Lupws session 5 zonation_NT2 rmu

509 views

Published on

National LUP workshop 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

NT2 project

Participatory Land use Planning (the case of NK resettlement area of the NT2 Project)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lupws session 5 zonation_NT2 rmu

 1. 1. ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແບບມສີ່ວນຮີ່ວມ (ກໍລະນຂອງເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນນາກາຍ ໂຄງການນໍ້າເທນ 2) Participatory Land use Planning( the case of NK resettlement area of the NT2 Project) ສະເໜໂດຍ ສວິໃຊ ສຸກຂະຣາດ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ Presented by Sivixay Soukkharath Head of the Resettlement Management Unit
 2. 2. Structure of NT2 Project ໂຄງການນໍາເທນ 2 ໄດ້ສ້າງເຂີ່ອນຕັນສາຍນໍາເທນແລ້ວອວີ່າຍນໍາລົງສເຊບັ້ງໄຟ ້ ້ ້ ີ່The Project dams the Nam Theun River and diverts water to the Se Bang Fai River
 3. 3. ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ Resettlement needs• ການສ້າງເຂີ່ອນນາກາຍໄດ້ພາໃຫ້ມອີ່າງເກັບນໍ້າທີ່ກວມ ເນ້ອທີ່ 450 ກມ2 ໃນລະດັບນໍ້າເຕັມອີ່າງ Construction of Nakai Dam created a 450 km2 Reservoir at full level• ຍ້ອນມອີ່າງເກັບນໍ້າ, ເນ້ອທີ່ຂອງ 17 ບ້ານຂອງສອງ ແຂວງເທິງພພຽງນາກາຍຖກນໍ້າຖ້ວມ Areas of 17 villages of two provinces on Nakai Plateau inundated• ປະຊາຊົນ 6300 ຄົນໃນ 1312 ຄົວເຮອນມຄວາມຈໍາ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢີ່ບີ່ອນໃໝີ່ 6300 people in 1312 households needed to be resettled
 4. 4. Reservoir at the level of 522masl – in mid 2006 4/ flood protection 4
 5. 5. Reservoir at full level ( 538 masl)
 6. 6. ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນນາກາຍNT2 Resettlement Area(RA) on NK Plateau• ເນ້ອທີ່ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນຖກກໍານົດຢີ່າງຖກຕ້ອງ ຕາມຫລັກການໂດຍດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕເລກ ທ 193/ນຍ, ລົງວັນທ 29/12/2000, ຊີ່ງກວມເນ້ອ ທີ່ 20,800 ເຮັກຕາ Resettlement Area(RA) legally defined by PM Decree # 193/PM, dated on 29 Dec.2000 that covers an area of 20,800 ha;
 7. 7. ເຂດແດນບ້ານ Proposed village boundaries
 8. 8. ແຜນການຄາດຄະເນການນໍາໃຊ້ດິນ Proposed Land Use
 9. 9. ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນນາກາຍNT2 Resettlement Area(RA) on NK Plateau• ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນໄດ້ມການກໍານົດເພ້ມເຕມໂດຍດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕເລກທ 24/ນຍ, ລົງວັນທ 13 ກຸມພາ 2008 ຊີ່ງລວມມ: -ເຂດເໜອລະດັບ 538ມ : 20,800 ຮຕ -ເຂດນໍ້າລົດລະຫວີ່າງ 538-525.5ມ: 6,400 ຮຕ -ເຂດດິນນໍ້າມະລ: 4,100 ຮຕ ລວມ: 31,300 ເຮັກຕາ RA was further increased by PM Decree#24/PM< dated on Feb.13,2008 that included: - RA above Reservoir full supply level(FSL) of EL. 538: 20,800 ha; - DDZ between FSL.EL 538 and low water level of EL 525.5: 6,400 ha; - Nam Malou area: 4,100 ha total: 31,300 ha
