Lupws session 3 village boundary_TABI_lao

408 views

Published on

National LUP workshop 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

TABI

Processes/Tools for Village Geo Mapping and Village Boundary Mapping

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lupws session 3 village boundary_TABI_lao

 1. 1. ພາກທີ່ 3: ຂນຕອນ/ເຄີ່ ອງມການສາງແຜນທີ່ ພູມສາດ ແລະ ການ ັ້ ື ື ັ້ ການດເຂດຄມຄອງຂອງບານ ົ ັ້ ັ້ 3.1: ການສາງແຜນທີ່ ພູມສາດຂອງບານ ັ້ ັ້ 3.2: ການການດເຂດຄມຄອງຂອງບານ ົ ັ້ ັ້ 116.10.2012
 2. 2. ພາກ 3.1: ການສາງແຜນທີ່ ພູມສາດຂອງບານ ັ້ ັ້ ເຫດຜນ: ົ 1. ຍອນແຜນທີ່ TOPO ທີ່ ມຢູນນໄດຜະລດຂນມາດນແລວ ແລະ ຂມນຍງບີ່ ຊດເຈນ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ິ ືັ້ ົ ັ້ ັ້ ູ 2. ຍອນພາບຖາຍດາວທຽມຍງບີ່ ມຊີ່ ແມນາ, ຫວຍ, ຈອມພູ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ຈດ ັ້ ີ່ ື ີ່ ັ້ ັ້ ສາຄນຕາງໆໃນບານ ີ່ ັ້ ຈດປະສງ: ົ 1. ເພີ່ ືອເອົາຊີ່ ບນດາສາຍນາ, ຫວຍ, ຈອມພູ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ຈດສາຄນຕາງໆ ເຂົັ້າ ື ັ້ ັ້ ີ່ ໃນພາບຖາຍດາວທຽມ ແລະ TOPO ີ່ 2. ເພີ່ ືອສາງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ເປນເອກະພາບລະຫວາງຊາວບານກບພະນກງານ ັ້ ີ່ ັ້ 3. ເພີ່ ືອເປນແຜນທີ່ ພັ້ືນຖານສາລບການວາງແຜນນາໃຊທີ່ ດນກະສກາ ແລະ ປີ່າໄມ ັ້ ໃນ ັ້ ິ ິ ຂນຕີ່ ໄປ ັ້ 216.10.2012
 3. 3. ຕວຢາງແຜນທີ່ TOPO ົ ີ່ 316.10.2012
 4. 4. ຕວຢາງແຜນທີ່ ພາບຖາຍດາວທຽມ ົ ີ່ ີ່ 416.10.2012
 5. 5. ຂນຕອນໃນການສາງແຜນທີ່ ພູມສາດຂອງບານ ັ້ ັ້ ັ້ 1. ນາສະເໜໃຫຊາວບານຮບຮູັ້ ແລະ ັ້ ັ້ ເຂົັ້າໃຈກຽວກບພາບຖາຍດາວທຽມ ີ່ ີ່ ແລະ ແຜນທີ່ TOPO 2.5 D 2. ຄດເລືອກເອົາຊາວບານຜູທີ່ ຮູັ້ ັ້ ັ້ ສະພາບພືັ້ນທີ່ ແລະ ເຂົັ້າໃຈພາບ ຖາຍດາວທຽມ ແລະ ແຜນທີ່ ີ່ TOPO ເພີ່ ືອຈະບອກບນດາຈດ ີ່ ັ້ ົັ້ ພິເສດຕາງໆຂອງບານເປນຕນ: ັ້ ແລວທາງ, ສາຍນາ, ຈອມພູ ແລະ ອີ່ ນໆ ື 516.10.2012
