Sakura

844
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
844
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sakura

  1. 1. วันที่ 1 มิถุนายน 2554เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “JUNIORARTIST CONTEST 2011”เรียน ท่านผู้อำานวยการสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการ “JUNIOR ARTIST CONTEST 2011” 2. เอกสารแจ้งยืนยันการส่งนักเรียนเข้าประกวด เนื่ อ งด้ ว ย ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา รั ต นาธิ เ บศร์ ร่ ว มกั บ บริ ษั ทซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำากัด ได้กำาหนดจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ “JUNIOR ARTIST CONTEST” ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2554 ภายใต้ชื่อตอนที่ว่า “ฮีโร่น้อย ร่วมใจ ต้านภัยธรรมชาติ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนั กถึ ง ภั ย ธรรมชาติ ที่ เ กิ ดขึ้ น ทั่ว โลก สาเหตุ วิ ธีป้ อ งกั น แก้ ไ ขและ สร้างจิตสำานึกให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาและโล่พระราชทานจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่เยาวชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีกำาหนดจัดงานดังกล่าว ในวันเสาร์–อาทิตย์ ที่ 9- - 10 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00–16.00 น. ณ พื้นที่ Promotion ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ อนึ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการศึกษาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ณ สถาบันการศึกษาของท่าน ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอถือโอกาสนี้ เรียนเชิ ญ มายั ง โรงเรี ย นของท่ า นร่ ว มส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า ประกวดโดยนั ก เรี ย นที่ จ ะเข้ า ร่ ว มประกวดจะต้องศึกษาอยู่ใน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4- 6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และมีความสามารถในด้านศิลปะตลอดจนมีความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยทางโรงเรี ย นสามารถส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มประกวดได้ ใ นแต่ละระดับชั้นละ ไม่เกิน 5 คน และขอความร่วมมือประสานงานแจ้งยืนยัน โดยส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่8 กรกฎาคม 2554 จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญ พร้อมขอความร่วมมือทางโรงเรียน ร่วมเผยแพร่กิจกรรมการประกวดดังกล่าวข้างต้น โดยร่วมส่งนักเรียนของท่านเข้าร่วมประกวด พร้อมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ คทาวุธ ธนศิลป์นุกุล
  2. 2. บริษท ซากุระโปรดัคส์ (ไทย ั แลนด์) จำากัดหมายเหตุ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 086-553-4997 กติกาการเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ““JUNIOR ARTIST CONTEST 2011” ครั้งที่ 4 วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2554 ณ พื้นที่ Promotion ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 1. รูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 แข่งขันวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 แข่งขันวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 แข่งขันวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 2. ทางโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดในแต่ละระดับ จำานวนไม่ เกิน 5 คน โดยในการประกวดจะเป็นการประกวด 1 คน / 1 ผลงาน 3. สีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดแข่งขันอนุญาตให้ใช้ได้ ดังต่อไปนี้ • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ใช้สีชอล์ค ซากุระ • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใช้สีชอล์ค ซากุระ • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ใช้สีโปสเตอร์ ซากุระ หมายเหตุเพิ่มเติม กระดาษทิชชู กระดานรองวาด ถังล้างพู่กัน จานสี พู่กัน ดินสอ ยางลบ (ถ้ามี) 4. ผู้ดำาเนินงานจัดเตรียมกระดาษวาดเขียนไว้ให้ขนาด A3 ทุกระดับชั้น 5. หัวข้อการประกวด ฮีโร่น้อย...ร่วมใจต้านภัยธรรมชาติ 6. นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดจะต้องไปลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อการเข้า ประกวดตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.30 น. โดยแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบ นักเรียนของโรงเรียน 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเอกฉันท์
  3. 3. 8. หากผู้เข้าร่วมประกวดไม่สามารถมาประกวดได้ในวันทำาการดังกล่าว ทาง โรงเรียนไม่สามารถเพิ่มนักเรียนใหม่ได้ 9. ทางโรงเรียนและคณะอาจารย์ ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด จะได้รบ ั เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ทางด้านการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน ด้วยทุก ท่าน 10.รางวัลการประกวดแข่งขันในแต่ละระดับ รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ และโล่พระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภา จุฑาภรณ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ รางวัลชมเชย 5 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุน รายละเอียดโครงการ “JUNIOR ARTIST CONTEST 2011” ครั้งที่ 4วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางความคิด สร้างสรรค์และจินตนาการ 2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน 3. เพื่อปลูกฝังในเด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สาเหตุ วิธีป้องกัน แก้ไข และ สร้างจิตสำานึกให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม แก่องค์กรผู้ให้การสนับสนุนการจัด งาน
