analiz   Дорноговь Баян бүсийн ЕББДСургуулийн багш нарын “Цахим сургууль ” төслийн хүрээнд хийгдсэн цахим хичээл, цахим ...
analiz18   Мөнхжаргал      Багш  25  эм    0      1    0    0    1    1    0   ...
график                              Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1:               ...
график                          38%                 8             ...
график        Отгон           16           3     2   #NAME?             ...
графикАсуулт 6:                          Та slideshare хаягтай юу?    Судалгаанд оролцсон ний...
график                     12                 12                 10 ...
0                графикАсуулт 9:                            Та blog тай юу?   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                     1                    0.9                ...
графикАсуулт 26:                         0    Судалгаанд оролцсон нийт      0      ...
график                  1                 0.9                 0.8   ...
график                    1                  0.9                  0....
графикХуудас 27
графикХуудас 28
графикХуудас 29
графикХуудас 30
графикХуудас 31
графикХуудас 32
графикХуудас 33
графикХуудас 34
графикХуудас 35
графикХуудас 36
графикХуудас 37
графикХуудас 38
графикХуудас 39
графикХуудас 40
графикХуудас 41
графикХуудас 42
графикХуудас 43
графикХуудас 44
графикХуудас 45
графикХуудас 46
графикХуудас 47
графикХуудас 48
графикХуудас 49
графикХуудас 50
1                      Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн ж...
1      a. тийм   b. Үгүй     Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үг...
1Хуудас 53
1Хуудас 54
1Хуудас 55
1Хуудас 56
1Хуудас 57
1Хуудас 58
1Хуудас 59
1Хуудас 60
2                      Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн ж...
2      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй ...
2Хуудас 63
2Хуудас 64
2Хуудас 65
2Хуудас 66
2Хуудас 67
2Хуудас 68
2Хуудас 69
2Хуудас 70
3                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн ...
3      a. тийм   b. Үгүй     Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үг...
3Хуудас 73
3Хуудас 74
3Хуудас 75
3Хуудас 76
3Хуудас 77
3Хуудас 78
3Хуудас 79
3Хуудас 80
4                      Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн ж...
4      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй ...
4Хуудас 83
4Хуудас 84
4Хуудас 85
5                      Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жи...
5      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй  ...
5Хуудас 88
5Хуудас 89
5Хуудас 90
6                      Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жи...
6      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй  ...
6Хуудас 93
6Хуудас 94
6Хуудас 95
7                      Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жи...
7      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй  ...
7Хуудас 98
7Хуудас 99
7Хуудас 100
8                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
8      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй ...
8Хуудас 103
8Хуудас 104
8Хуудас 105
8Хуудас 106
8Хуудас 107
8Хуудас 108
8Хуудас 109
8Хуудас 110
9                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн...
9      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй ...
9Хуудас 113
9Хуудас 114
9Хуудас 115
9Хуудас 116
9Хуудас 117
9Хуудас 118
9Хуудас 119
9Хуудас 120
10                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгой...
10      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй...
10Хуудас 123
10Хуудас 124
10Хуудас 125
10Хуудас 126
10Хуудас 127
10Хуудас 128
10Хуудас 129
10Хуудас 130
11                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгой...
11      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй...
11Хуудас 133
11Хуудас 134
11Хуудас 135
11Хуудас 136
11Хуудас 137
11Хуудас 138
11Хуудас 139
11Хуудас 140
12                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгой...
12      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй...
12Хуудас 143
12Хуудас 144
12Хуудас 145
12Хуудас 146
12Хуудас 147
12Хуудас 148
12Хуудас 149
12Хуудас 150
13                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгой...
13      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй...
13Хуудас 153
13Хуудас 154
13Хуудас 155
13Хуудас 156
13Хуудас 157
13Хуудас 158
13Хуудас 159
13Хуудас 160
14                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгой...
14      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй...
14Хуудас 163
14Хуудас 164
14Хуудас 165
14Хуудас 166
14Хуудас 167
14Хуудас 168
14Хуудас 169
14Хуудас 170
15                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгой...
15      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй...
15Хуудас 173
15Хуудас 174
15Хуудас 175
15Хуудас 176
15Хуудас 177
15Хуудас 178
15Хуудас 179
15Хуудас 180
16                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгой...
16      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй...
16Хуудас 183
16Хуудас 184
16Хуудас 185
16Хуудас 186
16Хуудас 187
16Хуудас 188
16Хуудас 189
16Хуудас 190
17                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгой...
