Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

судалгаа 3

574 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

судалгаа 3

 1. 1. Анализ Судалгаа 6.танд 1.Та 3.Та 5.Та даалгав 7. Та 2.Та 4.Та тооны 10 Таны өглөө хичээлдээ унших ар хийх гэрийн хичээлдээ хичээлд 8. Та РС 9. Та дүү хэдэн эрт хэр дур хичээлд ажилд хоцордог сонирхолт цаг тоглодог дүүтэ настай босдог сониохолт сонирхолт туслапаг уу? ой юу? уу? й юу? вэ? уу? ой вэ? ой юу? гардаг уу? уу? a. Маш сонирхолтой a. Маш сонирхолтой Хүйс Овог Нэр Нас№ c. 7-оос дээш b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг c. Дунд зэрэг c.гардаггүй c. Хаяадаа c.хаяадаа c. Хаяадаа b. Дургүй c. Дургүй c. Дургүй b.3-4 цаг a. Дуртай а. 1-2 цаг b. Үгүй b. Үгүй a. Тийм a. Тийм a.Тийм b. Үгүй b. Үгүй a.тийм a.тийм b.Үгүй b. 3-6 a.0-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2б б б б 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3в в в в 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4г г г г 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5д д д д 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6е е е е 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7ё ё ё ё 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 8ж ж ж ж 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 9з ж з з 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 010 и и и и 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 011 й й й й 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 012 к к к к 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 013 л л л л 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 014 м м м м 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 015 н н н н 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 Бүгд 0 13 1 13 1 0 14 0 0 13 1 0 14 0 0 14 0 0 14 0 0 14 0 0 14 0 14 0 0 Хуудас 1
 2. 2. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Судалгаанд оролцсон нийт Тийм Үгүй 14 13 1Асуулт 2: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй c. Хаяадаа 14 13 1 0Асуулт 3: Судалгаанд оролцсон нийт a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. Дургүй 14 14 0 0Асуулт 4: Маш Судалгаанд оролцсон нийт Дургүй Дунд зэрэг сонирхолтой 14 13 1 0Асуулт 5: a. Маш Судалгаанд оролцсон нийт b. Дунд зэрэг c. Дургүй сонирхолтой 14 14 0 0 Асуулт 1: 1.Та өглөө эрт босдог уу? 14 14 12 10 8 Тийм  Үгүй  6 4 2 Хуудас 2 0
 3. 3. 10 8 Тийм  Үгүй  6 График 4 2 0 Асуулт 2: 2.Та хичээлдээ хоцордог уу?14 1412 1210 10 a. Тийм 8 b. Үгүй 8 6 c. Хаяадаа 6 4 4 2 2 0 0 Асуулт 3: 3.Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? 1414 1212 1010 a. Дуртай  8 8 b. Дунд  зэрэг 6 6 c. Дургүй 4 4 2 2 0 0 Хуудас 3
 4. 4. ГрафикАсуулт 4:4.Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? 14 12 Маш  10 сонирхолто й 8 Дургүй Дунд зэрэг 6 4 2 0Асуулт 5:5.Та унших хичээлд сонирхолтой юу?14 1412 1210 a. Маш  сонирхолто 10 8 й b. Дунд  8 6 зэрэг 6 c. Дургүй 4 4 2 2 0 0 Хуудас 4
 5. 5. График Асуулт 6: Судалгаанд оролцсон нийт а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүй 14 14 0 0 Асуулт 7: Судалгаанд оролцсон нийт a.Тийм b.Үгүй c.хаяадаа 14 14 0 0 Асуулт 8: Судалгаанд оролцсон нийт a.тийм b. Үгүй c. Хаяадаа 14 14 0 0 Асуулт 9: Судалгаанд оролцсон нийт a.тийм b. Үгүй 14 14 0 Асуулт 10: c. 7-оос Судалгаанд оролцсон нийт a.0-2 b. 3-6 дээш 14 14 0 0 Асуулт 6: 6.танд даалгавар хийх цаг гардаг уу? 14141210 а. 1­2 цаг 8 b.3­4 цаг c.гардаггү 6 й 4 2 c.гардаггүй Хуудас 5 0 а. 1­2 цаг
 6. 6. 10 а. 1­2 цаг 8 b.3­4 цаг c.гардаггү 6 й График 4 2 c.гардаггүй 0 а. 1­2 цаг Асуулт 7: 7. Та гэрийн ажилд туслапаг уу?141210 a.Тийм 8 b.Үгүй 6 c.хаяадаа 4 2 0 Асуулт 8: 8. Та РС тоглодог уу?141210 a.тийм  8 b. Үгүй 6 c. Хаяадаа 4 2 0 Хуудас 6
 7. 7. График Асуулт 9: 9. Та дүүтэй юу?141210 8 a.тийм  b. Үгүй 6 4 2 0 Асуулт 10: 10 Таны дүү хэдэн настай вэ? 14 12 10 a.0­2 b. 3­6 8 c. 7­оос  дээш 6 4 2 0 Хуудас 7
 8. 8. 1 СудалгааОвог НасНэр ХүйсАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Хуудас 8
 9. 9. 1 Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу? а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш Хуудас 9
 10. 10. 1ХариултХариултХариултХариултХариулт Хуудас 10
 11. 11. 1ХариултХариултХариултХариултХариулт Хуудас 11
 12. 12. 1Хуудас 12
 13. 13. 1Хуудас 13
 14. 14. 2 СудалгааОвог б Нас бНэр б Хүйс бАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Хуудас 14
 15. 15. 2 Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу? а. 1-2цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш Хуудас 15
 16. 16. 2б бб б Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хуудас 16
 17. 17. 2Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a Хуудас 17
 18. 18. 2Хуудас 18
 19. 19. 2Хуудас 19
 20. 20. 3 СудалгааОвог в Нас вНэр в Хүйс вАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Хуудас 20
 21. 21. 3 Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу? а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш Хуудас 21
 22. 22. 3в вв в Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хуудас 22
 23. 23. 3Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a Хуудас 23
 24. 24. 3Хуудас 24
 25. 25. 3Хуудас 25
 26. 26. 4 СудалгааОвог г Нас гНэр г Хүйс гАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Хуудас 26
 27. 27. 4 Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу? а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш Хуудас 27
 28. 28. 4г гг г Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хуудас 28
 29. 29. 4Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a Хуудас 29
 30. 30. 4Хуудас 30
 31. 31. 4Хуудас 31
 32. 32. 5 СудалгааОвог д Нас дНэр д Хүйс дАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Хуудас 32