  4. 4. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้น ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน 1,000 คน ผูปกครอง โรงเรียน คณะครู ้ อาจารย์ ทีร่วมให้การสนับสนุน ่วัน/เวลา การประกวด • วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 การแข่งขันสำาหรับระดับชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย (ป.4 – ป.6) • วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 การแข่งขันสำาหรับระดับชั้นประถม ศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)สถานที่จัดการประกวด พื้นที่ Promotion ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์สถานที่ติดต่อ ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ หรือส่งแฟกส์ใบตอบรับกลับมาที่ 02-897-8302 ใบตอบรับแจ้งยืนยันร่วมส่งนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “JUNIOR ARTIST CONTEST 2011” ครั้งที่ 4ข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว)........................................................................นามสกุล....................................................................จากโรงเรียน...............................................................................................ตำาแหน่ง....................................................................โทรศัพท์โรงเรียน......................................โทรสารโรงเรียน.........................................มือถืออาจารย์.........................................
  5. 5. มีความประสงค์ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี JUNIOR ARTISTCONTEST โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ • ระดับชั้น ป.1 – ป.3 (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องและกรุณาใส่ คำานำาหน้านาม ด.ช./ด.ญ. ) 1. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 2. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 3. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 4. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 5. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องและกรุณาใส่ คำานำาหน้านาม ด.ช./ด.ญ. ) 1. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 2. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 3. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 4. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 5. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องและกรุณาใส่ คำานำาหน้านาม ด.ช./ด.ญ. ) 1. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 2. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น.............
  6. 6. 3. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 4. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. 5. ชื่อ..................................................................นามสกุล................. ......................................................ระดับชั้น............. กรุณาระบุชื่อ – นามสกุลอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เพื่อจัดทำาเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ (กรุณาใส่คำานำาหน้านาม) ชื่อ.................................................นามสกุล................................... ................. โทรศัพท์มือถือ...................................... ลงชื่อ...................................... .............อาจารย์ผู้ควบคุมหมายเหตุ กรุณาส่งแฟกส์ใบตอบรับมาที่ หมายเลข 02-897-8302 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 086-553-4997 กำาหนดการ โครงการ “JUNIOR ARTIST CONTEST 2011” ครั้งที่ 4 เวลา รายละเอียด 10.00 – 11.30 น. ผู้แข่งขันลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมแจกของ รางวัลมากมายจากผู้สนับสนุน 11.30 – 12.00 น. ผู้แข่งขันเข้าพื้นที่แข่งขัน จัดเตรียม อุปกรณ์การวาดภาพระบายสี 12.00 – 15.00 น. ลงมือทำาผลงานการประกวดวาดภาพ ระบายสี
  7. 7. อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ15.00 – 16.00 น. เก็บผลงาน ทำาการตัดสินผู้ชนะ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 1. รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล 2. อาจารย์นภดล เนตรดี 3. อาจารย์สิทธิไชย โพถาพล พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยผูว่าราชการจังหวัด ้นนทบุรี กิจกรรมสนุกๆ แจกของรางวัลมากมายจากผู้สนับสนุนโครงการ16.00 – 16.30 น. ประกาศผลรางวัลการแข่งขันพร้อมมอบรางวัลหมายเหตุ ภายในงานมีกิจกรรม Workshop มากมาย เช่น แจกกระเป๋าดินสอ ผ้าดิบให้เพ้นท์ ระบายเพ้นท์รักษ์โลกลงบนเสายักษ์ เขียน โปสการ์ดแสดงความดีให้กับเหล่าฮีโร่ ร่วมถ่ายภาพกับภาพ 3 มิติ และกิจกรรมเกมแจกของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ (กิจกรรม ดำาเนินตลอดทั้งวัน) *** ผู้ดำาเนินงาน จัดเตรียมอาหารว่างให้สำาหรับนักเรียนและคณะ อาจารย์ทุกท่าน***

×