 10. 10. ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນນາກາຍNT2 Resettlement Area(RA) on NK Plateau• ເນ້ອທີ່ດິນສໍາລັບປຸກສ້າງ 600 ຕາແມັດແລະດິນທໍາ ການຜະລິດປະມານ 0.66 ເຮັກຕາໄດ້ຖກຈັດສັນໃຫ້ແຕີ່ ລະຄົວເຮອນໃນແຕີ່ລະບ້ານ About 600sq.m. of residential and 0.66 ha of agricultural lands were allocated to individual households in each village;• ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໄດ້ສໍາເລັດກີ່ອນການກັກຂັງນໍ້າ ໃນອີ່າງ Relocation of Affected People completed prior to Reservoir Impoundment
 11. 11. ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນນາກາຍNT2 Resettlement Area(RA) on NK Plateau• ທີ່ດິນປຸກສ້າງແລະທີ່ດິນກະສິກໍາສີ່ວນບຸກຄົນໄດ້ມ ການອອກໃບຕາດິນຖາວອນໃຫ້ Individual residential and agricultural land titles were issued;
 12. 12. ບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍ Challenges• ຫລາຍບ້ານໄດ້ມການເຕົ້າໂຮມກັນເຂົ້າເປັນບ້ານທີ່ ໃຫຍີ່ຂ້ນດ້ານການຈັດຕັ້ງຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ລັດຖະບານ Several villages have been consolidated into larger village units administratively following the current GoL policy;
 13. 13. ບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍ Challenges• ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ: - ກໍານົດເຂດຂອງແຕີ່ລະບ້ານໃຫ້ຊັດເຈນ - ການຈັດການແລະນໍາໃຊ້ດິນໃນແຕີ່ລະບ້ານ - ການຮັບປະກັນໃນການສະໜອງດິນເພ້ມເຕມສໍາລັບ ຜ້ຖກຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະການເຮັດໃຫ້ຜ້ທີ່ມສີ່ວນໄດ້ ສີ່ວນເສັຽຮັບຮ້ໂດຍຜີ່ານຂະບວນການຂອງ PLUP• Needs for: - clarification of village boundaries - village management areas and uses - securing additional land for resettlers and awareness raising of stakeholders through the PLUP process;
 14. 14. ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບມສີ່ວນຮີ່ວມ PLUP• ຈຸດປະສົງ:ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ສິດທິຕໍີ່ທີ່ດິນຂອງຜ້ທີ່ຖກ ກະທົບມການຮັບປະກັນແລະການຈັດການດ້ານ ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນກະສິກໍາແລະປີ່າໄມ້ມຄວາມ ຍນຍົງ; Objective: to ensure that Affected Persons(APs)’ lands entitlements are assured and the agricultural land and forest resources are managed sustainably;
 15. 15. ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ Activities conducted• ກະກຽມຂໍ້ມນພ້ນຖານ Preparation of a PLUP geo-database• ຈັດຝກອົບຮົມວຽກງານ PLUP ຕາມ 9 ຂັນຕອນ, ້ ໃນນ້ເນັ້ນພິເສດໃສີ່ 6 ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ Formal training course on 9 stages of PLUP with special focusing on first 6 stages• ຄັດເລອກເອົາ 2 ບ້ານທົດລອງ:ບ້ານຂອນແກີ່ນແລະ ບ້ານດອນ Selection of 2 pilot villages: Ban Khonkene and Ban Done
 16. 16. ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ• Activities conducted ກິດຈະກໍາພາກສະໜາມຂອງວຽກPLUPຊີ່ງລວມມ: - ກະກຽມວຽກງານ PLUPແລະທໍາຄວາມຮ້ຈັກກັບບ້ານ - ເກັບກໍາຂໍ້ມນ - ກໍານົດເຂດແດນຂອງ 2 ບ້ານທົດລອງ - ກໍານົດເຂດແດນຂອງດິນແຕີ່ລະປະເພດພາຍໃນເຂດບ້ານ - ສ້າງແຜນນໍາໃຊ້ດິນແລະການຕົກລົງຕີ່າງໆ - ສ້າງບັນທກແລະແຜນທີ່ດຈິຕອນ• PLUP field activity, including: - preparation for PLUP and orientation of villages - data collection - delineation of villages boundaries of the 2 pilot villages - land use zoning within the village boundaries - land use plan and agreements - record keeping and digital mapping