 33. 33. 5 Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу? а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш Хуудас 33
 34. 34. 5д дд д Хариулт b Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хуудас 34
 35. 35. 5Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a Хуудас 35
 36. 36. 5Хуудас 36
 37. 37. 5Хуудас 37
 38. 38. 6 СудалгааОвог е Нас еНэр е Хүйс еАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Хуудас 38
 39. 39. 6 Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу? а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш Хуудас 39
 40. 40. 6е ее е Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хуудас 40
 41. 41. 6Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a Хуудас 41
 42. 42. 6Хуудас 42
 43. 43. 6Хуудас 43
 44. 44. 7 СудалгааОвог ё Нас ёНэр ё Хүйс ёАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Хуудас 44
 45. 45. 7 Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу? а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.ГардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш Хуудас 45
 46. 46. 7ёё Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хуудас 46
 47. 47. 7Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a Хуудас 47
 48. 48. 7Хуудас 48
 49. 49. 7Хуудас 49
 50. 50. СудалгааОвог ж Нас жНэр ж Хүйс жАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 51. 51. а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 52. 52. жж Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт a
 53. 53. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a
 54. 54. СудалгааОвог з Нас зНэр з Хүйс зАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 55. 55. а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 56. 56. зз Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a
 57. 57. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a
 58. 58. СудалгааОвог и Нас иНэр и Хүйс иАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 59. 59. а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 60. 60. ии Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a
 61. 61. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a
 62. 62. СудалгааОвог й Нас йНэр й Хүйс йАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 63. 63. а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 64. 64. йй Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a
 65. 65. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a
 66. 66. СудалгааОвог к Нас кНэр к Хүйс кАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 67. 67. а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 68. 68. кк Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a
 69. 69. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a
 70. 70. СудалгааОвог л Нас лНэр л Хүйс лАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 71. 71. а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 72. 72. лл Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a
 73. 73. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a
 74. 74. СудалгааОвог м Нас мНэр м Хүйс мАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 75. 75. а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 76. 76. мм Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a
 77. 77. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a
 78. 78. СудалгааОвог н Нас нНэр н Хүйс нАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 79. 79. а. 1 цаг b.2 цаг c.3-4 цаг d.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 80. 80. нн Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a
 81. 81. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a
 82. 82. СудалгааОвог о Нас оНэр о Хүйс оАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 83. 83. а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 84. 84. оо Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a
 85. 85. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a
 86. 86. СудалгааОвог ө Нас өНэр ө Хүйс өАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 87. 87. а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 88. 88. өө Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a
 89. 89. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a
 90. 90. СудалгааОвог п Нас пНэр п Хүйс пАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 91. 91. а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 92. 92. пп Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a
 93. 93. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a
 94. 94. СудалгааОвог р Нас рНэр р Хүйс рАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 95. 95. а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 96. 96. рр Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a
 97. 97. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a
 98. 98. СудалгааОвог с Нас сНэр с Хүйс сАсуулт 1:Та өглөө эрт босдог уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та хичээлдээ хоцордог уу? a. Тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 3: Та хичээлдээ хэр дур сониохолтой вэ? a. Дуртай b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 4: Та тооны хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дургүй c. Дунд зэрэгАсуулт 5: Та унших хичээлд сонирхолтой юу? a. Маш сонирхолтой b. Дунд зэрэг c. ДургүйАсуулт 6: Танд даалгавар хийх цаг гардаг уу?
 99. 99. а. 1-2 цаг b.3-4 цаг c.гардаггүйАсуулт 7: Та гэрийн ажилд тусалдаг уу? a.Тийм b.Үгүй c.хаяадааАсуулт 8: Та РС тоглодог уу? a.тийм b. Үгүй c. ХаяадааАсуулт 9:Та дүүтэй юу? a.тийм b. ҮгүйАсуулт 10:Таны дүү хэдэн настай вэ? a.0-2 b. 3-6 c. 7-оос дээш
 100. 100. сс Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a
 101. 101. Хариулт aХариулт aХариулт aХариулт aХариулт a

×