Lupws session 2 _land classes_TABI_lao

258 views

Published on

National LUP workshop, 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

TABI

Harmonization of Land Classification and Mapping Standards

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lupws session 2 _land classes_TABI_lao

 1. 1. ພາກທ 2: ການປະສມກມກຽວການຈດປະເພດທີ່ ດນ ແລະມາດຕະຖານ ົ ົ ັ ິ ການສາງແຜນທີ່ ້ ກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບດຮຽນການປະຕບດ ການວາງແຜນການນາໃຊທີ່ ດນ ົ ິ ັ ້ ິ 1 ກະສກາ ແລະ ປີ່າໄມແບບມສວນຮວມ (pFLUP) ິ ້ ີ່ ີ່ ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈນ, 4 – 5 ຕຸລາ 2012 ັ16.10.2012
 2. 2. ເປັນຫຍງ ຈີ່ ງຕອງມການປະສມກມກຽວເລີ່ ອງການຈດປະເພດ ັ ິ ້ ົ ົ ັ ທີ່ ດນ ແລະການສາງແຜນທີ່ ? ິ ້ • ຖາອງການຕາງໆ ແລະໂຄງການຕາງໆໃຊປະເພດການຈດແບງ ແລະ ້ ົ ີ່ ີ່ ້ ັ ີ່ ມາດຕະຖານແຜນທີ່ ແຕກຕາງກນ > ເຮັດໃຫມການສາງແຜນທີ່ ແຕກຕາງ ີ່ ັ ້ ້ ີ່ ກນຢໃນເມອງດຽວກນ – ແລະແຜນທີ່ /ຊຸດຂມນເຫຼີ່ ົ ານບີ່ ສາມາດເອົາມາ ັ ີ່ ັ ້ ້ ຮວມກນ/ປະສມປະສານກນໄດ. ີ່ ັ ົ ັ ້ • ການໃຊປະເພດ/ມາດຕະຖານ ແລະຕວແບບຂມນອນດຽວກນ ແມນມ ້ ົ ້ ັ ັ ີ່ ຄວາມສາຄນຕີ່ ການແລກປີ່ຽນຂມນ, ເຊີ່ ງກີ່ ໝາຍຄວາມວາເຮັດໃຫມການ ັ ້ ິ ີ່ ້ ປະສານຮວມມດຂນ ແລະການວາງແຜນເຂົ້າກນໄດດຂນ ີ່ ້ ັ ້ ້ • ລະບບການນາໃຊທີ່ ດນສະເພາະຢໃນເຂດພດອຍ (ເຊີ່ ັ ນ: ການປຸກຝງ ົ ້ ິ ີ່ ັ ໝນວຽນ, ປະເພດປີ່າເຫຼີ່ ົ າ ແລະປີ່າໄມ) ແມນມຄວາມຈາເປັນຕອງໄດເອົາ ້ ີ່ ້ ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານການຈດປະເພດ, ເພີ່ ອໃຊເຂົ້າໃນການວາງແຜນການຄຸມ ັ ້ ້ ຄອງທີ່ ດນເຂດເນນສງ ແລະຊບພະຍາກອນທາມະຊາດ. ິ ັ • ການວາງແຜນນາໃຊທີ່ ດນ ແລະການສາງແຜນທີ່ ແມນເປັນເງີ່ ອນໄຂທາອດ ້ ິ ້ ີ່ ິ ສາລບການລງທະບຽນທີ່ ດນ ແລະວຽກງານ REDD – ແລະພວກເຮົາ ັ ົ ິ ຕອງນາສະເໜ “ຊຸດຂມນມາດຕະຖານ” ໃຫກບອງການຈດຕງທີ່ ້ ້ ້ ັ ົ ັ ັ້ ຮບຜິດຊອບ LR/T ແລະ REDD. ັ  ອນນຈະຊວຍປະກອບສວນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍແຫງຊາດວາດວຍວຽກງານ ັ ້ ີ່ ີ່ ີ່ ີ່ ້ ວາງແຜນນາໃຊທີ່ ດນ, ການຈດເຂດ ແລະການຄຸມຄອງທີ່ ດນແບບຍນຍງ ້ ິ ັ ້ ິ ົ 216.10.2012
