÙª◊ÔÔ˜ ‚◊ÈÁøÃÔãÿÊÿÔ ŒËÿÃÊ◊Ô˜ Ãʬ◊ÊŸ◊Ô ˜ 37 Á«U ª ˝ Ë ‚Êœ¸òÊÿ„Ù⁄ʬÿ¸ãÃ◊Ô ˜ Ô •ãÿÊÁŸ ‚flʸÁáÊÔ ’ÊœÊfl·Ë¸ ÿ Ê “ÁflŒÊ” •ÁS◊ŸÔ ˜ ÿÊflÃÔ ˜ “Á’ª-’ÊÚ ‚ -5 ÷flÁÖ ¡ŸÊ— •Ê∑˝§Ù‡ÊÊflªŸ •ÊÿÙ¡Ÿ◊Ô ˜ ∑Î § ÃflÊŸÔ ˜ – Ô ÃÊflÃÔ˜ ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜Ô ∞Ãʌ·ÊË ¬˝◊ÊáÿÃ– •ÊªÊ◊ÔË 24 ÿÊÃÊÿÊì˝∑§⁄áÊÔ Áfl‹ê’Ù ¬˝Ê#ÊÁŸ ‚ÁãÖ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ÷ʪ◊Ô˜ ŸÿÁà S◊– ÷ÊÇÿ‡ÊÊ‹Ë ¬˝ÃËÿÃ–” ∞ÃÃÔ˜ ∑§ÕÿÁãÖ ⁄Ê¢øËŸª⁄Ô •‹’≈¸ U ∞P§ÊSÕÊŸ ◊ÙøÊ¸Ô ¬˝øÁ‹cÿÁÖ∑ΧcáÊ (ªÈ#) œŸÙ¬Á⁄ ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄ ÁflL§hÔ •Ê«UflÊáÊË ©àÿÄÔ× ◊Ë«UËÿÊ ‹Êß‚¥‚ ‚¢ˇÊÿ— ÷flÃÈ ⁄Ê◊¬È⁄, ÁŒ. 20 Œ‹— ¬˝◊ÈπÃÿÊÔ àfl⁄ÊÁãflÃÊ— ‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ÃÈ Ô ‚È Á ø¢ Á ÃÃ◊Ô ˜ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ÁŸ∑§≈UÔ Ÿ ÃÈ ‚◊ÿ—Ô ∞Ìո◊Ô˜ ¬˝SÃÈÃ—Ô ¬⁄¢ ∑§Ê¢ª˝‚ ŸflŒ „ ‹Ë– ◊¢ « U ‹ SÿÔ •äÿˇÊ ÃÕÊ ¬˝  ‚ ∑§Êÿ¸∑˝§◊◊Êäÿ◊Ÿ Œ‡Ê¸ÁÿàÔflÊ Á÷ÛÊÊÔ— ◊Ë«UËÿÊ SflSÿ ∑ΧÃ ‹Ê÷Ê¡¸Ÿ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÖ •Á¢flŒŸ‡ÊË‹ÔÊ¢ ¡ŸøÃŸÊ ÿÊòÊÿÊ ‚„ ÷ÁflcÿÁãà ßÁà ÃŸÒflÙQ§◊Ô˜– ÁŸáʸÿ◊Ô˜Ô œÊ⁄ÁÿÃÈ◊˜Ô •‚◊Õ¸— Ÿ •Á¬ ßë¿Ê ŒÎ‡ÿÃ– Ÿ ¬˝SÃÈ× ßÁÃÔ ÁflS◊ÿSÿ ‚flÊÁŸflÎûÊ— ãÿÊÿ‡ÊÊùË ‚¢ S ÕÊÔ ‹Ê÷ÊÁãflÃÊ— ÉÊ≈UŸÊ◊Ô ˜ ¬È Ÿ — ¬È Ÿ —‡ÊÁŸflÊ‚⁄ ‹Ê‹∑Î § cáÊ 22 Ÿflê’⁄Sÿ ‚¢ ‚ ÁŒ ßÁÃÔ ¬˝ÃËÿÃ– flÒŒÁ‡Ê∑§ ŸËàÿÊ  ¡Ÿ‚÷ÊÿÊ◊Ô˜ ¬Ífl¸ ⁄ÊC˛Ëÿ ∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜–Ô ◊Ê∑Z§«Uÿ ∑§Ê≈UÔ˜¡ÈÔ ∞∑§Ê◊Ô˜ ÷flÁãÖ ‚àÿ◊Ô˜ ÃÈ ßŒ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ Œ‡Ê¸ÁÿàÔflÊ Á„ãŒÍ-◊ÈÁS‹◊•Ê«UflÊáÊË •ÊªàÿÔÔ ⁄Ê◊¬È⁄ ‚÷ÊÿÊ◊Ô ˜ ‚— •Sÿ ∞·— ‚fl¸∑§Ê⁄— ÃÈ ¬ÍáʸL§¬áÊÔ ¬˝ ◊ È π ⁄Ê¡ŸÊÕÁ‚¢ „ — ∑ΧcáÊœŸŸ ∞fl ÷Ê⁄ÃSÿÔ flÊÃʸ◊Ô˜ ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄ ªÙDË ÁflflÊŒ◊Ô ˜¬˝flÁC×Ԗ •ÊªÊ◊Ë ÁŸflʸøŸ ¬˝∑§⁄áÊSÿÔ ÁfløÊ⁄◊Ô˜ ¬˝Œ‡ÊÊäÿˇÊ ‚Íÿ¸¬˝Ãʬ Œ‡ÊÊÔ ÁŒ‡ÊÿÙ—Ô ◊„ÃÔ ˜ fl‹ÊÿÊ◊Ô˜ •ÿë¿ÃÔ˜ •Ê◊¢òÊÿÁãÖ¬˝‚¢ªÔ ©àÿQ§—, ∑ȧÁ¬Ã— ‚Ô— ∑§Á⁄cÿÁÖ 22 Ÿflê’⁄Sÿ ‚¢‚ÁŒ Ô‡ÊÊ„Ë, ©ûÊ⁄¬˝Œ‡ÊSÿ ¬Á⁄flø Ÿ ◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ÿÃÔ‚êflÊŒflÊÁ„ŸËŸÊ◊Ô˜ ˜ ÿÃÙÁ„Ô ‚fl¸ ◊ÈÁS‹◊◊ÍÀÿflÎÁh◊Ô˜,Ô ÷˝CÊøÊ⁄◊Ô˜ ÃÕÊ ‹ Ê ‹ ∑ Î § c á Ê ‚÷ÊÿÊ◊Ô˜ ‚— •Sÿ ¬˝∑§⁄áÊSÿÔ ÁŸflʸøŸ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ •Ê«UflÊáÊË ¬ÈŸ— •flŒÃÔ˜Ô ÿÃÔ˜ ∑ΧÃ ‚Ê◊¢¡SÿSÿ ÷˝ Ê Ã⁄—Ô Ÿ ÃÈ∑ΧcáÊœŸÊŒËÁŸ Áfl·ÿÙ¬Á⁄ SflʪÃ◊Ô ˜ ⁄Ê◊¬È ⁄  , ÁfløÊ⁄◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁÖ ∑§‹⁄Ê¡ Á◊üÊ—, 2¡Ë ¬˝∑§⁄áÊÔ ∞∑§ÔÔ ‹ˇÊ◊Ô˜ 76 •÷Êfl— ŒÎ ‡ ÿÃ – Áfl⁄ÙœÿÁãà Ÿ ÃÈÔ ÃÔÁfl‡Ê· øøʸ ∑ΧÃflÊŸÔ˜– ∑§ãº˝ ◊È ⁄ ʌʒʌ ÃÕÊ ¬˝flQ§Ê ⁄Áfl‡Ê¢∑§⁄—, ‚„ù◊Ô ˜ ∑§ÙÁ≈U∑§ÊÁŸ •SÿÔ ¬Á⁄áÊÊ◊ ÃÈ •Êâ ∑ §flÊÁŒŸ—–‚fl¸∑§Ê⁄Ù¬Á⁄ ¬˝„Ê⁄∑§— ÷ÍàÔflÊ ¡ ¬ ËŸª⁄ · È •÷flÃÔ ˜ – Áfl»§‹— ‚¢¡Ê×– ÷Ê⁄ÃŒ‡Ê— ⁄ÊC˛Ëÿ ◊„Ê‚Áøfl— Ÿ⁄ãº˝ L§åÿ∑§ÊÁáÊÔ ŸCË∑Î § ÃÊÁŸÔ – ‚Ê◊Êãÿ ¡ŸÃÊÿÊ— ‚àÿÉÊ≈UŸÊÿÊ—‚ÙßflŒÃÔ˜ - ÿÃÔ˜ •ÊªÊ◊Ë ⁄Ê◊¬È ⁄ Sÿ ∑˝ § Ë«UÊ¢ ª áÊ ÷˝C fløÃ– Œ„‹ËŸªƒÿʸ◊Ô˜ ÃÙ◊⁄—, ⁄ÊC˛Ëÿ ©¬¬˝◊Èπ— ÷Ê⁄ÃÊÃÔ˜Ô 25 ‹ˇÊ ∑§ÙÁ≈U∑§ÊÁŸÔ ©¬Á⁄ ¬˝÷Êfl‡ÊÊ‹ËÔ Ÿ ¬˝øÊ⁄◊Ô˜ Ÿ ∑ΧàÔflÔÊÁŸflʸøŸ ∑ΧcáÊœŸ◊Ô˜ ∞fl (‡ÊÊ⁄ËÁ⁄∑§ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ) •Ÿ∑§ ŸÃÊ⁄— ÷˝CÊ— ÷flÁãÖ ∑§L§áÊÊ ‡ÊÈ Ä ‹Ê, ¬Í fl ¸ ◊ ¢ ò ÊË ∑Î § cáÊœŸÊÁŸ ÁflŒ ‡ Ê · È ÷flÁà •Á¬ÃÈ •Sÿ Á◊âÿÊ÷Ê·áÊŸ÷Ê¡¬ÊÔ Œ ‹Sÿ ¬˝ Õ ◊◊Ô ˜ Ô ¡Ÿ‚÷ÊÿÊ◊Ô˜ ‚— •flŒÃÔ˜ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ ‚¢ ⁄ ˇÊáÊÔ  ‚¢ÃÙ· ª¢ªflÊ⁄ ©¬ÁSÕÃÊÔ SÕËÿãÃÔ  – ÁfllÈ Ã Ô , ◊ʪ¸ , ∑È § ¬Á⁄áÊÊ◊ Ÿ ¡ŸÊ— flÊÃʸ Ô ¬˝ ‚ Ê⁄áÊÔ  Sflâ ò Ê ¡ŸÊ— ©ª˝ Ê —,Ô ©ÁÃcÔ ∆ U Ê Ô —¬˝ ∑ §⁄áÊ◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ∑ § ãº˝ ‚⁄∑§Ê⁄— ÁŸàÿ◊Ô ˜ •Õ¸ Ô Ã Ù·Ê⁄¬ÊÃ◊Ô ˜ ∑Î § àÔ fl Ê •Ê‚ŸÔ˜– ÷Ê¡¬Ê ∑ΧcáÊœŸ◊Ô˜ Á‡ÊˇÊÊ, SflÊSâÿˇÊ ò Ê · È , •Êâ Á ∑§ÃÊ— ÷flÁãÖ ÁŸÿ◊ÊŸÊ◊Ô ˜ Ô ‚êÿ∑§Ô ˜ ‚ÁãÖ •Ã— ÃSÿ ◊Ã∑Î § cáÊœŸSÿÔ Ô ÷Ê⁄ÃÊÿÔ ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ ©¬Á⁄Ô ¬˝ „ Ê⁄flÃÔ ˜ SflŒ‹Ëÿ ÷ÊflŸÊ◊˜ •ª˝  ¬È Ÿ — SflŒ ‡ Ê◊Ô ˜ •ÊŸ Ã È ◊ Ô ˜ ∞Ã·Ê◊Ô˜ •ÕʸŸÊ◊Ô˜ ‚ŒÈ¬ÿÙª Á◊âÿʬflÊŒ ¬ÍáÊʸ◊Ô˜ flÊÃʸ◊Ô˜ ¬Á⁄¬Ê‹Ÿ¢Ô Ÿ ÷flÁÖ ◊Ë«UËÿÊÔÔ ¬Á⁄¬˝◊ÊáʬòÊSÿÔÔ¬˝àÿʬ¸áÊÊÿ ‚— ÃÕÊÔÔ ÃSÿÔ ◊Í À ÿflÎ Á h◊Ô ˜ ∑§Ê⁄ÿÁÖ ŸÿÁãÖ Œ‡ÊSÿ ∑§ÀÿÊáÊÊÿ ¬˝ ÿ ÃÃ – ÁflE’Ò ¥ ∑ § ÃÈ ÷ÁflcÿÁà ßÁÃÔ ‚— •flŒÃÔ˜– ¬È Ÿ — ¬È Ÿ —Ô Ô Á◊âÿÊ ¬˝øÊ⁄áÊÔ flÊÃʸ„⁄ÊÔ ©ë¿Œ◊Ô˜ ÷flÃÈ– Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, •ÿ¢ÁŸ¡— ¬⁄ÙflÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ©ŒÊ⁄ øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4