17      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй...
17Хуудас 193
17Хуудас 194
17Хуудас 195
17Хуудас 196
17Хуудас 197
17Хуудас 198
17Хуудас 199
17Хуудас 200
18                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгой...
18      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй...
18Хуудас 203
18Хуудас 204
18Хуудас 205
18Хуудас 206
18Хуудас 207
18Хуудас 208
18Хуудас 209
18Хуудас 210
19                       Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгой...
19      a. тийм   b. Үгүй    Хариулт  aАсуулт 6:   Та slideshare хаягтай юу?      a. Тийм   b. Үгүй...
19Хуудас 213
19Хуудас 214
19Хуудас 215
19Хуудас 216
19Хуудас 217
19Хуудас 218
19Хуудас 219
19Хуудас 220
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
 Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22

922 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tsahim sudalgaa.tsahim hayag.erdenejargal.2012.03.22

 1. 1. analiz Дорноговь Баян бүсийн ЕББДСургуулийн багш нарын “Цахим сургууль ” төслийн хүрээнд хийгдсэн цахим хичээл, цахим хэрэглэгдэхүүн, цахим хаяг Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Та ямар Та Та Та ангид Та аль ЗАН Та хэдэн Та хэдэн цахим Та email slideshare youtube facebook Та blog тай хичээл хамаарагддаг цахим хичээл хэрэглэгдэхүүн хаягтай хаягтай хаягтай хаягтай юу? заадаг бэ ? хийсэн бэ ? хийсэн бэ ? юу? юу? юу? юу? Албан бэ?№ Нэр Нас Хүйс тушаал b. Дунд,ахлах b. НУЗАН a. БАЗАН c.БУЗАН c.5 дээш c.5 дээш a. Тийм a. Тийм a. тийм a. Бага b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй a.тийм a.тийм a. 1-3 b. 3-5 a. 1-3 b. 3-51 Эрдэнэжаргал Багш 24 эм 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 02 Даваахүү Багш 26 эм 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 03 Болормаа Багш 26 эм 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 04 дэлгэрцэцэг Багш 37 эм 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 05 Амаржаргал Багш 35 эм 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 16 Баасандорж Багш 22 эр 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 07 Отгон Багш 21 эм 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 08 Даваасүрэн Багш 24 эм 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 09 Энхцэцэг Багш 42 эм 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 110 Мөнхзаяа Багш 27 эм 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 111 Мөнгөнчимэг Багш 26 эм 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 012 Нандинчимэг Багш 38 эм 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 113 Эрдэнэчимэг Багш 45 эм 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 114 Энхтуяа Багш 54 эм 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 115 Батсайхан Багш 20 эр 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 016 Цэнгэлмаа Багш 34 эм 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 017 Наранцэцэг Багш 52 эм 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 Хуудас 1
 2. 2. analiz18 Мөнхжаргал Багш 25 эм 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 119 Лхагвадорж Багш 22 эр 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 120 Сарантуяа Багш 44 эм 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 021 Мөнхцэцэг Багш 51 эм 1 1 1 1 1 1 1 1 1 эр 3 Бүгд 7 14 7 6 8 11 4 6 16 3 2 21 0 13 8 12 9 12 9 11 10 эм 18 25 21 18 20 16 14 13 15 12 1 2 11 11 10 9 9 8 8 4% 10 7 7 6 6 3 4 3 5 2 0 Бүгд Энэхүү судалгааг 2012 оны 01 сарын 27 өдөр авсан ба “Цахим сургууль” төслийн 3-р шатны сургалтын үеэр заасан цахим судалгаа хийх аргачлалындагуу 2012 оны 04 сарын 05 өдөр цахим хэлбэрээр боловсруулсан болно. Цахим судалгаа нь утга, томьёо оруулж дүн нэгтгэлийг автоматаар гаргадаг нь давуу талтай. Багш нар бол цаг ямагт судлаач байдаг бөгөөд цаашид цахим судалгааг ажилдаа хэрэглээд сурчихвал багш бидний ажлыг хөнгөвчилөх болно.2012 оны 01 сараас хойш багш нарын хийсэн цахим хичээл, цахим хэрэглэгдэхүүн нь тооны хувьд нэмэгдэж, чанарын хувьд ахиц гарсан. Хуудас 2
 3. 3. график Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Бага b. Дунд,ахлах 0 0 Отгон 7 14 #NAME? #NAME? 14 14 12 10 a. Бага 8 7 b. Дунд,ахлах 0 6 0 4 2 0Асуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? Судалгаанд оролцсон нийт a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Отгон 7 6 8 #NAME? 38% 8 7 7 29% 6 5 a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН 4 . 3 Хуудас 3
 4. 4. график 38% 8 7 7 29% 6 5 a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН 4 . 3 2 1 0Асуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? Судалгаанд оролцсон нийт a. 1­3 b. 3­5 c.5 дээш 0 Отгон 11 4 6 #NAME? 12 11 10 8 a. 1-3 b. 3-5 6 c.5 дээш 6 0 4 4 2 0Асуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? Судалгаанд оролцсон нийт a. 1­3 b. 3­5 c.5 дээш 0 Хуудас 4
 5. 5. график Отгон 16 3 2 #NAME? 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 5: Та email хаягтай юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. тийм b. Үгүй 0 0 Отгон 1 3 #NAME? #NAME? 75% 3 2.5 2 a. тийм b. Үгүй 0 1.5 0 25% 1 0.5 0 Хуудас 5