 6. 6. ຂນຕອນໃນການສາງແຜນທີ່ ພູມສາດຂອງບານ (ຕີ່ ) ັ້ ັ້ ັ້ 3. ແຕມຈດທີ່ ຕງບານ, ແລວທາງ, ສາຍ ັ້ ັ້ ັ້ ນາ, ຈອມພູ, ສະນາ ແລະ ຈດອີ່ ນໆທີ່ ັ້ ື ສາຄນພອມດວຍຊີ່ ລງໃສພາບຖາຍດາວ ັ້ ັ້ ື ົ ີ່ ີ່ ທຽມ ຫື ແຜນທີ່ TOPO ດວຍມ ື ັ້ 4. ລງສາຫວດພາກສະໜາມໃນບາງຈດທີ່ ົ ຍງບີ່ ທນຊດເຈນໃນແຜນທີ່ ດາວທຽມ ເປນຕນສາຍນາ ແລວທາງ ແລະ ອີ່ ນໆ ົັ້ ັ້ ື ັ້ ູ 5. ລວບລວມຂມນຈາກການສາຫວດ ເພີ່ ືອປບປງແຜນທີ່ ພູມສາດຂອງບານ ໃນ ັ້ ຄອມພິວເຕ 616.10.2012
 7. 7. ແຜນທີ່ ພູມສາດຂອງບານ ັ້ 716.10.2012
 8. 8. ແຜນທີ່ ພູມສາດຂອງບານ ັ້ 816.10.2012
 9. 9. ພາກ 3.2: ການການດເຂດຄມຄອງຂອງບານ ົ ັ້ ັ້ ຈດປະສງ: ົ 1. ເພີ່ ືອການດຂອບເຂດຊາຍແດນບານໃຫຖກຕອງຊດເຈນ ລະຫວາງ ົ ັ້ ັ້ ື ັ້ ີ່ ບານກບບານອອມຂາງ ແລະ ສາງຄວາມເຂົັ້າໃຈເປນເອກະພາບກນ ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ 2. ເພີ່ ືອເປນເອກະສານຢງຢືນຂອບເຂດຊາຍແດນບານ ແລະຄວາມ ັ້ ັ້ ຮບຜິດຊອບ ກຽວກບ ສດຄມຄອງນາໃຊຊບພະຍາກອນປາໄມ ັ້ ພາຍ ີ່ ິ ັ້ ັ້ ີ່ ໃນບານ ແລະ ບານອອມຂາງ ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ 3. ເພີ່ ືອສາງເປນລະບບຄມຄອງນາໃຊ ັ້ ແລະ ແກໄຂຂຂດແຍງຂອບເຂດ ັ້ ົ ັ້ ັ້ ັ້ ີ່ ຊາຍແດນບານ ັ້ 916.10.2012
 10. 10. ັ້ ຂນຕອນການການດເຂດຄມຄອງຂອງບານ ົ ັ້ ັ້ 1. ທບທວນຄນແຜນທີ່ ພູມສາດຂອງ ົ ື ບານໃຫຊາວບານເຂົັ້າໃຈ ັ້ ັ້ ັ້ ົັ້ ັ້ 2. ບານເຈາພາບຊແຈງກຽວກບເຂດ ັ້ ີ່ ຄມຄອງຂອງບານຕນເອງ ັ້ ັ້ ົ ແບບລວມໆ ພອມບອກຈດຕດກບ ັ້ ິ ບານອອມຂາງແຕໃສຫາໃສ ັ້ ັ້ ັ້ ີ່ 3. ແຕລະບານທີ່ ມເຂດຄມຄອງຕດ ີ່ ັ້ ັ້ ິ ຈອດເຂົັ້າມາປຶກສາຫາລື ແລະ ຫາ ຂຕກລງຮວມກນເທີ່ ືອລະບານ ັ້ ົ ົ ີ່ ັ້ 1016.10.2012
 11. 11. ຂນຕອນການການດເຂດຄມຄອງຂອງບານ(ຕີ່ ) ັ້ ົ ັ້ ັ້ 4. ໄປຄຽງຄູກນນນກີ່ ນາເອົາລາຍລະອຽດເຂດຄມ ີ່ ັ້ ັ້ ຄອງແຕມລງໃສໃນແຜນທີ່ ພູມສາດ ັ້ ົ ີ່ 5. ລງສາຫວດແລວຊາຍແດນ ໃນບາງຈດທີ່ ສາຄນ ົ ໂດຍສະເພາະແລວທີ່ ຍງບີ່ ທນຕກລງກນໄດ ັ້ ຮວມ ົ ົ ີ່ ກບບານ ແລະ ບານອອມຂາງ ພອມທງຈບຈດ ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ ັ້ GPS ັ້ ູ 6. ນາເອົາຂມນຈາກການສາຫວດມາສມທຽບ ແລະ ົ ດດແກແຜນທີ່ ໃຫສມບູນ ັ້ ັ້ ົ 7. ສາງແຜນທີ່ ເຂດຄມຄອງຂອງບານ ແລະ ຈດ ັ້ ັ້ ັ້ ກອງປະຊມນາສະເໜຕີ່ ບານເພີ່ ືອເຫນດ ແລະ ັ້ 11 ເປນເອກະພາບກນ16.10.2012
 12. 12. ແຜນທີ່ ເຂດຄມຄອງຂອງບານ ັ້ ັ້ 1216.10.2012
 13. 13. ແຜນທີ່ ເຂດຄມຄອງຂອງບານ ັ້ ັ້ 1316.10.2012
 14. 14. ຮູບພາບການສາຫວດພາກສະໜາມ 1416.10.2012
 15. 15. ຂຂອບໃຈ 1516.10.2012

×