Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lupws session 1 progress NU_IRP_GIZ_lao

369 views

Published on

National LUP workshop 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

NU_IRP GIZ

PLUP

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lupws session 1 progress NU_IRP_GIZ_lao

 1. 1. ິ ຍນ ີ ດ ຕອນ ຮບ ້ ັອງ ປະ ກອບ ການ ຄມ ຄອງ ີ່ີທ ິ ດນົ ້ Land Management Component
 2. 2. ົ ້ຫວຂນາສະເໜ ີ ັ ັ້1 : ິ ວີທການຈດຕງປະຕບດ / ຄືມ ິ ັ ີ່2 : ຜນໄດຮບ ົ ້ ັ3 : ແຜນການສກປ 2012 - 13 ົ ີ 16.10.2012
 3. 3. 4 ໄລຍະ, 9 ບາດກາວ ການວາງແຜນຄມຄອງນາໃຊ ້ ້ ້ ີ່ີທິ ດນ ີ ້ ີ ັ ົ ້ ີ່ີໄລຍະທ 1 : ບາດກາວທ 1 ຫາ 5 (ສາເລດການການດເຂດ ແລະ ແຜນການຄມຄອງທິດນ, ີທສາມາດນາໃຊ ້ ີ່ືເພອຈດປະສງການຂນ ົ ື້ ີ່ົ ີ ທະບຽນ ແລະ ການສງເສມການກະສກາ ແລະ ປາໄມ) ິ ີ່ ້ ບາດກາວທ 3 ້ ີ ບາດກາວທ 4 ້ ີ ບາດກາວທ 5 ້ ີບາດກາວ ີທ 1 ້ ບາດກາວທ 2 ້ ີ ການການດຂອບເຂດ ົ ການຈດສນເຂດນາ ັ ັ ການການດແຜນການ ົການກະກຽມ ການເກບກາຂ ັ ້ ຄມຄອງທ ້ ີ່ີ ິ ດນລະຫວາງີ່ ໃຊ ີ່ີທິ ດນຂອງບານ ້ ້ ຄມຄອງ ີ່ີທິ ດນຂອງບານ ້ ້ ມນ ບານ, ກມບານ ້ ີ່ ້ ີ ້ ີ ັ ັ ້ ້ ີ ້ ັ ີ່ືໄລຍະທ 2 : ບາດກາວທ 6 (ການເກບຮກສາຂມນ ແລະ ສາງທິດິ ຈຕອນ ີທືຖກຕອງຊດເຈນ ເພອສະໜອງ ີ່ ້ໃຫແກ ື ຂນທະບຽນທ ້ ີ່ີ ີ່ົ ີ ິດນ ແລະ ການສງເສມການກະສກາ ແລະ ປາໄມ) ິ ີ່ ້ ີ ້ ີ ື້ ີ່ີໄລຍະທ 3: ບາດກາວທ 7 ການຂນທະບຽນທິດນ ິດນລວມໝ, ີ່ີທິດນສວນບກຄນ ແລະ ີ່ີທິດນລດ ີ່ ີ່ ົ ັ ີ ້ ີ ້ ັ້ ືໄລຍະທ 3: ບາດກາວທ 8 ການສາງຕງເຄອຂາຍຂອງບານ ແລະ ກມບານ ີ່ ້ ້ ້ ບາດກາວທ 9 ການຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜນ ້ ີ ິ ີ ົ
 4. 4. ິ ວີທ ການປະຕບດ ການວາງແຜນຄມຄອງນາໃຊ ິ ັ ້ ້ຍດທະສາດ ີ່ີທິ ດນ ພະແນກ ຊບ ັ ກະຊວງຊບພະ ັ ກະຊວງ ກະສກາ ິ ພະແນກ ອງການຄມຄອງ ້ ົ ນະໂຍບາຍ ພະຍາ ກອນທາ ີ່ີ ທິ ດນ ຍາກອນທາມະ ແລະ ປາໄມ ີ່ ້ ກະສກາ ແລະ ິ ິ ວີທການ ມະຊາດ ແລະ ີ່ື ອນ ໆ ຊາດ ແລະ ີ່ິ ສງແວດລອມ ປາໄມ ແຂວງ ີ່ ້ງບປະມານ ີ່ິ ສງແວດລອມ ້ົ ້ ແຂວງ ີ່ ັ ັ້ ກະກຽມກອນການຈດຕງປະຕບດກດຈະກາ ິ ັ ິ ຈດປະສງຂອງອງປະກອບ ົ ົ ກດຈະກາ ິ ້ ເພອຮບປະກນສດນາໃຊີ່ີທິ ດນຂອງ ີ່ື ັ ັ ິ ້ ການເກບກາຂມນ ັ ປະຊາຊນ ົ ການວາງ ົ້ ໃນເຂດເປາໝາຍ ແຜນການ ົ ້ ີ່ີ ການການດເຂດຄມທິ ດນ ລະຫວາງບານ ແລະ ກມບານ ີ່ ້ ້ ້ ຄມຄອງ ີ່ີທ ້ ົ ີ້ ັ ຕວຊວດິດນກະສກາ ິ ການການດຈດສນເຂດຄມຄອງນາໃຊີ່ີ ທິ ດນຂອງບານ ົ ັ ັ ້ ້ ້ ັ ີ່ີ 1.