ົ    ັ ັັ້ລາຍງານຜນຂອງການຈດຕງປະຕບດວຽກງານ           ິ ັັ ັ ີ່          ີ່ ັ້ຈດສນທິດນ ແລະ ທດທາງແຜນກາ...
ັ     ີ່ ັ        ບນດາເອກະສານທເປນບອນອງ                ີ່ ິ ອງຕາມ            ແຈງການ...
ັ ັ ີ່  ລະດບຂອງການຈດສນທິດນໃນ ສປປລາວ   ັ   ັ ັ ີ່ ການຈດສນທິ ດນມະຫາພາກລະດບຊາດ            ັ ການວາງແຜນຈດສນທິ...
ູ     ັ ັັ້      ຮບແບບໃນການຈດຕງປະຕບດໂຄງການ              ິ ັ     ັ ັ ີ່     ັັ້ ັ້I. ໂຄງການ...
ີ່ ັ ັ ີ່   ັັ້ ັ້ຕວຢາງ: ແຜນທຈດສນທິດນຈລະພາກຂນບານ ແລະົ ີ່        ກມບານ         ີ່
ູ     ັ ັັ້ ິ ັ    ີ່ ຮບແບບໃນການຈດຕງປະຕບດໂຄງການ ( ຕ )     ັ ັ ີ່II. ໂຄງການຈດສນທິ ດນມະຫາພາກລະດບເມອງ     ...
ົ ີ່ ູ     ີ່ ັ ັຕວຢາງຮບແບບແຜນທຈດສນມະຫາພາກລະດບ              ັ      ເມອງ       ື
ແຜນທີ່ : ການນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ        ້ ິ    ັ  ແຜນທີ່ : ຈດສນນາໃຊທີ່ ດນ                    ...
13.95      %             11.70             %         1.09      0.32  0.21  ...
ີ່ທຕງ ແລະ ຄວາມຄບໜາຂອງສອງໂຄງການຈດ  ັັ້    ື ັ້      ັ            ສນ            ັ ສກປ 2009-...
ີ່            ຕສກປ 2010-2011ົ              ໂຄງການຈດສນຈລະພາກ 31 ເມອງທກ               ...
ີ່                      ຕສກປ 2011-2012ົ                      ັ  ັ້ ູ ີ່   ັ...
ັ ັ ີ່ ີ່ົສະຫບການຜນການຈດສນທິດນທວປະເທດ ຼ  ົ
¡¾¯½ªò®ñ©¸¼¡¤¾¥ñ©¦ñ¿Ã§Éꆩò  4. ຜນສາເລດແຕປ 2010-12--:    ົ  ັ ີ່   ັ້   ີ່ ົ ັ ັ ີ່ ການສາງແຜນແມບດຈດສນທິ ດນແຫງ...
ັ ັ ີ່ ີ່ົສະຫບການຜນການຈດສນທິດນທວປະເທດ ຼ  ົ
ແຜນການ ສກປ 2012-2013           ົ   ີ່ ັ     ີ່ ົ ັ ັ ີ່ ື ສບຕ ປບປງຮາງແຜນແມບດຈດສນທິ ດນແຫງຊາດ ໃຫສາເລດ, ສາ...
ີ່ ິຂຂອບໃຈທຕດຕາມຮບຟງ      ັ ັ
Lupws session 1 progress dept DLUP_MONRE activities_lao
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lupws session 1 progress dept DLUP_MONRE activities_lao

324 views
161 views

Published on

National LUP workshop 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

Monre

Land Use Implementation Report and Future Plan

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lupws session 1 progress dept DLUP_MONRE activities_lao

 1. 1. ົ ັ ັັ້ລາຍງານຜນຂອງການຈດຕງປະຕບດວຽກງານ ິ ັັ ັ ີ່ ີ່ ັ້ຈດສນທິດນ ແລະ ທດທາງແຜນການໃນຕໜາ ິ ົ ັ ັ ັ ີ່ ໂດຍ: ກມຈດສນ ແລະ ພດທະນາທິ ດນ
 2. 2. ັ ີ່ ັ ບນດາເອກະສານທເປນບອນອງ ີ່ ິ ອງຕາມ ແຈງການຂອງ ລດຖະມນຕປະຈາສານກງານນາ ຍກ ັ້ ັ ົ ັ ົ ລດຖະມນຕ, ຫວໜາອງການຄມຄອງທ ັ ົ ົ ັ້ ົ ັ້ ີ່ ິ ດນ ແຫງຊາດ ວາດວຍ ີ່ ີ່ ັ້ ການຈດຕງປະຕບດໂຄງການຈດສນທ ັ ັັ້ ິ ັ ັ ັ ີ່ ິ ດນຂນຈລະພາກ16 ເມອງ ທກ ັັ້ ື ີ່ົ ຍາກທວປະເທດ ສະບບເລກທ 002, ລງວນທ 11/ 01 /2010; ັ ົ ັ ັ້ ົ ົ ອງຕາມຂຕກລງຂອງລດຖະມນຕປະຈາສານກງານ ັ ົ ັ ີ່ ນາຍກລດຖະມນຕ, ຫວໜາອງການຄມຄອງທິ ດນ ແຫງຊາດ ສະບບ​ ົ ັ ົ ົ ັ້ ົ ັ້ ີ່ ັ ເລກທ 825/ສນຍ.ອຄດຊ, ລງວນທ3 ທນວາ 2011; ົ ັ ັ ັ້ ົ ົ ອງຕາມ ຂຕກລງຂອງລດຖະມນຕ ກະຊວງ ັ ົ ຊບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ີ່ ສງແວດລອມ ສະ ບບເລກທ 0740/ ັ ັ້ ັ ກຊສ ລງວນທ 10 ກມພາ 2012 ວາດວຍການແຕງຕງຄະນະຊນາ ົ ັ ີ່ ັ້ ີ່ ັັ້ ັ້ ໂຄງການ ແລະ ທມງານຈດສນການນາໃຊີ່ທິ ດນລະດບຕວເມອງ; ັ ັ ັ້ ັ ົ ື ອງຕາມ ມາດຕາ2, 6 ຂອງດາລດນາຍກລດຖະມນຕ ສະບບເລກທ 287/ ັ ົ ັ ົ ັ ນຍ, ລງວນທ: 14 ກລະກດ 2012 ວາດວຍການຈດຕ ົ ັ ົ ີ່ ັ້ ັ ັ້ັ ງແຜນພດທະນາ ັ ເສດຖະກດ - ສງຄມ ແລະ ງບປະມານແຫງລດ. ິ ັ ົ ົ ີ່ ັ