 3. 3. ຈະເອົາການຈດປະເພດທີ່ ດນ ແລະການສາງແຜນທີ່ ປະສມກມກຽວກນ ັ ິ ້ ົ ົ ັ ໄດແນວໃດ? ້ ັ້ • ດາເນນຂນຕອນການປກສາຫາລ ແລະພດທະນາຮວມກນລະຫວາງ ັ ີ່ ັ ີ່ ກະຊວງ MONRE ( GIZ) ແລະກະຊວງ MAF ( TABI) ມາເປັນ ເວລາຫຼາຍກວາ 14 ເດອນ. ີ່ • ນາໃຊວທການ ແລະບດແນະນາການຈດປະເພດດນທີ່ ມຢເປັນຕວອາງ ້ ິ ົ ັ ິ ີ່ ົ ້ ອງຄ: • ກດໝາຍທີ່ ດນ ແລະກດໝາຍປາໄມ ້ (ແຕໄດແປຄວາມໝາຍແລວ) ົ ິ ົ ີ່ ີ່ ້ ້ • NLMA / LNRRIC ແລະ DLUPD: 8+ ປະເພດທີ່ ດນເພີ່ ອການການດເຂດທີ່ ິ ົ ດນ ິ • ປະສບການຈາກພາກສະໜາມຂອງ NLMA ແລະ MAF ໂຄງການຕາງໆ ົ ີ່ • ກອບກດໝາຍຂອງ MTPW ຕີ່ ກບເລີ່ ອງເສັນທາງ, ແມນາ ົ ັ ້ ີ່ ້ • ອີ່ ນໆ • ອງໃສເຄີ່ ອງມການສາງແຜນທີ່ GIS ທີ່ ທນສະໄໝ ແລະລະຫດ ແລະ ີ່ ້ ັ ັ ມາດຕະຖານການໃສສຂອງສາກນ ີ່ ົ 316.10.2012
 4. 4. ຫຼ ກການພ້ນຖານຂອງການປະສມກມກຽວການຈດປະເພດທີ່ ັ ົ ົ ັ ດນ ແລະການສາງແຜນທີ່ ິ ້ ການຈດປະເພດທີ່ ດນ 3 ລະດບ ັ ິ ັ ລະດບທ 1: 8 ປະເພດທີ່ ດນຕາມກດໝາຍ ັ ິ ົ ລະດບທ 2: ໝວດທີ່ ດນຕນຕ (38 ໝວດ) ັ ິ ົ້ ລະດບທ 3: ໝວດທີ່ ດນຍອຍ (> 80 ໝວດzອຍ) ັ ິ ີ່ ຈຸດປະສງຂອງການແຕມແຜນທີ່ 2 ລະດບ ຫຼ ປະເພດຄ: ົ ້ ັ 1.) ແຜນທີ່ ຂມນການນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ ້ ້ ິ ັ 2.) ແຜນທີ່ ຂມນແຜນການຄຸມຄອງໃນອະນາຄດ ້ ້ ົ 416.10.2012
 5. 5. ັ ັ້ ການຈດຕງປະຕບດດານເຕັກນກ: ຈາກການຈດປະເພດສຕວ ິ ັ ້ ິ ັ ີ່ ົ ້ ແບບຂມນ 516.10.2012
 6. 6. ັ ັ້ ການຈດຕງປະຕບດດານເຕັກນກ: ການປະສມກມກຽວການ ິ ັ ້ ິ ົ ົ ຈດປະເພດທີ່ ດນ ແລະການສາງແຜນທີ່ ທີ່ ໄດສະເໜ ັ ິ ້ ້ ຕາຕະລາງທ 1: ແຜນທີ່ ການນາ ຕາຕະລາງທ 2: ແຜນທີ່ ການ ໃຊທີ່ ດິນປະຈຸບ ັນ ້ ຈ ັດເຂດຄຸມຄອງອະນາຄ ົດ ້ ປະເພດທີ່ ດິນ ົ້ ໝວດຕນຕ ໝວດຍອຍ ີ່ ົ້ ໝວດຕນຕ ໝວດຍອຍ ີ່ 1 F: ປາໄມ ້ ີ່ 4 13 5 16 P: ດິນປກໄມ ້ 1 6 - - 2 A: ດິນກະສິກາ 11 30 10 29 V: ທີ່ ດິນມພດອີ່ ນໆຂນຢີ່ ້ 1 3 0 0 U: ທີ່ ດິນທີ່ ບີ່ ມພດຂນຢເລຍ ້ ີ່ 1 3 0 0 3 ້ W: ບລິເວນໜອງນາ 4 10 4 10 4 B: ປຸກສາງທີ່ ຢອາໄສ ້ ີ່ 4 9 4 9 5 I: ອຸດສາຫະກາ 3 3 4 4 6 R: ຖະໜົນ 6 6 6 6 7 C: ວ ັດທະນະທາ 3 5 3 5 8 D: ປອງກ ັນຊາດ ້ 2 2 2 2 616.10.2012
 7. 7. ປະສບການຂອງໂຄງການ TABI ດວຍການນາໃຊ ້ ການ ົ ້ ປະສມກມກຽວລະບບການຈດປະເພດທີ່ ດນ ແລະການສາງ ົ ົ ົ ັ ິ ້ ແຜນທີ່ • ຈາເປັນຕອງມສພິເສດສາລບດນນາຢໃນເຂດພດອຍ, ້ ັ ິ ີ່ ເນີ່ ອງຈາກວາມນຈະເປັນພ້ນທີ່ ຂະໜາດນອຍ. ຢໃນ ີ່ ັ ້ ີ່ ການນາໃຊທີ່ ດນເຂດທີ່ ງພຽງ ສເຫຼ ອງແມນໃຊເປັນ ້ ິ ົ ີ່ ້ ພ້ນຖານສາລບທີ່ ງນາໄດ, ແຕຢໃນເຂດພດອຍໃຫໃຊ ້ ັ ົ ້ ີ່ ີ່ ້ ສຊມພ. ົ 716.10.2012