ສາເລດການວາງແຜນຄມຄອງທິ ດນ ້ ແລະ ປາໄມ ີ່ ້ ໃນ 130 ບານ ັ້ ້ ້ ຂນບານ ແຜນການຄມຄອງ ີ່ີ ທິ ດນກະສກາ ແລະ ປາໄມ ຂນຍານ ້ ິ ີ່ ້ ັ້ ້ ີ່ີ ແລະ ກມ ີ່ ້ ັ ື້ 2. 100 ບານສາເລດການຂນທະບຽນທິ ດນ ແລະ ອອກໃບຕາດນິ ບານ ້ ການເກບຮກສາຂມນ ແລະ ແຜນທນາໃຊີ່ີ ທິ ດນ ັ ັ ້ ີ ້ ື ້ ີ່ີ 3. 80 % ຂອງເນອທິ ດນຂອງບານ ໄດຮບ ້ ້ ັ ການ ້ ີ່ີ ື ຂນທະບຽນທິ ດນ ຜຈດຕງ ້ ັ ັ້ ີ ທມງານ ີ ທມງານ ີ ທມງານ 27 ປະຕບດ ິ ັ 3 ເມອງເປາໝ ື ົ້ 3 ເມອງເປາໝ ື ົ້ 3 ເມອງເປາໝ ື ົ້ ຄະນະ ກດຈະກາ ິ າຍ າຍ າຍ ກາມະກາ ຫລວງພະບາງ ແຂວງ ແຂວງ ຜງ ົ້ ນ ກມ ້ 16.10.2012
 5. 5. ຜນ ໄດ ຮບ ົ ້ ັການຝກອບຮມການວາງແຜນຄມຄອງນາໃຊີ່ີ ທິ ດນ ຶ ົ ົ ້ ້ຶ ົ ົ ັ້ ີ່ີຝດອບຮມ ຄງທ 1 ສກປ 2010-11 ົ ີ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ເດອນ 11-12 . 2010 ື ົ້ ແຂວງ ຜງສາລ ເດອນ 2 -3 . 2011 ີ ື ແຂວງ ຫວພນ ເດອນ 3 - 4 . 2011 ົ ັ ື ຶ ົ ົ ັ້ ີ່ີຝດອບຮມ ຄງທ 2 ສກປ 2011-12 ົ ີ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເດອນ 2 . 2012 ື ົ້ ແຂວງ ຜງສາລ ເດອນ 3 . 2012 ີ ື ແຂວງ ຫວພນ ເດອນ 3 . 2012 ົ ັ ືກອງປະຊມນາສະເໜ ການວາງແຜນຄມຄອງນາໃຊີ່ີທິດນ ຂນກມບານ ີ ້ ້ ັ້ ີ່ ້ແຂວງຫລວງພະບາງ ເດອນ 5 . 2012 ື ົ້ແຂວງ ຜງສາລ ີ ເດອນ 5 . 2012 ືແຂວງ ຫວພນ ົ ັ ເດອນ 5 . 2012 ື
 6. 6. ຜນ ໄດ ຮບ ົ ້ ັັ ີ່ື ື ້ ິ ັ ັ້ຈດຫາ ພາຫະນະ ອປະກອນ ແລະ ເຄອງມ ໃຫີທມງານປະຕບດຂນເມອງ ືລາຍການ ົ້ ເປາໝາຍ ຈານວ ລວມ ຫອງການ ້ ນ ຮບຜດຊອບ ັ ິ ິ ັ້ຄອມພວເຕຕງໂຕະພອມໜາ ີ ້ ້ ້ ັ ້ ວຽກຫອງການ, ຮກສາຂມນ GIS, 1 9 ອຄດມຈ ເອກະສານ ືີ່ເຄອງພມສ A3 ີ ີ ແຜນທໃຊພາກສະໜາມ ແລະ ບດລາຍ ີ ້ ົ 1 9 ອຄດມ ງານ ືີ່ເຄອງພມຂາວດາ A4 ໃຊໄດ 4 ີ ້ ້ ພມ, ສະແກນ, ກບປ ແລະ ເຟກ ີ ົ ີ ັ 1 9 ອຄດມຢາງີ່ກອງຖາຍຮບ ີ່ ຮບສະໜາມ, ກອງປະຊມ 1 9 ອຄດມຄອມພວເຕືມືຖ ີ ິ ຮບໃຊວຽກພາກສະໜາມ ແຜນທ ັ ້ ີ 1 9 ອຄດມ ເອກະສານ ືີ່ເຄອງເກບຮກສາເອກະສານ ັ ັ ້ ຮກສາເອກະສານ, ຂມນທງໝດ ັ ັ ົ 1 9 ອຄດມ ືີ່ ີ່ີ ັ້ເຄອງຊອກຫາຈດທຕງ GPS ້ ີ່ິ ຈດອາງອງຕາງໆ ີ່ 2 18 ອຄດມລດຈກົ ັ ໃຊພາກສະໜາມ ແລະ ຫອງການ ້ ້ 1 9 ອຄດມຈກໄຟຟາັ ້ ໃຊພາກສະໜາມ ແລະ ຫອງການ ້ ້ 1 9 ອຄດມ
