20131128 amandman vlade na budzet

448 views

Published on

amandmani vlade na predlog budžeta za 2014

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20131128 amandman vlade na budzet

 1. 1. 'ЕПУВЛИКЈ _ „ ^ Н А Р О д н д С К У П 1 ИЈ А Л РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА 05 Број: 400-10237/2013 28. новембар 2013. године Београд НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ - председнику Народне скупштине БЕОГРАД Влада, на основу члана 161. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12-пречишћен текст), подноси Народној скупштини амандмане на Предлог закона о буцету Републике Србије за 2014. годину (у даљем тексту: Предлог закона), и то: АМАНДМАН I У Предлогу закона, у члану 1, ст. 2, 3, 4. и 5. мењају се и гласе: „Буџет Републике Србије за 2014. годину састоји се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит/дефицит Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) Укупан фискални суфицит/дефицит Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Нето финансирање Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава) у динарима 929.902.000.000 1.093.086.272.000 -163.184.272.000 19.373.372.000 -182.557.644.000 662.603.741.000 479.940.170.000 182.557.644.000 105.927.000
 2. 2. Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: Економска класификација УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1. Порески приходи 1.1. Порез на доходак грађана 1.2. Порез на добит предузећа 1.3. Порез на додату вредност - Порез на додату вредност у земљи - Порез на додату вредност из увоза - Порез на промет производа из претходних година 1.4. Акцизе - Акцизе на деривате нафте - Акцизе на дуванске прерађевине - Остале акцизе 1.5. Царине 1.6 . Остали порески приходи 2. Непорески приходи Редовни непорески приходи - Приходи од имовине - Таксе - Новчане казне - Приходи од продаје добара и услуга - Примања од продаје нефинансијске имовине - Остали редовни непорески приходи Ванредни непорески приходи - Добит НБС - Добит јавних агенција - Део добити јавних предузећа - Остали ванредни приходи - Приход од привременог смањења зарада у јавном сектору 71 7111 7112 7141 717 715 7145 741 742 743 742 8 714,744,745 Износ у динарима 929.902.000.000 802.400.000.000 47.800.000.000 58.000.000.000 430.000.000.000 145.500.000.000 281.900.000.000 2.600.000.000 227.600.000.000 113.000.000.000 99.300.000.000 15.300.000.000 29.500.000.000 9.500.000.000 122.342.000.000 65.600.000.000 12.300.000.000 16.700.000.000 5.000.000.000 23.400.000.000 741 741 745 745 1.900.000.000 6.300.000.000 24.200.000.000 3.000.000.000 1 . 1 0 0 .0 0 0 . 0 0 0 3.000.000.000 5.100.000.000 745 1 2 .0 0 0 .0 0 0 . 0 0 0 Непорески приходи индиректних корисника 32.542.000.000 - Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти 733 8.826.000.000 - Приходи од продаје добара и услуга 742 23.716.000.000 731,732 5.160.000.000 3. Донације 2
 3. 3. Расходи, издаци за набавку нефииансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: опис УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1. Текући расходи 1.1. Расходи за запослене Плате запослених Доприноси на терет послодавца Остали расходи за запослене 1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 1.3. Расходи по основу отплате камата Расходи по основу отплате камата на домаће кредите Расходи по основу отплате камата на стране кредите Отплата камата по основу активираних гаранција Пратећи трошкови задуживања 1.4. Субвенције Субвенције у привреди Субвенције у пољопривреди Субвенције за железницу Субвенције за путеве Субвенције у области туризма Субвенције за културу Остале субвенције 1.5. Дотације међународним организацијама 1.6 . Трансфери осталим нивоима власти Трансфери општинама и градовима Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ Остали трансфери 1.7. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Национална служба за запошљавање Републички фонд за здравствено осигурање Остали трансфери 1.8. Остале дотације и трансфери 1.9. Социјална заштита из буцета Дечја заштита Борачко - инвалидска заштита Социјална заштита Ученички стандард Студентски стандард Фонд за младе таленте Спортске стипендије Економска класификација 4 41 411 412 413 до 417 42 44 Износ у динарима 1.112.459.644.000 1.042.575.402.000 272.064.285.000 208.127.088.000 41.251.727.000 22.685.470.000 96.828.439.000 114.004.258.000 441 55.700.505.000 442 48.156.520.000 443 444 45 9.145.904.000 1.001.329.000 80.816.049.000 8.300.000.000 34.952.136.000 13.230.000.000 7.700.000.000 306.000.000 7.678.750.000 8.649.163.000 2.523.296.000 71.913.266.000 33.307.366.000 462 463 29.560.646.000 9.045.254.000 464 465 472 282.167.232.000 256.100.000.000 15.307.900.000 6 6 8 .0 0 0 . 0 0 0 10.091.332.000 1.543.653.000 107.054.337.000 47.250.000.000 15.150.000.000 31.413.982.000 2.383.447.000 3.925.228.000 766.641.000 1.050.000.000 3
 4. 4. Економска класификација опис Избегла и расељена лица Остала социјална заштита из буџета 1.10. Остали текући расходи Средства резерви Остали текући расходи 2. Капитални издаци Издаци за нефинансијску имовину Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана 3. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 48 и 49 499 48 5 51 до 54 Износ у динарима 1.030.948.000 4.084.091.000 13.660.587.000 1.502.000.000 12.158.587.000 50.510.870.000 46.598.970.000 551 3.911.900.000 62 19.373.372.000 Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следе шм износима: Економска Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА класификација у динарима Нето финансирање 182.557.644.000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9 662.603.741.000 Примања од задуживања 91 662.603.741.000 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности (записи и обвезнице емитоване на домаћем тржишту у домаћој и страној валути - дисконтована продајна вредност) 9111 330.000.000.000 Примања од емитовања иностраних хартија од вредности (Еврообвезнице - државне хартије од вредности емитоване на иностраном тржишту у домаћој и страној валути прилив по продајној цени) 9121 68.535.000.000 Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и страних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и 9112-9119 иностраних влада) 9122-9129 264.068.741.000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6 479.940.170.000 Издаци за отплату кредита 61 463.583.000.000 Отплата главнице домаћим кредиторима 611 384.720.000.000 Отплата главнице страним кредиторима 612 37.777.000.000 Отплата главнице по гаранцијама 613 41.086.000.000 Издаци за набавку финансијске имовине 62 16.357.170.000 Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава) 105.927.000 99 Образложење Овај амандман се предлаже из разлога наведених у образложењима на амандмане IV, V и VI. 4