 8. 8. ແຜນທີ່ ນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ: ຕວຢາງທ 1: ບານດອນໄຊ, ເມອງໂພນໄຊ ້ ິ ັ ົ ີ່ ້ 816.10.2012
 9. 9. ແຜນທີ່ ການວາງແຜນນາໃຊທີ່ ດນ/ການຈດເຂດ: ຕວຢາງທ 1, ບານດອນໄຊ ້ ິ ັ ົ ີ່ ້ 916.10.2012
 10. 10. ແຜນທີ່ ນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ: ຕວຢາງທ 2: ບານປຸງໝນ, ເມອງພກດ ້ ິ ັ ົ ີ່ ້ ີ່ ັ້ 1016.10.2012
 11. 11. ແຜນທີ່ ການວາງແຜນນາໃຊທີ່ ດນ/ການຈດເຂດ: ຕວຢາງທ 2, ບານປຸງໝນ ເມອງພກດ ້ ິ ັ ົ ີ່ ້ ີ່ ັ້ 1116.10.2012
 12. 12. ພາກສະຫຼຸ ບ • ລະບບການຈດປະເພດທີ່ ດນຕາມລະດບຂນ ແລະເປັນລະບບ (ສາລບ ທງ ົ ັ ິ ັ ັ້ ົ ັ ັ ການນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ ແລະເຂດຄຸມຄອງອະນາຄດ) ເຮັດໃຫມຄວາມ ້ ິ ັ ້ ົ ້ ຜອນຜນທາງດານລະດບຂອງລາຍລະອຽດ. ີ່ ັ ້ ັ • ລະບບໄດທດສອບ ແລະປບປຸງບອນທີ່ ເປັນເຫັນວາຈາເປັນຢໃນ MONRE ົ ້ ົ ັ ີ່ ີ່ ີ່ (GIZ) ແລະ MAF (TABI) ຕະຫຼ ອດ 12 ເດອນທີ່ ຜານມາ. ີ່ • ລະບບເພີ່ ມການເກບຮກສາ ແລະຄວາມສາມາດນາໃຊຂມນໃນອະນາຄດ. ົ ັ ັ ້ ້ ົ • ມນເປັນພ້ນຖານເພີ່ ອໃຊໃນການແລກປີ່ຽນຂມນທີ່ ໄດປບປຸງຂນມາ ເຊີ່ ງ ັ ້ ້ ້ ັ ້ ິ ສາມາດນາໄປສການວາງແຜນທີ່ ມປະສດທິພາບ ແລະແນນອນເພີ່ ມຂນ ີ່ ິ ີ່ ້ ລະຫວາງຂະແໜງການຕາງໆ (ຕວຢາງ: ກະຊວງ MAF & MONRE, ີ່ ີ່ ົ ີ່ ແລະໂຄງການຕາງໆ). ີ່ • ມເຄີ່ ອງມທີ່ ຈາເປັນທາງດານເຕັກນກທງໝດຢີ່ (ຕວຢາງ: ໄຟລສ ແລະເຄີ່ ອງ ້ ິ ົ ົ ີ່ ໌ ໝາຍຕາງໆ). ີ່ • ການສາງແຜນທີ່ ເປັນມາດຕະຖານ ແລະການສາງແຜນທີ່ ອອນໄລນແມນຊວຍ ້ ້ ໌ ີ່ ີ່ ໄດຫຼາຍ ຖາຊຸມຊນນາໃຊການຈດປະເພດ/ຕວແບບຂມນອນດຽວກນ ້ ້ ົ ້ ັ ົ ້ ັ ັ (ຕວຢາງ: ການວາງແຜນນາໃຊທີ່ ດນ (LUP)- ເວັບໄຊທເວທການນາໃຊທີ່ ົ ີ່ ້ ິ ໌ ້ ດນ) ິ 1216.10.2012
 13. 13. ຂນຕອນຕີ່ ໄປ ັ້ • ການປກສາຫາລກຽວກບການຈດປະເພດທີ່ ດນ/ຕວແບບຂມນ ສາລບ ີ່ ັ ັ ິ ົ ້ ັ ການນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ ແລະເຂດຄຸມຄອງອະນາຄດ. ້ ິ ັ ້ ົ • ການປຽນແປງ ແລະການປບປຸງທີ່ ເປັນໄປໄດກຽວກບການຈດ ີ່ ັ ້ ີ່ ັ ັ ປະເພດທີ່ ດນ/ຕວແບບຂມນທີ່ ໄດສະເໜ. ິ ົ ້ ້ • ຂຕກລງທາງການຂອງກະຊວງ MAF ແລະ MONRE ເພີ່ ອນາໃຊ ້ ້ ົ ົ ການຈດປະເພດທີ່ ດນ/ຕວແບບຂມນນ. ັ ິ ົ ້ ້ 1316.10.2012

×