 • 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 21 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ‚Ù◊flÊ‚⁄— ‹Ù∑§∑§ÕÊ ¿ÊòÊ-‹πŸË •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ 9 8 6 7 2 ◊ÍÀÿflÊŸÔÔ˜ ©¬Œ‡Ê— flŒÊ— •S◊Ê∑¢§Ô flŒ·È ôÊÊŸSÿÔ ÷á«UÊ⁄— ÁfllÃ–Ô Ã 7 3 ª¢ªÊ⁄Ê◊—Ô •Ê‚ËÃÔÔ˜ ∑Χ·∑§—Ô, Sfl÷ÊflŸ ‚⁄‹—– ÃSÿÔ ˇÊȺ˝ÙlÊŸÔ ’„fl— ¬ÊŒ¬ÔÊ—Ô ‹ÃÊ— ø •Ê‚ŸÔ˜–Ô ¬⁄ ∞∑§Sÿ Áfl‡ÊÊ‹flΡÊSÿÔÔ ¿ÊÿÿÊ ‚¢¬Íáʸ◊˜Ô ©lÊŸ◊Ô˜ •Êë¿ÊÁŒÃ◊Ô˜ •S◊Ê∑¢ § Ô •◊Í À ÿÊ— ª˝ ã ÕÊ—– ŸÔ ∑ § fl‹¢ Ã · È 2 3 5 •ÊäÿÊÁà◊∑§Ê— Áfl·ÿÊ— flÁáʸÃÊÔ— •Á¬ÃÈ •Õfl¸flŒÔ— 3 5 •÷flÃÔ˜– ÿŸ •ãÿ ¬ÊŒ¬ÊÔÔ— ˇÊËáÊÊ— ¡ÊÃÊ—– ∞ÃÃÔ˜ •flˇÿÔÔ ª¢ªÊ⁄Ê◊Sÿ ¬˝ÁÃfl‡ÊË ÃÈ •ı·œËŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ •Á¬Ô •◊ÍÀÿ¢ ôÊÊŸ¢ ¬˝ŒŒÊÁÖ •flŒÃÔ˜ - ““∞·— ◊„ÊflÎˇÊ— ∞∑§ŒÊÔ ‚◊ª˝◊˜Ô ©¬flŸ◊Ô˜ ÁflŸ‡ÿÁà •Ã— •Sÿ flΡÊSÿ 4 7 9 3 5 “⁄¡ŸË”Ô ŸÊ◊∑¢§Ô ‚Sÿ¢ ∑ȧD⁄ÙªSÿÔ ÁŸflÊ⁄áÊ ‚ˇÊ◊—– ¿ŒŸ◊Ô˜Ô ∑§Ê⁄ÿÃÈ–”” ª¢ªÊ⁄Ê◊Ô— ÃÕÊ ∑Χ×– ¿ÁŒàÔflÊ ‚flʸÁáÊ ∑§ÊcÔ∆UÊÁŸÔ ©¬flŸSÿ “⁄ÙÁ„áÊË” ŸÊ◊Ô •ı·Áœ— flÎáÊÊŸÔÔ˜ ‡ÊÙ·ÿÁÖ •¡üÊÎÁ昪— Ô Ô 3 2 ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ ∑§ÙáÊ •SÕʬÿÃÔ˜–Ô ¬⁄¢ Áfl‡ÊÊ‹ flΡÊSÿÔÔ ∑§ÊcÔ∆Uπ¢«UÊÁŸ ¬˝øÈ⁄ÊÁáÊ •Ê‚ŸÔ˜– ©lÊŸ SÕÊŸÊ÷Êfl— •Ã— ¬˝ÁÃfl‡ÊË ¬ÈŸ— •∑§ÕÿÃÔ˜ - ““ªÎ„Ù¬ÿÙªË ∑§ÊcÔ∆U◊Ô˜ Ÿ ŸÊ◊ •ı·ÁœÔ— Sfl∑§ËÿŸÔ ∑§≈ÈUªãœŸ ◊‡Ê∑§ÊŸÔ˜ 9 8 4 ÁflŸÊ‡ÊÿÁÖ ªÎ„¢ ¬Á⁄× ÿÁŒÔ, ŒÍflÊZ ⁄Ù¬ÿÊ◊— ÃÁ„¸— ∞ÃÃÔ˜Ô– •Ã— ß㜟∑§◊¸ÁáÊ •Sÿ ÁflÁŸÿÙª— ÷flÃÈ–”” ª¢ªÊ⁄Ê◊Ô— ÃÕÒfl ø ‚flʸÁáÊ 6 8 ‚Èπ∑§⁄¢Ô flÊÃÊfl⁄áÊ¢Ô ¡ÊÿÃÔ– “¡ËflãÃË” •ı·Áœ— ŒËÉʸ◊˜Ô  ∑§ÊcÔ∆U π¢«UÊÁŸ ¬Ê∑§‡ÊÊ‹ÊÿÊ◊Ô˜ •ÖÔflÊ‹ÿÃÔ˜– 6 7 5 1 2 •ÊÿÈ— ŒŒÊÁà ‚fl¸·ÊÔ¢ ⁄ÙªÊáÊÊ◊Ô˜ ŸÊ‡Ê¢ ∑§⁄ÙÁÖ ∞ÃÊ— Ã× ª¢ªÊ⁄Ê◊Sÿ ◊ŸÁ‚ ∑§ÁûʸÃSÿÔÔ flΡÊSÿ ©¬Á⁄ ŒÿÊ •÷flÃÔ˜–Ô ‚— ª˝Ê◊ÔSÕªÈL§◊Ô˜ •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 2 1 5 9 4 7 8 6 3 •ı·œ ÿ— ∞fl ÷Ê⁄à fl·¸Sÿ •Ê◊ÍÀÿÔÊ ‚ê¬ÊÁûÊ—– ¬˝Áà ªàÔflÊ •SÿÔ ÁŸŒÊŸ◊Ô˜ •ÿÊøÃÔ˜– ÃŒÊÔ ªÈL§—Ô •÷Ê·ÃÔ - ““„ ª¢ªÊ⁄Ê◊! àfl◊Ô˜ Ÿ 8 6 9 5 3 1 4 7 2 ∞ÃÊ‚Ê¢ ⁄ˇÊáÊ◊Ô˜ •S◊Ê∑¢§Ô ¬⁄◊Ô¢ ∑§ûʸ√ÿ◊Ô˜– flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô 7 3 4 8 6 2 1 9 5 ◊Íπ¸— ¬⁄ãÃÈÔ Sfl÷ÊflŸ ø¬‹—Ô, •Ã— Ãfl ¬˝ÁÃflÁ‡ÊŸ— ©¬Œ‡ÊŸ •Sÿ flΡÊSÿ 4 7 2 3 1 8 9 5 6 flŒ∑§Ê‹ËŸ¢ ¡ËflŸ¢ •ÊŒ‡Ê¸÷ÍÃ¢Ô •Ê‚ËÃÔ˜– ¡ŸÊ— flª¸ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 5 8 3 2 9 6 7 1 4 ÁflŸÊ‡Ê◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜– •œÈŸÊÔ ÁøãÃÿ ÿÃÔ˜ Sfl’ÈhÿÊ Á∑˝§ÿÃÔ ÃSÿÙ¬Á⁄ ◊Ÿ—Ãʬ— Ÿ •Ê‹Sÿ⁄Á„ÃÊ— ©lÙª‡ÊË‹ÔÊ— •Ê‚ŸÔ˜– ‚◊Ê¡ ∞∑§ÃÊ ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 1 9 6 4 7 5 3 2 8 ÷flÁÖ flÎÕÔÊ¢ ¬‡ÔøÊÃʬŸ ∑§ÙÔ ‹Ê÷—– Ãfl flΡÊSÿ ÁflŸÊ‡Ê◊Ô˜ ÃÈ •ãÿSÿ Áflfl∑§ŸÔ 9 5 7 6 8 3 2 4 1 ÷flÃÔ˜– ©ëøÔŸËø÷Êfl— Ÿ ÷flÃÔ˜ ßÁà ©¬ÁŒ‡ÊÁà flŒ—– ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ 6 4 8 1 2 9 5 3 7 ¡ÊÃ◊Ô˜– •l× àfl◊Ô˜Ô SflôÊÊŸSÿÔ ¬˝ÿÙª◊Ô˜ ∑ȧL§–”” 3 2 1 7 5 4 6 8 9 ‚¢ªë¿äfl◊Ô˜ ‚¢flŒäfl◊Ô˜ ßÁà ⁄ÊC˛ ‚ÍÄÔÃ◊Ô˜ ∞ÃŒflÔ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– ©¬ÁŒ‡ÊÁÖ ¡ŸÊŸÊ¢ ◊ŸÁ‚Ô ‚◊ÊŸ÷ÊflŸÊÔ— ÷flÿÈ–Ô ÿŒÊ ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜ ‚fl¸ Á◊Á‹àÔflÊ ∑§Êÿ¸ ∑ȧfl¸ÁãÃ, ÃŒÊ ‚◊Ê¡—Ô ©ãԟÇÊË‹— •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ— flÊÃʸ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃÔ˜ ÃÁ„¸ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×. ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ ÷flÁÖ ∞Ãʌ·ʗ ∞fl ‚◊Ê¡— •S◊Ê∑¢§ ÷flØԖ ““ŒËŸÊ— ŒÈ’¸‹ÔÊ—ÔÔ ⁄ˇÊáÊËÿÊ—”” ŒÈ√ÿ¸‚ŸÊÁŸ ‚◊Ê¡ ÉÊÊÃ∑§ÊÁŸ ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊˜Ô, ÃËM§¬Áà ÷flÁãÖ ŒÈ√ÿ¸‚ŸŸÔ ª˝ÃSÿÔ ◊ÊÃÊ •Á¬ ‚ãÃ#Ê ÷flÁÖ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ •Á¬– ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) flÒŒ ŒÈ√ÿ¸‚ŸÊŸÊ¢ ÁŸãŒÊ ∑ΧÃÔÊ, ©lÙªSÿ ø ¬˝‡Ê¢‚Ê– ∑§Ê⁄∑§ ßÁà ‚ÍòÊÁfl◊‡Ê¸— ©lÙª‡ÊË‹Ê— ¡ŸÊ— ∞fl ‚◊Ê¡ÙhÊ⁄∑§Ê— ÷flÁãÃ,Ô ßÁà •CÊäÿʃÿÊ¢ ∑§Ê⁄∑ § ßàÿÁœ∑§Ê⁄‚Í ò Ê¢ ¬˝ Õ ◊ÊäÿÊÿ øÃÈ Õ ¸ ¬ ÊŒ ¬Á∆U à ◊Ô ˜ – ©¬ÁŒ‡Ê¢Áà flŒÊ—– •òÊÊŸ∑§ÁflœcflÁœ∑§Ê⁄·È ߌ¢ Áfl‡Ê·áÊÊÁœ∑§Ê⁄àflŸ ◊ãÿÃ– •Ã∞flQ§◊Ô˜ - ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ Áfl‡Ê·áÊ◊¬ÊŒÊŸÊÁŒ‚¢ôÊÊÁfl·ÿ◊ÁœÁ∑˝§ÿÃ - ßÁÖ √ÿÈà¬ÔàÿŸÈ⁄ÙœŸ ∑§Ê⁄∑§¬ŒSÿ - „Á·¸ÃÊ ¡ÿSÔflÊ‹ ∑§⁄ÙÃËÁà ∑§Ê⁄∑§◊Ô˜ ßÁà ÁŸc¬ûÿÊ ‚Êœ∑§◊Ȭ∑§Ê⁄∑¢§Ô flÊ Á∑˝§ÿÊÿÊ—Ô ÿŒÔ˜ ÷flÁÃÔ ÃŒflÔ H ÁfllÊ¢ M§¬¢ ∑ȧM§Á¬áÊÊ◊Ô˜H ∑§ˇÊÊ - 10 (‚Ë) ∑§Ê⁄∑§Á◊Áà flQÈ¢§ ‡ÊÄÿÃ– Á∑˝§ÿÊÿÊÔÔ— ‚Êœ∑§◊Ȭ∑§Ê⁄∑¢§ flÊ ∑§fl‹¢ ∑§Ãʸ ∞fl ÷flÃËÁÃÔ - ““yz{ ¡ê‚”” ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê ∑§Ãʸ ∞fl ∑§Ê⁄∑§¬ŒflË◊„¸ÁÖ •¬ÊŒÊŸÊÁŒ∑§Ê⁄∑§ ∑§Ê⁄∑§‚¢ôÊÊ Ÿ ¬˝fløÃÔ– ÃÕÊÔ ø •¬ÊŒÊŸÊŒıÔ ∑§Ê⁄∑§√ÿfl¬Œ‡ÊÙ Ÿ SÿÊÃÔ˜–Ô •‚ÁÃÔ Á„ ∑§Ê⁄∑§√ÿ¬Œ‡Ê ∑§Ê⁄∑§·È Ã·Ê◊ãÃ÷ʸflÙ Ÿ SÿÊÃÔ˜– Á‚hÊãÃ× ∑§Ãθ∑§Ê⁄∑¢§ ¬˝œÊŸÁ∑˝§ÿÊ¢ ÁŸfl¸Ã¸ÿÁà •ãÿÊÁŸ ø ‚Ê◊Êãÿ •ÙŒŸÊÿ √ÿÊ∑ȧÁ‹Ã— ¬˝œÊŸÁ∑˝§ÿÊ¢ ¬˝Áà ©¬∑§Ê⁄∑§Ê— ÷flÁãÖ ‚flʸÁáÊ ∑§Ê⁄∑§ÊÁáÊ ÿÕÊÿÕ◊flÊãÃ⁄√ÿʬÊ⁄ÊÁáÊ ÁŸfl¸Ã¸ÿÁãà ¬˝œÊŸÁ∑˝§ÿÊ¢ ¬˝Áà ©¬ÿÈÖÿãÃ– Áfl‡Ê · Ã—Ô ÁflŒ ‡ ÊË √ÿÁÃ∑˝§◊—– ‚— ÃÈ SflªÎ„ •Ä‹ÊãÃ◊Ô ˜ ¬Á⁄üÊ◊◊Ô ˜ Ô ‚fl¸ŒÊ ‚ Á¬flÁÖ ÃSÿ ◊Ã ¬˝œÊŸÁ∑˝§ÿÔÊÔ ŸÊ◊ ‚∑§‹∑§Ê⁄∑§¡ãÿÊ »§‹÷ÍÃÊÔ ÁflÁÀ∑§àÿÊÁŒM§¬Ê– •ÕflÊÔÔ πÊl‚¢ ÷ Ê⁄Ò — ÷Ê⁄ÃËÿÊ— ÷Ù¡Ÿ◊Ô˜ ‚ÊŒ⁄◊Ô˜ πÊŒÁÖ Á∑˝§ÿÃ–Ô ÃSÿÊ ◊ÊÃÊ •ÕflÊ ¬ıÁC∑§Ê„Ê⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ‚Ê◊Êãÿ÷ÍÃÊÁ∑˝§ÿfl ¬˝ÊœÊŸÁ∑˝§ÿàÿÈëÿÃ ‚Ê ø »§‹¡ŸŸÊ ŸÊ◊Ô–Ô flSÃÈ× ‚flʸÁáÊ ¬˝’‹ÃÿÊ •Êª˝Á„Ÿ— ‚ÁãÖ ‡Ê⁄Ë⁄Sÿ ‚Èc∆ÈUÃÊ∑ΧÃÔ ÁŸàÿ◊Ô˜ Ô ¬àÔŸË ‚fl¸ŒÊ ÃSÿÔ äÿÊŸ◊Ô˜Ô ŒÈ Ç œ‚ fl Ÿ◊Ô ˜ ÁŸÃÊãÃ◊Ô ˜ ∑§Ê⁄∑§ÊÁáÊ »§‹¡ŸŸÊÿÒfl ¬˝fløãÃ– •ÃÙ ÿlŒÔ˜ »§‹¡ŸŸM§¬¢ Ãûfl¢ ÃÃÔ˜ ‚fl¸cflflÔ ‚Ê◊Êãÿ◊Ô ˜ •ÙŒŸ◊Ô ˜ Ô , √ÿÊÿÊ◊◊Ô ˜ ∑§⁄ÙÁÖ œÊ⁄ÿÁÖ øÊÚ∑§‹≈U, Á¬îÊÊ, Ô •Êfl‡ÿ∑§◊Ô˜– ¬⁄ãÃÈ ÿŒÊ ∑§Ê⁄∑§cflÁflÁ‡ÊC◊Ô˜ Á∑§ÁÜÔøÃÔ˜ ∑§Ê⁄∑¢§ ∑§ŸÁøº˝Í¬áÊ »§‹¢ ¡ŸÿÁà »§‹¡ŸŸÊ ÔÃÈ ªÎ„ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜ •Ê„Ê⁄◊Ô˜ ∑ΧÃ ø‹ÁøòÊÔ Á Ÿ◊ʸ à Ê⁄— Ã◊Ô Ô ˜ ÕÊ߸, ¡Ò¬ŸË¡Ô, ÷Ù¡ŸÊÃÔ˜Ô ß◊⁄ÊŸ ◊Èê’߸Ÿª⁄ ÁŸfl‚Áà ‚fl¸·Ê◊Á÷ÛÊM§¬Ê– ªë¿ÁÃÔ ¬øÁà ßàÿÊŒı ª◊ŸÁ∑˝§ÿÊ ¬Ê∑§Á∑˝§ÿÊ flÊ ¬˝ÊœÊãÿŸ ¡ŸÊŸÊ◊Ô ˜ ◊ŸÁ‚ ßë¿ÊÔ •Áœ∑§ ÷Ù¡ŸÊÿ ‚— Sflÿ◊Ô˜ ŒÍ⁄ ÁÃcÔ∆UÁÖ ÃŒÊ ∑§fl‹◊Ô˜ •ÙŒŸ◊Ô˜, ¬˝ÃËÿÃ– ÃòÊÿÔ¢ Á¡ôÊÊ‚Ê ‚◊ÈŒÁà ÿÃÔ˜ ª◊Ÿ¢ ¬Ê∑§Ù flÊÔ ∑§Ÿ ∑§S◊Ò ∑ȧòÊ ∑§◊Ô˜ flÊ ¡Ÿ¢ Sfl‹¬Ê ¡ÊÿÃ – ¬⁄ãÃÈ Ô Á Ÿ fl Ê ⁄ ÿ Á ã à – ŸÊÁ⁄∑ § ‹ Ÿ ‚„ ⁄ÙÁ≈U∑§Ê◊Ô ˜ , √ÿ¢ ¡ Ÿ◊Ô ˜ , ÷flÁÃ?Ô ∑§‡Ôø ∑§⁄ÙÃËÁÃ? ß◊⁄ÊŸ „ʇÊ◊Ë ∑ΧÃ ∞·Ô— ‚È S ÕÔ ‡ Ê⁄Ë⁄⁄ˇÊÊÕ¸ ◊ Ô ˜ Ã Ÿ ŒÈ Ç œÁ◊ÁüÊÃ◊Ô ˜ ¬ÊŸËÿ◊Ô ˜ ‡ÊÊ∑§»§‹ÊÁŒÁŸÔ ÷ˇÊÿÁÖ - «UÊÚ. üÊË◊ÃË ¬ÍÁáʸ◊ÊÔ ∑§‹∑§⁄, ¿ûÊË‚ª… 21 Ÿflê’⁄◊˜ 2011 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ‚Ù◊flÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 07.00 ߟ ≈Uø ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ≈U‹Ë’˝Êã«U ◊⁄Ê ŒÙSà ÉÊÊÃ∑§ ◊Ù«¸UŸ »§Á◊‹Ë >> Á∑§S◊à flÊŸ „À‚Ë¢ª 07.30 ÁflŸË¢ª flÙ∑§ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> »§Á◊‹Ë ªÊÿ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 08.00 ≈U‹Ë ‡ÊÙÁ¬¢ª ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ >> >> √„Ê߸≈U ∑§Ù‹⁄ ∞Ä‚ ªê‚-16 >> >> 08.30 >> ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò >> >> >> >> ⁄Ê¡Ê’Ê’È >> 09.00 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ¡È’‹Ë ∑§Ù◊«UË >> ‹Ê‚ flªÊ‚ œ •Ù¬Ÿ >> œ »§ÊS≈U ∞ã«U... 09.30 ÷ʪÙflÊ‹Ë ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ >> >> >> >> >> >> 10.00 ¿Ù≈UË ‚Ë ÁïÊãŒªË ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ >> ∑ȧ¿ ÃÈ◊ ∑§„Ù ∑ȧ¿ „◊ ◊Ù«¸UŸ »§Á◊‹Ë ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 10.30 ¿Ù≈UË ’„È ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ •ŒÊ‹Ã >> »§Á◊‹Ë ªÊÿ SflÙø ≈UË≈UË•Ê⁄ >> >> 11.00 >> >> >> >> >> >> ÷ʪ◊÷ʪ ≈ÈU ‹Ê߸‚ 11.30 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ◊Êÿ∑§ ‚ ’¢œË «UÙ⁄ >> >> >> >> >> >> 12.00 Á◊‚Ë‚ ∑§ıÁ‡Ê∑§ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> √„Ê߸≈U ∑§Ù‹⁄ œ •Ù¬Ÿ >> >> 12.30 >> ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> >> >> >> >> 01.00 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ Ã⁄ ◊⁄... ∑§Ù◊«UË ‚∑¸§‚ >> œ ’ÙÀ«U ∞ã«U éÿÈ≈U˻ȧ‹ >> >> S¬Ê߸«U⁄ ◊Ÿ 01.30 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ „◊Ê⁄Ë Œfl⁄ÊŸË >> øÙ⁄ ◊øÊÿ ‡ÊÙ⁄ »§Á◊‹Ë ªÊÿ >> >> >> 02.00 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ‚¬ŸÙ¥ ‚... ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> ‹Ê‚ flªÊ‚ >> >> >> 02.30 >> ◊ÿʸŒÊ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> >> ‚Ȅʪ >> 03.00 ÷ʪÙflÊ‹Ë ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ‚Ë•Ê߸«UË >> ‹Ê߸≈U •Ê©≈U ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> >> 03.30 ¿Ù≈UË ‚Ë ÁïÊãŒªË >> >> >> >> >> >> >> 04.00 >> ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò >> >> ◊Ù«¸UŸ »§Á◊‹Ë ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 04.30 ¿Ù≈UË ’„È >> >> >> »§Á◊‹Ë ªÊÿ •ÙŸ‚Ë‚Ë∞ flÈ◊ã‚ >> øʋ˸¡ ∞ã¡À‚ 05.00 ‚Ê⁄ªÊ◊Ê ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> √„Ê߸≈U ∑§Ù‹⁄ >> >> >> 05.30 >> ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ∑˝§Ê߸Ô◊ ¬≈˛UÙ‹ ‹Ê«U‹Ê >> >> ÉÊÊÿ‹ >> 06.00 >> ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> ‹Ê‚ flªÊ‚ ∞Ä‚ ªê‚-16 >> >> 06.30 ÷ʪÙflÊ‹Ë Ÿ√ÿÊ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> >> >> ⁄Ê߸«U‚¸ •Ù˝»§ œ ‹ÙS≈U •Ê∑¸§ 07.00 ¿Ù≈UË ‚Ë ÁïÊãŒªË ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ßÁã«UÿÊ... ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> >> 07.30 ¿Ù≈UË ’„È ‚‚È⁄ÊÔ‹ ª¥ŒÊ »È§‹ >> >> >> >> >> >> 08.00 ‡ÊÙ÷Ê ‚Ù◊ŸÊÕ ∑§Ë ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ Á∑˝§cáÊÊ’Ÿ πÊπ⁄ÊflÊ‹Ê >> ≈ÈU ∞ã«U ∞ „Ê»§... S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ >> >> 08.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ◊Êÿ∑§ ‚ ’¢œË «UÙ⁄ ¿îÊ ¿îÊ ∑§Ê åÿÊ⁄ >> œ Á‚ꬂŸ S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 09.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ >> ◊Œ¸ ‹Ê‚ flªÊ‚ Ä‹ÊÁ‚∑§ ’ÙÁÄ‚¢ª Á∑˝§‡Ê œ „À∑§ 09.30 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò >> >> >> >> >> >> 10.00 Á◊‚Ë‚ ∑§ıÁ‡Ê∑§ Ÿ√ÿÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> √„Ê߸≈U ∑§Ù‹⁄ S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 10.30 ‚¢S∑§Ê⁄ ‹ˇ◊Ë ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ >> >> 11.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ◊ÿʸŒÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ◊Ù«¸UŸ »§Á◊‹Ë ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> >> 11.30 ¿Ù≈UË ’„È ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ >> >> »§Á◊‹Ë ªÊÿ >> >> ßÁã«UÿŸ ¡Ùã‚ 12.00 >> >> >> >> - >> >> >> 12.30 >> - - >> - >> >> >> 01.00 - - - >> - >> >> >> 01.30 - - - >> - >> >> -Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
 • 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 21 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ‚Ù◊flÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ÃS◊ʌԂQ§— ‚Ãâ ∑§ÊÿZ ∑§◊¸ ‚◊Êø⁄– ªËÃÊ‚Ê⁄— ‚Ê◊¢¡SÿSÿÔ ÉÊÙ⁄Ê÷Êfl— •‚Q§Ù „◊Êø⁄ã∑§◊¸ ¬⁄◊ÊåÔÔŸÙÁÃÔ ¬ÈL§·—H ‚¢ª˝ÊÁ„∑§Ê — ‚ı. „·Ê¸ ‡Ê‹Ã ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ÃÕÊ ¬˝‡ÊÊ‚ŸSÿÔÔ ◊äÿ ¬ÊÕ¸ÄÿàÔflÊØ ©ãÔŸÿŸ◊Í‹∑§ÊÿʸÁáÊ ÃS◊ʌԘ •‚Q§— ‚XUflÁ¡¸Ã— ‚ÃÃ¢Ô ‚fl¸ŒÊ ∑§Êÿ¸ ∑§Ã¸√ÿ¢ ÁŸàÿ¢Ô ∑§◊¸ ‚◊Êø⁄ ÁŸfl¸Ã¸ÿ– •‚Q§Ù Á„ ÿS◊ÊÃÔ˜ ‚◊Êø⁄ŸÔ˜ ߸E⁄ÊÕ¸ ∑§◊¸ ’ʜʪ˝SÃÊÁŸ ÷flÁãÃ–Ô mÿÙ— ◊äÿ ‚¢¬∑¸§ ‚ÍòÊSÿÔÔ •÷Êfl— ¬Á⁄‹ˇÿÃ– ∑ȧfl¸ŸÔ˜ ¬⁄¢ ◊ÙˇÊ◊Ô˜Ô •Ê¬˝ÙÁÃÔ ¬È⁄·— ‚ûfl‡ÊÈÁhmÊ⁄áÊ ßàÿÕ¸Ô—H 19H ÿSÿÔÔ ¬Á⁄áÊÊ◊— ‚fl¸Ô ‚Ê◊Êãÿ ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ‹÷ÔãÃÔ–Ô ◊ıÁ‹∑§Ë ‚◊SÿÊ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ ∑§ŒÊÁ¬ Ÿ ŒÍ⁄ÔË∑ΧÃÊ– Ÿª⁄Ô ÁŸª◊Ê—, Áfl∑§Ê‚ ¬˝ÊÁœ∑§⁄áÊ◊Ô˜Ô, ¬ÿ¡‹ Áfl÷ʪÔÔ—, ¡‹ ‚¢‡ÊÊœŸ◊Ô˜, ‹Ù∑§Ô ÁŸ◊ʸáÊ Áfl÷ʪ—, ŒÍ⁄‚¢øÊ⁄ Áfl÷ʪ—, ™U¡Ê¸ ÁŸª◊ÊŒÿ— ∑§ŒÊÁ¬ ‚Áê◊Á‹ÃÊ—Ô Ÿ ÷flÁãà ◊ʪ¸ÁŸ◊ʸáÊ Áfl÷ʪŸ ◊ʪ¸SÿÔ ÁŸ◊ʸáÊÙ¬⁄ÊãÃ◊Ô˜ SflÁ‡Ê‡ÊÙ—Ô ¡ËflŸ œÊÁÃ∑§ÊflÃÔ˜Ô ◊ÊÃÊ ‹¢ Œ Ÿ– ◊ÊÃÊ ÃÈ ©ëøÔ ⁄ ÄÔ Ã øʬ ⁄ÙªSÿ πʌ×– mÿÙ— ‚¢ÿÈQ§÷Ê⁄◊Ô˜ ∑ȧL§ÃÊ◊Ô˜, ŸÊÁSà ◊◊ ÁøãÃÔÊ ÿë¿ÁÖ •ŸŸ •ŸÿÙ— ¡‹Áfl÷ʪËÿÊ— •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ÃÃÔ˜ ◊ʪ¸◊Ô˜ πÁŸàÔflÊ ¡‹‚¢¬˝·áÊ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÃ–Ô Sfl‚ãÃÊŸSÿ Á„ÃÊÿ ‚fl¸◊Ô˜ ◊Í ‹ ∑§Ê⁄áÊ◊Ô ˜ ∞ÃʌΠ‡ Ê◊Ô ˜ 552 Á∑§.ª˝Ê. •Ê‚ËÃÔ˜– ßÁÖ”” ˇÊÈ œ Ê ‡ÊÊêÿÃ – mÿÙ—Ô •¬¸ ÿ Áà ¬⁄ãÃÈ •òÊÔ πÊl◊Ô ˜ ◊ÊòÊÊ Sflÿ◊Ô ˜ ◊ÊÃÔÊ flŒÁà - ““•„◊Ô˜ ∞Ãı ‚ÁãÕÿÊÔ ¬˝Ê× ŒÈÇœŸÔ ‚ãÃÊŸÿÙ— ∑ΧÃ ªÒÁS≈˛U∑§Ô Ã× ŒÍ⁄‚¢øÊ⁄Ô Áfl÷ʪ— ¬ÈŸ— ªûÊʸÁŸÔ ÁŸ◊ʸÿ Sfl∑§Êÿ¸‚ÊœŸ √ÿSÃÊ— ÷flÁÖ ‚ÁãÕÿÊ ÁflÁ‹ÿ◊Ô˜ ÃÈÔ Á÷ãÔŸ¢ πÊlÃ – ‚ Á ãÕÿÊÔ ’Ês ÷ÙÖÿ ¬ŒÊÕ¸  è ÿ— øÊ∑§‹ ≈ U ◊ Ô ˜ Á◊cÔ ∆ U Ê ãÔ Ÿ ◊Ô ˜ , ’Ê߸¬Ê‚ ‚¡¸⁄ÔË ∞∑§flÊ⁄◊Ô˜ •ŸŸÔ ◊ʪʸáÊÊ◊Ô˜ ŒÍ⁄flSÕÊ Ÿ ∑§ÁÕÃÈ◊Ô˜ ©ÁøÃ◊Ô˜Ô– ∑§Êÿ¸ ◊ Ô ˜ ∑§⁄ÙÁÖ ‚Ê ÃÈ ‚ÊœÒ ∑ §‡Êø Á ∑§‹Ùª˝ Ê ◊Ô Ô ⁄ÙÁhÃÈ◊Ô˜ •‚◊Õʸ– •„◊Ô˜ »˝ § Ê߸ «  U Áø∑§ŸÊÁŒÔ Ô ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ – mÿÙ— ŸÊ◊Ô ¬ÿ¡‹œÊ⁄Ê ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ Á¿º˝àfl◊Ô˜ ¬˝Êåÿ ¡‹œÊ⁄ÊÿÊ◊Ô˜ ‚¢¬Íáʸ◊Ô˜ ◊ʪ¸◊Ô˜ flÒ l ÊŸÊ◊Ô ˜ ©¬Œ ‡ ÊÊŸÔ ˜ ÁflÁ‡ÊcÔ≈UÊ ◊Á„‹Ê– ÃSÿÔÊ— ÃÈ ∞ÃÿÙ—Ô Ô •ÊŸãŒÔ  πÊŒÿÁÖ ÷Ù¡ŸÔ ¬Ë¡Ê, ¡Ù‚»§Ô (flÿ— 26)Ô ÃÕÊ •flªÊ„ÿÁÖ ÁŸàÿ ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ ÿÊÃÊÿÊÃÔfl‹ÊÿÊ◊Ô˜ ŒÈÉʸ≈UŸÊ— ¡ÊÿãÃÔ– Œ„⁄ʌ͟ Ô ÁÃ⁄S∑Χàÿ Á‡Ê‡ÊÍŸ ’Ê„Ô˜ÿ mı ¬È ò Êı ’ÊÀÿÊÃÔ ˜ Ô ∞fl •ÊŸÁãŒÃÊ •ÁS◊Ô– ÃÊèÿÊ◊Ô˜Ô ¬ÊSÃÊ, „Ò ◊ ’ª¸ ⁄ Ô , ◊ÒâÿÍ (flÿ— 18)Ô ßÁà Ÿª⁄Sÿ ◊ʪ¸Ô Áfl·ÿ Á∑§◊Ô˜ flQ§√ÿ◊Ô˜Ô– ÃòÊ ÃÈÔ ◊ʪ¸⁄Ùœ∑§Ê— ◊„ʇÊòÊÈ— flÃÔ˜ πÊlÊÁŸÔ Ô πÊŒÿÁÖ ªÎ „ Ù¬ÿÙÁª πÊl◊Ô ˜ Ô Ÿ ÿÃÔ ˜ ‚È π Œ¢ ⁄ÙøÃ , ÃÃÔ Ô ˜ ¬Ù≈ U ≈UÙ,»˝ § Êß¡Ô ˜ •Á¬ ∑§âÿÃ– •Êø⁄ÁãÃ–Ô Á¡ÑʬʋSÿ ∑ΧÃ Á‹ÁπÃ •ÊflŒŸ¬òÊ ’„ÈflÊ⁄◊Ô˜ ∑§ÁÕÃ◊Ô˜ ‚È ⁄ Ö flË⁄ Ÿ◊¸ Œ ¬˝ Ã ËˇÊÊ∑§Ê‹—Ô ¬˝ Ê ⁄èÿÃ ¬⁄ãÃÈÔ Á¡ÑÊÁœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ‚êÿ∑§Ô˜ äÿÊŸ◊Ô˜ Ÿ ŒŒÁãÖ ŸÃÙãÔŸÃ Áfl·◊ ◊ʪ¸Ô ª◊ŸÊª◊Ÿ◊Ô˜ ŒÈ—‚„◊Ô˜ ÷flÁÖ ‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔ ¬˝øÊ⁄◊Ô˜ ÃÈ flÊSÃÁfl∑§ L§¬◊Ô˜ Ÿ ŒÁˇÊáÊ ªÈ ¡ ⁄Êà ÁflE ÁfllÊ‹ÿ ¬Á⁄‚⁄ •ÊflŒŸ¬òÊÊÃÔ˜Ô ¬˝Ê∑§Ô˜Ô ≈UÙ∑§Ÿ √ÿflSÕÊ ¬⁄ãÃÈ „Ù⁄ÊòÊÿ◊Ô˜ •¬ˇÊÊ◊Ô˜ ∑Î § àÔ fl ÊÁ¬ ‚»§‹ÃÊ◊Ô ˜ Ÿ Œ‡Ê¸ÿÁÖ ‡ÊÊ‚ŸSÃ⁄ ÁŸÿÁ◊ÃL§¬áÊ ÁŸŒ¸‡ÊÊ— ŒËÿãÃÔ ¬⁄ãÃÈ ∞Ã·Ê¢Ô •ÊŒ‡ÊÊŸÊ◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿÊÃÔ˜ Á÷ÛÊ-Á÷ÛÊÔ- •ÁSÖÔÔ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿÊŸÊ◊Ô˜ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ·ÈÔ ªàÔflÊ ∞fl ©Á·àÔ fl ÊÁ¬Ô ÿÕÊ‚◊ÿ◊Ô ˜ Ô ‹èÿÃ– •ÊflŒŸ¬òÊÊáÊÊ◊Ô˜ ¬Ê‹Ÿ◊Ô˜ ∑§ŒÊÁ¬ Ÿ ÷flÁÖ ⁄Ê¡œÊŸË-‹πŸ™U Ÿª⁄Sÿ ÁòʇʢÃÔ˜ ◊ÈÅÿ ◊ʪʸ— ∑§ˇÊÊ¬ÿÙªË ¬˝÷Ê⁄ÔËÔ ‚¢øÊ‹∑§Ê— •Sÿ ∑ΧÃÔÔ ¬òÊÊÁáÊ ∑˝§ÃÈ◊˜Ô ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ •ÊflŒŸ ¬˝flÁ‡Ê∑§Ê¬òÊ◊Ô˜ ŸÔ ∑Î § Ã ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô ˜ Ô ‚¢ Å ÿÔ Ê ÃÈ ‡Êì˝ÁÇÊÃ◊Ô˜Ô •ŒÎ‡ÿÔÊ— ‚ÁãÖ ªÃÒ¸— ¬Á⁄¬ÍáÊʸ— ∞Ã ◊ʪʸԗ ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜Ô ∑ΧÃ •ÊflŒŸ¬òÊÊáÊÊ◊Ô˜ •ÊflŒŸ¬òÊ◊ÊáÊÊ◊Ô˜ SÕÊŸ Áfl∑§À¬— flø Ã Ô  – Áfl‡Ô fl ¬˝ Ê åÿÃ Ô – ‚¢ ø Ê‹∑§Ô Ê — ÃÈ •ÊÁœÄÿ◊Ô˜ äÿÊŸŸ ŸËàÔflÊ ◊„ÊÉÊÊÃ∑§Ê— ßfl •Êø⁄ÁãÖ Áfl∑˝§Ë‚flÊÔ ¬˝Ê⁄éœÊ– ¬⁄ãÃÈ Ÿ◊Í Ÿ Ê≈U Ù ∑§ŸÊÁŸ ŒŒÁãÖ ÁfllÊ‹ÿ mÊ⁄Ê ÁøÁ„ŸÔ˜ÃÊÁŸ •Ê‚Ô Ÿ ÊÁŸ ‹éœÊÁŸÔ Ô ßÁÃÔ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ·È ≈UÙ∑§ŸSÿÔ ¬˝ÁÃfl·¸◊Ô˜ ’¡≈U ‚◊ÿ ∞Ã·Ê◊Ô˜ ◊ʪʸáÊÊ◊Ô˜ Áfl·ÿ øøʸ ÷flÁÃÔ ¬⁄ãÃÈ •òÊ SÔ Ÿ ÊÃSÿÔ , ≈UÙ∑§Ÿ◊Ô˜ ÁflŸÊ •ÊflŒŸ¬òÊ◊Ô˜ ∑ § ãº˝ Ê ÁáÊÔ ∞fl ∞Ã · Ê◊Ô ˜ ∑§ÕÁÿàÔflÊ •ÊflŒŸ¬òÊÊÁáÊ ŸÔ √ÿflSÕÊ ¬˝Ê⁄éœÊ ßÁà «UÊÚ. SÔŸÊÃ∑§ÙûÊ⁄SÿÔ ¬⁄ˡÊÔÊáÊÊ◊Ô˜ Ÿ ‹èÿÃÔ– •Êfl Œ Ÿ¬òÊÊáÊÊ◊Ô ˜ Áfl∑˝ § ËÔ Ô ÿë¿ÁãÖ ÷Êfl ‡ Ê ⁄Êfl‹ flŒÁÖ ∞·ÊÔ flÎÕÊ øøʸ ∑§fl‹◊Ô˜Ô– ¬˝Áà Áfl÷ʪ◊äÿ ‚Ê◊¢¡SÿÔ ŸÊÁSÖ ∞∑§Ù˘Á¬ ∑Î § ÃÔ  Ô •Êfl Œ Ÿ¬òÊÊÿÔ Áfl‡Ô fl ÁfllÊ‹ÿSÿÔ ŒÊÁÿàÔfl fløãÃÔ, ÃòÊÔ ÃòÊÔ ¬Ê¢«U‚⁄Ê ÁSÕÃ ◊„ÊflË⁄ ◊„ÊflË⁄ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿ Áfl÷ʪ— •¬⁄SÿÔ ŒÊ‚àfl◊Ô˜ Ÿ œÊ⁄ÿÁÖ ‚fl¸Ô Sflÿ¢‡ÊÊÁ‚ÃÔÊ— ÷ÍàÔflÊ ¬˝‡Ê¢‚Ê◊Ô˜ ≈UÙ∑§Ÿ√ÿflSÕÊ Á∑˝§ÿÃ– fl’‚Ê߸≈U ◊äÿÔÔ •ÊflŒŸ¬òÊ◊Ô˜ ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô ˜ ŒËÉÊʸ Ô ¬¢ Á Q§Ô — ÁfllÊ◊¢ÁŒ⁄ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿÔÔ ∑§Êÿ¸ ∑ §Ê⁄Ë ¬˝ ◊ È π SÿÔ ¬˝Ê#È◊Ô˜ √ÿª˝Ê—Ô– ‚Ê◊¢¡SÿÔÔSÿ •÷ÊflÔ fl⁄Ê∑§Ê—Ô ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ““òÊÊÁ„◊Ê◊Ô˜ Sflÿ¢¬Ê∆UË¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔÔ ≈¢UÁ∑§Ã◊ÔÔ˜ ∑§ûÊÈ◊˜Ô ¿ÊòÊÔÊ— ’ÊœÊ◊ÔÔ˜ ¸ ŒÎ‡ÿÃ– ¬⁄ãÃÈÔ ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜Ô •Êfl Œ Ÿ¬òÊÔ S ÿ SÕÊŸ ∞ÃʌΠ‡ Ê◊Ô ˜ fløŸ◊Ô ˜ Ÿ òÊÊÁ„◊Ê◊Ô ˜ ” ”Ô ßÁà ÷¡ãÃ – Ô ∞Ã · Ê◊Ô ˜ Ô ◊ıÁ‹∑§◊Ô ˜ ©¬øÊ⁄◊Ô ˜ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Ô — Ô •ÊflŒŸ¬òʬ˝ÊÁ#— ◊„ÃÔ˜ •ŸÈ ÷ flÁãÖ •Ã— •Á÷ÿÙª—Ô fløÃÔ ÿÃÔ˜ ∑§ãº˝Sÿ ≈UÙ∑§ŸÊÁŸ ŒËÿãÃÔ– ¬˝Ê× ‚ãÃÈ Á C∑§Ê⁄∑§◊Ô ˜ ∞fl ÿÙ¡ŸÊŸÈ‚Ê⁄áÊ ‚ÊœÿÃÈ– ∑§C∑§⁄◊Ô˜Ô √ÿʬÊ⁄◊Ô˜ ßfl ¬˝ à ÿˇÊÃÿÊ Á÷ÛÊÔ - Á÷ÛÊÔ ªflÊˇÊ·È ŒËÉʸ∑§Ê‹¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ·≈UÔ˜flÊŒŸÃ— •òÊÔ ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜Ô ¬˝ÃËÿÃ– 1910 Ã◊ fl·¸ S ÿ œÊÁ◊¸∑§⁄ËàÿÔÊ ‚Ê ‡ÊŸÒ— ‡ÊŸÒ—Ô mÊŒ‡Êfl·Ë¸ÿÊ ‚Ê•ªSà ◊Ê‚Sÿ œ◊¸¬⁄ÊÿáÊÔÊ ‚¢¡ÊÃÊ– œãÿ◊Ô˜ ÷Ê⁄Ã◊Ô˜Ô; ◊Á„ÿ‚Ë ◊Á„‹Ê‚#Áfl¢ ‡ ÊÁÃÃÊÁ⁄∑§ÊÿÊ◊Ô ˜ 1919 Ã◊ fl·¸ ÿŒÊÔ ‚Ê ∞∑§ŒÊ ªË¡Ê¸ªÎ„ÃÊ⁄∑§ÊÿÊ— •ÊÁfl÷ʸ fl Ô —•÷flÃÔ˜ ◊ÊÄÔ«UÙÁŸÿÊÔ Œ‡Ê,ÿÊ ÃÊ⁄∑§ÊÔ ¬‡ÔøÊÃ∑§Ê‹ •Cfl·Ë¸ÿÊ •Ê‚ËÃÔ˜Ô ÃŒÊ ÃSÿ Á¬ÃÈ— •∑§Ê‹Ô ◊ÎàÿÈ◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜– ªÎ„ÔSÿ ‚¢¬ÁûÊ◊Ô˜ ◊Œ⁄ ≈ U ⁄ ‚ Ê •ÃËfl ŒÈ — π Ÿ Ô œÊÁ⁄ÃÊ ÁfllÊ‹ÿ ÿŒÊ ‚Ê ¬Á∆UÃÈ◊Ô˜ „Ò Á ’≈U”” œÊÁ◊¸ ∑ §◊Ô ˜ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ⁄ÃÊ •Ê‚ËÃÔ˜ ÃŒÒflÔ ‚Ê •¬Íflʸ◊Ô˜‚◊ª˝ Á flE ‚Í ÿ ¸ fl ÃÔ ˜ •¬Nàÿ ÃSÿ ◊ÊÃÈ ‹ — •Ê‚ËÃÔ ˜ – ÃSÿÔ Ê Ô — ◊ÊÃÈ — •ÊªÃflÃË ÃŒÊ ÃSÿ ◊ŸÁ‚Ô ¬Á⁄œÊŸ◊Ô˜ ¬˝Ê#flÃË– ∞ÃÃÔ˜ŒŒËåÿÔ◊ÊŸÊ ÷ÍflÊ ÷Ê⁄ÃSÿÔÔ ªÎ „ ¡Ÿ è ÿ— ÁŸÿʸ à ŸÊ◊Ô ˜ ∑§Á∆UŸ¡ËflŸ‡ÊÒ‹Ë, ŸÊÚŸ (‚Áfl∑§Ê) ÷ÁflÃÈ◊Ô˜ flù◊ÔÔ˜ ‹Ù⁄≈U ¬ˇÊÃÔÔ— ŒËÿÃ •ŸÈ÷ÍÁÃ◊Ô˜ ‹éœflÃËŸÊ◊ ªı⁄fl◊ÿ◊Ô˜ ∑ΧÃflÃË–Ô •ÿë¿ÃÔ ˜ – ‚È π ˬÁ⁄flÊ⁄Ô  ªÎ„÷Ê⁄ÁŸÿ¢òÊáÊ ˇÊ◊ÃÊÁŒ ßë¿Ê ¬˝’‹Ã⁄Ê •Ê‚ËÃÔ˜– S◊– Á„ãŒË ÷Ê·Ê◊Ô˜ ¬Á∆UÃÈ◊˜Ô ÿÃÔ˜ ‚Ê •Êà◊ÊŸ◊Ô˜•ÊÇÔŸ‚ ªÙãÄÔ‚Ê ŸÊêÔŸÊ ŒËŸÃÊÿÊ— ¬˝÷Êfl— œË⁄- ªÈáÊÊ— ◊Œ⁄ Ã⁄‚ÊÿÊ— ©¬Á⁄ •Ã— •CÊŒ‡Ê fl·Ë¸ÿÊ ‚Ê ◊ŸÁ‚ •ŒêÿÙà‚Ê„◊Ô ˜¡Áã◊ÃÊ ∞·ÊÔ Ô ◊„ÊŸÔ˜ ¬˝÷Êfl— «U’‹ËŸÔ Ÿ ª⁄◊Ô ˜ ¬˝ Á à •Ê‚ËÃÔ Ô ˜ ÃSÿÊ—Ô – ‹Ù⁄ ≈ U ŒËŸ„ËŸ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜∑§ãÿÊ ’ÊÀÿÊÃÔ˜ •∑§Ê⁄ÿÃÔ˜– •ÊªÃflÃÔ Ë – ÃòÊ ‹Ù⁄ ≈ U Ô ∑§ÙŸ÷¥≈U ÁfllÊ‹ÿÔ 1931 ©àÕÊŸÊÿ∞fl ªÎ„ ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ mÊŒ‡Êfl·Ë¸ÿÊ ÷ÁªãÿÊ ‚„ Á◊Á‹àÔ fl Ê Ã◊ fl· ¸ Á‡ÊˇÊ∑§ÃÊ◊Ô ˜Á¬˝ÿÔÊ •Ê‚ËÃÔ˜– ‚Ê ∞∑§ŒÊ ÷Ê⁄ÃËÿÔ ¡Ÿ¡ÊÁßÊ◊Ô ˜ ¬˝ Ê ⁄éœflÃË– ÃòÊ ∞∑§◊Ô ˜ ©à‚ªË¸∑ΧÃÊÔ ∑§Á⁄cÿÁÕ‹’ÁŸÿÊ ªË¡Ê¸ªÎ„ ‚flÊÿÊ◊Ô˜ ∑§Êÿ¸◊˜Ô ¬˝Ê⁄éœflÃË– ŒÈ S Õ◊Ô ˜ Ô •ãœÁ‡Ê‡ÊÈ ◊ Ô ˜ ÁflS◊Á⁄×– •CÊÁòÊ¢ ‡ ÊÃÔ ˜¬˝ÊãÃSÿ ¬˝ÊÕ¸ŸÊ⁄ÃÊ ÃòÊ ‚ÊÔ SflSÿ ∑Î § Ã Sfl∑§⁄ÿÙ— œÎ à Ô fl Ê ÃSÿ fl·¸flÿÁ‚ ‚Ê EÇÊÊÁ≈U∑§Ê◊Ô˜Œê¬Ã˪÷ʸ Ã Ô ˜ •Ê‚ËÃÔ˜ ÃŒÒflÔ ‚Ê ŸflËŸÔŸÊ◊ œÊ⁄áÊ◊Ô˜ ∑ΧÃflÃË Á‡Ê‡ÊÙ— ∑ΧÃ ÁmÃËÿÊ ◊ÊÃÊ œÊ⁄ÁÿàÔflÊ ŸË‹fláÊÊZÁ∑§Ã◊Ô˜¡Áã◊ÃÊÔ ∞·Ê •¬Íflʸ◊ÔÔ˜ Á‚S≈U⁄ ◊ ⁄ Ë Ã ⁄  ‚ Ê ÿÊ ßfl •ÊøÁ⁄ÃflÃË–Ô ‡ÊÊÁ≈U∑§ÊÿÊ◊Ô˜ ÷ÁªÔÁŸàfl◊Ô˜’Ê‹Ê Á¬ÃÈ — •ŸÈ÷ÍÁÃ◊Ô˜ ÿˇÊÈ◊„ÙŒÿSÿ ∑§ãÿÊ ßfl ŒÊÁ¡¸Á‹¢ª Ÿª⁄ÊÃÔ˜ ªàÔflÊÔ àÿÄÔÃflÃË– ÃŒÒflÔ ‚Ê ◊ÊÃÎàfl ÔflÊÁáÊÖÿ ¬˝÷Êfl ‹éœflÃË ÿÃÔ ˜ ¬˝øÁ‹ÃÊ–ÔÔ ŒÊÁ¡¸Á‹¢ª Ÿª⁄Ô ∑§Ù‹∑§ÊÃÊÿÊ◊Ô ˜ ‹Ù⁄ ≈ U ◊Œ⁄ Ã⁄‚Ê ‚¢¡ÊÃÊ–Ÿ ¬˝ ÷ ÊÁflÃÔ Ê ‚Ê •Êà◊ÊŸ◊Ô ˜ Á‡Ê‡ÊÍ Ÿ Ê◊Ô ˜ Á‡ÊˇÊÊˇÊ ò Ê ‚Ê ÁfllÊ‹ÿ ßÁÃ„Ê‚Ô ÃSÿÊ— ’¥ª‹Ë, Á„ãŒË•Ê‚ËÃÔ˜–ÔÔ ŒËŸ„ËŸ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ‚¢ ¬ Í á ʸ L §¬ á ÊÔ Ê ÁŸÿÙÁ¡ÃÊ ÷ًͪÿÙ—Ô ¬Ê∆U◊Ô˜ ¬Ê∆UÿÁà ÷Ê·ÿÙ—Ô ¬˝ π ⁄ÊŸÈ ⁄ ʪ—‚ÊœÊ⁄áÊ ©àÕÊŸÊÿ •÷ÍÃÔ˜– S◊ ÃŒÊ ‚Ê ’¥ª‹Ë Ã⁄‚Ê •Ê‚ËÃÔ ˜ – Ô ‚fl¸ ‚ ÊœÊ⁄áÊ¡ËflŸ◊Ô ˜ ©ëø ©à‚ªË¸∑ΧÃÊÔ 1929 Ã◊fl·¸ S ÿ ŸÊêÔŸÊ ÅÿÊÁÃ◊Ô˜ ¬˝Ê#flÃË–ÔÔ SÕ‹·È ’¢ªÊ‹Ë ÷Ê·ÊÿÊ◊Ô˜ÁfløÊ⁄‡ÊÁÄÔÃ◊ÔÔ˜ øÔ ∑§Á⁄cÿÁÖ ¡Ÿfl⁄Ë◊Ê‚Sÿ ·DÔ ÁŒfl‚ ŒÁ⁄º˝ Ô ¿ ÊòÊÊáÊÊ◊Ô ˜ ∑Î § ÃÔ  ‚Ê flÊÃʸ‹Ê¬◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁà S◊–• S ÿ Ê — ÷ªÔflÃÔ— ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ Ÿª⁄◊Ô˜ •Êªàÿ ¬Í á ʸ ‚ „ÊÁÿ∑§Ê ÷Í à Ô fl Ê ‚Ê ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ Ÿª⁄Sÿ ∞∑§Ê¡ËflŸSÿ ◊Í ‹ ◊¢ ò Ê œË⁄ ¬˝ÊŒÈ÷ʸfl—Ô ‚¢¡Ê×–Ô ‚ fl ÊÿÊ◊Ô ˜ Sfl¡ËflŸ◊Ô ˜ ∞∑§‚#Ê„¬ÿ¸ ã Ã◊Ô ˜ Ô ÃòÊ ◊ŸÁ‚ •‡Ê · ÊŸãŒ◊Ô ˜ ’ÊÁ‹∑§Ê ÃSÿÊ— Á‡Êcÿàfl◊Ô˜•ÊSÃÊ◊Ô ˜ – •SÿÔ Ê — ¬⁄ãÃÈ «˛UÊŸÊ ÁŸ∑§Ù‹,Ô ÿÊ ‚◊¬¸ÁÿÃÈ◊Ô˜ ÃŒÒfl ‚Ê ŒÎ…∏ ãÿfl‚ÃÔ ˜ – Ÿª⁄Sÿ •ŸÈ÷ÔflÁà S◊– 1937 Ã◊ œÎ à Ô fl ÊÔ •ÊÇÔ Ÿ  ‚ ŸÊêÔ Ÿ ʬÁ⁄flÊ⁄¡ŸÊ— ߸‚Ê߸ œ◊¸SÿÔ •SÿÔÊ— ◊ÊÃÊ •Ê‚ËÃÔ˜, ÃÿÊ ÁŸ‡Ô ø ÿÊ •÷Í Ã Ô ˜ – ⁄Ù◊ÊŸ Ô ŒÈSÕÔŒÁ⁄º˝ÊáÊÊ◊Ô˜ ©¬∑§Ê⁄ÊÕ¸ fl·¸ ŒÊÁ⁄º˝ÿÁŸflÊ⁄áÊÊÿ ÃSÿÊ ¬˝Á‚Áh◊Ô˜ ‹éœflÃË–¬˝ ’ ‹ ¬˝ ø Ê⁄∑§àflÊÃÔ ˜ ªÎ „ SÿÔ ¬Ê‹ŸŒÊÁÿàfl◊Ô ˜ ∑Ò § ÕÙÁ‹∑§ ∞Á‹◊ ¥ ≈ U⁄Ë ‚¢∑§À¬’hÊ ‚Ê ““„Ù‹Ë ŒÎ … ‚¢ ∑ §À¬Ô — Ÿ ∑ § ŸÊÁ¬ (∑˝§◊‡Ê—) ‚ê¬ÊŒ∑§— ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ * «UË.‚Ë. èÊ^ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ◊ÊŸŒÔ˜ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§Ê— •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÿ * üÊË ⁄ÙÁ„Ã÷Ê߸ ‡ÊÊSÔòÊË ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, * üÊË ◊œÈ‚ÈŒŸ ‡ÊÊùË¡Ë Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù * üÊË Á„ßÊÕ ¤ÊÊ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl‡Ê· ¬⁄Ê◊‡Ê¸∑§— ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. ¬˝◊ŒÊŸ “÷Ê⁄ÃËÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ (∞◊.∞., ¬Ë∞ø.«UË.) 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy) ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454
 • 4. 4 ÁŒ. 21 ŸflêU’⁄◊Ô˜ 2011, ‚Ù◊flÊ‚⁄— ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄)ªÈ¡⁄ÊÃË ‹πŸ ⁄ËÁ× ŸflËŸ¬˝ÿÊ‚— ‚¢¬Á˝ à ªÙÀ«UŸ‚ÃÙ— •ÁSÃàflSÿ ¬˝‡Ÿ— Ô ‚È ⁄ Ã/÷L§ø– ‚È ⁄ à ÷ÁflcÿÁÃÔ Ô ‚ Ã Í ¬ Á⁄ •„◊ŒÊ’ÊŒ– ªÈ ¡ ¸ ⁄ •SÿÔÔ ª˝ãÕSÿÔÔ ◊Í‹⁄øŸÊ◊Ô˜ •¢∑§‹π¬˝áÊÊ‹Ë, ‚¢Œ÷¸‚øË Í Ÿª⁄SÿÔ „Ù¬¬È ‹ ÃÈ ª◊ŸÊª◊Ÿ◊Ô˜ Áfl¬Œ¬Íáʸ◊Ô˜¬˝ÊãÃSÿ ÷Ê·Ê‚ÊÁ„àÿÿÙ— •÷flÃÔ˜– ÷Ê·Ê ‚¢SÕʟ× ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜Ô, ¬ÈSÃ∑§‚¢¬ÊŒŸ◊Ô˜, L§ÇáÊÊflSÕÊÿÊ◊Ô ˜ ÷ÇÔ Ÿ ◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁà ßÁà Á‹ÁπÃ◊Ô˜•Êª◊Ÿ◊Ô ˜ Ô mÊŒ‡ÿÊ◊Ô ˜ •Õ¸‚„ÊÿÃÿÊ— ªÈ¡¸⁄ ¬˝ÊãÃÔ Ô ¬˝È»§ ¬∆UŸ◊Ô˜, ‚ÍøË ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜, ÷ÁflcÿÁà ßÁà ÁŸÁáʸÃ◊Ô˜, ¬òÊ◊Ô ˜ ÷Ê⁄à ‚fl¸ ∑ §Ê⁄ÊÿÔ‡ÊÃÊéŒÔ ÿ Ê◊Ô ˜ •÷Í Ã Ô ˜ ¬⁄¢ Ô ªÈ¡⁄Êà Áfl‡Ôfl ÁfllÊ‹ÿSÿÔ ßàÿÊÁŒÁŸÔ ‚ÁãÖ ‚fl¸∑§Ê⁄Ëÿ, ‚¢¬˝Áà •¢∑§‹‡Ôfl⁄-÷L§ø ŒËÿÃ S◊– ÷Ê⁄à ‚fl¸∑§Ê⁄—•Sÿ∑Î § Ã Ÿ Á∑§◊Á¬Ô ÷Ê·Ê ÁflôÊÊŸ Áfl÷ʪŸ ∞ÃÃÔ˜ ∑§Êÿʸ‹ÿËÿ ÷Ê·ÊÿÊ— •Á¬ Ÿª⁄ÿÙ— ‚¢ ÿ Ùª‚ Ã È — ÃÈ Ô ∞Ã · Ê◊Ô ˜ Áfl·ÿ Ô¬˝Ê◊ÊÁáÊ∑§Ãâÿ◊Ô˜ •ÕflÊ ∑§◊¸Ô ‚¢¬ÊlÃ–Ô ÷Ê·Ê ÁflôÊÊŸ ‚ÈcÔ∆ÈU¬˝ÿÙª— •òÊ ŒÎ‡ÿÃ– ªÙÀ«UŸ‚ Ã Ù—Ô ‚◊ÿ— ÁfløÊ⁄ÁÿÃÈ◊Ô˜ ªÈ¡⁄Êà ⁄ÊÖÿ¬˝ Ê ÿÙÁª∑§◊Ô ˜ Ô ¬È S Ã∑§◊Ô ˜ Áfl÷ʪSÿ ¬˝ ◊ È π Ô — «U Ê Ú . ŸÊ≈U∑§◊Ô˜Ô, ©¬ãÿÊ‚—, ‹π— •ÊªÃ— ÃÕÒ fl Œ‡ÊÊ◊Ô ˜ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄ÊÿÔ ÁŸŒ ¸ ‡ ʬòÊ◊Ô ˜•Ê‚ËÃÔ˜– ‚Ê¢¬˝Ã◊Ô˜ ªÈ¡⁄ÊÃË •⁄Áfl㌠÷¢«UÊ⁄Ë ªÃ 2010 ∑§ÁflÃÔÊ—, ¬˝’¢œ—Ô, Áfl·ÿÊ— ¬˝Ê#È◊Ô˜– ¬˝  · ÿÁà S◊– ‚ Ã Í ¬ Á⁄Ô Ô‹πŸ⁄ËÁÃÔÔ ŸÊêÔŸÊ ¬ÈSÃ∑§ŸÔ Ã◊ fl· ¸ •SÿÔ Ê — •òÊ flÁáʸ à ʗ ‚ÁãÖ Ÿ◊¸ Œ Ê ŸlÈ ¬ Á⁄Ô ÿÊÃÊÿÊÃ◊Ô ˜ ⁄ÙÁhÃÈ ◊ Ô ˜•SÿÙg‡ÿ◊Ô˜Ô ‚Ê∑§Ê⁄àfl◊Ô˜ ¬Á⁄∑§À¬ŸÊÿÊ— ¬˝Ê⁄ê÷◊Ô˜ ◊ÊŸ∑§¬ÈSÃ∑§L§¬áÊÔÔ ∞ÃÃÔ˜ ⁄‹◊ʪ˸ÿ◊Ô˜ Á‚Àfl⁄‚ÃÙ— ÁfløÊ⁄◊Ô˜ ¬˝ø‹ÁÖ ‚È⁄ÃSÿ¬˝ÊåSÿÁÃÔ– ∑§ãº˝Ëÿ ÷Ê⁄ÃËÿÔ •∑§Ê⁄ÿÃÔ˜– •ÁS◊ŸÔ˜ ¬ÈSÃ∑§ •ÊªÊ◊Ë fl·¸ ◊Ò‚Í⁄Ÿª⁄ÊÃÔ˜ ÷ÇÔŸÊflSÕÊ •Á¬ Ãʌ·ÊËÔ– „Ù¬¬È‹, Ÿ◊¸ŒÊ ŸlȬÁ⁄ ‚Í⁄ÃÔSÿ ÁflEÁfllÊ‹ÿ •Ê⁄¢ªòÊ◊Ô˜ ŸÎàÿSÿ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ •÷flÃ÷Ê·Ê ‚¢ S ÕÊŸ - ◊Ò ‚ Í ⁄ Áfl‡Ê·Ã— mÊŒ‡ÊÊÁœ∑§ÊÁŸÔ— ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ Á’˝ Á ≈U ‡ Ê ‚fl∑§Ê⁄Ô ‚◊ÿ ⁄ ‹ ◊ʪ˸ ÿ ‚ Ã È — ÃÕÊŸª⁄Ã—Ô ¬˝ÊåÔà flÊÃʸŸÈ‚Ê⁄◊Ô˜ ¬˝∑§⁄áÊÊÁŸ ÷ÁflcÿÁãà - ∞Ã·Ê◊Ô˜ ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– ªÙÀ«UŸ‚×, ∞Ã·Ê◊Ô˜ ‡ÊÁQ§ È∞ÃÃÔ˜ ¬ÈSÃ∑§◊Ô˜ •ÊªÊ◊Ë fl·¸¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁà ÿSÿ¬ÎcÔ∆UÊ‚¢ÅÿÊ— 230 ÷flÃÔ˜– ¬˝ ÷ ÊflË ‹ π Ÿ◊Ô ˜ , ◊Í‹√ÿÊ∑§⁄áÊ◊Ô,˜Ô ©ëøÊ⁄áÊ◊Ô, Áfl⁄Ê◊◊ÊòÊÔ Ê —, ‡ÊéŒ ˜ fl·¸ 2014 ◊äÿÔ ⁄Ê◊◊ÁãŒ⁄Sÿ ÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ‹πŸ™U – ÁflE Á„ãŒÈ Ã · Ê◊Ô ˜ ◊Ã ‚ à ٗ ‚◊ÿ‚Ë◊ÊÔ ¬Ê⁄◊Ô ˜ ªÃÊ Áfl¬ˇÊŒ‹ÊŸÊ◊Ô˜ Áflflʌҗ •ÁSà •Ã— ÁŸ∑§≈U ‚Ê◊âÿ¸◊˜Ô Ÿ ÃÕÊflÃÔ˜Ô •ÁSà ÿÕÊ fl·¸Œ‡Ê∑§◊Ô˜ ¬Ífl¸◊Ô˜ ∞fl–Á‡Ê∑§ÊªÙÔ ‹πŸ ÁflÁœflÃÔ˜ ‹πŸÁflœÿ—, ¬Á⁄·Œ— •ãÃ⁄⁄ÊC˛Ëÿ ¬˝◊Èπ— ‚ÙÁŸÿÊ ŸÔÔ ⁄Ê◊Sÿ •Á¬ÃÈ ⁄Ù◊Sÿ ÷Q§ ¡Á«UÃ◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜Ô ◊ÁãŒ⁄◊Ô˜ •œÈŸÊ •‡ÊÙ∑§ Á‚¢ÉÊ‹— •flŒÃÔ˜Ô ÿÃÔ˜ ‚fl¸ˇÊáÊ◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜ ©ûÊ◊ ◊ÈÁQ§ ÁŸÁ◊ûÊ ¡ŸÊŸÊ◊ÔÔ˜ ◊ŸÁ‚ Sflÿ◊Ô˜ ÷Q§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚„ÊÿÃÿÊ ÁøŒê’⁄◊ÔÔSÿ ⁄ˇÊÊÕ¸SflŒ‡Ê◊Ô˜ ¬˝àÿÊflûʸãÃÔÔ ◊Í‹÷Ê⁄ÃËÿÊ— •ÊªÊ◊Ë 2014 Ã◊ fl·¸ ¬˝SÕ⁄πá«UÊ—Ô Œ‡ÊSÿ ¬ÎÕ∑§Ô˜ •ÃÈ≈U— ÁflEÊ‚— ◊ãòÊflÃÔ˜ ÁŸÁ◊¸ à ◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ‚— ‚Ë’Ë•Êß¸Ô ∑§Êÿ¸⁄× ŸflŒ „ ‹Ë– ÷Ê⁄ÃËÿ ¬˝ Á ÇÊÃ◊Ô ˜ Ô ¡ŸÊ— •ÿÙäÿÊ Ÿªƒÿʸ◊˜Ô üÊË⁄Ê◊SÿÔ ¬Î Õ ∑§Ô ˜ ¬˝ Ê ãÃ · È Ô — •ÊªÃÊÔ — ∑§Êÿ¸ ◊ Ô ˜ ∑§Á⁄cÿÁÖ •flŒÃÔ ˜ •Êãœ˝ ¬ ˝ Œ  ‡ ÊÔ Ê ÃÔ ˜◊È º ˝ Ê ÁflÁŸ◊ÿ •◊ ⁄ Ë∑§Ë •ÊªÃflã×– ŸÍ à Ÿ Œ fl SÕÊŸSÿ •ÊªÁ◊cÿÁãà ¬È Ÿ — ø Á‚Ãê’⁄Sÿ ©ëøÃ◊ •ÊªÃÊ— ÷Q§Ê— ÁflcáÊÈ ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 20 ‚¢ S ÕÊ◊Ô ˜ ◊Êäÿ◊L§¬ á ÊÔ«UÊÚ‹⁄◊Ô˜ ¬˝ÁÃÔ ‹Ù÷Ê∑ΧCÔÊ— ‚¢ Œ ˬ ÉÊÙ·— ÿ—Ô ÁŸ◊ʸáÊ∑§Êÿ¸◊Ô˜ ¬˝øÁ‹cÿÁà ßàÿSÿ Áfl·ÿSÿ ãÿÊÿÊ‹ÿŸ ŒûÊ◊ ÁŸáʸÿ◊Ô˜ ‚„ùŸÊ◊Ô ˜ ¬Ê∆UÁflÁœ ÷Ê¡¬ÊŒ‹— ÁŒfl¢ªÃÔŸÃÈ— ¬˝ÿÈÖÿÃ– ÿÃÙÁ„Ô ÁøŒê’⁄◊flÁ⁄D¬ŒÊ‚ËŸÊ— ∑§◊¸øÊÁ⁄áÊ— „Ê¢ ª ∑§Ê¢ ª Œ ‡ Ê ∞∞Ÿ¡ « U ßÁÖ ¬˝SÃÊÁflà ◊ÁãŒ⁄Sÿ ©ŒÔ ˜ É ÊÙ·áÊÔ Ê ◊Ô ˜ •Á¬Ô ‚ ôÊÊàÔflÊ Á„ãŒÍ ‚◊Ê¡Sÿ ◊ŸÁ‚ ¬˝ Ê ⁄éœflã×– ¬Í á Êʸ „ Í Á à ¬˝ ◊ ÙŒ ◊„Ê¡ŸSÿÔ Ô 2¡Ë ¬˝∑§⁄áÊ ‚Ë’Ë•Ê߸ ‡ÊÊãÃÁøׂʢ¬Ã◊Ô˜ flÊSÃÁfl∑§◊Ô˜ ‚àÿ◊Ô˜ ˝ ÁŸª◊SÿÔÔ ∞Á‡ÊÿÊ ¬ÒÁ‚Á»§∑§ L§¬⁄ π ¬˝ Á × •Á¬ ªÃ ∑Î § ÃflÊŸÔ ˜ – ‚— •flŒÃÔ ˜ ŒÎ … ÁflEÊ‚Sÿ ¡Êª⁄áÊ◊Ô ˜ fl ‹ ÊÿÊ◊Ô ˜ ÁŒ‚ê’⁄Sÿ ¬˝ ∑ §⁄áÊÊÃÔ ˜ ◊È Á Q§ •Õ ¸ ∑§Êÿ¸◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁÖ ÿÁŒ ∞.⁄Ê¡ÊÔ•ŸÈ÷ÍÿãÃÔ– ÁflŒ‡Ê SÕ‹·È •ÊÚ ¬ ⁄ ‡ Ê¢ ‚ ¬˝ ◊ È π ¬ŒÊÃÔ ˜ ’ÈœflÊ‚⁄Ô ÃŸÒfl ŒÁ‡Ê¸Ã◊Ô˜ ◊ãòÊSÿ Á‚ÁhÿÙªÊÃÔ ˜ •÷flÃÔ˜– ◊ÈÁS‹◊ ‚Ê¢‚ŒÊ— øÃÈÁfl¸‡ÊÁÃÃ◊ ÁŒfl‚Ô •Sÿ •¡d◊Ô˜ ¬Á⁄üÊ◊◊Ô˜ ∑ΧÃflÊŸÔ˜ ∑§Ê⁄ʪΠ„  ¬ÁÃÃ—Ô ÃŒÊŒËÉʸ∑§Ê‹ÊÃÔ˜ ‚flÊ⁄ÃÊ— ∞Ã àÿʪ¬òÊ◊Ô˜ ŒàÔflÊÔ ¡ÍŸ◊Ê‚ ¡ŸÃÊÿÊ— ∑Î § Ã – ‚— •‚Êäÿ◊Ô˜ •Á¬Ô ‚¢÷flÁÃ, •Á¬ ‚¢¬˝Áà •Sÿ ◊ÁãŒ⁄Sÿ ◊ÔãòʬÊ∆USÿ ¬ÍáʸÃÊ ÷ÁflcÿÁÃ–Ô ßÁÃÔ ŒÙ·Ê⁄Ù¬—Ô •Ê‚ËÃÔ ˜ – ÁøŒê’⁄◊Ô Á∑§◊Õ¸◊˜Ô Ÿ? ßÁÃ◊Í‹ ÷Ê⁄ÃËÿÊ— ‡ÊŸÒ— ‡ÊŸÒ— ∞fl ÷Ê⁄Ã◊Ô˜ •ÊªÃflÊŸÔ˜– •òÊ ∑§Ê⁄‚ fl ∑§¬È ⁄ ◊Ô ˜ SÕÊŸ ‚Êäÿ◊Ô ˜ ÷flÁÃÔ – •Ã— ÁŸ◊ʸáÊÊÿÔÔ ‚◊Õ¸Ÿ◊Ô˜ ŒÊSÿÁãÃÔ ◊ÁãŒ⁄Sÿ ÁŸ◊ʸáÊÔ ÔÁfl¢‡ÊÁà ‚Ë’Ë•Ê߸ ÃÈ •Áœ∑§ÊÁ⁄Á÷— ¬˝‡Ÿ— ‚fl¸ ¬Îë¿ÔÁãÖ ÿÃÙ Á„Ô ÔSflŒ ‡ Ê◊Ô ˜ ÷Ê⁄Ã◊Ô ˜ ¬˝ Á à ÷Ê⁄ÃË ∞Ä‚Ê ‹Êß»§ ߢ‡ÿÙ⁄‚ ¢Ô ∞∑§ÁòÊÃÊŸÔ ˜ ¬˝ S Õ⁄π¢ « U Ê ŸÔ ˜ ⁄Ê◊¡ã◊◊ÁãŒ⁄ ÁflflÊŒÊÃÔ ˜ ßÁà ÃŸÒflÙQ§◊Ô˜– ∑§ÙÁ≈U∑§ÊÁŸ L§åÿ∑§ÊÁáÊ √ÿÿË ‚„ Á◊Á‹àÔ fl Ê ¬Ë. ÁøŒê’⁄◊SÿÔÔ •ÊŒ‡ÊŸ ∞fl◊◊ÃÊàfl◊Ô˜Ô ¡Êª⁄ÿÁãÃÔ ßÁà ÁŸª◊Sÿ ‚Ë߸•Ù •÷flÃÔ˜– ÷fl Ã Ô ˜ ßÁà ÃSÿÊŸÈ Ô ◊ ÊŸ◊Ô ˜ ÁøŒê’⁄◊Ô S ÿÔ ‚¢ ⁄ ˇÊáÊ◊Ô ˜ ∞.⁄Ê¡ÊÔ ÉÊÎáÿ∑§◊¸ •⁄øÿÃÔ˜–¬˝ à ËÿÃ – Ô ÷Ê⁄ÃÊÿÔ ÁŸÁß ’ÊflŸ∑ȧ‹ ¬˝ÊªÒfl flø Ã Ô  – ¬˝ Õ ◊◊Ô ˜ ÃÈ ¬˝Ê⁄éœ◊Ô˜Ô ßÁà •ãÿ ‚ÍòÊÊÃÔ˜ ¬˝ œ ÊŸ◊¢ ò ÊÔ Ë ÃÈ Sflÿ◊Ô ˜¬˝ à ÿÊflûʸ Ÿ ◊Ô Ô ˜ ∑È § fl¸ ã ÃÔ — ªÍª‹ ߢÁ«UÿÊ ÁŸª◊ ∑§Êÿ¸⁄× ◊ÁãŒ⁄ÁŸ◊ʸ á ÊÊÿÔ Ô üÊË⁄Ê◊ ôÊÊÿÃ–Ô SflË∑§Ê⁄◊Ô ˜ ∑Î § ÃflÊŸÔ ˜ Ô ÿÃÔ ˜•Áœ∑§ÊÁ⁄áÊÔ — ªÃfl·¸ S ÿ •Ê‚ËÃÔ˜ •œÈŸÊ ‚— ¡Ê¬ÊŸ ¡ã◊÷ÍÁ◊ ãÿÊ‚Sÿ ‚ŒSÿÒ— Œ‹Sÿ ¬˝ fl Q§Ê ÃÕÊ ÁøŒê’⁄◊ÔSÿ •ÊŒ‡ÊŸ ∞fl•¬ ˇ ÊÿÊ •ÁS◊ŸÔ ˜ fl· ¸ Œ ‡ ÊÔ Ê ÃÔ ˜ •Êªàÿ ÷Ê⁄Ã flÊÃʸ‹Ê¬◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊÔ •SÿÙ¬Á⁄ ‚¢‚Œ‚èÿ— üÊË◊ÊŸÔ˜ ¬˝∑§Ê‡Ê 2¡Ë S¬Ä≈˛U◊Ô˜ •Êflá≈UŸ◊Ô˜Áfl¢ ‡ ÊÁ× ¬˝ Á ÇÊÃ◊Ô ˜ ÁŸfl‚ÁÖ ¡Ë߸ Á‚¢ ª Ê¬È ⁄ •ÁãÃ◊ÁŸáʸÿ◊Ô˜ œÊ⁄ÁÿcÿÊ◊Ô— ¡Êfl« U ∑ §⁄— •flŒÃÔ ˜ Ô ÿÃÔ ˜ •÷flÃÔ˜Ô •Ã— ¬Ë. ÁøŒê’⁄◊Ô•Áœ∑§Ê— ‚ÁãÖ flSÃÈ× ÁŸª◊Sÿ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ •ŸÍ¬ ßÁÃÔ •‡ÊÙ∑§ Á‚¢ÉÊ‹— •flŒÃÔ– ∑§Ê¢ª˝‚Ô ¬ˇÊ— ÃÈÔ “‚Ë’Ë•Ê߸” ˜ •Á¬ÔÔ ‚◊L§¬áÊ ŒÙ·Ë ∞fl–ÁflESÿ ¬˝ Á à ¬˝ Ê ãÃ ÷ʪ¸fl—Ô •Á¬ SflŒ‡Ê •ÊªàÿÔ Ô•Õ¸ Œ ‡ÊÊÿÊ— ∑§ÊÁ∆U ã ÿ◊Ô ˜•ŸÈ÷Íÿ ∞ÃÔ ªÎ„◊Ô˜ ¬˝ÁÃÔÔ ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ Ÿª⁄ ÁfllÈ Ã Ô ˜ Áfl÷ʪ ‚flÊ⁄× fløÖ ‚ÙŸË  •Ù«UˇÊÔÊ ÃÕÊ •Ê¢œ˝¬˝Œ‡ÊÿÙ—Ô ÁŸ¡Sfl ¬Ê∆UK∑˝§◊— ‚È⁄Ö ‚È⁄à Ÿª⁄ ◊Ÿ¬Ê Á‡ÊˇÊáÊ ‚Á◊Áà ¬ˇÊ× ‚È⁄à Ÿª⁄Ô ·≈UÔ˜ ‚¢Åÿ∑§Ê—◊Ù„ª˝ S Ô Ã ÊÔ — ŒÎ ‡ ÿãÃÔ  – ∑¢ § ¬ŸË¬ˇÊ× ¬Í fl ¸ mÊ⁄Ê ‚¢øÊÁ‹ÃÊ— Ãʌ·ÊÔÊ— ⁄ÊÖÿ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Êÿ •ŸÈ ◊ Áà ‡ÊÊ‹Ô Ê — ÃÕÊÔ ÃòÊ 570ªÃfl·¸ S ÿ •ÁãÃ◊ · È ∞◊.