 5. 5. АМАНДМАН II У Предлогу закона, у члану 2. став 1. број: „662.499.847.000” замењује се бројем: „662.497.814.000”. У ставу 2, број: „103.894.000” замењује се бројем: „105.927.000”. Образложење Овај амандман се предлаже из разлога што је Амандманом I предложена измена члана 1. став 5, а која је у вези са Уредбом о престанку важења Уредбе о оснивању Канцеларије за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу чије запослене, права, обавезе, предмете, опрему, средстава за рад и архиву преузела Канцеларија за Косово и Метохију и Генерални секретаријат Владе што је у финансијском смислу захтева мањи износ средстава за наведене државне органе у износу од 2.033.000 динара. Услед тог смањења за исти износ смањује се и дефицит, а у складу са тим долази до позитивне промене стања на рачуну. АМАНДМАН III У Предлогу закона члан 3. делови А. и Б. мењају се и гласе: „Члан 3. А. У 2014. години издаће се гаранције Републике Србије до износа од 85 ,909.260.000 динара (Ц 8 Р 307.000.000 и ЕЦК 487.000.000), и то:____________________ И знос у динарим а Ред. број I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. Европској банци за обнову и развој (ЕВ1Ш) „§Сапс1-ђу” линија за А генцију за осигурањ е депозита У купно: Немачкој развојној банци (К1ЛУ) ЈП „Електропривреда С рбије” И зм ена система за транспорт пепела и ш љаке, Т Е Н Т А Укупно: П ословним банкама ЈП „С рбијагас” - О држ авањ е текуће ликвидности ЈП „Е м исиона техника и везе” П релазак са аналогног на дигитални сигнал ЈП „Електропривреда Србије” У чеш ће за другу фазу пакета пројеката ТЕ-КО Костолац (И зградњ а новог енергетског блока на локацији Д рм но — К остолац Б Ф аза II и прош ирењ е капацитета рудника) Ж елезара С м едерево д.о.о. О држ авањ е текуће ликвидности Н ам енска индустрија - Подрш ка м одернизацији, развоју технологије и О ригинална валута И знос у оригиналној валути 23.760.000.000 Е1Ж 200.000.000 23.760.000.000 Е1ЈК 200.000.000 5.346.000.000 ЕШ 45.000.000 5.346.000.000 Е1ЈК 45.000.000 18.276.000.000 1Ј50 200.000.000 4.276.800.000 ЕШ 36.000.000 9.777.660.000 1ЈбО 107.000.000 3.564.000.000 Е1ЈК 30.000.000 5
 6. 6. извозу нам енске индустрије 14.850.000.000 Е11К И знос у оригиналној валути 125.000.000 Укупно: И звозно-увозним банкам а Чеш ка експортна банка А Д „Ж елезнице С рбије” И нф раструктурни пројекти на прузи Н иш -Д им итровград У купно: 50.744.460.000 080 Е1ЈК 307.000.000 191.000.000 УКУПНО: 85.909.260.000 Е1Ж Е1ЈК 1Ј50 Е1ЈК 51.000.000 51.000.000 307.000.000 487.000.000 Ред. број И знос у динарнм а IV. 1. 1.1 6.058.800.000 6.058.800.000 О ригинална валута Б. Република Србија ће у 2014. години одобрити пројектне и програмске зајмове До износа од 679.730.698.800 динара (ЕИК 3.750.000.000 и Ц 8 Р 2.563.260.000), и то са: Ред. број И знос у ди н ари м а I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. III. 1. IV. 1. V. 1. VI. 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. С ветском банком Зајам за развој и реструктурирањ е јавн и х предузећа СОЕ-ДПЈТ Зајам за развој и реструктурирањ е јавн и х предузећа СОЕ-ДПЈ1 2 Зајам за подрш ку А генцији за осигурањ е депозита Д руги зајам за здравство У напређењ е зем љ иш не адм инистрације у С рбији П ројекат рехабилитације путева и унапређењ а безбедности саобраћаја Укупно: Европском и нвестиционом банком П ројекат р ехабилитације путева и унапређењ а безбедности саобраћаја А пекс 5 Укупно: Европском банком за обнову и развоЈ П ројекат рехабилитације путева и унапређењ а безбедности саобраћаја Укупно: Б анком за развој С авета Европе П ројекат изградњ е нових затворских капацитета у К рагујевцу и П анчеву Укупно: Н емачком развојн ом банком (КАУ) П ројекат енергетске еф икасности у јавним објектим а Укупно: С траним владам а В лада У једињ ених А рапских Е м ирата Ф онд за развој А бу Д абија - П одрш ка проЈектима у пољ опривреди К редит за подрш ку Републици Србији Република Т урска П ројекти у области путне О ригинална валута Износ у оригиналној валути 22.845.000.000 1ЈбО 250.000.000 22.845.000.000 (Јб Б 250.000.000 18.276.000.000 3.655.200.000 1Ј5В Ш Б 200.000.000 40.000.000 4.569.000.000 ШО 50.000.000 9.138.000.000 81.328.200.000 1Ј8 0 080 100.000.000 890.000.000 11.880.000.000 59.400.000.000 71.280.000.000 ЕШ ЕШ Е1ЈК 100.000.000 500.000.000 600.000.000 11.880.000.000 11.880.000.000 ЕШ Е1ЈК 100.000.000 100.000.000 4.158.000.000 4.158.000.000 ЕШ Е1ЈК 35.000.000 35.000.000 1.782.000.000 1.782.000.000 ЕШ Е1ЈК 15.000.000 15.000.000 25.129.500.000 356.400.000.000 ШО ЕШ 275.000.000 3.000.000 000 3.655.200.000 Ш Б 40.000.000 6
 7. 7. И знос у динарим а Ред. број О ригинална валута И знос у оригиналној валути иеф раструктуре у мањ е развијеним опш тинама 385.184.700.000 У купно: VII. 1. VIII. 1. 1.1 И нституционалним инвеститорим а О бвезнице на м еђународном ф инансијском трж иш ту У купно: Ехрог! - 1шрог( банкам а ЕхроЛ - 1шрог1 Вапк оГ С ћ т а Реали зација друге фазе П акета пројеката ТЕ -К О К остолац (И зградњ а новог енергетског блока на локацији Д рм но и прош ирењ е капацитета рудника) Укупно: УКУПНО: 1Ј50 Е1ЈК 315.000.000 3.000.000.000 68.535.000.000 Ц бО 750.000.000 68.535.000.000 1ЈбО 750.000.000 55.582.798.800 1ЈбО 608.260.000 55.582.798.800 1Ј50 1ЈбО ЕШ 608.260.000 2.563.260.000 3.750.000.000 679.730.698.800 Образложење Овај амандман се предлаже из разлога што је потребно у буџету Републике Србије у наредној години предвидети могућност задуживања и издавања гаранција за потребе од изузетне важности. У члану 3. под А. смањује се износ гаранције Републике Србије за задуживање ЈП „Србијагас” Нови Сад, ради одржавања текуће ликвидности предузећа, са 200.000.000 евра у 200.000.000 америчких долара. У члану 3. под А износ од 100.000.000 евра се смањује на 107.000.000 америчких долара, али се мења и сврха задуживања ЈП „Електропривреда Србије”, уместо за одржавање текуће ликвидности, предузеће ће се уз гаранцију Републике Србије задужити за учешће у реализацији друге фазе Пакета пројеката ТЕ-КО Костолац - изградња новог енергетског блока на локацији Дрмно и проширење капацитета рудника. Овај пројекат за ТЕ-КО Костолац се финансира такође из средстава зајма кинеске извозно-увозне банке. У члану 3. под Б. додаје се нови пројектни зајам код Светске банке, у износу до 100.000.000 америчких долара за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја. Пројекат