 7. 7. ການວາງແຜນຄມຄອງນາໃຊີ່ີ ທິ ດນ ສາເລດ 63 ບານ ້ ້ ັ ້ ເມອງວຽງໄຊ ື ກມບານ ໂພນທອງ ີ່ ້ ແຂວງ ຫວພນ 5 ບານ ້ ົ ັ ສາເລດ 19 ບານ ັ ້ ເມອງ ຫວເມອງ ື ົ ື ກມບານສບເລາ ີ່ ້ ົ ົ 7 ບານ ້ ເມອງ ຫວເມອງ ື ົ ື ກມບານ ດາວເຮອງ ີ່ ້ ື 7 ບານ ້ ເມອງ ວຽງຄາ ືແຂວງຫລວງພະ ກມບານໂພນທອງ ີ່ ້ 9 villagesບາງ ສາເລດ 23 ັ ເມອງ ປາກແຊງ ື ກມບານສບແຈກ ີ່ ້ ົ 8 villages ບານ ້ ເມອງ ໂພນໄຊ ື ກມບານ ສາມສມ ີ່ ້ 6 villages ເມອງ ສາພນ ື ັ ອາເຊ ກມບານ ິ ີ່ ້ 6 villages ົ້ແຂວງຜງສາລ ີສາເລດ 21 ບານ ັ ້ ເມອງ ໄໝ ື ີ່ ປາກແຜ ກມບານ ີ່ ້ 7 villages ເມອງ ຂວາ ື ແສນລາດ ກມບານ ີ່ ້ 8 villages
 8. 8. ແຜນການສກປ 2012-13 ົ ີັ ີ່ື ື ້ ິ ັ ັ້ຈດຫາ ພາຫະນະ ອປະກອນ ແລະ ເຄອງມ ໃຫີທມງານປະຕບດຂນເມອງ ືລາຍການ ົ້ ເປາໝາຍ ຈານວນ ຈານວນ ລວມຄອມພວເຕືມືຖ ິ ິ ຜປະສານ ພະແນກກະສກາປາໄມແຂວງ ້ ິ ີ່ ້ PLUP 1 3ຄອມພວເຕືມືຖ ິ ິ ຫອງການ ກະສກາປາໄມເມອງ ີ ທມງານ ວາງ ້ ິ ີ່ ້ ື PLUP 1 9 ແຜນ ືີ່ເຄອງສາຍ LCD ຫອງການ ກະສກາປາໄມເມອງ ີ ທມງານ ວາງ ້ ິ ີ່ ້ ື PLUP 1 9 ແຜນ3G ຫອງການ ກະສກາປາໄມເມອງ ີ ທມງານ ວາງ ້ ິ ີ່ ້ ື PLUP 1 9 ແຜນລດຈກົ ັ ຫອງການ ກະສກາປາໄມເມອງ ີ ທມງານ ວາງ ້ ິ ີ່ ້ ື PLUP 1 9 ແຜນ
 9. 9. ແຜນການສກປ 2012-13 ົ ີ ້ ີ່ີ ັ້ ້ວຽກງານວາງແຜນຄມຄອງທິ ດນ ຂນບານ ແລະ ກມບານ ີ່ ້ ກດຈະກາ ິ 2012 2013 ເດອນ ື 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9ຝກອບຮມວີທການວາງແຜນຄມຄອງທິ ດນ ແລະ GIS ໃຫີທມງານ 9 ເມອງຶ ົ ົ ິ ້ ີ່ີ ້ ືຝກອບຮມ ຶ IT ໃຫທມງານ 9 ເມອງ ້ ີ ົ ົ ືກອງປະຊມກມບານ ີ່ ີ່ ້ 9 ກມບານ ້ປະຕບດກດຈະກາວາງແຜນນາໃຊີ່ີທິ ດນ 15 ບານ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ິ ັ ິ ້ ້ປະຕບດກດຈະກາວາງແຜນນາໃຊີ່ີທິ ດນ ້ ິ ັ ິ ້ 15 ບານ ແຂວງ ຫວພນ ົ ັປະຕບດກດຈະກາວາງແຜນນາໃຊ ິ ັ ິ ້ ີ່ີທິ ດນ 15 ບານ ແຂວງ ຜງສາລ ້ ົ້ ີທດສະນະສກສາ ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ັ ຶ ີ່ກອງປະຊມຖອດຖອນບດຮຽນ ົກອງປະຊມວາງແຜນສກປ 2013914 ົ ີ

×