 3. 3. ັ ັ ີ່ ລະດບຂອງການຈດສນທິດນໃນ ສປປລາວ ັ ັ ັ ີ່ ການຈດສນທິ ດນມະຫາພາກລະດບຊາດ ັ ການວາງແຜນຈດສນທິ ດນລະດບແຂວງ ັ ັ ັ ັ ັ ີ່ ການວາງແຜນຈດສນທິ ດນລະດບເມອງ ັ ື ັ ັ ີ່ ັັ້ ັ້ ການວາງແຜນຈດສນທິ ດນຈລະພາກຂນບານ ການວາງແຜນນາໃຊີ່ ທິ ດນສະເພາະດານ ັ້ ັ້
 4. 4. ູ ັ ັັ້ ຮບແບບໃນການຈດຕງປະຕບດໂຄງການ ິ ັ ັ ັ ີ່ ັັ້ ັ້I. ໂຄງການຈດສນທິ ດນຈລະພາກຂນບານ ຈດປະສງ ົ : ີ່ື ເພອວາງແຜນຈດສນທິດນໃຫເໝາະສມ ແລະ ສອດຄອງກບ ັ ັ ີ່ ັ້ ົ ັ້ ັ ີ່ ັັ້ ູ ສະພາບທຕງພມສນຖານ ແລະ ທາແຮງຕວຈງຂອງທອງຖນ. ັ ີ່ ົ ິ ັ້ ີ່ິ ີ່ື ເພອການດເຂດຄມຄອງນາໃຊ ົ ັ້ ັ້ ແລະ ປະເພດການນາໃຊີ່ ທິ ດນ ັ້ ລະອຽດຂອງແຕລະບານເຊອມຕເຂາກນເປນແຜນທການວາງ ີ່ ັ້ ີ່ື ີ່ ົ ັ້ ັ ັ ີ່ ແຜນນາໃຊີ່ທິດນ ຂນກມບານ ໃນຂອບເຂດທວເມອງ. ັ້ ັັ້ ີ່ ັ້ ົ ື ີ່ື ເພອສາງລະບບການຄມຄອງ ແລະ ບິ ລຫານທິ ດນດວຍຂມນ ັ້ ົ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ູ ຂາວສານທາງດານພມສາດ ໃຫືຖກຕອງຊດເຈນນບແຕຂນບານ ີ່ ັ້ ູ ັ້ ັ້ ັ ັ ີ່ ັັ້ ັ້ ັ້ ື ຂນມາ ີ່ື ເພອສາງເອກະສານ ແລະ ບນດານຕກາທກຽວກບການຈດສນຄມ ັ້ ັ ິ ິ ີ່ ີ່ ັ ັ ັ ັ້ ຄອງນາໃຊີ່ທິດນໃນຂນບານ-ກມບານ ແລະ ຮອງເອາແຜນຈດສນ ັ້ ັັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ົ ັ ັ ີ່ທິດນລະດບເມອງ ື
 5. 5. ີ່ ັ ັ ີ່ ັັ້ ັ້ຕວຢາງ: ແຜນທຈດສນທິດນຈລະພາກຂນບານ ແລະົ ີ່ ກມບານ ີ່
 6. 6. ູ ັ ັັ້ ິ ັ ີ່ ຮບແບບໃນການຈດຕງປະຕບດໂຄງການ ( ຕ ) ັ ັ ີ່II. ໂຄງການຈດສນທິ ດນມະຫາພາກລະດບເມອງ ັ ື ຈດປະສງ ົ : ີ່ື ເພອສາງລະບບຈດສນທິ ດນຄນໃໝ ໃຫສອດຄອງກບແຜນຍດ ັ້ ົ ັ ັ ີ່ ື ີ່ ັ້ ີ່ ັ ທະສາດການພດທະນາເສດຖະກດ - ສງຄມຂອງເມອງ, ັ ິ ັ ົ ື ີ່ື ເພອການດເຂດທຢອາໃສຂອງປະຊາຊນ ແລະ ພນທປກສາງ ົ ີ່ ູີ່ ົ ື ັ້ ີ່ ັ້ ສາລບສາທາລະນະປະໂຫຍດຂອງບານ, ກມບານ ແລະ ຂອງເມອງ ັ ັ້ ີ່ ັ້ ື ໃຫເປນລະບບ, ມແຜນຜງນາໃຊີ່ ທິ ດນ, ມີ່ ທິ ດນດນສາລບທາການ ັ້ ັ ົ ັ ັ້ ິ ັ ຜະລດ ໂດຍການເຫນດຈາກຂະແໜງການ ແລະ ສາມາດຮບຮອງ ິ ັ ັ ໄດໂດຍພນຖານ, ັ້ ື ັ້ ເພອການດເຂດ, ການດປະເພດການນາໃຊີ່ທິດນ ( 8 ປະເພດທິດນ ີ່ື ົ ົ ັ້ ີ່ ຕາມກດໝາຍ ) ົ
 7. 7. ົ ີ່ ູ ີ່ ັ ັຕວຢາງຮບແບບແຜນທຈດສນມະຫາພາກລະດບ ັ ເມອງ ື
 8. 8. ແຜນທີ່ : ການນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ ້ ິ ັ ແຜນທີ່ : ຈດສນນາໃຊທີ່ ດນ ັ ັ ້ ິ
 9. 9. 13.95 % 11.70 % 1.09 0.32 0.21 % % %ດານັ້ເອກະສານ
 10. 10. ີ່ທຕງ ແລະ ຄວາມຄບໜາຂອງສອງໂຄງການຈດ ັັ້ ື ັ້ ັ ສນ ັ ສກປ 2009-2010 ົ ໂຄງການຈດສນຈລະພາກ 16 ເມອງທກຍາກ ັ ັ ືໂຄງການຈດສນມະຫາພາກລະດບເມອງ ັ ັ ັ ື 9 ຕວເມອງນະຄອນຫວງ ົ ື ຼ
 11. 11. ີ່ ຕສກປ 2010-2011ົ ໂຄງການຈດສນຈລະພາກ 31 ເມອງທກ ັ ັ ືໂຄງການຈດສນມະຫາພາກ ັ ັລະດບເມອງ ັ ື10 ເມອງ ຂ. ວຽງຈນ ື ັ8 ຕວເມອງ ຂ. ຫວງພະບາງ ົ ື ຼ
 12. 12. ີ່ ຕສກປ 2011-2012ົ ັ ັ້ ູ ີ່ ັ້ ປບປງຂມນແຜນທ ແລະ ພມປມ 47 ເມອງທກຍາ ິ ືໂຄງການຈດສນມະຫາພາກລະດບເມອງ ັ ັ ັ ື1. ແກນທາວ ຂ. ໄຊຍະບລ ີ່ ັ້ ູ2. ທາພະບາດ ຂ. ບິ ລຄາໄຊ ີ່ ີ່ົ3. ເລາງາມ ຂ. ສາລະວນ ັ4. ທາແຕງ ຂ. ເຊກອງ ີ່5. ປາກຊອງ ຂ. ຈາປາສກ ີ່ ັ6. ສະໝາມໄຊ ຂ. ອດຕະປ ັ ື
 13. 13. ັ ັ ີ່ ີ່ົສະຫບການຜນການຈດສນທິດນທວປະເທດ ຼ ົ
 14. 14. ¡¾¯½ªò®ñ©¸¼¡¤¾¥ñ©¦ñ¿Ã§Éꆩò 4. ຜນສາເລດແຕປ 2010-12--: ົ ັ ີ່ ັ້ ີ່ ົ ັ ັ ີ່ ການສາງແຜນແມບດຈດສນທິ ດນແຫງຊາດ: ີ່ ີ່ - ື ສບຕ ປະສານສມທບ ກບ ຂະແໜງການຕາງໆ ແລະ ສະພາແຫງຊາດ ໃນການປບປງຮາງ ົ ົ ັ ີ່ ີ່ ັ ີ່ ແຜນຈດສນທ ັ ັ ີ່ ິດນແຫງຊາດ ແລະ ນາສະເໜຕລດຖະບານ; ີ່ ີ່ ັ ັ້ ີ່ ົ ັ ັ ີ່ ການສາງແຜນແມບດຈດສນທິ ດນ ແຂວງ/ນະຄອນ: ັ ີ່ ັ ັັ້ ິ ັ ັ້ ັ້ ັ້ ັ ົ ີ່ ົ ັ ັ ີ່ - ຍງບທນໄດຈດຕງປະຕບດ ຍອນຕອງໄດລຖາການຮບຮອງເອາແຜນແມບດຈດສນທິດນ ັ້ ັ ັ້ ແຫງຊາດ; ີ່ ັ້ ີ່ ົ ັ ັ ີ່ ການສາງແຜນແມບດຈດສນທິ ດນ ເມອງ/ເທດສະບານ: ື ັ ັັ້ ິ ັ ີູ່ ື ື ີ່ ັ້ ື ີ່ ື ີ່ ື ີ່ົ - ຈດຕງປະຕບດຢ 6 ເມອງ (ເມອງ ແກນທາວ, ເມອງ ທາພະບາດ, ເມອງ ປາກຊອງ, ເມອງ ເລາ ງາມ, ເມອງທາແຕງ ແລະ ເມອງ ສະໜາມໄຊ) ລວມມທງໝດ 372 ບານ; ື ີ່ ື ັ ົ ັ້ ັ້ ັ ັ ີ່ ັັ້ ັ້ ການສາງແຜນຈດສນທິ ດນຂນບານ/ກມບານ: ີ່ ັ້ ີ່ ັ ັັ້ ິ ັ ູ ື ັ ັ້ ີ່ ັ ີ່ ັ - ື ສບຕຈດຕງປະຕບດ ຢາໃນ 47 ເມອງທກຍາກ (ບນດາບານທຍງບທນສາເລດ) ຈານວນ 893 ັ ັ້ ັ ິ ັ້ ັ ັ ີ່ ັ້ັ ັ້ ບານ ແລະ ຈດພມປມແຜນຈດສນທິດນຂນບານ ຈານວນ 2532 ບານ. ັ້ ັ ັ້ ັ ັ້ ັ ັັ້ສງລວມແລວ, ມາຮອດປດຈບນ ໄດຈດຕງປະຕບດວຽກງານຈດສນທິດນ ດງນ: ັ ິ ັ ັ ັ ີ່ ີ່ ັ ັ້ ີ່ ົ ັ ັ ີ່ ແຜນແມບດຈດສນທິ ດນແຫງຊາດ ສາເລດຮາງໂດຍພນຖານ; ີ່ ັ ີ່ ື ັ້ ັ ັ ີ່ ັັ້ ັ້ ີ່ິ ແຜນຈດສນທິ ດນ ຂນທອງຖນ ແມນ ໄດສາເລດ ຢໃນ 80 ເມອງ ກວມເອາ 4757 ບານ; ີ່ ັ້ ັ ູີ່ ື ົ ັ້
 15. 15. ັ ັ ີ່ ີ່ົສະຫບການຜນການຈດສນທິດນທວປະເທດ ຼ ົ
 16. 16. ແຜນການ ສກປ 2012-2013 ົ ີ່ ັ ີ່ ົ ັ ັ ີ່ ື ສບຕ ປບປງຮາງແຜນແມບດຈດສນທິ ດນແຫງຊາດ ໃຫສາເລດ, ສາມາດນາ ີ່ ີ່ ັ້ ັ ັ ີ່ ັ ສະເໜລດຕລດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫງຊາດ ຮບຮອງ; ີ່ ັ ັ້ ີ່ ົ ັ ັ ີ່ ັັ້ ສາງແຜນແມບດຈດສນທິ ດນ ຂນແຂວງ/ນະຄອນ ໃຫສາເລດ ໃນ 2 ແຂວງ ັ້ ັ (ແຂວງຫວງພະບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈນ). ຼ ັ ັ້ ັ ັ ີ່ ັັ້ ື ື ື ົ ັ້ ສາງແຜນຈດສນທິ ດນ ຂນເມອງ ໃນ 43 ເມອງ (ໃນເມອງເປາໝາຍທດລອງ 3 ົ ສາງ); ັ້ ັ້ ັ ັ ີ່ ັັ້ ັ້ ີ່ ັ້ ື ົ ື ົ ັ້ ສາງແຜນຈດສນທິ ດນ ຂນບານ/ກມບານ ໃນ 32 ເມອງ ກວມເອາ (ໃນເມອງເປາ ໝາຍ ປະຕບດ 3 ສາງ). ິ ັ ັ້ Linking Map
 17. 17. ີ່ ິຂຂອບໃຈທຕດຕາມຮບຟງ ັ ັ

×