је неопходан у циљу побољшања путне мреже и повећања безбедности свих учесника у саобраћају, а посредно и на привредни развој земље. У члану 3. под Б. додаје се нови пројектни зајам код Европске банке за обнову и развој, у износу до 100.000.000 евра за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја. Пројекат је неопходан у циљу побољшања путне мреже и повећања безбедности свих учесника у саобраћају, а посредно и на привредни развој земље. У члану 3. под Б. додаје се нови пројектни зајам код Европске инвестиционе банке, у износу до 100.000.000 евра за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја. Пројекат је неопходан у циљу побољшања путне мреже и повећања безбедности свих учесника у саобраћају, а посредно и на привредни развој земље. У члану 3. под Б. додаје се нови кредит код Европске инвестиционе банке у износу до 500.000.000 евра. Овај пројектни зајам ствара услове за подршку малим и средњим предузећима, чиме се повећава привредна активност и подстиче запошљавање. У члану 3. под Б. додаје се нови кредит код немачке развојне банке у износу до 15.000.000 евра за Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима. Овим пројектом ће се постићи уштеде у потрошњи енергената, што ће се 7
 8. 8. позитивно одразити на буџете јавних установа и допринети унапређењу животне средине. Предложена је и измена назива Зајма за Агенцију за осигурање депозита у циљу прецизирања превода енглеског назива зајма од стране кредитора на српски језик. АМАНДМАН IV У Предлогу закона, у члану 4. став 1. у делу ИПА 2012 за пројекат Реформа полиције и управљање миграцијама, број: „1184.615.200” замењује се бројем: „184.615.200”. Табела у ставу 4. мења се и гласи: 59 П рограм прекограничне сарадњ е и буџетски корисник надлеж ан да обезбеди суф инансирањ е С рбија - Ц рна Г ора 2013 „П рекогранична контрола поплава и спаш авањ а” М инистарство унутраш њ их послова Рум унија - С рбија 2013 „Заједничко управљ ањ е у ванредним ситуацијам а у пограничном подручју у Рум унији и Републици С рбији“ М инистарство унутраш њ их послова Рум унија - С рбија 2009 „П обољ ш ањ е капацитета рум унских и српских власти да реагују у ванредним ситуацијам а“ М инистарство унутраш њ их послова Рум унија - С рбија 2011 -2 0 1 2 У купна вредност у Е1ЈК за цео период Средства ЕУ С редства за суф инансирањ е С редства ЕУ у 2014. години У ЕШ С редства за суф инансирањ е и предф инансирањ е у 2 0 1 4 .години У рсд У рсд 5.007.000 316.371 21.879,14 34.800 4.134.000 С редства ЕУ С редства за суф инансирањ е У ЕШ У рсд 1.953.877 134.709,66 714.700 84.906.000 С редства ЕУ С редства за суф инансирањ е У ЕШ У рсд 1.615.885 118.883,04 521.000 61.905.000 С редства ЕУ С редства за суф инансирањ е У ЕШ У рсд 102.941.000 68.537.000 8
 9. 9. „Заједничко управљ ањ е ванредним ситуацијам а у подручју К арансебеш Јуж ни Б анат” М инистарство унутраш њ их послова М ађарска - С рбија 2013 П рекогранична сарадњ а Н овог Сада и С егедина у развоју харм онизованих м етода и успостављ ањ у заједничке базе података за анализу „дизајнерских наркотика” М инистарство унутраш њ их послова Бугарска - С рбија „Рогеп5ЈсВи1§ег 2 0 1 1-Јачање форензичких капацитета у дом ену организоване прекограничне превенције крим инала” Југоисточна Европа 2013 „М реж а дунавских адм инистрација подаци и корисничка адм инистрација” Д ирекција за водне путеве Југоисточна Европа 2013 „С О -У А ^О А Конвенција за управљ ањ е отпадом за унутраш њ у пловидбу на Дунаву” Д ирекција за водне путеве Југоисточна Е вропа 2013 105.803.000 1.955.000 140.391,86 745.000 88.487.000 С редства ЕУ С редства за суф инансирањ е У ЕШ У рсд 234.960 42.301 164.000 19.481.000 С редства ЕУ С редства за суф инансирањ е У ЕЦК У рсд 528.968 95.217,39 354.000 42.025.000 21.278.000 46.660.000 С редства ЕУ С редства за суф инансирањ е У ЕШ У рсд 221.491 39.086,65 70.270 8.348.000 С редства ЕУ С редства за суф инансирањ е У ЕУ К У рсд 71.130 12.553 18.300 2.177.000 2.200.000 С редства ЕУ Средства за суф инансирањ е У рсд 4.513.000 УЕШ 15.243.000 9
 10. 10. 5ЕЕКЛ8КЗаједничко управљ ањ е ванредним ситуацијамапроцена ри зика и спремности у Дунавском макрорегиону Републички хидром етеоролош ки завод Југоисточна Европа 2013 ОК1ЕМТОАТЕ С труктурисана м реж а за интеграцију клим атског знањ а у политику и територијално планирањ е Републички хидром етеоролош ки завод Југоисточна Европа 2009 С1Љ ТЕМ А М инистарство културе и инф орм исањ а Југоисточна Е вропа 2013 „У прављ ањ е м играцијам а и њ ени еф екти у Југоисточној Е вропи” Републички завод за статистику Југоисточна Е вропа 2013 „И зрада миграционог плана за развој” Републички завод за статистику Јадрански програм 2012 „АЕТЕКЕ1ЧЕКОУ” М инистарство енергетике, развоја и заш тите ж ивотне средине Јадрански програм 2013 „Н Е К А ” М инистарство привреде У К У П Н О у 2014тој години за 140.000 21.000 38.000 4.522.000 С редства ЕУ Средства за суф инансирањ е У Е1ЈК У рсд 310.000 46.500 70.000 8.338.000 С редства ЕУ Средства за суф инансирањ е У ЕОК У рсд 107.800 19.023 107.800 12.807.000 С редства ЕУ Средства за суф инансирањ е У Е1ЈК У рсд 159.886 23.983 91.000 10.800.000 С редства ЕУ С редства за суф инансирањ е У ЕЦК У рсд 100.000 15.000 44.500 5.276.000 С редства ЕУ Средства за суф инансирањ е У ЕШ У рсд 285.600 50.400 77.400 9.200.000 С редства ЕУ Средства за суф инансирањ е У Е11К У рсд 541.509,33 95.560,47 66.800 7.931.000 С редства ЕУ С редства за суф инансирањ е У ЕШ У рсд 8.316.000 800.000 4.500.000 2.500.00 2.500.000 1.696.000 392.494.000 10
 11. 11. суф и нансирањ е и предф инансирањ е п р о је к а т а у о к в и р у п рограм а п рекограничне с а р а д њ е ко је сп р о в о д е д и р е к т н и бу џ е тс к и к о р и сн и ц и 8.542.477,33 876.488,21 3.117.570 370.337.000 99 Образложење Овим амандманом иредлаже се умањење средстава ЕУ у 2014. години, услед промене динамике прилива истих, а намењених за пројекте Југоисточна Европа 2013 „ОКШИТОАТЕ - Структурисана мрежа за интеграцију климатског знања у политику и територијално планирање” и Југоисточна Европа 2013 - „8ЕЕК18К - Заједничко управљање ванредним ситуацијама - процена ризика и спремности у Дунавском макрорегиону”. АМАНДМАН V У Предлогу закона у члану 5. Раздео 28, Глава 28.01 - Установе културе, мења се и гласи: 28 28.01 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ Адаптација и реконструкција Музеја савремене уметности Санација, адаптација и реконструкција Народног музеја Адаптација постојеће котларнице у Народној библиотеци Србије Завршетак радова на згради Архива Србије у Карнегијевој и у Железнику Санација и адаптација депоа библиотеке и галерије у Музеју науке и технике Реконструкција и доградња депоа за филмове у Кошутњаку, заштита и израда нових филмских копија у Југословенској кинотеци Завршетак радова у Историјском музеју Србије на Тргу Николе Пашића Доградња дела зграде Етнографског музеја на Студентском тргу Санација сутеренског простора зграде Галерије Матице српске Реконструкција, санација и адаптација Музеја историје Југославије Адаптација, санација, рестаурација и доградња Музеја наивне и маргиналне уметности 254.570.000 28.325.750 85.107.250 270.284.000 640.584.500 150.812.160 97.500.000 31.613.750 82.541.250 39.100.000 22.500.000 67.500.000 23.090.000 16.137.500 48.412.500 110.500.000 62.375.000 187.125.000 37.700.000 22.500.000 79.800.000 7.200.000 8.700.000 26.100.000 5.000.000 5.100.000 15.300.000 42.000.000 35.411.500 106.234.500 16.700.000 6.250.000 18.750.000 11