 6. 6. графикАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 0 13 1 #NAME? #NAME? 14 100% 12 10 8 Row 37 6 4 2 100% 0 a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 0 12 9 #NAME? #NAME? Хуудас 6
 7. 7. график 12 12 10 43% a. Тийм 8 b. Үгүй 0 6 0 4 2 0Асуулт 8: Та facebook хаягтай юу? Судалгаанд оролцсон нийт a.тийм b. Үгүй 0 0 0 12 9 #NAME? #NAME? 12 12 10 9 a.тийм 8 b. Үгүй 0 6 0 4 2 0 Хуудас 7
 8. 8. 0 графикАсуулт 9: Та blog тай юу? Судалгаанд оролцсон нийт a.тийм b. Үгүй 0 0 0 11 10 #NAME? #NAME? 11 11 10.8 a.тийм 10.6 b. Үгүй 10.4 0 10.2 48% 0 10 9.8 9.6 9.4Асуулт 10: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 8
 9. 9. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 11: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 9
 10. 10. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 12: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 10
 11. 11. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 13: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 11
 12. 12. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 14: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 12
 13. 13. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 15: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 13
 14. 14. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 16: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? Хуудас 14
 15. 15. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 17: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 15
 16. 16. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 18: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 16
 17. 17. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 19: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 17
 18. 18. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 20: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 18
 19. 19. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 21: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 19
 20. 20. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 22: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? Хуудас 20
 21. 21. график 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Column K 0.5 Column L Column M 0.4 Column N 0.3 0.2 0.1 0 Row 139 Row 140Асуулт 23: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 21
 22. 22. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 24: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 22
 23. 23. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 25: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 23
 24. 24. графикАсуулт 26: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 27: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 24
 25. 25. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 28: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Хуудас 25
 26. 26. график 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 29: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 26
 27. 27. графикХуудас 27
 28. 28. графикХуудас 28
 29. 29. графикХуудас 29
 30. 30. графикХуудас 30
 31. 31. графикХуудас 31
 32. 32. графикХуудас 32
 33. 33. графикХуудас 33
 34. 34. графикХуудас 34
 35. 35. графикХуудас 35
 36. 36. графикХуудас 36
 37. 37. графикХуудас 37
 38. 38. графикХуудас 38
 39. 39. графикХуудас 39
 40. 40. графикХуудас 40
 41. 41. графикХуудас 41
 42. 42. графикХуудас 42
 43. 43. графикХуудас 43
 44. 44. графикХуудас 44
 45. 45. графикХуудас 45
 46. 46. графикХуудас 46
 47. 47. графикХуудас 47
 48. 48. графикХуудас 48
 49. 49. графикХуудас 49
 50. 50. графикХуудас 50
 51. 51. 1 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 24 Албан тушаал БагшНэр Эрдэнэжаргал Хүйс эм Орд. охинАсуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд,ахлах Хариулт aАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт aАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт bАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт cАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 51
 52. 52. 1 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт a Хуудас 52
 53. 53. 1Хуудас 53
 54. 54. 1Хуудас 54
 55. 55. 1Хуудас 55
 56. 56. 1Хуудас 56
 57. 57. 1Хуудас 57
 58. 58. 1Хуудас 58
 59. 59. 1Хуудас 59
 60. 60. 1Хуудас 60
 61. 61. 2 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 26 Албан тушаал БагшНэр Даваахүү Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт bАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт bАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт cАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт bАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 61
 62. 62. 2 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт a Хуудас 62
 63. 63. 2Хуудас 63
 64. 64. 2Хуудас 64
 65. 65. 2Хуудас 65
 66. 66. 2Хуудас 66