«UË.◊ÙÁ„ÃÔ ¬Ê⁄ʇÊ⁄Sÿ ¬˝ÊÕÁ◊∑§ ÁfllÊ‹ÿÔÊ— •Á¬ ÁŸfl l Ã S◊– ‚¢ ¬ ˝ Á à ÁfllÊÁÕ¸ Ÿ —Ô ¬∆UŸ⁄ÃÊ—–•C/Ÿfl ◊Ê‚ · È 30 •Á¬ ∞Ãʌ·ÊË Œ‡ÊÊ •ÁSÖ ‚Í⁄ÃSÿ ◊¡Í⁄ʪ≈UÔ ˇÊòÊ fl≈U Á‹Áç≈¢Uª S¬œÊ¸ •÷flà ‚Áãà ÿòÊ •ÙÁ«U‡ÊÊ, ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ •ŸÈ◊àÿÔÊ ◊Ÿ¬Ê •Ù«UËÿÊ ÷Ê·Ê ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔ ŒÁ⁄º˝ÃÊÿÊ— Öfl‹ãÃ◊Ô˜ ©ŒÊ„⁄áÊ◊Ô˜ •Ê¢œ˝¬˝Œ‡Ê—, ◊„Ê⁄ÊC˛◊Ô˜, ‚#ÁfllÊ‹ÿÊ— ÿòÊ ÷Ê⁄ÃËÿÔ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜ •ÊœÊÁ⁄Ã◊Ô˜ ∑§⁄‹◊Ô˜ •ÊÁŒ·ÈÔ ¿ÊòÊÊÔÔ— ∞·Ê √ÿflSÕÔÊ •ÊªÊ◊Ë ¬¢ ø ‚„ù◊Ô ˜ ¿ÊòÊÊÔ — ’„ÈøÁø¸Ã◊Ô˜ ‚¢S∑Χà ÷Ê·Ê - ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ◊ÊÃÈ— •ÁãÃ◊‚¢S∑§Ê⁄ÊÕ¸Ô ∑˝§Ë«UʬŒ∑§◊Ô˜ Áfl∑˝§Ë Sfl◊ÊÃÎ÷Ê·ÊÿÊ◊Ô˜ Á‡ÊˇÊÊfl·Ê¸ÃÔ˜ ¬˝øÁ‹ÃÊ ¬∆UÁãÖ ∞Ã · Ê◊Ô ˜ Ô ¬≈UŸÊ– Á’„Ê⁄ ⁄ÊÖÿSÿ ŒÁ⁄º˝Œ‡ÊÊàflÊÃÔ˜Ô ‚¢¬˝Áà ‚— ¬∆UÁãÖ Ã · Ê◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÃÔ ßÁà flŒÁà ‚ ¢ Å ÿ Ê ÿ Ê ◊ Ô ˜ ‚#Œ‡Êfl·Ë¸ÿ— ∑§ËÁø ‚ʪ⁄— ∞∑§◊Ô˜Ô ⁄¡Ã¬Œ∑§◊Ô˜ ¬˝ŒÊÿÔ ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô ˜ ∑Î § Ã üÊË◊ÊŸÔ˜ •ÃÈ‹ ¬≈U‹— ÿ— ãÿÍŸÃÊ∑§Ê⁄áÊŸÔ ŸflËŸ ““yz{ ¡ê‚”” SflŒÈ Œ ¸ ‡ ÊÊ◊Ô ˜ fláʸ Á ÿÃÈ ◊ Ô ˜ Ÿ ‚◊Õ¸ — – ÃSÿÔ ◊ÊÃÈ — ◊ÊÃÈ— ‚¢S∑§Ê⁄∑§◊¸ ∑§Ê⁄ÁÿÃÈ◊Ô˜ ßë¿ÁÖ •Sÿ ¬Œ∑§Sÿ ÷Ê·ÔÊÁ÷ÁûÊ∑§◊Ô˜Ô ¬Ê∆UK∑˝ § ◊◊Ô ˜ ÃÕÊ •äÿˇÊSÕÊŸ ∑§Êÿ¸⁄×– ¬ÈSÃ∑§ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ ◊Ÿ¬Ê ∑§ÊÁ∆Uãÿ◊Ô˜ •ŸÈ÷flÁà ¬˝÷ÊŒ√ÿÊ— ÁŸœŸ◊Ô˜ ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜– ◊ÍÀÿ◊Ô˜ øÃÈ— ‚„ùL§åÿ∑§ÊÁáÊ ÁŸ¡SflÔ ¬Ê∆UK¬ÈSÃ∑§◊Ô˜ Ÿª⁄ ‚Á◊ÁÃ—Ô ∞Ãèÿ— ⁄ÊÖÿèÿ— S◊– ¬⁄ãÃÈ •œÈŸÊ ‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔ ‚l¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ ’ıÁh∑§ÁfløÊ⁄ÿÈQ§◊Ô˜ ÃSÿÊ— •ÁãÃ◊ ‚¢S∑§Ê⁄∑§Êÿ¸ flø à  – Ô flÊÃʸ „ ⁄Ê— ∞ÃÃÔ ˜ ¬˝ Ê ÕÁ◊∑§ Á‡ÊˇÊáÊ ¬Ê∆UK¬ÈSÃ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ •ÊÿÊÃ◊Ô˜ •ŸÈ◊Áà ¬˝ÊåÿÔÔ ∞·Ê Œ‡ÊÊ ŒÍ⁄Ë ‚È‹÷◊ÍÀÿŸ ¬˝Ê#È◊Ô˜ - ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿãÃÈ ÿÊ œŸ⁄ÊÁ‡Ê— •¬ˇÿÃÔ, ÃSÿ flÎûÊÊãÃ◊Ô˜ ÁflôÊÊÿ Sfl-Sfl ‚Á◊ÁìˇÊ× ŒËÿÃÔ S◊– ∑§Á⁄cÿÁÖ ∞·Ê √ÿflSÕÔ Ê SÿÊÃÔ˜ ßÁÃÔ ôÊÊÿÃ–Ô ÷ÍflŸE⁄ÊÃÔ˜ ∑ΧÃ ∑§ËÁø ‚ʪ⁄ÔSÿ ‚◊ˬ ¬˝øCÿÊÔÔ •lÿÊflÃÔ˜ 40,000 ¬⁄ãÃÈ ‚¢ Å ÿÊãÿÍ Ÿ ÃÊÿÊ— •ÊªÊ◊Ë Á‡ÊˇÊÊfl·Ê¸Ã˜Ô ¬˝øÁ‹ÃÊ •Ù«UËÿÊ ÷Ê·ÊÿÊ¢ Ô ÃÕÊ ¬˝Õ◊Ù ÷ʪ - ◊ÍÀÿ◊Ô˜ - yz/- ŸÊÁSà œŸ◊Ô˜–Ô L§åÿ∑§ÊÁáÊ ∞∑§òÊË∑ΧÃflã×– ∑§Ê⁄áÊàflÊÃÔ ˜ Á÷ÛÊ-Á÷ÛÊÔ ÷ÁflcÿÁÃÔ ßÁà flŒÁà üÊË◊ÊŸÔ˜ „ÒŒ⁄ʒʌ× Ã‹ÈªÈ ÷Ê·ÊÿÊ◊Ô˜Ô ⁄ÊÖÿ SÃ⁄Ëÿ ∑§ËÁø ‚ʪ⁄ÔSÿ Á¬ÃÈÔ — ¬˝ÊŒÁ‡Ê∑§ËÔ ÷Ê·Ê ¬ÈÁSÃ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ •ÃÈ ‹ ¬≈ U ‹— ÿ— Sfl-Sfl ⁄ÊÖÿ ¬Ê∆UK «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— ÁflÁflœ∑˝§Ë«UÊ‚È πÁ‹àÔflÊ ÃŸÔ ⁄Ê◊ʟ㌠‚ʪ⁄Sÿ ◊Î à ÿÈ Ô ¬˝ ∑ §Ê‡ÊŸ◊Ô ˜ ◊Ÿ¬Ê∑Î § ÃÔ  Ô •äÿˇÊSÕÊŸ ∑§Êÿ¸⁄×– ¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •òÊÊÁ¬ ¬˝áÊËÃÊÁŸÔÔ ¬Œ∑§ÊÁŸ ‹éœÊÁŸ ¬⁄¢ Ô ¬¢øfl·¸¬ÍflʸÃÔ˜ ‚¢¡Ê×– ∑§Á∆UŸ∑§◊¸ •ÁSÖ •Ã— Ÿª⁄ Ã‹ªÈ ÷Ê·ÊÿÊ◊Ô˜ ¬∆UŸÊÕ¸◊˜Ô ÷ÁflcÿÁãÖ È ÿ ÿ ¡ŸÊ— ◊Á„‹ÊE ‚¢S∑Χâ ¡ÊŸÁãÖ •ÕflÊ ‚¢S∑Χâ ¬˝Ùà‚Ê„ŸÊÕZ ©à‚È∑§Ê— ‚ÁãÖ •ÕflÊ ÁŸflŒŸêʘ ‚¢S∑ΧÃSÿÒfl ∑§ÊÿZ ∑ΧÃÈZ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹Ê— ¬˝⁄áÊÊ◊ÍÁø ÷ÁflÃÈ¢ •ÊªÁ◊cÿÁà Ã·Ê¢ ‚¢◊‹Ÿ¢ ∑§ÃÎflÿ¢ ¬˝’㜢∑§Î àflÊ   ‚¢S∑Χà ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊÃÈ¢ ÁfløÊ⁄ʜ˟ʗ ‚fl¸– •Ã— ¬òÊ mÊ⁄Ê »§ÙŸ mÊ⁄Ê flÊ ¬˝àÿˇÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ•Êªàÿ Sfl ŸÊ◊ÊÁ◊œÊŸ¢ ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ÔSÿ SÕÊŸ¢ ‚¢ÁˇÊ# (≈UøÍ∑§«∏UË), Á«USå‹, ŸÊ◊ •fl¢≈U∑§- »§ÙŸ ‚fl¸ ÿÁŒ •òÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ ¬˝ŒÊŸŸ ‚¢◊‹Ÿ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊSÿÊ◊—– •ŸŸ ‚¢◊‹Ÿ ◊Êäÿ◊Ÿ ‚fl¸ ‹Ê÷ÊÁãflÃÊ— ÷ÁflcÿÁãà •Ã— •œÒfl ¬˝Ùà‚Ê„¬Ífl¸∑§¬˝·ÿ Sfl ¬Á⁄øÿÙ ßÁÖ ¬Á⁄fløŸÊÕ¸◊Ô˜,Ô ¬˝‚ ÁflôÊÁåÔ× ¬˝∑§Ê‡ÊŸÊÿ ‚¢¬∑¸§ ∑ȧL§ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ SÕÊŸêʘ — ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄Ö ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com