 12. 12. Реконструкција и адаптација зграде Централног института за конзервацију 35.000.000 8 .0 0 0 . 0 0 0 24.000.000 Опрема за депое, административна и опрема за културу за Библиотеку Матице српске 2 .0 0 0 . 0 0 0 1.500.000 4.500.000 Опрема за депое, административна и опрема за културу за Музеј примењене уметности 4.000.000 1.711.750 5.135.250 Административна и опрема за културу за Републички завод за заштиту споменика културе 8 .0 0 0 . 0 0 0 4.632.500 13.897.500 Набавка инструмената за оркестар и друга пратећа опрема, административна и опрема за саобраћај у Народном позоришту 35.229.000 8.657.750 25.973.250 УКУПНО УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 987.873 000 904.000.000 941.188.660 У оквиру збира који се односи на УКУПНО, број: „25.625.742.929” замењује се бројем: „25.374.720.929”, а број: „15.993.876.170” замењује се бројем: „16.244.898.420”. Образложење Овим амандманом се врши прерасподела средстава између капиталних пројеката у односу на процену динамике реализације радова за капиталне пројекте: „Адаптација и реконструкција Музеја савремене уметности” и „Санација, адаптација и реконструкција Народног музеја”. Односно, динамика радова ће бити знатно већа у 2015. и 2016. години, тако да је реално очекивати завршетак радова на реконструкцији Народног музеја током 2017. године. Средства се опредељују за нове капиталне пројекте за друге установе културе, тако да ће се током 2014. године реапизовати капитални пројекти у укупном износу од 987.873.000 динара. Средства за 16 установа културе су опредељена за неопходну реконструкцију, санацију и адаптацију објеката у области културног наслеђа, набавку и осавремењивање опреме неопходне за рад установа и чување и заштиту културног наслеђа. АМАНДМАН VI У Предлогу закона, у члану 7. став бројем: „1.592.399.814.000”. 1. број: „1.592.441.847.000” замењује се У оквиру Раздела 3 - Влада, Глава 3.6 - Генерални секретаријат Владе, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у колони 8 , број. „157.500.000 замењује се бројем: „163.100.000”, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, у колони 8 , број: „28.350.000 замењује се бројем: „29.360.000”, економска класификација 413 - Накнаде у натури, у колони 8 , број: „650.000” замењује се бројем: „670.000”, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима, у колони 8 , број: „1.200.000” замењује се бројем: „1.250.000”, економска класификација 415 - Накнаде трошкова за 12
 13. 13. запослене, у колони 8 , број: „5.500.000” замењује се бројем: „5.700.000”, економска класификација 421 - Стални трошкови, у колони 8 , број: „13.200.000” замењује се бројем: „13.700.000 ’, економска класификација 422 - Трошкови путовања, у колони 8 , број: ,,84.419.000 ’ замењује се бројем: „85.087.000”, економска класификација 423 Услуге по уговору, у колони 8 , број: „36.000.000” замењује се бројем: „44.000.000”, економска класификација 426 - Материјал, у колони 8 , број: „2.800.000” замењује се бројем: „3.100.000” и економска класификација 512 - Машине и опрема, у колони 8 , број: „4.500.000” замењује се бројем: „4.550.000”. У делу који се односи на Изворе финансирања за функцију 110, Укупно за функцију 110, Извори финансирања за главу 3.6 и Свега за главу 3.6, у колони 8 , број: „337.119.000” замењује се бројем: „353.517.000”. У Разделу 3 - Влада, Глава 3.19 - Канцеларија за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу, брише се. Главе 3.20 - 3.24 постају главе 3.19 - 3.23. У оквиру Раздела 3 - Влада, Глава 3.20 која постаје Глава 3.19 - Канцеларија за Косово и Метохију, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у колони 8 , број: „94.499.000” замењује се бројем: „100.139.000”, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, у колони 8 , број: „16.565.000” замењује се бројем: „17.885.000”, економска класификација 413 - Накнаде у натури, у колони 8 , број: „480.000” замењује се бројем: „510.000”, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима, у колони 8 , број: „1.650.000’ замењује се бројем: „1.700.000”, економска класификација 415 Накнаде трошкова за запослене, у колони 8 , број: „4.100.000” замењује се бројем: „4.300.000”, економска класификација 421 - Стални трошкови, у колони 8 , број: „19.180.000’ замењује се бројем: „23.180.000”, економска класификација 422 Трошкови путовања, у колони 8 , број: „17.000.000” замењује се бројем: „19.300.000”, економска класификација 423 - Услуге по уговору, у колони 8 , број: „50.461.000” замењује се бројем: „53.461.000”, економска класификација 426 - Материјал, у колони 8 , број: „18.230.000” замењује се бројем: „18.430.000” и економска класификација 512 Машине и опрема у колони 8 , број: „2.650.000” замењује се бројем: „2.700.000”. У Делу који се односи на Свега, у колони 8, број: „4.724.881.000” замењује се бројем: „4.741.671.000”. У делу који се односи на Извори финансирања за функцију 110, Приходи из буџета, у колони 8 , број: „4.751.841.000” замењује се бројем: „4.768.631.000”, а у делу који се односи на Укупно за функцију 110, у колони 8 , број: „4.846.901.000” замењује се бројем: „4.863.691.000”. У ДелУ који се односи на Извори финансирања за Главу 3.20 која постаје Глава 3.19, Приходи из буџета, у колони 8 , број: „4.751.841.000” замењује се бројем: „4.768.631.000”, а у делу који се односи Свега за главу 3.20 која постаје Глава 3.19, у колони 8 , број: „4.846.901.000” замењује се бројем: „4.863.691.000”. У делу који се односи на Извори финансирања за Раздео 3, Приходи из буџета, у колони 8 , број: „8.808.239.000” замењује се бројем: „8.806.206.000”, а у делу који се односи на УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3, у колони 8 , број: „10.532.116.000” замењује се бројем: „10.530.083.000”. У Разделу 6 - Судови, назив Главе 6.4 - Виши прекршајни суд, мења се и гласи: „Глава 6.4 - Прекршајни апелациони суд”. 13