 67. 67. 2Хуудас 67
 68. 68. 2Хуудас 68
 69. 69. 2Хуудас 69
 70. 70. 2Хуудас 70
 71. 71. 3 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 26 Албан тушаал БагшНэр Болормаа Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт aАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт aАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт cАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт cАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 71
 72. 72. 3 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт a Хуудас 72
 73. 73. 3Хуудас 73
 74. 74. 3Хуудас 74
 75. 75. 3Хуудас 75
 76. 76. 3Хуудас 76
 77. 77. 3Хуудас 77
 78. 78. 3Хуудас 78
 79. 79. 3Хуудас 79
 80. 80. 3Хуудас 80
 81. 81. 4 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 37 Албан тушаал БагшНэр дэлгэрцэцэг Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт bАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт bАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 81
 82. 82. 4 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт a Хуудас 82
 83. 83. 4Хуудас 83
 84. 84. 4Хуудас 84
 85. 85. 4Хуудас 85
 86. 86. 5 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 35 Албан тушаал БагшНэр Амаржаргал Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт aАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт aАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт bАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт bАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 86
 87. 87. 5 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт b Хуудас 87
 88. 88. 5Хуудас 88
 89. 89. 5Хуудас 89
 90. 90. 5Хуудас 90
 91. 91. 6 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 22 Албан тушаал БагшНэр Баасандорж Хүйс эр Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт bАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт bАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт cАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 91
 92. 92. 6 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт a Хуудас 92
 93. 93. 6Хуудас 93
 94. 94. 6Хуудас 94
 95. 95. 6Хуудас 95
 96. 96. 7 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 21 Албан тушаал БагшНэр Отгон Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт bАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт cАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт cАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 96
 97. 97. 7 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт a Хуудас 97
 98. 98. 7Хуудас 98
 99. 99. 7Хуудас 99
 100. 100. 7Хуудас 100
 101. 101. 8 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 24 Албан тушаал БагшНэр Даваасүрэн Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт bАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт cАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 101
 102. 102. 8 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт a Хуудас 102
 103. 103. 8Хуудас 103
 104. 104. 8Хуудас 104
 105. 105. 8Хуудас 105
 106. 106. 8Хуудас 106
 107. 107. 8Хуудас 107
 108. 108. 8Хуудас 108
 109. 109. 8Хуудас 109
 110. 110. 8Хуудас 110
 111. 111. 9 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 42 Албан тушаал БагшНэр Энхцэцэг Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт bАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт cАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 111
 112. 112. 9 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт b Хуудас 112
 113. 113. 9Хуудас 113
 114. 114. 9Хуудас 114
 115. 115. 9Хуудас 115
 116. 116. 9Хуудас 116
 117. 117. 9Хуудас 117
 118. 118. 9Хуудас 118
 119. 119. 9Хуудас 119
 120. 120. 9Хуудас 120
 121. 121. 10 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 27 Албан тушаал БагшНэр Мөнхзаяа Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт aАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт aАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт bАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 121
 122. 122. 10 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт b Хуудас 122
 123. 123. 10Хуудас 123
 124. 124. 10Хуудас 124
 125. 125. 10Хуудас 125
 126. 126. 10Хуудас 126
 127. 127. 10Хуудас 127
 128. 128. 10Хуудас 128
 129. 129. 10Хуудас 129
 130. 130. 10Хуудас 130
 131. 131. 11 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 26 Албан тушаал БагшНэр Мөнгөнчимэг Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт bАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт cАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт cАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 131
 132. 132. 11 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт a Хуудас 132
 133. 133. 11Хуудас 133
 134. 134. 11Хуудас 134
 135. 135. 11Хуудас 135
 136. 136. 11Хуудас 136
 137. 137. 11Хуудас 137
 138. 138. 11Хуудас 138
 139. 139. 11Хуудас 139
 140. 140. 11Хуудас 140