 17. 17. ການປີ່ຽນແປງຂອງເຂດແດນບ້ານຈາກການປະເມນເບ້ອງຕົ້ນຂອງ NTPC ສີ່ຕົວຈິງ (ສແດງ)Changes in village boundaries from initial estimate of NTPC to actual boundary (in red).
 18. 18. ການປັບເຂດແດນບ້ານຄນໃໝີ່ Adjustment of village boundariesຊີ່ບ້ານ Village Name ດິນກະສິກາເພມ Additional agricultural land (ha) ໍ ້ ລວມ Total(ha) ຕໍີ່ຄ/ຄ per HH (ha) ຕໍີ່ຄ/ຄພາຍຫລັງປັບແລ້ວ adjusted per HH (ha)ຂອນແກີ່ນ Khonkene 270.7 4.44 4.44ດອນ Done 640.4 3.50 3.50ສົບອອນ Sop On 221.2 1.37 1.76ໂພນສະຫວີ່າງ 154.2 2.91 2.91Phonsavangບົວມາ Bouama 208.5 2.04 2.04ໜອງບົວ Nongboua 122.3 2.31 2.31ນາກາຍເໜອ Nakai Neua 181.4 1.80 1.80ນາກາຍໄຕ້ Nakai Tai 397.8 1.61 1.70ນໍ້ານຽນ Nam Nian 156.2 2.23 1.90ສົບມາ Sop Ma 110.8 1.33 1.68ສົບເຮັ້ຽ Sop Hia 118.1 2.23 1.69ໜອງບົວຄໍາ 1.8 0.02 1.32Nongbouakhamສົບແພນ Sopphene 83.7 1.47 1.62ທີ່າລັງ Thalang 169.3 2.02 1.87ລວມ Total 2836.4 2.05 2.18
 19. 19. ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ Activities conducted• ການຕົກລົງເຂດແດນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນບ້ານຂອນແກີ່ນ ແລະບ້ານດອນ Finalisation of village boundary agreements in Ban khonekene and Ban Don• ຈັດຝກອົບຮົມໃຫ້ທິມງານດ້ານວິທການເພີ່ອອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃນການປກສາຫາລເພີ່ອກໍານົດເຂດ ແດນແລະການສໍາຫລວດເຂດແດນ Refresher training for PLUP team members on methods for facilitating village boundary discussions and village boundary survey
 20. 20. ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ Activities conducted• ກໍານົດແລະວາດເຂດແດນຂອງບັນດາບ້ານແລະ ກະກຽມບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຕີ່າງໆດ້ານເຂດແດນໃນອກ 14 ບ້ານທີ່ຍັງເຫລອ Delineation and mapping of village boundaries and preparation of boundary agreements in the remaining 14 villages
 21. 21. PLUP: three-phased approach• Phase 2: concentration on pilot PLUP activities in 2 villages, using the procedures described in the improved PLUP manual shortly to be endorsed by MAF and NLMA;
 22. 22. ບາດກ້າວຕໍີ່ໄປ: ການອອກໃບຕາດິນສໍາລັບດິນລວມໝີ່ Next steps: Communal Land Titling (CLT)• ຂໍ້ຕົກລົງວີ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ລະບຽບການກີ່ຽວ ກັບການຈັດສັນ,ຄຸ້ມຄອງແລະນໍາໃຊ້ທີ່ດິນລວມໝີ່ ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນນາກາຍເລກທ 0212/ຈມ.ນກ, ລົງວັນທ 24 ກໍລະກົດ 2012 Endorsement of the Nakai District Governor on Regulation on Allocation, Management and Use of Communal Land in Nakai RA # 0212/GNK, dated on 24 July 2012
 23. 23. ບາດກ້າວຕໍີ່ໄປ: ການອອກໃບຕາດິນສໍາລັບດິນລວມໝີ່ Next steps: Communal Land Titling (CLT)• ການປກສາຫາລກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະ ຊາດແລະສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງຄໍາມີ່ວນກໍາລັງດໍາ ເນນ Discussions with PONRE of KM ongoing• ຄາດວີ່າວຽກງານນ້ຈະສໍາເລັດໃນທ້າຍປ 2012 CLT is expected to be finished by end of 2012
 24. 24. ຂອບໃຈTHANK YOU FOR YOUR KIND ATTENTION

×