 14. 14. У Разделу 20 - Министарство привреде, функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, после економске класификације 462 Дотације међународним организацијама, додаје се нова економска класификација која гласи: „464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у колони 8 , број: „2.000.000.000” и опис апропријације: „Средства ове апропријације намењена су за трансфере Националној служби за запошљавање за активне мере запошљавања” На економској класификацији 621 - Набавка домаће финансијске имовине, у колони 8 , број: „36.000.000.000” замењује се бројем: „34.000.000.000”, и мења се опис апропријације тако да гласи: „Средства ове апропријације намењена су за откуп потраживања по основу радног односа у предузећима у поступку приватизације у износу од 18.000.000.000 динара и за учешће у капиталу финансијских институција које се баве кредитним пословима издавања гаранција и учешће у капиталу привредних субјеката у износу од 16.000.000.000 динара. Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе”. У Разделу 23 - Министарство правде и државне управе, функција 111 - Извршни и законодавни органи, Програм 0601 - Државна управа, Пројекат 0001 Администрација, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, додаје се опис апропријације, који гласи: „Средства ове апропријације намењена су за финансирање активности ЈП „Службени гласник РС””. У Разделу 27 - Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Глава 27.1 - Агенција за заштиту животне средине, функција 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту, Програм 0401 - Програм мониторинга животне средине и извора загађивања, Пројекат 0001 - Мониторинг ваздуха, воде и земљишта, економска класификација 422 - Трошкови путовања, у колони 8 , број: „2.735.000” замењује се бројем: „1.115.000”. У делу који се односи на Свега за пројекат замењује се бројем: „33.707.000”. 0001, у колони 8, број: „35.327.000” Пројекат 0002 - Национална лабораторија, економска класификација 422 Трошкови путовања, у колони 8 , број: „750.000” замењује се бројем: „209.000”. У делу који се односи на Свега за пројекат 0002, у колони 8, број: „57.302.000” замењује се бројем: „56.761.000”. Пројекат 0003 - Мониторинг извора загађивања, економска класификација 422 Трошкови путовања, у колони 8 , број: „275.000” замењује се бројем: „33.000”. У делу који се односи на Свега за пројекат 0003, у колони замењује се бројем: „7.189.000”. 8, број: „7.431.000” Пројекат 0004 - Национални информациони систем заштите животне средине, економска класификација 422 - Трошкови путовања, у колони 8 , број: „213.000” замењује се бројем: „40.000”. У Делу који се односи на Свега за пројекат 0004, у колони 8, број: „21.580.000” замењује се бројем: „21.407.000”. Пројекат 0005 - Заједнички послови Агенције за заштиту животне средине, економска класификација 422 - Трошкови путовања, у колони 8 , број: „170.000” замењује се бројем: „647.000”. У Делу који се односи на Свега за пројекат 0005, у колони 8 , број: „20.517.000” замењује се бројем: „20.994.000”. 14
 15. 15. Пројекат 0006 - Унапређење и проширење мониторинга квалитета ваздуха, воде и земљишта, економска класификација 422 - Трошкови путовања, у колони 8 , број: „253.000” замењује се бројем: „1.442.000”. У делу који се односи на Свега за пројекат 0006, у колони 8, број: „28.352.000” замењује се бројем: „29.541.000”. Пројекат 0007 - Унапређење националне лабораторије и акредитација калибрационе лабораторије, економска класификација 422 - Трошкови путовања, у колони 8 , број: „ 1 2 0 .0 0 0 ” замењује се бројем: „ 1 .0 2 1 .0 0 0 ”. У делу који се односи на Свега за пројекат 0007, у колони 8 , број: „24.118.000” замењује се бројем: „25.019.000”. Пројекат 0008 - Успостављање система за праћење управљања отпадом, економска класификација 422 - Трошкови путовања, у колони 8 , број: „34.000” замењује се бројем: „43.000”. У делу који се односи на Свега за пројекат 0008, у колони 8, број: „9.748.000” замењује се бројем: „9.757.000”. Раздео 28 - Министарство културе и информисања, мења се и гласи: 99 28 МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Услуге културе Уређење система у области културе и јавиог информисања 820 1201 0001 Уређење система у области културе и јавног информисања 411 412 413 414 415 416 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни раСХОДИ 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 425 Текуће поправке и одржавање 426 Материјал 482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 515 Нематеријална имовина 97.920.000 ] 7.850 000 500.000 3.000 000 5.000 000 500.000 ддО д д00 000 33.730.000 ] 5 0 0 000 7 000 8.000.000 3 0 0 000 ј ооо 1 .0 0 0 3 ] д0 0 ооо 000 2 001 000 15
 16. 16. Свега за пројекат 0001: Свега за програм 1201: 1202 0001 423 424 463 481 189.304.000 189.304.000 Заштита и очување културне баштине Непокретно и археолошко наслеђе Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0001: 0002 1.900.000 27.000.000 1 1 2 .0 0 0 . 0 0 0 16.500.000 157.400.000 Покретно културно наслеђе - музејско, архивско, стара и ретка библиотечка грађа 423 424 463 481 Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0002: 0003 420.000 1 1 .0 0 0 . 0 0 0 70.860.000 18.000.000 100.280.000 Библиотечко-информационе делатности 424 463 481 512 Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Машине и опрема Свега за пројекат 0003: 0004 423 424 463 481 Нематеријално културно наслеђе Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0004: 0005 424 463 Матичне библиотеке Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Свега за пројекат 0005: 0006 481 Манастир Хиландар Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0006: 4.500.000 15.500.000 5.000.000 2 0 0 .0 0 0 . 0 0 0 225.000.000 320.000 4.000.000 1 0 .0 0 0 . 0 0 0 1 0 .0 0 0 . 0 0 0 24.320.000 500.000 8.500.000 9.000.000 70.000.000 70.000.000 16