 141. 141. 12 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 38 Албан тушаал БагшНэр Нандинчимэг Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт aАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт aАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 141
 142. 142. 12 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт b Хуудас 142
 143. 143. 12Хуудас 143
 144. 144. 12Хуудас 144
 145. 145. 12Хуудас 145
 146. 146. 12Хуудас 146
 147. 147. 12Хуудас 147
 148. 148. 12Хуудас 148
 149. 149. 12Хуудас 149
 150. 150. 12Хуудас 150
 151. 151. 13 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 45 Албан тушаал БагшНэр Эрдэнэчимэг Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт aАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт aАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 151
 152. 152. 13 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт b Хуудас 152
 153. 153. 13Хуудас 153
 154. 154. 13Хуудас 154
 155. 155. 13Хуудас 155
 156. 156. 13Хуудас 156
 157. 157. 13Хуудас 157
 158. 158. 13Хуудас 158
 159. 159. 13Хуудас 159
 160. 160. 13Хуудас 160
 161. 161. 14 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 54 Албан тушаал БагшНэр Энхтуяа Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт bАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт cАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 161
 162. 162. 14 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт b Хуудас 162
 163. 163. 14Хуудас 163
 164. 164. 14Хуудас 164
 165. 165. 14Хуудас 165
 166. 166. 14Хуудас 166
 167. 167. 14Хуудас 167
 168. 168. 14Хуудас 168
 169. 169. 14Хуудас 169
 170. 170. 14Хуудас 170
 171. 171. 15 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 20 Албан тушаал БагшНэр Батсайхан Хүйс эр Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт bАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт cАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 171
 172. 172. 15 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт a Хуудас 172
 173. 173. 15Хуудас 173
 174. 174. 15Хуудас 174
 175. 175. 15Хуудас 175
 176. 176. 15Хуудас 176
 177. 177. 15Хуудас 177
 178. 178. 15Хуудас 178
 179. 179. 15Хуудас 179
 180. 180. 15Хуудас 180
 181. 181. 16 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 34 Албан тушаал БагшНэр Цэнгэлмаа Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт bАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт bАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт bАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт bАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 181
 182. 182. 16 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт a Хуудас 182
 183. 183. 16Хуудас 183
 184. 184. 16Хуудас 184
 185. 185. 16Хуудас 185
 186. 186. 16Хуудас 186
 187. 187. 16Хуудас 187
 188. 188. 16Хуудас 188
 189. 189. 16Хуудас 189
 190. 190. 16Хуудас 190
 191. 191. 17 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 52 Албан тушаал БагшНэр Наранцэцэг Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт aАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт aАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 191
 192. 192. 17 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт b Хуудас 192
 193. 193. 17Хуудас 193
 194. 194. 17Хуудас 194
 195. 195. 17Хуудас 195
 196. 196. 17Хуудас 196
 197. 197. 17Хуудас 197
 198. 198. 17Хуудас 198
 199. 199. 17Хуудас 199
 200. 200. 17Хуудас 200
 201. 201. 18 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 25 Албан тушаал БагшНэр Мөнхжаргал Хүйс эм Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт bАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт cАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 201
 202. 202. 18 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт b Хуудас 202
 203. 203. 18Хуудас 203
 204. 204. 18Хуудас 204
 205. 205. 18Хуудас 205
 206. 206. 18Хуудас 206
 207. 207. 18Хуудас 207
 208. 208. 18Хуудас 208
 209. 209. 18Хуудас 209
 210. 210. 18Хуудас 210
 211. 211. 19 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Нас 22 Албан тушаал БагшНэр Лхагвадорж Хүйс эр Орд.Асуулт 1: Та ямар ангид хичээл заадаг бэ? a. Бага b. Дунд c. Ахлах Хариулт bАсуулт 2: Та аль ЗАН хамаарагддаг бэ ? a. БАЗАН b. НУЗАН c.БУЗАН . Хариулт cАсуулт 3: Та хэдэн цахим хичээл хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 4: Та хэдэн цахим хэрэглэгдэхүүн хийсэн бэ ? a. 1-3 b. 3-5 c.5 дээш Хариулт aАсуулт 5: Та email хаягтай юу? Хуудас 211
 212. 212. 19 a. тийм b. Үгүй Хариулт aАсуулт 6: Та slideshare хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 7: Та youtube хаягтай юу? a. Тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 8: Та facebook хаягтай юу? a.тийм b. Үгүй Хариулт bАсуулт 9: Та blog тай юу? a.тийм b. тийм Хариулт b Хуудас 212
 213. 213. 19Хуудас 213
 214. 214. 19Хуудас 214
 215. 215. 19Хуудас 215
 216. 216. 19Хуудас 216
 217. 217. 19Хуудас 217
 218. 218. 19Хуудас 218
 219. 219. 19Хуудас 219
 220. 220. 19Хуудас 220

×