 17. 17. 0007 481 Дворски комплекс на Дедињу Дотације иевладииим организацијама Свега за пројекат 0007: 0008 481 Савез слепих Србије Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0008: 0009 481 Матица српска Дотације невладиним организацијама 40.000.000 40.000.000 1 2 .0 0 0 . 0 0 0 12.000.000 Свега за пројекат 0009: Свега за програм 1202: 1203 40.000.000 40.000.000 678.000.000 Савремено стваралаштво и културна индустриЈа 0001 423 424 463 481 Визуелне уметности и мултимедије Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0001: 0002 1 .0 0 0 . 0 0 0 25.000.000 35.000.000 109.000.000 170.000.000 Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво 423 424 463 481 Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0002: 0003 423 424 463 481 Књижевно стваралаштво и издаваштво Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0003: 0004 423 424 463 481 Музичко стваралаштво Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0004: 600.000 25.000.000 2 2 .0 0 0 . 0 0 0 7.000.000 54.600.000 1 .0 0 0 . 0 0 0 306.000.000 4.000.000 39.000.000 350.000.000 1 .0 0 0 . 0 0 0 1 1 .0 0 0 . 0 0 0 16.000.000 2 2 .0 0 0 . 0 0 0 50.000.000 17
 18. 18. 0005 Стручна и научна истраживања у култури 423 424 463 481 Услуге по уговору Специјализоваие услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама 1 .0 0 0 . 0 0 0 1 .0 0 0 . 0 0 0 1.500.000 2.500.000 6.000.000 Свега за пројекат 0005: 0006 Културне активности националних мањина 423 424 463 481 Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0006: 0007 1 .0 0 0 . 0 0 0 500.000 4.500.000 1 0 .0 0 0 . 0 0 0 16.000.000 Културне активности особа са инвалидитетом 423 424 463 481 Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0007: 0008 800.000 500.000 1.500.000 3.200.000 6.000.000 Сценско стваралаштво - позоришно, плес 423 424 463 481 Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0008: 0009 1 .0 0 0 . 0 0 0 9.000.000 55.000.000 25.000.000 90.000.000 Културне делатности деце и за децу и младе 423 424 463 481 Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0009: 0010 300.000 1.264.000 1.725.000 1.711.000 5.000.000 Изворно, народно стваралаштво и аматеризам 423 424 Услуге по уговору Специјализоване услуге 300 18 000 400 000
 19. 19. 463 4 81 4.000.000 Свега за пројекат 0010: 423 463 481 Трансфери осталим нивоима власти Дотациј е невладиним организациј ама 7.700.000 Финансирање поверених послова Услуге по уговору Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама 2 .000.000 Свега за пројекат 0011: Свега за програм 1203: 1204 423 424 463 481 700.000 2.300.000 33.000.000 36.000.000 791.300.000 Систем јавног информисања Јавно информисање Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0001: 10.830.000 25.220.000 5.000.000 8.950.000 50.000.000 Јавно информисање на језицима националних мањина 424 463 481 Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0002: 0003 Информисање особа са инвалидитетом 424 Специјализоване услуге 481 Дотације невладиним организацијама 13.000.000 2.000.000 10.000.000 25.000.000 3.000.000 4.000.000 Свега за пројекат 0003: 424 0005 Електронска јавна гласила у АП КиМ Специјализоване услуге 5.000.000 Свега за пројекат 0004: 0004 7.000.000 5.000.000 Јавно информисање припадника српског народа у земљама региона 424 15.000.000 Свега за пројекат 0005: 0006 Специјализоване услуге 15.000.000 Јавна предузећа и установе из области јавног информисања 19
 20. 20. 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Свега за пројекат 0006: 0007 451 Јавни сервиси Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 178.750.000 178.750.000 Свега за пројекат 0007: Свега за програм 1204: 1205 7.500.000.000 7.500.000.000 7.780.750.000 Међународна културна сарадња Сарадња са ЕУ и међународна развојна помоћ 0001 424 463 481 Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0001: 0002 8.501.000 3.200.000 6.500.000 18.201.000 Међудржавна сарадња и међународне организације 423 424 462 463 481 423 424 463 481 2 0 .0 0 0 . 0 0 0 Свега за пројекат 0002: 0003 Услуге по уговору Специјализоване услуге Дотације међународним организацијама Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама 44.001.000 Међународне манифестације Услуге по уговору Специјализоване услуге Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Свега за пројекат 0003: 0004 1 .0 0 0 . 0 0 0 1 0 .0 0 1 . 0 0 0 5.000.000 8 .0 0 0 . 0 0 0 2 .0 0 0 . 0 0 0 9.300.000 22.800.000 15.000.000 49.100.000 Културна делатност Срба у иностранству 423 424 Услуге по уговору Специјализоване услуге 500.000 2 0 .0 0 0 . 0 0 0 Свега за пројекат 0004: 1206 0001 20.500.000 Свега за програм 1205: 131.802.000 Признања за доиринос у култури Национална признања за врхунски допринос у култури 20
 21. 21. 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета Свега за пројекат 0001: Свега за програм 1206: 2601 300 . 000.000 300.000.000 300.000.000 Прва компонента инструмента за претприступну помоћ ЕУ - Подршка транзицији и изградњи институција 1314 424 462 Подршка за учешће у Програмима ЕУ Специјализоване услуге Дотације међународним организацијама Свега за пројекат 1314: Свега за програм 2601: 2602 11.501.000 18.500.000 30.001.000 30.001.000 Друга компонента инструмента за претприступну помоћ ЕУ Прекогранична сарадња 1212 Југоисточна Европа ЈИЕ 2012 „С1ЉТЕМА” 424 Специјализоване услуге Свега за пројекат 1212: Свега за програм 2602: 01 05 06 15 56 01 05 06 15 56 28.1 802.000 802.000 802.000 Извори финансирања за функцију 820: Приходи из буџета Донације од иностраних земаља Донације од међународних организација Неутрошена средства од донација из претходних година Финансијска помоћ ЕУ Укупно за функцију 820: Извори финансирања : Приходи из буџета Донације од иностраних земаља Донације од међународних организација Неутрошена средства од донација из претходних година Финансијска помоћ ЕУ Свега : 9.890.454.000 2 .0 0 0 2 .0 0 0 6 .0 0 1 . 0 0 0 5.500.000 9.901.959.000 9.890.454.000 2 .0 0 0 2 .0 0 0 6 .0 0 1 . 0 0 0 5.500.000 9.901.959.000 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ Услуге културе Развој и јачање ииституционалиих капацитета у области културе 820 1207 0001 Установе у области заштите и очувања културног наслеђа 21
 22. 22. 411 412 413 414 415 416 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи 1.058.231.000 189.781.000 6.670.000 21.159.000 41.900.000 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање 426 Материјал 482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 515 Нематеријална имовина Свега за пројекат 0001: 11.941.000 308.360.000 11.293.000 127.713.000 371.250.000 55.000.000 58.102.000 1.700.000 9.800.000 866.768.000 214.152.000 61.664.000 3.415.484.000 Уетанове у области стваралаштва Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи 930.545.000 169.374.000 330.000 5.373.000 40.270.000 0002 411 412 413 414 415 416 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање 426 Материјал 482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 515 Нематеријална имовина Свега за пројекат 0002: 7.476.000 97.070.000 21.905.000 49.228.000 675.168.000 14.220.000 49.300.000 16.000.000 1.500.000 2 0 .0 0 0 . 0 0 0 60.000.000 2.421.000 2.160.180.000 22
 23. 23. 0003 Институционално представљање културе у свету/Сто година од Првог светског рата 424 Специјализоване услуге Свега за пројекат 0003: Свега за програм 1207: 01 04 06 07 08 620.000.000 620.000.000 6.195.664.000 Извори финансирања за функцију 820: Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Донације од невладиних организација и појединаца 5.768.664.000 349.000.000 63.000.000 2 .0 0 0 . 0 0 0 Укупно за функцију 820: 01 04 06 07 08 Извори финансирања за главу 28.1: Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Донације од невладиних организација и појединаца Свега за главу 28.1: 01 04 05 06 07 08 15 56 Извори финансирања за раздео 28: Приходи из буџета Сопствени приходи буџетских корисника Донације од иностраних земаља Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Донације од невладиних организација и појединаца Неутрошена средства од донација из претходних година Финансијска помоћ ЕУ УКУПНО ЗА РАЗДЕО 28: 13.000.000 6.195.664.000 5.768.664.000 349.000.000 63.000.000 2 .0 0 0 . 0 0 0 13.000.000 6.195.664.000 15.659.118.000 349.000.000 2 .0 0 0 63.002.000 2 .0 0 0 . 0 0 0 13.000.000 6 .0 0 1 . 0 0 0 5.500.000 16.097.623.000 55 У Разделу 33 - Безбедносно - ннформативна агенција, Глава 33.1 - Установе образовања за националну безбедност, функција 940 - Високо образовање, економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у колони 8 , број: „10.800.000” замењује се бројем: „5.200.000”, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца, у колони 8 , број: „1.950.000” замењује се бројем: „940.000”, економска класификација 423 - Услуге по уговору, у колони 8 , број: „2.900.000” замењује се бројем: „9.510.000”. У Разделу 36 - Републички хидрометеоролошки завод, функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програм 2602 - Друга 23
 24. 24. компонента инструмента за претприступну помоћ ЕУ - Прекогранична сарадња, Пројекат 1321 - Југоисточна Европа ЈИЕ 2013 - „ОШЕШХјАТЕ - Структурисана мрежа за интеграцију климатског знања у политику и територијално планирање”, економска класификација 423 - Услуге по уговору, у колони 8 , број: „43.016.000” замењује се бројем: „14.278.000”. У делу који се односи на Свега за пројекат 1321, у колони 8 , број: „45.392.000”, замењује се бројем: „16.654.000”. Пројекат 1322 - Југоисточна Европа ЈИЕ 2013 - „8ЕЕК18К - Заједничко управљање ванредним ситуацијама - процена ризика и спремности у Дунавском макрорегиону”, економска класификација 423 - Услуге по уговору, у колони 8 , број: „19.347.000” замењује се бројем: „8.085.000”. У делу који се односи на Свега за пројекат 1322, у колони 8 , број: „20.297.000”, замењује се бројем: „9.035.000”, а у делу који се односи на Свега за програм 2602, у колони 8 , број: „65.689.000”, замењује се бројем: „25.689.000”. У делу који се односи на Изворе финансирања за функцију 410, извор 56 Финансијска помоћ ЕУ, у колони 8 , број: „52.860.000” замењује се бројем: „12.860.000”, а у делу који се односи на Укупно за функцију 410, у колони 8 , број: „1.022.838.000” замењује се бројем: „982.838.000”. У делу који се односи на Изворе финансирања за раздео 36, извор 56 Финансијска помоћ ЕУ, у колони 8 , број: „52.860.000” замењује се бројем: „12.860.000”. У делу који се односи на УКУПНО ЗА РАЗДЕО 36, у колони „1.022.838.000” замењује се бројем: „982.838.000”. 8, број: У Разделу 43 - Српска академија наука и уметности, функција 140 - Основно истраживање, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, опис апропријације брише се. Образложење Овим амандманом предлаже се расподела средстава са Канцеларије за стручне и оперативне послове на Генерални секретаријат Владе и Канцеларију за Косово и Метохију, с обзиром да је Уредбом о престанку важења Уредбе о оснивању Канцеларије за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу, запослене, права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву преузела Канцеларија за Косово и Метохију, односно Генерални секретаријат Владе. У складу са чланом 31. став 6 . Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, даном почетка примене овог закона Виши прекршајни суд наставља рад као Прекршајни апелациони суд, док је чланом 33. истог закона, прописано да овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” (објављен је 20. новембра 2013. године), а примењује се од 1. јануара 2014. године, услед чега се овим амандманом предлаже измена назива Вишег прекршајног суда. Накнадно извршеном анализом, утврђено је да је потребно издвојити средства на разделу 20 - Министарство привреде, функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, економска класификација 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, и то у износу од 2,0 млрд динара, а за потребе реализације мера активне политике запошљавања. С обзиром на 24
 25. 25. тренутне макроекономске показатеље и услед чињенице да је ликвидност домаћег производног сектора привреде и даље слаба, додатним средствима на овој економској класификацији било би обезбеђено да се мере активне политике запошљавања спроводе тако да се усмере на подстицање запошљавања теже запошљивих лица, пре свега оних код којих је евидентно даље погоршање положаја на тржишту рада, а то су три групе незапослених: млади до 30 година старости, вишкови запослених и лица без квалификација и нискоквалификовани. Ова средства, како је предложено амандманом, обезбеђују се умањењем средстава на истом разделу, економска класификација 621 Набавка домаће финансијске имовине, у истом износу. Предложена је код Агенције за заштиту животне средине прерасподела средстава у оквиру пројеката везана за економску класификацију 422 - Трошкови путовања, а из разлога што је Агенција по први пут приказала расходе и издатке по програмској структури и накнадном анализом уочено је да је у циљу утврђивања реалнијег финансијског плана неопходно извршити прерасподелу, док укупан износ опредељених средстава за наведену економску класификацију остаје непромењен. Овим амандманом предлаже се прерасподела средстава унутар Установа културе и са Установа културе на Министарство културе и информисања. Накнадно извршеном анализом и консултацијама са установама, утврђено је да средства планирана за пројекте санације и реконструкције установа у области заштите културног наслеђа за 2014. годину не могу бити утрошена у целости у буџетској 2014. години, па је планирано да се поменута средства, као капитални пројекти, распореде на три године. На овај начин ослобођен је део средстава (око 1,5 милијарди динара), неопходан за програме и пројекте: - у области културног наслеђа, како би могао бити остварен постављени циљ Министарства у области заштите културног наслеђа, односно како би био унапређен ниво истражености, заштите и одрживог коришћења културног наслеђа на тлу Републике Србије и културног наслеђа српског порекла у иностранству и унапређена библиотечко-информациона делатност у Републици Србији. На овај начин ће једино бити могућа ефикасна заштита и очување културног наслеђа и побољшање услова за чување културног наслеђа кроз реализацију Конкурса из области заштите, очувања и презентације културног наслеђа (непокретног, археолошког, музејског, архивског, нематеријалног културног наслеђа, старе и ретке библиотечке грађе и библиотечкоинформационе делатности), али и посебних пројеката од изузетне важности, као што су обнова манастира Хиландар, одржавање Дворског комплекса на Дедињу, програмска и издавачка делатност за слепе Савеза слепих Србије, законска обавеза остваривања поверених послова Матичним библиотекама и програмска делатност Матице српске у Новом Саду; - у области савременог стваралаштва, као што су унапређење уметничког стваралаштва и производње, јачање учешћа грађана у културним и уметничким делатностима и као креативних стваралаца и као конзумената, те равномерни културни развој свих делова Републике Србије, могу се постићи снажнијим подстицајима са бржим и трајнијим ефектима. Ове циљно усмерене активности, као што су откуп уметничких дела, додела стипендија ауторима током стварања новог књижевног дела, већа улагања у откуп књига за библиотеке, подстицај финансирању превода књижевних дела наших аутора, стимулација развоја музичког живота у мањим срединама, представљају приоритете у 2014. години и значајан су показатељ да је Министарство започело озбиљне и стратешки утемељене активности усмерене на 25
 26. 26. побољшање услова рада појединаца и институција културе. Такође, од посебног значаја је стимулисање културних делатности и стваралаштва припадника националних мањина у Републици Србији, те других осетљивих група, као интегралног дела културног стваралаштва и богатства Републике Србије; - у области информисања, приоритет је рад на доношењу сета закона из области јавног информисања. Стратешка опредељења зацртана у њима, односе се, пре свега, на излазак државе из власништва у медијима и помоћ државе медијима, искључиво путем пројектног суфинансирања, како би се унапредио систем јавног информисања, а пре свега, побољшао квалитет медијских садржаја путем јасно дефинисаних критеријума и на транспарентан начин. Подржавање производње медијских садржаја на језицима националних мањина и обавезе Министарства зацртаних у Акционом плану за унапређивање положаја Рома у Републици Србији. Посебну димензију овом питању националних мањина, даје чињеница да Републици Србији претходе преговори за приступање ЕУ управо у поглављима која се тичу људских права. Суфинансирање пројеката јавних гласила и организација особа са инвалидитетом, посвећених не само лакшем информисању ове категорије становништва, већ и њиховом укључивању у све друштвене токове и сензибилизацији јавности за ова питања. Финансирање јединог листа на српском језику на територији Косова и Метохије - листа „Јединство” и суфинансирање пројеката/програма електронских јавних гласила у АП КиМ, који за циљ имају очување српског језика и културе на овом простору. Информисање српског народа у земљама региона, у области информисања на матерњем језику припадника српског народа у Мађарској, Хрватској, Румунији, Македонији, Албанији, Словенији, Црној Гори и Босни и Херцеговини, будући да је 2011. године усвојена Национална стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону; - у области сарадње са ЕУ и међународне развојне помоћи, међудржавне сарадње и сарадње са међународним организацијама, суфинансирање међународних манифестација, као и културне делатности Срба у иностранству. Овим амандманом предлаже се на Разделу Републичког хидрометеоролошког завода умањење средстава на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ услед промене динамике прилива средства ЕУ намењених за пројекте 1321 - Југоисточна Европа ЈИЕ 2013 - „ОРШИТОАТЕ - Структурисана мрежа за интеграцију климатског знања у политику и територијално планирање” и 1322 - Југоисточна Европа ЈИЕ 2013 „бЕЕК.18К - Заједничко управљање ванредним ситуацијама - процена ризика и спремности у Дунавском макро-региону” у оквиру Програма 2602 - Друга компонента инструмента за претприступну помоћ ЕУ - Прекогранична сарадња. Амандман се предлаже и из разлога уочених техничких грешака везаних за описе апропријација, а у циљу прецизности. АМАНДМАН VII У Предлогу закона, у члану 14. став 3. речи: „и пореза на добит предузећа” бришу се. Образложење Овим амандманом предлаже се брисање привремене обуставе пореза на добит предузећа уколико јединице локалне самоуправе не извештавају о доцњама, из разлога што јединицама локалне самоуправе не припада порез на добит. 26
 27. 27. АМАНДМАН VIII У Предлогу закона, у члану 16. став 3. поеле речи: „нивоа”, додају се речи: „плата, односно”. Образложење Овим амандманом предлаже се додавање речи: „плата, односно”, у циљу терминолошког усаглашавања са свим прописима којима се уређују права из радног односа у јавном сектору. АМАНДМАН IX У Предлогу закона, у члан 34. став 1. после речи: „размера”, брише се зарез и додаје се реч: „и”, а после речи: „дуга” бришу се речи: „и спровођење процеса приватизациј е”. Образложење У циљу стабилизације јавних финансија, постоји потреба да се смањи обим дискреционих права дефинисан овим чланом за додатно задуживање, те је стога потребно избрисати из овог члана одредбу која дозвољава додатно задуживање за потребе спровођења приватизације привредних друштава. АМАНДМАН X У Предлогу закона, чл. 38, 39. и 40. бришу се. Досадашњи чл. 41. и 42. постају чл. 38. и 39. Образложење Овим амандманом предлаже се брисање чланова који су предвиђали давање сагласности на заснивање радног односа са новим лицима од стране министарства надлежног за послове финансија, из разлога што се изменама и допунама Закона о буџетском систему предлаже да корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2015. године, а изузетно од тога, радни однос са новим лицима може се засновати уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства финансија, ако оно није предлагач. 27

×